Wednesday, November 20, 2019
Home ၶၢဝ်ႇ ၵၢၼ်သိုၵ်း

ၵၢၼ်သိုၵ်း

သိုၵ်း TNLA  တင်း သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆလႄႈ ၵူၼ်း/ၵႃး ပႆႇၸၢင်ႈၵႂႃႇမႃး

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 14/11/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 8 မူင်းၼႆႉ တပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း(လွႆ) TNLA တင်း တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင် ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၾၢႆႇၸၢၼ်းၵူတ်ႉၶၢႆ...

သိုၵ်း TNLA တင်း သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၵၼ် ႁိမ်းလွႆသၢမ်သိပ်း တၢင်းလူင်ၶၢတ်ႇ ၵိုတ်းၵႂႃႇၸူဝ်ႈၶၢဝ်း

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 13/11/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ 7 မူင်း တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၾၢႆႇၸၢၼ်းၵူတ်ႉၶၢႆ ဢမ်ႇပေႃးၵႆလွႆသၢမ်သိပ်းၼၼ်ႉလႄႈ သဵၼ်ႈတၢင်းလူင်မူႇၸေႊ...

တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈလႄႈ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် တၢင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၵူၼ်းမိူင်း ဢမ်ႇၸၢင်ႈၵႂႃႇမႃး

တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တၢင်းပွတ်းဝၢၼ်ႈတေႃႉၽေႇ ဢိူင်ႇၵုၼ်ၵွၵ်ႇ သေ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်ပႃးၵူၼ်းမိူင်း ဢမ်ႇၸၢင်ႈၵႂႃႇ တၢင်းပွတ်းသၢႆတၢင်း မိူင်းငေႃႉ - ၵျွၵ်ႉမႄး။ ဝၼ်းတီႈ...

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၶိုၼ်ႈလေႃႇ RCSS/SSA ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ထပ်းၵၼ်လၢႆၵမ်း

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၶိုၼ်ႈလေႃႇတပ်ႉၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/ SSA ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း မိူင်းၵိုင် ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၼၼ်ႉ လၢႆလၢႆၵမ်း လႄႈ သွင်ၾၢႆႇ မီးလွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉၵၼ် တိုၵ်းယိုဝ်းၵၼ်။ ဝၼ်းတီႈ...

တပ်ႉသိုၵ်းဝႃႉ တင်း သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၶဵင်ႈၶႅင်ၵၼ်တၢင်းထုင်ႉမိူင်းၶၢၵ်ႇ/မိူင်းယၢင်း ၽႄႈလၢမ်းၶဝ်ႈၼႃႈလိၼ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်းမၢႆသီႇ

တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ လႄႈ တပ်ႉသိုၵ်းဝႃႉ ၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းတေႃႇၵၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယၢင်း၊ မိူင်းၶၢၵ်ႇၼၼ်ႉ လၢမ်းၸူးၼႃႈလိၼ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်းမၢႆသီႇ ထုင်ႉသိူဝ်လိုဝ်း - မိူင်းယၢင်း တင်ႈတႄႇဝၼ်းတီႈ 28 မႃး တေႃႇဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ...

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇပိုတ်းယိုဝ်းၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းၵျွၵ်ႉမႄး – ၼွင်ၶဵဝ်  မၢတ်ႇၸဵပ်းလုတၢႆတႄႉဢမ်ႇမီး

သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင်ၼႂ်းၵႄ ၵျွၵ်ႉမႄး-ၼွင်ၶဵဝ် ၵူၼ်းၵႂႃႇတႃႈပႆတၢင်း ၸဝ်ႈရူတ်ႉၸဝ်ႈၵႃးပေႃးလႆႈၵိုတ်းယင်ႉဝႆႉၸူဝ်ႈၶၢဝ်း။ ဝၼ်းတီႈ 4/11/2019 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်းမွၵ်ႈ 12 မူင်းသဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇ    ၼႂ်းၵႄႈဝၢၼ်ႈပၢင်ႇတိုင် - ဝၢၼ်ႈၶၢႆးတူၼ်ႈႁုင်း ႁိမ်းၸမ်တၢင်းၽေ ၵွင်းမူးလႅင် ၼႂ်းၵႄႈ...

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈဝႃႈ RCSS ဢမ်ႇၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈ NCA 4 ပီတဵမ်ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၵဵဝ်ႇၵၼ်တၢင်းတပ်ႉ

ပၢင်ပွႆးမၢႆတွင်း NCA ၶွပ်ႈတဵမ် 4 ပီၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ RCSS/SSA ဢမ်ႇလႆႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွမ်း ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၺႃးႁၢမ်ႈၶၢဝ်းတၢင်းၼႆႉ လွင်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈတပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ဢမ်ႇၵဵဝ်ႇတင်းၶဝ် မၼ်းယူႇတီႈ RCSS...

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၽိူမ်ႉႁႅင်းသိုၵ်း ဢမ်ႇထၢတ်ႇတႄႉ ၸုမ်းသိုၵ်းဢူၺ်းလီ 3 ၸုမ်းဝႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတေလႆႈႁပ်ႉပုၼ်ႈ ၽွၼ်း ဢၼ်တေပဵၼ်မႃးဝၼ်းလင်

ၸုမ်းသိုၵ်းဢူၺ်းလီ 3 ၸုမ်း ႁူမ်ႈၵၼ်ဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၽိူမ်ႉႁႅင်းသိုၵ်း တူင်ႉၼိုင်ၶဝ်ႈၸူး ႁၢဝ်ႈႁႅင်းလႄႈ သင်ၸိူဝ်ႉပဵၼ်ပၼ်ႁႃမႃးၸိုင် ယူႇတီႈတပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တၵ်းတေလႆႈ ဢဝ် ပုၼ်ႈၽွၼ်း ဝႃႈၼႆ။ ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢၼ်ၸုမ်းသိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇပိုတ်ႇပၼ်တၢင်း ႁူဝ်မိူင်း – လၢင်းၶိူဝ်း တႃႇၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်း တေၵႂႃႇၶဝ်ႈပၢင်ၵုမ်လူင် တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ

ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်း ဝၢင်းၽႅၼ်ဝႆႉ တေဢၢၼ်းၸႂ်ႉသဵၼ်ႈတၢင်း တူၼ်ႈတီး - ၼေႇပျီႇတေႃႇတႃႇၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ပၢင်ၵုမ် လူင်လၢႆလၢႆဢၼ်  - ၾၢႆႇသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ   ဢမ်ႇပိုတ်ႇပၼ်သဵၼ်ႈတၢင်း ႁူဝ်မိူင်း - လၢင်း...

သိုၵ်း လပၸမ တင်း သိုၵ်းTNLA ယိုဝ်းၵၼ်ႁိမ်းၵူတ်ႉၶၢႆ သဵၼ်ႈတၢင်းမူႇၸေႊ – ဝဵင်းလိူဝ်ႇ ၵိုတ်းၶၢတ်ႇၵႂႃႇ

(ၸၢႆးဢိူမ်ႈၾႃႉ သူင်ႇၶၢဝ်ႇ) သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်မၢၼ်ႈ (လပၸမ) တင်း သိုၵ်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ႁိမ်းထုင်ႉလွႆသၢမ်သိပ်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းမႆႈၸႂ် တိုၼ်ႇသၢၼ်ႈ လႄႈ ၵႃးၵႂႃႇမႃးလႆႈၵိုတ်းလိုဝ်ႈ...

တပ်ႉလိၼ်/ လူမ်းသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၵႂႃႇၾိုၵ်းသိုၵ်းၼႄၾၢင်ႁၢင်ႈထုင်ႉပၢင်ႇလႅင်းသႂ်/ မိူင်းၸိတ်ႇ

တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ဢဵၼ်ႁႅင်းၵူၼ်းသိုၵ်းၼပ်ႉပၢၵ်ႇ ရူတ်ႉၵႃး ၵၢပ်ႇလဵၵ်းယိုဝ်းသိုၵ်း ႁိူဝ်းမိၼ် ၶဝ်ႈၾိုၵ်းၵၢၼ် ၼႄၾၢင်ႁၢင်ႈႁႅင်းသိုၵ်း တၢင်းထုင်ႉပၢင်ႇလႅင်းသႂ်/ မိူင်းၸိတ်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင် ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း။ ဝၼ်းတီႈ 23/10/2019 ယၢမ်းပွတ်းၼႂ်...

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈတင်းသိုၵ်းလွႆ TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း

(ၸၢႆးဢိူမ်ႈၾႃႉ -သူင်ႇၶၢဝ်ႇ )  သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တၢင်းသိုၵ်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းဢိူင်ႇႁူဝ်ၼႃး ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း  ၸိူင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ဝၼ်းတီႈ 22/10/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်  7 မူင်းၶိုင်ႈ...

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တင်း သိုၵ်းတဢၢင်း ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ

တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈတင်း တပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်းပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇထႅင်ႈ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 16/10/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 6 မူင်း သွင်ၾၢႆႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ႁိမ်းဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၾၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်း တဢၢင်း လႆႈလူႉတၢႆ 1...

တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈတင်း RCSS ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းဝၼ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA ၶွပ်ႈတဵမ် 4 ပီ

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တင်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း တၢင်းႁိုင် မွၵ်ႈ 20 မိၼိတ်ႉ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 15/10/2019...

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်းတဢၢင်း ယိုဝ်းၵၼ် ၵၢင်ဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ၵူၼ်းမိူင်းမၢတ်ႇၸဵပ်း 6 ၵေႃႉ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 9/10/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 6 မူင်းၶိုင်ႈ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တင်း သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင် တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းၵႄႈပွၵ်ႉ 1...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း