Friday, September 25, 2020

ၾိင်ႈငႄႈၾိင်ႈထုင်း

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼႄႇပျီႇတေႃႇဝႃႈ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 70 ပီ ပႆႇၸၢင်ႈလႆႈၶိုၼ်း တီႈႁေႃလူင်ၵဵင်းတုင်

ႁေႃလူင်ၵဵင်းတုင် ဢၼ်ၺႃးလူင်ပွင်ၸိုင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်း/ယႃႉ ႁဵတ်း ႁူင်းႁႅမ်း ဝႆႉ ၼၼ်ႉ ၽူႈတႅၼ်းၵဵင်းတုင် ၶိုၼ်ႈတုၵ်း ၼႂ်းသၽႃး - ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၼႄႇပျီႇတေႃႇလၢတ်ႈဝႃႈ  ၶၢဝ်းတၢင်း 70 ပီၼႆႉ...

ၸုမ်းလၢႆးၶႅၼ်ႉတႆး ၸဝ်ႈၶုၼ်မၢဝ်း ၸတ်းပွႆးလူင်းပၢင်သွၼ် တီႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း

လုၵ်ႈၸုမ်းလၢႆးၶႅၼ်ႉတႆး ၸဝ်ႈၶုၼ်မၢဝ်း ၸတ်းႁဵတ်းပွႆးလူင်းပၢင်သွၼ်ၾိင်ႈငႄႈလၢႆးၶႅၼ်ႉတႆး ပိုၼ်ႉထၢၼ် 108 လွၵ်း တီႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း မီးၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၼ်ႁႅင်းတင်းၼမ်။ ဝၼ်းတီႈ 2/2/2020 ယူႇတီႈလုၵ်ႈၸုမ်းလၢႆးၶႅၼ်ႉတႆး ၸုမ်းၸဝ်ႈၶုၼ်မၢဝ်း ၸတ်းႁဵတ်းပွႆးလူင်းပၢင်သွၼ်လၢႆးၶႅၼ်းတႆး တီႈ ဝတ်ႉဝၢၼ်ႈၼွင်မႃႉလူင်...

ပွႆးၶၢမ်ႇသၢင်ႇ ၸေႃးတိ ပွၵ်ႈၵမ်း 22 တီႈၸႄႈမိူင်းၶၢင်

ပၢင်ပွႆးၶၢမ်ႇသၢင်ႇ ပီႈၼွင်ႉၸေႃးတိ ၸႄႈမိူင်းၶၢင် ပွၵ်ႈၵမ်း 22 တင်းမူတ်း သၢင်ႇလွင်းမီး 170 တူၼ်။ ပၢင်ပွႆးၶၢမ်ႇသၢင်ႇ ပီႈၼွင်ႉၸေႃးတိၼႆႉ သၢမ်ပီ ၸတ်းႁဵတ်းၼိုင်ႈပွၵ်ႈ ပွၵ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်းထီႉ...

ပီႈၼွင်ႉမိူင်းပၼ်ႇ လူႇတၢၼ်းဝၼ်းၵိူတ်ႇၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ၶွပ်ႈထူၼ်ႈ 56 ပီ

သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ တေႁူမ်ႈၵၼ် ၸတ်းပၢင်ႁူမ်ၸူမ်း ဝၼ်းၵိူတ်ႇသိလ်ထမ်းၸဝ်ႈ ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉလႄႈ သုတ်ႇမုၼ်း (လွတ်ႈဢၢၼ်ႇပရိတ်ႈ)။ ပၢင်လူႇတၢၼ်းဝၼ်းၵိူတ်ႇၶူးဝႃးၸဝ်ႈ ဢႃယု ၶွပ်ႈထူၼ်ႈ 56 ပီၼႆႉ တေၸတ်းၼႂ်းဝၼ်းတီႈ...

သင်ၶၸဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ၶဝ်ႈတိုဝ်းၵမ်ပရိဝၢတ်ႈ ပွၵ်ႈၵမ်း 70 တီႈဝဵင်းၵဵင်းတုင်

ပၢင်ၶဝ်ႈဝၢတ်ႈ/ တိုဝ်းၵမ် သင်ၶၸဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ပွၵ်ႈၵမ်း 70 ၸတ်းႁဵတ်းတီႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉ ထႃးတီႈၸမ်/ၵႆ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈလူႇတၢၼ်း။ ပၢင်ၶဝ်ႈဝၢတ်ႈ သင်ၶၸဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း တီႈဝတ်ႉၵမ်မထၢၼ်း ၸွမ်ၸႅင်ႈ...

သင်ၶၸဝ်ႈဢွၼ်ႁူဝ်ပီႈၼွင်ႉမိူင်းၼၢႆး ၵေႃႇသၢင်ႈၽရထၢတ်ႈ ၵွင်းမူးၼိူဝ်လွႆၵႃႁ

ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးသုၶမ်း ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးဝိသဵတ်ႇ (ဝတ်ႉပုင်ႇလူဝ်ႉ တႃႈၶီလဵၵ်း) ဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈ ပီႈၼွင်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းၼၢႆး တေသၢင်ႈၽရထၢတ်ႈၵွင်းမူး  ၼိူဝ်လွႆၵႃႁ ဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး။ တင်ႈဢဝ်ဝၼ်းတီႈ 11/12/2019 ၼႆႉသေ  တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃးမိူင်းၼၢႆး လႄႈမေႃမိုဝ်းပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း...

ပၢင်ပွႆးႁူမ်ၸူမ်းႁပ်ႉတွၼ်ႈ ပီမႂ်ႇတႆး 2114 ၼီႈ တီႈၸေႊလၢၼ်ႉ

ပီႈၼွင်ႉတႆး ၸေႊလၢၼ်ႉ ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ပွႆးႁူမ်ၸူမ်းႁပ်ႉတွၼ်ႈပီမႂ်ႇတႆး တီႈၸေႊလၢၼ်ႉ မီးပီႈၼွင်ႉတႆး တီႈၸမ်တီႈၵႆ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈၵိုၼ်းၶွၼ်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ 8-9/12/2019 ၶၢဝ်းတၢင်း 2 ဝၼ်း ယူႇတီႈၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ၸေႊလၢၼ်ႉ...

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး မူႇၸေႊ မွပ်ႈယိုၼ်ႈသူးၸဝ်ႈသိူဝ်ၶၢၼ်ႇၾႃႉ ထိုင် Dr. ၸၢႆးသၢင်ႇဢၢႆႈ

Dr. ၸၢႆးသၢင်ႇဢၢႆႈ လႆႈႁပ်ႉသူးၸဝ်ႈသိူဝ်ၶၢၼ်ႇၾႃႉ ၼႂ်းဝၼ်းပီမႂ်ႇတႆး 2114 ၼီႈ ဢၼ်ၸတ်း ႁဵတ်းတီႈမူႇၸေႊ။ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ မွပ်ႈယိုၼ်ႈသူးၸဝ်ႈသိူဝ်ၶၢၼ်ႇၾႃႉ သူးၽူႈၵတ်ႉၶႅၼ်ႇၽူႈတူင်ႉၼိုင် တူင်ႇ ဝူင်းၵူၼ်း ပၼ်ၻွၵ်ႊတိူဝ်ႊၸၢႆးသၢင်ႇဢၢႆႈ...

ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇငဝ်ႈငုၼ်း SSPP ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆးယုၵ်ႉယွင်ႈဝၼ်းၵိူတ်ႇ ၸၢႆးသၢႆမၢဝ်း ဢႃယုၶွပ်ႈတဵမ် 75 ပီ

ၼႂ်းတိုဝ်ႉတၢင်း ပၢင်ပွႆးပီမႂ်ႇတႆး 2114 ၼီႈၼႆႉသေ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ ငဝ်ႈငုၼ်း SSPP ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆးယုၵ်ႉယွင်ႈဝၼ်း ၵိူတ်ႇ ၸၢႆးသၢႆမၢဝ်း ဢႃယု ၶွပ်ႈတဵမ် 75 ပီ။ ယူႇတီႈ...

ပၢင်ပွႆးပီမႂ်တႆး 2114 ၼီႈ တီႈတူၼ်ႈတီး တေမီးၶႅၵ်ႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈ မိုၼ်ႇပၢႆ

ပၢင်ပွႆးႁူမ်ၸူမ်းႁပ်ႉတွၼ်ႈပီမႂ်ႇတႆး 2114 ၼီႈ တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး မီးပီႈၼွင်ႉတႆး တီႈၸမ်ၵႆ ၼႂ်းမိူင်း/ ၼွၵ်ႈမိူင်း မႃးၶဝ်ႈ ႁူမ်ႈ ၵိုၼ်းၶွၼ်ႈၼမ်။ ဝၼ်းတီႈ 21/11/2019 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ...

ပၢင်ပွႆးပီမႂ်ႇတႆး 2114 ၼီႈ ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး တေၸတ်းၶိုၵ်ႉယႂ်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး တေၶဝ်ႈႁူမ်ႈၵႃႈဝႅၼ်

ပၢင်ပွႆးပီမႂ်ႇတႆး 2114 ၼီႈၼႆႉ တေၸတ်းၸႂ်းဝၼ်းတီႈ 21 ထိုင် 27/11/2019 တီႈပၢင်ႇႁူင်းၾႆးမိၼ် ဢဝေႇယႃႇ ဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး ၼၼ်ႉ ၵူႈၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၸိူဝ်းယူႇၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီးတေၶဝ်ႈႁူမ်ႈၵႃႈဝႅၼ်။ ပၢင်ပိုတ်ႇပၢင်ပွႆးတေၸတ်းၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 21/11/2019...

ၵူၼ်းမိူင်းၼၢႆး ပတ်းပူၶိုၼ်းႁေႃ“ၽီ”ၸဝ်ႈပူႈၸဝ်ႈၼၢႆးၶိုၼ်းသေ မွပ်ႈတၢၼ်းယၢတ်ႇၼမ်ႉပၼ်

ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းၼၢႆး  ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆးမွပ်ႈႁေႃ  ၵၼ်ႇတေႃးမူးၸႃးၸဝ်ႈဝၢၼ်ႈၸဝ်ႈမိူင်း ၸဝ်ႈပူႇၸဝ်ႈၼၢႆး  ၽီႈပႂ်ႉဝၢၼ်ႈ ပႂ်ႉမိူင်း မိူင်းၼၢႆး ။ ပၢင်ၵၼ်ႇတေႃးၸဝ်ႈမိူင်း မွပ်ႈႁေႃၸဝ်ႈ ပူႇၸဝ်ႈၼၢႆး ၼႆႉၸတ်းႁဵတ်းၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 16/11/2019 တီႈဝၢင်းႁေႃၸဝ်ႈပူႇၸဝ်ႈၼၢႆး ဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး။...

တႆးႁွတ်ႈၵဵင်းမႆႇ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈၼႄၾၢင်ႁၢင်တႆး ၼႂ်းပွႆးလိူၼ် 12 ထႆး “လွႆးၵရထူင်း”

တႆးႁွတ်ႈၵဵင်းမႆႇ မိူင်းထႆး (ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး) ႁူမ်ႈၵၼ်ဢဝ်တၢင်းၵႃႈၼူၵ်ႉ/ တူဝ်း ၶဝ်ႈႁူမ်ႈၼႄၾၢင်ႁၢင်ႈတႆး ၾိင်ႈထႆးႁဵတ်းပွႆး “ပွႆးလွႆးၵ ရထူင်း” ပွႆးတွပ်ႇတႅၼ်း ၵုင်ႇမုၼ်မႄႈၼမ်ႉ ၵိုၼ်းၶွၼ်ႈၼမ်။

ပၢင်ပွႆးႁူင်းၾႆးမိၼ် တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၸတ်းႁဵတ်းယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်း

ပၢင်ပွႆးၶေႉၶဵင်ႇႁူင်းၾႆးမိၼ် တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၸတ်းႁဵတ်းယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်း မီးႁူင်းၾႆးမိၼ်ၶဝ်ႈၶဵင်ႇၵၼ် တင်းမူတ်း 394 လုၵ်ႈ။ ပၢင်ပွႆးႁူင်းၾႆးမိၼ် တီႈၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီးၼႆႉ ႁူင်းၾႆးမိၼ်ဢၼ်ၶဝ်ႈၶေႉၶဵင်ႇၵၼ် တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 4 – 11/11/2019...

မၢႆတွင်းဝၼ်းၵိူတ်ႇၸဝ်းၶူးလူင် ထမ်မသႃမိ တေၸတ်းပၢင်ၵုမ်ၶွၼ်ႊၾရႅၼ်ႊလႄႈ ပၢင်မွပ်ႈသူးၽူႈပူၼ်ႉၸၼ်ႉ Ph.D

သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး တေႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ပွႆးဝၼ်းၵိူတ်ႇ ၸဝ်ႈၶူးလူင် Dr. ၶမ်းမၢႆ ထမ်မ သႃမိ ၶွပ်ႈထူၼ်ႈ 55 ပီ တေမီးပၢင်ၵုမ်ၶွၼ်ႊၾရႅၼ်ႊ ဢိၵ်ႇပႃး...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း