ပိုတ်ႇႁပ်ႉၼႃႈၵၢၼ် IT & Webmaster

ၼႃႈၵၢၼ်လႄႈပုၼ်ႈၽွၼ်း

 • ၵုမ်းထိင်း ပူၵ်းပွင်ဝဵပ်ႉသႆႉ (Websites) ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ၊ social media လႄႈ application ၵူႈဢၼ်
 • ၵုမ်းထိင်းလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈတၢင်း Cyber security online လႄႈ off-line
 • ၵုမ်းတူၺ်း လႄႈ ပူၵ်းပွင်လွင်ႈ IT ၸုမ်းတင်းမူတ်း
 • ပူၵ်းပွင် ႁၢင်ႈၶိူင်ႈ ႁႂ်ႈၸႂ်ႉငၢႆႈ လႄႈ လီသူၼ်ၸႂ်
 • ႁၢႆးငၢၼ်းလွင်ႈၼႃႈၵၢၼ်ထိုင် CEO & Editor in Chief

ၼမ်ႉၵတ်ႉ/တၢင်းမေႃ

 • Websites Development
  • WordPress (LEMP/LAMP stack)
  • Linux/Ubuntu Server
  • ReactJS
 • Experienced in websites performance improving
  • Performance
  • SEO
 • Mobile Development
  • React-Native (Or other Native languages, Swift/Kotlin)
 • Good cyber security is preferred.
 • Experienced in Git.
 • Experienced in these programming languages preferred
  • Python
  • Bash/Shell scripting
  • HTML, CSS, Javascript/Typescript
 • Experienced in networking config preferred.
 • Social media maintenance (Facebook, Youtube, Twitter, Tiktok).
 • Data analytics (Websites and Social media).
 • Office IT support.
 • Integrity
 • Patience
 • Social Responsibility
 • Good Communication Skills
 • Problem-solving skills

တီႈၵပ်းသိုပ်ႇ  – Email: [email protected] , [email protected] , Phone: (+66) 0821985106

ဝၼ်းပိၵ်ႉသၢႆမၢႆ  – ဝၼ်းတီႈ 15/12/2022

Download PDF : https://drive.google.com/file/d/1D-fCHud4GDsbgJ4QVyudQZV7vtH4G5kG/view?usp=share_link