Saturday, September 30, 2023

Job opportunity
#shan

ပိုတ်ႇႁပ်ႉၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်မႂ်ႇ

ယိူင်းဢၢၼ်းၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈၼၼ့် ပိူဝ်ႈတႃႇပိုၼ်ၽႄႈၶေႃႈမုလ်းဢၼ်ၸိုဝ်ႈၸႂ်ႈ/ထုၵ်ႇမႅၼ်ႈ လႄႈႁႂ်ႈမီးလွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်းၼႂ်းတူင်ႇဝူင်း ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်မႅၼ်ႈၸွမ်းလွၵ်းပိူင်ၾႅတ်ႇတရႄႊ တီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇလႄႈၸွမ်းပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈ ၼႆသေ- ႁဝ်းၶႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇႁပ်ႉ ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၸွမ်းၼင်ႇပႃႈတႂ်ႈၼႆ့ၶႃႈ

ၽူႈလႂ်သူၼ်ၸႂ်ၼႆၵပ်းသိုပ်ႇမႃးတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ၸွမ်းၼင်ႇပႃႈတႂ်ႈၼႆႉ-

ဢီးမေလ်း- office@panglong.org

မၢႆၾူၼ်း- (+66) 082-198-5106