Wednesday, February 26, 2020
Home ၶၢဝ်ႇ ၵၢၼ်သိုၵ်း

ၵၢၼ်သိုၵ်း

ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ သူင်ႇလိၵ်ႈၸူး RCSS ၼႂ်းဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈဝႃႈ ယိပ်းၵွင်ႈသေ ယွၼ်းၼၼ်ႉ/ ယွၼ်းၼႆႉ ဢမ်ႇလႆႈ

ပၢင်ပွႆးဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈတဵမ် 73 ပီ ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းတီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်းၼၼ်ႉ ၸွမ်သိုၵ်းလူင် မိၼ်း ဢွင်ႇလၢႆႇ သူင်ႇလိၵ်ႈၸူး RCSS ဝႃႈ ပေႃးၵတ်းယဵၼ်ၵွၼ်ႇ ၸင်ႇတေပူၵ်းပွင်ႁုၼ်ႈမုၼ်းၶိုၼ်ႈယႂ်ႇလႆႈလႄႈ ယိပ်းၵွင်ႈသေ...

SSPP တေၸတ်းႁဵတ်း ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး တီႈငဝ်ႈငုၼ်းဝၢၼ်ႈႁႆး

ငဝ်ႈငုၼ်းဝၢၼ်းႁႆး SSPP တေၸတ်းႁဵတ်းဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈတဵမ် 73 ပီ ႁွင်ႉမွၵ်ႇၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၶဝ်ႈႁူမ်ႈၼပ်ႉႁဵင်။ ဝၼ်းတီႈ 7/2/2020 ပဵၼ်ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈတဵမ် 73 ပီလႄႈ...

တူဝ်တႅၼ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တေၶဝ်ႈႁူမ်ႈဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ငဝ်ႈငုၼ်းလွႆတႆးလႅင်း

တူဝ်တႅၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼေႇပျီႇတေႃႇ တေၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈ 73 ပီ ဢၼ်ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဢွၼ်ၸတ်းႁဵတ်း တီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈ လွႆတႆးလႅင်း။ ဝၼ်းတီႈ...

KIA ဝႃႈ ဢၼ်ဝၢင်းၶိူင်ႈပၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈၶဝ်

မီးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၸုမ်းၼိုင်ႈ ၵႂႃႇဝၢင်းၶိူင်ႈပၼ် သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တီႈဝဵင်းမိူင်းၵူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်း ႁွင်ႇ၊ သိုၵ်း KIA ဝႃႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈၸုမ်းသိုၵ်းၶဝ်။ ဝၼ်းတီႈ 30/1/2020 ယူႇတီႈႁွင်ႈၵၢၼ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ မီးတပ်ႉသိုၵ်း...

ၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းတႆး ပိူင်းၼႄၶိုၼ်းပိုၼ်း ပီငရၢႆးလူင်

ၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းတႆး ၼႄငဝ်းတူင်ႉ တႅပ်း 4 တႅပ်း ပိူင်းၼႄလွင်ႈ တၢင်းမိူၵ်ႈမႂ်ႈၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၽွင်းၽဵဝ်ႈလၢင်ႉ (ၵႂၢတ်ႇလၢင်ႉ) ပိုၼ်ႉတီႈ ၼႂ်းမိူင်းတႆး။ ဝၼ်းတီႈ 21/1/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 7...

ပၢင်တိုၵ်းပႆႇယဵၼ် သိုပ်ႇပဵၼ်ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်းတဢၢင်း ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၶိူဝ်းယႂ်း။ ဝၼ်းတီႈ 19/1/2020 ၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ်ၵူၺ်း သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်းတဢၢင်း ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၶိူဝ်းယႂ်း ၼႂ်း ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးတင်း ၼမ်ႉသၼ်ႇ...

ၵူၼ်းသိုၵ်း RCSS သွင်ၵေႃႉ ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႉၺွပ်းၵႂႃႇ မီးၶၢဝ်းတၢင်း လိူၼ်ပၢႆယဝ်ႉ ပႆႇပွႆႇတူဝ်

ၵူၼ်းသိုၵ်း RCSS 2 ၵေႃႉ ဢၼ်တူင်ႉၼိုင်ဝႆႉ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း ၺႃးသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တီႉၵႂႃႇလႆႈၶၢဝ်းတၢင်း လိူၼ်ပၢႆယဝ်ႉ ယင်းပႆႇပွႆႇမႃးၶိုၼ်း။ ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 19/12/2019 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း...

RCSS တီႉလႆႈယႃႈမဝ်းၵမ် မွပ်ႈပၼ်တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ

RCSS ဢဝ်ယႃႈမဝ်းၵမ် ဢၼ်တီႉလႆႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉ မွပ်ႈပၼ်တပ်ႉသိုၵ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မၢၼ်ႈ ယိူင်းဢၢၼ်းႁႂ်ႈလွင်ႈႁူမ်ႈမိုဝ်း ႁဵတ်းသၢင်ႈၼႂ်းၵႄႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ၊ တပ်ႉသိုၵ်းလႄႈ RCSS တေမီးလွင်ႈမၼ်ႈၵိုမ်းလိူဝ် ၵဝ်ႇ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ...

ၽွင်းၽူႈၼမ်း RCSS ၵႂႃႇၼေႇပျီႇတေႃႇၼၼ်ႉ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း

ၽွင်းၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်း ၽူႈၼမ်းတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA  ဢၼ်ပဵၼ်ႁူဝ်ပဝ်ႈၸူဝ်ႈၶၢဝ်း PPST  ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းၵႂႃႇၼေႇပျီႇတေႃႇၵႂႃႇၶိုၼ်ႈပၢင်ၵုမ် JICM ၼၼ်ႉ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။   ၶၢဝ်းတၢင်းၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်း ၵႂႃႇၼေႇပျီႇတေႃႇ ဝၼ်းတီႈ  6-12...

ယိုဝ်းၵၼ်ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း ၼမ်ႉသၼ်ႇ လႄႈ မၢၼ်ႈတူင်ႈ ဝၼ်းလဵဝ် 4 ၵမ်း

ၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ်ၵူၺ်း သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တင်း သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ဢမ်ႇယွမ်း 4 ပွၵ်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ 14/1/2020 ၼၼ်ႉ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တင်း သိုၵ်းတဢၢင်း...

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၽိုတ်ႉၶဝ်ႈလႄႈသဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇ TNLA လၢတ်ႈ

ၼႂ်းလိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊ 2020 ၼႆႉ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်းတဢၢင်းTNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ဢမ်ႇယွမ်း 5 ပွၵ်ႈ ယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 12/1/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10...

ၵူၼ်းမိူင်းတင်းလုမ်ႈၾႃႉမႆႈၸႂ် ၵူဝ်ပဵၼ်သိုၵ်းလုမ်ႈၾႃႉ ပွၵ်ႈၵမ်းသၢမ်

ၶၢဝ်းယၢမ်းဝဵင်း ဝေႃႊသျိၼ်ႊတၼ်ႊ မိူင်းဢမေႊရိၵၼ်ႊ ဝၼ်းတီႈ 7/1/2020 ဝၼ်းဢင်းၵၢၼ်း ယၢမ်း ႁူဝ်ၶမ်ႈ 5 မူင်းၶိုင်ႈ (ၶၢဝ်းယၢမ်းမိူင်းတႆး ဝၼ်းတီႈ 8/1/2020 ဝၼ်းပုတ်ႉၵၢင်ၼႂ်...

ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်း ႁွင်ႇ သၢမ်ပီႈၼွင်ႉ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵိုတ်းတိုၵ်းၾၢႆႇလဵဝ် ၵမ်းထူၼ်ႈသၢမ်

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020 ၼႆႉၼင်ႇႁိုဝ်တေပဵၼ် သိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉဢၼ်ၵတ်းယဵၼ်သေ တေၵိုတ်းလႆႈပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းမိူင်းၼၼ်ႉ ၸုမ်းဢူၺ်းလီ ပွတ်းႁွင်ႇ သၢမ်ပီႈၼွင်ႉ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇသိုပ်ႇၵိုတ်းတိုၵ်းၾၢႆႇလဵဝ် ထႅင်ႈ  2 လိူၼ် ဝႃႈၼႆ။ တပ်ႉသိုၵ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ သၢမ်ပီႈၼွင်ႉဢၼ်ပဵၼ်...

တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈလႄႈ TNLA ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ၺႃးၵူၼ်းမိူင်းတၢႆ 1 ၵေႃႉ  

တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈလႄႈ TNLA ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်တီႈႁိမ်းသဵၼ်ႈတင်းရူတ်ႉၵႃး ၼမ်ႉတူႈ-လႃႈသဵဝ်ႈ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉၺႃးၵူၼ်းမိူင်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ လုတၢႆထင်တီႈ။ ပၢင်တိုၵ်းၼႆႉပဵၼ်မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 29/12/2019 တီႈႁိမ်း ဝၢၼ်ႈလွႆတွၵ်ႇ ၸေႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ။ "ပဵၼ်ၵူၼ်းၼမ်ႉတူႈၶႃႈဢေႃႈ။ ဢႃယုယင်းတိုၵ်ႉမီးမွၵ်ႈ 23 ၵူၺ်းၶႃႈ။...

သိုၵ်း TNLA တင်း သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ပွႆႇမၢၵ်ႇလူင်သႂ်ႇၵၼ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈလႆႈပၢႆႈ ၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇ

တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈလႄႈ တပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ဝူင်ႈၵၢင် လႃႈသဵဝ်ႈ - ၼမ်ႉတူႈ မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းႁိမ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်း လႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈၼပ်ႉပၢၵ်ႇပၢႆႈၽေးသိုၵ်း။ ဝၼ်းတီႈ 16/12/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းႁိမ်းဝၢၼ်ႈ...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း