Monday, February 24, 2020

ထၢမ်တွပ်ႇ

သိုၵ်းတႆး ၼင်ႇၵၼ်ယိုဝ်းၵၼ်ၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ၸဵပ်းသွင်တေႃႇ

ဝၼ်းတီႈ 23/11/2018 ၼႆႉ သိုၵ်းတႆး 2 တပ်ႉသိုၵ်း ယိုဝ်းၵၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ - ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈတၢႆ 3 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်း 4...

တွင်ႈထၢမ် ၸၢႆးမွၼ်းလိူၼ် ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်း မိူင်းၼၢႆး လွင်ႈပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈတီႈလိၼ် ၽိုၼ်မိူၼ် 7 (ပုံစံ ၇)

ထၢမ် - ပူၼ်ႉမႃး ဝၼ်းတီႈ 21 ၼႆႉ လႆႈႁၼ်ၽူႈတႅၼ်းသၽႃး လူင်းႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းမိူင်း ၵဵဝ်ႇၵပ်းႁူဝ်ၶေႃႈလွင်ႈသင်။ တွပ်ႇ - ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈ လိၼ်ပဝ်ႇ လိၼ်လၢပ်ႈ လိၼ်ႁၢမ်း...

တွင်ႈထၢမ် ၸၢႆးဢူၵ်ႉၵႃႇ(ႁွင်ႉ) ၸၢႆးၵွင်ၶမ်း ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းသၽႃးပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ဢၼ်ပေႉပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈသွမ်ႈၵႂႃႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈသွမ်ႈ 3/11/2018 ၼႆႉ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်၊ ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ၊ ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း ၶဝ်ႈၶေႉၶႅင်ႇလိူၵ်ႈ တင်ႈတီႈၼင်ႈ သၽႃးၵူၼ်းမိူင်း ၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ။ ၽူႈမီးသုၼ်ႇတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် ၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈမီး 39760 ၵေႃႉ ၽူႈမႃးပၼ်ၵၢင်ၸႂ်မီး...

တွင်ႈထၢမ် ၼၢင်းမူဝ်ႁွမ် ၼမ်ႉၶမ်း ဢၼ်ၺႃးသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA တီႉၺွပ်းၵုမ်းၶင်ဝႆႉ 2 လိူၼ်သေ ပွႆႇပၼ်ၶိုၼ်း

ၼၢင်းမူဝ်ႁွမ် ၵူၼ်းၼမ်ႉၶမ်း ၺႃးသိုၵ်းတဢၢင်းၼႄးဝႃႈ ယႃႉၵဝ်းၵၢၼ် ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၾၢႆႇၵဵပ်းၶွၼ်ႇၼႆသေ တီႉၺွပ်း မၼ်းၼၢင်းၵႂႃႇၶင်ဝႆႉ ႁိုင်ႁိမ်း 2 လိူၼ်။ သိုၵ်းတဢၢင်းတႅပ်းတတ်းပၼ်တူတ်ႈၶွၵ်ႈမၼ်းၼၢင်း 3 ပီ။ ၵူၺ်းၵႃႈ...

ၸုမ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း 10 ၸုမ်းၶႂ်ႈပဵၼ်သင် ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ….

ဝၼ်းတီႈ 8-11/9/2018  ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸိူဝ်း လူင်းလၢႆးမိုဝ်း ၵိုတ်းတိုၵ်းတူဝ်ႈမိူင်း NCA - EAOs ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်လူင်တီႈၵဵင်းမႂ်ႇ ၶၢဝ်းတၢင်း 4 ဝၼ်း  ။ ပၢင်ၵုမ်ၵမ်းၼႆႉ...

ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈ RCSS/SSA (တွၼ်ႈ 3)

  ထၢမ် - ငဝ်းလၢႆး ပၢင်တိုၵ်း တၢင်းမိူင်းၵိုင် သိုပ်ႇပဵၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ်ထႅင်ႈၶႃႈ။ တွပ်ႇ- ပၢင်တိုၵ်းတီႈၼႆႈၼႆႉ ၶဝ်တင်ႈၸႂ်မီးၽႅၼ်သေ မႃးယိုဝ်းႁဝ်း ဢၼ်ၼႆႉတပ်ႉမတေႃႇမီးၽႅၼ်သေ ၶိုၼ်ႈၸူးႁဝ်း မီး 8 တပ်ႉၵွင်လူး(တပ်ရင်း)...

ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈ RCSS/SSA (တွၼ်ႈ 2)

ထၢမ် - ယၢမ်းလဵဝ် ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႇၵၢင်ႇၼႂ်းမိူင်းတႆး ၵေႃႈၼမ်၊ ပၼ်ႁႃၼႂ်းမိူင်းတႆးၵေႃႈယႂ်ႇ ။ လွင်ႈဝႃႈ တေႁဵတ်းၶွၼ်ႊၵရႅတ်ႉၸိုင်ႈတႆး ၼၼ်ႉၶႃႈလူး ၸွင်ႇတေႁဵတ်းယူႇၶႃႈ။ တွပ်ႇ - ယိင်ႈသုၵ်းသၵ်ႉ ယိင်ႈၶႅၼ်းလူဝ်ႇလႆႈႁဵတ်း...

ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈ RCSS/SSA (တွၼ်ႈ 1)

ဝၼ်းတီႈ 15/7/2018 ၼႆႉ ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ လႆႈၵႂႃႇႁူပ်ႉထူပ်းတွင်ႈထၢမ် ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ။ တွၼ်ႈ (1) ၼႆႉ ဢုပ်ဢူဝ်းလွင်ႈ -...

ၵွပ်ႈသင်လႄႈ ပၢင်ၵုမ်လူင် ပၢင်လူင် ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီ 21 ပွၵ်ႈ 3 ၼႆႉ ၶၢႆႉဝၼ်းယူႇတိၵ်းတိၵ်း

(ႁူပ်ႉထၢမ် ၸဝ်ႈၶိုၼ်းသႂ် ၸႂ်ယဵၼ် ၽူႈၵွၼ်းလုမ်း PI) ဢွၼ်တၢင်းသုတ်းၼႆႉ မၼ်းၵေႃႈလူဝ်ႇလႆႈၶႂ်ႈၼႄဝႃႈ မိူဝ်ႈပီၵၢႆ လႆႈႁဵတ်းပၢင်လူင်ပွၵ်ႈၵမ်း 2 ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈ ႁွင်ႉဝႃႈ ပၢင်ၵုမ်လူင် ငမ်းယဵၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပွၵ်ႈၵမ်း...

ၵွၼ်ႇပၢင်ၵုမ်လူင်ပၢင်လူင် ၵမ်း 3 ၼေႇပျီႇတေႃႇ RCSS/SSA ႁၢင်ႈႁႅၼ်းဝႆႉသင်?

(ႁူပ်ႉထူပ်းတွင်ႈထၢမ် ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင်ၸၢႆးငိုၼ်း ၽူႈၼမ်းၼႂ်း 3 RCSS/SSA) ၼႂ်းဝူင်ႈၵၢင်ၶၢဝ်းတၢင်း 2-3 လိူၼ် ၵွၼ်ႇၼႃႈပႆႇၸတ်း ပၢင်ၵုမ်လူင်လွင်ႈငမ်းယဵၼ် ၸၼ်ႉမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် (ပွၵ်ႈၵမ်း 4) ႁိုဝ် ပၢင်ၵုမ်လူင်ပၢင်လူင်...

ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင်ၸၢႆးငိုၼ်း တွပ်ႇလၢတ်ႈလွင်ႈပၢင်ၵုမ်လူင် UPDJC, JICM ဢိၵ်ႇ လွင်ႈတေၸတ်း ပၢင်ၵုမ်လူင်ပၢင်လူင် ၵမ်းထူၼ်ႈ 3

ပၢင်ၵုမ်လူင်လွင်ႈငမ်းယဵၼ် ၸၼ်ႉမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် (ပွၵ်ႈၵမ်း 4) ႁိုဝ် ပၢင်ၵုမ်လူင်ပၢင်လူင် ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီ 21 ၵမ်းထူၼ်ႈ 3 တေၸတ်းႁဵတ်း ၼႂ်းလိူၼ်မေႊ ၸွမ်းၼင်ႇပၢင်ၵုမ် JICM...

ႁူပ်ႉထူပ်းတွင်ႈထၢမ်တူဝ်တႅၼ်း ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ ၽူႈၶိုၼ်ႈႁပ်ႉတၼ်းႁဵင်း ၽူႈၼင်ႈၸိုင်ႈ CSSU တီႈလွႆတႆးလႅင်း

ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ႁူပ်ႉထူပ်းတွင်ႈထၢမ် တူဝ်တႅၼ်းပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ ၸၢႆးၽူဝ်းဢွင်ႇ ဢၼ်မႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ၵုမ် ၵေႃပွင်ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိုင်ႈတႆး (CSSU) တီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း၊ ႁပ်ႉဢဝ်ပုၼ်ႈၽူႈၼင်ႈၸိုင်ႈ CSSU တႃႇမိူဝ်းမွပ်ႈပၼ်ႁူဝ်ပဝ်ႈပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ။ ပၢင်ၵုမ် CSSU...

ၵေႃပွင်ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိုင်ႈတႆး CSSU တွၼ်ႈတႃႇၸိုင်ႈတႆး

ၶၢဝ်းတၢင်းၼႃႈ ၵေႃပွင်ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိုင်ႈတႆး CSSU တွၼ်ႈတႃႇၸိုင်ႈတႆး တေၵႂႃႇၸိူင်ႉႁိုဝ်ၼၼ်ႉ ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ လႆႈတွင်ႈထၢမ် ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းၽူႈၼမ်းၼႂ်း/ ၸဝ်ႈပိုၼ်ၶမ်း ဝႆႉၼင်ႇၼႆ။ ထၢမ်-မိူဝ်ႈလဵဝ် CSSU ၼႆႉ သမ်ႉႁဵတ်းသင်ဝႆႉယူႇၶႃႈ?။ တွပ်ႇ-ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈတၢင်းယိူင်းဢၢၼ်း မိူဝ်ႈၵေႃႇတင်ႈမၼ်းၼႆႉ...

ၸဝ်ႈယွတ်ႈသိုၵ်း ၾၢၵ်ႇၵႂၢမ်းတွၼ်ႈထိုင်ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ၽွင်းတိုဝ်ႉတၢင်းပီမႂ်ႇလုမ်ႈၾႃႉ 2018

ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးႁဝ်းၵူႈတီႈတီႈ ႁႂ်ႈမေႃလဵပ်ႈႁဵၼ်း ႁႂ်ႈမီးတၢင်းႁူႉ၊ ပၢႆးဝူၼ်ႉတႆးႁႂ်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈၶိုတ်းတၼ်း ငဝ်းလၢႆး၊ ယႃႇၵဵဝ်ႇၶွင်ႈယႃႈမဝ်းၵမ်။ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈ ၵဝ်ၶႃႈႁဝ်းယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၢၼ်ႈႁႆးလႄႈလွႆတႆးလႅင်းၼႆႉ ႁဝ်းၽွမ်ႉၵၼ်ယဝ်ႉ။ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်း တွပ်ႇလၢတ်ႈတီႈ...

ၸဝ်ႈယွတ်ႈသိုၵ်းဝႃႈ ပၢၼ်မိူဝ်ႈလဵဝ် ဢမ်ႇၸႂ်ႈၵၢပ်ႈပၢၼ် ဢဝ်ၵွင်ႈၵၢင်ႇၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃၵၢၼ်မိူင်း

ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ပေႃးဢဝ်ၵွင်ႈၵၢင်ႇသေၵႄႈပၼ်ႁႃ မၼ်းဢမ်ႇလႆႈၼႆ လူဝ်ႇယွမ်းႁပ်ႉ၊ မၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈ ၵၢပ်ႈပၢၼ်မၼ်းယဝ်ႉ၊ မၼ်းပဵၼ်ၵၢပ်ႈပၢၼ်ႁဝ်းလူဝ်ႇမႃးဢုပ်ႇၵၼ်။ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ၸဝ်ႈယွတ်ႈသိုၵ်း လႆႈတွပ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈတွင်ႈထၢမ် ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ဝႆႉၼင်ႇၼႆ။ ထၢမ်-ဢိင်ၼိူဝ်ငဝ်းလၢႆးမိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉသေ ဢၼ်ၶႂ်ႈသင်ႇလၢတ်ႈတီႈၾၢႆႇသိုၵ်းတပ်ႉမတေႃႇ တင်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼႆႉ...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း