ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇႁပ်ႉၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်

ၼႃႈတီႈပုၼ်ႈၽွၼ်းၽူႈၸတ်းၵၢၼ်လူင် CEO
ဢွင်ႈတီႈႁဵတ်းၵၢၼ်ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၊ ၸိုင်ႈတႆး
ၽွၼ်းပၢင်ႈငိုၼ်းလိူၼ်၊ ၵႃႈၸႂ်ႉၸၢႆႇမိူဝ်ႈဢွၵ်ႇတၢင်းလွင်ႈၵၢၼ်၊ လွင်ႈပၢႆးယူႇလီ လႄႈ တီႈယူႇသဝ်း
ဝၼ်းလိုၼ်းသုတ်း ႁပ်ႉၽိုၼ်ယွၼ်းၵၢၼ်15 September 2020

ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈၼႆ့တႄႇတင်ႈမိူဝ်ႈပီ1991ပဵၼ်ၸုမ်းသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇလွတ်ႈလႅဝ်းသေပိုၼ်ၽႄႈၶေႃႈမုလ်းဢၼ် ၸိုဝ်ႈၸႂ်ႈ/ထုၵ်ႇမႅၼ်ႈလႄႈႁႂ်ႈမီးလွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်းၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ဢၼ်မႅၼ်ႈၸွမ်းလွၵ်းပိူင်ၾႅတ်ႊတရႄႊ တီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇလႄႈၸွမ်းပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈၼၼ့်ယဝ့်။

ယိူင်းမၢႆႁဝ်းၶႃႈၼၼ်ႉ ၸုၵ်းၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလၵ်းၸဵင်သိုဝ်ႇ သေ ပိုၼ်ၽႄႈၶေႃႈမုလ်းဢၼ်ထုၵ်ႇမႅၼ်ႈ၊ ၸိုဝ်ႈၸႂ်ႈ၊ ယုမ်ႇယမ်လႆႈ၊ ႁႂ်ႈပဵၼ်တၢင်းႁူႉ၊ ႁႂ်ႈပဵၼ်ၽွၼ်းလီ တႃႇၵူၼ်းမိူင်း။ ပိုၼ်ၽႄႈၶၢဝ်ႇငၢဝ်း လၢႆၽႃသႃ လူၺ်ႈလွၵ်းလၢႆး လၢၵ်ႇလၢႆ မိူၼ်ၼင်ႇ သိုဝ်ႇဢၼ်ၽိမ်းဢွၵ်ႇ၊ ငဝ်းတူင်ႉႁၢင်ႈသဵင်၊ ရေႊၻီႊဢူဝ်ႊၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ပိူဝ်ႈတႃႇႁႂ်ႈမီးလွင်ႈ ပွင်ႇၸႂ် ၼိူဝ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၼႂ်းၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်။ ႁဝ်းၶႃႈပဵၼ်ၸုမ်းဢၼ်ဢမ်ႇၸႅၵ်ႇထၢၼ်ႈၵူၼ်း (ယိင်း၊ ၸၢႆး၊ ၸၼ်ႉထၢၼ်၊ ၶၢဝ်/လမ်၊ သႃသၼႃ တီႈၵိူဝ်းယမ်) ပၼ်တိုဝ်ႉတၢင်း ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ် ႁဝ်းၶႃႈ ႁႂ်ႈမီးသုၼ်ႇလႆႈ လွင်ႈတႅပ်းတတ်း၊ ႁႂ်ႈမီးလွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်းပဵၼ်ထမ်း ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်း ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၵူႈၵေႃႉ။

ၼႃႈၵၢၼ်

ၼႃႈၵၢၼ်ၽူႈၸတ်းၵၢၼ်လူင် ပိူဝ်ႈတႃႇပူၵ်းပွင်ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈႁဝ်းၶႃႈ မိူၼ်ၼင်ႇၼမ်းၸတ်းၽႅၼ်ၵၢၼ် လႄႈ ၼမ်းႁဵတ်းသၢင်ႈၼႃႈၵၢၼ်ၶွင်မုၵ်ႉၸုမ်း မိူၼ်ၼင်ႇပႃႈတႂ်ႈၼႆႉ-

ၼႃႈၵၢၼ်လႄႈပုၼ်ႈၽွၼ်း

 • ႁပ်ႉပုၼ်ႈၽွၼ်း/ၼမ်းၸတ်း ၼႃႈၵၢၼ်ၸုမ်းၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ (1)ႁွင်ႈၵၢၼ်ၶၢဝ်ႇ၊ (2) ႁွင်ႈၵၢၼ်လုမ်း – (3) ၼႃႈၵၢၼ်ႁူမ်ႈသၢင်ႈ Project – ၸွမ်းၼင်ႇၽႅၼ်ၵၢၼ်တီႈတမ်းဝၢင်းဝႆႉ လူၺ်ႈႁူမ်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်တင်း ၸုမ်းၸတ်းၵၢၼ်
 • ႁပ်ႉပုၼ်ႈၽွၼ်း/ၵုမ်းတူၺ်းႁွင်ႈၵၢၼ်ၶၢဝ်ႇ လႄႈ ၵၢၼ်ၵဵဝ်ႇၵပ်းၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ဢၼ်ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ႁဵတ်းဢွၵ်ႇပိုၼ်ၽႄႈၵူႈဢၼ်ဢၼ်
 • ႁပ်ႉပုၼ်ႈၽွၼ်း/ႁၢင်ႈႁႅၼ်း လႄႈတႅမ်ႈၽိုၼ်ယွၼ်းငိုၼ်းၵမ်ႉၸွႆႈ တီႈၸဝ်ႈတႃႇၼ၊ ႁႃၸဝ်ႈတႃႇၼမႂ်ႇ လႄႈ ဝၢင်းၽႅၼ်ၵၢၼ်ငိုၼ်းၸုမ်း
 • ႁပ်ႉပုၼ်ႈၽွၼ်း/ထတ်းထွင်ၶူင်းၵၢၼ်ဢၼ်ၵွင်ႉၵၢႆႇၸွမ်းၽူႈတွႆႁွၵ်ႈတၢင်းသဵင်ႈ
 • ႁပ်ႉပုၼ်ႈၽွၼ်း/ႁဵတ်းႁႂ်ႈၼႅင်ႈသၢၼ်ၸုမ်းမၼ်ႈၵႅၼ်ႇ လႄႈ ၵပ်းသိုပ်ႇၸဝ်ႈ ၼႃႈတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ/ ၵၢၼ်လုမ်းၵၢၼ်ၸၢႆး/ၸုမ်းဢူၺ်းလီဢၼ်မႂ်ႇ၊ တိုၵ်းသူၼ်း ပိုၼ်ၽႄႈႁႂ်ႈၸိုဝ်ႈသဵင်မုၵ်ႉၸုမ်းတိူဝ်း တွၼ်းမႃး

ၼႃႈၵၢၼ်ႁွင်ႈၵၢၼ်ၶၢဝ်ႇ

 • ၵုမ်းၸတ်းႁွင်ႈၵၢၼ်ၶၢဝ်ႇ – ဝၢင်းၽႅၼ် ၶေႃႈမုလ်းၶၢဝ်ႇ (content strategy planning)
 • ၵုမ်းတူၺ်းႁွင်ႈၵၢၼ်ၶၢဝ်ႇ လႄႈ ၵၢၼ်ၵဵဝ်ႇၵပ်းၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ဢၼ်ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ႁဵတ်းဢွၵ်ႇပိုၼ်ၽႄႈၵူႈဢၼ်ဢၼ်
 • ႁဵတ်းႁႂ်ႈမီးလွင်ႈၸမ်ၸႂ်ၵၼ်တင်းၾၢႆႇသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်၊ သိုဝ်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း
 • ၶတ်းၸႂ်ႁႂ်ႈမီးသုၼ်ႇႁူမ်ႈလွင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈၵၢၼ်သိုဝ်ႇၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ− မိူၼ်ၼင်ႇ ႁႂ်ႈမူၼ်ႉမႄးလွင်ႈၵၢၼ်သိုဝ်ႇ ႁႂ်ႈပဵၼ်ၾႅတ်ႊတရေႊ
 • ၵုမ်းထတ်းၶေႃႈမုလ်းၶၢဝ်ႇ ၵွၼ်ႇပိုၼ်ၽႄႈ မိူၼ်ၼင်ႇ တူဝ်ၽိတ်းတူဝ်ထုၵ်ႇ၊ ထွႆႈၵႂၢမ်း၊ လွင်ႈဢၼ်တေမီးလွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉ လႄႈ ၽိတ်းမၢႆမီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ
 • ၸတ်းႁဵတ်း လႄႈ ၵုမ်းထိင်းလွင်ႈၵၢၼ်ငိုၼ်းႁွင်ႈၵၢၼ်ၶၢဝ်ႇ

ၼမ်ႉၵတ်ႉ/တၢင်းမေႃ

 • ယဝ်ႉၸၼ်ႉၸွမ် ပၢႆးၸတ်းၵၢၼ် ႁိုဝ် ပၢႆးၵၢၼ်ၶၢဝ်ႇ (Communication Art)  ႁိုဝ် ပၢႆးဢၼ်ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈ
 • မီးတူဝ်ထူပ်းတႅမ်ႈ ၶူင်းၵၢၼ် လႄႈ ၽိုၼ်ႁၢႆးငၢၼ်း (ၽႃသႃ ဢိင်းၵလဵတ်ႈ လႄႈ မၢၼ်ႈ)
 • မီးတူဝ်ထူပ်းလွင်ႈၵၢၼ်ၸတ်းၵၢၼ် ပူၵ်းပွင်မူႇၸုမ်း၊ ၵုမ်းထတ်းၶၢဝ်ႇ တီႈဢေႇသုတ်း 3-5 ပီ  
 • မီးတၢင်းႁူႉၵၢၼ်သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ၵဵဝ်ႇၵပ်းမိူင်းတႆး/မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်၊ ၵၢၼ်လုမ်း လႄႈ ၵၢၼ်ငိုၼ်း
 • မီးၸႂ်သိုဝ်ႈယူဝ်း
 • မီးလွင်ႈမေႃပၼ်ႁႅင်းၸႂ်
 • မီးၼမ်ႉၵတ်ႉလွင်ႈၵၢၼ်ၵပ်းသိုပ်ႇၵပ်းသၢၼ်
 • မီးၼမ်ႉၵတ်ႉလွင်ႈၵၢၼ်ၸတ်းၵၢၼ်ၶၢဝ်းယၢမ်း
 • မီးၼမ်ႉၵတ်ႉလွင်ႈၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃ (တၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ)

ၽွၼ်းပၢင်ႈ တၢင်ႇၸိူဝ်း

 • မီးတီႈယူႇတၼ်းသဝ်းပၼ်
 • မီးၶဝ်ႈဝၼ်းပၼ်
 • မီးၽွၼ်းပၢင်ႈတွၼ်ႈတႃႇပၢႆးယူႇလီ
 • မီးၵႃႈၵိၼ်ယႅမ်ႉ ၵႃႈတီႈၼွၼ်း မိူဝ်ႈလႆႈဢွၵ်ႇတၢင်း

ၶၵ်ႉတွၼ်ႈတၢင်ႇယိုၼ်ႈၼႃႈၵၢၼ်

ၽႂ်ၽူႈလႂ်ဢမ်ႇဝႃႈ ပေႃးသူၼ်ၸႂ်/ပႃးၸႂ် ၼႃႈၵၢၼ်ဢၼ်ၼႆႉ၊ မီးၸႂ်ၶႂ်ႈ ၶူၼ်ႉႁႃ ႁဵတ်းဢွၵ်ႇပိုၼ်ၽႄႈၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ဢၼ်မၢၼ်ႇမႅၼ်ႈၸိုဝ်ႈၸႂ်ၼႆၸိုင် ၶႅၼ်းတေႃႈ သူင်ႇပိုၼ်းၵႅပ်ႈတူဝ် (CV) ၊ တၢင်းမုင်ႈမွင်းၶႂ်ႈလႆႈ ငိုၼ်းလိူၼ် ၵႃႈႁိုဝ် ၸိူဝ်းၼႆသေ သူင်ႇမႃးတီႈလုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ၸွမ်းၼင်ႇပႃႈတႂ်ႈၼႆႉသေၵမ်း။

 1. တၢမ်တူဝ် မႃးသူင်ႇ တီႈလုမ်းၵမ်းသိုဝ်ႈ ၵေႃႈလႆႈ။ [ႁဵင်းလိၵ်ႈ – မ 13/60 သဵၼ်ႈတၢင်း မျၢတ်ႉရတၼႃႇ ၊ ပွၵ်ႇယေႇဢေးၵုၼ်း၊ ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး]
 2. သူင်ႇတၢင်း Email: [email protected]  လႄႈ cc ပၼ်ပႃး [email protected] လႄႈ [email protected] ၵေႃႈလႆႈ။
 3. ပိုတ်ႇႁပ်ႉ ၽိုၼ်တၢင်ႇယွၼ်းၵၢၼ် တႄႇ ဝၼ်းထိ 22 လိူၼ် July 2020 တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 15 လိူၼ် September 2020 ၼႆၶႃႈ။