Home ၶၢဝ်ႇ ၵၢၼ်သိုၵ်း

ၵၢၼ်သိုၵ်း

ၽူႈၸၢႆး 2 ၵေႃႉၵူၼ်းၼႂ်းၼွင်ႁၢႆးယႃႈ ၺႃးၶႃႈႁႅမ်တၢႆ သိုၵ်းမၢၼ်ႈသွၵ်ႈတဝ် ဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈၼႅၼ်ႈၼႃ

0
ၵူၼ်းၸၢႆး 2 ၵေႃႉ ၵူၼ်းၼႂ်းၼွင်ႁၢႆးယႃႈ ဢၼ်မီးၸိုဝ်ႈလိုဝ်းဝႃႈပဵၼ်ၵူၼ်းသူင်ႇၶၢဝ်ႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၼႆၼၼ်ႉ ၺႃးၶႃႈႁႅမ်တၢႆလႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းသွၵ်ႈတဝ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ ဝၼ်းတီႈ 9/5/2022 ၽူႈၸၢႆး 2 ၵေႃႉ ဢၼ်ပဵၼ်ပေႃႈၸဝ်ႈလႄႈလုၵ်ႈၶူၺ်ၵၼ်...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ် 2 တီႈ

0
သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇလႄႈ PDF ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ် သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇ 2 တီႈ ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 8/5/2022...

ၵူၼ်းသီႇပေႃႉ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ တီႈလွၵ်ႉၸွၵ်ႇၼၼ်ႉလႆႈတႅပ်းၶႃ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ

0
ၵူၼ်းသီႇပေႃႉ ဢၼ်မႃးၶၢႆၽၵ်းတီႉလွၵ်ႉၸွၵ်ႇသေ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇသႂ်ႇၼၼ်ႉ လႆႈတႅပ်းပႅတ်ႈၶႃၶွၼ်ၼိုင်ႈ ယၢမ်းလဵဝ် ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ တႃႇႁႃၵိၼ်လဵင်ႉ ၼႃႈႁိူၼ်း လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ ၸၢႆးတၢၼ်းသေႃႇဢူး ဢႃယု 41 ၵူၼ်းသီႇပေႃႉ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇသႂ်ႇ တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈၼွင်ဝူဝ်း...

PPST ဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်ႁၢင်ႈႁႅၼ်းလွင်ႈ SAC ယိုၼ်းမိုဝ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းလွင်ႈငမ်းယဵၼ်

0
PPST ၸုမ်းဢွၼ်ႁူဝ်ၶၵ်ႉၵၢၼ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ် ႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 6 လႄႈ 7 /5/2022 ၼႆႉ။ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ၶွမ်ႊမတီႊ ၼၢႆႇဢွင်ႇမိၼ်း လၢတ်ႈတီႈပၢင်ပိုတ်ႇပၢင်ၵုမ်ဝႃႈ - လွင်ႈၽူႈၼမ်းၸိၵ်းၸွမ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုၼ်းမိုဝ်းမႃးတႃႇဢုပ်ႇလွင်ႈငမ်ယဵၼ်ၼၼ်ႉ...

SSPP ပႆႇတႅပ်းတတ်း လွင်ႈတေၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ပၢင်ၵုမ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ် ဢၼ်မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ ဢွၼ်ႁူဝ်

0
ပၢင်ၵုမ် လွင်ႈငမ်းယဵၼ် ဢၼ်ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်း မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ ယိုၼ်းမိုဝ်း ႁွင်ႉဢုပ်ႇၵူႈၸုမ်းၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ SSPP တေၶိုၼ်ႈဢမ်ႇၶိုၼ်ႈ ဢၼ် ဝႃႈၼၼ်ႉ ပႆႇလႆႈတႅပ်းတတ်းၵၼ် ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ SSPP...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတပ်ႉပႃႉထူးႁွင်ႉ လုၵ်ႈမေးၵူၼ်းသိုၵ်းၾိုၵ်းၵၢၼ်သိုၵ်း

0
သိုၵ်းမၢၼ်ႈတပ်ႉပႃႉထူး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း သင်ႇလုၵ်ႈတပ်ႉဝႃႈ လုၵ်ႈလၢင်းသိုၵ်းၸိူဝ်းဢႃယုတဵမ် 18 ပီၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈၶဝ်ႈၾိုၵ်းၵၢၼ်သိုၵ်းၵူႈၵေႃႉ ယႃႇႁႂ်ႈၸိူင်ႉၵၢတ်ႈ ဝႃႈၼႆ။ ဢၼ်ႁွင်ႉၾိုၵ်းသိုၵ်းၵမ်းၼႆႉ ဢမ်ႇၵႃးၽူႈၸၢႆးၵူၺ်း လုၵ်ႈယိင်း ၸိူဝ်းတဵမ် 18 ပီၵေႃႈ...

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ TYN 2 ၵေႃႉတၢႆယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းမၢၼ်ႈ-လွႆ ၽဝ်ၶၢပ်ႈတူဝ်မိူဝ်ႈၼႆႉ ၽဝ်ႇလုပ်ႇတေဢဝ်မိူဝ်းၶိုၼ်းၵျွၵ်ႉမႄး

0
  သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ၺွပ်းၶျေႃးၵႃး  ၵူၼ်းၼုမ်ႇ TYN ၵျွၵ်ႉမႄး 2 ၵေႃႉ ၽွင်းလုၵ်ႉၵျွၵ်ႉမႄးၵႂႃႇမူႇၸေႊ၊  ၺႃးသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ယိုဝ်း RPG  သႂ်ႇ...

ၵူၼ်းၼုမ်ႇမိူင်းမိတ်ႈပၢႆႈ ယွၼ်ႉမီးၶၢဝ်ႇဝႃႈၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈတေၵဵပ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ

0
မီးၶၢဝ်ႇဝႃႈ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းဢၼ်တူင်ႉၼိုင်ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ တေၵဵပ်းသိုၵ်းမႂ်ႇၼႆလႄႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇမိူင်းမိတ်ႈ ပၢႆႈၵႂႃႇ မိူင်းထႆးမိူင်းၶႄႇ ၊ ၵိုတ်းၵူၼ်းထဝ်ႈ ပႂ်ႉႁိူၼ်းၵူၺ်း ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈ။ ၼႂ်းလိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊတင်း လိူၼ်မေႊ 2022 ၼႆႉ...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝဵင်းပၢင်လွင်း ႁဵင်ပၢႆ ပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်း

0
ၵူၼ်းမိူင်းယၢင်းလႅင် ႁဵင်ပၢႆ ဢၼ်ပၢႆႈၽေးမႃးသွၼ်ႈဝႆႉ တီႈဝဵင်းပၢင်လွင်းၼႆႉၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၽဝ်ႁိူၼ်းယေးၶဝ်ပႅတ်ႈ ဢမ်ႇမီးတီႈယူႇယဝ်ႉလႄႈ ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင် ယၢမ်းလဵဝ် ပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈၶိုၼ်း ။ တႄႇဢဝ် ႁူဝ်ပီ 2022 ၼႆႉမႃး တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈသွၵ်ႈတဝ်ႁိူၼ်း တီႉၵူၼ်းၼုမ်ႇၵျွၵ်ႈမႄး ၼႄးပဵၼ်သၢႆ PDF

0
ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းဝူင်ႈၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း သွၵ်ႈတဝ်ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းမိူင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၶိူဝ်းယႂ်း ၊ ၼႄးဝႃႈပဵၼ်သၢႆ PDF ၼႆသေ တီႉၺွပ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇၵႂႃႇ   2 ၵေႃႉ ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 27/4/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ဝႂ်သမ်းၶဵမ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉႁဵတ်းၼႃႈတိူဝ်ႈ ထတ်းၵူၼ်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇႁၢဝ်ႈႁႅင်း

0
ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ဝႃႈ ထတ်းဝႂ်သမ်းၶဵမ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၼႆသေ ၵူတ်ႇထတ်း ၵူၼ်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၽႂ်ဢမ်ႇပႃးမႃးဝႂ်သမ်းၶဵမ် ဢမ်ႇပၼ်ၶဝ်ႈ/ဢွၵ်ႇ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈၵႂႃႇမႃး ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇ ၽိုတ်ႇ။ တႄႇဢဝ် ႁူဝ်လိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊ...

သိုၵ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း ဝဵင်းဝၢၼ်ႈမွၵ်ႇ ယိုဝ်းၸုမ်းပလိၵ်ႈဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈတၢင်းၶဝ်ႈဝဵင်း ပလိၵ်ႈတၢႆ 3 ၾႆးမႆႈ ပၢမ်ႉၼမ်ႉမၼ်း 4 ႁၢၼ်ႉ

0
ဝၼ်းတီႈ 26/4/2022 သိုၵ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း ယိုဝ်းပလိၵ်ႈဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈ ဝႆႉတီႈႁိမ်းသုမ်ႉသမ်းၶဵမ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ တၢင်းၶဝ်ႈဝဵင်းဝၢၼ်ႈမွၵ်ႇ တိူင်းၸႄႈၵႅင်း (ထုင်ႉပီႈၼွင်ႉတႆးလႅင်ယူႇသဝ်း) ၼၼ်ႉလႄႈ ပလိၵ်ႈတၢႆ 2 ၵေႃႉ ၾၢႆႇၶႄၾႆးတၢႆ 1...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈႁႄႉႁၢမ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းတေၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းတီႈယႂႃႇငၢၼ်ႇ

0
ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ဢဝ်ၶူဝ်းၶွင်ၵႂႃႇဝဵင်းယႂႃႇငၢၼ်ႇ ဢၢၼ်းတေၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းလႄႈၸိူဝ်းၺႃးယႃႉၶူဝ်းၶွင် ၺႃးၽဝ်ႁိူၼ်းယေး ၵူၺ်းၵႃႈၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈႁႄႉထဵတ်ႈထၢမ်ယဝ်ႉႁၢမ်ႈၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ် လႆႈဝၢႆႇႁူဝ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်းတၢင်းၵဝ်ႇ။ ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်ပရႁိတ ၸုမ်းၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ ပဵၼ်ၵဵတ်ႉ/လၢၼ်ႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢၼ်တင်ႈဝႆႉတီႈႁိမ်းတၢင်းၽႄဝၢၼ်ႈၵျူင်း ဢၼ်မီးၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း ဢွင်ႇပၢၼ်း - ယႂႃႇငၢၼ်ႇ။  ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်လၢတ်ႈဝႃႈ...

PSDA ပၼ်ၾၢင်ႉ ၾၢႆႇလိူမ်ႈလႆႇ ၼမ်ႉၶမ်း ႁႂ်ႈပိၵ်ႉလုမ်းႁဵတ်း CDM

0
ၸုမ်းႁူမ်ႇလူမ်ႈလႄႈၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း PSDA (People Security and Defense Army) ပၼ်ၾၢင်ႉထိုင် တီႈလုမ်းၾၢႆႇလိူမ်ႈလႆႇ ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ႁႂ်ႈပိၵ်ႉဢိုတ်းလုမ်း ယဝ်ႉၵေႃႈ ႁႂ်ႈလုၵ်ႈၸုမ်းၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၶုၼ် ၶဝ်ႈႁဵတ်း CDM...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း တၢင်းသၼ်လွႆသၼဵၼ်း

0
သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း ၸုမ်းပျီႇတုၸိတ်ႉ ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း တၢင်း သၼ်လွႆသၼဵၼ်း ၾၢႆႇတူၵ်း ထုင်ႉဝဵင်းပၢင်လူင် ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၵူၼ်းမိူင်းမႆႈၸႂ် ၵူဝ်ပဵၼ် ပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်။ ဝၼ်းတီႈ 25/4/2022 ၼႆႉ...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း