Tuesday, November 20, 2018
Home ထၢမ်တွပ်ႇ

ထၢမ်တွပ်ႇ

ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈ RCSS/SSA (တွၼ်ႈ 1)

ဝၼ်းတီႈ 15/7/2018 ၼႆႉ ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ လႆႈၵႂႃႇႁူပ်ႉထူပ်းတွင်ႈထၢမ် ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ။ တွၼ်ႈ (1) ၼႆႉ ဢုပ်ဢူဝ်းလွင်ႈ -...

ၵွပ်ႈသင်လႄႈ ပၢင်ၵုမ်လူင် ပၢင်လူင် ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီ 21 ပွၵ်ႈ 3 ၼႆႉ ၶၢႆႉဝၼ်းယူႇတိၵ်းတိၵ်း

(ႁူပ်ႉထၢမ် ၸဝ်ႈၶိုၼ်းသႂ် ၸႂ်ယဵၼ် ၽူႈၵွၼ်းလုမ်း PI) ဢွၼ်တၢင်းသုတ်းၼႆႉ မၼ်းၵေႃႈလူဝ်ႇလႆႈၶႂ်ႈၼႄဝႃႈ မိူဝ်ႈပီၵၢႆ လႆႈႁဵတ်းပၢင်လူင်ပွၵ်ႈၵမ်း 2 ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈ ႁွင်ႉဝႃႈ ပၢင်ၵုမ်လူင် ငမ်းယဵၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပွၵ်ႈၵမ်း...

ၵွၼ်ႇပၢင်ၵုမ်လူင်ပၢင်လူင် ၵမ်း 3 ၼေႇပျီႇတေႃႇ RCSS/SSA ႁၢင်ႈႁႅၼ်းဝႆႉသင်?

(ႁူပ်ႉထူပ်းတွင်ႈထၢမ် ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင်ၸၢႆးငိုၼ်း ၽူႈၼမ်းၼႂ်း 3 RCSS/SSA) ၼႂ်းဝူင်ႈၵၢင်ၶၢဝ်းတၢင်း 2-3 လိူၼ် ၵွၼ်ႇၼႃႈပႆႇၸတ်း ပၢင်ၵုမ်လူင်လွင်ႈငမ်းယဵၼ် ၸၼ်ႉမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် (ပွၵ်ႈၵမ်း 4) ႁိုဝ် ပၢင်ၵုမ်လူင်ပၢင်လူင်...

ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင်ၸၢႆးငိုၼ်း တွပ်ႇလၢတ်ႈလွင်ႈပၢင်ၵုမ်လူင် UPDJC, JICM ဢိၵ်ႇ လွင်ႈတေၸတ်း ပၢင်ၵုမ်လူင်ပၢင်လူင် ၵမ်းထူၼ်ႈ 3

ပၢင်ၵုမ်လူင်လွင်ႈငမ်းယဵၼ် ၸၼ်ႉမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် (ပွၵ်ႈၵမ်း 4) ႁိုဝ် ပၢင်ၵုမ်လူင်ပၢင်လူင် ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီ 21 ၵမ်းထူၼ်ႈ 3 တေၸတ်းႁဵတ်း ၼႂ်းလိူၼ်မေႊ ၸွမ်းၼင်ႇပၢင်ၵုမ် JICM...

ႁူပ်ႉထူပ်းတွင်ႈထၢမ်တူဝ်တႅၼ်း ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ ၽူႈၶိုၼ်ႈႁပ်ႉတၼ်းႁဵင်း ၽူႈၼင်ႈၸိုင်ႈ CSSU တီႈလွႆတႆးလႅင်း

ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ႁူပ်ႉထူပ်းတွင်ႈထၢမ် တူဝ်တႅၼ်းပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ ၸၢႆးၽူဝ်းဢွင်ႇ ဢၼ်မႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ၵုမ် ၵေႃပွင်ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိုင်ႈတႆး (CSSU) တီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း၊ ႁပ်ႉဢဝ်ပုၼ်ႈၽူႈၼင်ႈၸိုင်ႈ CSSU တႃႇမိူဝ်းမွပ်ႈပၼ်ႁူဝ်ပဝ်ႈပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ။ ပၢင်ၵုမ် CSSU...

ၵေႃပွင်ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိုင်ႈတႆး CSSU တွၼ်ႈတႃႇၸိုင်ႈတႆး

ၶၢဝ်းတၢင်းၼႃႈ ၵေႃပွင်ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိုင်ႈတႆး CSSU တွၼ်ႈတႃႇၸိုင်ႈတႆး တေၵႂႃႇၸိူင်ႉႁိုဝ်ၼၼ်ႉ ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ လႆႈတွင်ႈထၢမ် ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းၽူႈၼမ်းၼႂ်း/ ၸဝ်ႈပိုၼ်ၶမ်း ဝႆႉၼင်ႇၼႆ။ ထၢမ်-မိူဝ်ႈလဵဝ် CSSU ၼႆႉ သမ်ႉႁဵတ်းသင်ဝႆႉယူႇၶႃႈ?။ တွပ်ႇ-ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈတၢင်းယိူင်းဢၢၼ်း မိူဝ်ႈၵေႃႇတင်ႈမၼ်းၼႆႉ...

ၸဝ်ႈယွတ်ႈသိုၵ်း ၾၢၵ်ႇၵႂၢမ်းတွၼ်ႈထိုင်ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ၽွင်းတိုဝ်ႉတၢင်းပီမႂ်ႇလုမ်ႈၾႃႉ 2018

ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးႁဝ်းၵူႈတီႈတီႈ ႁႂ်ႈမေႃလဵပ်ႈႁဵၼ်း ႁႂ်ႈမီးတၢင်းႁူႉ၊ ပၢႆးဝူၼ်ႉတႆးႁႂ်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈၶိုတ်းတၼ်း ငဝ်းလၢႆး၊ ယႃႇၵဵဝ်ႇၶွင်ႈယႃႈမဝ်းၵမ်။ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈ ၵဝ်ၶႃႈႁဝ်းယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၢၼ်ႈႁႆးလႄႈလွႆတႆးလႅင်းၼႆႉ ႁဝ်းၽွမ်ႉၵၼ်ယဝ်ႉ။ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်း တွပ်ႇလၢတ်ႈတီႈ...

ၸဝ်ႈယွတ်ႈသိုၵ်းဝႃႈ ပၢၼ်မိူဝ်ႈလဵဝ် ဢမ်ႇၸႂ်ႈၵၢပ်ႈပၢၼ် ဢဝ်ၵွင်ႈၵၢင်ႇၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃၵၢၼ်မိူင်း

ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ပေႃးဢဝ်ၵွင်ႈၵၢင်ႇသေၵႄႈပၼ်ႁႃ မၼ်းဢမ်ႇလႆႈၼႆ လူဝ်ႇယွမ်းႁပ်ႉ၊ မၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈ ၵၢပ်ႈပၢၼ်မၼ်းယဝ်ႉ၊ မၼ်းပဵၼ်ၵၢပ်ႈပၢၼ်ႁဝ်းလူဝ်ႇမႃးဢုပ်ႇၵၼ်။ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ၸဝ်ႈယွတ်ႈသိုၵ်း လႆႈတွပ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈတွင်ႈထၢမ် ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ဝႆႉၼင်ႇၼႆ။ ထၢမ်-ဢိင်ၼိူဝ်ငဝ်းလၢႆးမိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉသေ ဢၼ်ၶႂ်ႈသင်ႇလၢတ်ႈတီႈၾၢႆႇသိုၵ်းတပ်ႉမတေႃႇ တင်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼႆႉ...

ၸဝ်ႈယွတ်ႈသိုၵ်းဝႃႈ ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်မိူင်း ႁဵတ်းၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း လူဝ်ႇႁတ်းႁၢၼ်

ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ လူဝ်ႇႁတ်းႁၢၼ်၊ ပေႃးၶီႈယၢၼ်ႈယႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ။ ၵၢၼ်မိူင်းၼႆႉ မၼ်းပဵၼ်ပိူဝ်ႈတႃႇၵူၼ်းမိူင်းပတ်းပိုၼ်ႉ ပုၼ်ႈတႃႇတေလႆႈမႃးဢႃႇၼႃႇ။ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် RCSS တွပ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈတွင်ႈထၢမ် ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ဝႆႉၼင်ႇၼႆ။ ထၢမ်- ဢၼ်ၵိုတ်းတိုၵ်းတူဝ်ႈမိူင်းပဵၼ်...

ၸဝ်ႈယွတ်ႈသိုၵ်းဝႃႈ လူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်း ဢမ်ႇၸႂ်ႈၵျိူၵ်ႈမၢၼ်ႈ ၵွပ်ႈလူဝ်ႇဢုပ်ႇလွင်ႈငမ်းယဵၼ်

ဢၼ်ၵိုတ်းသိုၵ်းၼႆႉ ႁဝ်းၵျိူၵ်ႈမၢၼ်ႈဢမ်ႇၸႂ်ႈ၊ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈမၼ်းဢမ်ႇမႅၼ်ႈၵၼ်လႄႈ ႁဝ်းၸင်ႇမႃးဢုပ်ႇၵၼ် တႃႇသၢင်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်၊ လွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းၶႅၼ်းၶႂ်ႈလႆႈ။ လွင်ႈၼႆႉ ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ လႆႈႁူပ်ႉထူပ်းတွင်ႈထၢမ် ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် RCSS ဝႆႉၼင်ႇၼႆ။ ထၢမ်-သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢၼ်မႃးႁၢမ်ႈတီႈပၢင်လူင်ၼႆႉ...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း