Home ၶၢဝ်ႇ ႁႅင်းငၢၼ်းၶၢမ်ႈမိူင်း

ႁႅင်းငၢၼ်းၶၢမ်ႈမိူင်း

ၵူၼ်းလုၵ်ႉမိူင်းထႆးပွၵ်ႈမႃး ထုၵ်ႇၵုမ်းတူဝ်တီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်းၼၼ်ႉ လၵ်ႉပၢႆႈပွၵ်ႈၶိုၼ်းမႄႈသၢႆ

ၽူႈၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢၼ်ထုၵ်ႇၵုမ်းတူဝ်ဝႆႉ ဢွင်ႈတီႈၵုမ်းတူဝ် Quarantine တီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်းၼၼ်ႉ လၵ်ႉဢွၵ်ႇပၢႆႈ ၶဝ်ႈၶိုၼ်းမႄႈသၢႆ မိူင်းထႆး။ ဝၼ်းတီႈ 31/5/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၽူႈၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢႃယု 60 ပၢႆ...

တုၵ်းယွၼ်းပၼ်ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ႁႂ်ႈမီးသုၼ်ႇလႆႈ ႁပ်ႉငိုၼ်းၸွႆႈလိူဝ်

ၸုမ်းၼႅင်ႈသၢၼ်ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ပွတ်းတွၼ်ႈၼိူဝ် ၸိုင်ႈထႆး ႁူမ်ႈၵၼ်ၵႂႃႇယိုၼ်ႈလိၵ်ႈတုၵ်းယွၼ်း ပၼ်ႁႅင်းၵၢၼ် ႁႂ်ႈမီးသုၼ်ႇလႆႈ ႁပ်ႉငိုၼ်းၸွႆႈလိူဝ် ၸိူဝ်းတူၵ်းၵၢၼ်တူၵ်းငၢၼ်း ယွၼ်ႉၽေးတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ - 19 ၼႆႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 28/5/2020 ယူႇတီႈၸုမ်းၼႅင်ႈသၢၼ်ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း...

ႁူမ်ႈမဵတ်ႉတႃႇ ၸွႆႈထႅမ်ပီႈၼွင်ႉထူပ်းၽေးၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ တီႈဝဵင်းၼွင်ဢုၵ်း

ႁူမ်ႈမဵတ်ႉတႃႇ ဢၼ်သင်ၶၸဝ်ႈဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈ လူင်းၸွႆႈထႅမ်ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် ပီႈၼွင်ႉတႆး ၸိူဝ်းထူပ်းၽေးၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇလွင်ႈၵိၼ်ယႅမ်ႉ တီႈလႅၼ်လိၼ်တႆး-ထႆး ဝဵင်းၼွင်ဢုၵ်း။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 29/05/2020 ႁူဝ်ၼႃႈလႄႈၵႅမ်ႁူဝ်ၼႃႈ ယူင်ႉၵၢၼ်ႁူမ်ႈမဵတ်ႉတႃႇ ၸဝ်ႈၶူးၼေႃႇၶမ်း လၢႆးၶႃႈ ဝတ်ႉပႃႇလၢၼ်း၊ ...

ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်  လုၵ်ႉမႄႈသၢႆ ပွၵ်ႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း ထုၵ်ႇၵုမ်းတူဝ်ဝႆႉထႅင်ႈလၢႆဝၼ်း

ဝၼ်းၼႆႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး ၾင်ႇမႄႈသၢႆ သူင်ႇၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပွၵ်ႈၶဝ်ႈမႃးတၢင်းၾင်ႇတႃႈၶီႈလဵၵ်း ႁူဝ်ၵူၼ်းမွၵ်ႈ 70 ပၢႆ။ ၸိူဝ်းၶဝ်ထုၵ်ႇၵုမ်းတူဝ်ဝႆႉ ဢမ်ႇယွမ်း 4-5 ဝၼ်းၸင်ႇလႆႈပွၵ်ႈ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 29/5/2020...

ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပႆတၢင်းဢၢၼ်းလၵ်ႉၶဝ်ႈမိူင်းထႆး ၺႃးတီႉတီႈမိူင်း ၵၢၼ်ႊၵျၼ ပူႊရီႊ 35 ၵေႃႉ

ဝၼ်းတီႈ 26/5/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 9 မူင်းပၢႆ ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် 35 ၵေႃႉလုၵ်ႉ တၢင်းမိူင်းယၢင်းၽိူၵ်ႇလတ်း ၽယႃးတူင်းသူႇ ပႆတၢင်းႁူၺ်ႈတၢင်းထိူၼ်ႇ ၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ်ထႆး ၶဝ်ႈၼႂ်းမိူင်း သင်ၶရပူႊရီႊ...

ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး မႄႈပုမ်လူင် ၺႃးၵူၼ်းႁၢႆႉ  တဵၵ်းၶၢႆၶူဝ်းတေႃႇသေ ႁိမ်ၸူၼ်ဢဝ်ငိုၼ်းၵႂႃႇ

ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး မႄႈပုမ်လူင်   ၺႃးၽူႈယိင်းသၢမ်ၵေႃႉ ၶဝ်ႈႁွင်ႈၼွၼ်းမႃး   တဵၵ်းလွၵ်ႇၶၢႆၶူဝ်းပၼ်သေ ႁိမ်ၸူၼ်ဢဝ်ငိုၼ်းၵႂႃႇသီႇႁဵင်ဝၢတ်ႇ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 24/05/2020 ၼၼ်ႉ ၼၢင်းယွၼ်း ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၸၢဝ်းတႆးမႄႈမၢၼ်းပုမ်လူင်  ယူႇဢိူင်ႇၼွင်ၽိုင်ႈ ၸႄႈဝဵင်းသႃရၽီး ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ...

ႁႅင်းၵၢၼ်တႆးတီႈၵဵင်းမႆႇ ၽႅၼ်ၶေႃးၶႃႈတူဝ်တၢႆ ယွၼ်ႉၽေးၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ

တႆးႁွတ်ႈၵဵင်းမႆႇ ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ တူၵ်းၵၢၼ်တူၵ်းငၢၼ်း ဝူၼ်ႉၼမ်သေ ထိုင်တီႈၶႃႈတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇတၢႆ ၽွင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ - 19 ၼႆႉ။ ဝၼ်းတီႈ 24/5/2020 ၸၢႆးမျႃႉဢွင်ႇ ဢႃယု 27 ပီ၊...

ၼၢင်းယိင်းတႆးၶဝ်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်မိူင်းထႆး ၸႂ်ႉဝႂ်ၵႅၵ်းပွမ် ၺႃးၵုမ်းတီႉဢဝ်လိူင်ႈ

ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၼၢင်းယိင်းတႆး ၵူၼ်းတူၼ်ႈတီး ၶဝ်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်မိူင်းထႆး ႁဵတ်းၺႃးဝႂ်ၵႅၵ်းပွမ်၊ ၸႂ်ႉဝႂ်ပွမ်ႁဵတ်းၵၢၼ်။ လိုၼ်းသုတ်း မိူဝ်ႈၵႂႃႇယွၼ်းႁဵတ်းဝႂ်မႂ်ႇ တီႈလုမ်းၵွၼ်းၸႄႈဝဵင်းလမ်းပုၼ်းၼၼ်ႉ ၺႃးၵူတ်ႇထတ်းၵုမ်းတူဝ်။ ႁွင်ႈၵၢၼ်သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇထႆးရတ်ႉ ဝၼ်းတီႈ 20/5/2020 ဢွၵ်ႇဝႆႉဝႃႈ-တီႈၸႄႈတွၼ်ႈလမ်းပုၼ်းၼၼ်ႉ မီးယိင်းသၢဝ်ၵေႃႉၼိုင်ႈ...

မိူဝ်ႈထူပ်းၵိၼ်းမႃး ၺႃးၽေးၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ႁဝ်းႁႃးပီႈၼွင်ႉ ဢမ်ႇသွင်ႉပႅတ်ႈၵၼ်

“မီးသင်ယိုၼ်ႈပၼ် ၵေႃႉႁၵ်ႉၵၼ် ႁၼ်သင်မွၵ်ႇၼႄၶႆႈ၊ ႁၵ်ႉၵၼ်ႁႂ်ႈပၼ်လၢႆ သိုဝ်ႉၶၢႆႁဵတ်းၼင်ႇပိူၼ်ႈ” ၶေႃႈၵႂၢမ်းၵပ်းထုၵ်ႇတႆးၸိူဝ်းၼႆႉ ပေႃးဝႃႈပဵၼ်တႆး၊ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး၊ ပီႈၼွင်ႉၵိူတ်ႇယႂ်ႇၼႂ်းၽႅၼ်ႇလိၼ် ၸိုင်ႈတႆးၼႆၸိုင် ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ တေယၢမ်ႈငိၼ်းၵၼ်ယူႇ။ ဢိင်ၼိူဝ်ၶေႃႈၵႂၢမ်းတႆးမီးဝႆႉသေ ၼမ်ႉၸႂ်ပီႈၼွင်ႉတႆး ၵူၼ်းမိူင်းတႆးၵေႃႈ...

ၸုမ်းႁူမ်ႈမဵတ်ႉတႃႇ  ၸွႆႈထႅမ်ပီႈၼွင်ႉတႆးတီႈမႄႈႁွင်ႈသွၼ်

ႁူမ်ႈမဵတ်ႉတႃႇ ၵိင်ႇၽႄဝဵင်းမႄႈႁွင်ႈသွၼ် လူင်းၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းတူၵ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ယွၼ်ႉၽေးရေႃးၵႃႇၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ဢိၵ်ႇတၢင်ႇၸိူဝ်ႉတၢင်ႇလွင်ႈ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 22/05/2020 ယူႇတီႈ ယူင်ႉၵၢၼ် ႁူမ်ႈမဵတ်ႉတႃႇ ၵိင်ႇၽႄဝဵင်းမႄႈႁွင်ႈသွၼ် လႆႈလူင်းၸွႆႈထႅမ် ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်း...

ၸုမ်းသင်ၶၸဝ်ႈ ၸွႆႈထႅမ်ပီႈၼွင်ႉတႆး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းဝဵင်းႁႅင်

ၸုမ်းႁူမ်ႈမဵတ်ႉတႃႇ ဢၼ်သင်ၶၸဝ်ႈဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈ  ဢဝ် ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် ၸႅၵ်ႇပၼ်ၸွႆႈထႅမ်ပီႈၼွင်ႉတႆး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းဝဵင်းႁႅင် ၸိူဝ်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ  ယွၼ်ႉၽေးၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 19/05/2020 ယူႇတီႈႁူမ်ႈမဵတ်ႉတႃႇ ဢၼ်မီးလုၵ်ႈၸုမ်းပဵၼ်သင်ၶၸဝ်ႈ ဢွၼ်ႁူဝ် ၼမ်းၼႃႈ ႁူမ်ႈမိုဝ်းသင်ၶတႆး...

တႃႈၶီႈလဵၵ်း သူင်ႇတူဝ်ႁႅင်းၵၢၼ် 37 ၵေႃႉ ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်း

ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း 37 ၵေႃႉ ဢၼ်ထုၵ်ႇၵုမ်းတူဝ် Quarantine ဝႆႉတီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း တဵမ် 14 ဝၼ်းယဝ်ႉၼၼ်ႉ လႆႈသူင်ႇတူဝ် ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေးၽႂ်မၼ်းမူတ်းယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 14/5/2020 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း...

ၵူၼ်းပွၵ်ႈမိူင်းၶႄႇမႃး ၵုမ်းတူဝ်ဝႆႉတီႈၼမ်ႉသၼ်ႇ 50 ပၢႆယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇၵိၼ်တႃႇယမ်ႉ

ၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈၸိူဝ်းလုၵ်ႉမိူင်းၶႄႇပွၵ်ႈမႃးမီးတီႈဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇ ၸိုင်ႇတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်။ ၵူၼ်းၼမ်ႉသၼ်ႇ ၸိူဝ်းလုၵ်ႉမိူင်းၶႄႇသေပွၵ်ႈမႃး ၵုမ်းတူဝ်ဝႆႉတီႈဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇ ၼႃႈလိၼ်ၽွင်းငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇ တဢၢင်း ပလွင်ႈ မီးယူႇ 51 ၵေႃႉ။ ဢူးၵျႃးတီႇ ႁူဝ်ပဝ်ႈၸုမ်းၶႂၢႆႇၶႃပႄလႅင် ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇ ဢၼ်ပၼ်တၢင်းၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပွၵ်ႈမိူင်း...

ႁႅင်းၵၢၼ်လုၵ်ႉမိူင်းၶႄႇပွၵ်ႈမႃး 300 ပၢႆ ပီႈၼွင်ႉၵဵင်းတုင် သူင်ႇပွၵ်ႈမိူဝ်းတူၼ်ႈတီးထႅင်ႈ

ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပွၵ်ႈၶဝ်ႈမႃးတၢင်းၵဵင်းတုင် 2 ဝၼ်းထပ်းၵၼ် မီးႁူဝ်ၵူၼ်း 300 ပၢႆ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ သူင်ႇမိူဝ်းတူၼ်ႈတီး ၵမ်းလဵဝ်ယဝ်ႉ။ ဝၼ်းတီႈ 16-17/5/2020 ၶၢဝ်းတၢင်း 2 ဝၼ်းမႃးၼႆႉ...

ပီႈၼွင်ႉထႆး ၸႅၵ်ႇၶူဝ်းၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ ပၼ်ပီႈၼွင်ႉတႆး ၼႂ်းၵဵင်းမႆႇ

ပီႈၼွင်ႉထႆး ၽူႈမီးၸႂ်မုၼ်  ပဵၼ်ၸဝ်ႈတႃႇၼ  ၸႅၵ်ႇၶူဝ်းၶွင် ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် တီႈဝတ်ႉၵူႇတဝ်ႈ ၵဵင်းမႆႇ၊ မီးပီႈၼွင်ႉတႆး ၶဝ်ႈႁူမ်ႈႁပ်ႉဢဝ် ၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 17/05/2020 ပီႈၼွင်ႉထႆး ၽူႈမီးၸႂ်ၸေႇတၼႃႇ သတ်ႉထႃးလီ...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း