Home ၶၢဝ်ႇ ၾိင်ႈငႄႈၾိင်ႈထုင်း

ၾိင်ႈငႄႈၾိင်ႈထုင်း

သိလ်ထမ်းၸဝ်ႈဝုၼ်းၸုမ်ႉသူင်ႇလိၵ်ႈယွၼ်းသူး ႁႂ်ႈၵၢင်းယၢၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19

ၸဝ်ႈပေႃႈသိလ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ်ႉတႅမ်ႈလိၵ်ႈ မဵတ်ႉတႃႇသူင်ႇၸူး  လုၵ်ႉသိတ်ႇတပႄးတပၢၼ်းတမ်းၸႂ် တၵ်ႉၵႃႇၵူၼ်းမိူင်းၵူႈၵေႃႉၶိင်းၵူၼ်း ႁႂ်ႈမေႃယူႇမေႃၵိၼ်ၸွမ်းသိလ်ထမ်းတြႃး ၾၢင်ႉသတိတူဝ်ၽႂ်ႇၸႂ်မၼ်း ယႃႇႁႂ်ႈလႆႈတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၵႃႇလလူင်းမိူင်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 27/1/2021 ဝၼ်းလိူၼ်ၵမ်မူၼ်း 15 ၶမ်ႈ ၸဝ်ႈပေႃႈသိလ်ထမ်း...

ပၢင်လူႇတၢၼ်းၼုင်ႈၸဝ်ႈၶၢဝ် 90 တူၼ် တီႈဝဵင်းၶူဝ်လမ် ၵိုၼ်းၶွၼ်ႈၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉ

ၸဝ်ႈၶူး သီႇရိထမ်ႇမ ဝဵင်းဢိၼ်း ၸဝ်ႈၵွၼ်းဝတ်ႉႁူမ်ႈယဵၼ် လွႆၸၢၵ်ႈတေႃႇ ၼွင်ၽႃ ဢိၵ်ႇတၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃးၸတ်းပၢင်လူႇတၢၼ်းၼုင်ႈၸဝ်ႈၶၢဝ် 90 တူၼ် တီႈဝတ်ႉႁူမ်ႈယဵၼ် လွႆၸၢၵ်ႈတေႃႇ ၼွင်ၽႃ  ဝဵင်းၶူဝ်လမ် ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင်...

ဝတ်ႉတိုၼ်းလႅင်း လႅၼ်လိၼ်တႆး – ထႆး တႄႇယႃႉလူင်း တႃႇၵေႃႇသၢင်ႈမႂ်ႇ

သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ တၵ်ႉၵႃႇ ႁူမ်ႈၵၼ် ယႃႉ  ဝတ်ႉတိုၼ်းလႅင်း ဢၼ်မီးတီႈလႅၼ်လိၼ်တႆး - ထႆးၼၼ်ႉ တေၶိုၼ်းမေး ၵေႃႇသၢင်ႈလုမ်းလႃးမႂ်ႇ  ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 18/1/2021 ယူႇတီႈသင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး...

ဝတ်ႉလွႆၸၢၵ်ႈတေႃႇ ၼွင်ၽႃ ဝဵင်းၶူဝ်လမ် တေႁပ်ႉၼၢင်းယိင်း ၼုင်ႈၶၢဝ် တႃႇ 100 ၸဝ်ႈ

ဝတ်ႉႁူမ်ႈယဵၼ်လွႆၸၢၵ်ႈတေႃႇ ၼွင်ၽႃ ဝဵင်းၶူဝ်လမ် တေၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၼုင်ႈၶၢဝ် ၽွင်းၶၢဝ်းၵတ်း  တေႁပ်ႉၼၢင်းယိင်း တႃႇ 100 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။ ႁၢင်လိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊ 2021 ၼႆႉ တီႈဝတ်ႉႁူမ်ႈယဵၼ်...

ပီႈၼွင်ႉတႆး ထုင်ႉမိူင်းဝၼ်း လႅၼ်လိၼ်ၶၢင် – ၶႄႇ ႁူမ်ႈၵၼ်ၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းထူပ်းၽေးသိုၵ်း တီႈၵျွၵ်ႉမႄး

ပီႈၼွင်ႉတႆး ၸိူဝ်းယူႇသဝ်း တၢင်းပွတ်းဢိူင်ႇထုင်ႉမိူင်းဝၼ်း တၢင်းၾင်ႇမိူင်းၶႄႇလႄႈ ၸႄႈမိူင်းၶၢင် ႁူမ်ႈၵၼ် ၸွႆႈထႅမ် ပီႈ ၼွင်ႉထူပ်းၽေးသိုၵ်း တီႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 20 သႅၼ်ပျႃးပၢႆ။ ဝၼ်းတီႈ 13/1/2021...

ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးလူင် Dr. ၶမ်းမၢႆ ထမ်မသႃမိ လႆႈႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူးသုင်သုတ်း ၾၢႆႇႁေႃးတြႃး ထႅင်ႈဢၼ်ၼိုင်ႈ

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် မွပ်ႈယိုၼ်ႈၸုမ်ႈၶူးပၼ် ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးလူင် Dr. ၶမ်းမၢႆ ထမ်မသႃမိ ပဵၼ်ၸုမ်ႈၶူးဢၼ်သုင် သုတ်း ၾၢႆႇႁေႃးတြႃး ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 4/1/2021 ဝၼ်းလွတ်ႈလႅဝ်းၼႆႉ ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်...

ဝၼ်းၵိူတ်ႇၸဝ်ႈသိလ်ထမ်းၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ဢႃယုၶွပ်ႈတဵမ် 57 ပီ တၵ်ႉၵႃႇလႄႈလုၵ်ႈၼွင်ႉပွင်ႈပၢႆ တေလူႇတၢၼ်းဝၢၼ်းပရိတ်ႈပၼ်ႁင်းၽႂ်မၼ်း

ဝၼ်းၵိူတ်ႇၸဝ်ႈသိလ်ထမ်းၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ တဵမ် 57 ပီၼႆႉ လုၵ်ႈၼွင်ႉတပႄး လုၵ်ႈသိတ်ႇ တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး သင်ၶၸဝ်ႈ တေၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇ ဢွင်ႈတီႈၽႂ်မၼ်း ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ တေဢမ်ႇၶွၼ်ႈတုမ်...

ပီၼႆႉ ပၢင်ၶဝ်ႈဝၢတ်ႈ/ တိုဝ်းၵမ် သင်ၶၸဝ်ႈ ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ဢမ်ႇပဵၼ်ၸတ်း

ပၢင်ၶဝ်ႈဝၢတ်ႈ/ တိုဝ်းၵမ် သင်ၶၸဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ပွၵ်ႈၵမ်း 71 ၼႆႉ ဢမ်ႇပဵၼ်ၸတ်းႁဵတ်းယဝ်ႉ ယွၼ်ႉတၢင်း ပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ဝႃႈၼႆ။ ပေႃးထိုင်မႃး လိူၼ်ၵမ်မႂ်ႇ...

ပၢင်ၼုင်ႈသၢင်ႇမႂ်ႇ ၽွင်းၶၢဝ်းၵတ်း ပွၵ်ႈၵမ်းႁႅၵ်ႈ တီႈဝဵင်းၶူဝ်လမ်

ပၢင်ၼုင်ႈသၢင်ႇမႂ်ႇ ၽွင်းၶၢဝ်းၵတ်း တီႈဝတ်ႉႁူမ်ႈယဵၼ်လွႆၸၢၵ်ႈတေႃႇ ၼွင်ၽႃ ဝဵင်းၶူဝ်လမ် ၸတ်းႁဵတ်းပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်းႁႅၵ်ႈ တင်းမူတ်းမီးသင်ၶၸဝ်ႈ 100 ပၢႆ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 12/12/2020 တေႃႇထိုင်ဝၼ်းတီႈ 12/1/2021 တီႈဝတ်ႉႁူမ်ႈ...

သင်ၶ ၵူၼ်းမိူင်းလၢႆးၶႃႈ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ တၢင်ႇထီးၵွင်းမူးႁိၼ်ၼမ်ႉ ၼႂ်းၵႄႈ ၵၢပ်ႈၵႃႇလၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ

သင်ၶ ၵူၼ်းမိူင်း လၢႆးၶႃႈ ဢဝ်လၢႆးၵႅတ်ႇၵင်ႈၵႆယၢၼ် တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 သေ တၢင်ႇထီးၵွင်းမူးမၢၵ်ႇႁိၼ်ၼမ်ႉ ဢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈတီႈ ၵွင်းလွႆ ဝူင်ႈၵၢင် ဝၢၼ်ႈသၢင်း တၢင်း ဝၢၼ်ႈထီႇ...

ဝၼ်းၵိူတ်ႇၸဝ်ႈသိလ်ထမ်းၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ တဵမ် 57 ပီၼႆႉၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇတီႈၽႂ်မၼ်း

ပွႆးဝၼ်းၵိူတ်ႇ ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်းၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 57 ပီ တေထိုင်ၼႂ်းလိူၼ်ၵျၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊတေမႃးၼႆႉ တေဢမ်ႇၶွၼ်ႈၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်းလူႇတၢၼ်းတီႈၵျွင်းမိူင်းၽူင်း၊ တေႁႂ်ႈတၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး လုၵ်ႈ ၼွင်ႉပွင်ႈပၢႆ ၸတ်းႁဵတ်းလူႇတၢၼ်းၵႂႃႇတီႈၽႂ်မၼ်းၵူၺ်းယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။    ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 5/1/2021...

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ႁၢမ်ႈ – ဢမ်ႇပၼ်သိုပ်ႇၵေႃႇသၢင်ႈၵွင်းမူးၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ တီႈလွႆဝဵင်း လွႆလႅမ်

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 16/12/2020 ၵႅမ်ၽူႈၵွၼ်းတိူင်းသိုၵ်း ယလၶ ၶူဝ်လမ် ဢိၵ်ႇပႃး ၵူၼ်းသိုၵ်းၵမ်ႈၽွင်ႈ ပႃးၵွင်ႈၸေးမိုဝ်း သေ ၵႂႃႇႁၢမ်ႈ ၵၢၼ်ၵေႃႇၵွင်းမူး တီႈလွႆဝဵင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း...

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ဝဵင်းပၢင်လူင် ယွင်ႈယေႃး လုၵ်ႈႁဵၼ်းဢွင်ႇပူၼ်ႉ ၸၼ်ႉသိပ်း 60 ပၢႆ

ၼႂ်းတိုဝ်ႉတၢင်းပီမႂ်ႇတႆး 2115 ၼီႈၼႆႉသေ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ဝဵင်းပၢင်လူင် ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ယွင်ႈယေႃး တွၼ်ႈသူးပၼ် လုၵ်ႈ ႁဵၼ်း ၸိူဝ်းဢွင်ႇပူၼ်ႉၸၼ်ႉသိပ်း ၼႂ်းပီ 2019 -...

လုၵ်ႈႁဵၼ်း ဢွင်ႇပူၼ်ႉၸၼ်ႉသိပ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈပုင်ႇဝူဝ်းၵျွၵ်ႉမႄးလႆႈႁပ်ႉသူးယုၵ်ႉယွင်ႈ ၼႂ်းဝၼ်းပီမႂ်ႇတႆး

ၼႂ်းတိုဝ်ႉတၢင်း ပီမႂ်ႇတႆး 2115 ၼီႈၼႆႉသေ ယူႇတီႈၶွမ်ႊမတီႊၶိုင်ပဵၼ်ပၢင်ပွႆး တီႈထုင်ႉပုင်ႇဝူဝ်း ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸတ်း ႁဵတ်း ပၢင်တွၼ်ႈသူး လုၵ်ႈႁဵၼ်း ၸိူဝ်းဢွင်ႇပူၼ်ႉၸၼ်ႉသိပ်း ၸၼ်ႉ B.A,...
ပၢႆႉပီမႂ်ႇတႆး

ဝၢၼ်ႈတႆးသိပ်းပၢႆ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၾၢႆၶုၼ် ၸတ်းပွႆးပီမႂ်ႇတႆး 2115

0
ပီႈၼွင်ႉတႆး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၾၢႆၶုၼ် ၸိူဝ်းယူႇတၢင်းဢွၵ်ႇၼွင် သိပ်းဝၢၼ်ႈပၢႆ ၸတ်းပၢင်ပွႆးႁပ်ႉတွၼ်ႈ ပီမႂ်ႇတႆး 2115 ၊ ၸတ်းဝၢၼ်ႈၽႂ်ဝၢၼ်ႈမၼ်း ပိူဝ်ႈၵႅတ်ႇၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ။ ဝၼ်းတီႈ 14/12/2020 (လိူၼ်သိပ်းသွင်လပ်း၊...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း