Friday, September 25, 2020
Home ၶၢဝ်ႇ ၾိင်ႈငႄႈၾိင်ႈထုင်း

ၾိင်ႈငႄႈၾိင်ႈထုင်း

ထုၵ်ႇလီသၢင်ႈႁုၼ်ႇႁၢင်ႈ ၸဝ်ႈၸၢမ်ႇထုၼ်း ပူၵ်းပၵ်းတီႈမိူင်းပွၼ်

ပိူဝ်ႈတႃႇဢႃႇၼႃႇၸိၵ်းၸွမ်ဝၢၼ်ႈမိူင်း တေမၼ်ႈၵိုမ်းၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇလီသၢင်ႈ ႁုၼ်ႇႁၢင်ႈၸဝ်ႈၾႃႉလူင် ၸဝ်ႈၸၢမ်ႇထုၼ်း ပူၵ်းပၵ်းတင်ႈဝႆႉတီႈမိူင်းပွၼ် ၶုၵ်းထူပ်းၵုၼ်းမုၼ်။ Photo:by...

ဝၼ်းၽူႈႁတ်းငၢၼ်တႆး ၶွပ်ႈႁွပ်ႈ 73 ပီ ၸဝ်ႈၸၢမ်ႇထုၼ်း (ၸဝ်ႈၾႃႉမိူင်းပွၼ်)

ဝၼ်းၽူႈႁတ်းငၢၼ်တႆး ၶွပ်ႈႁွပ်ႈ 73 ပီ ၸဝ်ႈၸၢမ်ႇထုၼ်း (ၸဝ်ႈၾႃႉမိူင်းပွၼ်) ၽူႈႁတ်းငၢၼ်ၸိုင်ႈတႆး

ၸဝ်ႈၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ မဵတ်ႉတႃႇထိုင် ႁႂ်ႈၵူၼ်းတင်းလုမ်ႈၾႃႉ ၸဵဝ်းပူၼ်ႉ ၵၢပ်ႈၵႃႇလၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ

ၸဝ်ႈၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ယူႇတီႈထမ်ႈမိူင်းၵႅတ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်းသေ တႅမ်ႈလိၵ်ႈမဵတ်ႉတႃႇထမ်ႇမတြႃး ထိုင် ၽီသၢင်သတ်းၵူၼ်း ၼႂ်းဝၼ်းၶဝ်ႈဝႃႇသႃ၊ သူင်ႇမဵတ်ႉတႃႇၽႃႇဝၼႃႇ ႁႂ်ႈတင်းလုမ်ႈၾႃႉၸဵဝ်းပူၼ်ႉၵၢပ်ႈၵႃႇလၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ။

ဝၼ်းၶဝ်ႈဝႃႇသႃပီၼႆႉ မိူင်းထႆးတင်းမိူင်းတႆး ပိူင်ႈၵၼ်ၼိုင်ႈလိူၼ်

ဝၼ်းၶဝ်ႈဝႃႇသႃ မိူင်းထႆး တင်း မိူင်းတႆး ပိူင်ႈၵၼ်ၼိုင်ႈလိူၼ်၊ ယွၼ်ႉပီၼႆႉ ပဵၼ်ပီဝႃႇထၢပ်ႈ ဝႃႇသွၼ်ႉ။ မိူင်းထႆးၶဝ်ႈလိူၼ်ၼႆႉ မိူင်းတႆးၶဝ်ႈလိူၼ်ၼႃႈ။

ၶူးႁိုၼ်း ၵႃယၢင်း မီးယိူင်းဢၢၼ်းသင် တႅမ်ႈပၼ်ဝွၵ်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ

ၼႂ်းဝူင်ႈပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ပပ်ႉဝွၵ်းတႃႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇတႆး “ၼႃႈမူၼ်းၶၢဝ်ၶၢဝ် ” ဢၼ် ႁိုၼ်း ၵႃယၢင်း တႅမ်ႈၼၼ်ႉ ဢိတ်ႇဢွၵ်ႇပိုၼ်ၽႄႈ ပၼ်တႃႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇတႆးလႆႈလူ လႆႈဢၢၼ်ႇ။ လႆႈႁူႉဝႃႈ ဢိတ်ႇဢွၵ်ႇပိုၼ်ၽႄႈပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်း 2...

  ၵူၼ်းမိူင်းလႃႈသဵဝ်ႈ တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈတၢင်ႇပၼ်ပၢႆႉၸိုဝ်ႈ ၵၢတ်ႇမၢၼ်ႈသူႈၶိုၼ်း

ၵူၼ်းမိူင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ဢွၵ်ႇသဵင် သၢၼ်ၶတ်း လွင်ႈၾၢႆႇလိူမ်ႈလႆႇလႅၵ်ႈၸိုဝ်ႈၵၢတ်ႇမၢၼ်ႈသူႈ တၢင်ႇပၢႆႉမႂ်ႇဝႃႈ “သူၺ်ႇၶျၢၼ်းမျေႉၸေး” ၼႆၼၼ်ႉသေ တုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈတၢင်ႇပၼ်ပၢႆႉၸိုဝ်ႈ “ၵၢတ်ႇမၢၼ်ႈသူႈ” ၶိုၼ်း ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 22 /6/2020...

ႁေႃလူင်ပၢင်လွင်းပႆႇၸၢင်ႈမႄးၵုမ်းလုမ်းလႃး တိုၵ်ႉပိုတ်ႇႁပ်ႉငိုၼ်းလူႇ

ႁေႃပၢင်လွင်း ဢၼ်ၵူၼ်ႇပင်းၵႂႃႇ မိူဝ်ႈၵၢင်လိူၼ်မေႊၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉပႆႇမီးငိုၼ်းၵွင်ၵၢင်လႄႈ တေပႆႇၵေႃႇသၢင်ႈမႄးၵုမ်းလုမ်းလႃးၶိုၼ်း။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 19/5/2020 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း မွၵ်ႈ 11 မူင်းၶိုင်ႈၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉၾူၼ်လူင်တူၵ်းႁႅင်း လူမ်းၽတ်ႉပဝ်ႇႁႅင်းသေ ႁေႃလူင်ၸဝ်ႈၾႃႉပၢင်လွင်း ဢၼ်...

မိူင်းၵဵင်းတုင် တေပူၵ်းပၵ်းႁုၼ်ႇႁၢင်ႈ ၸဝ်ႈၾႃႉဢၼ်ပဵၼ်ၸဝ်ႈၶူးမေႃလိၵ်ႈလူင်

ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းၵဵင်းတုင် ႁူမ်ႈၵၼ် တေပၵ်းႁုၼ်ႇႁၢင်ႈၸဝ်ႈၾႃႉ ဢၼ်ပဵၼ် ၸဝ်ႈၶူးမေႃလိၵ်ႈလူင် “ၸဝ်ႈမႁႃၶၼၢၼ်လူင်” တႃႇပဵၼ်မဵတ်ႇမၢႆၵိုၵ်းပိုၼ်း မိူင်းၵဵင်းတုင်။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 9/6/2020 ပွတ်းၼႂ် ယူႇတီႈၵူၼ်းမိူင်း၊ ၶွမ်ႊမတီႊ ႁၵ်ႉသႃပႂ်ႉပႃးၶူဝ်းၶွင်ၵဝ်ႇၵႄႇၵိုၵ်းပိုၼ်း ဝဵင်းၵဵင်းတုင်...

ႁူမ်ႈမဵတ်ႉတႃႇ ၸွႆႈထႅမ်ပီႈၼွင်ႉတႆး ပႃးၸဵမ်ပီႈၼွင်ႉယၢင်းလႅင်

ယူင်ႉၵၢၼ်ႁူမ်ႈမဵတ်ႉတႃႇ သင်ႇၶၸဝ်ႈမိူင်းမႄႈႁွင်ႈသွၼ် ဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈ လူင်းၸွႆႈထႅမ် ပီႈၼွင်ႉတႆး ဢိၵ်ႇပီႈၼွင်ႉယၢင်းလႅင် ၸိူဝ်းထူပ်းၽေးၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 08/06/2020 တၢင်တူဝ်ယူင်ႉၵၢၼ်ႁူမ်ႈမဵတ်ႉတႃႇသေ ၸဝ်ႈၶူးသႅင်ၸွမ်ႁိူင်း ဝတ်ႉၸွင်းၵၢင်၊ ၸဝ်ႈၶူးၶမ်းသႅၼ်...

ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈၵၼ် မႄးၵေႃႇၵုမ်းလုမ်းလႃးၶိုၼ်း ႁေႃလူင်ဝဵင်းပၢင်လွင်း

ၵူၼ်းမိူင်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ႁူမ်ႈၵၼ်သေ မႄးၵေႃႇၵုမ်းလုမ်းလႃးၶိုၼ်း ႁေႃလူင် ပၢင်လွင်း ဢၼ် ၵူၼ်ႇပင်းလူႉၵွႆၵႂႃႇ မိူဝ်ႈႁၢင်လိူၼ်မေႊ 2020 ပူၼ်ႉမႃး၊ ၼင်ႇႁိုဝ်တေဢမ်ႇသိုပ်ႇၵူၼ်ႇပင်းထႅင်ႈလႄႈ လီလွမ်လီတူၺ်း။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 2/6/2020...

ၸဝ်ႈဝုၼ်းၸုမ်ႉ ယွၼ်းသူးႁႂ်ႈလေႃးၵၸဵဝ်းပူၼ်ႉၵၢပ်ႈၵႃႇလၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ

ၸဝ်ႈဝုၼ်းၸုမ်ႉ တႅမ်ႈလိၵ်ႈမဵတ်ႉတႃႇထမ်ႇမတြႃး ထိုင်တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ၽီသၢင်သတ်းၵူၼ်း ၼႂ်းဝၼ်းလိူၼ် ၸဵတ်းမူၼ်း၊ သူင်ႇမဵတ်ႉတႃႇၽႃႇဝၼႃႇ ႁႂ်ႈလူၵ်ႈ ၸဵဝ်းပူၼ်ႉၵၢပ်ႈၵႃႇလၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 5/6/2020 ဝၼ်းလိူၼ်ၸဵတ်းမူၼ်း ယူႇတီႈၸဝ်ႈပေႃႈသိလ်ထမ်းၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ တႅမ်ႈလိၵ်ႈမဵတ်ႉတႃႇ...

ၸဝ်ႈၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉၽႃႇဝၼႃႇ သူင်ႇမဵတ်ႉတႃႇႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း လႆႈၵႆယၢၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19

ၸဝ်ႈပေႃႈသိလ်ထမ်းၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ သူင်ႇလိၵ်ႈမဵတ်ႉတႃႇထိုင် ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းဝၼ်းလိူၼ်ႁူၵ်းမူၼ်းလႄႈ သူင်ႇမဵတ်ႉတႃႇ ဢတိတ်ႉထၢၼ်ႇ ႁႂ်ႈရေႃးၵႃႇလူင် ၵႃလလူင်းမိူင်းၼႆႉ ၸဵဝ်းႁၢႆၸဵဝ်းၶႅၼ်း ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 6/5/2020 ပဵၼ်ဝၼ်းလိူၼ်ႁူၵ်းမူၼ်း (ဝၼ်းဝိသႃႇၶႃႇပူးၸႃး) ၸဝ်ႈပေႃႈသိလ်ထမ်းၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ...

ငဝ်ႈငုၼ်းမုၵ်ႉၸုမ်းလူင် သင်ႇၶႃႇၸိုင်ႈတႆး ဝဵင်းပၢင်လူင် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၵိုတ်းလိုဝ်ႈ ပၢင်ပွႆးၶူၼ်ႉၶႆႈ/ တႅမ်ႈတွပ်ႇလိၵ်ႈ ပီၼႆႉ

ငဝ်ႈငုၼ်းမုၵ်ႉၸုမ်းလူင်သင်ႇၶႃႇၸိုင်ႈတႆး ဝဵင်းပၢင်လူင် ဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ လွင်ႈၵိုတ်းလိုဝ်ႈ ပၢင်ပွႆးၶူၼ်ႉၶႆႈ/ တႅမ်ႈတွပ်ႇ လိၵ်ႈ ၼႂ်းပီၵေႃးၸႃႇ 1382 ၼီႈၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 29/4/2020 ယူႇတီႈငဝ်ႈငုၼ်းမုၵ်ႉၸုမ်းလူင်သင်ႇၶႃႇ ၸိုင်ႈတႆး...

ၾိင်ႈထုင်းပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉ လူႉယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉသိပ်းၵဝ်ႈ

ပေႃးဝႃႈႁွတ်ႈၽႅဝ်ထိုင်မႃးၶၢဝ်းလိူၼ်ႁႃႈ ဢၼ်ပဵၼ်ၶၢဝ်းႁွၼ်ႉမႆႈသုတ်း ၼႂ်းႁွပ်ႈပီၼႆၸိုင် ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းတႆး၊ မိူင်းမၢၼ်ႈ၊ မိူင်းထႆး၊ ပီႈၼွင်ႉတႆးသိပ်းသွင်ပၼ်းၼႃး ဢိၵ်ႇပီႈၼွင်ႉတႆးတႂ်ႈၶူင်း ၼႂ်းၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇၸိူဝ်းၼႆႉ မီးပၢင်ပွႆးသၢင်းၵျၢၼ်ႇ လိူၼ်ႁႃႈသွၼ်းၼမ်ႉ လဵၼ်ႈၼမ်ႉၵၼ်မူၼ်ႈမူၼ်ႈသိူဝ်းသိူဝ်း၊ ပွႆးၵိုၼ်းဝႆႉဢိုၵ်ႉဢိုၵ်ႉ၊ ဢၼ်လီမူၼ်ႈလီသိူဝ်းလိူဝ်သေ...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း