Home ၶၢဝ်ႇ ၵၢၼ်သိုၵ်း

ၵၢၼ်သိုၵ်း

ၸုမ်း  WFP ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ ၸွႆႈထႅမ် ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် ၵူၼ်းထူပ်းၽေးသိုၵ်းမိူင်းၶျၢင်း

ပၢင်တိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈလႄႈ တပ်ႉသိုၵ်းရၶႅင်ႇ ပဵၼ်တီႈလႅၼ်လိၼ် မိူင်းၶျၢင်းလႄႈ မိူင်းရၶႅင်ႇ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းဝဵင်း ပလႅတ်ႉဝ မိူင်းၶျၢင်း ၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင် ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇလွင်ႈ ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်။ မိူဝ်ႈဝၼ်းသဝ် ပူၼ်ႉမႃး...

မိၼ်းဢွင်ႇလႅင်ႇႁွတ်ႈၵဵင်းတုင် ၵူၼ်းၵဵင်းတုင် ယွၼ်းၾၢႆၼမ်ႉ

ၸွမ်သိုၵ်းလူင် မိၼ်းဢွင်ႇလႅင်ႇ မႃးသူႇၸႂ်းဢႅဝ်ႇယဵမ်ႈ တီႈၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်းသေ ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်း လၢႆလၢႆၸုမ်း ပႃးၸဵမ်ၸုမ်းၵူၼ်းမိူင်း။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 10/5/2020 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းလူင် မိၼ်းဢွင်ႇလႅင်ႇႁွတ်ႈထိုင်ၵဵင်းတုင် ယူႇတီႈၵူၼ်းမိူင်း ၵဵင်းတုင်၊...

ၵူၼ်းသိုၵ်း RCSS ပၢႆႈတပ်ႉ ထုၵ်ႇၵုမ်းၶင်တူဝ်ဝႆႉတီႈမိူင်းတူၼ်

ၵူၼ်းသိုၵ်း RCSS ပၢႆႈ တပ်ႉ ႁွတ်ႈထိုင်မိူင်းတူၼ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း 9 ၵေႃႉ၊ ထုၵ်ႇတပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၵုမ်းၶင်ထဵတ်ႈထၢမ်ဝႆႉ ဝႃႈၼႆ။ ၵူၼ်းမိူင်းတူၼ်လၢတ်ႈဝႃႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 9/5/2020 ၼၼ်ႉ...

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလၵ်ႉတႅပ်းမႆႉ ႁိမ်ၵွင်ႈၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ RCSS လႄႈ ၺႃးယိုဝ်းတၢႆ

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလၵ်ႉတတ်းမႆႉ ဢမ်ႇယွမ်းပၼ်ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ RCSS ၵူတ်ႇထတ်းသေဢမ်ႇၵႃး သမ်ႉၶိုၼ်းႁိမ်ၵွင်ႈၸဝ်ႈၼႃႈ တီႈလႄႈထိုင်တီႈလႆႈယိုဝ်းၵၼ်တၢႆ။ ဝၼ်းတီႈ 27/4/2020 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶျိတ်ႉထူႇ ပွၵ်ႇလွႆတေႃႇၶမ်း ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၵႂႃႇတႅပ်းမႆႉ ၼႂ်းထိူၼ်ႇပွတ်း RCSS...

SSPP/SSA ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ဢမ်ႇၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၸွမ်း ႁူင်းပၢႆးမၢၵ်ႈမီးပျီႇတူႉၸိတ်ႉၺႃးယိုဝ်းတီႈမူႇၸေႊ – မၢၵ်ႇတူၵ်း ၵႂႃႇတၢင်း ၸေႊၵဝ်ႇလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၶႄႇၸႂ်လမ်

ႁူင်းၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉ ပၢၼ်းသေး ဢၼ်မီးတီႈ ပွၵ်ႉၸွၼ်ႊၸူဝ်ႊ ႁူဝ်ဝဵင်းမူႊၸေႊ တၢင်းၵႂႃႇ ၼမ်ႉၶမ်း ၼၼ်ႉ ၺႃးၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ၸုမ်းၼိုင်ႈလူမ်ႇယိုဝ်း - မၢၵ်ႇတူၵ်းၵႂႃႇၾၢႆႇၸေႊၵဝ်ႇ မိူင်းၶႄႇၼၼ်ႉ...
Mong yan

သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA တင်း သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တိုၵ်းၵၼ် ၾၢႆႇဢွၵ်ႇဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တပ်ႉငဝ်ႈသိုၵ်း တပ်ႉမ 99 ၵႂႃႇတူင်ႉၼိုင် တၢင်းၾၢႆႇဢွၵ်ႇဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ တူင်ႇတၢင်ႇယၢၼ်ဝဵင်း 50-60 လၵ်းၼၼ်ႉ ႁိုၵ်ႉၸုၼ်ၽႃႇၺႃးသိုၵ်း TNLA သေ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်။ ဝၼ်းတီႈ 26/4/2020...

တပ်ႉႁူမ်ႇလူမ်ႈလႅၼ်လိၼ်ၶႄႇ တွၼ်ႈ RCSS/SSA ၶိူင်ႈႁႄႉၶူဝ်းဝိတ်ႉလႄႈၶိူင်ႈၸႂ်ႉၼႂ်းသိုၵ်း

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶႄႇ ဢၼ်ဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်တႆး-ၶႄႇ ပွတ်းမိူင်းမၢဝ်းၼၼ်ႉ ဢဝ်ၶိူင်ႈၵမ်ႉၵႅမ်ပၢႆးယူႇလီ ၊ ၶိူင်ႈတီႉၵူၼ်းႁၢႆႉ ၸိူဝ်းၼႆႉ တွၼ်ႈပၼ် RCSS/SSA တီႈလႅၼ်လိၼ်တႆး - ၶႄႇ တီႈၼိုင်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ 24/4/2020...

RCSS/SSA ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ႁပ်ႉတွၼ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်း

ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ႁပ်ႉတွၼ်ႈ ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ပွၵ်ႈၶိုၼ်း ဝၢၼ်ႈၵဝ်ႇမိူင်းလင် တေၶပ်းၶိုင်ၸွႆႈထႅမ် ပၼ်ၽွင်းၶၢဝ်းၶူဝ်းဝိတ်ႉ 19 ။ တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်းၸွတ်ႇတူဝ်ႈလုမ်ႈၾႃႉ၊ ႁူင်းၵၢၼ်...

WKC ၶၢင်ၼွၵ်ႈမိူင်း တုၵ်းယွၼ်းၶွင်ႊသီႊႁူမ်ႇလူမ်ႇလုမ်ႈၾႃႉ UN-SC ဢုပ်ႇလွင်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈ

ၸုမ်းၶၢင်ၼွၵ်ႈမိူင်း WKC : World Kachin Congress ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တုၵ်းယွၼ်း ၶွင်ႊသီႊႁူမ်ႇလူမ်ႈၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ ႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် ဢုပ်ႇလိူင်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ႁဵတ်းပၢင်တိုၵ်း တၢင်းမိူင်းရၶႅင်ႈ၊ ၶျၢင်း။ လိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ...

SSPP ႁၢင်ႈႁႅၼ်း တႃႇႁပ်ႉၵူၼ်းလုၵ်ႉမိူင်းထႆးမိူင်းၶႄႇ ပွၵ်ႈဝၢၼ်ႈပွၵ်ႈႁိူၼ်း

SSPP ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ႁပ်ႉတွၼ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းတေလုၵ်ႉတီႈၵႆ ပွၵ်ႈၶိုၼ်းဝၢၼ်ႈၵဝ်ႇမိူင်းလင် ၊ တိုၵ်းသူၼ်း ႁႂ်ႈ ပွင်ႇၶၢဝ်ႇၸူး ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၵူႈၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 24/4/2020...

SSPP/SSA မွပ်ႈၶိူင်ႈၵမ်ႉၵႅမ် တႃႇႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 ပၼ်တီႈၽူႈတႅၼ်းၽွင်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၵၢင်

SSPP ၸွႆႈထႅမ် ၶိူင်ႈၵမ်ႉၵႅမ် တႃႇၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 ယိုၼ်ႈမွပ်ႈပၼ် ၼႂ်းမိုဝ်းၽူႈတႅၼ်းၽွင်း မိူင်းသူႈ၊ ၵေးသီး၊ မိူင်းၼွင်လႄႈ မိူင်းယႆ ၸိူဝ်းၼႆႉ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 21/4/2020 ယူႇတီႈပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး...

RCSS ၸွႆႈထႅမ်ၶိူင်ႈၵမ်ႉၵႅမ် တႃႇႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼၼ်ႉ ၸမ်တေယဝ်ႉတူဝ်ႈ

RCSS လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸွႆႈထႅမ်ၶိူင်ႈၵမ်ႉၵႅမ် တႃႇႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼၼ်ႉ ၸမ်တေယဝ်ႉတူဝ်ႈယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ယူႇတီႈၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၵေႃပွင်သၢင်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ် (PMC) ဢွၼ်ႁူဝ်သေ လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ...

SSPP/SSA သင်ႇဢိုတ်းႁၢၼ်ႉၶၢႆတၢင်းၵိၼ်ၼႂ်းဝၢၼ်ႈႁႆး တင်းမူတ်း

ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA သင်ႇႁႂ်ႈဢိုတ်း/ ပိၵ်ႉ ႁၢၼ်ႉတၢင်းၶၢႆ ၵူႈဢၼ် တႃႇႁႂ်ႈတၢင်း ပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တေဢမ်ႇၽႄႈၸပ်းလၢမ်းၸူးၵၼ် ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 18/4/2020 ယူႇတီႈငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး...

 တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ႁႅၼ်းသိုၵ်းလေႃႇတိုၵ်းတပ်ႉသိုၵ်းတႆးလႅင်

တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ႁႅၼ်းသိုၵ်းသၢမ်ငႃးၶိုၼ်ႈယိုဝ်းတပ်ႉသိုၵ်းတႆးလႅင် SNA တီႈၼႂ်းၸေႊဝဵင်း ႁူမ်ႈမၢၵ်ႇလၢင်း တိူင်းၸေႊၵႅင်း။ ပၢင်တိုၵ်းၼႆႉ ပဵၼ်မိူဝ်ႈဝၢႆးဝၼ်း 5 မူင်း ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ 17/4/2020 ။ ပဵၼ်ႁိမ်းဝၢၼ်ႈၶျွင်းၵျီး ၸေႊဝဵင်းႁူမ်ႈမၢၵ်ႇလၢင်း...

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တဝ်ႁွႆးတိၼ် RCSS တပ်ႉၾၢႆႇယူႇလီ ၸွႆႈၶႄၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 လႄႈ သွင်ၾၢႆႇ လႆႈပဵၼ်ပၢင် တိုၵ်းၵၼ်

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ႁွၼ်ႈထဝ်ႇသွၵ်ႈတဝ် ၸုမ်းပၢႆးယူႇလီ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ဢၼ်လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵူတ်ႇ ထတ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း ၼၼ်ႉလႄႈ ထိုင်တီႈ လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း