Monday, February 24, 2020

ထၢမ်တွပ်ႇ

ပၢႆးမွၼ်းၽဵင်းၵႂၢမ်းတႆးၼႆႉ ၼႅဝ်း ROCK ႁႅင်းဢေႇၼႃႇ

ၸၢႆးထႅၼ်ႈလႅဝ်း ၸဝ်ႈပၢႆးမွၼ်း ႁွင်ႉၽဵင်းၵႂၢမ်းၼႅဝ်း Rock ။ ၸုၵ်းၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း Rock မႃး မီး 20 ပီပၢႆယဝ်ႉ။ ၵူၼ်း ၼုမ်ႇၸုပ်ႈလုၵ်ႈ လၢၼ်ဢွၼ်ၵၼ်ယွမ်းႁပ်ႉ၊...
Photo by TYPU -ပၢင်ၵုမ် ၵူၼ်းၼုမ်ႇ သင်ၶလႄႈၵူၼ်းမိူင်း ဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်လွင်ႈတႃႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵၼ် တီႈဝတ်ႉၵျွင်းၼမ်ႉမႃႉ

ၵူၼ်းၼုမ်ႇလႄႈၵူၼ်းမိူင်း၊ သင်ၶၸဝ်ႈ ၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ လႃႈသဵဝ်ႈ မိူင်းယႆ ႁူမ်ႈၵၼ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတႃႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း

ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၶွၼ်ႈတုမ်ဢဵၼ်ႁႅင်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး  Tai Youth Power United  ႁူမ်ႈၵၼ်တင်းၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈၵူၼ်းဢိူင်ႇ၊ ပူႇၵႄႇပူႇၵၢင်ႉတႃႇ 350 ဝၢၼ်ႈ လႄႈၾၢႆႇၵွၼ်းပိူင်ႇ လႄႈသင်ၶၸဝ်ႈ 19...
SNDP

ၽွင်းတႅၼ်းသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ မိူင်းပၼ်ႇ တုၵ်းယွၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး ၸွႆႈၵႄႈၶႆပၼ် လွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၸဝ်ႈသူၼ်ၽၵ်း မီႇႁေႃ

ပၢင်ၵုမ်သၽႃးၸႄႈမိူင်းတႆး ႁွပ်ႈ 2 ၵမ်းထူၼ်ႈ 14 တႄႇၸတ်းႁဵတ်းၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 2 တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 5 လိူၼ်ဢေႊ ပရိူဝ်ႊၼႆႉ ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်းတႆး မီး...

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈမိူင်းထႆး ပဵၼ်ႁိုဝ် မီးႁိုဝ် ပီႈၼွင်ႉၸၢဝ်းတႆးသမ်ႉ လိူၵ်ႈတွတ်ႈပၼ်ႁႅင်း ပႃႇတီႇဢၼ်လႂ်ႁႅင်း

ၸၢဝ်းတႆး ၼႂ်းမိူင်းထႆး ဢၼ်မီးသုၼ်ႇတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် ၼႂ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ဝၼ်းတီႈ 24/03/2019 ဢၼ်လူင်ပွင် ၸိုင်ႈ မိူင်းထႆး ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၼႂ်းမိူင်းထႆးပတ်းပိုၼ်ႉၼၼ်ႉ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈလႆႈ တွင်ႈ...

ၸွင်ႇၸုမ်း SSPP/SSA တေလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA

ဢိင်ၼိူဝ် သုၼ်ၵၢင်ငမ်းယဵၼ် မႄးလီၼႂ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ NRPC ႁွင်ႉမွၵ်ႇထိုင် ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း 8 ၸုမ်း ၸိူဝ်းပႆႇလူင်းလၢႆးမိုဝ်းလိၵ်ႈၵိၼ်ၵႅၼ်ႇၵိုတ်းတိုၵ်းတူဝ်ႈမိူင်း NCA သေ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 21/03/2019 ၼၼ်ႉ...

RCSS/SSA တင်း NRPC ၼေႇပျီႇတေႃႇ ႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ် 7 ႁူဝ်ၶေႃႈ

ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA တင်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၾၢႆႇၶိုင်ပွင်လွင်ႈမႄးလီ ၼႂ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ NRPC ႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ် တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 11/03/2019 သွင်ၾၢႆႇလႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်းသင် ၵၼ်လၢႆလၢႆ...

ၸဝ်ႈသႅင်ၾႃႉ 999 ၸွင်ႇလူႉတၢႆတႄႉ ပၢင်တိုၵ်းယၢမ်းလဵဝ်လႄႈ ၵၢင်ၸႂ် SSPP

ႁူဝ်ပီ 2019 ၼႆႉမႃး ပၢင်တိုၵ်းဝူင်ႈၵၢင်သိုၵ်း SSPP တင်း သိုၵ်း RCSS ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ၶိူဝ်းယႂ်း၊ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၵူၼ်း မိူင်းလႆႈပၢႆႈၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင် ယင်းမီးၶၢဝ်ႇဝႃႈ ၸဝ်ႈသႅင်ၾႃႉ...

ပၢင်ၵုမ် CSSU ၶၢဝ်းတၢင်း 2 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ် သင်လၢႆလၢႆ

ဝၼ်းတီႈ 5-6/3/2019 ၼႆႉ ၵေႃပွင်ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိုင်ႈတႆး CSSU ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်လူင် ပီ 2018-2019 တီႈဝဵင်း လူင်တူၼ်ႈတီး တီႈပၢင်ၵုမ်ၼၼ်ႉ ဢုပ်ႇသင်လၢႆလၢႆ ယူႇတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ လႆႈႁူပ်ႉထူပ်းတွင်ႈထၢမ်...

“ပၢင်ၵုမ် PPST တေၶိုၼ်းတႄႇၸတ်းၼႆႉ မီးဝႆႉၸိူင်ႉႁိုဝ်”

ပၢင်ၵုမ်လူင် ၸုမ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်မိူင်း ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း PPST ဢၼ်ၵိုတ်းယင်ႉၵႂႃႇမွၵ်ႈၶၢဝ်းတၢင်း 4 လိူၼ်ၼၼ်ႉ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတေၶိုၼ်းႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇၵၼ်ပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်းႁႅၵ်ႈ ဢၼ်ၶွင်ႉၶမ်ၼႂ်းၶၵ်ႉၵၢၼ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ်မီး သင်လၢႆလၢႆ။ ပၢင်ၵုမ်ၵမ်းၼႆႉ တေဢုပ်ႇဢူဝ်းၵႄႈလိတ်ႈၵၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၽွင်ႈ ၸၢႆးယွတ်ႈၶမ်း...

ငဝ်းလၢႆး NLD ၶိုင်မႄးပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်းလႄႈ ၵၢင်ၸႂ် RCSS

ယူႇတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ လႆႈတွင်ႈထၢမ်ဝႆႉ ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ၸၢႆးငိုၼ်း ၽူႈၼမ်းၼႂ်း မၢႆ 2 RCSS/SSA ဝႆႉၼင်ႇၼႆ။ ထၢမ် - လွင်ႈဢၼ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ NLD တၢင်ႇထိုင်ၼႂ်းသၽႃးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်...

RCSS တင်း တူဝ်တႅၼ်းၶိုၵ်ႉတွၼ်းမိူင်းၶႄႇ ႁူပ်ႉၵၼ် လွင်ႈသင် (တွင်ႈထၢမ်)

တူဝ်တႅၼ်း RCSS/SSA တင်း သုၼ်ႊၵေႃႇသျႅင် ၽူႈမီးၸၼ်ႉႁွင်ႈၵၢၼ်လူင်ၾၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းၶႄႇ တူဝ်တႅၼ်းၶိုၵ်ႉ တွၼ်းဢေႊသျိူဝ်ႊ ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် တီႈလုမ်းၽွင်းတၢင်မိူင်းၶႄႇ ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး ဢၼ်ႁူပ်ႉထူပ်း ၵၼ်ၼၼ်ႉ...

ဢၼ်ၶွင်ႉၶမ်ၼႂ်းၶၵ်ႉၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ်ၼႆႉ – ပဵၼ်သင်လၢႆလၢႆ ……….

တႃႇတေၵႄႈၶႆလွင်ႈၶွင်ႉၶမ် ၼႂ်းၵၢၼ်ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၶၵ်ႉၵၢၼ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၼႆသေ RCSS တင်း PC ႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ် တီႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး။ ဝၼ်းတီႈ 14/01/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10:30 မူင်း...

“လွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈလႄႈ တၢင်းႁၼ်ထိုင် ၸဝ်ႈလႅင်းသႂ်”

(တွင်ႈထၢမ် ၸဝ်ႈလႅင်းသႂ်ႁိူင်း ႁူဝ်ၼႃႈသိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်း ပၢင်ႇလႅင်းသႂ်) ထၢမ် - ၸဝ်ႈလႅင်းသႂ်ႁဝ်းဝႃႈ တီႈၼႆႈၵေႃႈမီးၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼမ်ၼႆ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး 2-3 ဝၼ်းၼႆႉၵေႃႈ ပၼ်ႁႃထုင်ႉ ၼႆႉ ၵူၺ်း လႆႈငိၼ်းသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇမၢၼ်ႈဢွၵ်ႇလၢႆတီႈဝႃႈ...

“ပၢင်ႇလႅင်းသႂ် ပိူၼ်ႈဝႃႈ ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈယႃႈ ၸဝ်ႈလႅင်းသႂ် သပ်းၸႅင်ႈဝႃႈႁိုဝ်?”

တွင်ႈထၢမ် ၸဝ်ႈလႅင်းသႂ်ႁိူင်း ၸဝ်ႈလႅင်းသႂ်ႁိူင်း (ႁိုဝ်) ၸဝ်ႈၸၢႆးလူႇ ၽူႈဢၼ်မီးၸိုဝ်ႈသဵင်လိုဝ်းလင် ပူၵ်းပွင်သႃသၼႃၼၼ်ႉ ငဝ်ႈတိုၼ်းငိုၼ်းလူႇ ဢဝ်လႂ်မႃး လုၵ်ႉလႂ်မႃး?။ ၵမ်ႈၽွင်ႈ ၵမ်ႈၼမ် ၸီႉၸမ်ႈဝႃႈ ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႆလႄႈ ၼင်ႇႁိုဝ်...

“ႁဵတ်းသင်လႄႈ လႆႈႁပ်ႉသူး ၼၵႃး”

(တွင်ႈထၢမ် ၸဝ်ႈလႅင်းသႂ်ႁိူင်း) ၸဝ်ႈလႅင်းသႂ်ႁိူင်း (ႁိုဝ်) လုင်းၸၢႆးလူႇ ႁူဝ်ၼႃႈပီႇတူႉၸိတ်ႉ မၢၵ်ႇၵႅင်း လႆႈႁပ်ႉသူး ၼၵႃး ဢၼ်ၸုမ်းတူင်ႇ ဝူင်းၵူၼ်း လႄႈ ၸုမ်းပူၵ်းပွင်သႃသၼႃ မိူင်းထႆး မွပ်ႈယိုၼ်ႈပၼ်...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း