Saturday, May 26, 2018
Home ထၢမ်တွပ်ႇ

ထၢမ်တွပ်ႇ

ၸဝ်ႈယွတ်ႈသိုၵ်းဝႃႈ ပၢၼ်မိူဝ်ႈလဵဝ် ဢမ်ႇၸႂ်ႈၵၢပ်ႈပၢၼ် ဢဝ်ၵွင်ႈၵၢင်ႇၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃၵၢၼ်မိူင်း

ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ပေႃးဢဝ်ၵွင်ႈၵၢင်ႇသေၵႄႈပၼ်ႁႃ မၼ်းဢမ်ႇလႆႈၼႆ လူဝ်ႇယွမ်းႁပ်ႉ၊ မၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈ ၵၢပ်ႈပၢၼ်မၼ်းယဝ်ႉ၊ မၼ်းပဵၼ်ၵၢပ်ႈပၢၼ်ႁဝ်းလူဝ်ႇမႃးဢုပ်ႇၵၼ်။ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ၸဝ်ႈယွတ်ႈသိုၵ်း လႆႈတွပ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈတွင်ႈထၢမ် ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ဝႆႉၼင်ႇၼႆ။ ထၢမ်-ဢိင်ၼိူဝ်ငဝ်းလၢႆးမိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉသေ ဢၼ်ၶႂ်ႈသင်ႇလၢတ်ႈတီႈၾၢႆႇသိုၵ်းတပ်ႉမတေႃႇ တင်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼႆႉ...

ၸဝ်ႈယွတ်ႈသိုၵ်းဝႃႈ ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်မိူင်း ႁဵတ်းၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း လူဝ်ႇႁတ်းႁၢၼ်

ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ လူဝ်ႇႁတ်းႁၢၼ်၊ ပေႃးၶီႈယၢၼ်ႈယႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ။ ၵၢၼ်မိူင်းၼႆႉ မၼ်းပဵၼ်ပိူဝ်ႈတႃႇၵူၼ်းမိူင်းပတ်းပိုၼ်ႉ ပုၼ်ႈတႃႇတေလႆႈမႃးဢႃႇၼႃႇ။ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် RCSS တွပ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈတွင်ႈထၢမ် ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ဝႆႉၼင်ႇၼႆ။ ထၢမ်- ဢၼ်ၵိုတ်းတိုၵ်းတူဝ်ႈမိူင်းပဵၼ်...

ၸဝ်ႈယွတ်ႈသိုၵ်းဝႃႈ လူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်း ဢမ်ႇၸႂ်ႈၵျိူၵ်ႈမၢၼ်ႈ ၵွပ်ႈလူဝ်ႇဢုပ်ႇလွင်ႈငမ်းယဵၼ်

ဢၼ်ၵိုတ်းသိုၵ်းၼႆႉ ႁဝ်းၵျိူၵ်ႈမၢၼ်ႈဢမ်ႇၸႂ်ႈ၊ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈမၼ်းဢမ်ႇမႅၼ်ႈၵၼ်လႄႈ ႁဝ်းၸင်ႇမႃးဢုပ်ႇၵၼ် တႃႇသၢင်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်၊ လွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းၶႅၼ်းၶႂ်ႈလႆႈ။ လွင်ႈၼႆႉ ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ လႆႈႁူပ်ႉထူပ်းတွင်ႈထၢမ် ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် RCSS ဝႆႉၼင်ႇၼႆ။ ထၢမ်-သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢၼ်မႃးႁၢမ်ႈတီႈပၢင်လူင်ၼႆႉ...

ၸဝ်ႈယွတ်ႈသိုၵ်းဝႃႈ ပေႃးဢမ်ႇလႆႈႁဵတ်းပၢင်ၶွၼ်ႈတုမ် 7-8-9 တီႈတူၼ်ႈတီး တေဢမ်ႇပဵၼ် ND ဢမ်ႇၸၢင်ႈၶိုၼ်ႈ UPC

ပၢင်ၶွၼ်ႈတုမ်ႁူဝ်ႁုပ်ႈ တီႈတူၼ်ႈတီး ဝၼ်းတီႈ 7-8-9 ၼၼ်ႉ သင်ဝႃႈၾၢႆႇတပ်ႉမတေႃႇယင်းမႃးႁႃလိူင်ႈႁႃလၢဝ်း ႁႄႉႁၢမ်ႈပေႃးၼႆၸိုင် တေဢမ်ႇပဵၼ်ပၢင်ၵုမ်ၵၢၼ်မိူင်း ၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆး၊ ပေႃးဢမ်ႇပဵၼ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ပၢင်ၵုမ်လူင်လွင်ႈငမ်းယဵၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ႁိုဝ် ပၢင်ၵုမ်လူင်ပၢင်လူင်။...

ပေႃးၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇလႆႈလၢတ်ႈလွတ်ႈလႅဝ်း ပၢင်ၵုမ်ၵၢၼ်မိူင်းၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆး ၸွင်ႇတေပဵၼ်ၵၢၼ်

ဢၼ်တပ်ႉမတေႃႇႁႄႉႁၢမ်ႈပၢင်လူင်ႈၼႃႈ ႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းမိူင်း ႁၢင်ႈၾၢင်မၼ်းဢွၵ်ႇမႃးဢမ်ႇလီ တႃႇတပ်ႉသိုၵ်းၶဝ်။ ၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇလႆႈလၢတ်ႈလွတ်ႈလႅဝ်း၊ ၶဝ်ႁဵတ်းၸိူင်ႉၼႆ ႁၢင်ႈၾၢင်မၼ်းဢွၵ်ႇမႃးဝႃႈတပ်ႉသိုၵ်းၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇမီးၸႂ်ၶႂ်ႈႁဵတ်းလွင်ႈငမ်းယဵၼ်တႄႉတႄႉ။ လွင်ႈၼႆႉ ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် RCSS တွပ်ႇလၢတ်ႈ တီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႆႉၼင်ႇၼႆ။ ထၢမ်-ၵူၼ်းမိူင်းမၢင်ၵေႃႉလၢတ်ႈဝႃႈ...

ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်း တူၵ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ လၢႆးႁဵတ်းတၢင်းသၢင်ႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼူၵ်ႉယုင်းလႄႈသိုၵ်းတပ်ႉမတေႃႇ ၵႂႃႇၵေႃႉတၢင်းတၢင်း

ပၢင်လူင်ၼႃႈႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းမိူင်းလႄႈသင်၊ ပၢင်ႁၢင်ႈႁႅၼ်းငူပ်ႉငီႉ တီႈတူၼ်ႈတီး တႃႇပဵၼ်မႃးပၢင်ၵုမ်ၵၢၼ်မိူင်း ၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆး တီႈလၢင်းၶိူဝ်းၼႆႉ သင်ဝႃႈၾၢႆႇတပ်ႉမတေႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈႁူႉပွင်ႇ တိုၼ်းတေပၼ်ၸတ်းႁဵတ်း။ လွင်ႈၼႆႉ ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် RCSS တွပ်ႇလၢတ်ႈ တီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႆႉၼင်ႇၼႆ။ ထၢမ်-ပေႃးႁဝ်းၶႃႈတူၺ်း...

ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်း ထတ်းသၢင်လွင်ႈသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ႁႄႉႁၢမ်ႈပၢင်လူင်ႈၼႃႈ ႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းမိူင်း

ဢၼ်ၾၢႆႇတပ်ႉမတေႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ဢဵၼ်ႁႅင်းသိုၵ်း မႃးလွမ်ႉႁႄႉႁၢမ်ႈ လွၵ်ႇငိုတ်ႈ ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းမိူင်း လူင်ႈၼႃႈ တႃႇတေပဵၼ်မႃး ပၢင်ၵုမ်ၵၢၼ်မိူင်းၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆးၼၼ်ႉ ၾၢင်ႁၢင်ႈမၼ်းဢွၵ်ႇမႃးႁၢင်ႈၸႃႉပႅတ်ႈ။ လွင်ႈၼႆႉ ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် RCSS တွပ်ႇလၢတ်ႈ...

ဝၢႆးပၢင်ဝိူၵ်ႊသျွပ်ႊယဝ်ႉ CSSU တေလူင်းထူပ်းၵူၼ်းမိူင်း 16 တီႈ ၵဵပ်းၶေႃႈၵၢင်ၸႂ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ပတ်းပိုၼ်ႉ

ၵေႃပွင်ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိုင်ႈတႆး (CSSU) တေလူင်းႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းမိူင်း ဝၢႆးပၢင်ဝိူၵ်ႊသျွပ်ႊ (Workshop) ဢၼ်ၸတ်းတီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး၊ ၵဵပ်းၶေႃႈၵၢင်ၸႂ်ၵူၼ်းၶိူဝ်းတႆး ၼႂ်းမိူင်းတႆးလႄႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ပတ်းပိုၼ်ႉ ပိူဝ်ႈတႃႇႁၢင်ႈႁႅၼ်းပၢင်ၵုမ်ၵၢၼ်မိူင်း ၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၵူၼ်းၶိူဝ်းတႆး၊ တေၼမ်းဢဝ်ၶေႃႈၵၢင်ၸႂ်တႆး တၢင်ႇထိုင်တီႈပၢင်ၵုမ်လူင် 21...

ၵေႃပွင်ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိုင်ႈတႆး ဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈ ၸတ်းပၢင်ၾိုၵ်းၽွၼ်ႉ ဢုပ်ႇဢူဝ်း 5 ႁူဝ်ၶေႃႈ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းပၢင်ၵုမ်ၵၢၼ်မိူင်း ၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆး

ပိူဝ်ႈတႃႇၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵုမ်ၵၢၼ်မိူင်း ၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၵူၼ်းၶိူဝ်းတႆး ဢၼ်ဝႃႈ တေၸတ်းတီႈ လၢင်းၶိူဝ်းၼၼ်ႉ ၵေႃပွင်ၵၢၼ်ႉၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိုင်ႈတႆး (CSSU) ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၾိုၵ်းၽွၼ်ႉ (Workshop) တီႈဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း၊ ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ပိူင်လူင် 5...

လွင်ႈတေၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇႁိုဝ် ဢမ်ႇၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇ မီးတီႈၵူၼ်းမိူင်းတႆး

ပၢင်ၵုမ်လူင်လွင်ႈငမ်းယဵၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် (ၵမ်း 4) ႁိုဝ် ပၢင်ၵုမ်လူင်ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီ 21 ပၢင်လူင် ၵမ်းထူၼ်ႈ 3 ၼႆႉ တႆးၶႂ်ႈလႆႈသင်ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၸတ်းပၢင်ၵုမ်ၵၢၼ်မိူင်း ၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆးၵွၼ်ႇ။ လွင်ႈတႆးတေၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇ...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း