Saturday, March 28, 2020
Home ၶၢဝ်ႇ ၾိင်ႈငႄႈၾိင်ႈထုင်း

ၾိင်ႈငႄႈၾိင်ႈထုင်း

ပွႆးသၢင်ႇလွင်း ၾိင်ႈထုင်းတႆး 4-5 တီႈ ယုၵ်ႉလိူၵ်ႈ/ ဢမ်ႇႁဵတ်း လၢႆလၢႆပၢင်

ပွႆးသၢင်ႇလွင်း ဝတ်ႉ/ ၵျွင်းပၢင်ႇ လၢႆးၶႃႈ လႄႈ ဝတ်ႉဝေႇလုဝၼ်ႇ ဝဵင်းၵႃလိ ၸိူဝ်းၼႆႉ ၼႂ်းပီၼႆႉ တေဢမ်ႇၸတ်းႁဵတ်းယဝ်ႉ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊရူဝ်ႊၼႃႊ(ၶူဝ်ႊ ဝိတ်ႊ - 19)...

ၵၢတ်ႇၸဝ်ႈၾႃႉ ၵဵင်းတုင် ပီၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈ သိုဝ်ႉၶၢႆ ဢမ်ႇပေႃးၵိုၼ်းၶွၼ်ႈ မိူၼ်ၵူႈပီ

ၵၢတ်ႇၸဝ်ႈၾႃႉ(ဢမ်ႇၼၼ်) ၵၢတ်ႇၵဝ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းယုမ်ႇယမ် ၸတ်းႁဵတ်းမႃး ၵူႈပီၼၼ်ႉ ပီၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈသိုဝ်ႉၸၢႆႇ ၶၢႆၶူဝ်း ဢမ်ႇပေႃးၵိုၼ်းၶွၼ်ႈမိူၼ်ၵူႈပီ။ ဝၼ်းတီႈ 16/3/2020 ပဵၼ်ဝၼ်းၵၢတ်ႇၸဝ်ႈၾႃႉ ၵူၼ်းမိူင်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈသိုဝ်ႉၶၢႆ ၶူဝ်းၵၼ်...

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ယွၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ႁႂ်ႈသိူဝ်ႇတၢင်း ပၵ်းသဝ်ၾႆးပၼ် ၼႂ်းထုင်ႉမူၺ်ႇတေႃႇႁူဝ်လိုင်း

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁူဝ်လိုင်း တုၵ်းယွၼ်းထိုင်တီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ႁႂ်ႈပူၵ်းပွင်မူၼ်ႉမႄးပၼ် လွင်ႈသဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်း၊ ၼမ်ႉၸႂ်ႉလႄႈ ၾႆးၾႃႉ ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ဝၼ်းတီႈ 8/3/2020 ဝၼ်းလိူၼ်သီႇမူၼ်းၼၼ်ႉ မီးသင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၶဝ်ႈပွႆးလူႇတၢၼ်းဝႆႈသႃ ထၢတ်ႈၸႅတ်ႈမူၺ်ႇတေႃႇ ႁူဝ်လိုင်း...

ပၢင်ၾိုၵ်းၽွၼ်ႉမေႃသွၼ် တီႈလၢႆးၶႃႈပီၼႆႉ ၵိုၼ်းၶွၼ်ႈၼမ်လီ

ပၢင်ၾိုၵ်းၽွၼ်ႉ မေႃသွၼ် ၾိင်ႈငႄႈပုတ်ႉထ ႁူင်းႁဵၼ်းထမ်ႇမလႄႈ လိၵ်ႈလၢႆးတႆး တီႈတူင်ႇဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ပီၼႆႉ မီးသင်ၶ ၸဝ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈၾိုၵ်းၽွၼ်ႉ 280 ပၢႆ။ ယူႇတီႈၸုမ်းသင်ၶၸဝ်ႈ တူင်ႇဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ...

ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈႁၵ်ႉပႃႇထိူၼ်ႇ တူဝ်သတ်း ႁႂ်ႈၾၢင်ႉယူႇ ၾၢင်ႉၵိၼ်

ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ်ႉ မဵတ်ႉတႃႇ/ပၼ်ၾၢင်ႉထိုင် ၵူၼ်းမိူင်း ႁႂ်ႈၾၢင်ႉယူႇ ၾၢင်ႉၵိၼ်ၵၼ် ၵူဝ်ၸပ်း တၢင်းပဵၼ်ႁၢႆႉတၢႆ ၼမ် ႁႂ်ႈႁၵ်ႉသႃပႃႇထိူၼ်ႇသတ်းမႅင်း ဝႃႈၼႆ။ ၼႂ်းဝၼ်းလိူၼ်သီႇမူၼ်း ဝၼ်းတီႈ 8/3/2020 ၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ်ႉ...

ယုၵ်းယၵ်းတူဝ်ႈမိူင်း ဝၢႆးပွႆးလိူၼ်သီႇ မိူင်းၵိုင်

ၵူၼ်းၶဝ်ႈပွႆး ၵူၼ်းၶၢႆၶူဝ်း ပွႆးလိူၼ်သီႇ မိူင်းၵိုင် ပႅတ်ႈယုၵ်းယၵ်း မၢၵ်ႇမိူဝ် ၸွမ်းၼႂ်းပၢင်ပွႆး လႄႈ ၸွမ်းႁိမ်းႁွမ်းဝၢင်း ထၢတ်ႈမူၺ်ႇတေႃႇ။ ၵူၼ်းမႃးၶဝ်ႈပွႆး မႃးလူႇမႃး တၢၼ်းလႄႈ ၸဝ်ႈတၢင်းၶၢႆ ၼႂ်းပွႆးလိူၼ်သီႇမိူင်းၵိုင်...

ၸဝ်ႈသၢင်ႇဢွၼ်ႇ (ၵူဝ်ႇယိၼ်ႇလေး) ထမ်ႈၸၢင်ႉႁူဝ်ပူင်း တေၸတ်းပၢင်ပွႆးႁႆႇၵွင်မွင်း ႁဵင်သိူင်း

ၸဝ်ႈသၢင်ႇဢွၼ်ႇ (ၵူဝ်ႇယိၼ်ႇလေး) ထမ်ႈၸၢင်ႉ ဢၼ်မီးၼႂ်း ႁူဝ်ပူင်း ၼႃႈလိၼ်ၽွင်းငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇ ပဢူဝ်း  တေၸတ်းပၢင်ပွႆးႁႆႇၵွင်ႇမွင်း ႁဵင်သိူင်း။ ပၢင်ပွႆးၼႆႉတေၸတ်းႁဵတ်းတီႈၵွင်းမူးၶမ်း ဢၼ်မီးၼိူဝ်လွႆ ထမ်ႈၸၢင်ႉ ႁူဝ်ပူင်း ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 6...

ပွႆးသၢင်ႇလွင်း ဝတ်ႉၵူႇတဝ်ႈ ၵဵင်းမႆႇ ဢမ်ႇပဵၼ်ယဝ်ႉ ပီၼႆႉ

ၸုမ်းပွင်ပဵၼ်ပၢင်ပွႆး ပွႆးသၢင်ႇလွင်း ဝတ်ႉၵူႇတဝ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ  ယုၵ်ႉလိူၵ်ႈပွႆးသၢင်ႇလွင်း ဢၼ်တေၸတ်းႁဵတ်းပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်း 18 ၼႆႉ  ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊရူဝ်ႊၼႃႊ(ၶူဝ်ႊဝိတ်ႊ - 19) ၽႄႈငၢႆႈဝႆးၼၼ်ႉဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 5/3/2020 ယူႇတီႈ...

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈႁၢမ်ႈႁဵတ်းပွႆးၾိင်ႈထုင်း  ႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ဝူႊႁၢၼ်ႊ

ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇငိုၼ်းတွင်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇႁႂ်ႈၶၢႆႉဝၼ်းၸတ်းပွႆးၾိင်ႈထုင်းယွၼ်ႉၼႂ်းမိူင်းတႆး တႃႇႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၸိူဝ်ႉမႅင်း ဝူႊႁၢၼ်ႊ ဢမ်ႇၼၼ် ၶူဝ်ႊရူဝ်ႊၼႃႊ ဢမ်ႇၼၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 2/3/2020 ယူႇတီႈဢူးၸူဝ်းၺုၼ်ႉ ၽွင်းလူင်...

ပွႆးလိူၼ်သီႇမိူင်းၵိုင်ဢမ်ႇၵိုၼ်း ယွၼ်ႉသဵင်ၵွင်ႈသဵင်မၢၵ်ႇပၼ်းၼၼ်ႈ

ပၢင်ပွႆးလိူၼ်သီႇ မိူင်းၵိုင် ဢမ်ႇၵိုၼ်း ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈပၢင်တိုၵ်း ဢၼ်ပဵၼ်ယူႇတီႈလွႆတွၼ်း ဢိူင်ႇႁၢမ်းငၢႆး   ၽူႈတႅၼ်းသၽႃး ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင်လၢတ်ႈ။ ပၢင်ပွႆးလိူၼ်သီႇမူၼ်း တီႈထၢတ်ႈမူၺ်ႇတေႃႇလူင် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင်ၼႆႉ သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး တေႇၸတ်းႁဵတ်းၼႂ်းဝၼ်းလိူၼ်သီႇမႂ်ႇ 8...

သင်ၶၸဝ်ႈ ၾၢႆႇမိူင်း/ ယူၼ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ႁူမ်ႈၵၼ်တွပ်ႇလိၵ်ႈ ပွၵ်ႈၵမ်း 64

သင်ၶၸဝ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၾၢႆႇမိူင်း ၶဝ်ႈတွပ်ႇလိၵ်ႈ တီႈဝတ်ႉႁူဝ်ၶူင်ႇ ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ပွၵ်ႈၵမ်း 64 မီးသင်ၶၸဝ်ႈ ၶဝ်ႈတွပ်ႇ 350 ပၢႆ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 16-23/2/2020...

ပၢင်ၵုမ်လူင် (ၺီႇလႃႇၶၢမ်ႇ) ၵမ်မထၢၼ်း  ၵမ်းထူၼ်ႈ 55 တေပဵၼ်တီႈဝဵင်းၵေးသီး

ပၢင်ပွႆးမႁႃသတိပထၢၼ်ႇ ပၢင်ၵုမ်လူင်ၺီႇလႃႇၶၢမ်ႇ သင်ၶၸဝ်ႈ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ၵမ်းထူၼ်ႈ 54  ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းတီႈ ၸႄႈဝဵင်းၶူဝ် လမ် တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 3 ဝၼ်း ၼၼ်ႉ ယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်းသေ...

ၽူႈၼမ်း SSPP ၶဝ်ႈႁူမ်ႈပွႆးတၢင်ႇထီးထၢတ်ႈ

ပွႆးတၢင်ႇထီးထၢတ်ႈၵွင်းမူးလွႆလၢၼ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း ၽူႈၼမ်း SSPP ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ တၢင်ႇထီး။ ဝၼ်းတီႈ 23/2/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် သင်ၶၸဝ်ႈ၊ တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃးလႄႈ ဢိၵ်ႇပႃး ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ပၢင်ႇၾႃႉ ၽူႈၼမ်း...

ၽူႈတႅၼ်း(လွႆ)တဢၢင်းတုၵ်းယွၼ်းၶိုၼ်း ႁေႃၸဝ်ႈၾႃႉၼမ်ႉသၼ်ႇလွႆလူင်

ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်း ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈမၢႆ 2 ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇ တုၵ်းယွၼ်းၼႂ်းပၢင်ၵုမ် သၽႃးဝႃႈ ႁႂ်ႈမႅင်ႇပၼ်ၶိုၼ်း ႁေႃၸဝ်ႈၾႃႉ(တွင်ႇပႅင်ႇ) ၼမ်ႉသၼ်ႇလွႆလူင် ၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈမွပ်ႈပၼ်ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး လႄႈၾိင်ႈငႄႈၸၢဝ်းတဢၢင်း(လွႆ) ဝႃႈၼႆ။ ၽွင်းတႅၼ်းၸႄႈမိူင်း ၼမ်ႉသၼ်ႇ...

သင်ၶ တၵ်ႉၵႃႇ ထုင်ႉမိူင်းတူၼ် ၵုမ်းၵေႃႇၵွင်းမူးတီႈၶုမ်ၽရၼရေးသူၼ်

ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ်ႉ သင်ႇဝႆႉ ႁႂ်ႈမႄးၵုမ်းလုမ်းလႃး ႁဵတ်းထၢတ်ႈ/ ၸေႇတီႇမႂ်ႇ တီႈၶုမ်ၵုတ်းၸဝ်ႈၼရေးသူၼ် တီႈမိူင်းတူၼ် ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 19/2/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် သင်ၶၸဝ်ႈ မိူင်းတူၼ် ႁူမ်ႈၵၼ် လွတ်ႈဢၢၼ်ႇပရိတ်ႈဝၢင်းမၢၵ်ႇဢုတ်ႇ...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း