ၾိင်ႈငႄႈၾိင်ႈထုင်း

ပလိၵ်ႈလႄႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယႃႉပၢင်သူတ်ႇမူၼ်းလွတ်ႈႁေႃးပထၢၼ်းတီႈတူၼ်ႈတီး ထိုင်တီႈလႆႈၶၢႆႉၵႂႃႇႁေႃးၼႂ်းႁိူၼ်းပိူၼ်ႈ

ပလိၵ်ႈလႄႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈႁၢမ်ႈႁႄႉ ဢမ်ႇပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းသူတ်ႇမူၼ်းလွတ်ႈႁေႃးပထၢၼ်း ၶၢင်ႈတၢင်းလူင်ၵၢင်ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ထိုင်တီႈလႆႈၶၢႆႉၵႂႃႇႁေႃးၼႂ်းႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်မီးႁိမ်းၶၢင်ႈတၢင်း။  မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 1/3/2021   ၸုမ်းသူတ်ႇမူၼ်းႁေႃးပထၢၼ်း တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈ တႆး ပွတ်းၸၢၼ်း    ထုၵ်ႇပလိၵ်ႈ/ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လိုပ်ႈႁေႃႈ...

ၵၢတ်ႇၸဝ်ႈၾႃႉၵိုၵ်းပိုၼ်းၵဵင်းတုင်ဢၼ်ပိုတ်ႇမႃးၵူႈပီၼၼ်ႉပီၼႆႉတႄႉဢမ်ႇပိုတ်ႇ

ၵၢတ်ႇၸဝ်ႈၾႃႉ မိူင်းၵဵင်းတုင် ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်း ပိုတ်ႇၶၢႆ ၵိုၵ်းပိုၼ်းမႃး ၵူႈပီၼၼ်ႉ ပီၼႆႉ ၶွမ်ႊမတီႊ ၸတ်းၶၢႆ ၵၢတ်ႇ တႅပ်းတတ်းဝႃႈ တေဢမ်ႇပိုတ်ႇၶၢႆယဝ်ႉ - ယွၼ်ႉငဝ်းလၢႆးၵၢၼ်မိူင်း...

သင်ၶတႆး လႄႈ တႆးႁွတ်ႈမိူင်းထႆး တေႁူမ်ႈၵၼ် ဝၢၼ်းပရိတ်ႈ တႆႈတဵၼ်း ယွၼ်းသူး ႁႂ်ႈမိူင်းတႆး ၵတ်းယဵၼ်

သင်ၶတႆး လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ် မိူင်းၵွၵ်ႇ တေဢွၼ်ႁူဝ် ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ဝၢၼ်းပရိတ်ႈ ယွၼ်းသူးပၼ် သိုၵ်းႁၢၼ် တင်း ၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်လႆႈလူႉႁၢႆတၢႆၵႂႃႇ ၼႂ်းပၢင်တိုၵ်း ၼႂ်းမိူင်းတႆး ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ...

ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆးၼႆႉ TYO ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ယုၵ်ႉယွင်ႈ ႁၢၼ်ႉတၢင်းၶၢႆ ၸိူဝ်းသႂ်ႇပၢႆႉလိၵ်ႈတႆး

0
ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး TYO ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း မၢႆတွင်း ဝၼ်းတီႈ 7 Feb ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈတဵမ် 74 ပီ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉသေ ႁဵတ်းဝႂ်ယွင်ႈယေႃး သူင်ႇမွပ်ႈထိုင်ႁၢၼ်ႉတၢင်းၶၢႆ...

သိလ်ထမ်းၸဝ်ႈဝုၼ်းၸုမ်ႉသူင်ႇလိၵ်ႈယွၼ်းသူး ႁႂ်ႈၵၢင်းယၢၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19

ၸဝ်ႈပေႃႈသိလ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ်ႉတႅမ်ႈလိၵ်ႈ မဵတ်ႉတႃႇသူင်ႇၸူး လုၵ်ႉသိတ်ႇတပႄးတပၢၼ်းတမ်းၸႂ် တၵ်ႉၵႃႇၵူၼ်းမိူင်းၵူႈၵေႃႉၶိင်းၵူၼ်း ႁႂ်ႈမေႃယူႇမေႃၵိၼ်ၸွမ်းသိလ်ထမ်းတြႃး ၾၢင်ႉသတိတူဝ်ၽႂ်ႇၸႂ်မၼ်း ယႃႇႁႂ်ႈလႆႈတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၵႃႇလလူင်းမိူင်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 27/1/2021 ဝၼ်းလိူၼ်ၵမ်မူၼ်း 15 ၶမ်ႈ ၸဝ်ႈပေႃႈသိလ်ထမ်း...

ပၢင်လူႇတၢၼ်းၼုင်ႈၸဝ်ႈၶၢဝ် 90 တူၼ် တီႈဝဵင်းၶူဝ်လမ် ၵိုၼ်းၶွၼ်ႈၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉ

ၸဝ်ႈၶူး သီႇရိထမ်ႇမ ဝဵင်းဢိၼ်း ၸဝ်ႈၵွၼ်းဝတ်ႉႁူမ်ႈယဵၼ် လွႆၸၢၵ်ႈတေႃႇ ၼွင်ၽႃ ဢိၵ်ႇတၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃးၸတ်းပၢင်လူႇတၢၼ်းၼုင်ႈၸဝ်ႈၶၢဝ် 90 တူၼ် တီႈဝတ်ႉႁူမ်ႈယဵၼ် လွႆၸၢၵ်ႈတေႃႇ ၼွင်ၽႃ ဝဵင်းၶူဝ်လမ် ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင်...

ဝတ်ႉတိုၼ်းလႅင်း လႅၼ်လိၼ်တႆး – ထႆး တႄႇယႃႉလူင်း တႃႇၵေႃႇသၢင်ႈမႂ်ႇ

သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ တၵ်ႉၵႃႇ ႁူမ်ႈၵၼ် ယႃႉ ဝတ်ႉတိုၼ်းလႅင်း ဢၼ်မီးတီႈလႅၼ်လိၼ်တႆး - ထႆးၼၼ်ႉ တေၶိုၼ်းမေး ၵေႃႇသၢင်ႈလုမ်းလႃးမႂ်ႇ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 18/1/2021 ယူႇတီႈသင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး...

ဝတ်ႉလွႆၸၢၵ်ႈတေႃႇ ၼွင်ၽႃ ဝဵင်းၶူဝ်လမ် တေႁပ်ႉၼၢင်းယိင်း ၼုင်ႈၶၢဝ် တႃႇ 100 ၸဝ်ႈ

ဝတ်ႉႁူမ်ႈယဵၼ်လွႆၸၢၵ်ႈတေႃႇ ၼွင်ၽႃ ဝဵင်းၶူဝ်လမ် တေၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၼုင်ႈၶၢဝ် ၽွင်းၶၢဝ်းၵတ်း တေႁပ်ႉၼၢင်းယိင်း တႃႇ 100 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။ ႁၢင်လိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊ 2021 ၼႆႉ တီႈဝတ်ႉႁူမ်ႈယဵၼ်...

ပီႈၼွင်ႉတႆး ထုင်ႉမိူင်းဝၼ်း လႅၼ်လိၼ်ၶၢင် – ၶႄႇ ႁူမ်ႈၵၼ်ၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းထူပ်းၽေးသိုၵ်း တီႈၵျွၵ်ႉမႄး

ပီႈၼွင်ႉတႆး ၸိူဝ်းယူႇသဝ်း တၢင်းပွတ်းဢိူင်ႇထုင်ႉမိူင်းဝၼ်း တၢင်းၾင်ႇမိူင်းၶႄႇလႄႈ ၸႄႈမိူင်းၶၢင် ႁူမ်ႈၵၼ် ၸွႆႈထႅမ် ပီႈ ၼွင်ႉထူပ်းၽေးသိုၵ်း တီႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 20 သႅၼ်ပျႃးပၢႆ။ ဝၼ်းတီႈ 13/1/2021...

ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးလူင် Dr. ၶမ်းမၢႆ ထမ်မသႃမိ လႆႈႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူးသုင်သုတ်း ၾၢႆႇႁေႃးတြႃး ထႅင်ႈဢၼ်ၼိုင်ႈ

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် မွပ်ႈယိုၼ်ႈၸုမ်ႈၶူးပၼ် ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးလူင် Dr. ၶမ်းမၢႆ ထမ်မသႃမိ ပဵၼ်ၸုမ်ႈၶူးဢၼ်သုင် သုတ်း ၾၢႆႇႁေႃးတြႃး ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 4/1/2021 ဝၼ်းလွတ်ႈလႅဝ်းၼႆႉ ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်...

ဝၼ်းၵိူတ်ႇၸဝ်ႈသိလ်ထမ်းၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ဢႃယုၶွပ်ႈတဵမ် 57 ပီ တၵ်ႉၵႃႇလႄႈလုၵ်ႈၼွင်ႉပွင်ႈပၢႆ တေလူႇတၢၼ်းဝၢၼ်းပရိတ်ႈပၼ်ႁင်းၽႂ်မၼ်း

ဝၼ်းၵိူတ်ႇၸဝ်ႈသိလ်ထမ်းၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ တဵမ် 57 ပီၼႆႉ လုၵ်ႈၼွင်ႉတပႄး လုၵ်ႈသိတ်ႇ တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး သင်ၶၸဝ်ႈ တေၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇ ဢွင်ႈတီႈၽႂ်မၼ်း ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ တေဢမ်ႇၶွၼ်ႈတုမ်...

ပီၼႆႉ ပၢင်ၶဝ်ႈဝၢတ်ႈ/ တိုဝ်းၵမ် သင်ၶၸဝ်ႈ ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ဢမ်ႇပဵၼ်ၸတ်း

ပၢင်ၶဝ်ႈဝၢတ်ႈ/ တိုဝ်းၵမ် သင်ၶၸဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ပွၵ်ႈၵမ်း 71 ၼႆႉ ဢမ်ႇပဵၼ်ၸတ်းႁဵတ်းယဝ်ႉ ယွၼ်ႉတၢင်း ပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ဝႃႈၼႆ။ ပေႃးထိုင်မႃး လိူၼ်ၵမ်မႂ်ႇ...

ပၢင်ၼုင်ႈသၢင်ႇမႂ်ႇ ၽွင်းၶၢဝ်းၵတ်း ပွၵ်ႈၵမ်းႁႅၵ်ႈ တီႈဝဵင်းၶူဝ်လမ်

ပၢင်ၼုင်ႈသၢင်ႇမႂ်ႇ ၽွင်းၶၢဝ်းၵတ်း တီႈဝတ်ႉႁူမ်ႈယဵၼ်လွႆၸၢၵ်ႈတေႃႇ ၼွင်ၽႃ ဝဵင်းၶူဝ်လမ် ၸတ်းႁဵတ်းပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်းႁႅၵ်ႈ တင်းမူတ်းမီးသင်ၶၸဝ်ႈ 100 ပၢႆ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 12/12/2020 တေႃႇထိုင်ဝၼ်းတီႈ 12/1/2021 တီႈဝတ်ႉႁူမ်ႈ...

သင်ၶ ၵူၼ်းမိူင်းလၢႆးၶႃႈ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ တၢင်ႇထီးၵွင်းမူးႁိၼ်ၼမ်ႉ ၼႂ်းၵႄႈ ၵၢပ်ႈၵႃႇလၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ

သင်ၶ ၵူၼ်းမိူင်း လၢႆးၶႃႈ ဢဝ်လၢႆးၵႅတ်ႇၵင်ႈၵႆယၢၼ် တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 သေ တၢင်ႇထီးၵွင်းမူးမၢၵ်ႇႁိၼ်ၼမ်ႉ ဢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈတီႈ ၵွင်းလွႆ ဝူင်ႈၵၢင် ဝၢၼ်ႈသၢင်း တၢင်း ဝၢၼ်ႈထီႇ...

ဝၼ်းၵိူတ်ႇၸဝ်ႈသိလ်ထမ်းၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ တဵမ် 57 ပီၼႆႉၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇတီႈၽႂ်မၼ်း

ပွႆးဝၼ်းၵိူတ်ႇ ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်းၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 57 ပီ တေထိုင်ၼႂ်းလိူၼ်ၵျၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊတေမႃးၼႆႉ တေဢမ်ႇၶွၼ်ႈၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်းလူႇတၢၼ်းတီႈၵျွင်းမိူင်းၽူင်း၊ တေႁႂ်ႈတၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး လုၵ်ႈ ၼွင်ႉပွင်ႈပၢႆ ၸတ်းႁဵတ်းလူႇတၢၼ်းၵႂႃႇတီႈၽႂ်မၼ်းၵူၺ်းယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။ ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 5/1/2021...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း