Thursday, September 19, 2019
Home ၶၢဝ်ႇ ၾိင်ႈငႄႈၾိင်ႈထုင်း

ၾိင်ႈငႄႈၾိင်ႈထုင်း

ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ်ႉ ၶဝ်ႈထမ်ႈတိုဝ်းၵမ်သိလ် တီႈထမ်ႈမိူင်းၵႅတ်ႇ ၶွပ်ႈတဵမ် 3 လိူၼ်

ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ်ႉယေႃးတူဝ်ၶဝ်ႈထမ်ႈ တိုဝ်းၵမ်သိလ်ထမ်း 3 ပီ 3 လိူၼ်ပၢႆ 3 ဝၼ်း တီႈထမ်ႈမိူင်းၵႅတ်ႇ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းဢွၵ်ႇ ၶွပ်ႈတဵမ် 3 လိူၼ်ယဝ်ႉ...

ပၢင်ပွႆးပီမႂ်ႇတႆး 2114 ၼီႈတေၸတ်းတီႈဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး

ပၢင်ပွႆးလူင်ႁပ်ႉတွၼ်ႈပီမႂ်ႇတႆး 2114 ၼီႈၼႆႉ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ဝဵင်းတူၼ်ႈတီးတေႁပ်ႉ ၸတ်းႁဵတ်းဝႃႈၼႆၶႃႈဢေႃႈ။ ပၢင်ပွႆးႁပ်ႉတွၼ်ႈပီမႂ်ႇတႆး ဢၼ်ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆးႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်း 2 ပီ 1 ပွၵ်ႈၼၼ်ႉ ပၢင်ပွႆးႁပ်ႉတွၼ်ႈပီမႂ်ႇတႆး 2114 ၼီႈၼႆႉ...

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးၼမ်ႉလၼ်ႈ တေၸတ်းပၢင်သွၼ်ႁႆႇၵွင် မွင်း လၢႆးၵႃႈဝႅၼ် ၽွင်းၼႂ်းဝႃႇ

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ ၾိင်ႈငႄႈတႆး ဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ တေႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်သွၼ်လၢႆးႁႆႇ ၵွင်၊ မွင်း သိူင်းလႄႈ လၢႆးၶႅၼ်ႉ/ၶွၼ်ႉ/လႅဝ်း တႃႇၶၢဝ်းတၢင်းၼႂ်းဝႃႇ 3 လိူၼ်။ ၶၢဝ်းၼႂ်းဝႃႇၼႆႉ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ ၾိင်ႈငႄႈတႆး...

UNESCO ၾၢႆႇႁၵ်ႉသႃၶူဝ်းၶွင်ၵဝ်ႇ   မၵ်းမၼ်ႈဝဵင်းႁေႃၶမ်းၵဝ်ႇမၢၼ်ႈ ပူးၵမ်ႇ ၶဝ်ႈပဵၼ်ၶူဝ်းပူၺ်ႈလုမ်ႈၾႃႉ

UNESCO ၾၢႆႇႁၵ်ႉသႃၶူဝ်းၶွင်ၵဝ်ႇ   ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 6 လိူၼ်ၵျူႊ လၢႆႊမၵ်းမၼ်ႈဝဵင်းႁေႃၶမ်းၵဝ်ႇမၢၼ်ႈ ပူးၵမ်ႇ ၶဝ်ႈပဵၼ်ၶူဝ်းပူၺ်ႈလုမ်ႈၾႃႉ World Heritage ။ ယူႇတီႈပၢႆးပၺႃႇ ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ...

တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ဝဵင်းၵႃလီႉ ၸတ်းပၢင်မွပ်ႈဢၢပ်ႈဝတ်ႉၵျွင်းတိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈပၼ် ၸဝ်ႈၶူးၶမ်းလႅင်း ၶေႇမိၼ်ႇတ ဢၼ် ႁဵၼ်းလိၵ်ႈယဝ်ႉၸၼ်ႉ B.A ၾၢႆႇသႃသၼႃ

တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ဝဵင်းၵႃလီႉ ထၢပ်ႈၵၢမ်ႇယေႃးမုၼ် ၸဝ်ႈၶူးၶမ်းလႅင်း ၶေႇမိၼ်ႇတ မွပ်ႈဢၢပ်ႈဝတ်ႉၵျွင်း တိူၵ်ႈသွၼ် လိၵ်ႈ ဝတ်ႉၵုင်းပဝ်း ဝဵင်းၵႃလီႉပၼ်ၸဝ်ႈၶူး။ ဝၼ်းတီႈ 4-6/7/2019 တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ႁူဝ်ၵျွင်းၵုင်းပဝ်း လႄႈ...

ပီႈၼွင်ႉတႆးထုင်ႉလွႆလႅမ်ဢွၼ်ႇ မိူင်းယၢင်းလႅင်ပိုတ်ႇလုမ်းၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး

ၵေႃႈလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ထုင်ႇလွႆလႅမ်ဢွၼ်ႇ တူင်ႇဝဵင်းလွႆၶေႃ မိူင်းယၢင်းလႅင် ၸတ်းပၢင်ပိုတ်ႇ လုမ်းၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး မီးၵူၼ်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈၵိုၼ်းၶွၼ်ႈ။ ပီႈၼွင်ႉတႆး ၼႂ်းထုင်ႉလွႆလႅမ်ဢွၼ်ႇ ပိုတ်ႇလုမ်းၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး  တီႈဝၢၼ်ႈလိၼ် ၽုင်ႇ လူင် မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 23/6/2019...

ပၢင်ၼေၶူဝ်းၸဝ်ႈၾႃႉတႆး တီႈႁူင်းၼေပိုၼ်းတႃႈၵုင်ႈ ၵိုၼ်းၶွၼ်ႈလီ လုၵ်ႈလၢၼ်ၸဝ်ႈၾႃႉတႆးမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈတင်းၼမ်

ပၢင်ပိုတ်ႇပၢင်ၼေၶူဝ်းၸဝ်ႈၾႃႉတႆး တီႈႁူင်းၼေပိုၼ်း ဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ ၵိုၼ်းၶွၼ်ႈလီ။ လုၵ်ႈလၢၼ်ၸဝ်ႈၾႃႉမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈ  20 ပၢႆ။ ဝၼ်းတီႈ 09/06/2019 ၼၢင်းလၢဝ်ငိုၼ်း ၽူႈၸိသင်ႇ တီႈႁူင်းၼေပိုၼ်း တႃႈၵုင်ႈ ဢွၼ်ႁူဝ်ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၼေၶူဝ်းၸဝ်ႈၾႃႉတႆး (ၸဝ်ႈၾႃႉလူင်ႇယွင်ႁူၺ်ႈ)...

ႁူင်းၼေပိုၼ်း National Museum ဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ တေၸတ်းပၢင်ၼေၶူဝ်းၼုင်ႈၸဝ်ႈၾႃႉတႆး ႁေႃယွင်ႁူၺ်ႈ

ႁူင်းၼေပိုၼ်း National Museum ဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ တေၸတ်းပၢင်ၼေၶူဝ်းၼုင်ႈၸဝ်ႈၾႃႉတႆး ႁေႃယွင်ႁူၺ်ႈ တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 9 ဝၼ်း တီႈႁူင်းၼေပိုၼ်း ဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ။ ယိူင်းဢၢၼ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းၼွၵ်ႈမိူင်း ၼႂ်းမိူင်း ၸိူဝ်းမႃးဢႅဝ်ႇယဵမ်ႈတွင်ႈတဵဝ်းလႆႈလဵပ်ႈႁဵၼ်း သိူဝ်ႈၽႃႈ...

ဝၼ်းၵိူတ်ႇၸဝ်ႈတူၼ်ၶူး ဝတ်ႉထၢတ်ႈပူင်ႇလူဝ်ႉ ၶွပ်ႈတဵမ် 49 ပီ တီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း

ဝၼ်းၵိူတ်ႇၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးပၺ်ၺႃသႃရ(ၸဝ်ႈဝိသဵတ်ႇ) ဢႃယု ၶွပ်ႈတဵမ် 49 ပီ ဝတ်ႉထၢတ်ႈပူင်ႇလူဝ်ႉ ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း မီးတၵ်ႉၵႃႇ သတ်ႉထႃး လႄႈ သင်ၶၸဝ်ႈ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ တင်းၼမ်လၢႆ။ သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး...

ၸဝ်ႈၸၢင်းယွတ်ႈသိုၵ်း ၼုင်ႈသၢင်ႇၵၢၼ်းထူၼ်ႈ 9 ဝၼ်းသေ ထၢၵ်ႈလူင်းၵျွင်းယဝ်ႉ

ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၼုင်ႈၽႃႈလိူင်/ သၢင်ႇၵၢၼ်း ႁဵတ်းတၢင်းလီ ယိူင်းၸူးထိုင် ၵေႃႉပဵၼ်မႄႈၸဝ်ႈၵေးၸူးၼၼ်ႉ ၶိုၼ်းထၢၵ်ႈၼုင်ႈၶူဝ်းၵူၼ်းႁိူၼ်း သိုပ်ႇႁၢပ်ႇ ၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း