Monday, January 24, 2022
Home ၶၢဝ်ႇ ၾိင်ႈငႄႈၾိင်ႈထုင်း

ၾိင်ႈငႄႈၾိင်ႈထုင်း

သင်ႇၶတႆးလုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ် မိူင်းၵွၵ်ႇယွၼ်းသူးဝၼ်းၵိူတ်ႇ ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ထူၼ်ႈတဵမ် 58 ပီ

0
သင်ႇၶတႆးလႄႈ တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ႁူမ်ႈၵၼ် ၸတ်းပၢင်ယွၼ်းသူး တႃႇဝၼ်းၵိူတ်ႇၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ တီႈဝတ်ႉမႂ်ႇတႆး သႃထု ပရႃႇတိတ်ႇ မိူင်းၵွၵ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 2/1/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်...

ၸဝ်ႈၶေႇမႃႇဝတီႇ မင်းရၢႆး လုၵ်ႈပႂ်ႉ ၸဝ်ႈၾႃႉလူင်ၸဝ်ႈၸၢမ်ႇထုၼ်း မိူင်းပွၼ် လူႉသဵင်ႈၼွၼ်းၽေး

0
မႁႃႇတေႇဝီႇ ၶေႇမႃႇဝတီႇ မင်းရၢႆး မေးၼၢင်း ၸဝ်ႈသိူဝ်ႁူမ်ႇ လုၵ်ႈၸၢႆး ၸဝ်ႈၾႃႉလူင် ၸဝ်ႈၸၢမ်ႇထုၼ်း ( မိူင်းပွၼ်) လူႉသဵင်ႈၼွၼ်းၽေး တီႈမိူင်းဢေႃႊသတြေႊလီႊယိူဝ်ႊ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 20/12/2021...

ဝၼ်းၵိူတ်ႇၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 58 ပီ ပီၼႆႉ “ႁႂ်ႈတၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃးတိုဝ်းၵမ်သိလ် ၵိၼ်သၢၵ်ႈလွတ်ႈၵၼ်”

0
ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 5/1/2022 ဝၼ်းဝိၸႃႇတမင်ႇၵလႃႇ ဝၼ်းၵိူတ်ႇၸဝ်ႈသိလ်ထမ်းၶူးဝႃး ဝုၼ်းၸုမ်ႉ ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 58 ပီၼႆႉ ယူႇတီႈငဝ်ႈငုၼ်း မုၵ်ႉၸုမ်းလူင် သင်ႇၶႃႇၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း တိုၵ်းသူၼ်းထိုင်...

ၶၢပ်ႈတူဝ် ၸဝ်ႈၶူးဝႃး ဢႃးၼူၼ်း ဝတ်ႉထႃႉၵရၻၢတ်ႇ ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ တေဝႆႉ 100 ဝၼ်း

0
ၶၢပ်ႈတူဝ် ၸဝ်ႈသြႃႇၼင်ႈၵျွင်း ဝတ်ႉထႃႉၵရၻၢတ်ႇဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ တေလုမ်းလႃးဝႆႉတီႈဝတ်ႉ ၶၢဝ်းတၢင်းႁိုင် 100 ဝၼ်း (3 လိူၼ်) ယဝ်ႉၸင်ႇပူၼ်ႉၶၢပ်ႈတူဝ်သၢင်းၵဵဝ်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။   ဝၼ်းတီႈ 3/12/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 6...

ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးလူင် ၸႃႇရိင်ႇတ ဝတ်ႉမူၺ်ႇတေႃႇ ပိတၵၢတ်ႈ မိူင်းတူၼ် ၶဝ်ႈသူၼ်မၢၵ်ႇႁၢၵ်ႈၶမ်း

0
ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးလူင် ၸႃႇရိင်ႇတ မႁႃသတ်ထမ်မ ၸေႃတိၵထၸ မႁႃၼႃယၵ ဝတ်ႉမူၺ်ႇတေႃႇပိတၵၢတ်ႈ ဝဵင်းမိူင်းတူၼ် ၶဝ်ႈသူၼ်မၢၵ်ႇ ႁၢၵ်ႈၶမ်းၵႂႃႇ လူၺ်ႈတၢင်းပဵၼ်ၵူၼ်းထဝ်ႈ ၽွင်းဢႃယု 100 ပီလႄႈ ဝႃႇသႃ...

ႁပ်ႉတွၼ်ႈပီမႂ်ႇတႆး 2116 ၼီႈ ၵဵင်းတုင် တေဢမ်ႇၸတ်းပွႆးမူၼ်ႈသိူဝ်း

0
ပၢင်ပွႆးႁူမ်ၸူမ်းႁပ်ႉတွၼ်ႈပီမႂ်ႇတႆး 2116 ၼီႈ တီႈၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ပီၼႆႉ တေဢမ်ႇၸတ်း ပၢင်မူၼ်ႈသိူဝ်းၵႃႈဝႅၼ်၊ တေၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်လူႇတၢၼ်းၶဝ်ႈမႂ်ႇလႄႈ ၵၢပ်ႈသွမ်းသင်ၶၸဝ်ႈ ၸွမ်းလူၺ်ႈၾိင်ႈႁိတ်ႈႁွႆးမီးဝႆႉၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ။ ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ...

ႁုၼ်ႇႁၢင်ႈ ၸဝ်ႈမႁႃၶၼၢၼ် ၵဵင်းတုင် ယုၵ်ႉတၢင်ႇတႅၼ်ႈၵႅဝ်ႈၵိုၵ်းဝၢၼ်ႈ/မိူင်း ၶွပ်ႈၶူပ်ႇၼိုင်ႈပီ

0
သင်ၶၸဝ်ႈ ဝဵင်းၵဵင်းတုင် သူတ်ႇထမ်းမင်းၵလ (လွတ်ႈဢၢၼ်ႇပရိတ်ႈ ဢဝ်မင်ႇၵလႃႇ) မၢႆတွင်းၼႂ်းဝၼ်း ယုၵ်ႉတၢင်ႇတႅၼ်ႈၵႅဝ်ႈ ၸဝ်ႈမႁႃၶၼၢၼ် ၶွပ်ႈၶူပ်ႇၼိုင်ႈပီတဵမ် ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 27-28/11/2021 ၼႆႉ ယူႇတီႈၸဝ်ႈသင်ၶၸဝ်ႈ​လႄႈ ၵေႃးပၵမိူင်း၊...

မေႃႁွင်ႉၵႂၢမ်းတႆး ၼၢင်းၼုမ်ႇမၢဝ်း မူႇၸေႊ လူႉသဵင်ႈသုတ်းမုၼ်

0
မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းတီႈ 29/11/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 7 မူင်း 35 မိၼိတ်ႉ မေႃႁွင်ႉၵႂၢမ်းတႆး ၼၢင်းၼုမ်ႇမၢဝ်း ဢႃယု 65 ပီ လူႉသဵင်ႈသုတ်းမုၼ်တီႈႁိူၼ်းမၼ်းၼၢင်း ဢၼ်မီးတီႈပွၵ်ႉၸၢၼ်း...

ပွႆးႁပ်ႉတွၼ်ႈ ပီမႂ်ႇတႆး 2116 ၼီႈ တီႈဝဵင်းပၢင်လူင် – မူႇၸေႊ တေဢမ်ႇၸတ်း

0
ဢိင်ၼိူဝ် ငဝ်းလၢႆး တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 လႄႈ ၵၢၼ်မိူင်းဢၼ်ပဵၼ်ယူႇယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉသေ တီႈဝဵင်းပၢင်လူင်ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း လႄႈ မူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇတႄႉ တေဢမ်ႇ ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ပွႆးႁူမ်ၸူမ်းႁပ်ႉတွၼ်ႈပီမႂ်ႇတႆး...

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးၵဵင်းမႆႇပီၼႆႉၵေႃႈဢမ်ႇၸတ်းပွႆးမူၼ်ႈသိူဝ်းႁပ်ႉပီမႂ်ႇတႆး 2116 ၼီႈ

0
ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ၵဵင်းမႆႇ တေဢမ်ႇၸတ်းႁဵတ်းပွႆးႁပ်ႉတွၼ်ႈ ပီမႂ်ႇတႆး 2116 ၼီႈ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း တေလူႇတၢၼ်းၶဝ်ႈမႂ်ႇလႄႈ ၵၢပ်ႈသွမ်းသင်ၶၸဝ်ႈၵူၺ်းယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ပေႃးထိုင်မႃးဝၼ်းတီႈ 4/12/2021 တူၵ်းမႅၼ်းလိူၼ်ၸဵင်မႂ်ႇ...

မေႃတႅမ်ႈၽဵင်းၵႂၢမ်းတႆး/ မၢၼ်ႈ ၸၢႆးၼေႃႇငိုၼ်း လူ့သဵင်ႈ ၽွင်းဢႃယု 65 ပီ

0
ၸၢႆးၼေႃႇငိုၼ်း မေႃတႅမ်ႈၽဵင်းၵႂၢမ်းတႆး/ မၢၼ်ႈ ၽဵင်းၵႂၢမ်းဢၼ်ၸိုဝ်ႈသဵင်လိုဝ်းလင် “တွၵ်ႇၸုမ်ႈတၢင်းႁၵ့်”လႄႈ “ယုမ့်ၼႂ်းၵႄႈၼမ့်တႃ” ၼႆၼၼ့် လူ့သဵင်ႈၵႂႃႇ ၽွင်းဢႃယု 65 ပီ ယွၼ့်လူၺ်ႈတၢင်းပဵၼ်ၵူၼ်းထဝ်ႈ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ...

သင်ၶလႄႈတၵ်ႉၵႃႇၶုတ်းႁၼ် ႁုၼ်ႁၢင်ႈၽြႃးၵဝ်ႇ လႄႈ ၵႅဝ်ႈသႅင်တင်းၼမ် ၼႂ်းၵွင်းမူးၵဝ်ႇ ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ

0
သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ၶုတ်းႁၼ် ႁုၼ်ႁၢင်ႈၽြႃးၵဝ်ႇၵႄႇလႄႈ ၵႅဝ်ႈသႅင် ၼႂ်းၵွင်းမူးၵဝ်ႇ တီႈဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈၾၢႆႇ ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 12/9/2021 တႃႇတေမေးၵေႃႇၵုမ်းလုမ်းလႃး ၵွင်းမူးၵဝ်ႇၵႄႇ ဢၼ်မီးၼႂ်း ဝၢင်းဝတ်ႉဝၢၼ်ႈမႂ်ႇၼွင်လူင် ၼႂ်း...

ၸဝ်ႈမေႃႈလိၼ်ဝၢၼ်ႇလိၼ်မိူင်းၵိုင် ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇယွၼ်ႉၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ

0
ၽွင်းၶၢဝ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 လႄႈ ၵၢၼ်မိူင်းသုၵ်ႉယုင်ႈၼႆႉ တုမ်ႉယွၼ်ႈထိုင်ပီႈၼွင်ႉတႆး မေႃမိုဝ်းပၼ်ႈလိၼ် ႁဵတ်း မေႃႈဝၢၼ်ႈ ပွတ်းမိူင်းၵိုင် ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ၵိၼ်းၸႂ်ၵၼ်။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 1/2/2021 ၼၼ်ႉမႃး...

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းထုင်ႉဝဵင်းၵေးသီး ၶႂ်ႈလႆႈသဵၼ်ႈတၢင်း ၶဝ်ႈၸူးၵွင်းမူးၵဝ်ႇၵႄႇ ဢႃယု ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီ

0
ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်းထုင်ႉဝၢၼ်ႈၸိင်း မိူင်းယၢင်း မီးၵၢင်ၸႂ်ၶႂ်ႈလုမ်းလႃးၵုမ်းၵေႃႇၵွင်းမူးၵဝ်ႇၵႄႇ ႁွႆးမိုဝ်းတႆး ၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီ တီႈဢၼ်ၵႆဝၢၼ်ႈၵူၼ်းၼႂ်းထုင်ႉ ၸႄႈဝဵင်းၵေးသီး ၸိူင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။ ၵူၼ်းထုင်ႉဢိူင်ႇမိူင်းယၢင်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈဝႃႈ - “ၵွင်းမူးၼႆႉ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉဝႃႈၵွင်းမူး ၵျွင်းဝတ်ႉ။ ...

ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး တႃႈၵုင်ႈ ႁႅၼ်းလူႇ ယိူင်းထိုင် ၽူးႁတ်းႁၢၼ် ၸိူဝ်းတူၵ်းသုမ်း ၽွင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း

0
ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး တႃႈၵုင်ႈ ႁႅၼ်းတၢၼ်း ယိူင်းၸူးထိုင် ၽူႈႁတ်းႁၢၼ် ၸိူဝ်းလႆႈတူၵ်းသုမ်း ၽွင်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 13/8/2021 ယူႇတီႈမူႇၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး တႃႈၵုင်ႈ Tai...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း