Saturday, September 22, 2018
Home ၶၢဝ်ႇ ၾိင်ႈငႄႈၾိင်ႈထုင်း

ၾိင်ႈငႄႈၾိင်ႈထုင်း

ၸွမ်ၸိုင်ႈ ဢူးဝိၼ်းမိၼ်ႉ တူၵ်ႇတၵ်ႉဝႃႈ ပွႆးႁူင်းၾႆးမိၼ် ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ထုၵ်ႇလီၵိုတ်းပႅတ်ႈ

ၸွမ်ၸိုင်ႈ ဢူးဝိၼ်းမိၼ်ႉ တူၵ်ႇတၵ်ႉလၢတ်ႈဝႃႈ ပၢင်ပွႆး ပွႆႇႁူင်းၾႆးမိၼ် လိူၼ်သိပ်းသွင်မူၼ်း တီႈဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈ တီးၼႆႉ ယွၼ်ႉၸႂ်ႉငိုၼ်းတွင်း(ၸရိပ်ႈ)ၼမ်ၼႃႇလႄႈ ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီႁဵတ်း ဝႃႈၼႆ။ ၼႂ်းလိူၼ်ဢေႃႊၵတ်ႊသ် 2018 ၼႆႉၸွမ်ၸိုင်ႈဢူးဝိၼ်းမိၼ်ႉ တူၵ်ႇလၢတ်ႈၵႂႃႇ...

ငဝ်ႈငုၼ်း ၵလလတ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်လူင် ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတႃႇႁဵတ်းပွႆးလူင် ႁပ်ႉတွၼ်ႈပီမႂ်ႇတႆး 2113 ၼီႈ

ငဝ်ႈငုၼ်း ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး/ ၾိင်ႈငႄႈတႆး မိူင်းတႆးပတ်းပိုၼ်ႉ တင်း ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး/ ၾိင်ႈငႄႈတႆး 16 ၸႄႈဝဵင်း ႁူပ်ႉ ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် တႃႇၸတ်းႁဵတ်း ပွႆးၶိုၵ်ႉယႂ်ႇလူင် ႁပ်ႉတွၼ်ႈပီမႂ်ႇတႆး...

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးၼမ်ႉလၼ်ႈ တေၸတ်းပၢင်သွၼ်ႁႆႇၵွင်မွင်း လၢႆးၶႅၼ်ႉ/လႅဝ်းၶၢဝ်းတၢင်း 3 လိူၼ်

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ ၾိင်ႈငႄႈတႆး ဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ တေႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်သွၼ်လၢႆးႁႆႇ ၵွင်မွင်းသိူင်းလႄႈ လၢႆးၶႅၼ်ႉ/ၶွၼ်ႉ/လႅဝ်း တႃႇၶၢဝ်းတၢင်းၼႂ်းဝႃႇ 3 လိူၼ်။ ၶၢဝ်းၼႂ်းဝႃႇၼႆႉ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ တေၸတ်းႁဵတ်းပၢင်သွၼ် ပၼ်ၵူႈၶမ်ႈ...

ၵေႃလိၵ်ႈ- ၾိင်ႈတႆး ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ တေႁဵတ်းပွႆးလူင် ႁပ်ႉတွၼ်ႈပီမႂ်ႇတႆး  2113 ၼီႈ

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ ၾိင်ႈငႄႈတႆး ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် လႆႈၸႂ်တူၵ်းလူင်းဝႃႈ တေႁပ်ႉႁဵတ်းပွႆးလူင် တၢင်တူဝ်ငဝ်ႈငုၼ်းၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ပတ်းပိုၼ်ႉ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် သေ  ႁပ်ႉတွၼ်ႈပီမႂ်ႇတႆး 2113 ၼီႈ...

ပၢင်ယုၵ်ႉယွင်ႈ ၸဝ်ႈငမ်းပၢႆးလူင် ၸဝ်ႈၵွၼ်းပၢႆးလႄႈ ၸဝ်ႈၵမ်ႉပၢႆး တီႈၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင်

တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ တေႁူမ်ႈၵၼ်ယုၵ်ႉယွင်ႈ ၸဝ်ႈငမ်းပၢႆးလူင်၊ ၸဝ်ႈၵွၼ်းပၢႆး လႄႈ ၸဝ်ႈ ၵမ်ႉပၢႆး ၵိင်ႇၽႄငဝ်ႈငုၼ်းမုၵ်ႉၸုမ်းလူင်သင်ႇၶႃႇၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း။ တႄႇဢဝ်ဝၼ်းတီႈ 20-22/06/2018 တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင်ဢိၵ်ႇလူၺ်ႈ တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး...

ၸၼ်ႉၸွမ်မႁႃၸုလႃး ႁူမ်ႈမိုဝ်းတင်း UNESCAP ၸတ်းပၢင်ပွႆး ဝၼ်းဝိသႃၶၿူးၶျႃး လုမ်ႈၾႃႉ ၵမ်းထူၼ်ႈ 15

ၸၼ်ႉၸွမ်မႁႃၸုလႃး ႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်တင်း ၸုမ်းၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ UNESCAP ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ဢုပ်ႇၶႆႈ လွင်ႈဝၼ်းဝိသႃၶၿူးၶျႃး လုမ်ႈၾႃႉ မီးသင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ တူဝ်တႅၼ်းၵူၼ်းမိူင်း 84 မိူင်း ၶဝ်ႈႁူမ်ႈၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင်။ ဝၼ်းတီႈ 25...

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမႂ်ႇမွၵ်ႇၸၢမ် ႁူမ်ႈၵၼ် မႄးၵုမ်းလုမ်းလႃး ႁေႃၸဝ်ႈၶူးမေႃလိၵ်ႈတႆး

ပီႈၼွင်ႉတႆး ဝၢၼ်ႈမႂ်ႇမွၵ်ႇၸၢမ် ႁူမ်ႈၵၼ် မႄးၵုမ်းလုမ်းလႃး ႁေႃၸဝ်ႈၶူးမေႃလိၵ်ႈတႆး ယွၼ်ႉပုၼ်လိၼ်သိူဝ်ႇႁိမ်းၶၢင်ႈ ႁေႃလႄႈ ဢၼ်မုင်း ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ လူႉလႅဝ်ဝႆႉၵမ်ႈၽွင်ႈ ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 15/05/2018 ပီႈၼွင်ႉတႆး...

ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ်ႉ တင်း ၸဝ်ႈသုၶမ်း ႁူမ်ႈတႄႇၵွင်းမူး တီႈလွႆလူင်သုင်သုတ်းမိူင်းတႆး

ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ်ႉတင်း ၸဝ်ႈသုၶမ်း ႁူမ်ႈၵၼ် တႄႇၵွင်းမူး/ထၢတ်ႈ တီႈလွႆလူင်ဢၼ်သုင်သုတ်းၼႂ်းမိူင်းတႆး မီးတၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွမ်းတင်းၼမ် ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 08/05/2018 ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးလူင် သုၶမ်း တင်း ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ်ႉ ဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈ...

ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ်ႉ ယေႃးၶိင်းၶဝ်ႈတိုဝ်းၵမ်/ ၼႂ်းထမ်ႈ မိူင်းပူးလူင် ထႅင်ႈ

ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ်ႉ ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းမႃးၶဝ်ႈတိုဝ်းၵမ်သိလ် တီႈထမ်ႈတႃၼွႆႉ ဢိူင်ႇမိူင်းပူးလူင် ၸႄႈဝဵင်း မိူင်းပဵင်း ပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်း 2 မီးတၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ႁူမ်ၸူမ်းႁပ်ႉတွၼ်ႈ တင်းၼမ်လၢႆ။ တႄႇဢဝ်ဝၼ်းတီႈ 26/04/2018 – 02/05/2018...

ၵၢၼ်လီၵူႉသူဝ်ႇလႄႈ လွင်ႈမူတ်းသႂ် ၽွင်းပၢင်ပွႆးပႆၶိုၼ်ႈလွႆ

ပေႃးထိုင်မႃးလိူၼ်ႁူၵ်းမူၼ်း ဢမ်ႇၼၼ်လိူၼ်ၸဵတ်းမူၼ်း ဢၼ်ထႆးႁွင်ႉဝႃႈ ( วิสาขบูชา)ၸိုင် ပီႈၼွင်ႉတႆးၸိူဝ်း   ႁွတ်ႈၽႅဝ်ႇၼႂ်းဝဵင်းၵဵင်းမႆႇလႄႈ ႁိမ်းႁွမ်း ဢွၼ်ၵၼ်ပႆၶိုၼ်ႈလွႆသူးထဵပ်ႈ ၸွမ်းပီႈၼွင်ႉၵဵင်းမႆႇ မၢင်ၸိူဝ်းၵေႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇ လဵင်ႉလူၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်ၵေႃႈမီးၵူႈပီ။ ၼႂ်းၼိုင်ႈပီႈၼိုင်ႈပီၼႆႉ မီးၵူၼ်းပႆၶိုၼ်လွႆ...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း