Saturday, January 20, 2018
Home ၶၢဝ်ႇ ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ

ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ

ဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၵေႃၵပ်းသၢၼ် ထမ်မမိတ်တ ပွၵ်ႈၵမ်း 3

ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၵေႃၵပ်းသၢၼ် ထမ်မမိတ်တ ပွၵ်ႈၵမ်း 3 ဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း၊ ၸတ်းႁဵတ်းပႃး ပၢင်တၢၼ်ႈၶႆႈ ပိုၼ်ႉႁူႉပၢႆးႁၼ်။ ၸုမ်းထမ်မမိတ်ႉတ တူဝ်ႈမိူင်းတႆးၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ပႃးၸဵမ်သင်ၶၸဝ်ႈၸိုဝ်ႈယႂ်ႇၼႂ်းတႆး ၶဝ်ႈႁူမ်ႈမဵတ်ႉတႃႇထမ်း၊ ၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇပၢႆးပိုၼ်း ၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၼ်ပိုၼ်ႉႁူႉ။ ဝၼ်းတီႈ...

လုၵ်ႈႁဵၼ်းၽိတ်းမေႃးၵၼ် ပေႃႈမႄႈၼႂ်းတပ်ႉသိုၵ်း မိူင်းပၼ်ႇ ၶွၼ်ႈႁႅင်းပေႃႉႁႅမ် တွပ်ႇတႅၼ်းၶိုၼ်း ၵူၼ်းမိူင်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၽိတ်းမေႃးၵၼ် တီႈႁူင်းႁဵၼ်းသေ ၵေႃႉပဵၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼႂ်းတပ်ႉ ၸၵၶ 17 မိူင်းပၼ်ႇ ပွၵ်ႈမိူဝ်းတိူင်ႇ လၢတ်ႈ ပေႃႈမႄႈမၼ်းၸၢႆးတီႈၼႂ်းတပ်ႉလႄႈ ၵူၼ်းမွၵ်ႈ 30 ၸူဝ်းႁွင်ႉၵၼ်မႃးပေႃႉႁႅမ် ၵေႃႉပဵၼ်ပီႈဢၢႆႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ...

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈလၢဝ်းတေ ၶၢႆၾႆးၾႃႉပၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈလႄႈ လၢဝ်း ဢုပ်ႇဢူဝ်းလွင်ႈ တေသိုဝ်ႉၶၢႆၾႆးၾႃႉတေႃႇၵၼ်၊ ၾၢႆႇလူင်ပွင် ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈတူၵ်းလူင်းတေႁပ်ႉသိုဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 16/01/2018 ၼႆႉႁွင်ႈၵၢၼ်ၶၢဝ်ႇ Xinhua ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈလၢဝ်း လႄႈလူင် ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ...

ၸုမ်းၾိင်ႈငႄႈ(မၢၼ်ႈ) ဢၼ်ၶိုၼ်ႈၸုၵ်းၵႃႈၼိူဝ်ၵွင်တႆး ယွမ်းၼွမ်းတၢင်းၽိတ်း တီႈၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးတႆး ဝဵင်းလိူဝ်ႇ

ယူႇတီႈၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ဝဵင်းလိူဝ်ႇ လႆႈဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ လွင်ႈၸုမ်းမၢၼ်ႈ 2 ၸုမ်း ဢၼ်ႁႆႇၵွင် မွင်းတႆး ၶိုၼ်ႈၸုၵ်းၼိူဝ်ၵွင်တႆးသေ ၵႃႈၼႄ ၵူၼ်းၵႂႃႇဝႆႈၽြႃးၵျၢႆႉထီးယူဝ်း ၾၢႆႇၼႃႈၵူၼ်းတင်းၼမ်လႄႈ ယွၼ်ႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈပိူင်တၢင်းၵႃႈတႆး...

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ၵူၼ်းမိူင်းမႆႈၸႂ်လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၽုၺ်း(ပၢၼ်ႉၽုၺ်း) ၸႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် လုၵ်ႈၼိုင်ႈ လွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်း လူႉတၢႆဢမ်ႇမီး ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 15/01/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 8 မူင်း မၢၵ်ႇလုၵ်ႈၼိုင်ႈ တႅၵ်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈၽုၺ်း (ပၢၼ်ႉၽုၺ်း)...

ၵူၼ်းမိူင်းၵဵင်းတွင်းႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်းပွႆးဝၼ်းၵိူတ်ႇၶုၼ်သၢမ်လေႃး

ၵူၼ်းမိူင်းၵဵင်းတွင်း ႁူမ်ႈၵၼ် ၸတ်းပၢင်ၶုၵ်းထူပ်း ဝၼ်းၵိူတ်ႇပိုၼ်းၸိူင်းႁၵ်ႉ ၶုၼ်သၢမ်လေႃး ၼၢင်းဢူဝ်ႈပဵမ်ႇ ၶွပ်ႈတဵမ် 1003 ပီ တီႈဝၢၼ်ႈပႃႇသႃ ဝဵင်းၵဵင်းတွင်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ။ ဝၼ်းတီႈ...

ၵူၼ်းမိူင်းသပ်းလႅင်းဢုပ်ႇၶႆႈၼႄ ၽူႈတႅၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ လွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၺႃးသိုၵ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉၵဵပ်းၶွၼ်ႇ

ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸႄႈတွၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ တင်း ၽူႈပွင်ၵၢၼ်ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းမိူင်း ထွမ်ႇငိၼ်း လွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵူၼ်းမိူင်း လႄႈ သပ်းလႅင်းလွင်ႈတူင်ႉၼိုင်ၼႂ်းသၽႃး ၸိူဝ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 13/01/2018 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 12...

ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်ပၢႆးပၺ်ၺႃလႄႈ တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းၼွၵ်ႈမိူင်းၼႂ်းမိူင်းၸတ်းဝၼ်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ

ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်ပၢႆးပၺ်ၺႃလႄႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းၼႂ်းမိူင်းထႆးလႄႈမိူင်းတႆးၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆးဝၼ်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ပိူဝ်ႈယုၵ်ႉယွင်ႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁႂ်ႈပဵၼ်ၼေႃႇတႅၼ်းၶိူဝ်းမိူဝ်းၼႃႈ။ ဝၼ်းတီႈ 13/01/2018 ၵဝ်ႉငဝ်ႈပူၵ်းပွင်သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း HRDF ၊ ၸုမ်းႁူမ်ႈတုမ်ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ် မိူင်း ဢိၵ်ႇၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်လွင်ႈႁႅင်းၵၢၼ်ၸိုင်ႈထႆးပွတ်းၼိူဝ်လႄႈ ပီႈၼွင်ႉႁႅင်းၵၢၼ်ႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်း ႁဵတ်းပၢင်မူၼ်ႈသိူဝ်း ဝၼ်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇမိူင်းထႆး တီႈလုမ်းၸုမ်းႁူမ်ႈတုမ်ႁႅင်းၵၢၼ် MWF...

ၸုမ်းၶႅၵ်ႇလီပၢင်ၸႃႉၼမ်ႉၶူင်း ၸွႆႈထႅမ်ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် ၵူၼ်းၺႃးၽေးသိုၵ်း

ဝၼ်းတီႈ 12/01/2018 လုင်းၸၢႆးလူင် (ႁွင်ႉ) ၸၢႆးပၢၼ်းဢွင်ႇလႄႈၸုမ်းၸိူဝ်း ၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းၺႃး ၽေးသိုၵ်း၊ ႁူမ်ႈၵၼ်တင်းၸုမ်းၼမ်ႉၶူင်းၵျွၵ်ႉမႄးသေ - သိုပ်ႇၵႂႃႇၸွႆႈပႃးတီႈမိူင်းငေႃႉ၊ တီႈၵျွၵ်ႉမႄး ၵူၼ်းၺႃးၽေးသိုၵ်းမီးႁဵင်ပၢႆ၊တီႈမိူင်းငေႃႉမီးႁိမ်း 500 ၵေႃႉ။ ၸုမ်းၶႅၵ်ႇလီပၢင်ၸႃႉ...

ၵူၼ်းၼုမ်ႇလၢႆးၶႃႈ ၸတ်းပၢင်ယုၵ်ႉမုၼ်းၵၢၼ်ၸုမ်း ပွၵ်ႈၵမ်းႁႅၵ်ႈ

ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ယုၵ်ႉမုၼ်း လွင်ႈၵၢၼ်မူႇၸုမ်း ပိူဝ်ႈႁႂ်ႈမီး ၽူႈၵတ်ႉၶႅၼ်ႇၾၢႆႇၸတ်းပွင်ၵၢၼ်ၸုမ်း။ ဝၼ်းတီႈ 12-14/01/2018 ၶၢဝ်းတၢင်း3 ဝၼ်း ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၾိုၵ်း ၽွၼ်ႉ လွင်ႈယုၵ်ႉမုၼ်းၵၢၼ်ၸုမ်း တီႈဝတ်ႉ(ၵျွင်း)ႁူဝ်လွႆ ဝၢၼ်ႈၼွင်ပၢင်ႇ...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း