Saturday, January 20, 2018
Home ၶၢဝ်ႇ သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း

သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း

ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆး တူၵ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၵၢင်မၢၵ်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း တူၵ်းၸႂ်

သိုၵ်းမၢၼ်ႈထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းၶဝ်ႈတူင်ႉၼိုင်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ RCSS/SSA တူင်ႉၼိုင်ယူႇၼၼ်ႉ တဵၵ်းၸႂ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တေႃႉၶူဝ်းသူင်ႇတၢင်းပၼ်လႄႈ ႁၢင်ႈမၢၵ်ႇၾင်လိၼ်ဝႆႉ ၸွမ်းႁိမ်းႁွမ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းယူႇသဝ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပဵင်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 21/12/2017 ၸုမ်းၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း ၸိုင်ႈတႆး...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း လႅၼ်လိၼ်တႆး-ထႆး 6 ႁဵင်ပၢႆ ႁူပ်ႉတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇႁၢဝ်ႈႁႅင်း

ပၢင်သဝ်းၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း 6 တီႈ ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်တႆး-ထႆး ယၢမ်းလဵဝ် ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ လွင်ႈယူႇလွင်ႈၵိၼ် ယွၼ်ႉၸဝ်ႈတႃႇၼဢၼ်ယၢမ်ႈၸွႆႈထႅမ်မႃး ၶၢဝ်းတၢင်း ႁိမ်း 20 ပီၼၼ်ႉ တတ်းပႅတ်ႈ လွင်ႈ...

ၸုမ်းၼၢင်းယိင်းတဢၢင်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လၢၵ်ႈၸၼ် ၼၢင်းယိင်းၸၢဝ်းတဢၢင်း 4 ၵေႃႉ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶိုင်ဢၢင်ႈၵၼ်ႉၸၼ် ၼၢင်းယိင်းၸၢဝ်းတဢၢင်း 4 ၵေႃႉ ယူႇတီႈၸုမ်းၼၢင်းယိင်းတဢၢင်း TWO ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ တေတိုၵ်းတေႃး လွင်ႈၶီႇၼဵၵ်းပေႉၵိၼ်ၼၢင်းယိင်း၊ တေတုၵ်းယွၼ်း တႃႇသုၼ်ႇလႆႈၼၢင်းယိင်း ၵႂႃႇတေႃႇပေႃးလႆႈ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ၵႃးၸၢၵ်ႈထႆလိၼ် ၶဝ်ႈထႆထုၺ်ႇလိၼ် တီႈလိၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ပၵ်းတပ်ႉဝႆႉတီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈၶိူဝ်းၶမ်း ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ဢဝ်ၵႃးၸၢၵ်ႈထႆလိၼ် ၶဝ်ႈထႆထုၺ်လိၼ် ၵူၼ်းမိူင်း။ ၼႄးဝႃႈ ပဵၼ်လိၼ်ပၢင်ပေႃႉမၢၵ်ႇၵွပ်ႉၾ်။ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇ လွင်ႈၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 5-6/12/2017 ၶၢဝ်းတၢင်း 2...

ၸုမ်းၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း ႁႂ်ႈသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၵိုတ်းယိုတ်းလွင်ႈ ပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း ၼႂ်းမိူင်းတႆး

ၸုမ်းၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း ၸိုင်ႈတႆး ဢွၵ်ႇၽိုၼ်တၢမ်းငဝ်းလၢႆး လွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း လွင်ႈ တဵၵ်းတဵင် ၸႂ်ႉႁႅင်းလၢႆၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ ဢဝ်ၵိၼ်ၶွင်လၢႆ ၵူၼ်းမိူင်း ၽွင်းပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၸွမ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင် ၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ...

SHRF တုၵ်းယွၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ႁႂ်ႈပူတ်းထွၼ်ၶေႃႈၸႅင်ႈၵႂၢမ်း / တီႉၺွပ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ယဵတ်ႈၶွၵ်ႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ပွႆႇပၼ်ၶိုၼ်းၽႂ်းၽႂ်း လူၺ်ႈဢမ်ႇမီးၶေႃႈၼွင်ႇငိူၼ်ႈၶႆ

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁူဝ်ပူင်း ၸိူဝ်းထုၵ်ႇတီႉၺွပ်းလူၺ်ႈဢမ်ႇထုၵ်ႇမႅၼ်ႈၸွမ်းထမ်းတြႃး ၽွင်းပူၼ်ႉမႃးသီႇလိူၼ်သေ ထုၵ်ႇၵုမ်းၶင်ဝႆႉၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆး (SHRF) ဢွၵ်ႇၽိုၼ်ႁၢႆးငၢၼ်း တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈပူတ်းထွၼ်ၶေႃႈမၢပ်ႇၽၢမ်းႁႃလိူင်ႈ လႄႈ ပွႆႇပၼ်ၶိုၼ်း လူၺ်ႈဢမ်ႇမီးၶေႃႈၼွင်ႇငိူၼ်ႈၶႆ။ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇၸုမ်း SHRF ၸၢႆးႁေႃသႅင်လၢတ်ႈဝႃႈ- “ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈဢွၵ်ႇလိၵ်ႈတုၵ်းယွၼ်းၼႆႉ...

ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး ၵမ်ႉထႅမ်မုၵ်ႉၸုမ်းၼၢင်းယိင်းၸိုင်ႈတႆး ၸတ်းႁဵတ်းဝၼ်းၵိုတ်းယိုတ်း လွင်ႈႁဵတ်းႁၢႆႉၸႃႉ ၼိူဝ်ၼၢင်းယိင်း

ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၵမ်ႉထႅမ်ၸုမ်းၼၢင်းယိင်း SSWO ၸတ်းႁဵတ်း ဝၼ်းၵိုတ်းယိုတ်းလွင်ႈႁဵတ်းႁၢႆႉၸႃႉၼိူဝ်ၼၢင်းယိင်း လုမ်ႈၾႃႉ ပွၵ်ႈႁႅၵ်ႈ တီႈငဝ်ႈငုၼ်းဝဵင်းမႂ်ႇ ဝၢၼ်ႈႁႆး၊ ၸႄႈဝဵင်းၵေးသီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။ ဝၼ်းတီႈ 25-11-2017 ၼႆႉ...

ၸုမ်းသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ ႁဵၵ်ႈႁွင်ႉလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ႁပ်ႉပုၼ်ႈၽွၼ်းလွင်ႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸဝ်ႈသူၼ်ၼွင်ၶဵဝ်ၺႃးၶႃႈတၢႆ

ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ ႁဵၵ်ႈႁွင်ႉႁႂ်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ႁပ်ႉပုၼ်ႈ ၽွၼ်း ၵူၼ်းၸိူဝ်းႁူမ်ႈၵၼ်ႁႅမ်တၢႆ လုင်းထေးဢွင်ႇ ၽူႈတူင်ႉၼိုင်သုၼ်ႇလႆႈလွင်ႈတီႈလိၼ် ၸႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ဝၼ်းတီႈ 15/11/2017 ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇႁဵၵ်ႈႁွင်ႉႁႂ်ႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ဢဝ်ၽိတ်းၵူၼ်းၸိူဝ်းႁူမ်ႈၵၼ်ပေႃႉႁႅမ်...

လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင်(ဢထၵ) 5 တူၼ်ႈတီး ၸိူဝ်းသၵ်းလၢႆးဝႆႉ ၺႃးႁွင်ႉတူဝ်ၵႂႃႇမွတ်ႇယႃႉ-ၼႂ်းႁူင်းယႃသိုၵ်း

ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင် လင်ၼိုင်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီးၼၼ်ႉ မီးလုၵ်ႈႁဵၼ်း မွၵ်ႈ 30 ၵေႃႉ သၵ်းလၢႆးဝႆႉ ၸွမ်းၶႅၼ် မိုဝ်းၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇႁွင်ႉၵႂႃႇမွတ်ႇယႃႉတီႈႁူင်းယႃသိုၵ်း တူၼ်ႈတီး ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ...

လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉ 8 ဢႃယု 14 ပီ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တီႉယဵတ်ႈၶွၵ်ႈ 2 ပီ ၼႄးဝႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇသိုၵ်းလွႆ TNLA

လုၵ်ႈႁဵၼ်း ဢႃယု 14 ပီ ဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႉ ၼႄးၵပ်းသိုပ်ႇၸုမ်းၼွၵ်ႈမၢႆမီႈသေ ပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇၶွၵ်ႈ 2 ပီ။ ဝၼ်းတီႈ 30/10/2017 ၼၼ်ႉ ဢိင်ၼိူဝ်ၸဝ်ႈႁၢၼ်ၼႂ်းတပ်ႉမ...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း