ၾိင်ႈငႄႈၾိင်ႈထုင်း

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ႁၢမ်ႈ – ဢမ်ႇပၼ်သိုပ်ႇၵေႃႇသၢင်ႈၵွင်းမူးၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ တီႈလွႆဝဵင်း လွႆလႅမ်

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 16/12/2020 ၵႅမ်ၽူႈၵွၼ်းတိူင်းသိုၵ်း ယလၶ ၶူဝ်လမ် ဢိၵ်ႇပႃး ၵူၼ်းသိုၵ်းၵမ်ႈၽွင်ႈ ပႃးၵွင်ႈၸေးမိုဝ်း သေ ၵႂႃႇႁၢမ်ႈ ၵၢၼ်ၵေႃႇၵွင်းမူး တီႈလွႆဝဵင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း...

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ဝဵင်းပၢင်လူင် ယွင်ႈယေႃး လုၵ်ႈႁဵၼ်းဢွင်ႇပူၼ်ႉ ၸၼ်ႉသိပ်း 60 ပၢႆ

ၼႂ်းတိုဝ်ႉတၢင်းပီမႂ်ႇတႆး 2115 ၼီႈၼႆႉသေ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ဝဵင်းပၢင်လူင် ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ယွင်ႈယေႃး တွၼ်ႈသူးပၼ် လုၵ်ႈ ႁဵၼ်း ၸိူဝ်းဢွင်ႇပူၼ်ႉၸၼ်ႉသိပ်း ၼႂ်းပီ 2019 -...

လုၵ်ႈႁဵၼ်း ဢွင်ႇပူၼ်ႉၸၼ်ႉသိပ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈပုင်ႇဝူဝ်းၵျွၵ်ႉမႄးလႆႈႁပ်ႉသူးယုၵ်ႉယွင်ႈ ၼႂ်းဝၼ်းပီမႂ်ႇတႆး

ၼႂ်းတိုဝ်ႉတၢင်း ပီမႂ်ႇတႆး 2115 ၼီႈၼႆႉသေ ယူႇတီႈၶွမ်ႊမတီႊၶိုင်ပဵၼ်ပၢင်ပွႆး တီႈထုင်ႉပုင်ႇဝူဝ်း ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸတ်း ႁဵတ်း ပၢင်တွၼ်ႈသူး လုၵ်ႈႁဵၼ်း ၸိူဝ်းဢွင်ႇပူၼ်ႉၸၼ်ႉသိပ်း ၸၼ်ႉ B.A,...

ဝၢၼ်ႈတႆးသိပ်းပၢႆ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၾၢႆၶုၼ် ၸတ်းပွႆးပီမႂ်ႇတႆး 2115

0
ပီႈၼွင်ႉတႆး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၾၢႆၶုၼ် ၸိူဝ်းယူႇတၢင်းဢွၵ်ႇၼွင် သိပ်းဝၢၼ်ႈပၢႆ ၸတ်းပၢင်ပွႆးႁပ်ႉတွၼ်ႈ ပီမႂ်ႇတႆး 2115 ၊ ၸတ်းဝၢၼ်ႈၽႂ်ဝၢၼ်ႈမၼ်း ပိူဝ်ႈၵႅတ်ႇၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ။ ဝၼ်းတီႈ 14/12/2020 (လိူၼ်သိပ်းသွင်လပ်း၊...

သင်ၶတႆး လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ် မိူင်းၵွၵ်ႇ တေႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူး ပီၼႆႉ မီး 26 တူၼ်/ ၵေႃႉ

သင်ၶတႆး ဢၼ်ႁဵၼ်းယဝ်ႉ ၸၼ်ႉ B.A, M.A တေလႆႈႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူးပီၼႆႉ မီး 60 ပၢႆ ၵူၺ်းဢၼ်တေမႃးႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူးလႆႈမီး 26 တူၼ်/ ၵေႃႉၵူၺ်း ၊...

ပီၼႆႉ ၼႂ်းမိူင်းတႆး ပတ်းပိုၼ်ႉ ဢမ်ႇၸၢင်ႈၸတ်းႁဵတ်း ပွႆးပီမႂ်ႇ

ဢိင်ၼိူဝ်တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႆသေ ၼႂ်းမိူင်းတႆး လၢႆၸႄႈဝဵင်း ၵမ်ႈၼမ် တေဢမ်ႇၸတ်း ႁဵတ်း ပၢင်ပွႆးႁပ်ႉတွၼ်ႈပီမႂ်ႇတႆးၵိုၼ်းၶိုၵ်ႉယႂ်ႇလူင် မိူၼ်မိူဝ်ႈၵူႈပီ ပူၼ်ႉမႃးယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 15/12/2020...

ၸဝ်ႈၶိုၼ်းသႂ် တူၵ်ႇတၵ်ႉၽွင်းၶၢဝ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ပီမႂ်ႇ ႁႂ်ႈဢဝ်လၢႆးဢုပ်ႇဢူဝ်းၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃ

0
မိူဝ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်လိူၼ်ၻီႊသႅမ်ႊပိူဝ်ႊ ဝၼ်းတီႈ 10 ၊ ပေႃးထႅင်ႈ 6 ဝၼ်းၼႆ တေပဵၼ်ပီမႂ်ႇတႆးၶႃႈယဝ်ႉ၊ ပေႃးထႅင်ႈ 21 ဝၼ်းၼႆၵေႃႈ တေပဵၼ်ပီမႂ်ႇလုမ်ႈၾႃႉၶႃႈယဝ်ႉ။ ပေႃးပဵၼ်မႃးယဝ်ႉၼႆၵေႃႈ...

တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉလၢမ်းၽႄႈ ယႃႉပၢင်ပွႆးပီမႂ်ႇတႆး ၼႂ်းမိူင်းတႆးမိူင်းထႆး

ပၢင်ပွႆးပီမႂ်ႇတႆး 2115 ၼႆႉ ဢိင်ၼိူဝ်တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်းမႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ ဢၼ်တေ ၸတ်းႁဵတ်း ၼႂ်းမိူင်းတႆးၵူႈတီႈၵိုတ်းလိုဝ်ႈပႅတ်ႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၼႂ်းမိူင်းထႆးတႄႉ မၢင်တီႈထုၵ်ႇပူတ်းယႃႉ/ ၵိုတ်းပႅတ်ႈသေတႃႉ မၢင်တီႈ...

မိူင်းသႅၼ်ဝီ တေၵေႃႇသၢင်ႈၶိုၼ်း ႁေႃလူင်ၸဝ်ႈၾႃႉ ၶုၼ်သၢင်ႇတူၼ်ႈႁုင်း

ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းသႅၼ်ဝီ ၸုမ်းပူၵ်းပွင်ႁေႃၶမ်း ဢိၵ်ႇ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တေႁူမ်ႈၵၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈၶိုၼ်း ႁေႃလူင်ၸဝ်ႈၾႃႉဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ၶုၼ်သၢင်ႇတူၼ်ႈႁုင်း ႁႂ်ႈမိူၼ်ႁၢင်ႈႁေႃၵဝ်ႇ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 05/12/2020 ၼႆႉ ယူႇတီႈပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းသႅၼ်ဝီ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၸုမ်းပူၵ်းပွင်ႁေႃၶမ်း...

ဝၼ်းၵိူတ်ႇၸဝ်ႈသိလ်ထမ်းၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ၶွပ်ႈတဵမ် 57 ပီ ႁၢမ်ႈသင်ၶၸဝ်ႈလုၵ်ႈသိတ်ႇတၵ်ႉၵႃႇ မႃးတီႈထမ်ႈမိူင်းၵႅတ်ႇ တႃႇႁႄႈၵင်ႈၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ

ၼႂ်းဝၼ်းၵိူတ်ႇၸဝ်ႈသိလ်ထမ်းၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ၶွပ်ႈတဵမ် 57 ပီ တေထိုင်ၼႆႉ ႁၢမ်ႈၵူၼ်းတၢင်ႇတီႈသီႇလႅၼ် ၶဝ်ႈမိူဝ်း ၸတ်းႁဵတ်းပွႆးဝၼ်းၵိူတ်ႇ တီႈထမ်ႈမိူင်းၵႅတ်ႇ မဵတ်ႉတႃႇထိုင် ပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉတၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထတ်းတီႈၸမ်ၵႆ ယိူင်းဢၢၼ်းတႃႇႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 ယႃႇႁႂ်ႈလၢမ်းၽႄႈၸပ်းၵၼ်ၼမ်ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 5/12/2020...

တႆးႁွတ်ႈမိူင်းထႆး ႁူမ်ႈၵၼ် လူႇတၢၼ်း ငိုၼ်းတွင်း တႃႇၵေႃႇသၢင်ႈဝတ်ႉဝႃး လႅၼ်လိၼ်တႆး – ထႆး တီႈၼိုင်ႈ

တႆးႁွတ်ႈမိူင်းထႆး ႁူမ်ႈၵၼ် လူႇတၢၼ်း ငိုၼ်းတွင်း 30,000 ဝၢတ်ႇပၢႆ တႃႇၵေႃႇသၢင်ႈ ဝတ်ႉတိုၼ်းလႅင်း လႅၼ်လိၼ်တႆး - ထႆးဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 6/12/2020 ယူႇတီႈပီႈၼွင်ႉတႆး ၼႂ်းၵဵင်းမႆႇ...

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ၵဵင်းမႂ်ႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တေဢမ်ႇၸတ်းပၢင်ပွႆးပီမႂ်ႇတႆး

ပၢင်ပွႆးႁူမ်ၸူမ်းႁပ်ႉတွၼ်ႈပီမႂ်ႇတႆး 2115 ၼီႈ တေထိုင်ၼႆႉ ယူႇတီႈၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ၵဵင်းမႂ်ႇ တေဢမ်ႇၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆး တၢင်းၵႃႈဝႅၼ်ႈ လဝ်ႇမူၼ်ႈတူၼ်ႈၸႂ် မိူၼ်မိူဝ်ႈၵူႈပီယဝ်ႉ၊ တေလူႇၶဝ်ႈမႂ်ႇၼမ်ႉမႂ်ႇၸွမ်းၼင်ႇၾိင်ႈထုင်းမီးဝႆႉၵူၺ်းဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 4/12/2020 ယူႇတီႈၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး...

ပၢင်ပွႆးပီမႂ်ႇတႆး 2115 ဝတ်ႉၵူႇတဝ်ႈ ၵဵင်းမႆႇ တေပဵၼ်ၸတ်းႁဵတ်းယူႇ

ပွႆးပီမႂ်ႇတႆး ႁိုဝ် ပၢင်ပွႆးႁပ်ႉတွၼ်ႈပီမႂ်ႇတႆး 2115 ဢၼ်တေၸတ်းႁဵတ်းတီႈ ဝတ်ႉၵူႇတဝ်ႈ ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇၼႆႉ တေပဵၼ်ၸတ်းႁဵတ်းယူႇ၊ ပႆႇမီးလွင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈ။ တေၸတ်းႁဵတ်းၸွမ်း လၢႆးၵႅတ်ႇၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႆယဝ်ႉ။ တေႃႇထိုင်ဝၼ်းတီႈ 02/11/2020...

ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်းၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ မဵတ်ႉတႃႇပွင်ႇလႅင်းထိုင် တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ၸဝ်ႈယူႇလီသုင်းဝၢၼ် မီးတင်းၵတ်းယဵၼ်ယူႇ

ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်းၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ မဵတ်ႉတႃႇပွင်ႇလႅင်းထိုင် လုၵ်ႈၼွင်ႉတပႄး တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ၸဝ်ႈယူႇလီသုင်းဝၢၼ် တူဝ်ၸႂ်  ၵတ်းယဵၼ် ယူႇၵူႈဝၼ်း  ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 29/11/2020 ဝၼ်းလိူၼ်သိပ်းသွင်မူၼ်းၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၸဝ်ႈပေႃႈသိလ်ထမ်းၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ၺႃႇၼသံဝရ တိုဝ်းၵမ်သိလ်ထမ်းဝႆႉတီႈ...

ပီမႂ်ႇတႆးပီၼႆႉတီႈမိူင်းၼၢႆး တေဢမ်ႇၸတ်းပၢင်ပွႆး၊ တေၸတ်းပၢင်ၶေႉၶဵင်ႇတႅမ်ႈမူႇလိၵ်ႈၵၼ်

ပၢင်ပွႆးႁပ်ႉတွၼ်ႈပီမႂ်ႇတႆး 2115 ၼီႈ တေထိုင်ၼႆႉ ပီႈၼွင်ႉမိူင်းၼၢႆး တေဢမ်ႇၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆးယႂ်ႇလူင် မိူၼ်မိူဝ်ႈ ၵူႈပီ ပူၼ်ႉမႃး  ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ဝႃႈၼႆ။ ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း