ၵၢၼ်သိုၵ်း

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၵဵပ်းသိုၵ်းမႂ်ႇၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ၵူၼ်းမိူင်းဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈ

0
ၵူၼ်းပွၼ်းဝၢၼ်ႈဢိူင်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၶဝ်ႈဝဵင်း ယွၼ်ႉၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႈ ၵဵပ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ ဝႃႈၼႆ။ တီႈႁိူၼ်းၵိုတ်းလုၵ်ႈၸၢႆးလၢႆၵေႃႉၵေႃႈယဝ်ႉ သင်ဝႃႈမီးလုၵ်ႈၸၢႆး 2 ၵေႃႉၶိုၼ်ႈၼိူဝ် တၵ်းလႆႈပၼ် 1 ၵေႃႉ ၊ လဵၵ်ႉယႂ်ႇၼုမ်ႇထဝ်ႈၵေႃႈတၵ်းလႆႈသူင်ႇပၼ်...

UWSA ပိုတ်းယိုဝ်း RCSS ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈပၼ်ဝႆႉပဵၼ်ပိုၼ်ႉတီႈၼႃႈလိၼ်ငဝ်ႈငုၼ်း

0
သိုၵ်း UWSA ပိုတ်းယိုဝ်း RCSS ၼႂ်းမိူင်းတေႃႉ မိူင်းထႃး ၼႃႈတီႈဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈတူၵ်းလူင်းပၼ်ဝႆႉပဵၼ်ၼႃႈလိၼ်တႃႇႁဵတ်းငဝ်ႈငုၼ်း RCSS ၽွင်းၵႂႃႇလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်း။ ပၢင်တိုၵ်းၼႆႉ ပဵၼ်မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 5/4/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈသီႇသႅင်ႇ 3 ႁဵင်ပၢႆ လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်

0
ၵူၼ်းမိူင်း ယၢင်းလႅင် ဢၼ်ပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈဝႆႉတီႈ ဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ႁူဝ်ၵူၼ်း 3 ႁဵင်ပၢႆၼႆႉ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵိၼ်းၸႂ်ႁႅင်း ယၢမ်းလဵဝ် လူဝ်ႇတၢင်း ၸွႆႈထႅမ် ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်။ ၽူႈၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း သီႇသႅင်ႇ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈပေႃႉထုပ်ႉၵူၼ်းမိူင်းၵျွၵ်ႉမႄး 2 ၵေႃႉတၢႆ ဝၢႆးမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇလုမ်းၾၢႆႇလိူမ်ႈလႆႇ SHRF တုၵ်းယွၼ်းလွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်း

0
ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း ၸိုင်ႈတႆး SHRF သၢၼ်ၶတ်းလွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈပေႃႉထုပ်ႉၵူၼ်းမိူင်းၵျွၵ်ႉမႄးထိုင်တီႈလူႉတၢႆ ဝၢႆးလင်မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈလုမ်းၾၢႆႇလိူမ်ႈလႆႇ ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး၊ လွင်ႈၼႆႉ မီးလွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်း ပဵၼ်ထမ်း တႃႇပီႈၼွင်ႉၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း ၵေႃႉဢၼ်လူႉတၢႆလႄႈမၢတ်ႇၸဵပ်း။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 5/4/2022  ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းထႅင်ႈ တီႈၵဵၵ်ႉ/ လၢၼ်ႇ ပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ

0
ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း ပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်းၸႅတ်ႈထၢမ် ဝႂ်ၵပ်းတူဝ်၊ ဝႂ်သမ်းယႃႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တီႈၵူၼ်းမိူင်း ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇမႃး တီႈဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ၊ ပေႃးလၢတ်ႈၼၢၼ်းပွင်ႇၵၼ်ၵေႃႈ ၺႃးႁိုတ်းႁၢတ်ႇၸၢတ်ႈသႂ်ႇ လွၵ်ႇငိုတ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ။ တႄႇဢဝ်...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸႂ်ႉ ထွႆထွၼ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်းငဝ်ႈငုၼ်း SSPP ဢမ်ႇၽွမ်ႉ

0
 သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းလႄႈတူဝ်တႅၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး    SSPP ဢုပ်ႇၵၼ်တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈသင်ႇႁႂ်ႈ  SSPP ၸိူဝ်းတူင်ႉၼိုင်ယူႇသဝ်းၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလွႆလႅမ်၊ မိူင်းသူႈ၊ သီႇပေႃႉ မိူင်းၵိုင်   ထွႆထွၼ်ပွၵ်ႈမိူဝ်းယူႇၶိုၼ်းငဝ်ႈငုၼ်း သင်ဢမ်ႇထွႆ တေႁႅၼ်းသိုၵ်း လေႃႇ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်းၶႄႇၵဝ်ႈၵၢင်ႉ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း တီႈမူႇၸေႊ

0
မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 4/4/2022 တႄႇဢဝ် ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် တေႃႇထိုင် ၵၢင်ဝၼ်းမွၵ်ႈ 12 မူင်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းတင်း သိုၵ်းၶႄႇၵဝ်ႈ ၵၢင်ႉ MNDAA...

သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉလႄႈ သိုၵ်းတဢၢင်းၵဵပ်းသိုၵ်းမႂ်ႇၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းၵူဝ်း

0
သိုၵ်းၶႄႇၵဝ်ႈၵၢင်ႉလႄႈ သိုၵ်းတဢၢင်း ၵဵပ်းသိုၵ်းမႂ်ႇႁၢဝ်ႈႁႅင်း တီႈဝၢၼ်ႈပၢင်ႇသိူဝ်တႆး ဝဵင်းမိူင်းၵူဝ်း ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဢွၼ်ၵၼ်ငိူင်ႉပၢႆႈ ၵႂႃႇယူႇတၢင်ႇတီႈတၢင်ႇဝဵင်း။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢင်ႇသိူဝ်တႆး ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ၼႂ်းဝၢၼ်ႈႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ...

SSPP လႄႈ NSPNC ႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ်တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ

0
SSPP သူင်ႇတူဝ်တႅၼ်းၵႂႃႇႁူပ်ႉထူပ်း NSPNC ၸုမ်းငမ်းယဵၼ်ၶွင် ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈၼေႇပျီႇတႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 31/3/2022 ။ ၾၢႆႇ NSPNC ပဵၼ် ၸွမ်သိုၵ်းယႃႇပျေႉဢွၼ်ႁူဝ်၊ ၾၢႆႇ SSPP...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းထႅင်ႈ တင်းၼမ်

0
ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း တင်းၼမ် ၵူၼ်းမိူင်း မႆႈၸႂ် ၵူဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းယႂ်ႇလူင်။ ႁၢင်လိူၼ်မၢတ်ႊၶျ် 2022 ၼႆႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ သွင်တပ်ႉၵွင် ဢဵၼ်ႁႅင်း 100...

သိုၵ်းၵႅတ်ႇၶႄၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယၢင်းလႅင် KNDF ၸွႆႈပူတ်းမၢၵ်ႇမႅင်း ၸွမ်းသူၼ်ႁႆႈၼႃးၵူၼ်းမိူင်း

0
သိုၵ်းၵႅတ်ႇၶႄၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယၢင်းလႅင် KNDF ၽဵဝ်ႈပၼ် မၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ် ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈမႃးၾင်ဝႆႉၸွမ်းသူၼ်ႁႆႈၼႃးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း ၾရူးသူဝ်း လွႆၶေႃ ၼႂ်းမိူင်းယၢင်းလႅင်၊ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃးငၢႆႈလူမ်။  တီႈၼႃႈၽိုၼ်ၶၢဝ်ႇ KNDF တပ်ႉၵွင် 2 ၼၼ်ႉတႅမ်ႈတၢင်ႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ...

ၵၢဝ်ႇလဝ်ႈၶႆႈၵႂၢမ်းလင် ၽၢၼ်ႇပူၼ်ႉမႃးပဵၼ်သင်

တႄႇၵဝ်ႉႁၢၵ်ႈငဝ်ႈ ၵၢၼ်လုၵ်ႉၾိုၼ်ႉၵိူတ်ႇဢွၵ်ႇမီးမႃး တင်ႈတႄႇဝၼ်းတီႈ 21 လိူၼ်မေႇ 1958 တေႃႇထိုင်ၶၢဝ်းယၢမ်း ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ႁူမ်ႈဝႃႈႁဝ်းမီးၸႂ်ႁၵ်ႉၸိူဝ်ႉႁၵ်ႉၸၢတ်ႈႁၵ်ႉၶိူဝ်း ႁၵ်ႉဝၢၼ်ႈႁၵ်ႉမိူင်း မီးၵၢၼ်ပႅင်းၸင်းၶႅၼ်ႉၽူႈၶႂၢၵ်ႈမိူင်း ၽူႈမႃးပူၼ်ႉပႅၼ်လူလၢႆ ၽူႈမႃးၶီႇ ၼဵၵ်းတဵၵ်းတဵင်...

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တီႈဝဵင်းယႂႃႇငၢၼ်ႇပၢႆႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈလွၵ်ႇငိုၼ်ႈႁွင်ႉပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်း

0
သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ႈဝၢၼ်ႈ ပႄးယိၼ်းတွင်ႇ ဝဵင်းယႂႃႇငၢၼ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း၊ ၵူၼ်းမိူင်းတူၵ်းၸႂ်ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈ ၵႂႃႇယူႇတၢင်ႇတီႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈလွၵ်ႇငိုတ်ႈသေတဵၵ်းႁွင်ႉၶိုၼ်းႁႂ်ႈပွၵ်ႈယူႇႁိူၼ်း ၊  ၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇႁတ်းပွၵ်ႈ။  မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 24/3/2022 ၼၼ်ႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဵၼ်ႁႅင်းၼမ်လၢႆ  ႁွတ်ႈထိုင်...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈမိူင်းၵူဝ်း 800 ပၢႆ လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း

0
ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 4-5 လိူၼ်မႃးၼႆႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈပႂ်ႉၸွမ်းတၢင်းၵူတ်ႇထတ်းၸဝ်ႈရူတ်ႉၸဝ်ႈၵႃး ၸိူဝ်းတၢင်ႇၶူဝ်းၶွင်ၵိၼ်ယမ်ႉဢၼ်တေၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း၊ ဢမ်ႇပၼ်ၵႂႃႇမႃးတေႃႇသူင်ႇလွတ်ႈလႅဝ်းယဝ်ႉလႄႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းတီႈမိူင်းၵူဝ်းမီး 800 ပၢႆၼၼ်ႉလူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်။ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တႃႇ 7 ဝၢၼ်ႈ ႁူဝ်ၵူၼ်း 800 ပၢႆ...

ၵူၼ်းသီႇပေႃႉ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်း တၢႆထင်တီႈ

0
ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵွင်းႁုင်း ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉၵေႃႉၼိုင်ႈ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ်ၼႂ်းႁႆႈ တၢႆထင်တီႈ လုၵ်ႈလၢင်းမေးၼၢင်းမၼ်းၸၢႆးၸိူဝ်း ၵိုတ်းတၢင်းလင် ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ တႃႇလွင်ႈယူႇလွင်ႈၵိၼ် တႃႇလဵင်ႉလူၵၼ်ၵႂႃႇမိူဝ်းၼႃႈ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 26/3/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 6 မူင်းပၢႆ ၸၢႆးပႃႉသူၺ်ႇလႄႈ...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း