Home ထၢမ်တွပ်ႇ

ထၢမ်တွပ်ႇ

ၶၵ်ႉၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ် ၸုမ်းၵိုတ်းတိုၵ်း ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ လႄႈ ၵၢင်ၸႂ် RCSS/SSA ဝႆႉၼိူဝ် NCA

ၵၢင်လိူၼ်မေႊ ပီ 2019 ၼႆႉ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၵိုတ်းတိုၵ်း 10 ၸုမ်း မွၵ်ႇပႃးၸုမ်းပႆႇၵိုတ်းတိုၵ်း ၵမ်ႈၽွင်ႈ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ လဵပ်ႈႁဵၼ်းၸွမ်းသေ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်လူင်တီႈၵဵင်းမႂ်ႇ ၶၢဝ်းတၢင်း...

ဝၼ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၼႆႉ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈသႅၼ်းႁုၼ်ႈမႂ်ႇပွင်ႇၸႂ်သေ ၶဝ်ႈမႃးႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉ ၸၢတ်ႈ

ၼႂ်းတိုဝ်ႉတၢင်းဝၼ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၶွပ်ႈတဵမ် 61 ပီၼႆႉ ဢိင်ၼိူဝ် RCSS/SSA လႆႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ ယုၵ်ႉယွင်ႈဢဝ် ၵုၼ်း မုၼ်မႃးၵူႈပီလႄႈ တွၼ်ႈတႃႇပီၼႆႉ ယူႇတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ လႆႈတွင်ႈထၢမ် ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ၸၢႆးငိုၼ်း...

 တႃႇတေၵိုတ်း ပၢင်တိုၵ်းလႆႈၶၢဝ်းႁိုင်ၼႆႉ  ဢၼ်ယူႇၼွၵ်ႈ သူၼ်းသေႃႇထႅမ်ႁႅင်းၾႆး  ႁႂ်ႈႁၼ်ၽိတ်းပိူင်ႈၵၼ်ၼၼ်ႉၵေႃႈထုၵ်ႇလႆႈဝႄႈ (ၵပ်းသိုပ်ႇတွင်ႈထၢမ် ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ SSPP/SSA ၸဝ်ႈသိုၵ်း ၸၢႆးသူႉ...

တပ်ႉသိုၵ်းတႆး 2 ၸုမ်း ႁူမ်ႈၵၼ်ဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ လွင်ႈၵိုတ်း ပၢင်တိုၵ်းတေႃႇၵၼ် မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 11/5/2019 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ။ တႃႇတေၵိုတ်းတိုၵ်းၵၼ်လႆႈၶၢဝ်းႁိုင်ၼႆႉၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈသိုၵ်း ၸၢႆးသူႉ ၽူႈၶၢၼ်...

ႁဝ်းတေဢုပ်ႇၵၼ်ၵႂႃႇတိၵ်းတိၵ်းတေႃႇထိုင်ပဵၼ်မႃးလႆႈၸုမ်းလဵဝ်  ………………..! (တွင်ႈထၢမ် ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင်ၸၢႆးငိုၼ်း ၽူႈၼမ်းၼႂ်းသွင် RCSS/SSA)

ဝၼ်းတီႈ 11/5/2019 ၼႆႉတပ်ႉသိုပ်းတႆး 2 ၸုမ်း ႁူမ်ႈၵၼ်ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵိုတ်းတိုၵ်းၵၼ်။ ၵူၼ်းမိူင်းတင်းလၢႆႁူမ်ၸူမ်းႁပ်ႉတွၼ်ႈ။ ဝၢႆးလင်သဵင်ၵွင်ႈတႄႇယဵၼ်မႃးၼႂ်းႁၢင်လိူၼ်မၢတ်ႉၶျ် တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ႁိုင်ၶၢဝ်းတၢင်း မွၵ်ႈလိူၼ်။ ဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်တူၵ်းလူင်းၵၼ်လႆႈၸိူင်ႉႁိုဝ်သေ ႁဵတ်းပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇမႃး။ တႃႈၵိုတ်းတိုၵ်းလႆႈၶၢဝ်းယၢဝ်းမိူဝ်းၼႃႈသမ်ႉ...

ပၢႆးမွၼ်းၽဵင်းၵႂၢမ်းတႆးၼႆႉ ၼႅဝ်း ROCK ႁႅင်းဢေႇၼႃႇ

ၸၢႆးထႅၼ်ႈလႅဝ်း ၸဝ်ႈပၢႆးမွၼ်း ႁွင်ႉၽဵင်းၵႂၢမ်းၼႅဝ်း Rock ။ ၸုၵ်းၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း Rock မႃး မီး 20 ပီပၢႆယဝ်ႉ။ ၵူၼ်း ၼုမ်ႇၸုပ်ႈလုၵ်ႈ လၢၼ်ဢွၼ်ၵၼ်ယွမ်းႁပ်ႉ၊...
Photo by TYPU -ပၢင်ၵုမ် ၵူၼ်းၼုမ်ႇ သင်ၶလႄႈၵူၼ်းမိူင်း ဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်လွင်ႈတႃႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵၼ် တီႈဝတ်ႉၵျွင်းၼမ်ႉမႃႉ

ၵူၼ်းၼုမ်ႇလႄႈၵူၼ်းမိူင်း၊ သင်ၶၸဝ်ႈ ၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ လႃႈသဵဝ်ႈ မိူင်းယႆ ႁူမ်ႈၵၼ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတႃႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း

ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၶွၼ်ႈတုမ်ဢဵၼ်ႁႅင်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး  Tai Youth Power United  ႁူမ်ႈၵၼ်တင်းၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈၵူၼ်းဢိူင်ႇ၊ ပူႇၵႄႇပူႇၵၢင်ႉတႃႇ 350 ဝၢၼ်ႈ လႄႈၾၢႆႇၵွၼ်းပိူင်ႇ လႄႈသင်ၶၸဝ်ႈ 19...
SNDP

ၽွင်းတႅၼ်းသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ မိူင်းပၼ်ႇ တုၵ်းယွၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး ၸွႆႈၵႄႈၶႆပၼ် လွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၸဝ်ႈသူၼ်ၽၵ်း မီႇႁေႃ

ပၢင်ၵုမ်သၽႃးၸႄႈမိူင်းတႆး ႁွပ်ႈ 2 ၵမ်းထူၼ်ႈ 14 တႄႇၸတ်းႁဵတ်းၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 2 တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 5 လိူၼ်ဢေႊ ပရိူဝ်ႊၼႆႉ ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်းတႆး မီး...

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈမိူင်းထႆး ပဵၼ်ႁိုဝ် မီးႁိုဝ် ပီႈၼွင်ႉၸၢဝ်းတႆးသမ်ႉ လိူၵ်ႈတွတ်ႈပၼ်ႁႅင်း ပႃႇတီႇဢၼ်လႂ်ႁႅင်း

ၸၢဝ်းတႆး ၼႂ်းမိူင်းထႆး ဢၼ်မီးသုၼ်ႇတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် ၼႂ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ဝၼ်းတီႈ 24/03/2019 ဢၼ်လူင်ပွင် ၸိုင်ႈ မိူင်းထႆး ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၼႂ်းမိူင်းထႆးပတ်းပိုၼ်ႉၼၼ်ႉ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈလႆႈ တွင်ႈ...

ၸွင်ႇၸုမ်း SSPP/SSA တေလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA

ဢိင်ၼိူဝ် သုၼ်ၵၢင်ငမ်းယဵၼ် မႄးလီၼႂ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ NRPC ႁွင်ႉမွၵ်ႇထိုင် ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း 8 ၸုမ်း ၸိူဝ်းပႆႇလူင်းလၢႆးမိုဝ်းလိၵ်ႈၵိၼ်ၵႅၼ်ႇၵိုတ်းတိုၵ်းတူဝ်ႈမိူင်း NCA သေ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 21/03/2019 ၼၼ်ႉ...

RCSS/SSA တင်း NRPC ၼေႇပျီႇတေႃႇ ႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ် 7 ႁူဝ်ၶေႃႈ

ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA တင်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၾၢႆႇၶိုင်ပွင်လွင်ႈမႄးလီ ၼႂ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ NRPC ႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ် တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 11/03/2019 သွင်ၾၢႆႇလႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်းသင် ၵၼ်လၢႆလၢႆ...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း