Monday, January 18, 2021

ၾိင်ႈငႄႈၾိင်ႈထုင်း

ဝၼ်းဢွၵ်ႇဝႃႇသႃ ပီၼႆႉ ၵူၼ်းၶိုၼ်ႈဝတ်ႉၵျွင်း လွင်းမွၵ်ႇ ဢေႇလိူဝ်ၵူႈပီ တၢင်းပွတ်းၵဵင်းတုင်

ဢိင်ၼိူဝ် တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ပတ်းပိုၼ်ႉသေ ဢွၵ်ႇဝႃႇပီၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းတၢင်းၵဵင်းတုင် ဢမ်ႇ ႁတ်းၶိုၼ်ႈၵျွင်း လွင်းမွၵ်ႇ လူႇတၢၼ်း ၵိုၼ်းၶွၼ်ႈမိူၼ်ၵူႈပီ...

ဝတ်ႉတိုၼ်းလႅင်း လႅၼ်လိၼ်တႆး – ထႆး တုင်းႁပ်ႉငိုၼ်းလူႇ တီႈၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ၸေႇတၼႃႇ တႃႇမႄးၵေႃႇသၢင်ႈဝတ်ႉ

ဝတ်ႉတိုၼ်းလႅင်း လွႆသၢမ်သိပ်း လႅၼ်လိၼ်တႆး - ထႆး တေမႄးၵေႃႇၵုမ်းလုမ်းလႃးၶိုၼ်းၼႆသေ ယွၼ်းတုင်းႁပ်ႉလူႇၶၢမ်ႇ ၸူး တီႈၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ၽိူၵ်ႇၸိုၼ်ႈၶၢဝ်သႂ်ၸေႇတႃႇၼ တီႈၸမ်/ ၵႆ...

ဝၼ်းဢၽိထမ်မႃ ၼႂ်းပီ 2020

ဝၼ်းတီႈ 31   ႁၢင်လိူၼ်ဢွၵ်ႉထူဝ်ႊပိူဝ်ႊ  ပီ 2020 ၼႆႉ ပဵၼ်ဝၼ်းဢွၵ်ႇဝႃႇသႃ(တၢင်းမိူင်းတႆး၊ မိူင်းမၢၼ်ႈ)။ မိူင်းထႆး မိူင်းလၢဝ်းတႄႉ ဢွၵ်ႇတႄႇမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 02...

ၽြႃးၸၢမ်ၵဝ်ႈတွၼ်ႈ (ၽွင်ႇတေႃႇဢူး) ပီၼႆႉ ဢမ်ႇလူင်းမိူင်း ယွၼ်ႉၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 လၢမ်းၽႄႈႁႅင်း

ပီၼႆႉၽွင်းၶၢဝ်းဢွၵ်ႇဝႃႇ ၽြႃးၸၢမ်ၵဝ်ႈတွၼ်ႈ(ၽွင်ႇတေႃႇဢူး) တေဢမ်ႇလူင်းဢႅဝ်ႇမိူင်း  မိူၼ်မိူဝ်ႈၵူႈပီပူၼ်ႉမႃး  ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းလႄႈ လႆႈၵိုတ်းယင်ႉဝႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၽႄႈလႄႈ ပိတၵၢတ်ႈပၢင်လူင် သင်ႇပိၵ်ႉၵၢၼ်သွၼ်ႁဵၼ်း သင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈ

မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ပတ်းပိုၼ်ႉ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်းထိုင် ႁူဝ်မိုၼ်ႇယဝ်ႉလႄႈ ႁႂ်ႈၵႆယၢၼ်တၢင်းပဵၼ်ၼႆသေ မုၵ်ႉၸုမ်းလူင်သင်ႇၶႃႇၸိုင်ႈတႆး ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈသင်ႇပိၵ်ႉ ၵၢၼ်သွၼ်ႁဵၼ်း တိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈ ဝတ်ႉပိတၵၢတ်ႈ ဝဵင်းပၢင်လူင်...

ပၢင်ၵုမ်လွင်ႈတႆး မႄႈႁွင်ႈသွၼ် ၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇ ၽူႈသူၼ်ၸႂ်လွင်ႈတႆး ၶဝ်ႈႁူမ်ႈၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇ

ပၢင်ၵုမ်လူင်လဵပ်ႈႁဵၼ်းလွင်ႈတႆး ၵူႈမိူင်းမိူင်း ပွၵ်ႈၵမ်း 2 ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းတီႈ ဝဵင်းမႄႈႁွင်ႈသွၼ် ၸႄႈတွၼ်ႈမႄႈႁွင်ႈသွၼ် မိူင်းထႆးတွၼ်ႈၼိူဝ်ၼၼ်ႉ ၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇလွင်ႈတႆး၊ ၽူႈသူၼ်ၸႂ် လဵပ်ႈႁဵၼ်း လွင်ႈတႆး...

ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်းလႄႈ ၶၢဝ်းတၢင်း 70 ပီ ပီၼႆႉ တိူၵ်ႈၵမ်မထၢၼ်းလၢင်းၶိူဝ်း ဢမ်ႇၸၢင်ႈႁပ်ႉၽူႈတိုဝ်းၵမ်

တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်းၶိုၼ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ပတ်းပိုၼ်ႉမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် လႄႈ တီႈတိုဝ်းၵမ် တိူၵ်ႈၵမ်မထၢၼ်း မူႇလမိၼ်းၵုၼ်း/ သႃသၼႃ မၢၼ်ႇဢွင်ႇ  ဢၼ်ဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်းပဵၼ်ငဝ်ႈၼၼ်ႉ ပီၼႆႉ...

ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးလႅင် ဝဵင်းသိူဝ် ပူၵ်းပၵ်းႁုၼ်ႇႁၢင်ႈ ၸဝ်ႈၾႃႉလူင်ဝဵင်းသိူဝ် ၸဝ်ႈဢွင်ႇမျၢတ်ႈ

ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးလႅင်လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ဝဵင်းသိူဝ်  ၸေႈတွၼ်ႈၵၢတ်ႇသႃ (ၵတႃႇ) တိူင်းၸေႈၵႅင်း  ႁူမ်ႈၵၼ် ပူၵ်းပၵ်းႁုၼ်ႇႁၢင်ႈ  ၸဝ်ႈၾႃႉလူင်ဝဵင်းသိူဝ် ၸဝ်ႈဢွင်ႇမျၢတ်ႈ ၸမ်တေယဝ်ႉတူဝ်ႈ။
လိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပၢင်ၵုမ်ပွၵ်ႈၵမ်း 2

ပၢင်ၵုမ်လူင် လဵပ်ႈႁဵၼ်းလွင်ႈတႆးၵူႈမိူင်းမိူင်း တေၸတ်းတီႈမႄႈႁွင်ႈသွၼ် ၸိုင်ႈထႆး

တီႈဝဵင်းမႄႈႁွင်ႈသွၼ် ၸိုင်ႈထႆး တေမီးၵၢၼ်ၸတ်းပၢင်ၵုမ်လူင် လွင်ႈတႆးၵူႈမိူင်းမိူင်း၊ တေမီး ၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇ လွင်ႈပိုၼ်းတႆး၊ လွင်ႈလိၵ်ႈလူင် ဢိၵ်ႇလၢႆလၢႆပၢႆး ၶဝ်ႈႁူမ်ႈတင်းၼမ်။

ႁႅင်းၵၢၼ်တႆးႁွတ်ႈမိူင်းၶႄႇ ႁူမ်ႈႁႅင်းၵၼ်တၢၼ်းတႃႇၵေႃႇသၢင်ႈတၢင်းၶိုၼ်ႈထၢတ်ႈလွႆလဵင်း

ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး လႄႈ ပီႈၼွင်ႉတႆး ၼႂ်းမိူင်းၶႄႇ ႁူမ်ႈၵၼ်လူႇတၢၼ်းတႃႇသၢင်ႈတၢင်းၶိုၼ်ႈထၢတ်ႈလွႆလဵင်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။

ထုၵ်ႇလီသၢင်ႈႁုၼ်ႇႁၢင်ႈ ၸဝ်ႈၸၢမ်ႇထုၼ်း ပူၵ်းပၵ်းတီႈမိူင်းပွၼ်

ပိူဝ်ႈတႃႇဢႃႇၼႃႇၸိၵ်းၸွမ်ဝၢၼ်ႈမိူင်း တေမၼ်ႈၵိုမ်းၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇလီသၢင်ႈ ႁုၼ်ႇႁၢင်ႈၸဝ်ႈၾႃႉလူင် ၸဝ်ႈၸၢမ်ႇထုၼ်း ပူၵ်းပၵ်းတင်ႈဝႆႉတီႈမိူင်းပွၼ် ၶုၵ်းထူပ်းၵုၼ်းမုၼ်။ Photo:by...

ဝၼ်းၽူႈႁတ်းငၢၼ်တႆး ၶွပ်ႈႁွပ်ႈ 73 ပီ ၸဝ်ႈၸၢမ်ႇထုၼ်း (ၸဝ်ႈၾႃႉမိူင်းပွၼ်)

ဝၼ်းၽူႈႁတ်းငၢၼ်တႆး ၶွပ်ႈႁွပ်ႈ 73 ပီ ၸဝ်ႈၸၢမ်ႇထုၼ်း (ၸဝ်ႈၾႃႉမိူင်းပွၼ်) ၽူႈႁတ်းငၢၼ်ၸိုင်ႈတႆး

ၸဝ်ႈၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ မဵတ်ႉတႃႇထိုင် ႁႂ်ႈၵူၼ်းတင်းလုမ်ႈၾႃႉ ၸဵဝ်းပူၼ်ႉ ၵၢပ်ႈၵႃႇလၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ

ၸဝ်ႈၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ယူႇတီႈထမ်ႈမိူင်းၵႅတ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်းသေ တႅမ်ႈလိၵ်ႈမဵတ်ႉတႃႇထမ်ႇမတြႃး ထိုင် ၽီသၢင်သတ်းၵူၼ်း ၼႂ်းဝၼ်းၶဝ်ႈဝႃႇသႃ၊ သူင်ႇမဵတ်ႉတႃႇၽႃႇဝၼႃႇ ႁႂ်ႈတင်းလုမ်ႈၾႃႉၸဵဝ်းပူၼ်ႉၵၢပ်ႈၵႃႇလၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ။

ဝၼ်းၶဝ်ႈဝႃႇသႃပီၼႆႉ မိူင်းထႆးတင်းမိူင်းတႆး ပိူင်ႈၵၼ်ၼိုင်ႈလိူၼ်

ဝၼ်းၶဝ်ႈဝႃႇသႃ မိူင်းထႆး တင်း မိူင်းတႆး ပိူင်ႈၵၼ်ၼိုင်ႈလိူၼ်၊ ယွၼ်ႉပီၼႆႉ ပဵၼ်ပီဝႃႇထၢပ်ႈ ဝႃႇသွၼ်ႉ။ မိူင်းထႆးၶဝ်ႈလိူၼ်ၼႆႉ မိူင်းတႆးၶဝ်ႈလိူၼ်ၼႃႈ။

ၶူးႁိုၼ်း ၵႃယၢင်း မီးယိူင်းဢၢၼ်းသင် တႅမ်ႈပၼ်ဝွၵ်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ

ၼႂ်းဝူင်ႈပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ပပ်ႉဝွၵ်းတႃႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇတႆး “ၼႃႈမူၼ်းၶၢဝ်ၶၢဝ် ” ဢၼ် ႁိုၼ်း ၵႃယၢင်း တႅမ်ႈၼၼ်ႉ ဢိတ်ႇဢွၵ်ႇပိုၼ်ၽႄႈ ပၼ်တႃႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇတႆးလႆႈလူ လႆႈဢၢၼ်ႇ။ လႆႈႁူႉဝႃႈ ဢိတ်ႇဢွၵ်ႇပိုၼ်ၽႄႈပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်း 2...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း