Friday, September 25, 2020

ႁႅင်းငၢၼ်းၶၢမ်ႈမိူင်း

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းထႆး ပိုတ်ႇတေႃႇဝတ်းဝႂ် ပၼ်ႁႅင်းၵၢၼ်ၶၢမ်ႈမိူင်း ၸိူဝ်းဝႂ်ဢႃယု တေမူတ်း 31 လိူၼ်မၢတ်ႉၶျ်

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းထႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇထိုင်ပေႃႈလဵင်ႉ/မႄႈလဵင်ႉလႄႈ ႁႅင်းၵၢၼ် ၶၢမ်ႈမိူင်းဢၼ်ယိပ်းဝႆႉ ဝႂ်သီၶွင်ႇ တင်းၽၢတ်ႉသ် ပွတ်ႇ Passport သီၶဵဝ် CI ဢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တိုၵ်ႉႁဵတ်းပၼ်ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ။ ၸိူဝ်းဢၼ်ယိပ်း...

တႆးႁွတ်ႈၵဵင်းမႆႇ ၼင်ႇၵၼ် ႁေႃႈလိုပ်ႈၵၼ်ၶၢႆႉႁိူၼ်းၶၢႆႉယေး

ဢွၼ်ႇၸၢႆးတႆး ၸိူဝ်းၶဝ်ႈၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် ၼႂ်းၸိုင်ႈထႆး ယွၼ်ႉဢမ်ႇႁၢၼ်ႉၸႂ် ၼိူဝ်ပေႃႈလဵင်ႉ ၵေႃႉၵဝ်ႇ တီႈၶဝ် ႁဵတ်းၵၢၼ်ၸွမ်းၼၼ်ႉ ၶဝ်ႈထုပ်ႉပေႃႉလႅဝ် ႁွင်ႈသဝ်းၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ် ပေႃႈလဵင်ႉၵဝ်ႇၶဝ်ၶိုၼ်း မီးလွင်ႈလူႉသုမ်း တင်းၼမ်လၢႆ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ...

ၾၢႆႇၸတ်းႁႃၵၢၼ် မိူင်းထႆး ပိုတ်ႇႁပ်ႉ ႁႅင်းၵၢၼ်တေႃႇ/ၶၢႆႉဝတ်းဝႂ်ၸူးပပ်ႉ Passport ဢၼ်ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် – ၸိူဝ်းဝႂ်တေမူတ်းဢႃယု 31 လိူၼ်ၼႃႈ

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇၸတ်းႁႃၵၢၼ်ၵဵင်းမႆႇ တိုၵ်းသူၼ်းႁႂ်ႈပေႃႈလဵင်ႉ/မႄႈလဵင်ႉ ဢွၼ်ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်/ လုၵ်ႈလဵင်ႉၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၵႂႃႇတေႃႇဝတ်းဝႂ် ႁႂ်ႈယဝ်ႉၵွၼ်ႇၶၢဝ်းယၢမ်းမၵ်းမၼ်ႈ 31 မၢတ်ႊၶျ် ။ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇၸတ်းႁႃၵၢၼ်ငၢၼ်း ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၾၢၵ်ႇထိုင်ပေႃႈလဵင်ႉ/မႄႈလဵင်ႉလႄႈ ႁႅင်းၵၢၼ် ၸိူဝ်းယိပ်းဝႂ်သီၶွင်ႇ ဢၼ်ၵႂႃႇထတ်းထွင်ၵူၼ်းၵိုၵ်းမိူင်း...

ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၵႃႈၸႂ်ႉၸၢႆႇ တႃႇယူတ်းယႃလုၵ်ႈလၢင်း

ဢွၼ်ႇၸၢႆးလုၵ်ႈႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ထူပ်းၽေးဢုပၢတ်ႈ/ၵိုင်ႉၵၢင်ႉ တၢင်းလူတ်ႉထိပ်ႇ၊ ပေႃႈမႄႈၶၢၼ်ၸႂ် ၵၢၼ်ငိုၼ်းၵႃႈယူတ်းယႃလႄႈ ပဵၼ်တုၵ်ႉၶိတဝႆႉ၊ ပီႈၼွင်ႉၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ်တင်းလၢႆ ယိုၼ်ႈမိုဝ်းၸွႆႈထႅမ်လႆႈ။ ဢွၼ်ႇၸၢႆးလႃႉမွင်ႇ ဢႃယု 6 ၶူပ်ႇ၊ ဢၼ်ယူႇၸွမ်းပေႃႈမႄႈ ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း တီႈမူႇဝၢၼ်ႈၽယၢၵ်ႉၼွႆႉ...

ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်တူင်ႇဝူင်းတႆး မိူင်းထႆးၸတ်းပၢင်သပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇ ပိူဝ်ႈႁႂ်ႈလုမ်ႈၾႃႉႁူႉ မႃးၸွႆႈၶဝ်ႈၼမ်ႉ တၢင်းၵိၼ်တႆး 6000 ပၢႆ / ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းဝႆႉ

ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်တူင်ႇဝူင်းတႆး တင်းၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးမိူင်းထႆး ႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်း ႁဵတ်းပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းသပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇ တီႈမိူင်းၵွၵ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး။ ဝၼ်းတီႈ 27/01/2018 ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်တူင်ႇဝူင်းၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆးလႄႈ ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်း ထူပ်းၽေးထႆး ႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ဢုပ်ႇၵုမ် သပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇ တီႈသေႃၼေႃးၶေႃး สำนักงานกลางนักเรียนคริสเตียน...

တႆးႁွတ်ႈၵဵင်းမႆႇသွင်ၵေႃႉၽူဝ်မေး ၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈပိၼ်ႈလူမ်ႉတၢႆထင်တီႈ

တႆးႁွတ်ႈၵဵင်းမႆႇ သွင်ၵေႃႉၽူဝ်မေး ၵႂႃႇပွႆးပၢင်ၶႅၵ်ႇၵူပ်ႉၵူႈယဝ်ႉ ပွၵ်ႈၶိုၼ်းတီႈယူႇၼၼ်ႉ ၺႃးရူတ်ႉ ၵႃးလတ်းၼႃႈသေ ၸဝ်ႈရူတ်ႉၶိူင်ႈၶႃပူႇဢွၵ်ႇ ပိၼ်ႈလူမ်ႉ - တၢႆထင်တီႈတင်းသွင်ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 24/01/2018 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်းမွၵ်ႈ 10 မူင်းပၢႆ...

တႆးၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်တီႈဝဵင်းသမုတ်ႊသႃႊၶွၼ်ႊ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးတႅင်း လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း

ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၵႂႃႇသိုဝ်ႉၶဝ်ႈၽၵ်းသေ ပွၵ်ႈမႃး ၺႃးၵူၼ်းပႂ်ႉတၢင်းသေ ဢဝ်မိတ်ႈတႅင်း တိူဝ်ႉမၢတ်ႇ ၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၸွမ်းတူဝ် 12 ႁွႆးသေ လႆႈသူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉတီႈႁူင်းယႃသမုတ်ႊသႃၶွၼ်ႊ ၸိုင်ႈထႆးဝႆႉ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ...

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းထႆး တေႁူမ်ႈမိုဝ်းလၢႆၾၢႆႇ ၵူတ်ႇထတ်းႁႅင်းၵၢၼ်ႁဵတ်းၽိတ်းမၢႆမီႈ

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းထႆး ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ် ႁူမ်ႈၵၼ်လၢႆၾၢႆႇ လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ တီႉၺွပ်းႁႅင်းၵၢၼ် ဢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်ဢမ်ႇၸွမ်းမၢႆမီႈၼပ်ႉႁဵင်ၵေႃႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 19/01/2018 ၼၢင်းၽဵတ်သ်ရတ်ႊ သိၼ်ႊဢူၺ်ႊ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇႁႅင်း ၵၢၼ်လၢတ်ႈဝႃႈ မိူဝ်ႈလဵဝ်မိူင်းထႆးပၼ်ၶႂၢင်ႉ (ဢၼုၺၢတ်ႈ) ႁႂ်ႈႁႅင်းၵၢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်...

ပလိၵ်ႈထႆးၵဵင်းမႆႇ တီႉလႆႈတႆး ၵေႃႉတႅင်းၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ် ၼႂ်းၵၢတ်ႇတူၼ်ႈလမ်းယႆး

ပလိၵ်ႈထႆး တီႉလႆႈတႆးၸုမ်းမူဝ်လမ် 6 ၵေႃႉ ၸိူဝ်းၵႂႃႇၽိတ်းမေႃးၵၼ်သေ တႅင်းၵၼ် ၼႂ်းၵၢတ်ႇ တူၼ်ႈလမ်းယႆး ၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး ။ ဝၼ်းတီႈ 17/01/2018 ႁူင်းပလိၵ်ႈၵဵင်းမႆႇ ႁူမ်ႈၵၼ်ဝႅတ်ႉလွမ်ႉတီႉၺွပ်း...

တႆးၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်ၵဵင်းမႆႇ ၽိတ်းမေႃးၾၼ်းတႅင်းၵၼ် တီႈၵၢတ်ႇတူၼ်ႈလမ်းယႆး

ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၽိတ်းမေႃးပေႃႉႁႅမ်တႅင်းၵၼ်၊ ၸၢဝ်းတႆး ၵူၼ်းမိူင်းၼၢႆး ႁဵတ်းၵၢၼ်ၶၢႆမွၵ်ႇ တီႈၵၢတ်ႇလူင် ၵဵင်းမႆႇ ထုၵ်ႇတႅင်းတီႈတွင်ႉလၢႆႁွႆး၊ ႁူဝ်ၵေႃႈတႅၵ်ႇ ဝၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း၊ သူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ်တီႈႁူင်းယႃ သူၼ်ၻွၵ်ႇ ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ မိူင်းထႆး။ ၶမ်ႈၶိုၼ်းဝၼ်းၸၼ်...

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈထႆးႁူမ်ႈၵၼ်လၢႆၾၢႆႇ ၵူတ်ႇထတ်းတီႉၺွပ်းႁႅင်းၵၢၼ်တီႈၼၶွၼ်းပထူမ်

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈထႆး၊ ၾၢႆႇၽွင်းငမ်း ႁူမ်ႈၵၼ်ၵူတ်ႇထတ်းႁူင်းၵၢၼ် 2 တီႈတီႉၺွပ်းလႆႈ ႁဵတ်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းတင်းၼမ်။ ဝၼ်းတီႈ 09/01/2018 သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇထႆး Naewna ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၽူႈၵွၼ်းၸႄႈတွၼ်ႈ၊ ၽူႈၵွၼ်း ၸႄႈဝဵင်း ၼၶွၼ်ႊပထူမ်ႊ...

ပလိၵ်ႈထႆးတီႉၺွပ်းလႆႈႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၽိတ်းမေႃး ၶႃႈႁႅမ်ၵၼ်တၢႆ

ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ႁွတ်ႈမိူင်းထႆး ၵိၼ်လဝ်ႈၸွမ်းၵၼ်မဝ်းယဝ်ႉ ၽိတ်းမေႃးၵၼ် ထိုင်တီႈပေႃး ႁႅမ်ၵၼ်တၢႆၼၼ်ႉ ၺႃးၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး တီႉၺွပ်း။ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Bangkokbiznews ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 08/01/2018 ၼၼ်ႉဝႃႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ...

ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး ႁွတ်ႈမိူင်းထႆး ႁူမ်ႈၵၼ်လဵၼ်ႈမၢၵ်ႇၼင် မၢႆတွင်း ပီမႂ်ႇလုမ်ႈၾႃႉ

ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး ရယွင်း ၵုင်းထဵပ်ႈ ႁူမ်ႈၵၼ်သေ လဵၼ်ႈမၢၵ်ႇၼင် ပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်းႁႅၵ်ႈ ၼင်ႇႁိုဝ် ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ပေႃးတေမီးလွင်ႈၸမ်ၸႂ်ၵၼ်လႄႈ ယၢၼ်ၵႆယႃႈမဝ်းၵမ် ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 31/12/2017 မုၵ်ႉၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး ရယွင်း...

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆးဢွၵ်ႇလိၵ်ႈယွၼ်းတၢင်းႁူမ်ႈမိုဝ်း ၾၢႆႇၵဵဝ်ႇၶွင်ႈ ယွၼ်ႇယၢၼ်းလွင်ႈၵူတ်ႇ ထတ်းတီႉၺွပ်းႁႅင်းၵၢၼ်

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းထႆး ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈယိုၼ်ႈယွၼ်းတၢင်းႁူမ်ႈမိုဝ်း ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၾၢႆႇၵဵဝ်ႇၶွင်ႈႁႅင်းၵၢၼ် ႁႂ်ႈယွၼ်ႇယၢၼ်းလွင်ႈၵူတ်ႇထတ်းတီႉၺွပ်းႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းၼႂ်းမိူင်းထႆး။ ဝၼ်းတီႈ 27 /12/2017 ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းထႆး ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈယိုၼ်ႈယွၼ်း တၢင်းႁူမ်ႈမိုဝ်း ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၾၢႆႇၵဵဝ်ႇၶွင်ႈႁႅင်းၵၢၼ် မိူၼ်ၼင်ႇ ပလိၵ်ႈ၊ ၾၢႆႇၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၶဝ်ႈမိူင်း...

ၵူၼ်းလၢင်းၶိူဝ်းႁွတ်ႈမိူင်းၵွၵ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈ ၼွၼ်းလပ်းလူႉတၢႆယူႇၼႂ်းႁွင်ႈၼွၼ်း

ၵူၼ်းလၢင်းၶိူဝ်း ႁွတ်ႈမိူင်းထႆးႁဵတ်းၵၢၼ်တီႈဝဵင်းမိူင်းၵွၵ်ႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၼွၼ်းလပ်းလူႉတၢႆၵႂႃႇ တီႈႁွင်ႈၼွၼ်းမၼ်းၸၢႆး ဢၼ်ၶၢတ်ႈယူႇဝႆႉ။ ဝၼ်းတီႈ 20/12/2017 ၸၢႆးလူင် ဢႃယု မွၵ်ႈ 28 ပီ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁၢတ်ႇလၢင်းၶိူဝ်း ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း