Monday, October 18, 2021
Home ၶၢဝ်ႇ ၾိင်ႈငႄႈၾိင်ႈထုင်း

ၾိင်ႈငႄႈၾိင်ႈထုင်း

သင်ၶၸဝ်ႈလုမ်းလၢင်းၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉမဵတ်ႉတႃႇထိုင်တၵ်ႉၵႃႇ ႁၢမ်ႈၵႂႃႇထမ်ႈမိူင်းၵႅတ်ႇ ၽွင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၽႄႈ

0
သင်ၶၸဝ်ႈ ၸုမ်းလုမ်းလႃးတူၺ်းလူႁဵတ်းဝူတ်ႈဝၢတ်ႈၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ပွင်ႇၶၢဝ်ႇမဵတ်ႉတႃႇထိုင် တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃတင်းလၢႆဝႃႈ ၽွင်းၶၢဝ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းယူႇၼႆႉ ႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ယိူၼ်ႉၵၼ်ႈဝႆႉ ယႃႇၽူမ်ႈၵႂႃႇဝႆႈသႃလူႇတၢၼ်းတီႈထမ်ႈမိူင်းၵႅတ်ႇ တီႈၶူးဝႃးၸဝ်ႈတိုဝ်းၵမ်သိၼ်ထမ်းၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 1/7/2021 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ...

သဵၼ်ႈတၢင်းၵႂႃႇဝတ်ႉႁူမ်ႈယဵၼ် ဝဵင်းၶူဝ်လမ်ယၢပ်ႇ တုင်းႁပ်ႉၸဝ်ႈတႃႇၼ တႃႇသိူဝ်ႇတၢင်း

0
သဵၼ်ႈတၢင်းတႃႇ ၵႂႃႇမႃးၸူး တီႈဝတ်ႉႁူမ်ႈယဵၼ် ဝဵင်းၶူဝ်လမ် ပႆႇမီးလီလီလႄႈ ၽွင်း ၶၢဝ်းႁိူဝ်ႉ/ ၾူၼ်ၼႆႉသေ ဝတ်ႉႁူမ်ႈယဵၼ် ဝဵင်းၶူဝ်လမ် တုင်းႁပ်ႉၸဝ်ႈတႃႇၼ ႁူမ်ႈလူႇတၢၼ်း ၵမ်ႉၸွႆႈ တႃႇသိူဝ်ႈသဵၼ်ႈတႃႈ/...

ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်းၶူးဝႃး ဝုၼ်းၸုမ်ႉသူင်ႇလိၵ်ႈမဵတ်ႉတႃႇထိုင်တၵ်ႉၵႃႇႁႂ်ႈယူႇၸွမ်းသတိ

0
ၼႂ်းဝၼ်းလိူၼ်ႁူၵ်းလပ်းၼႆႉ ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်းၶူးဝႃး ဝုၼ်းၸုမ်ႉ ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈၶေႃႈမဵတ်ႉတႃႇ ထိုင်တၵ်ႉၵႃႇသတ်းထႃး လုၵ်ႈၼွင်ႉတပႄးတပၢၼ်းလုၵ်ႈသိတ်ႇ ႁႂ်ႈမေႃယူႇၸွမ်းသတိတြႃးလႄႈ ႁႂ်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈၵၢၼ်လီယူႇတႃႇသေႇ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 9/6/2021 တူၵ်းမႅၼ်ႈဝၼ်းလိူၼ်ႁူၵ်းလပ်း ယူႇတီႈၸဝ်ႈသိလ်ထမ်းၶူးဝႃး ဝုၼ်းၸုမ်ႉ...

ပွႆးၶၢမ်ႇသၢင်ႇပဵၼ်တီႈထၢတ်ႈပုတ်ႉထၵႃႇယႃႇ မိူင်းပၼ်ႇ ပွၵ်ႈၵမ်းႁႅၵ်ႈ

0
ထၢတ်ႈပုတ်ႉထၵႃႇယႃႇ/ သၼ်လွႆထၢတ်ႈၵုင်းပိၼ်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ၸတ်းႁဵတ်း ပွႆးၶၢမ်ႇသၢင်ႇ ပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်းႁႅၵ်ႈ မီး ဢွၼ်ႇၸၢႆး ၼုင်ႈလိူင် 50 တူၼ်ပၢႆ ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ်မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 3-6/6/2021 ၶၢဝ်းတၢင်း...

ဝတ်ႉႁူမ်ႈယဵၼ် ဝဵင်းၶူဝ်လမ် တေၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ယွင်ႈယေႃး သင်ၶတႆး ဢွင်ႇပူၼ်ႉၸၼ်ႉထမ်မၸရိယ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ

0
မၢႆတွင်း ဝတ်ႉႁူမ်ႈယဵၼ် လွႆၸၢၵ်ႈ တေႃႇ ၼွင်ၽႃ ဝဵင်းၶူဝ်လမ် ၵေႃႇသၢင်ႈမႃး ၶွပ်ႈတဵမ် 1 ပီသေ ယဝ်ႉၵေႃႈ တေယွင်ႈယေႃး သင်ၶတႆး ၼႂ်းမိူင်းတႆးပတ်းပိုၼ်ႉ...

ၾႃႉၽႃႇ ထၢတ်ႈမူၺ်ႇတေႃႇ ၵဵင်းလိူၼ် ၼႂ်းတူင်ႇဝဵင်းၵေးသီး

0
မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 18/5/2021 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်းတဵင် ၾႃႉၽႃႇသႂ်ႇ ထၢတ်ႈမူၺ်ႇတေႃႇတိုင်ၶမ်း/ ၵဵင်းလိူၼ် ၼႂ်းဢိူင်ႇၵဵင်းလိူၼ် ၸႄႈဝဵင်းၵေးသီး ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း။ ၽူႈတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ၵေးသီး...

ပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆး ၶၢဝ်းမႆႈ ၼႂ်းတူင်ႇဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ

သင်ၶၸဝ်ႈ ၼႂ်းတူင်ႇဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈ ပိုတ်ႇပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆး ၶၢဝ်းမႆႈ ပွၵ်ႈၵမ်း 25 မီးလုၵ်ႈႁဵၼ်း တင်း မူတ်း 4,000 ပၢႆ ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ...

ဝၢၼ်ႈတႆး ပၢႆႈၽေးၵုင်းၵျေႃႇ လႅၼ်လိၼ်တႆး – ထႆး ႁဵတ်းပွႆးလူင်းပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆး ၶၢဝ်းမႆႈ

0
ဝၢၼ်ႈတႆး သုၼ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးၵုင်းၵျေႃႇ ႁူဝ်ၵူၼ်း 600 ပၢႆ လႅၼ်လိၼ်တႆး - ထႆး ၸတ်းႁဵတ်း ပွႆးလူင်းပၢင်သွၼ် လိၵ်ႈတႆး ၶၢဝ်းမႆႈ ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 9/5/2021...

ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၺႃးၽဝ် 40 ပၢႆ ၽွင်းၸဝ်ႈႁိူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၵႂႃႇမီးသီႇပေႃႉ

ၽွင်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၽၢတ်ႇယၢၼ်ႁိူၼ်းယေးသေ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၵႂႃႇမီးသီႇပေႃႉၼၼ်ႉ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၶဝ်ႈၸုတ်ႇၽဝ်ပႅတ်ႈ ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းမၢၼ်ႈလီႈ ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ် ဢမ်ႇယွမ်း 40 လင် ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 2/5/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်...

ၸဝ်ႈၶူးဝႃး ဝုၼ်းၸုမ်ႉ ၶဝ်ႈတိုဝ်းၵမ်သိလ် တီႈထမ်ႈမိူင်းၵႅတ်ႇ ၶွပ်ႈတဵမ် 2 ပီယဝ်ႉ

ၸွမ်းၼင်ႇ ၶေႃႈဢတိတ်ႉထၢၼ်ႇ ၸဝ်ႈၶူးဝႃး ဝုၼ်းၸုမ်ႉ တေၶဝ်ႈတိုဝ်းၵမ်သိလ် တီႈထမ်ႈမိူင်းၵႅတ်ႇ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းဢွၵ်ႇ ၶူင်း တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 3 ပီ 3 လိူၼ်...

ဝိႁၢၼ်တိုၼ်းလႅင်း လႅၼ်လိၼ် တႆး – ထႆး တိုၵ်ႉလူဝ်ႇၸဝ်ႈတႃႇၼ

ဝိႁၢၼ်တိုၼ်းလႅင်း ဢၼ်သၢင်ႈယူႇတီႈ ႁိမ်းလႅၼ်လိၼ်ထႆး(ၾၢင်ႇၾၢႆႇမိူင်းတႆး) ၼၼ်ႉ သၢင်ႈပႆႇယဝ်ႉတူဝ်ႈ တိုၵ်ႉလူဝ်ႇၸဝ်ႈတႃႇၼ ထႅင်ႈယူႇ ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ် ႁူဝ်ပီ 2021 ၼႆႉမႃး ယူႇတီႈသင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ ၸဝ်ႈသိုၵ်းတိုၼ်းၶိူဝ်း ဢွၼ်ႁူဝ်...

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးၼမ်ႉၶမ်း ၸတ်းပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈလၢႆးတႆး ၶၢဝ်းမႆႈ ယဝ်ႉတူဝ် ၼႂ်းၵႄႈငဝ်းလၢႆးၶဵင်ႇတႃႉလၢႆလၢႆဢၼ်

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ၼမ်ႉၶမ်း ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈလၢႆးတႆးလႄႈ ပိုၼ်းႁူႉ တၢင်းႁၼ် ၽွင်းၶၢဝ်းမႆႈ  ၼႂ်းၵႄႈငဝ်းလၢႆးဝၢၼ်ႈမိူင်းသုၵ်ႉယုင်ႈလႄႈ လွင်ႈၶဵင်ႇတႃႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 13/3/2021 တေႃႇထိုင်...

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီႈ ၶွတ်ႇၽွတ်ႈ ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ် ၸူဝ်ႈၶၢဝ်း

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီႈ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် ၶွတ်ႇၽွတ်ႈ ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ် ၸူဝ်ႈၶၢဝ်း ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊ ဝိတ်ႉ 19 လႄႈ ၵၢၼ်မိူင်းသုၵ်ႉယုင်ႈဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 11/4/2021 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း...

ၸဝ်ႈသြႃႇသုၶမ်းမႆႈၸႂ် ပၢႆးယူႇလီသိလ်ထမ်းၸဝ်ႈ ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ဢၼ်ၽဝၼႃႇၼႂ်းထမ်ႈၶၢဝ်းယၢဝ်း

သိလ်ထမ်းၸဝ်ႈ ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ဢတိတ်ႉထၢၼ်ႇ ၶဝ်ႈတိုဝ်းၵမ်သိလ် တီႈထမ်ႈမိူင်းၵႅတ်ႇ တေၶွပ်ႈတဵမ် 2 ပီ၊ ယွၼ်ႉဢမ်ႇ လႆႈၵူတ်ႇထတ်းပၢႆးယူႇလီလႄႈ ၸဝ်ႈသြႃႇသုၶမ်းမႆႈၸႂ်ၸွမ်း - ဝႃႈၼႆ။ ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ...

ပၢင်ၵုမ်လူင် မႁႃသတိပထၢၼ်ႇ(ၺီႇလႃႇၶၢမ်ႇ) ၵျွင်းၵမ်ႇမထၢၼ်း ၵမ်းထူၼ်ႈ 55 တီႈၵေးသီး ၸတ်းႁဵတ်းယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်း

ပၢင်ပွႆးမႁႃသတိပထၢၼ်ႇ ပၢင်ၵုမ်လူင်ၺီႇလႃႇၶၢမ်ႇ သင်ၶၸဝ်ႈ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ၵမ်းထူၼ်ႈ 55 ၸတ်းႁဵတ်းတီႈၸႄႈ ဝဵင်းၵေးသီး တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 3 ဝၼ်း ယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်းသေ ပွၵ်ႈၵမ်း 56...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း