Wednesday, May 25, 2022

ၾိင်ႈငႄႈၾိင်ႈထုင်း

ပီၼႆႉ ပွႆးလိူၼ်သီႇၵၢင်ႉမေႃႇ သီႇပေႃႉ တေၸတ်းလူၺ်ႈဢမ်ႇမီးပၢင်မူၼ်ႈသိူဝ်း

0
ပွႆးလိူၼ်သီႇၵၢင်ႉမေႃႇ/ မေႃႇၵျူဝ်ႇ တီႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ပီၼႆႉ တေပဵၼ်ၸတ်းယူႇ ၵူၺ်းတေဢမ်ႇၸႂ်းႁဵတ်းယႂ်ႇလူင် မိူၼ်မိူဝ်ႈၵူႈပီ ပူၼ်ႉမႃး။ ပွႆးၽြႃးလိူၼ်သီႇၵၢင်ႉမေႃႇ/ မေႃႇၵျူဝ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ တေ ၸတ်းႁဵတ်းၼႂ်း...

ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ မဵတ်ႉတႃႇ ယႃႇၽိတ်းမေႃးၵၼ် ႁႂ်ႈမီးၸႂ်ႁၵ်ႉပႅင်းၵၼ်

0
ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃး ဝုၼ်းၸုမ်ႉ တႅမ်ႈလိၵ်ႈ မဵတ်ႉတႃႇထိုင်ဝႃႈ ဢမ်ႇလီၽိတ်းမေႃးတေႃႇၵၼ် ႁႂ်ႈမီးၸႂ်ႁၵ်ႉႁႅင်းပႅင်းယႂ်ႇၼိူဝ်ၵၼ် ၸွႆႈထႅမ် ႁၼ်လီၼိူဝ် ၵၼ် သေၵမ်း ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 1/3/2022 ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း...

လိူၵ်ႈၽဵင်းၵႂၢမ်းသၢင်ႈၼႅဝ်းတၢင်းလၵ်းတူဝ်ၵဝ်ႇ

0
ၽဵင်းၵႂၢမ်းတႆးပၢၼ်မႂ်ႇယၢမ်းၼႆႉ ႁဝ်းတေလႆႈႁၼ်ၼၵ်ႉႁွင်ႉ ႁိုဝ် ၽူႈႁွင်ႉၽဵင်းၵႂၢမ်းတႆးမၢၵ်ႈၼမ်မႃးတႄႉတႄႉ တင်း ၼၵ်ႉႁွင်ႉမႂ်ႇၵဝ်ႇ တင်းၶႅမ်ႉဢမ်ႇၶႅမ်ႉ ၾၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ ယွၼ်ႉၽူႈသူင်ၽူႈႁုမ်ၼမ်မႃး မီးတၢင်းၶတ်းၸႂ်သုင် ၸတ်းႁဵတ်း ဢတ်းဢွၵ်ႇငၢႆႈလိူဝ်ၵူႈၽဝ်ႇၽၢၼ်ႇမႃး။ မိူဝ်ႈၵူႈပွၵ်ႈ တႃႇတေႁဵတ်းဢွၵ်ႇၽဵင်းၵႂမ်း ၼိုင်ႈပွၵ်ႈတၵ်းလႆႈႁဵတ်းပဵၼ်...

ဝတ်ႉႁူမ်ႈယဵၼ်လွႆၸၢၵ်ႈတေႃႇၼွင်ၽႃ ဝဵင်းၶူဝ်လမ် ၸတ်းပၢင်ၶဝ်ႈဝၢတ်ႈတိုဝ်းၵမ်သိလ်ထမ်း

0
သင်ၶၸဝ်ႈ တီႈဝတ်ႉႁူမ်ႈယဵၼ် လွႆၸၢၵ်ႈတေႃႇၼွင်ၽႃ ဝဵင်းၶူဝ်လမ် ဢွၼ်ၼမ်းၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၶဝ်ႈဝၢတ်ႈတိုဝ်းၵမ် သိလ်ထမ်း ပွၵ်ႈၵမ်း 2 ။ သင်ၶၸဝ်ႈ ပွတ်းႁွင်ႇ၊ ပွတ်းၸၢၼ်း မႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈ...

ၵူၼ်းမိုတ်ႈၵိုဝ်းၸမ်ၸႂ် ၵႃႊတုၼ်ႊ ႁၢၼ်လဵတ်း တီႈမူႇၸေႊ ႁႅၼ်းတၢၼ်းတၢင်းလီပၼ်

0
ဢူၺ်းၵေႃႉ ဢူၺ်းသႄႈလႄႈ လုၵ်ႈၼွင်ႉပွင်ႈပၢႆ ၵႃႊတုၼ်ႊ ႁၢၼ်လဵတ်း (ၸၢႆးသၢႆလႅတ်ႇ) ဢၼ်မီးတီႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ႁူမ်ႈၵၼ် ႁႅၼ်းတၢၼ်း ၵၢပ်ႈသွမ်းၸဵတ်းဝၼ်း ၽႄၵုသူဝ်ႇတၢင်းလီပၼ်  ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 17/2/2022...

ပၢင်ၵုမ်လူင် ၺီႇလႃႇၶၢမ်ႇ သင်ၶၸဝ်ႈ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ၵမ်းထူၼ်ႈ 56 တေၸတ်းႁဵတ်းတီႈ ဝဵင်းမွၵ်ႇမႆႇ

0
ပၢင်ပွႆးမႁႃသတိပထၢၼ်ႇ ပၢင်ၵုမ်လူင်ၺီႇလႃႇၶၢမ်ႇ သင်ၶၸဝ်ႈ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ၵမ်ႈထူၼ်ႈ 56 တေၸတ်းႁဵတ်းတီႈဝဵင်းမွၵ်ႇမႆႇ ။ ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 8-10/4/2022 ၸိုင် ယူႇတီႈၵေႃၵမ်ၵၢၼ် ပွင်ပဵၼ်ပၢင်ပွႆး တေၸတ်းႁဵတ်း...

ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸတ်းပွႆးၼႄၶႅပ်းႁၢင်ႈ မၢႆတွင်း ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၶွပ်ႈတဵမ် 75 ပီ

0
ၵူၼ်းမိူင်းၼမ်ႉၶမ်း ၽူႈႁၵ်ႉတၢင်ႈ လၢႆၸဝ်ႈ လၢႆၸုမ်း ၶွၼ်ႈႁႅင်းၵၼ် ၸတ်းပွႆးၼႄၶႅပ်းပၢၼ်းသီ ၊ ၸတ်းပႃး ပၢင်သွၼ် တိုတ်ႉၸၼ်ႁၢင်ႈ ပၢၼ်းသီႇ မၢႆတွင်းဝၼ်းမိူင်းတႆး/ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 75...

ဝဵင်းၵဵင်းတွင်း ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းလႅၵ်ႈလၢႆႈ သိုပ်ႇမိုတ်ႈပိုၼ်းၵဝ်ႇၵႄႇတႆး ပွၵ်ႈၵမ်းႁႅၵ်ႈ

0
သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ဝဵင်းၵဵင်းတွင်း ႁူမ်ႈၵၼ် ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းလႅၵ်ႈလၢႆႈ သိုပ်ႇမိုတ်ႈပိုၼ်း ၵဝ်ႇၵႄႇတႆး ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈထုင်ႉ ၸဝ်ႈသၢမ်လေႃး ဝဵင်းၵဵင်းတွင်း ပွၵ်ႈၵမ်းႁႅၵ်ႈ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 21/1/2022...

သင်ၶၸဝ်ႈ – တၵ်ႉၵႃႇ တေႁႅၼ်းတၢၼ်းပၼ် ၸဝ်ႈၵွၼ်းဝတ်ႉထႃႉၵရၻၢတ်ႇ ၵဵင်းမႆႇ လူႉလွၼ်ႇတဵမ် 50 ဝၼ်း

0
ၸဝ်ႈၵွၼ်းဝတ်ႉထႃႇၵရၻၢတ်ႇ ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ လူႉလွၼ်ႇၵႂႃႇ တေၶွပ်ႈတဵမ် 50 ဝၼ်းယဝ်ႉလႄႈ ယူႇတီႈသင်ၶၸဝ်ႈ လုၵ်ႈၼွင်ႉပွင်ႈပၢႆလႄႈ တၵ်ႉၵႃႇ တေႁူမ်ႈၵၼ် ႁဵတ်းၵုသူလ်တၢင်းလီယိုၼ်ႈၸူးၸဝ်ႈ ဝႃႈၼႆ။ ၸၢႆးၼုမ်ႇတႆး လုၵ်ႈၼွင်ႉပွင်ႈပၢႆ ၸဝ်ႈၶူးဝႃး...

လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉယႂ်ႇတီႈပုပ်ႉပႃႇရူင်ႇ လွႆၶေႃ တေၶၢႆႉႁဵၼ်းလိၵ်ႈ တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီးဝႆႉၸူဝ်ႈၶၢဝ်း

0
တိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈ ပုပ်ႉပႃႇရူင်ႇ ဝဵင်းလွႆၶေႃ (လွႆၵေႃႇ) ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပွင်ႇၶၢဝ်ႇထိုင်ပေႃႈမႄႈသင်ၶၸဝ်ႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းဝႃႈ ၼင်ႇႁိုဝ်လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉယႂ်ႇ ပေႃးတေဢမ်ႇ လုတ်ႈႁၢမ်းၵၢၼ်သွၼ်ႁဵၼ်းၼၼ်ႉ တေႁၢင်ႈႁႅၼ်းၶပ်ႉၶိုင်သေ ၶၢႆႉမႃးယူႇသဝ်းဝႆႉတီႈတိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈဝေႇလုဝုၼ်ႇ ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၸူဝ်ႈၶၢဝ်းဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 11/1/2022...

ၸဝ်ႈၵွၼ်းဝတ်ႉတီႇယသထၢၼ် မႄႈတႅင် ၵဵင်းမႆႇ လူႉလွၼ်ႇ

0
ၸဝ်ႈသြႃႇဝႃႇရိၼ်ႇတ ၸဝ်ႈၵွၼ်းဝတ်ႉတီႇယသထၢၼ် (တႆး) လူႉလွၼ်ႇ ၶဝ်ႈသူၼ်မၢၵ်ႇႁၢၵ်ႈၶမ်း လူၺ်ႈတၢင်းပဵၼ်ၸပ်းတူဝ်။ ဝၼ်းတီႈ 5/1/2022 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10:19 ၸဝ်ႈသြႃႇဝႃႇရိၼ်ႇတ ၸဝ်ႈၵွၼ်းဝတ်ႉတီႇယသထၢၼ် (ၵျွင်းတႆး) ၸႄႈဝဵင်းမႄႈတႅင် ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ...

ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၵေႃၽႄပရိယတ်တိသတ်ꩪမ်ပႃႇလၵႅၼ်ႇၸဝ်ႈ တူင်ႇဝဵင်းမိူင်းယႆၶဝ်ႈသူၼ်မၢၵ်ႇႁၢၵ်ႈၶမ်း

0
ၸဝ်ႈသြႃႇလူင် ၵွၼ်းတိင်ႇၺ ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၵေႃၽႄပရိယတ်တိသတ်ꩪမ်ပႃႇလၵႅၼ်ႇၸဝ်ႈ တူင်ႇဝဵင်း လႄႈ ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းသင်ႇၶၼႃႇယၵ တူင်ႇဝဵင်း မိူင်းယႆ လႆႈၶဝ်ႈသူၼ်မၢၵ်ႇႁၢၵ်ႈၶမ်းၵႂႃႇ လူၺ်ႈတၢင်းပဵၼ်လိူတ်ႈသုင် ၽွင်းဢႃယု 78 ပီ...

သင်ႇၶတႆးလုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ် မိူင်းၵွၵ်ႇယွၼ်းသူးဝၼ်းၵိူတ်ႇ ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ထူၼ်ႈတဵမ် 58 ပီ

0
သင်ႇၶတႆးလႄႈ တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ႁူမ်ႈၵၼ် ၸတ်းပၢင်ယွၼ်းသူး တႃႇဝၼ်းၵိူတ်ႇၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ တီႈဝတ်ႉမႂ်ႇတႆး သႃထု ပရႃႇတိတ်ႇ မိူင်းၵွၵ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 2/1/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်...

ၸဝ်ႈၶေႇမႃႇဝတီႇ မင်းရၢႆး လုၵ်ႈပႂ်ႉ ၸဝ်ႈၾႃႉလူင်ၸဝ်ႈၸၢမ်ႇထုၼ်း မိူင်းပွၼ် လူႉသဵင်ႈၼွၼ်းၽေး

0
မႁႃႇတေႇဝီႇ ၶေႇမႃႇဝတီႇ မင်းရၢႆး မေးၼၢင်း ၸဝ်ႈသိူဝ်ႁူမ်ႇ လုၵ်ႈၸၢႆး ၸဝ်ႈၾႃႉလူင် ၸဝ်ႈၸၢမ်ႇထုၼ်း ( မိူင်းပွၼ်) လူႉသဵင်ႈၼွၼ်းၽေး တီႈမိူင်းဢေႃႊသတြေႊလီႊယိူဝ်ႊ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 20/12/2021...

ဝၼ်းၵိူတ်ႇၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 58 ပီ ပီၼႆႉ “ႁႂ်ႈတၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃးတိုဝ်းၵမ်သိလ် ၵိၼ်သၢၵ်ႈလွတ်ႈၵၼ်”

0
ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 5/1/2022 ဝၼ်းဝိၸႃႇတမင်ႇၵလႃႇ ဝၼ်းၵိူတ်ႇၸဝ်ႈသိလ်ထမ်းၶူးဝႃး ဝုၼ်းၸုမ်ႉ ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 58 ပီၼႆႉ ယူႇတီႈငဝ်ႈငုၼ်း မုၵ်ႉၸုမ်းလူင် သင်ႇၶႃႇၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း တိုၵ်းသူၼ်းထိုင်...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း