Wednesday, August 4, 2021
Home ၶၢဝ်ႇ ၾိင်ႈငႄႈၾိင်ႈထုင်း

ၾိင်ႈငႄႈၾိင်ႈထုင်း

ၾႃႉၽႃႇ ထၢတ်ႈမူၺ်ႇတေႃႇ ၵဵင်းလိူၼ် ၼႂ်းတူင်ႇဝဵင်းၵေးသီး

0
မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 18/5/2021 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်းတဵင် ၾႃႉၽႃႇသႂ်ႇ ထၢတ်ႈမူၺ်ႇတေႃႇတိုင်ၶမ်း/ ၵဵင်းလိူၼ် ၼႂ်းဢိူင်ႇၵဵင်းလိူၼ် ၸႄႈဝဵင်းၵေးသီး ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း။ ၽူႈတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ၵေးသီး...

ပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆး ၶၢဝ်းမႆႈ ၼႂ်းတူင်ႇဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ

သင်ၶၸဝ်ႈ ၼႂ်းတူင်ႇဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈ ပိုတ်ႇပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆး ၶၢဝ်းမႆႈ ပွၵ်ႈၵမ်း 25 မီးလုၵ်ႈႁဵၼ်း တင်း မူတ်း 4,000 ပၢႆ ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ...

ဝၢၼ်ႈတႆး ပၢႆႈၽေးၵုင်းၵျေႃႇ လႅၼ်လိၼ်တႆး – ထႆး ႁဵတ်းပွႆးလူင်းပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆး ၶၢဝ်းမႆႈ

0
ဝၢၼ်ႈတႆး သုၼ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးၵုင်းၵျေႃႇ ႁူဝ်ၵူၼ်း 600 ပၢႆ လႅၼ်လိၼ်တႆး - ထႆး ၸတ်းႁဵတ်း ပွႆးလူင်းပၢင်သွၼ် လိၵ်ႈတႆး ၶၢဝ်းမႆႈ ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 9/5/2021...

ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၺႃးၽဝ် 40 ပၢႆ ၽွင်းၸဝ်ႈႁိူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၵႂႃႇမီးသီႇပေႃႉ

ၽွင်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၽၢတ်ႇယၢၼ်ႁိူၼ်းယေးသေ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၵႂႃႇမီးသီႇပေႃႉၼၼ်ႉ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၶဝ်ႈၸုတ်ႇၽဝ်ပႅတ်ႈ ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းမၢၼ်ႈလီႈ ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ် ဢမ်ႇယွမ်း 40 လင် ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 2/5/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်...

ၸဝ်ႈၶူးဝႃး ဝုၼ်းၸုမ်ႉ ၶဝ်ႈတိုဝ်းၵမ်သိလ် တီႈထမ်ႈမိူင်းၵႅတ်ႇ ၶွပ်ႈတဵမ် 2 ပီယဝ်ႉ

ၸွမ်းၼင်ႇ ၶေႃႈဢတိတ်ႉထၢၼ်ႇ ၸဝ်ႈၶူးဝႃး ဝုၼ်းၸုမ်ႉ တေၶဝ်ႈတိုဝ်းၵမ်သိလ် တီႈထမ်ႈမိူင်းၵႅတ်ႇ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းဢွၵ်ႇ ၶူင်း တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 3 ပီ 3 လိူၼ်...

ဝိႁၢၼ်တိုၼ်းလႅင်း လႅၼ်လိၼ် တႆး – ထႆး တိုၵ်ႉလူဝ်ႇၸဝ်ႈတႃႇၼ

ဝိႁၢၼ်တိုၼ်းလႅင်း ဢၼ်သၢင်ႈယူႇတီႈ ႁိမ်းလႅၼ်လိၼ်ထႆး(ၾၢင်ႇၾၢႆႇမိူင်းတႆး) ၼၼ်ႉ သၢင်ႈပႆႇယဝ်ႉတူဝ်ႈ တိုၵ်ႉလူဝ်ႇၸဝ်ႈတႃႇၼ ထႅင်ႈယူႇ ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ် ႁူဝ်ပီ 2021 ၼႆႉမႃး ယူႇတီႈသင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ ၸဝ်ႈသိုၵ်းတိုၼ်းၶိူဝ်း ဢွၼ်ႁူဝ်...

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးၼမ်ႉၶမ်း ၸတ်းပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈလၢႆးတႆး ၶၢဝ်းမႆႈ ယဝ်ႉတူဝ် ၼႂ်းၵႄႈငဝ်းလၢႆးၶဵင်ႇတႃႉလၢႆလၢႆဢၼ်

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ၼမ်ႉၶမ်း ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈလၢႆးတႆးလႄႈ ပိုၼ်းႁူႉ တၢင်းႁၼ် ၽွင်းၶၢဝ်းမႆႈ  ၼႂ်းၵႄႈငဝ်းလၢႆးဝၢၼ်ႈမိူင်းသုၵ်ႉယုင်ႈလႄႈ လွင်ႈၶဵင်ႇတႃႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 13/3/2021 တေႃႇထိုင်...

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီႈ ၶွတ်ႇၽွတ်ႈ ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ် ၸူဝ်ႈၶၢဝ်း

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီႈ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် ၶွတ်ႇၽွတ်ႈ ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ် ၸူဝ်ႈၶၢဝ်း ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊ ဝိတ်ႉ 19 လႄႈ ၵၢၼ်မိူင်းသုၵ်ႉယုင်ႈဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 11/4/2021 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း...

ၸဝ်ႈသြႃႇသုၶမ်းမႆႈၸႂ် ပၢႆးယူႇလီသိလ်ထမ်းၸဝ်ႈ ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ဢၼ်ၽဝၼႃႇၼႂ်းထမ်ႈၶၢဝ်းယၢဝ်း

သိလ်ထမ်းၸဝ်ႈ ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ဢတိတ်ႉထၢၼ်ႇ ၶဝ်ႈတိုဝ်းၵမ်သိလ် တီႈထမ်ႈမိူင်းၵႅတ်ႇ တေၶွပ်ႈတဵမ် 2 ပီ၊ ယွၼ်ႉဢမ်ႇ လႆႈၵူတ်ႇထတ်းပၢႆးယူႇလီလႄႈ ၸဝ်ႈသြႃႇသုၶမ်းမႆႈၸႂ်ၸွမ်း - ဝႃႈၼႆ။ ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ...

ပၢင်ၵုမ်လူင် မႁႃသတိပထၢၼ်ႇ(ၺီႇလႃႇၶၢမ်ႇ) ၵျွင်းၵမ်ႇမထၢၼ်း ၵမ်းထူၼ်ႈ 55 တီႈၵေးသီး ၸတ်းႁဵတ်းယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်း

ပၢင်ပွႆးမႁႃသတိပထၢၼ်ႇ ပၢင်ၵုမ်လူင်ၺီႇလႃႇၶၢမ်ႇ သင်ၶၸဝ်ႈ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ၵမ်းထူၼ်ႈ 55 ၸတ်းႁဵတ်းတီႈၸႄႈ ဝဵင်းၵေးသီး တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 3 ဝၼ်း ယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်းသေ ပွၵ်ႈၵမ်း 56...

ပွႆးၾိင်ႈထုင်းလိူၼ်သီႇ မိူင်းၵိုင် ပီၼႆႉဢမ်ႇပဵၼ်ၸတ်းပဵၼ်ပီထူၼ်ႈသွင်

ငဝ်းလၢႆး ၵၢၼ်မိူင်းၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၼႂ်းမိူင်းတႆး ဢမ်ႇၼိမ်သဝ်းလႄႈ ပီၼႆႉၵေႃႈပွႆးလိူၼ်သီႇမိူင်းၵိုင် တေဢမ်ႇပဵၼ် ၸတ်းႁဵတ်းထႅင်ႈ။ ပွႆးလိူၼ်သီ  မူၺ်ႇတေႃႇ  မိူင်းၵိုင်  ဢၼ်သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ႁူမ်ႈၵၼ်သေ ၸတ်းႁဵတ်းမႃး ၵူႈပီပီ...

ၵူၼ်းၼုမ်ႇမိူင်းထႆး တေႁူမ်ႈၵၼ် တၢၼ်းလိူတ်ႈ ႁဵတ်းၵုသူလ်ပၼ် ၵူၼ်းၸိူဝ်းလူႉတၢႆ ၽွင်းၼႄၵၢင်ၸႂ် ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်

တႃႇၼႄၾၢင်ႁၢင်ႈဝႃႈ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇထႆး ၸုၵ်းမၼ်ႈပၼ်တၢင်းဢုၼ်ႇၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆသေ ၸုမ်းဢူၺ်းလီသၢၼ်ၶတ်းၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇသိုၵ်း Friends Against Dictatorship FAD ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၼႂ်းမိူင်းထႆး...

သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ တၵ်ႉၵႃႇ ႁူမ်ႈၵၼ် ပူၵ်းသဝ်ဝတ်ႉ/ ၵျွင်း ၼႂ်းၼႃႈတီႈ RCSS

သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ တၵ်ႉၵႃႇ ႁူမ်ႈၵၼ် ပူၵ်းသဝ် ဝတ်ႉတိုၼ်းလႅင်း ဢၼ်မီးၼႂ်းၼႃႈတီႈ RCSS ၵုမ်းၵမ် တီႈလႅၼ်လိၼ်တႆး - ထႆးၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 15/3/2021 တူၵ်းမႅၼ်ႈဝၼ်းလိူၼ်သီႇမႂ်ႇ...

ၾၢႆႇသႃသၼႃၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈၸူး ၵူႈၵၢၼ်ႇၵျွင်း ႁၢမ်ႈၸတ်းႁဵတ်း ပွႆးလၢမ်း

ၾၢႆႇသႃသၼႃ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ႁၢမ်ႈၸတ်းႁဵတ်းပွႆးယႂ်ႇလၢမ်းလူင်လႄႈ ႁၢမ်ႈၶွၼ်ႈတုမ်ၵၼ်ႁူဝ် ၵူၼ်း 50 ၵေႃႉ ၶိုၼ်ႈၼိူဝ် ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 15/3/2021  ၾၢႆႇသႃသၼႃ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ...

ၵူၼ်းမိူင်းသီႇပေႃႉ လွတ်ႈဢၢၼ်ႇပထၢၼ်း ႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၼႄၵၢင်ၸႂ် လႆႈလွတ်ႈၽေးၶဵၼ်

ၵူၼ်းမိူင်း/ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ႁူမ်ႈၵၼ် လွတ်ႈဢၢၼ်ႇပထၢၼ်း သူင်ႇမဵတ်ႉတႃႇထိုင် ၽူႈၸိူဝ်းဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် တိုၵ်းတေႃး ၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇသိုၵ်းယိုတ်းမိူင်း ။ ပၢင်လွတ်ႈႁေႃႈပထၢၼ်း  ႁႂ်ႈၵူၼ်းၼႄၵၢင်ၸႂ်လႆႈလွတ်ႈၽေး ႁႂ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်းလႆႈၵတ်းယဵၼ်ၼႆႉ ၸတ်းႁဵတ်းတီႈ ၾၢႆႇဢွၵ်ႇဝဵင်းသီႇပေႃႇ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း