Saturday, January 20, 2018
Home ထၢမ်တွပ်ႇ

ထၢမ်တွပ်ႇ

ပေႃးၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇလႆႈလၢတ်ႈလွတ်ႈလႅဝ်း ပၢင်ၵုမ်ၵၢၼ်မိူင်းၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆး ၸွင်ႇတေပဵၼ်ၵၢၼ်

ဢၼ်တပ်ႉမတေႃႇႁႄႉႁၢမ်ႈပၢင်လူင်ႈၼႃႈ ႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းမိူင်း ႁၢင်ႈၾၢင်မၼ်းဢွၵ်ႇမႃးဢမ်ႇလီ တႃႇတပ်ႉသိုၵ်းၶဝ်။ ၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇလႆႈလၢတ်ႈလွတ်ႈလႅဝ်း၊ ၶဝ်ႁဵတ်းၸိူင်ႉၼႆ ႁၢင်ႈၾၢင်မၼ်းဢွၵ်ႇမႃးဝႃႈတပ်ႉသိုၵ်းၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇမီးၸႂ်ၶႂ်ႈႁဵတ်းလွင်ႈငမ်းယဵၼ်တႄႉတႄႉ။ လွင်ႈၼႆႉ ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် RCSS တွပ်ႇလၢတ်ႈ တီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႆႉၼင်ႇၼႆ။ ထၢမ်-ၵူၼ်းမိူင်းမၢင်ၵေႃႉလၢတ်ႈဝႃႈ...

ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်း တူၵ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ လၢႆးႁဵတ်းတၢင်းသၢင်ႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼူၵ်ႉယုင်းလႄႈသိုၵ်းတပ်ႉမတေႃႇ ၵႂႃႇၵေႃႉတၢင်းတၢင်း

ပၢင်လူင်ၼႃႈႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းမိူင်းလႄႈသင်၊ ပၢင်ႁၢင်ႈႁႅၼ်းငူပ်ႉငီႉ တီႈတူၼ်ႈတီး တႃႇပဵၼ်မႃးပၢင်ၵုမ်ၵၢၼ်မိူင်း ၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆး တီႈလၢင်းၶိူဝ်းၼႆႉ သင်ဝႃႈၾၢႆႇတပ်ႉမတေႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈႁူႉပွင်ႇ တိုၼ်းတေပၼ်ၸတ်းႁဵတ်း။ လွင်ႈၼႆႉ ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် RCSS တွပ်ႇလၢတ်ႈ တီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႆႉၼင်ႇၼႆ။ ထၢမ်-ပေႃးႁဝ်းၶႃႈတူၺ်း...

ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်း ထတ်းသၢင်လွင်ႈသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ႁႄႉႁၢမ်ႈပၢင်လူင်ႈၼႃႈ ႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းမိူင်း

ဢၼ်ၾၢႆႇတပ်ႉမတေႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ဢဵၼ်ႁႅင်းသိုၵ်း မႃးလွမ်ႉႁႄႉႁၢမ်ႈ လွၵ်ႇငိုတ်ႈ ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းမိူင်း လူင်ႈၼႃႈ တႃႇတေပဵၼ်မႃး ပၢင်ၵုမ်ၵၢၼ်မိူင်းၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆးၼၼ်ႉ ၾၢင်ႁၢင်ႈမၼ်းဢွၵ်ႇမႃးႁၢင်ႈၸႃႉပႅတ်ႈ။ လွင်ႈၼႆႉ ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် RCSS တွပ်ႇလၢတ်ႈ...

ဝၢႆးပၢင်ဝိူၵ်ႊသျွပ်ႊယဝ်ႉ CSSU တေလူင်းထူပ်းၵူၼ်းမိူင်း 16 တီႈ ၵဵပ်းၶေႃႈၵၢင်ၸႂ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ပတ်းပိုၼ်ႉ

ၵေႃပွင်ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိုင်ႈတႆး (CSSU) တေလူင်းႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းမိူင်း ဝၢႆးပၢင်ဝိူၵ်ႊသျွပ်ႊ (Workshop) ဢၼ်ၸတ်းတီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး၊ ၵဵပ်းၶေႃႈၵၢင်ၸႂ်ၵူၼ်းၶိူဝ်းတႆး ၼႂ်းမိူင်းတႆးလႄႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ပတ်းပိုၼ်ႉ ပိူဝ်ႈတႃႇႁၢင်ႈႁႅၼ်းပၢင်ၵုမ်ၵၢၼ်မိူင်း ၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၵူၼ်းၶိူဝ်းတႆး၊ တေၼမ်းဢဝ်ၶေႃႈၵၢင်ၸႂ်တႆး တၢင်ႇထိုင်တီႈပၢင်ၵုမ်လူင် 21...

ၵေႃပွင်ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိုင်ႈတႆး ဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈ ၸတ်းပၢင်ၾိုၵ်းၽွၼ်ႉ ဢုပ်ႇဢူဝ်း 5 ႁူဝ်ၶေႃႈ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းပၢင်ၵုမ်ၵၢၼ်မိူင်း ၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆး

ပိူဝ်ႈတႃႇၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵုမ်ၵၢၼ်မိူင်း ၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၵူၼ်းၶိူဝ်းတႆး ဢၼ်ဝႃႈ တေၸတ်းတီႈ လၢင်းၶိူဝ်းၼၼ်ႉ ၵေႃပွင်ၵၢၼ်ႉၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိုင်ႈတႆး (CSSU) ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၾိုၵ်းၽွၼ်ႉ (Workshop) တီႈဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း၊ ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ပိူင်လူင် 5...

လွင်ႈတေၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇႁိုဝ် ဢမ်ႇၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇ မီးတီႈၵူၼ်းမိူင်းတႆး

ပၢင်ၵုမ်လူင်လွင်ႈငမ်းယဵၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် (ၵမ်း 4) ႁိုဝ် ပၢင်ၵုမ်လူင်ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီ 21 ပၢင်လူင် ၵမ်းထူၼ်ႈ 3 ၼႆႉ တႆးၶႂ်ႈလႆႈသင်ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၸတ်းပၢင်ၵုမ်ၵၢၼ်မိူင်း ၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆးၵွၼ်ႇ။ လွင်ႈတႆးတေၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇ...

ပေႃးပႆႇၸတ်းပၢင်ၵုမ်ၵၢၼ်မိူင်း ၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆး ပႆႇၸၢင်ႈႁူႉဝႃႈတႆးၶႂ်ႈလႆႈသင်

တေႃႈလဵဝ် ၸွမ်းၼင်ႇလႆႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းဝႆႉ တႆးတူဝ်ႈတၼ်းၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵုမ်ၵၢၼ်မိူင်း ၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆးယဝ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ပေႃးပႆႇလႆႈၸတ်းႁဵတ်း ပႆႇၸၢင်ႈလၢမ်းၶၢတ်ႈႁူႉလႆႈဝႃႈ တႆးၶႂ်ႈလႆႈသင်၊ တေလႆႈပႂ်ႉတူၺ်း။ လွင်ႈၼႆႉ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ RCSS/SSA ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင်ၸၢႆးငိုၼ်း...

ပေႃးဝႃႈၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း ဢမ်ႇပဵၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA မိူဝ်းၼႃႈတေပဵၼ်မႃးၸိူင်ႉႁိုဝ်

သင်ဝႃႈၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း ပဵၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်းတူဝ်ႈမိူင်း NCA ၼမ်လိူဝ်မႃးထႅင်ႈ၊ တေမီးႁႅင်းသဵတ်ႈၵႃႈသဵတ်ႈႁူဝ် ၵၢၼ်မိူင်းလိူဝ်မႃးထႅင်ႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ သင်ဝႃႈဢမ်ႇပဵၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်းသေ ၶၢတ်ႇၵၼ်ၵႂႃႇ မိူဝ်းၼႃႈမႃးတေပဵၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၼၼ်ႉ လွင်ႈၼႆႉ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ RCSS/SSA ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင်ၸၢႆးငိုၼ်း...

ပေႃးပႆႇမူၼ်ႉမႄးယူင်ႉၶၢပ်ႈၵၢၼ်မိူင်းယဝ်ႉ ပႆႇၶႂ်ႈႁဵတ်း 21 ပၢင်လူင် ပွၵ်ႈၵမ်း 3

ဝၢႆးသေပၢင်ၵုမ်လူင်လွင်ႈငမ်းယဵၼ် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ႁိုဝ် ပၢင်ၵုမ်လူင်ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီ 21 ၵမ်းထူၼ်ႈ 2 ယဝ်ႉၶၢဝ်းတၢင်း 4-5 လိူၼ်မႃး ၶၵ်ႉၵၢၼ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ် ဢၼ်ၵိုတ်းၵႂႃႇ လႆႈဝႃႈ ၶိုၼ်းတူင်ႉတူဝ်မႃး။...

လိၵ်ႈၵိၼ်ၵႅၼ်ႇ 37 ၶေႃႈ တီႈ 21 ပၢင်လူင်ၵမ်း 2 ၸွင်ႇပႃႈထုၵ်ႇထိုင်ၼႂ်းသၽႃး

တီႈပၢင်ၵုမ်လူင် UPDJC ၼၼ်ႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၶႂ်ႈဢဝ်ၶေႃႈလႆႈၸႂ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် 37 ၶေႃႈ ဢၼ်ဢမ်ႇပႃးၵၢင်ၸႂ် ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတင်းသဵင်ႈ တၢင်ႇသၽႃးသေႁႂ်ႈမၵ်းမၼ်ႈ။ လွင်ႈၼႆႉ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ RCSS/SSA ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင်ၸၢႆးငိုၼ်း...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း