Home ၶၢဝ်ႇ ၾိင်ႈငႄႈၾိင်ႈထုင်း

ၾိင်ႈငႄႈၾိင်ႈထုင်း

ႁူင်းၼေပိုၼ်း National Museum ဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ တေၸတ်းပၢင်ၼေၶူဝ်းၼုင်ႈၸဝ်ႈၾႃႉတႆး ႁေႃယွင်ႁူၺ်ႈ

ႁူင်းၼေပိုၼ်း National Museum ဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ တေၸတ်းပၢင်ၼေၶူဝ်းၼုင်ႈၸဝ်ႈၾႃႉတႆး ႁေႃယွင်ႁူၺ်ႈ တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 9 ဝၼ်း တီႈႁူင်းၼေပိုၼ်း ဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ။ ယိူင်းဢၢၼ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းၼွၵ်ႈမိူင်း ၼႂ်းမိူင်း ၸိူဝ်းမႃးဢႅဝ်ႇယဵမ်ႈတွင်ႈတဵဝ်းလႆႈလဵပ်ႈႁဵၼ်း သိူဝ်ႈၽႃႈ...

ဝၼ်းၵိူတ်ႇၸဝ်ႈတူၼ်ၶူး ဝတ်ႉထၢတ်ႈပူင်ႇလူဝ်ႉ ၶွပ်ႈတဵမ် 49 ပီ တီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း

ဝၼ်းၵိူတ်ႇၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးပၺ်ၺႃသႃရ(ၸဝ်ႈဝိသဵတ်ႇ) ဢႃယု ၶွပ်ႈတဵမ် 49 ပီ ဝတ်ႉထၢတ်ႈပူင်ႇလူဝ်ႉ ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း မီးတၵ်ႉၵႃႇ သတ်ႉထႃး လႄႈ သင်ၶၸဝ်ႈ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ တင်းၼမ်လၢႆ။ သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး...

ၸဝ်ႈၸၢင်းယွတ်ႈသိုၵ်း ၼုင်ႈသၢင်ႇၵၢၼ်းထူၼ်ႈ 9 ဝၼ်းသေ ထၢၵ်ႈလူင်းၵျွင်းယဝ်ႉ

ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၼုင်ႈၽႃႈလိူင်/ သၢင်ႇၵၢၼ်း ႁဵတ်းတၢင်းလီ ယိူင်းၸူးထိုင် ၵေႃႉပဵၼ်မႄႈၸဝ်ႈၵေးၸူးၼၼ်ႉ ၶိုၼ်းထၢၵ်ႈၼုင်ႈၶူဝ်းၵူၼ်းႁိူၼ်း သိုပ်ႇႁၢပ်ႇ ၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ...

တႆးႁွတ်ႈ ၵဵင်းမႆႇ တေယုၵ်ႉယွင်ႈႁူမ်ၸူမ်း Dr. ၸဝ်ႈတိုၼ်းတႆး တီႈဝတ်ႉပႃႇပဝ်ႈ

တူင်ႇဝူင်းတႆး ၼႂ်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး ႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ယုၵ်ႉယွင်ႈႁူမ်ၸူမ်းၸဝ်ႈတူၼ်ၶူး Dr. ၸဝ်ႈ တိုၼ်းတႆး တီႈ ဝတ်ႉပႃႇပဝ်ႈ ၵၢင်ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ တိုဝ်ႉတၢင်း ၸဝ်ႈလႆႈႁပ်ႉၸုမ်းၶူး Ph.D...

ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း ၼုင်ႈၽႃႈလိူင် ၶဝ်ႈၼႂ်းသႃသၼႃ ပုၼ်ႈတႃႇမႄႈၸဝ်ႈၵေးၸူး

ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၼုင်ႈၽႃႈလိူင်/ သၢင်ႇၵၢၼ်း ႁဵတ်းတၢင်းလီ ယိူင်းၸူးထိုင် ၵေႃႉပဵၼ်မႄႈၸဝ်ႈၵေးၸူး။ ဝၼ်းတီႈ 24/05/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၸွမ်သိုၵ်းလူင်...

မိူင်းၼၢႆးႁဵတ်းပွႆးၼူၾႆးတီႈၼမ်ႉႁူးၸၢၵ်ႈတေႃႇ ၵၢဝ်ႇယွၼ်းၾူၼ်ၼမ်ႉ ႁႂ်ႈမၢၵ်ႇၶဝ်ႈၵိုၼ်းၶွၼ်ႈ

ဝၼ်းလိူၼ်ႁူၵ်းမူၼ်း ၵူၼ်းမိူင်းၼၢႆး ႁူမ်ႈၵၼ်ႁဵတ်းပၢင်ပွႆးၼူၾႆး တီႈၼမ်ႉႁူးၸၢၵ်ႈတေႃႇ ဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး သေ တႆႈတဵၼ်းယွၼ်းၼမ်ႉယွၼ်းၾူၼ် ႁႂ်ႈမၢၵ်ႇၶဝ်ႈတဝ်ႈၼမ်ႉၵိုၼ်းၶွၼ်ႈလီ၊ ႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း လႆႈယူႇမူၼ်ႈ ၵတ်းယဵၼ်။ ဝၼ်းတီႈ 18/5/2019 သင်ၶၸဝ်ႈပဵၼ်ၵဝ်ႉၵၼ်းသေ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ...
ၵႃႈၵွင်မွင်းသႅင်ႇ ၶၢဝ်းသွၼ်းၼမ်ႉ မိူင်းသိပ်းသွင်ပၼ်းၼႃး၊ မေႃမိုဝ်းတႆးတႅမ်ႈ

မႃးႁူႉၸၵ်းပီမႂ်ႇသွၼ်းၼမ်ႉၵၼ်  

ၼိုင်ႈပီတီႈဢေႇသုတ်း တေလႆႈထူပ်းပီမႂ်ႇတႆး၊ ယဝ်ႉပီမႂ်ႇလုမ်ႈၾႃႉ၊ ပီမႂ်ႇၶႄႇလႄႈပီမႂ်ႇ သွၼ်းၼမ်ႉ ပၼ်ႇပဵၼ်သင်ၶႃရယူႇၸိူင်ႉၼႆ။   ပီမႂ်ႇသွၼ်းၼမ်ႉ ပဵၼ်ၾိင်ႈၸၢဝ်းၵလႃး မိူင်း ၸမ်းပူး(ၸမ်ႇပူႇတီႇပႃႇ-ဢိၼ်းတိယိူဝ်း၊ ၼီႊပေႃးလ်၊ ပႃႊၵိသ်ႉသတၢၼ်ႊ လႄႈပင်ႊ ၵလႃးတဵသ်ႉ) ၸိူဝ်းၼပ်ႉယမ်...

ပီႈၼွင်ႉၼွင်ႁၢႆးယႃႈ(ၼွင်ဢိၼ်းလေး) တေၸတ်းပၢင်လဵၼ်ႈၼမ်ႉလိူၼ်ႁႃ ပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်းႁႅၵ်ႈ

ၼင်ႇႁိုဝ်တေၸၼ်ၸႂ်ၼၵ်းတွင်ႈတဵဝ်းဢႅဝ်ႇယဵမ်ႈၼမ်တိူဝ်းမႃးလိူဝ်ၵဝ်ႇၼႆသေလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆးၶပ်းၶိုင်တႃႇႁဵတ်းပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉၼႂ်းၼွင်ႁၢႆးယႃႈ ပဵၼ်ပွၵ်ႈႁႅၵ်ႈၼႂ်းပိုၼ်း ဝႃႈၼႆ။ ပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉၼႂ်းၼွင်ႁၢႆးယႃႈၼႆႉ တေသႂ်ႇၸိုဝ်ႈဝႃႈ Inlay floating Thingyun festival 2019 ။ တေၸတ်းႁဵတ်းတီႈႁူင်းႁေႃး ၼိူဝ်ၼမ်ႉ Inlay Culture...
ၵၢတ်ႇၸဝ်ႈၾႃႉ ၵဵင်းတုင

ၵၢတ်ႇၸဝ်ႈၾႃႉ ၵဵင်းတုင် ပီၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈ သိုဝ်ႉၶၢႆ ၵိုၼ်းၶွၼ်ႈၼမ်

ၵၢတ်ႇၸဝ်ႈၾႃႉ (ဢမ်ႇၼၼ်) ၵၢတ်ႇၵဝ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းယုမ်ႇယမ် ၸတ်းႁဵတ်းမႃးၵူႈပီၼၼ်ႉ ပီၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈသိုဝ်ႉၸၢႆႇၶၢႆၶူဝ်း ၵိုၼ်းၶွၼ်ႈၼမ်လိူဝ်ၵူႈပီ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 27/03/2019 တႄႇယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 6 မူင်း...

ပီႈၼွင်ႉတႆး ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး လိူၵ်ႈၸဝ်ႈၶႂၢၼ်မိူင်း ပဵၼ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ၸႄႈဝဵင်း

ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်တူင်ႇဝူင်းတႆး တူၼ်ႈတီး ယုၵ်ႉဢဝ် ၸဝ်ႈၶႂၢၼ်မိူင်း ၶိုၼ်ႈပဵၼ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ ၾိင်ႈငႄႈတႆး ၸႄႈဝဵင်း တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 2 ပီ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 03/03/2019 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း