Wednesday, June 29, 2022
Home ၶၢဝ်ႇ ၾိင်ႈငႄႈၾိင်ႈထုင်း

ၾိင်ႈငႄႈၾိင်ႈထုင်း

လွင်ႈႁၵ်ႉသႃ ၾိင်ႈငႄႈၾိင်ႈထုင်း တႆး ပုတ်ႉထ လႄႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်။

ၵူၼ်းၾၢႆၶုၼ် တုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ထွၼ်ဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈ

0
သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း PNO ႁူမ်ႈၵၼ် ပိုတ်းယိုဝ်း ၸုမ်းသိုၵ်း PDF ၶဝ်ႈပၵ်းတပ်ႉယူႇသဝ်း ၼႂ်းႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တီႈ ၸႄႈဝဵင်းၾၢႆၶုၼ် ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ တုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈထွၼ်ဢွၵ်ႇ။ တႄႇဢဝ် လိူၼ်မေႊမႃး...

ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ တေဢွၵ်ႇထမ်ႈမိူင်းၵႅတ်ႇ ဝၼ်းလႂ် ပႆႇတႅတ်ႈတေႃး

0
ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ၶဝ်ႈထမ်ႈ ဢတိတ်ႉထၢၼ်ႇ တိုဝ်းၵမ်သိလ်ထမ်း 3 ပီ 3 လိူၼ်ပၢႆ 3 ဝၼ်း တီႈထမ်ႈမိူင်းၵႅတ်ႇ တေတဵမ်ယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆႉသေ...

ငဝ်ႈငုၼ်းၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးတႆး တေဢဝ်ၾိင်ႈငႄႈတႆး ၶဝ်ႈပူင်သွၼ် ၼႂ်းၸၼ်ႉၸွမ် တႃႇႁႂ်ႈပဵၼ်လၵ်းသုတ်ႇမႂ်ႇ

0
ငဝ်ႈငုၼ်း ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးတႆး ပတ်းပိုၼ်ႉ တေဢဝ်တၢင်းၵႃႈၼူၵ်ႉ/ တူဝ်း ၶဝ်ႈပူင်သွၼ် ႁႂ်ႈပဵၼ်လၵ်းသုတ်ႇမႂ်ႇၵႂႃႇ ၼႂ်းၸၼ်ႉၸွမ် ၾိင်ႈငႄႈ ၵူႈ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း တီႈဝဵင်းလိူဝ်ႇ (မၼ်းတလေး)။ ဝၼ်းတီႈ 1/6/2022...

ႁူမ်ႈလူႇတၢၼ်း တႃႇၵေႃႇသၢင်ႈ တၢင်းၵေးၽၢင်ဢိင်ၽြႃး တီႈၵုၼ်ၼမ်ႉလၢဝ်း ဝဵင်းမိူင်းၵိုင်

0
ပွႆးဝၢင်းႁၢၵ်ႈမၢၵ်ႇဢုတ်ႇငိုၼ်း/ ၶမ်း တႃႇၵေႃႇသၢင်ႈ တၢင်းၵေးၽၢင်ဢိင်ၽြႃး တီႈၵုၼ်ၼမ်ႉလၢဝ်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် မီးသင်ၶၸဝ်ႈ လႄႈ တၵ်ႉၵႃႇသတ်းထႃး ၶဝ်ႈႁူမ်ႈလူႇတၢၼ်းၼမ်။ မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းတီႈ 1/6/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၸဝ်ႈသြႃႇဝႃႇရိၼ်ႇတ ၸဝ်ႈၵွၼ်းဝတ်ႉ/...

တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းတႆး ၵဵင်းမႆႇ တေၸတ်းပၢင်ၶုၵ်းထူပ်း ၸဝ်ႈၶုၼ်ထုၼ်းဢူး လူႉၶွႆႈတဵမ်လိူၼ်

0
ၸဝ်ႈၶုၼ်ထုၼ်းဢူး ႁူဝ်ပဝ်ႈ(ၵဝ်ႇ) ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD လူႉၶွႆႈ ၶွပ်ႈတဵမ်လိူၼ် တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းတႆးၵဵင်းမႆႇ တေႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်း ပၢင်ၵႅဝ်ႈ ၶုၵ်းထူပ်းယေႃးမုၼ်။ ပၢင်ၵႅဝ်ႈၼႆႉတေၸတ်းႁဵတ်းၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 29/5/2022  ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 3 မူင်းၶိုင်ႈ...

ပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆး တူင်ႇဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ပီၼႆႉ ဢေႇလိူဝ်ၵူႈပီ

0
ပၢင်သွၼ်ၾိင်ႈငႄႈပုတ်ႉထလႄႈ လိၵ်ႈလၢႆးတႆး တီႈတူင်ႇဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ပီၼႆႉ လူတ်းယွမ်းဢေႇလိူဝ်ၵူႈပီ ယွၼ်ႉငဝ်းလၢႆး ဝၢၼ်ႈမိူင်းဢမ်ႇၼိမ်သဝ်း ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 12/5/2022 ယူႇတီႈသင်ၶၸဝ်ႈ တူင်ႇဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ဢွၼ်ႁူဝ်သေ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆးတွပ်ႇလိၵ်ႈၾိင်ႈငႄႈပုတ်ႉထလႄႈ လိၵ်ႈလၢႆး...

မင်ႇၵလႃႇၸုမ်ႉမိူင်း မိူင်းၵိုင် တၢင်ႇထီးဝၼ်းလိူၼ်ႁူၵ်းမူၼ်း တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ၵိုၼ်းၶွၼ်ႈ

0
ပွႆးတၢင်ႇထီး ၵွင်းမူးမဵတ်ႉတႃႇမင်ႇၵလႃႇ ၸုမ်ႉမိူင်း တီႈမိူင်းၵိုင် ၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇ ယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်း မီးပီႈၼွင်ႉတၵ်ႉၵႃႇ သတ်းထႃး တီႈၸမ်/ ၵႆ ၶဝ်ႈ ႁူမ်ႈ ဢမ်ႇယွမ်းသႅၼ် ၽူႈပွင်ပဵၼ်ပၢင်ပွႆးလၢတ်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ...

ဝၼ်းၵိူတ်ႇၶူးဝႃးဝိသဵတ်ႇ ထၢတ်ႈပုင်ႇလူဝ်ႉ ၶွပ်ႈတဵမ် 52 ပီ တေမီးပၢင်လူႇတၢၼ်းထီးထၢတ်ႈ 50 သူႇပၢႆ

0
ဝၼ်းဝိၸႃႇတပူႇၸႃႇ ဝၼ်းၵိူတ်ႇ ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃး ၸဝ်ႈဝိသဵတ်ႇ (မႁႃသတ်ထမ်ႇမ ၸေႃးတိၵထၸ ၽတ်ႉတၼ်ႇတ ပၺ်ႇၺႃႇၸႃႇရ ဢႅၵ်ႇၵ ထမ်ႇမ) ထၢတ်ႈပုင်ႇလူဝ်ႉ ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၼႆႉ...

ၵူၼ်းမိူင်းၵိုင်ယွၼ်း ယႃႇႁႂ်ႈသဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇ ၽွင်းတၢင်ႇထီးၵွင်းမူး ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉသင်ႇ

0
ဢိင်ၼိူဝ်ၶေႃႈသင်ႇ ၶူးဝႃးၸဝ်ႈသိၼ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ်ႉသေ ၵူၼ်းမိူင်းၵိုင်တေႁူမ်ႈၵၼ်ႁဵတ်းပွႆးတၢင်ႇထီးထၢတ်ႈ/ ၵွင်းမူးမဵတ်ႉတႃႇ မင်ႇၵလႃႇ ၸုမ်ႉမိူင်း တီႈၵွင်းမူးၼၢင်းဢူးပဵမ်ႇ ဝဵင်းမိူင်းၵိုင်ၼႂ်းဝၼ်းလိူၼ်ႁူၵ်းမူၼ်းတေထိုင်၊ ထဝ်ႈဝၢၼ်ႈထဝ်ႈၼႃး  တုၵ်းယွၼ်းမဵတ်ႉတႃႇထိုင် ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၵူႈၸုမ်း ပႃးၸဵမ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယႃႇႁႂ်ႈသဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇ ၼႂ်းပွႆးလႄႈ...

ပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆး တီႈဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး ပီၼႆႉ မီးၵူႈဝၢၼ်ႈဢိူင်ႇ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၼမ်လိူဝ်တၢင်ႇပီ

0
ပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆး ၶၢဝ်းမႆႈ တီႈဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး ပီၼႆႉ ၸတ်းႁဵတ်းၵူႈဝၢၼ်ႈဢိူင်ႇ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈၶိုၼ်ႈႁဵၼ်း တင်းမူတ်းမီး 1,800 ပၢႆ တိူဝ်း ၼမ်လိူဝ်မႃးၵူႈပီ ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ်ႁၢင်လိူၼ်မၢတ်ႊၶျ်ၼၼ်ႉမႃး တေႃႇထိုင်ႁၢင်လိူၼ်မေႊ 2022...

သင်ႇၶတႆး လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ် မိူင်းၵွၵ်ႇ သုတ်ႇမုၼ်း သူင်ႇမဵတ်ႉတႃႇထိုင် ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ

0
မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 29/4/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8:30 မူင်း ယူႇတီႈ ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ် သင်ႇၶတႆး လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ် မိူင်းၵွၵ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး ၸုပ်ႈ (18)...

ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း တႄႇပိုတ်ႇပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆး ၶၢဝ်းမႆႈ

0
ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ဢွၼ်ႁူဝ် ပိုတ်ႇပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆး ၶၢဝ်းမႆႈ တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း လိူၼ်ပၢႆၽၢၵ်ႇ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 25/4/2022 ယူႇတီႈၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ ၾိင်ႈငႄႈတႆး ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈသေ...

တၢင်းၽိတ်းငၢၼ်း “ပွႆး” ႁိုဝ် တၢင်းၽိတ်း “ၵူၼ်း”

ၵဵဝ်ႇၵပ်း “ငၢၼ်း” ႁိုဝ် “ပွႆး” ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ၸွမ်းၾိင်ႈႁိတ်ႈႁွႆးၶွင်တႆး ၸဵမ်လိူၼ်ၸဵင် တေႃႇ လိူၼ်သိပ်းသွင် ၼႂ်းၼိုင်ႈပီ တႆးႁဝ်းမီး ပွႆး ႁိုဝ် ငၢၼ်း...

ထုၵ်ႇလီၸတ်းႁႅၼ်းသၢင်းၵျၢၼ်ႇၸိူင်ႉႁိုဝ်?

0
တႄႇဢဝ်ပီ 2020 မႃးၼႆႉ လွင်ႈၸတ်းႁႅၼ်းပၢင်ႁူတ်းၼမ်ႉၽွင်းသၢင်းၵျၢၼ်ႇ ၶႂ်ႈၵိၼ်းမႃး။ ယွၼ်ႉလူဝ်ႇႁႄႉၵင်ႈၵၢၼ်ၸပ်းၽႄႈ ၶူဝ်းဝိတ်ႉ (Covid 19) ၵၼ်။ မိူၼ်ဝၢၼ်ႈတီႈၶႃႈယူႇပဵင်းလူင်ၼႆၵေႃႈ ၵူႈပီၵႆႉမီးပၢင်လမ်ႁူဝ် ၵူၼ်းထဝ်ႈၵူၼ်းၵႄႇ လႆႈၵိုတ်းၵႂႃႇပႅတ်ႈ။ ယွၼ်ႉၼၼ်...

ပွႆးလွင်းသွမ်းသၢၼ် တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တဵၵ်းၸႂ်ႉ သႂ်ႇငိုၼ်း 1 ပွၵ်ႉ တေဢမ်ႇလႆႈယွမ်း 10 သႅၼ်

0
ပွႆးလူႇတၢၼ်းသွမ်းသၢၼ် တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၽူႈၵွၼ်းၸႄႈတွၼ်ႈ တႂ်ႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵုမ်းၵမ် ၸီႉသင်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းႁႂ်ႈလူႇတၢၼ်းသႂ်ႇငိုၼ်း 1 ပွၵ်ႉတေဢမ်ႇလႆႈယွမ်း 10 သႅၼ်ပျႃး။   မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 9/4/2022 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 1...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း