Tuesday, November 20, 2018
Home ၶၢဝ်ႇ ၾိင်ႈငႄႈၾိင်ႈထုင်း

ၾိင်ႈငႄႈၾိင်ႈထုင်း

ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်ပွႆးပီမႂ်ႇတႆး 2113 ၼီႈ ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ မႃးႁပ်ႉတုင်းပီမႂ်ႇတႆး တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး

ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်ပွႆးပီမႂ်ႇတႆး (ပီတႆး 2113) ၼီႈ ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ မႃးႁပ်ႉတုင်းပီမႂ်ႇတႆး တီႈၼႂ်းမိုဝ်းၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်ပွႆးပီမႂ်ႇတႆး (ပီတႆး 2109) ၼီႈတီႈတူၼ်ႈတီး တႃႇၸတ်းပွႆးပီမႂ်ႇတႆး (ပီတႆး 2113) ၼီႈ...

သင်ၶၸိုင်ႈတႆး တေၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်လူင်(ၺီႇလႃႇၶၢမ်ႇ) ပွၵ်ႈၵမ်းထူၼ်ႈ 53 တီႈၵဵင်းတုင်

ပၢင်ပွႆးမႁႃသတိပထၢၼ်ႇ ပၢင်ၵုမ်လူင် ၺီႇလႃႇၶၢမ်ႇသင်ၶၸဝ်ႈ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ၵမ်းထူၼ်ႈ 53 ၼႆႉ တေၸတ်းႁဵတ်းတီႈ ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 11/10/2018 ၶွမ်ႊမတီႊပွင်ပဵၼ်ပၢင်ပွႆး ၺီႇလႃႇၶၢမ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင်...

ၽြႃးၸၢမ်ၵဝ်ႈတွၼ်ႈ (ၽွင်ႇတေႃႇဢူး) တႄႇလူင်းဢႅဝ်ႇမိူင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းယွင်ႁူၺ်ႈ

ပွႆးၽြႃးၸၢမ်ၵဝ်ႈတွၼ်ႈ (ၽွင်ႇတေႃႇဢူး) တႄႇလူင်းဢႅဝ်ႇမိူင်း မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 10-27/10/2018 တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 18 ဝၼ်း ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 16/10/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 7 မူင်း...

တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး သိူဝ်ႇတၢင်းၶိုၼ်ႈၸူးထၢတ်ႈမင်ႇၵလႃႇၸုမ်ႈမိူင်း ဢၢၼ်းတေယဝ်ႉ ၼႃႈဢွၵ်ႇဝႃႇ

ၶွမ်ႊမတီႊၾၢႆႇလူလွမ်ထၢတ်ႈမင်ႇၵလႃႇ ၸုမ်ႈမိူင်း ဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈၵူၼ်းမိူင်း သိူဝ်ႇသဵၼ်ႈတၢင်းၶိုၼ်ႈၸူးထၢတ်ႈ ၵွင်းမူး ၼိူဝ်လွႆသၢမ်သိပ်း ဢၼ်ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ်ႉ ဢွၼ် ႁူဝ်ၵေႃႇသၢင်ႈလူႇတၢၼ်း တေဢၢၼ်းသၢင်ႈ ႁႂ်ႈ ယဝ်ႉ ၼႃႈဢွၵ်ႇဝႃႇသႃ ဝႃႈၼႆ။ ၶူဝ်လႆၶိုၼ်ႈၸူးထၢတ်ႈ...

ၵူၼ်းမိူင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း သၢၼ်ၶတ်း ပၢင်တေႃႇလွင်း ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းၸွမ်း ၼႂ်းပွႆးလၢမ်း တင်ႈထမ်း(တဵတ်ႈထမ်း)

ပၢင်ပွႆးတဵတ်ႈထမ်း တီႈပွၵ်ႉမႄးၶၢဝ် ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ဢမ်ႇမီးပၢင်တေႃႇလွင်း။ ၵူၼ်းမိူင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ဢဝ်ႁဵတ်း တူဝ်ယၢင်ႇလီ။ ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပွၵ်ႉမႄႈၶၢဝ် ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၵၼ်သေ ၸတ်းႁဵတ်းပွႆးတင်ႈထမ်း လူၺ်ႈဢမ်ႇမီးပၢင်တေႃႇလွင်း တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 24-29/09/2018 ဝႃႈၼႆ။ ၸၢႆးဢုတ်ႉ...
ၽွင်းလူင်ႇတၢၼ်းယၢတ်ႇၼမ့် ၵျွင်းတႅၵ်ႈမႂ်ႇလႄႈ ပၢင်တဵတ်ႈထမ်းပထၢၼ်း

ၵျွင်းၵၢင်ဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ယၢတ်ႇၼမ်ႉႁေႃၸဝ်ႈၼၢႆးၶၢဝ် လင်မႂ်ႇသေ ၸတ်းပႃးပၢင်တဵတ်ႈထမ်းပထၢၼ်း

ဝၢႆးလိူၼ်သိပ်းမူၼ်းၼႆႉမႃး တီႈၵျွင်းၵၢင်ဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႆႈၸတ်းႁဵတ်းပွႆးယၢတ်ႇၼမ်ႉ ႁေႃၸဝ်ႈၼၢႆး ၶၢဝ်လင်မႂ်ႇသေ ၸတ်းပႃးပၢင်တဵတ်ႈ(တေႇသၼႃႇ) ထမ်းပထၢၼ်း ၶၢဝ်းတၢင်းႁိုင် 3 ဝၼ်း မီးသင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ ၽူႈယႂ်ႇ ၵူၼ်းလူင်...
ႁူင်းပွႆႇသဵင် တႆးႁုၼ်ႈမ်ႂ

သင်ၶၸဝ်ႈ 600 ပၢႆ မိူင်းသႅၼ်ဝီ တင်ႈထမ်းမႄးမိူင်း ၸွမ်းႁိတ်ႈႁွႆးၸဝ်ႈၾႃႉ

သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ထဝ်ႈဝၢၼ်ႈထဝ်ႈၼႃး ပီႈၼွင်ႉဝဵင်းသႅၼ်ဝီ တင်းၼမ် ႁူမ်ႈၵၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်တၢင်းလီ ၼႂ်းဝၼ်းလိူၼ် 10 မႂ်ႇ 10 ၶမ်ႈ ဢွၼ်ၵၼ် ႁဵတ်းပွႆးလွင်ႈသွမ်းသင်ၶၸဝ်ႈ လူႇတၢၼ်းတမ်ႈတီႈၸဝ်ႈမိူင်း...

ငဝ်ႈငုၼ်း ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး တႅပ်းတတ်း တေႁဵတ်းပွႆးပီမႂ်ႇတႆးယႂ်ႇလူင် တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၶၢဝ်းတၢင်း 4 ဝၼ်း

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ ၾိင်ႈငႄႈတႆး ၵူႈၸႄႈဝဵင်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် တႃႇႁၢင်ႈႁႅၼ်းၸတ်း ႁဵတ်းပၢင်ပွႆးႁပ်ႉတွၼ်ႈပီမႂ်ႇတႆး 2113 ၼီႈ ဢၼ်တေထိုင်မႃးၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 18/09/2018 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 1...

ၶွမ်ႊမတီႊ ပွႆးလိူၼ် 12 မူၼ်း ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး တႅပ်းတတ်းတေႁဵတ်းပွႆးပွႆႇႁူင်းၾႆးမိၼ် 9 ဝၼ်း

ၸုမ်းၾိင်ႈငႄႈ/ၾိင်ႈထုင်း ပွႆးႁူင်းၾႆးမိၼ် ၸႄႈမိူင်းတႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ဝႃႈ ပၢင်ပွႆးႁူင်းၾႆးမိၼ် လိူၼ် သိပ်းသွင်မူၼ်း တီႈတူၼ်ႈတီးၼႆႉ တႅပ်းတတ်း တေၸတ်းႁဵတ်း တႃႇ 9 ဝၼ်း ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်းမီးၶၢဝ်ႇဢွၵ်ႇမႃးဝႃႈ...

ဝူင်ႈတေမႃးၼႆႉ ထုင်ႉပူင်းတေႁဵတ်းပွႆးလူင် ၶႅင်ႇၽၢႆးႁိူဝ်း

ၸုမ်းၵေႃပွင်ပဵၼ်ပၢင်ပွႆး ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ၊ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်လႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်း မိူင်းႁူမ်ႈၵၼ်တေၸတ်း ႁဵတ်းပၢင်ပွႆးၶႅင်ႇႁိူဝ်း တႃႇပႅင်းမႅတ်ႇၾိင်ႈႁိတ်ႈႁွႆး။ ဝၼ်းတီႈ 16 – 17 /09/2018 ၼႆႉ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း