Saturday, March 28, 2020
Home ၶၢဝ်ႇ ႁႅင်းငၢၼ်းၶၢမ်ႈမိူင်း

ႁႅင်းငၢၼ်းၶၢမ်ႈမိူင်း

ထႆးပွႆႇပၼ်ႁႅင်းၵၢၼ် ပွၵ်ႈမိူင်းတႆး 200 ပၢႆ

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈလႅၼ်လိၼ် မိူင်းမၢၼ်ႈ - မိူင်းထႆး တူၵ်းလူင်းၵၼ်ပိၵ်ႉဢိုတ်းၽၵ်းတူမိူင်း တီႈၶူဝ်မႄႈသၢႆတႃႈၶီႈလဵၵ်း ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ၊ ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းၸိူဝ်းမႃးဢမ်ႇတၼ်းၶိုတ်း တႃႇၶၢမ်ႈၶူဝ် မီး 200 ပၢႆ ။ ထႆးပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ တေပိၵ်ႉၽၵ်းတူမိူင်း...

ၶူးမိူင်းၵဵင်းမႂ်ႇ တႅမ်ႈပႃးလိၵ်ႈတႆး ဝႃႈတေဢမ်ႇႁဵတ်းပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉ

ပီၼႆႉ ၼႂ်းမိူင်းၵဵင်းမႂ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး တႅမ်ႈပႃးလိၵ်ႈတႆးဝႆႉဝႃႈ တေဢမ်ႇၸတ်းပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉ ယွၼ်ႉၵူဝ်ၵူၼ်းမိူင်းၸပ်းတၢင်း ပဵၼ်ၶူဝ်ႊ ဝိတ်ႊ 19 ဢၼ် လၢမ်းၽႄႈၸပ်းငၢႆႈဝႆးၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ၸွမ်းၼင်ႇ ၾိင်ႈႁိတ်ႈႁွႆး ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းယူၼ်း(ၵူၼ်းမိူင်း)...

ၸိူဝ်ႉမႅင်းၵၢပ်ႈၵႃႇလ ၶူဝ်ႊဝိတ်ႊ 19 ၽႄႈ တႆးႁွတ်ႈမိူင်းထႆး ႁၢမ်းၵၢၼ်

တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊရူဝ်ႊၼႃႊ (ၶူဝ်ႊဝိတ်ႊ 19) ဢၼ်လၢမ်းၽႄႈၸွတ်ႇတူဝ်ႈလုမ်ႈၾႃႉ တိတ်းၸပ်းၵၼ်ၼမ် ႁူင်းၵၢၼ်၊ ႁူင်း ငၢၼ်း၊ ႁၢၼ်ႉတၢင်းၶၢႆ၊ ႁၢၼ်ႉတၢင်းၵိၼ် ပိၵ်ႉၼမ်လႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈတႆးယၢၼ်မိူင်း ဢမ်ႇမီးၵၢၼ်ႁူပ်ႉတၢင်းယၢပ်ႇ။ တႄႇဢဝ်ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း လိူၼ်သွင်လိူၼ်ၼႆႉမႃး...

လွင်ႈတေႃႇဝတ်းဝႂ်ပၼ်ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းတီႈၵဵင်းမႆႇ  ၵိုတ်းလိုဝ်ႈဝႆႉၸူဝ်ႈၶၢဝ်းယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ဝူႊႁၢၼ်ႉ

လုမ်းၸတ်းႁႃၵၢၼ်ငၢၼ်း ၾၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ် ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ႁႂ်ႈၵိုတ်းယင်ႉ လွင်ႈတေႃႇဝတ်းဝႂ် ပၼ် ႁႅင်းၵၢၼ် (One Stop Service) ဝႆႉၸူဝ်ႈၶၢဝ်း ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊရူဝ်ႊၼႃႊ (ၶူဝ်ႊဝိတ်ႊ...

လုမ်းတၢင်မၢၼ်ႈမိူင်းၵွၵ်ႇ ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈ ယႃႇႁႂ်ႈႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈ ပွၵ်ႈႁိူၼ်းၶၢဝ်းလိူၼ်ႁႃႈ

လုမ်းတၢင်ႇမၢၼ်ႈ ဢၼ်ပၵ်းတီႈဝဵင်းလူင်မိူင်းၵွၵ်ႇ(ၵုင်းထဵပ်ႈ) ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 15/3/2020 ၼၼ်ႉဝႃႈ ယူႇတီႈႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈသေ ၶၢဝ်းယၢမ်းလိုဝ်ႈၵၢၼ် လိူၼ်ႁႃႈသွၼ်းၼမ်ႉၼႆႉ ပေႃးပဵၼ်လႆႈ ယႃႇပေၽူမ်ႈပွၵ်ႈမိူဝ်းဝၢၼ်ႈၽႂ်မိူင်းမၼ်း ဝႃႈၼႆ။ ဢူးမဵဝ်းမျိၼ်ႉၼၢႆႇ ၽွင်းတၢင်ၽူႈမီးၸၼ်ႉၾၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈ လၢတ်ႈဝႃႈ - ...

ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းတႆးယၢၼ်မိူင်း လင် ႞ ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႂ်ႇ သုမ်းငိုၼ်းထႆး ၼပ်ႉမိုၼ်ႇ

ၾႆးမႆႈႁိူၼ်း/တီႈလိုဝ်ႈ ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး လင်ၼိုင်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမႄႈရိမ်း ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႂ်ႇ မိူင်းထႆး တွၼ်ႈၼိူဝ် ဢမ်ႇတၼ်း လႆႈသင် ပႃးၵႂႃႇၸွမ်းၾႆးတင်းမူတ်း။ ဝၼ်းတီႈ 16/3/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8 မူင်းပၢႆၼၼ်ႉ...

ၽၵ်းတူ လႅၼ်လိၼ်တီႈမူႇၸေႊ မီးၵူၼ်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇ ၵႂႃႇမႃးၶိုၼ်းယဝ်ႉ

တေႃႈလဵဝ် ၽၵ်းတူလႅၼ်လိၼ်ဢမ်ႇၵူတ်ႇထတ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းယဝ်ႉလႄႈ ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢွၼ်ၵၼ်ၶဝ်ႈၵႂႃႇ ႁဵတ်း ၵၢၼ်တၢင်းၾင်ႇမိူင်းၶႄႇၶိုၼ်းယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ် လိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊ 2020 မႃး တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊရူဝ်ႊၼႃႊၽႄႈ ၸပ်းဝႆးတီႈမိူင်းဝူႊႁၢၼ်ႊလႄႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၶႄႇ...

ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး ၶဝ်ႈႁူမ်ႈတုၵ်းယွၼ်းသုၼ်ႇလႆႈႁႅင်းၵၢၼ်ယိင်း ဝၼ်းၼၢင်းယိင်းလုမ်ႈၾႃႉ

ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်လႄႈ တင်း မိူင်းထႆး ႁူမ်ႈၵၼ် ၸတ်းႁဵတ်းဝၼ်းၼၢင်းယိင်းလုမ်ႈၾႃႉ တီႈ ၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး။ ဝၼ်းတီႈ 8/3/2020 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ ယူႇတီႈၸုမ်းမူလၼိထိ MAP တင်း...

တၢင်းပဵၼ်ဝူႊႁၢၼ်ႊ တိူဝ်ႉပၢႆးမၢၵ်ႈမီးထႆး သုမ်းငိုၼ်းႁဵင်လၢၼ်ႉUS$ တုမ်ႉယွၼ်ႈထိုင်တႆး

ၽွင်းလၢႆလၢႆမိူင်းၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ ႁၢမ်ႈပိၵ်ႉ ၸၢဝ်းၶႄႇၶဝ်ႈမိူင်း ၊ ႁၢမ်ႈၶူဝ်းၶွင်ၶႄႇ ၶဝ်ႈမိူင်းယူႇယၢမ်းလဵဝ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး ၸီႉသင်ႇၸူး ၸုမ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၾၢႆႇတွင်ႈတဵဝ်းလႄႈ ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးၼႂ်းမိူင်းထႆး ဝႃႈ တၵ်း လႆႈပိုတ်ႇပၼ်ၶႅၵ်ႇတွင်ႈတဵဝ်းၸၢဝ်းၶႄႇ ႁႂ်ႈမႃးဢႅဝ်ႇယဵမ်ႈမိူင်းထႆးၼမ်ၼမ်...

ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၼႂ်းမိူင်းလၢဝ်း ပွၵ်ႈႁိူၼ်းၶိုၼ်း

ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၼႂ်းမိူင်းလၢဝ်း ဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈႁိူၼ်းၶိုၼ်း ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ဝႆးရတ်ႊသ်ၶူဝ်ႊရူဝ်ႊၼႃႊ ဢၼ်ၽႄႈဝႆး ၼႂ်းမိူင်းၶႄႇၼၼ်ႉ။ ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 28-29/1/2020 ၶၢဝ်းတၢင်း 2 ဝၼ်းမႃးၼႆႉ ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၸိူဝ်းၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်ၼႂ်းမိူင်းလၢဝ်းၼၼ်ႉ ဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်းၶဝ်ႈမႃးတၢင်းတႃႈႁိူဝ်းဝၢၼ်ႈပုင်ႇ ဢိူင်ႇမိူင်းၽူင်း(ၵ)...

ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၼႂ်းမိူင်းၶႄႇ ပွၵ်ႈႁိူၼ်းၶိုၼ်း ၵူႈဝၼ်း

ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၸိူဝ်းၶဝ်ႈၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်တၢင်းမိူင်းၶႄႇၼၼ်ႉ တေႃႈလဵဝ် ဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်းမႃး မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၵၼ် ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ဝႆးရတ်ႊသ်ၶူဝ်ႊရူဝ်ႊၼႃႊ။ တႄႇဢဝ် ၽွင်းၶၢဝ်းပီမႂ်ႇၶႄႇ မွၵ်ႈဝၼ်းတီႈ 21 လိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊ 2020 ၼႆႉမႃး ယွၼ်ႉပီမႂ်ႇၶႄႇၵေႃႈပိူင်ၼိုင်ႈ၊...

ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်တူင်ႇဝူင်းႁႅင်းၵၢၼ် ၸတ်းႁဵတ်းဝၼ်းႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းလုမ်ႈၾႃႉ လူင်ႈၼႃႈ

ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်တူင်ႇဝူင်း ၸွႆႈထႅမ်ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၸတ်းႁဵတ်းဝၼ်းႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းလုမ်ႈၾႃႉ ပီ 2019 တီႈၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး။ ဝၼ်းတီႈ 15/12/2019 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 3 မူင်း ထိုင် 9 မူင်းၵၢင်ၶမ်ႈ...

ၶၢပ်ႈတူဝ်တၢႆ ၸၢႆးၸၢမ်ႇ ဢၼ်ၺႃးတႅင်းတၢႆ တီႈၵုင်းထဵပ်ႈၼၼ်ႉ တေလုမ်းလႃးပူၼ်ႉၶၢပ်ႈတူဝ် တီႈၵဵင်းမႆႇ

ၶၢပ်ႈတူဝ်တၢႆ ၸၢႆးၸၢမ်ႇ ဢၼ်ၺႃးတႅင်းတၢႆ တီႈၵုင်းထဵပ်ႈၼၼ်ႉ ပီႈၼွင်ႉဢူၺ်းၵေႃႉ ဢဝ်ၵႂႃႇလုမ်းလႃး ပူၼ်ႉၶၢပ်ႈတူဝ် တီႈၵဵင်းမႆႇ ၵေႃႉပဵၼ် ပီႈၼၢင်းၸၢႆးၸၢမ်ႇလၢတ်ႈ။ ၼၢင်းၶမ်းလီ ၵေႃႉပဵၼ်ပီႈၼၢင်း ၸၢႆးၸၢမ်ႇ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “...

တႆးႁွတ်ႈၵဵင်းမႆႇ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈၼႄၾၢင်ႁၢင်တႆး ၼႂ်းပွႆးလိူၼ် 12 ထႆး “လွႆးၵရထူင်း”

တႆးႁွတ်ႈၵဵင်းမႆႇ မိူင်းထႆး (ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး) ႁူမ်ႈၵၼ်ဢဝ်တၢင်းၵႃႈၼူၵ်ႉ/ တူဝ်း ၶဝ်ႈႁူမ်ႈၼႄၾၢင်ႁၢင်ႈတႆး ၾိင်ႈထႆးႁဵတ်းပွႆး “ပွႆးလွႆးၵ ရထူင်း” ပွႆးတွပ်ႇတႅၼ်း ၵုင်ႇမုၼ်မႄႈၼမ်ႉ ၵိုၼ်းၶွၼ်ႈၼမ်။

တႆးႁွတ်ႈၵဵင်းမႆႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးၵႃးၽႃႇသေ လႆႈပဵၼ်တုၵ်ႉၶိတ

တႆးႁွတ်ႈၵဵင်းမႆႇ (ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး) ၽူႈယိင်းဢႃယု 36 ပီ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးၵႃးၽႃႇသေ ယၢမ်းလဵဝ်ပဵၼ်တုၵ်ႉၶိတဝႆႉ ယူတ်းယႃ တူဝ်ယူႇတီႈႁိူၼ်းသဝ်း ဢမ်ႇလႆႈႁပ်ႉငိုၼ်းၵႃႈသၢႆႈတႅၼ်းတီႈၸဝ်ႈၵႃးၼၼ်ႉသေဝၢတ်ႇ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 8/10/2019 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း