Thursday, August 13, 2020
Home ၶၢဝ်ႇ ႁႅင်းငၢၼ်းၶၢမ်ႈမိူင်း

ႁႅင်းငၢၼ်းၶၢမ်ႈမိူင်း

ၸၢႆးၺၢၼ်ႇၼတိၼ်ႇ ထုၵ်ႇတီႉၺွပ်းတီႈ ပဵင်းလူင်

ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း မႃးလူင်းဝႅပ်ႊၾွမ်ႊ 15 ယိုၼ်ႈယွၼ်း သုၼ်ႇလႆႈလိူၵ်ႈတင်ႈ မီးၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇ တီႈၵဵင်းမႆႇ

ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း မႃးလူင်းဝႅပ်ႊၾွမ်ႊ 15 ယိုၼ်ႈယွၼ်း သုၼ်ႇလႆႈလိူၵ်ႈတင်ႈ 2020 တီႈၵဵင်းမႆႇ မီးၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇၼၼ်ႉ တႃႇမွၵ်ႈၶိုင်ႈၼိုင်ႈ ယိပ်းဝႂ်ဢမ်ႇၸွမ်းပၵ်းၸွမ်းပိူင်သေ ဢမ်ႇမီးသုၼ်ႇလႆႈ ယိုၼ်ႈယွၼ်း။ 

တႆးႁွတ်ႈၵဵင်းမႆႇ ၼွၼ်းတၢႆဢိင်ရူတ်ႉၶိူင်ႈ တၢႆယွၼ်ႉလွင်ႈသင် ပႆႇလႆႈႁူႉ

တႆးႁွတ်ႈၵဵင်းမႆႇ ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၼွၼ်းတၢႆဢိင်ရူတ်ႉၶိူင်ႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ တၢႆယွၼ်ႉသင် ပႆႇလႆႈႁူႉလွင်ႈတၢင်းမၼ်း ဝႃႈၼႆ။ Photo...

တႆး လုၵ်ႉမိူင်းထႆး ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်း တၢင်းမျႃႉဝတီႇ မီးသွင်ႁဵင်ပၢႆ

ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်းမိူင်းထႆး ပွၵ်ႈၶဝ်ႈမႃးတၢင်းမျႃႉဝတီႇသေ ၶိုၼ်ႈမႃးတၢင်းမိူင်းတႆး ႁူဝ်ၵူၼ်းတင်းမူတ်း မီး 2,478 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၸုမ်းတႆးလၢႆလၢႆၸုမ်း တေၸွႆႈထႅမ်ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း တႅမ်ႈတၢင်ႇဝႅပ်ႊၾွမ်ႊ တႃႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ

ဢိင်ၼိူဝ်ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၵမ်ႈၼမ်မီးပၼ်ႁႃ လိၵ်ႈလၢႆးသေ ပိူဝ်ႈတႃႇတႅမ်ႈတၢင်ႇ ဝႅပ်ႊၾွမ်ႊ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020 ၼၼ်ႉ ၸုမ်းတႆးလၢႆလၢႆၸုမ်း တေၸွႆႈထႅမ်တီႈၼႂ်းၵဵင်းမႆႇ မိူင်းထႆး။

ထႆးၸတ်းပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်း ပၼ်တၢင်းႁူႉလွင်ႈ မၢႆမီႈဢိၵ်ႇလွင်ႈဝတ်းဝႂ် ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး ၸတ်းပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်း ပၼ်တၢင်းႁူႉတၢင်းႁၼ် ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း တီႈၸၼ်ႉၸွမ်ၵဵင်းမႆႇ၊ ပိူင်လူင်မၼ်း လွင်ႈမၢႆမီႈလူလွမ်ႁႅင်းၵၢၼ်လႄႈ လွင်ႈဝႂ်ဢၼုၺၢတ်ႈ ႁဵတ်းၵၢၼ်။

ၼၢင်းယိင်းတႆး ယူႇပဵင်းလူင် လူႉသဵင်ႈတၢႆ ၼိူဝ်ၵုၼ်လွႆး ​ၸႄႈဝဵင်းသီရႃးၶျႃး

ၼၢင်းယိင်းတႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ၼွၼ်းလူႉတၢႆဝႆႉၼိူဝ်ႁၢတ်ႇသၢႆး ၾင်ႇပၢင်ႇလၢႆႇ တီႈၸႄႈဝဵင်းၶျူၼ်ႊပုရီႊ၊ ၶၢတ်ႈလၢမ်းဝႃႈ မၼ်းၼၢင်းၸူမ်ၼမ်ႉတၢႆ။ Photo: by...

ႁႅင်းၵၢၼ်ၸိူဝ်းၶႂ်ႈပၼ်ၶႅပ်းမႄးလိူၵ်ႈတင်ႈ တႄႇယိုၼ်ႈဝႂ်ၾွမ်ႊလႆႈယဝ်ႉ

တႃႇႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း တေၸၢင်ႈလႆႈပၼ်ၶႅပ်းမႄး တႃႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020 ၼႆႉ တင်ႈဢဝ်ႈ ဝၼ်းတီႈ 16/7/2020 ၼႆႉ ယိုၼ်ႈပႅပ်ႇၾွမ်ႊ 15 လႆႈယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။

ထႆးၶဵင်ႈၶႅင်လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈလႅၼ်လိၼ် ၸႂ်ႉ Drone ဝိၼ်ပၼ်ႇလဵပ်ႈ ၼိူဝ်ၵၢင်ႁၢဝ် ပႃးၸွမ်း

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး ၶဵင်ႈၶႅင်လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈလႅၼ်လိၼ် ပွတ်းမႄႈသၢႆ- တႃႈၶီႈလဵၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ လိူဝ်သေ ႁဵတ်းႁူဝ်ႉလဵၵ်းတပ်ႉဝႆႉတၢင်းလိၼ်ယဝ်ႉ တၢင်းၼိူဝ်ၵၢင်ႁၢဝ်ၵေႃႈ ပၵ်းတႃပႂ်ႉတူၺ်း။

ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး လုၵ်ႉမိူင်းထႆးပွၵ်ႈၶဝ်ႈတၢင်းမိူင်းယၢင်း မႃးထိုင်မိူင်းတႆး ႁိမ်းသွင်ႁဵင်

ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်းမိူင်းထႆး ပွၵ်ႈၶဝ်ႈမႃးတၢင်းမျႃႉဝတီႇသေ ၶိုၼ်ႈမႃးတၢင်းမိူင်းတႆး ႁူဝ်ၵူၼ်းတင်းမူတ်းမီး 1,960 ပၢႆ ၼႆယဝ်ႉ။

ၶၢဝ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ထႆးသူင်ႇ ႁႅင်းၵၢၼ် မွၵ်ႈပၼ်ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ တႃႈၶီႈလဵၵ်း ႁိမ်းပၢၵ်ႇၵေႃႉ

ၶၢဝ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႆႉ ထႆးပိၵ်ႉလႅၼ်လိၼ် ၽၵ်းတူမိူင်း ဝူင်ႈၵၢင် တႃႈၶီႈလဵၵ်း - မႄႈသၢႆ ဝႆႉၼၼ်ႉ ၾၢႆႇၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး တၢင်းမႄႈသၢႆ...

ႁႅင်းၵၢၼ် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် လုၵ်ႉမိူင်းလၢဝ်း ပွၵ်ႈၶဝ်ႈမႃးတၢင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ႁိမ်းသွင်ပၢၵ်ႇ

ႁႅင်းၵၢၼ် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၸိူဝ်းၶဝ်ႈၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်မိူင်းလၢဝ်း ပွၵ်ႈၶဝ်ႈမႃးတၢင်း ၾင်ႇတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ႁိမ်းသွင်ပၢၵ်ႇ။ ဝၼ်းတီႈ 24/6/2020 ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၸိူဝ်းၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် တၢင်းမိူင်းလၢဝ်းသေ ပွၵ်ႈၶဝ်ႈမႃးတၢင်းတႃႈႁိူဝ်း တီႈဝၢၼ်ႈပုင်ႇ ဢိူင်ႇမိူင်းၽူင်း(ၵ)...

မိူင်းထႆး သူင်ႇၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပွၵ်ႈတၢင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းထႅင်ႈ ႁိမ်းသွင်ပၢၵ်ႇ

ၾင်ႇမိူင်းထႆး သူင်ႇႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းလႄႈ ၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈ ႁူမ်ႈ 180 ပၢႆ ပၼ်တီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း တၢင်းၾင်ႇတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း။ ဝၼ်းတီႈ 23/6/2020 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 1 မူင်း ယူႇတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း...

ပေႃးဢမ်ႇၵႂႃႇမိူင်းထႆးၶိုၼ်း ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး လႄႈ မိူင်းတႆး တေမိူၼ်ႁိုဝ်

ၶၢဝ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၊ ၶၢဝ်းပွႆးလိူၼ်သီႇ၊ ၶၢဝ်းပွႆးသၢင်ႇလွင်း၊ ၶၢဝ်းပွႆးၶဝ်ႈမုၼ်းႁေႃႇတွင်ၵူၺ်ႈလိူၼ်ႁႃႈႁူတ်းၼမ်ႉ ၼႆႉ တႆးၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် မိူင်းထႆး ပွၵ်ႈႁိူၼ်း မိူဝ်းၵိၼ်မိူဝ်းလူႇ သူႇၸႂ်းဝၢၼ်ႈၵဝ်ႇမိူင်းၼွၼ်း ၼပ်ႉႁူဝ်မိုၼ်ႇ၊ ယၢမ်းလဵဝ်...

ၽူႈလၵ်ႉၶၢမ်ႈၼမ်ႉသၢႆ ၵႂႃႇမႃး မႄႈသၢႆ – တႃႈၶီႈလဵၵ်း ၼမ်ၶိုၼ်ႈၵူႈဝၼ်း ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈၵူဝ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ၽႄႈ

ၵူၼ်းလၵ်ႉၶၢမ်ႈ ၵေးသၼမ်ႉသၢႆ ဢၼ်လတ်း ဝူင်ႈၵၢင်သွင်မိူင်း ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း တင်း မႄႈသၢႆ ၼၼ်ႉ ၼမ်ၶိုၼ်ႈၵူႈဝၼ်း လႄႈ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ မႆႈၸႂ် ၵူဝ်တၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ...

ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး ဢဝ်ရူတ်ႉၶိူင်ႈလူမ်ႉ တီႈမိူင်းထႆးၵဵင်းမႆႇ လူႉတၢႆထင်တီႈ

ယွၼ်ႉၾူၼ်တူၵ်း တၢင်းမိုၼ်ႈ ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး ၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈဝႆးပလၢတ်ႈလူမ်ႉ လႆႈလူႉတၢႆထင်တီႈ ၼႂ်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး။ ဝၼ်းတီႈ 17/6/2020 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ ယူႇတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ၵဵင်းမႆႇၼိဝ်း (Chiang Mai News)...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း