Saturday, January 20, 2018
Home ၶေႃႈထတ်းသၢင်

ၶေႃႈထတ်းသၢင်

ဝၢႆးဢဝ်ၵွၼ်းၶေႃ တီႈဢိင်းၵလဵတ်ႈယဝ်ႉ ဝၢၼ်ႈမိူင်းတႅမ်ႇယေႃႈ ၵွတ်းၽၢၼ်မႃးၵူႈမိုဝ်ႉၵူႈဝၼ်း

မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ မိူဝ်ႈပၢၼ်ဢိင်းၵလဵတ်ႈဢုပ်ႉပိူင်ႇၽွင်းငမ်းၼၼ်ႉ ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမႂ်ႇသုင်တႄႉ ပဵၼ်မိူင်း ဢၼ်မီးၶူဝ်းႁႄႈၶူဝ်းတိုၼ်းလိူင်ႇၼမ် ဝၢႆးသေလႆႈလွတ်ႈလႅဝ်းၵွၼ်းၶေႃတီႈဢိင်းၵလဵတ်ႈယဝ်ႉ ယွၼ်ႉလွင်ႈၸတ်းပွင်ဢမ်ႇၶႅၼ်ႇလႄႈ ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးၵေႃႈယွမ်းမႃး။ ၽိူဝ်ႇထိုင်မႃး ပီ1962 ၼေႇဝိၼ်း ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ တႄႇမိူဝ်ႈၼၼ်ႉမႃး မီးလွင်ႈၶီႇၼဵၵ်းတဵၵ်းတဵင်ပေႉၵိၼ်ၵၼ်မႃးလႄႈ...

ဢၼ်ၶႂ်ႈႁဵတ်းၶႂ်ႈသၢင်ႈလွတ်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းလႅဝ်း ယင်းပႆႇၸၢင်ႈႁဵတ်း

ပေႃးမႃးတူၺ်းၼႂ်းၵၢၼ်လႅၵ်ႈလၢႆႈဝၢၼ်ႈမိူင်းမႃး ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းလွတ်ႈလႅဝ်း 60 ပီမႃးၼႆႉ ၶႃႈႁဝ်းယင်းႁၼ်ဝႃႈ- သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ် ဢၼ်ၵိုင်ႇလီလႆႈ ၸွမ်းၼင်ႇၵၢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်း သုၼ်ႇထၢင်ႇႁၢင်ႈတႄႉ ႁၼ်ဝႃႈပီႈၼွင်ႉတႆးႁဝ်းပႆႇလႆႈ။ ႁၼ်ဝႃႈပီႈၼွင်ႉတႆးႁဝ်း ပဵၼ်လွင်ႈတူၵ်းလႃႈတူၵ်းလိုၼ်းမႃးယူႇတႄႉတႄႉဝႃႈဝႃႈ။ လိၵ်ႈလၢႆးတႆး ႁူမ်ႈဝႃႈၶဝ်ပၼ်သွၼ်မႃးၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်း...

“ပၢၼ်ယူႇတႂ်ႈဢိင်းၵလဵတ်ႈ ၶႅၼ်းၸႂ်လိူဝ်ပၢၼ်မိူဝ်ႈလဵဝ်”

ယူႇတီႈၶႃႈႁဝ်းႁၼ်ထိုင်တႄႉ လႆႈဝႃႈၾၢႆႇၽူႈၼမ်းမၢၼ်ႈၶဝ်မီးၽႅၼ်ၵၢၼ်၊ ဝၵ်ႉဢဝ်တိုဝ်ႉတၢင်းလီ ဢၼ်ဢိင်းၵလဵတ်ႈၶဝ်မိူဝ်းၵႂႃႇ။ ဢဝ်ၼႃႈတိူဝ်ႈဝႃႈ ပေႃးႁဝ်းဢမ်ႇမီးတပ်ႉသိုၵ်း ပေႃးႁဝ်းဢမ်ႇမီးဢဵၼ်ႁႅင်းၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၵႅတ်ႇၶႄ ၸၢင်ႈပဵၼ်ၼၼ်ပဵၼ်ၼႆၼႆသေ ဝၵ်ႉဢဝ်တိုဝ်ႉတၢင်းၼႆႉသေ ၶွတ်ႇၽွတ်ႈမႃးတပ်ႉသိုၵ်း။ ယူႇတီႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းႁဝ်းၶႃႈတႄႉ တေလႆႈဝႃႈပႆႇလွတ်ႈလႅဝ်း၊ ယွၼ်ႉဝႃႈပေႃးတေတူၺ်းၶိုၼ်းပိုၼ်းမၼ်း ယူႇပႃႈတႂ်ႈဢိင်းၵလဵတ်ႈ...

ဝၼ်းဢိုတ်းလုမ်း ၼမ်လၢႆၵူၺ်း လူႉၵျႃႉ

“ ဝၼ်းလွတ်ႈလႅဝ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆႉ ဢမ်ႇလၢၵ်ႇလၢႆးသင် ဢၼ်ၶႂ်ႈလၢတ်ႈတႄႉ ဝၼ်းဢိုတ်းလုမ်း တိူဝ်းၼမ်ၵႂႃႇ ဝၼ်းၼိုင်ႈလႄႈ ၵၢၼ်ငၢၼ်းလူႉ၊ ဢမ်ႇပဵၼ်ၵၢၼ် ၼၼ်ႉၵူၺ်း”။ ၸၢႆးၸိုၼ်ႈ ၽူႈထတ်းလိၵ်ႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇသႅၼ်ပၢႆး

တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ မိူၼ်တင်းၶတ်းၶႂၢင်ၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ် ယူႇၼိူဝ်ပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်း 2008

ၸွမ်းလူၺ်ႈၽႅၼ်ႇတီႈလၢႆးတၢင်းၵၢၼ်မိူင်း တမ်းဝၢင်းမီးဝႆႉၼၼ်ႉသေယဝ်ႉ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS ၼမ်းၼႃႈ ဢွၼ်ဢဝ်လုၵ်ႈၸုမ်း ၵေႃပွင်ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိုင်ႈတႆး CSSU တင်းမူတ်းတင်းသဵင်ႈ ႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်သေ ၵေႃႇသၢင်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ် ႁဵတ်းၸွမ်းၶၵ်ႉၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ်မႃးယူႇၼႆႉ ၽိူဝ်ႇထိုင်မႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 27...

ၵူႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းၽွမ်ႉႁူမ်ႈပဵၼ်သဵင်လဵဝ်ၵၼ်ၵွၼ်ႇ ၸင်ႇၸၢင်ႈၶဵင်ႇတႃႉလႆႈၵၢၼ်မိူင်း

လိူၼ်ၼႆႉ ၻီႊသႅမ်ႊၿိူဝ်ႊဝၼ်းတီႈ 11 တေႃႇထိုင် 15 တီႈဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီးၼၼ်ႉ ၸိူဝ်းပဵၼ်လုၵ်ႈၸုမ်း ၵေႃပွင်ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိုင်ႈတႆး (CSSU) ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇမိုင်ႉၵၢၼ် ပိူဝ်ႈတႃႇႁၢင်ႈႁႅၼ်းဝိူၵ်ႊသျွပ်ႊလူင်ႈၼႃႈ ND ဢၼ်ဝႃႈ National...

ဢုပ်ႇၵၼ်တင်းၽူႈၶဵၼ် ဝၢၼ်ႈမိူင်းၸၢင်ႈလႆႈၵတ်းယဵၼ်

Nelson Mandela လၢတ်ႈဝႆႉၼႂ်းပပ်ႉ Long Walk to Freedom ၼႃႈလိၵ်ႈ 841 ဢၼ်တၢမ်တူဝ်မၼ်းၸၢႆး ၵေႃႉတႅမ်ႈဝႆႉ ဝၢႆးသေၶိုၼ်ႈပဵၼ်ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းဢပ်ႊၾရိၵၸၢၼ်းယဝ်ႉၼၼ်ႉဝႃႈ “To make peace...

ၸဝ်ႈယွတ်ႈသိုၵ်း တူၵ်ႇတၵ်ႉမွင်ၸႂ်ၸွမ်း ၸဝ်ႈမုၼ်ယႂ်ႇၶုၼ်ႁေႃၶမ်း တူၼ်ထူၼ်ႈ 9 မိူင်းထႆး သဵင်ႈမုၼ်ၼွၼ်းၽႄး လႄႈတေသၢင်းၵျူဝ်ႇၽဝ်ၶၢပ်ႈတူဝ် ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 26/10/2016

ၸဝ်ႈမုၼ်ယႂ်ႇၶုၼ်ႁေႃၶမ်းၼႆႉ ပႃႇရမီႇမၼ်းၸဝ်ႈယႂ်ႇတႄႉတႄႉ။ ဝၼ်းၵိူတ်ႇမၼ်းၸဝ်ႈၼႆႉ ႁဝ်းၸတ်းပၢင်ပွႆးယုၵ်ႉယွင်ႈ ယေႃးမုၼ်ၵူႈပီၵူႈပီ။ ဝၼ်းလိုၼ်းသုတ်းမၼ်းၸဝ်ႈ တင်ႈတႄႇဝၼ်းတီႈ 23 တေႃႇထိုင်ဝၼ်းတီႈ 25-26 ၼႆႉ ႁဝ်းသင်ႇႁႂ်ႈလူတ်းတုင်းၸၢတ်ႈ ဢၼ်ႁဝ်းပၵ်းဝႆႉယူႇၵူႈတီႈတီႈ လူတ်းလူင်းၶိုင်ႈၼိုင်ႈ။...

ငဝ်းလၢႆးမိူင်းရၶႅင်ႇပဵၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ်တႄႉ လွင်ႈၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉၶိူဝ်းၵူၼ်း

မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ။ ၼႂ်းဝူင်ႈဝၢင်ႈ 2-3 ဝၼ်းၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈတေလႆႈႁၼ်ယူႇ တီႈၼႂ်းမိူင်းတႆး ဢိၵ်ႇလူၺ်ႈပႃးၸဵမ်မိူင်းမၢၼ်ႈ၊ မိူင်းဢၼ်ဝဵင်းယႂ်ႇဝဵင်းလူင်ၸိူဝ်းၼႆႉ တင်းမူတ်းတင်းသဵင်ႈ လႆႈႁၼ်မီးၵူၼ်းပဵၼ်ၾုင်ပဵၼ်ၵေ ၶွၼ်ႈတုမ်ၵၼ်သေလုၵ်ႉႁိုၼ်ႇဝႃႈ ႁဝ်းၸုၵ်းမၼ်ႈယူႇၾၢႆႇႁူဝ်ၼႃႈၸိုင်ႈမိူင်း ဢၼ်ပဵၼ်တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းၸူႉၵျီႇ၊ ႁဝ်းၵမ်ႉထႅမ်မၼ်းၼၢင်း...

ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း ဝၼ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်း ၶွပ်ႈတဵမ် 2 ပီ (ၵဵပ်းထွၼ်ပိၼ်ႇတႅမ်ႈၾၢႆႇတႆး တွၼ်ႈ NCA ဝႆႉၵူၺ်း)

ဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်တီႈလႂ် ပၢင်ၵႅဝ်ႈတီႈလႂ်ၵေႃႈ တေၵႆႉလႆႈငိၼ်း ၶႃႈႁဝ်းလၢတ်ႈလွင်ႈ NCA ယူႇတႃႇသေႇ၊ လွင်ႈလႆႈ လၢတ်ႈၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ (1) လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ NCA ၼႆႉပဵၼ်ပိုၼ်ႉထၢၼ်ၵၢၼ်မိူင်း လမ်ႇလွင်ႈတႃႇ ၼႂ်းၶၵ်ႉၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ်...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း