Monday, April 22, 2019

ႁႅင်းငၢၼ်းၶၢမ်ႈမိူင်း

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၾၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းထႆး လူင်းပိုၼ့်တီႈၵူတ်ႇထတ်းႁႅင်းၵၢၼ်

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းထႆးလႄႈ လၢႆၾၢႆႇႁူမ်ႈၵၼ်လူင်းပိုၼ့်တီႈ ၵူတ်ႇထတ်းႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၸိူဝ်းဢွၵ်ႇၶွပ်ႇမၢႆမီႈ ဢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆးတမ်းဝၢင်းဝႆ့ ။ ဝၼ်းတီႈ 31/01/2019 ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈ လူင်းပိုၼ့်တီႈၵူတ်ႇထတ်းႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၸိူဝ်းဢမ်ႇၶဝ်ႈၸွမ်းမၢႆမီႈ လူင်းထတ်းလၢႆလၢႆပိုၼ့်တီႈသေ ၸိူဝ်းၺႃးတီ့ၵေႃႈမီး ။...

ၼႂ်းလိူၼ်ထူၼ်ႈၼိုင်ႈၼႆႉ ႁႅင်းၵၢၼ် ဢၼ်ၺႃးပလိၵ်ႈထႆး သူင်ႇပွၵ်ႈလႅၼ်လိၼ်တႆး – ထႆး 140 ၵေႃႉယဝ်ႉ

ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၸိူဝ်းဢမ်ႇၸွမ်းပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈ ႁႅင်းၵၢၼ် မိူင်းထႆးၼၼ်ႉ ၺႃးၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈထႆး တီႉၺွပ်း သူင်ႇပွၵ်ႈတၢင်းလႅၼ်လိၼ် ၼႂ်းလိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊၼႆႉၵူၺ်း မီးၵႂႃႇ ယဝ်ႉ ႁူဝ်ၵူၼ်း 140 ၵေႃႉ။ ဝၼ်းတီႈ 24/01/2019...

ထႆး – မၢၼ်ႈ ႁူပ့်ဢုပ်ႇၵၼ် တႃႇၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃလွင်ႈၶၢတ်ႇၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၼႂ်းမိူင်းထႆး

ထႆး - မၢၼ်ႈႁူပ့်ထူပ်းဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ် တႃႇႁူမ်ႈၵၼ်ၵႄႈလိတ်ႈ ပၼ်ႁႃၵၢၼ်ၶၢတ်ႇၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်လႄႈ တႃႇတူၺ်းလွမ်ႁႅင်းၵၢၼ် ၸွမ်းၼင်ႇပၵ်းပိူင်လုမ်ႈၾႃ့မီး။ ဝၼ်းတီႈ 18 - 19/01/2019 ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ်ထႆးလႄႈ ၾၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ ၊ ၾၢႆႇၵူတ်ႇ ...

ႁူဝ်ပီ 2019 ၼႆႉ ပလိၵ်ႈထႆး တီႉၺွပ်းႁႅင်းၵၢၼ် သူင်ႇတၢင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းမီးၵႂႃႇယဝ်ႉ 100 ပၢႆ

ဢိင်ၼိူဝ်ပၼ်ႁႃ လွင်ႈဝတ်းဝႂ်၊ ယူႇပူၼ်ႉၶၢဝ်းယၢမ်းမၵ်းတတ်းလႄႈ လွင်ႈတၢင်းသေဢၼ်ဢၼ် ပလိၵ်ႈထႆး တီႉၺွပ်း သူင်ႇႁႅင်းၵၢၼ် ဢၼ်ၽိတ်းမၢႆမီႈ ပွၵ်ႈတၢင်းလႅၼ်လိၼ်ထႆး - တႆး တၢင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၼႂ်းႁူဝ်လိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊ ၼႆႉမႃး...

ပလိၵ်ႈထႆးတီ့ၺွပ်းလႆႈႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်လႄႇလၵ့်ငိုၼ်းၼႂ်းတူႈထႅမ်ငိုၼ်းOnline

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈထႆး တီ့ၺွပ်းလႆႈ ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ဢၼ်လႄႇႁႃလၵ့်ငိုၼ်း ၼႂ်းတူႈထႅမ်ငိုၼ်း Online ။ ဝၼ်းတီႈ 13/01/2019 သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵဵင်းမႆႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈ ႁူင်းပလိၵ်ႈၽူပ်ႊၽရႃႊ လႆႈႁူမ်ႈ ၵၼ်တီ့ၺွပ်းႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း...

ၾၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းထႆးပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ပီ2018 ၵူတ်ႇထတ်းထူပ်းႁၼ်ႁႅင်းၵၢၼ်ၽိတ်းမၢႆမီႈ 4 ႁဵင်ပၢႆ

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းထႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၼႂ်းပီ 2018 ၼႆ့ ၵူတ်ႇထတ်းထူပ်းႁၼ် ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၸိူဝ်းဢမ်ႇၶဝ်ႈၶွပ်ႇပိူင်မၢႆမီႈႁႅင်းၵၢၼ်ထႆးမီးၵူၼ်း 4 ႁဵင်ပၢႆသေ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတေၵူတ်ႇထတ်းပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇ ပေႃႈလဵင့်/မႄႈလဵင့်ၸိူဝ်းၸၢင်ႈႁႅင်းၵၢၼ်ၽိတ်းမၢႆမီႈ။ တင်ႈဢဝ်ဝၼ်းတီႈ 01/07/2018...

ဝၼ်းႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းလုမ်ႈၾႃႉ ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်လႄႈႁႅင်းၵၢၼ်ႁူပ်ႉၵၼ် ႁႃတၢင်းၵႄႈပၼ်ႁႃၵႃႈၸၢင်ႈလႄႈသုၼ်ႇလႆႈ

ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်လွင်ႈႁႅင်းၵၢၼ် ႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းလွင်ႈပၼ်ႁႃႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းတီႈၵဵင်းမႆႇ ၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈ 70 ပၢႆ ဢုပ်ႇဢူဝ်းလွင်ႈၵႃႈၸၢင်ႈလႄႈ လွင်ႈသုၼ်ႇလႆႈႁႅင်းၵၢၼ်။ ဝၼ်းတီႈ 18 /12/2018 ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်ၾၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း မိူၼ်ၼင်ႇ ၸုမ်းၶူင်းၵၢၼ်ပၢႆးယူႇလီလႄႈ ပၼ်တၢင်းႁူႉၸၢဝ်းၶိူဝ်း Map...

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇႁၢမ်ႈႁွင်ႉႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းဝႃႈ “ တၢင်ႇၻၢဝ်ႉ”

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းထႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ႁႂ်ႈၵိုတ်းၵၢၼ်ၸႂ်ႉၶေႃႈၵႂၢမ်းဢၼ်ႁွင်ႉႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းဝႃႈ “ တၢင်ႇၻၢဝ်ႉ” ႁႂ်ႈႁႅင်း ၵၢၼ်မီးသုၼ်ႇၶဝ်ႈထိုင်ၶေႃႈမုလ်းၶၢဝ်ႇသၢၼ်ၽဵင်ႇပဵင်းၵၼ်တင်းၵူၼ်းထႆး ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 27/11/2018 ၶၢဝ်ႇသူတ်ႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၸၢႆးၽုတ်ႉထိၽူင်း ပုၼ်ႊၵၼ်ႊ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၾၢႆႇၶၢၼ်ပၢၵ်ႇလုမ်း...

ပီႈၼွင်ႉတႆး ႁွတ်ႈၵဵင်းမႆႇ တေၶဝ်ႈႁူမ်ႈၼႄၾၢင်ႁၢင်ႈ မိၵ်ႈမၢႆတႆး ၼႂ်းဝၼ်းပွႆးလွႆးၵရႃႇထူင်း

ပီႈၼွင်ႉတႆး ၵဵင်းမႆႇ ႁူမ်ႈၵၼ်သေ တေၶဝ်ႈႁူမ်ႈပႆၼႄၾၢင်ႁၢင်ႈမိၵ်ႈမၢႆ ၾိင်ႈႁိတ်ႈႁွႆးတႆး တင်း ၼူၵ်ႉတူဝ်း ၼႂ်းဝၼ်း လိူၼ် 12 မူၼ်း လႄႈ ပွႆႇမွၵ်ႇပွႆႇတဵၼ်း လွင်ႈၸွမ်းမႄႈၼမ်ႉပိင်း...

ပလိၵ်ႈၵဵင်းႁၢႆးလူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵူတ်ႇထတ်းႁႅင်းၵၢၼ်ၽိတ်းမၢႆမီႈ

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၾၢႆႇၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၶဝ်ႈမိူင်း ဝဵင်းၵဵင်းႁၢႆး ႁူမ်ႈၵၼ်လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵူတ်ႇထတ်းတီႉ ၺွပ်းႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းလႄႈ လွင်ႈဢမ်ႇၼိမ်သဝ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ။ ဝၼ်းတီႈ 14/11/2018 ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈ ၾၢႆႇၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၶဝ်ႈမိူင်း လႆႈႁပ်ႉၸႅင်ႈဝႃႈ တီႈႁိမ်းႁွမ်း သဵၼ်ႈတၢင်းမႄႈၸၼ်း -...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း