Friday, November 27, 2020
Home ၶၢဝ်ႇ ၾိင်ႈငႄႈၾိင်ႈထုင်း

ၾိင်ႈငႄႈၾိင်ႈထုင်း

လုမ်းလၢင်းသၢင်ႈၶုမ်ၵုတ်း တႃႇသႂ်ႇၶၢပ်ႈတူဝ် ၶူးဝႃးပေႃႈ ၸွမ်းၼင်ႇသိလ်ထမ်းၸဝ်ႈဝုၼ်းၸုမ်ႉ သင်ႇဝႆႉၵွၼ်ႇၶဝ်ႈထမ်ႈမိူင်းၵႅတ်ႇ

ၸဝ်ႈၶူႈဝႃးပေႃႈသိလ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ်ႉ သင်ႇဝႆႉဝႃႈ “ပေႃးၸဝ်ႈလွၼ်ႇၵႂႃႇၼႆ ၶၢပ်ႈတူဝ်ၼၼ်ႉ ယႃႇပေၽဝ်  ႁႂ်ႈၾင်ဢဝ်၊ ႁႂ်ႈႁဵတ်းပၼ်ၶုမ်ၵုတ်းတီႈဝတ်ႉၵျွင်းမိူင်းၽူင်း ” ၼႆလႄႈ ယၢမ်းလဵဝ် တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃးလႄႈလုၵ်ႈၼွင်ႉပွင်ႈပၢႆလႆႈႁူမ်ႈၵၼ် ၵေႃႇသၢင်ႈႁဵတ်းႁေႃႁူင်း...
ၶုၼ်ၽွင်းငမ်းတႆး

ပၢင်ႁႅၼ်းတၢၼ်းပၼ်ၶုၼ်ၽွင်းငမ်း ၽူႈယႂ်ႇတႆးတိုၵ်းသူၼ်း ႁႂ်ႈတႆးမေႃယူႇၸွမ်းငဝ်းလၢႆး ပႂ်ႉပႃးၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း

တီႈပၢင်ႁႅၼ်းတၢၼ်းၼႃးမုၼ် ၶုၼ်ၽွင်းငမ်းလႄႈ ပူႇမွၼ်ႇၼၢႆးယႃႈတႆးမိူဝ်ႈၵွၼ်ႇ တီႈဝတ်ႉပႃႇပဝ်ႈ ၵဵင်းမႆႇၼၼ်ႉ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်တႆး မွၵ်ႇလၢတ်ႈတိုၵ်းသူၼ်း ႁႂ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၶိူဝ်းတႆး မေႃယူႇသဝ်း ၵိၼ်သၢင်ႈ ၸွမ်းငဝ်းလၢႆး ပႂ်ႉပႃးၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းၵႂႃႇ။

ၸဝ်ႈၶူးလူင် ၺႃႇၼသီႇရိ ႁူဝ်ပဝ်ႈသင်ႇၶႃႇၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းဢွၵ်ႇ လူႇတၢၼ်းပၼ်ၵႃႈမၢႆၾူၼ်း ၼႂ်းဝၼ်းၵိူတ်ႇၶွပ်ႈတဵမ် 53 ပီ

ႁူဝ်ပဝ်ႈ သင်ႇၶႃႇၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ ႁဵတ်းတၢင်းလီၵုသူလ် တႃႇမၢႆတွင်းၼႂ်းဝၼ်းၵိူတ်ႇၸဝ်ႈ ၶွပ်ႈတဵမ် 53 ပီ  လူႇ တၢၼ်းထႅမ် ငိုၼ်းၾူၼ်းပၼ် တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇၶိူင်ႈ...

ၵေႃၵမ်ၵၢၼ်တိုဝ်းၵမ် ၵမ်ႇမထၢၼ်းလၢင်းၶိူဝ်း ဝၢင်းၽႅၼ်တေပိုတ်ႇ ၼႂ်းလိူၼ်မူၼ်း တေမႃးၼႆႉ

ၵမ်ႇမထၢၼ်းလၢင်းၶိူဝ်းၼႆႉ ပိုတ်ႇႁပ်ႉယေႃးၵီႇ တိုဝ်းၵမ် တင်ႈတႄႇ ၵၢင်ဝႃႇ ၵူႈပီ၊ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၽႄႈသေ သုတ်ႉလိူၼ်ႈမႃး သွင်လိူၼ်ပၢႆပႆႇၸၢင်ႈပိုတ်ႇ၊ ၵေႃၵမ်ၵၢၼ် ဢုပ်ႇဢူဝ်းဝၢင်းၽႅၼ် ယိူင်းဢၢၼ်းတေပိုတ်ႇ...

တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၽႄႈလႄႈ ပီၼႆႉဝဵင်းပၢင်လူင်တေဢမ်ႇႁဵတ်းပွႆးပီမႂ်ႇတႆး

ဝူင်ႈၼႆႉ ၼႂ်းမိူင်းတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း ၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈၶိုၼ်ႈ မႃးၵူႈဝၼ်းလႄႈ ပၢင်ပွႆးပီမႂ်ႇတႆး ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းၵူႈပီၼၼ်ႉ ပီၼႆႉဝဵင်းပၢင်လူင် တေဢမ်ႇၸတ်းႁဵတ်းယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။

သင်ၶတႆး လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ် တေသုတ်ႇမုၼ်း (ထမ်း)သူင်ႇမဵတ်ႉတႃႇထိုင် ဝၼ်းၵိူတ်ႇ ၸဝ်ႈၶူးလူင် Dr. ၶမ်းမၢႆ ထမ်မသႃမိ

သင်ၶတႆး လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ် မိူင်းၵွၵ်ႇ တေႁူမ်ႈၵၼ် သုတ်ႇမုၼ်း/ ဝၢၼ်းပရိတ်ႈ မဵတ်ႉတႃႇ မင်ႇၵလႃႇဝၼ်းၵိူတ်ႇ ၸဝ်ႈ ၶူးလူင် ပႃႇမွၵ်ႉၶ Dr....

သင်ၶတႆး ၼႂ်းမိူင်းထႆး တေႁူမ်ႈၵၼ် ၸတ်းပၢင်လူႇတၢၼ်း ၼႃးမုၼ် ၶုၼ်ၽွင်းငမ်းလႄႈ ပူႇမွၼ်ႇၼၢႆးယႃႈတႆး

သင်ၶတႆး ၼႂ်းမိူင်းထႆး တေၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ႁႅၼ်းတၢၼ်းၼႃးမုၼ် ၶုၼ်ၽွင်းငမ်းလႄႈ ပူႇမွၼ်ႇၼၢႆးယႃႈတႆး မိူဝ်ႈၵွၼ်ႇ ပွၵ်ႈ ၵမ်းႁႅၵ်ႈ တီႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ယွၼ်းမွၵ်ႇထိုင်တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး တီႈၸမ်/ၵႆ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ...

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ၵဵင်းမႆႇ တိုၵ်းသူၼ်း ၽူႈတေမႃးႁူမ်ႈပၢင်ပွႆးႁပ်ႉၸဵင် တေထိုင်ၼႆႉ ႁႂ်ႈၵူႈၵေႃႉ သႂ်ႇၽႃႈတူမ်းသူပ်းၵၼ်မႃး

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ၵဵင်းမႆႇ တေၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆးႁပ်ႉတွၼ်ႈပီမႂ်ႇတႆး 2115 ၼီႈ ၼႂ်းလိူၼ်ၻီႊသႅမ်ႊၿိူဝ်ႊတေထိုင်မႃးၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး...

ဝၼ်းဢွၵ်ႇဝႃႇသႃ ပီၼႆႉ ၵူၼ်းၶိုၼ်ႈဝတ်ႉၵျွင်း လွင်းမွၵ်ႇ ဢေႇလိူဝ်ၵူႈပီ တၢင်းပွတ်းၵဵင်းတုင်

ဢိင်ၼိူဝ် တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ပတ်းပိုၼ်ႉသေ ဢွၵ်ႇဝႃႇပီၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းတၢင်းၵဵင်းတုင် ဢမ်ႇ ႁတ်းၶိုၼ်ႈၵျွင်း လွင်းမွၵ်ႇ လူႇတၢၼ်း ၵိုၼ်းၶွၼ်ႈမိူၼ်ၵူႈပီ...

ဝတ်ႉတိုၼ်းလႅင်း လႅၼ်လိၼ်တႆး – ထႆး တုင်းႁပ်ႉငိုၼ်းလူႇ တီႈၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ၸေႇတၼႃႇ တႃႇမႄးၵေႃႇသၢင်ႈဝတ်ႉ

ဝတ်ႉတိုၼ်းလႅင်း လွႆသၢမ်သိပ်း လႅၼ်လိၼ်တႆး - ထႆး တေမႄးၵေႃႇၵုမ်းလုမ်းလႃးၶိုၼ်းၼႆသေ ယွၼ်းတုင်းႁပ်ႉလူႇၶၢမ်ႇ ၸူး တီႈၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ၽိူၵ်ႇၸိုၼ်ႈၶၢဝ်သႂ်ၸေႇတႃႇၼ တီႈၸမ်/ ၵႆ...

ဝၼ်းဢၽိထမ်မႃ ၼႂ်းပီ 2020

ဝၼ်းတီႈ 31   ႁၢင်လိူၼ်ဢွၵ်ႉထူဝ်ႊပိူဝ်ႊ  ပီ 2020 ၼႆႉ ပဵၼ်ဝၼ်းဢွၵ်ႇဝႃႇသႃ(တၢင်းမိူင်းတႆး၊ မိူင်းမၢၼ်ႈ)။ မိူင်းထႆး မိူင်းလၢဝ်းတႄႉ ဢွၵ်ႇတႄႇမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 02...

ၽြႃးၸၢမ်ၵဝ်ႈတွၼ်ႈ (ၽွင်ႇတေႃႇဢူး) ပီၼႆႉ ဢမ်ႇလူင်းမိူင်း ယွၼ်ႉၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 လၢမ်းၽႄႈႁႅင်း

ပီၼႆႉၽွင်းၶၢဝ်းဢွၵ်ႇဝႃႇ ၽြႃးၸၢမ်ၵဝ်ႈတွၼ်ႈ(ၽွင်ႇတေႃႇဢူး) တေဢမ်ႇလူင်းဢႅဝ်ႇမိူင်း  မိူၼ်မိူဝ်ႈၵူႈပီပူၼ်ႉမႃး  ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းလႄႈ လႆႈၵိုတ်းယင်ႉဝႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၽႄႈလႄႈ ပိတၵၢတ်ႈပၢင်လူင် သင်ႇပိၵ်ႉၵၢၼ်သွၼ်ႁဵၼ်း သင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈ

မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ပတ်းပိုၼ်ႉ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်းထိုင် ႁူဝ်မိုၼ်ႇယဝ်ႉလႄႈ ႁႂ်ႈၵႆယၢၼ်တၢင်းပဵၼ်ၼႆသေ မုၵ်ႉၸုမ်းလူင်သင်ႇၶႃႇၸိုင်ႈတႆး ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈသင်ႇပိၵ်ႉ ၵၢၼ်သွၼ်ႁဵၼ်း တိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈ ဝတ်ႉပိတၵၢတ်ႈ ဝဵင်းပၢင်လူင်...

ပၢင်ၵုမ်လွင်ႈတႆး မႄႈႁွင်ႈသွၼ် ၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇ ၽူႈသူၼ်ၸႂ်လွင်ႈတႆး ၶဝ်ႈႁူမ်ႈၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇ

ပၢင်ၵုမ်လူင်လဵပ်ႈႁဵၼ်းလွင်ႈတႆး ၵူႈမိူင်းမိူင်း ပွၵ်ႈၵမ်း 2 ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းတီႈ ဝဵင်းမႄႈႁွင်ႈသွၼ် ၸႄႈတွၼ်ႈမႄႈႁွင်ႈသွၼ် မိူင်းထႆးတွၼ်ႈၼိူဝ်ၼၼ်ႉ ၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇလွင်ႈတႆး၊ ၽူႈသူၼ်ၸႂ် လဵပ်ႈႁဵၼ်း လွင်ႈတႆး...

ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်းလႄႈ ၶၢဝ်းတၢင်း 70 ပီ ပီၼႆႉ တိူၵ်ႈၵမ်မထၢၼ်းလၢင်းၶိူဝ်း ဢမ်ႇၸၢင်ႈႁပ်ႉၽူႈတိုဝ်းၵမ်

တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်းၶိုၼ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ပတ်းပိုၼ်ႉမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် လႄႈ တီႈတိုဝ်းၵမ် တိူၵ်ႈၵမ်မထၢၼ်း မူႇလမိၼ်းၵုၼ်း/ သႃသၼႃ မၢၼ်ႇဢွင်ႇ  ဢၼ်ဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်းပဵၼ်ငဝ်ႈၼၼ်ႉ ပီၼႆႉ...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း