Wednesday, May 12, 2021
Home ၶၢဝ်ႇ ၾိင်ႈငႄႈၾိင်ႈထုင်း

ၾိင်ႈငႄႈၾိင်ႈထုင်း

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီႈ ၶွတ်ႇၽွတ်ႈ ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ် ၸူဝ်ႈၶၢဝ်း

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီႈ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် ၶွတ်ႇၽွတ်ႈ ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ် ၸူဝ်ႈၶၢဝ်း ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊ ဝိတ်ႉ 19 လႄႈ ၵၢၼ်မိူင်းသုၵ်ႉယုင်ႈဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 11/4/2021 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း...

ၸဝ်ႈသြႃႇသုၶမ်းမႆႈၸႂ် ပၢႆးယူႇလီသိလ်ထမ်းၸဝ်ႈ ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ဢၼ်ၽဝၼႃႇၼႂ်းထမ်ႈၶၢဝ်းယၢဝ်း

သိလ်ထမ်းၸဝ်ႈ ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ဢတိတ်ႉထၢၼ်ႇ ၶဝ်ႈတိုဝ်းၵမ်သိလ် တီႈထမ်ႈမိူင်းၵႅတ်ႇ တေၶွပ်ႈတဵမ် 2 ပီ၊ ယွၼ်ႉဢမ်ႇ လႆႈၵူတ်ႇထတ်းပၢႆးယူႇလီလႄႈ ၸဝ်ႈသြႃႇသုၶမ်းမႆႈၸႂ်ၸွမ်း - ဝႃႈၼႆ။ ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ...

ပၢင်ၵုမ်လူင် မႁႃသတိပထၢၼ်ႇ(ၺီႇလႃႇၶၢမ်ႇ) ၵျွင်းၵမ်ႇမထၢၼ်း ၵမ်းထူၼ်ႈ 55 တီႈၵေးသီး ၸတ်းႁဵတ်းယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်း

ပၢင်ပွႆးမႁႃသတိပထၢၼ်ႇ ပၢင်ၵုမ်လူင်ၺီႇလႃႇၶၢမ်ႇ သင်ၶၸဝ်ႈ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ၵမ်းထူၼ်ႈ 55  ၸတ်းႁဵတ်းတီႈၸႄႈ ဝဵင်းၵေးသီး တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 3 ဝၼ်း  ယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်းသေ ပွၵ်ႈၵမ်း 56...

ပွႆးၾိင်ႈထုင်းလိူၼ်သီႇ မိူင်းၵိုင် ပီၼႆႉဢမ်ႇပဵၼ်ၸတ်းပဵၼ်ပီထူၼ်ႈသွင်

ငဝ်းလၢႆး ၵၢၼ်မိူင်းၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၼႂ်းမိူင်းတႆး ဢမ်ႇၼိမ်သဝ်းလႄႈ  ပီၼႆႉၵေႃႈပွႆးလိူၼ်သီႇမိူင်းၵိုင် တေဢမ်ႇပဵၼ် ၸတ်းႁဵတ်းထႅင်ႈ။ ပွႆးလိူၼ်သီ  မူၺ်ႇတေႃႇ  မိူင်းၵိုင်  ဢၼ်သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ႁူမ်ႈၵၼ်သေ ၸတ်းႁဵတ်းမႃး ၵူႈပီပီ...

ၵူၼ်းၼုမ်ႇမိူင်းထႆး တေႁူမ်ႈၵၼ် တၢၼ်းလိူတ်ႈ ႁဵတ်းၵုသူလ်ပၼ် ၵူၼ်းၸိူဝ်းလူႉတၢႆ ၽွင်းၼႄၵၢင်ၸႂ် ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်

တႃႇၼႄၾၢင်ႁၢင်ႈဝႃႈ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇထႆး ၸုၵ်းမၼ်ႈပၼ်တၢင်းဢုၼ်ႇၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆသေ ၸုမ်းဢူၺ်းလီသၢၼ်ၶတ်းၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇသိုၵ်း Friends Against Dictatorship FAD ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၼႂ်းမိူင်းထႆး...

သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ တၵ်ႉၵႃႇ ႁူမ်ႈၵၼ် ပူၵ်းသဝ်ဝတ်ႉ/ ၵျွင်း ၼႂ်းၼႃႈတီႈ RCSS

သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ တၵ်ႉၵႃႇ ႁူမ်ႈၵၼ် ပူၵ်းသဝ် ဝတ်ႉတိုၼ်းလႅင်း ဢၼ်မီးၼႂ်းၼႃႈတီႈ RCSS ၵုမ်းၵမ် တီႈလႅၼ်လိၼ်တႆး - ထႆးၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 15/3/2021 တူၵ်းမႅၼ်ႈဝၼ်းလိူၼ်သီႇမႂ်ႇ...

ၾၢႆႇသႃသၼႃၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈၸူး ၵူႈၵၢၼ်ႇၵျွင်း ႁၢမ်ႈၸတ်းႁဵတ်း ပွႆးလၢမ်း

ၾၢႆႇသႃသၼႃ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ႁၢမ်ႈၸတ်းႁဵတ်းပွႆးယႂ်ႇလၢမ်းလူင်လႄႈ ႁၢမ်ႈၶွၼ်ႈတုမ်ၵၼ်ႁူဝ် ၵူၼ်း 50 ၵေႃႉ ၶိုၼ်ႈၼိူဝ် ဝႃႈၼႆ။   ဝၼ်းတီႈ 15/3/2021  ၾၢႆႇသႃသၼႃ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ...

ၵူၼ်းမိူင်းသီႇပေႃႉ လွတ်ႈဢၢၼ်ႇပထၢၼ်း ႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၼႄၵၢင်ၸႂ် လႆႈလွတ်ႈၽေးၶဵၼ်

ၵူၼ်းမိူင်း/ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ႁူမ်ႈၵၼ် လွတ်ႈဢၢၼ်ႇပထၢၼ်း သူင်ႇမဵတ်ႉတႃႇထိုင် ၽူႈၸိူဝ်းဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် တိုၵ်းတေႃး ၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇသိုၵ်းယိုတ်းမိူင်း   ။ ပၢင်လွတ်ႈႁေႃႈပထၢၼ်း  ႁႂ်ႈၵူၼ်းၼႄၵၢင်ၸႂ်လႆႈလွတ်ႈၽေး ႁႂ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်းလႆႈၵတ်းယဵၼ်ၼႆႉ ၸတ်းႁဵတ်းတီႈ ၾၢႆႇဢွၵ်ႇဝဵင်းသီႇပေႃႇ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး...

ၸဝ်ႈသြႃႇ ၽူႈၵွၼ်းဝတ်ႉဝၢၼ်ႈဢၢႆႇၼိူဝ် လႃႈသဵဝ်ႈ ၶဝ်ႈသူၼ်မၢၵ်ႇႁၢၵ်ႈၶမ်း

ၸဝ်ႈသြႃႇ ဝတ်ႉဝၢၼ်ႈဢၢႆႇၼိူဝ် ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းသင်ၶၼႃႇယၵ တူင်ႇဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸဝ်ႈၼိုင်ႈ လႆႈၶဝ်ႈသူၼ်မၢၵ်ႇႁၢၵ်ႈၶမ်း ၵႂႃႇယွၼ်ႉ တၢင်းပဵၼ်ၵူၼ်းထဝ်ႈ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 3/3/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ 5:30 မူင်း လိူၼ်သၢမ်လွင်ႈ...

ၵူၼ်းၼုမ်ႇၼမ်ႉလၼ်ႈ တႆႈတဵၼ်း ယွၼ်းသူး ပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၽူႈလူႉတၢႆ ၼႂ်းပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ် သၢၼ်ၶတ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ

ၵူၼ်းၼုမ်ႇၼမ်ႉလၼ်ႈ ႁူမ်ႈၵၼ် ယွၼ်းသူး တိူင်ႇၵၢဝ်ႇထိုင် ၽူႈၸိူဝ်းလူႉသဵင်ႈၵႂႃႇ ၼႂ်းပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ် သၢၼ်ၶတ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်း ဢႃႇၼႃႇ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 1/3/2021 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၼမ်ႉလၼ်ႈ ႁူမ်ႈၵၼ်...

ပလိၵ်ႈလႄႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယႃႉပၢင်သူတ်ႇမူၼ်းလွတ်ႈႁေႃးပထၢၼ်းတီႈတူၼ်ႈတီး ထိုင်တီႈလႆႈၶၢႆႉၵႂႃႇႁေႃးၼႂ်းႁိူၼ်းပိူၼ်ႈ

ပလိၵ်ႈလႄႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈႁၢမ်ႈႁႄႉ ဢမ်ႇပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းသူတ်ႇမူၼ်းလွတ်ႈႁေႃးပထၢၼ်း ၶၢင်ႈတၢင်းလူင်ၵၢင်ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ထိုင်တီႈလႆႈၶၢႆႉၵႂႃႇႁေႃးၼႂ်းႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်မီးႁိမ်းၶၢင်ႈတၢင်း။  မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 1/3/2021   ၸုမ်းသူတ်ႇမူၼ်းႁေႃးပထၢၼ်း တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈ တႆး ပွတ်းၸၢၼ်း    ထုၵ်ႇပလိၵ်ႈ/ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လိုပ်ႈႁေႃႈ...

ၵၢတ်ႇၸဝ်ႈၾႃႉၵိုၵ်းပိုၼ်းၵဵင်းတုင်ဢၼ်ပိုတ်ႇမႃးၵူႈပီၼၼ်ႉပီၼႆႉတႄႉဢမ်ႇပိုတ်ႇ

ၵၢတ်ႇၸဝ်ႈၾႃႉ မိူင်းၵဵင်းတုင် ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်း ပိုတ်ႇၶၢႆ ၵိုၵ်းပိုၼ်းမႃး ၵူႈပီၼၼ်ႉ ပီၼႆႉ ၶွမ်ႊမတီႊ ၸတ်းၶၢႆ ၵၢတ်ႇ တႅပ်းတတ်းဝႃႈ တေဢမ်ႇပိုတ်ႇၶၢႆယဝ်ႉ - ယွၼ်ႉငဝ်းလၢႆးၵၢၼ်မိူင်း...

သင်ၶတႆး လႄႈ တႆးႁွတ်ႈမိူင်းထႆး တေႁူမ်ႈၵၼ် ဝၢၼ်းပရိတ်ႈ တႆႈတဵၼ်း ယွၼ်းသူး ႁႂ်ႈမိူင်းတႆး ၵတ်းယဵၼ်

သင်ၶတႆး လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ် မိူင်းၵွၵ်ႇ တေဢွၼ်ႁူဝ် ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ဝၢၼ်းပရိတ်ႈ ယွၼ်းသူးပၼ် သိုၵ်းႁၢၼ် တင်း ၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်လႆႈလူႉႁၢႆတၢႆၵႂႃႇ ၼႂ်းပၢင်တိုၵ်း  ၼႂ်းမိူင်းတႆး  ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ...

ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆးၼႆႉ TYO ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ယုၵ်ႉယွင်ႈ ႁၢၼ်ႉတၢင်းၶၢႆ ၸိူဝ်းသႂ်ႇပၢႆႉလိၵ်ႈတႆး

0
ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး TYO ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း မၢႆတွင်း ဝၼ်းတီႈ 7 Feb ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈတဵမ် 74 ပီ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉသေ ႁဵတ်းဝႂ်ယွင်ႈယေႃး သူင်ႇမွပ်ႈထိုင်ႁၢၼ်ႉတၢင်းၶၢႆ...

သိလ်ထမ်းၸဝ်ႈဝုၼ်းၸုမ်ႉသူင်ႇလိၵ်ႈယွၼ်းသူး ႁႂ်ႈၵၢင်းယၢၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19

ၸဝ်ႈပေႃႈသိလ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ်ႉတႅမ်ႈလိၵ်ႈ မဵတ်ႉတႃႇသူင်ႇၸူး  လုၵ်ႉသိတ်ႇတပႄးတပၢၼ်းတမ်းၸႂ် တၵ်ႉၵႃႇၵူၼ်းမိူင်းၵူႈၵေႃႉၶိင်းၵူၼ်း ႁႂ်ႈမေႃယူႇမေႃၵိၼ်ၸွမ်းသိလ်ထမ်းတြႃး ၾၢင်ႉသတိတူဝ်ၽႂ်ႇၸႂ်မၼ်း ယႃႇႁႂ်ႈလႆႈတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၵႃႇလလူင်းမိူင်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 27/1/2021 ဝၼ်းလိူၼ်ၵမ်မူၼ်း 15 ၶမ်ႈ ၸဝ်ႈပေႃႈသိလ်ထမ်း...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း