ၵၢၼ်သိုၵ်း

သိုၵ်းမၢၼ်ႈထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းယႂႃႇငၢၼ်ႇၵူၼ်းမိူင်းလႆႈငိူင်ႉပၢႆႈ

0
သိုၵ်းမၢၼ်ႈထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းယႂႃႇငၢၼ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ဢမ်ႇထၢတ်ႇ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမႆႈၸႂ်ၵူဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းသေ ငိူင်ႉဝႄႈ။ ဝၼ်းတီႈ 20/4/2022 သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း PDF ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်တီႈဝၢၼ်ႈ ၼပၢၼ်းၵျီး ၊ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁၼ်ပၢင်သဝ်း PDF...

PDF မိူင်းၵုတ်ႈပၼ်ၾၢင်ႉ တေမီးပၢင်တိုၵ်းယိုတ်းဝဵင်း ႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းႁၢင်ႈႁႅၼ်းတီႈယူႇလႄႈတႃႇၵိၼ်

0
ၸုမ်းသိုၵ်းမုတ်း ၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း Red Wolves Of Mogok ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇမိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းတီႈ 22/4/2022 ဝႃႈ ၼႂ်းဢမ်ႇႁိုင်ဢမ်ႇၼၢၼ်း တေမီး ပၢင်တိုၵ်း ယိုတ်းဝဵင်းမိူင်းၵုတ်ႈလႄႈ တိုၵ်းသူၼ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းႁၢင်ႈႁႅၼ်း...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်ႁိမ်းဝၢၼ်ႈ ၼပၢၼ်းၵျီး ဝဵင်းယႂႃႇငၢၼ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းတူၵ်းၸႂ်

0
သိုၵ်းမၢၼ်ႈဝႃႈ တၢင်းဝၢၼ်ႈၼပၢၼ်းၵျီး ဝဵင်းယႂႃႇငၢၼ်ႇ မီးသိုၵ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ PDF ၼႆသေ မိူဝ်ႈၼႆႉ 22/4/2022 ၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင် ဢမ်ႇထၢတ်ႇ ။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းၶိုၼ်ႈမႃးဢဝ်တီႈယူႇဝႆႉတီႈ ၵွင်းၽြႃးမုင်ႈယဵမ်ႈ (သိဝ်ႉၶိၼ်းတႃႇ)...

PDF မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း6 ၸုမ်း ႁူမ်ႈၵၼ်ၶွတ်ႇၽွတ်ႈ ၸုမ်း SSRY ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ (ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း)

0
သိုၵ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း 7 ၸုမ်း ႁူမ်ႈၵၼ်သေ ၶွတ်ႇၽွတ်ႈၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ (ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း) SSRY ။ ပဵၼ်ၸုမ်းသိုၵ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ 7 ၸုမ်း ဢၼ်ၶဝ်ႈပၢင်တိုၵ်းယူႇၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းလႄႈ မိူင်းယၢင်းလႅင်၊...

တႆးပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈမိူင်းမွၵ်ႇ ၸႄႈမိူင်းၶၢင် ပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေးတီႈယူႇ

0
ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းမွၵ်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈ မၢၼ်ႈမေႃႇ မိူင်းၶၢင် ပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်း လႆႈမႃးၶၢဝ်းတၢင်း ပီပၢႆယဝ်ႉၵေႃႈ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ပႆႇၸၢင်ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေး ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈဝႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတိုၵ်ႉပၵ်းပၢင်သဝ်းယူႇဝႆႉၼႂ်းဝၢၼ်ႈယူႇ။ သိုၵ်းၶၢင် KIA လႄႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်၊...

ၵူၼ်းမိူင်းယၢင်းလႅင်ဢၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမႃးမီးတီႈဝဵင်းပၢင်းတရႃႉ ဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းၽွင်ႈ

0
ၵူၼ်းမိူင်းယၢင်းလႅင် ဢၼ်ပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်းသေ မႃးသွၼ်ႈယူႇဝႆႉတီႈ ဝဵင်းပၢင်းတရႃႉ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း မီးႁူဝ်ၵူၼ်း 600 ပၢႆၼၼ်ႉ ၶိုၼ်းဢွၼ်ၵၼ် ပွၵ်ႈႁိူၼ်းယေးၽႂ်မၼ်းၽွင်ႈ တႃႇမွၵ်ႈႁူဝ်ၵူၼ်း 200 ။ ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း မုင်ႈၸူးတၢင်းမိူင်းၵူဝ်းထႅင်ႈ ဢဵၼ်ႁႅင်းသိုၵ်း ၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇ

0
ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း မုင်ႈၸူးတၢင်းမိူင်းၵူဝ်းထႅင်ႈ ဢဵၼ်ႁႅင်း ဢမ်ႇယွမ်း 200 ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈမႆႈၸႂ် ၵူဝ်ပဵၼ်ပၢင် တိုၵ်းထႅင်ႈ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 11/4/2022 သိုၵ်းမၢၼ်ႈ...

သိုၵ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း PDF ယိုဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈတၢႆ တီႈဝဵင်းယႂႃႇငၢၼ်ႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈလမ်းတီႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ

0
သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ သိုၵ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း PDF ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်တီႈဝၢၼ်ႈလႂႃႉၸဵၼ်ႇ ဝဵင်းယႂႃႇငၢၼ်ႇၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း၊   ဝၢႆးပၢင်တိုၵ်းယဝ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈလိုပ်ႈလမ်းတီႉၺွပ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇၼႂ်းဝဵင်း။ ပၢင်တိုၵ်းၼႆႉပဵၼ်မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 9/4/2022 ယၢမ်းဝႆၢးဝၼ်းမွၵ်ႈ 4 မူင်း။ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လူႉတၢႆ 4 ၵေႃႉ...

ၸွမ်ၸိၵ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ထိုင်ဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ဢုပ်ႇၵုမ်တႃႇၵေႃႇသၢင်ႈႁေႃ

0
ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်း မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ ႁူဝ်ပဝ်ႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း ႁွတ်ႈထိုင်ဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၵႂႃႇတူၺ်းလွင်ႈၵေႃႇသၢင်ႈႁေႃလူင် ၸဝ်ႈၾႃႉ မိူင်းသႅၼ်ဝီ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ 9/4/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်း မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ မႃးသူႇၸႂ်း...

ၾၢႆႇလိူမ်ႈလႆႇ ႁူဝ်ပူင်း ၵဵပ်းငိုၼ်း တီႈၵူၼ်းၶၢႆၼႂ်းၵၢတ်ႇ တႃႇႁဵတ်းၶဵင်ႇၸၢတ်ႈပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉ

0
ၾၢႆႇလိူမ်ႈလႆႇ ၸႄႈဝဵင်းႁူဝ်ပူင်း ၵဵပ်းငိုၼ်း တီႈၵူၼ်းၶၢႆၼႂ်းၵၢတ်ႇလႄႈ ၸဝ်ႈၶွင်ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်းၶွင်ၸွမ်းၶၢင်ႈတၢင်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်း တႃႇၸတ်းႁဵတ်း ၶဵင်ႇလဝ်ႇမူၼ်ႈၵႃႈဝႅၼ်မူၼ်ႈသိူဝ်း ၽွင်းၶၢဝ်းသွၼ်းၼမ်ႉ လိူၼ်ႁႃႈၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ်ဝၼ်းတီႈ 7/4/2022 ၼႆႉမႃး ယူႇတီႈၾၢႆႇလိူမ်ႈလႆႇ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်း တၢင်းၶဝ်ႈ/ ဢွၵ်ႇ ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ႁၢဝ်ႈႁႅင်း

0
ၼႃႈၽွင်းပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉ လိူၼ်ႁႃႈၼႆႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်းၸႅတ်ႈထၢမ်ၵႃး /ရူတ်ႉၶိူင်ႈ တၢင်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ႁၢဝ်ႈႁႅင်း မၢင်ပွၵ်ႈပၢႆႁိုတ်းထႃႉလႃႇပႃးၸဝ်ႈၵႃးလႄႈၵူၼ်းၵႂႃႇမႃးထႅင်ႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃးယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ။ ၶၢဝ်းတၢင်း 2-3 ဝၼ်းမႃးၼႆႉ တီႈၵဵၵ်ႉတၢင်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇ တူၼ်ႈတီး...

သိုၵ်း TNLA ပႂ်ႉၵဵပ်းၶွၼ်ႇ ၸဝ်ႈရူတ်ႉၵႃး တီႈၵူတ်ႉၶၢႆ

0
မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 8/4/2022 တႄႇဢဝ် ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ 10 မူင်း သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ဢဝ်ၵႃးသိုၵ်းၶဝ်မႃးပႂ်ႉ ၵဵပ်းၶွၼ်ႇတီႈၸဝ်ႈၵႃး ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် ၼႂ်းၵႄႈၼမ်ႉၵူတ်ႉ -...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း SSPP ၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းတေႃႇၵၼ် တၢင်းပွတ်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ

0
သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းဢိူမ်ႈၸူးပၢင်သဝ်း SSPP တၢင်းပွတ်းၸႄႈဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇထႅင်ႈ သွင်ၾၢႆႇ ၶဵင်ႈၶႅင် ၵၢၼ်သိုၵ်းၵၼ်ဝႆႉႁၢဝ်ႈႁႅင်း၊ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်ယိုဝ်းသိုၵ်းမႃးလူင်း တီႈတပ်ႉပထူး 3 လမ်း တီႈဝဵင်းမႂ်ႇဢေးတႃႇယႃႇ ဝဵင်းတူၼ်ႈတီးသမ်ႉ...

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈ ပၢင်သွၼ်ၵၢၼ်သိုၵ်း ပျီႇတူႉၸိတ်ႉ ဝဵင်းမူႇၸေႊ

0
မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 7/4/2022 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 11:50 မူင်း ၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ၵႂႃႇပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇတီႈ ပၢင်သွၼ်ၵၢၼ်သိုၵ်း ပျီႇတူႉၸိတ်ႉ ႁိမ်းတႃႈရူတ်ႉ (သိန်းသန်း ချီကားကြီးကွင်း )...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း TNLA ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ

0
သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တီႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း လွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းတၢင်းသွင်ၾၢႆႇတႄႉ ပႆႇႁူႉ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 5/4/2022 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း မွၵ်ႈ 12 မူင်း...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း