Home ၶၢဝ်ႇ ၾိင်ႈငႄႈၾိင်ႈထုင်း

ၾိင်ႈငႄႈၾိင်ႈထုင်း

မိူင်းၵဵင်းတုင် တေပူၵ်းပၵ်းႁုၼ်ႇႁၢင်ႈ ၸဝ်ႈၾႃႉဢၼ်ပဵၼ်ၸဝ်ႈၶူးမေႃလိၵ်ႈလူင်

ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းၵဵင်းတုင် ႁူမ်ႈၵၼ် တေပၵ်းႁုၼ်ႇႁၢင်ႈၸဝ်ႈၾႃႉ ဢၼ်ပဵၼ် ၸဝ်ႈၶူးမေႃလိၵ်ႈလူင် “ၸဝ်ႈမႁႃၶၼၢၼ်လူင်” တႃႇပဵၼ်မဵတ်ႇမၢႆၵိုၵ်းပိုၼ်း မိူင်းၵဵင်းတုင်။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 9/6/2020 ပွတ်းၼႂ် ယူႇတီႈၵူၼ်းမိူင်း၊ ၶွမ်ႊမတီႊ ႁၵ်ႉသႃပႂ်ႉပႃးၶူဝ်းၶွင်ၵဝ်ႇၵႄႇၵိုၵ်းပိုၼ်း ဝဵင်းၵဵင်းတုင်...

ႁူမ်ႈမဵတ်ႉတႃႇ ၸွႆႈထႅမ်ပီႈၼွင်ႉတႆး ပႃးၸဵမ်ပီႈၼွင်ႉယၢင်းလႅင်

ယူင်ႉၵၢၼ်ႁူမ်ႈမဵတ်ႉတႃႇ သင်ႇၶၸဝ်ႈမိူင်းမႄႈႁွင်ႈသွၼ် ဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈ လူင်းၸွႆႈထႅမ် ပီႈၼွင်ႉတႆး ဢိၵ်ႇပီႈၼွင်ႉယၢင်းလႅင် ၸိူဝ်းထူပ်းၽေးၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 08/06/2020 တၢင်တူဝ်ယူင်ႉၵၢၼ်ႁူမ်ႈမဵတ်ႉတႃႇသေ ၸဝ်ႈၶူးသႅင်ၸွမ်ႁိူင်း ဝတ်ႉၸွင်းၵၢင်၊ ၸဝ်ႈၶူးၶမ်းသႅၼ်...

ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈၵၼ် မႄးၵေႃႇၵုမ်းလုမ်းလႃးၶိုၼ်း ႁေႃလူင်ဝဵင်းပၢင်လွင်း

ၵူၼ်းမိူင်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ႁူမ်ႈၵၼ်သေ မႄးၵေႃႇၵုမ်းလုမ်းလႃးၶိုၼ်း ႁေႃလူင် ပၢင်လွင်း ဢၼ် ၵူၼ်ႇပင်းလူႉၵွႆၵႂႃႇ မိူဝ်ႈႁၢင်လိူၼ်မေႊ 2020 ပူၼ်ႉမႃး၊ ၼင်ႇႁိုဝ်တေဢမ်ႇသိုပ်ႇၵူၼ်ႇပင်းထႅင်ႈလႄႈ လီလွမ်လီတူၺ်း။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 2/6/2020...

ၸဝ်ႈဝုၼ်းၸုမ်ႉ ယွၼ်းသူးႁႂ်ႈလေႃးၵၸဵဝ်းပူၼ်ႉၵၢပ်ႈၵႃႇလၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ

ၸဝ်ႈဝုၼ်းၸုမ်ႉ တႅမ်ႈလိၵ်ႈမဵတ်ႉတႃႇထမ်ႇမတြႃး ထိုင်တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ၽီသၢင်သတ်းၵူၼ်း ၼႂ်းဝၼ်းလိူၼ် ၸဵတ်းမူၼ်း၊ သူင်ႇမဵတ်ႉတႃႇၽႃႇဝၼႃႇ ႁႂ်ႈလူၵ်ႈ ၸဵဝ်းပူၼ်ႉၵၢပ်ႈၵႃႇလၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 5/6/2020 ဝၼ်းလိူၼ်ၸဵတ်းမူၼ်း ယူႇတီႈၸဝ်ႈပေႃႈသိလ်ထမ်းၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ တႅမ်ႈလိၵ်ႈမဵတ်ႉတႃႇ...

ၸဝ်ႈၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉၽႃႇဝၼႃႇ သူင်ႇမဵတ်ႉတႃႇႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း လႆႈၵႆယၢၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19

ၸဝ်ႈပေႃႈသိလ်ထမ်းၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ သူင်ႇလိၵ်ႈမဵတ်ႉတႃႇထိုင် ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းဝၼ်းလိူၼ်ႁူၵ်းမူၼ်းလႄႈ သူင်ႇမဵတ်ႉတႃႇ ဢတိတ်ႉထၢၼ်ႇ ႁႂ်ႈရေႃးၵႃႇလူင် ၵႃလလူင်းမိူင်းၼႆႉ ၸဵဝ်းႁၢႆၸဵဝ်းၶႅၼ်း ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 6/5/2020 ပဵၼ်ဝၼ်းလိူၼ်ႁူၵ်းမူၼ်း (ဝၼ်းဝိသႃႇၶႃႇပူးၸႃး) ၸဝ်ႈပေႃႈသိလ်ထမ်းၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ...

ငဝ်ႈငုၼ်းမုၵ်ႉၸုမ်းလူင် သင်ႇၶႃႇၸိုင်ႈတႆး ဝဵင်းပၢင်လူင် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၵိုတ်းလိုဝ်ႈ ပၢင်ပွႆးၶူၼ်ႉၶႆႈ/ တႅမ်ႈတွပ်ႇလိၵ်ႈ ပီၼႆႉ

ငဝ်ႈငုၼ်းမုၵ်ႉၸုမ်းလူင်သင်ႇၶႃႇၸိုင်ႈတႆး ဝဵင်းပၢင်လူင် ဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ လွင်ႈၵိုတ်းလိုဝ်ႈ ပၢင်ပွႆးၶူၼ်ႉၶႆႈ/ တႅမ်ႈတွပ်ႇ လိၵ်ႈ ၼႂ်းပီၵေႃးၸႃႇ 1382 ၼီႈၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 29/4/2020 ယူႇတီႈငဝ်ႈငုၼ်းမုၵ်ႉၸုမ်းလူင်သင်ႇၶႃႇ ၸိုင်ႈတႆး...

ၾိင်ႈထုင်းပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉ လူႉယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉသိပ်းၵဝ်ႈ

ပေႃးဝႃႈႁွတ်ႈၽႅဝ်ထိုင်မႃးၶၢဝ်းလိူၼ်ႁႃႈ ဢၼ်ပဵၼ်ၶၢဝ်းႁွၼ်ႉမႆႈသုတ်း ၼႂ်းႁွပ်ႈပီၼႆၸိုင် ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းတႆး၊ မိူင်းမၢၼ်ႈ၊ မိူင်းထႆး၊ ပီႈၼွင်ႉတႆးသိပ်းသွင်ပၼ်းၼႃး ဢိၵ်ႇပီႈၼွင်ႉတႆးတႂ်ႈၶူင်း ၼႂ်းၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇၸိူဝ်းၼႆႉ မီးပၢင်ပွႆးသၢင်းၵျၢၼ်ႇ လိူၼ်ႁႃႈသွၼ်းၼမ်ႉ လဵၼ်ႈၼမ်ႉၵၼ်မူၼ်ႈမူၼ်ႈသိူဝ်းသိူဝ်း၊ ပွႆးၵိုၼ်းဝႆႉဢိုၵ်ႉဢိုၵ်ႉ၊ ဢၼ်လီမူၼ်ႈလီသိူဝ်းလိူဝ်သေ...

ဝတ်ႉမႂ်ႇတႆး မိူင်းၵွၵ်ႇ မွၵ်ႇထိုင်ပီႈၼွင်ႉတႆးဝႃႈ ပီၼႆႉ တေဢမ်ႇၸတ်းၾိင်ႈသွၼ်းၼမ်ႉ

ဝတ်ႉမႂ်ႇတႆး ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပွင်ႇလႅင်းထိုင် ပီႈၼွင်ႉတႆး ႁွတ်ႈမိူင်းၵွၵ်ႇ ဝဵင်းလူင်ၸိုင်ႈထႆးဝႃႈ ၶၢဝ်းလိူၼ်ႁႃႈ သွၼ်းၼမ်ႉ ပီၼႆႉ တေဢမ်ႇၸတ်းၾိင်ႈ/သႃသၼႃ ၶၢဝ်းသွၼ်းၼမ်ႉ ၸိူင်ႉၼင်ႇၵူႈပီ။ ဝၼ်းတီႈ 9/4/2020 ယူႇတီႈသင်ၶၸဝ်ႈ ဝတ်ႉမႂ်ႇတႆး...

လိူၼ်ႁႃႈသွၼ်းၼမ်ႉ ပီၼႆႉ တီႈၵဵင်းတုင် တေၵႅၼ်ၵွင် သူင်ႇၵွင်ၸွမ်းၾိင်ႈ- လူၺ်ႈလၢႆးၵူၼ်း ဢမ်ႇၶွၼ်ႈၵၼ်

ပီၼႆႉ ပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉ (ဝၼ်းၵႅၼ်ၵွင်) တီႈၵဵင်းတုင် တေၸတ်းႁဵတ်းယူႇ ၵူၺ်းၵႃႈဢမ်ႇၸတ်းႁဵတ်းယႂ်ႇလူင် မိူၼ်မိူဝ်ႈၵူႈ ပီပူၼ်ႉမႃး ယွၼ်ႉတၢင်း ပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 လၢမ်းၽႄႈႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 12/4/2020...

ပၢင်သုတ်ႇမုၼ်း 3 လိူၼ် ႞ ပွၵ်ႈ တီႈထမ်ႈ ဢၼ်သိလ်ထမ်းၸဝ်ႈၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉၶဝ်ႈတိုဝ်းၵမ်ၼၼ်ႉ တေဢမ်ႇၸတ်းႁဵတ်း

ပၢင်သုတ်ႇမုၼ်းလွတ်ႈႁေႃးပရိတ်ႈ တီႈပၢၵ်ႇထမ်ႈမိူင်းၵႅတ်ႇ ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်း 3 လိူၼ် ယေႈပွၵ်ႈ ၸွမ်းၼင်ႇ သိလ်ထမ်းၶူးဝႃးၸဝ်ႈဝုၼ်းၸုမ်ႉ သင်ႇလၢတ်ႈဝႆႉၼၼ်ႉ လိူၼ်ၼႆႉ ၶွပ်ႈတဵမ်ပီသေတႃႉ တေဢမ်ႇၸတ်းႁဵတ်းယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 28/4/2020...

ငဝ်ႈငုၼ်း/သင်ႇၶႃႇ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ပူင်သင်ႇ ႁၢမ်ႈၶွၼ်ႈတုမ်ႁဵတ်းပွႆး/ၾိင်ႈ/လိူၼ်ႁႃႈ သွၼ်းၼမ်ႉ

ၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တိုၵ်ႉၽႄႈၸွတ်ႈတူဝ်ႈလုမ်ႈၾႃႉယူႇလႄႈ ၶၢဝ်းသွၼ်းၼမ်ႉပီၼႆႉ ငဝ်ႈငုၼ်း မုၵ်ႉၸုမ်းလူင်သင်ႇၶႃႇၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇႁၢမ်ႈၶွၼ်ႈတုမ်ႁဵတ်းပွႆး၊ ႁၢမ်ႈ တၢၼ်း/လွင်းသွမ်းပဵၼ်မူႇ၊ ႁၢမ်ႈၶွၼ်ႈတုမ်ႇၵႂႃႇၵၼ်ႇတေႃးၸွမ်းဝတ်ႉ ၸိူဝ်းၼႆႉ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 5/4/2020 ယူႇတီႈၵိင်ႇၽႄ...

သင်ၶၸဝ်ႈၾၢႆႇမိူင်း (ၾၢႆႇယူၼ်း) ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ သုတ်ႇမုၼ်း(ထမ်း) ႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းလွတ်ၽေးၵၢပ်ႈၵႃႇလ

သင်ၶၸဝ်ႈၾၢႆႇမိူင်း(ၾၢႆႇယူၼ်း) ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း သုတ်ႇမုၼ်းတီႈဝတ်ႉၽႂ်ၵျွင်းမၼ်း တႃႈႁႂ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်း လွတ်ႈၽေး ၶဵၼ် တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ဢၼ်ပဵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်းယူႇယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ ။ ယူႇတီႈၸဝ်ႈဢႃႇယႃးထမ်း သႆႇၵႅဝ်ႈ ၶေႇမႃႇၸရီး ဝတ်ႉလူင်ၸဵင်းယိုၼ်း ဝဵင်းၵဵင်းတုင်...

သင်ၶၸဝ်ႈ ဝဵင်းပၢင်လူင် ဝၢၼ်းပရိတ်ႈ ႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၵႆယၢၼ်ၽေးၵၢပ်ႈၵႃႇလ

သင်ၶၸဝ်ႈ ဝဵင်းပၢင်လူင် သုတ်ႇမုၼ်းဝၢၼ်းပရိတ်ႈရတၼသုတ်ႈ တႃႇႁႂ်ႈလွတ်ႈၵၢင်း ၽေးၶဵၼ်ၶေႃႉၵဵဝ်ႇ ရေႃးၵႃႇ ၵူႈသမ်ႇသႅၼ် ပိူင် ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 25/3/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်း...

SSPP/SSA ၸတ်းပၢင်သွၼ်ႈမိင်ႈၵူပ်ႉၵူႈပၼ် မၢဝ်ႇသၢဝ်တႆး 5 ၵူႈ

SSPP ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵူပ်ႉၵူႈ ပဵၼ်ႁိူၼ်း ပၼ်ၵေႃႉသိုၵ်းႁၢၼ် တႃႇ 5 ၵူႈ ယၢမ်းလဵဝ်ၵၼ်။ ဝၼ်းတီႈ 22/3/2020 ယူႇတီႈငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်းပၼ် ပွႆး...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း