Wednesday, June 29, 2022
Home ၶၢဝ်ႇ ၵၢၼ်မၢၵ်ႈမီး

ၵၢၼ်မၢၵ်ႈမီး

ၶၢဝ်ႇငၢဝ်းလႄႈတၢင်းႁူႉ ၵၢၼ်မၢၵ်ႈမီး ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး ၵူႈလွင်ႈ။

ၸဝ်ႈၼႃးမိူင်းပၼ်ႇယၢပ်ႇတႃႇၽုၵ်ႇသွမ်ႈ ၵေးလၢင်းသုင် လႆႈၵိုတ်းလိုဝ်ႈၵၢၼ်ငၢၼ်း

0
ပီၼႆႉ ၵႃႈၸႂ်ႉၸၢႆႇၼႂ်းၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈပုင်ႈၶိုၼ်ႈသုင်တူပ်ႉၼႅပ်ႇ ၸဝ်ႈၼႃး မိူင်းပၼ်ႇ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇ ၽုၵ်ႇသွမ်ႈၵမ်ႈၽွင်ႈလႆႈၵိုတ်းယင်ႉ ၵမ်ႈၽွင်ႈထၢမ်ၾၢၵ်ႇပၼ်ၵၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈလၢႆလၢႆၵေႃႈ ဢမ်ႇႁပ်ႉၵေႃႈယင်းမီး ဝႃႈၼႆ။ ပီၼႆႉ ၵႃႈၼမ်ႉမၼ်း ၸၢၵ်ႈ၊ ၵႃႈၾုၼ်ႇ(မေႇဢေႃးၸႃႇ)၊ ၵႃႈႁႅင်းၵူၼ်း ပုင်ႈၶိုၼ်ႈႁႅင်းပဵၼ်...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈသင်ႇပိၵ်ႉႁၢၼ်ႉၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈဢၼ်ဢမ်ႇမီးဝႂ်လၢႆႊသိၼ်ႊၼႂ်းဝဵင်းတူၼ်ႈတီး

0
ၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်းတူင်ႉၼိုင်ႁႅင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ သင်ႇပိၵ်ႉႁၢၼ်ႉၶၢႆၼမ်ႉမၼ်းၸိူဝ်းဢမ်ႇမီးဝႂ်မၢႆၾၢင်(လၢႆႊသိၼ်ႊ) ၼႂ်းဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး၊ ယိင်ႈၶႅၼ်းႁဵတ်းႁႂ်ႈလွၵ်းၵၢတ်ႇၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈတူင်ႉတိုၼ်ႇ၊ ၵူၼ်းမိူင်းမႆႈၸႂ် ၵူဝ်ဢမ်ႇမီးၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈတႃႇၸႂ်ႉ။  ၵူၼ်းမိူင်းတူၼ်ႈတီး ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းၶၢႆၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“ တႄႇဢဝ် လိူၼ်ၵျုၼ်ႊ 2022 ၼႆႉမႃး ႁၢၼ်ႉၶၢႆၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ သင်ႇပိၵ်ႉ ႁၢၼ်ႉၶၢႆၼမ်ႉမၼ်း ၵိုၵ်းႁိူၼ်း

0
သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ႁွင်ႉၵူၼ်းၶၢႆၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈ ၵိုၵ်းႁိူၼ်း ၵႂႃႇဢုပ်ႇတီႈလုမ်းသေ ၸီႉသင်ႇပိၵ်ႉဢိုတ်း တင်းမူတ်း တီႈဝဵင်းမိူင်းပဵင်း။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 9/6/2022 ယူႇတီႈၽူႈၵွၼ်းၸႄႈဝဵင်း၊ ၾၢႆႇလိူမ်ႇလႆႇလႄႈ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ တႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ...
ၸၢၵ်ႈထႆသူၼ်

ၸဝ်ႈသူၼ်ႁႆႈၼႃး သီႇပေႃႉၶၢၼ်ၸႂ် ၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈ ၶိုၼ်ႈႁႅင်း

0
ပီၼႆႉ ၸဝ်ႈသူၼ်ႁႆႈၼႃး ဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၶၢင်း ၶၼ်ၶူဝ်းၵုၼ်ႇ၊ ၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈပုင်ႈၶိုၼ်ႈႁႅင်း မၢင်ၵေႃႉ ဢမ်ႇမီး တိုၼ်းလၢင်း လႆႈပွႆႇတိူၵ်ႇႁႆႈလွၵ်းၼႃးႁၢမ်းပႅတ်ႈလၢႆလၢႆ။ ပီၼႆႉ ၶၼ်ၶူဝ်းၵုၼ်ႇၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ၊ ၶူဝ်းၵုၼ်ႇၸႂ်ႉတိုဝ်းၼႂ်းသူၼ်ႁႆႈၼႃး ၸိူဝ်ႉၽၼ်းထူဝ်ႇ/ ၶဝ်ႈ...

ၸဝ်ႈသူၼ်ႁႆႈၼႃး ဝဵင်းၵဵင်းတွင်း မႆႈၸႂ် ၵူဝ်ၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈမူတ်း

0
ၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈသုင် ပတ်းပိုၼ်ႉတူဝ်ႈမိူင်း ၊ တီႈဝဵင်းၵဵင်းတွင်း တီႈဢႅဝ်ႇယဵမ်ႈလႄႈ တီႈမီးႁႅင်းၸၢၵ်ႈၾႆးၾႃႉ ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၼမ်ႉမၼ်းၶိုၼ်ႈလႄႈ ၸဝ်ႈသူၼ်ႁႆႈၼႃးမႆႈၸႂ်ၵူဝ်ၼမ်ႉမၼ်းမူတ်း၊ ၵူဝ်ဢမ်ႇၸၢင်ႈထႆသူၼ်ထႆၼႃး။ ၶၢဝ်းတၢင်း 2-3 ဝၼ်းမႃးၼႆႉ ၼႂ်းဝဵင်းၵဵင်းတွင်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး...

ႁၢၼ်ႉၶၢႆၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈ တီႈမိူင်းယႆ ထုၵ်ႇသင်ႇပိၵ်ႉဝႆႉမူတ်း

0
မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 9/6/2022 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 11 မူင်း ယူႇတီႈၽူႈၵွၼ်းၸႄႈဝဵင်း၊ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈလႄႈ ၽူႈၵွၼ်းပွၵ်ႉ/ ဢိူင်ႇ ၸီႉသင်ႇပိၵ်ႉပမ်ႉၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယႆ ၸႄႈတွၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ...

ၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈသုင် တုမ်ႉယွၼ်ႈတႃႇႁပ်ႉ/ သူင်ႇ လုၵ်ႈႁဵၼ်း

0
တႄႇဢဝ် လိူၼ်ၵျုၼ်ႊ 2022 ၼႆႉမႃး သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း သင်ႇႁႂ်ႈပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းၶိုၼ်း ၊ ၶၢဝ်းၼႆႉၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်း ၸၢၵ်ႈသမ်ႉသုင်ႁႅင်း ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း ထူပ်းတၢင်း ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇႁပ်ႉ/သူင်ႇလုၵ်ႈၵႂႃႇႁူင်းႁဵၼ်း။ ၵူၼ်းတူၼ်ႈတီး ၵေႃႉၼိုင်ႈ...

ၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ႁၢၼ်ႉၶၢႆၼမ်ႉမၼ်းၵမ်ႈၽွင်ႈ လႆႈပိၵ်ႉဝႆႉ

0
ႁၢၼ်ႉၶၢႆ ၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈ ၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ လႆႈပိၵ်ႉဢိုတ်းပႅတ်ႈၼမ် ယွၼ်ႉၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်းပုင်ႈၶိုၼ်ႈႁႅင်းလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ထူပ်းတၢင်း ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇႁႅင်း ထိုင်တီႈ ပေႃးလႆႈပႆတိၼ်လၢႆၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်သူၼ်ႁႆႈၼႃးၵၼ်။ တႄႇဢဝ်ဝူင်ႈၼႆႉမႃး ၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈ ပုင်ႈၶိုၼ်ႈႁႅင်း 1 လိတ်ႊတိူဝ်ႊ...

ထႆး – မၢၼ်ႈ ပႆႇတူၵ်းလူင်းၵၼ်လႆႈတႃႇ ပိုတ်ႇၶူဝ် မႄႈသၢႆ – တႃႈၶီႈလဵၵ်း

0
ဝၼ်းတီႈ 1/6/2022 ၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းၾင်ႇမိူင်းထႆး မႄႈသၢႆလႄႈ ၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး မီးၵၢင်ၸႂ်ၶႂ်ႈပိုတ်ႇၶူဝ်မိုတ်ႈၵိုဝ်း မၢႆ (1) တႃႈၶီႈလဵၵ်း - မႄႈသၢႆ လႅၼ်လိၼ်တႆး -...

ၵူၼ်းမူႇၸေႊ – ၼမ်ႉၶမ်း ၶၢၼ်ၸႂ် လႆႈသႂ်ႇၶွၼ်ႇပၼ် ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၼမ်

0
ၵူၼ်းၼမ်ႉၶမ်း ၶၢၼ်ၸႂ် လႆႈသႂ်ႇပၼ်ၶွၼ်ႇ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၼမ်ႁႅင်းလိူဝ်ၵူႈပီ ပဵၼ်သွင်ပုၼ်ႈ။ လိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်း - မေႊ 2022 ၶၢဝ်းတၢင်းသွင်လိူၼ်မႃးၼႆႉ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း သိုၵ်းၶၢင်...

ၶူဝ်မႄႈသၢႆ – တႃႈၶီႈလဵၵ်း တေပိုတ်ႇဝၼ်းလႂ်ပႆႇႁူႉ ၾင်ႇမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပႆႇပၼ်ၵႂၢမ်းတွပ်ႇၵွၼ်ႇ

0
ၾၢႆႇတၢင်းထႆး ဢၢၼ်းၶႂ်ႈပိုတ်ႇၶူဝ်မႄႈသၢႆ - တႃႈၶီႈလဵၵ်း ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 1/6/2022 ၼႆႉသေတႃႉ ၾၢႆႇတၢင်းမၢၼ်ႈ တေလႆႈပႂ်ႉၶေႃႈတွပ်ႇ ၸၼ်ႉတၢင်းၼိူဝ်/ သုၼ်ၵၢင်ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပၼ် ၶႂၢင်ႉလူင်းမႃးၵွၼ်ႇ ၸင်ႇတေႁူႉဝႃႈ...

ၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်းရူတ်ႉသုင်ႁႅင်း ၸဝ်ႈရူတ်ႉၵႃးလႅင်း ပွတ်းႁွင်ႇ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇ

0
ၼႂ်းသွင်သၢမ်ဝၼ်းမႃးၼႆႉ ၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်းရူတ်ႉၵႃး ပုင်ႈၶိုၼ်ႈႁႅင်း 1 လီႊတိူဝ်ႊၶိုၼ်ႈၸမ် 2,700 ပျႃး ႁဵတ်းႁႂ်ႈၸဝ်ႈရူတ်ႉၵႃးလႅင်းတၢင်ႇၵူၼ်းတၢင်ႇၵုၼ်ႇ လႅၼ်ႈၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵိၼ်းၸႂ် ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 21/5/2022 ၼႆႉမႃး ၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်းရူတ်ႉၵႃး...

ၾင်ႇထႆးႁၢင်ႈႁႅၼ်းတေပိုတ်ႇၶူဝ် မႄႈသၢႆ – တႃႈၶီႈလဵၵ်း မၢႆ 1 ၼႂ်းႁူဝ်လိူၼ်ၼႃႈ

0
လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတေဢၢၼ်းပိုတ်ႇၶူဝ် တႃႈၶီႈလဵၵ်း-မႄႈသၢႆ မၢႆ 1 ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 1/6/2022 တေ ထိုင်ၼႆႉၼႆသေ ယိုၼ်ႈလိၵ်ႈၸူးၽူႈၵွၼ်းၸႄႈတွၼ်ႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း-ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 13/5/2022 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ယူႇတီႈၽူႈၵွၼ်းၸႄႈတွၼ်ႈ ၵဵင်းႁၢႆး...

ၶႄႇတဵင်ၵႂၢမ်းဝႆႉ ပေႃးထတ်းႁၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ၼႂ်းမၢၵ်ႇမူင်ႈ တေၽဝ်ပႅတ်ႈတင်းမူတ်း

0
ၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆမိူင်းၶႄႇ - မိူင်းမၢၼ်ႈ တီႈလႅၼ်လိၼ် မီးလိၵ်ႈၵိၼ်ၵႅၼ်ႇၵၼ် တေၵူတ်ႇထတ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ တီႈမၢၵ်ႇမႆႉ ဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်းမိူင်းမၢၼ်ႈ သူင်ႇ ၶၢႆၸူးမိူင်းၶႄႇၼၼ်ႉ သင်ဝႃႈ ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ်ၸိူဝ်ႉမႅင်း တီႈမၢၵ်ႇမႆႉၼႆၸိုင် ၾၢႆႇၶႄႇတေၽဝ်ပႅတ်ႈတင်းလမ်းၼႆလႄႈ...

ထႆးပိုတ်ႇလႅၼ်လိၼ် ပႆႇပႃးၶူဝ်တႃႈၶီႈလဵၵ်း – မႄႈသၢႆ ၵူၼ်းမိူင်း 2 ၾင်ႇ မွင်း

0
ၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉယၢပ်ႇၽိုတ်ႇမႃးၵူႈဝၼ်းလႄႈ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ တႃႈၶီႈလဵၵ်း - မႄႈသၢႆ ဢွၼ်ၵၼ် မွင်း ပိုတ်ႇၶူဝ်မိုတ်ႈၵိုဝ်းမၢႆ 1 လႅၼ်လိၼ်တႆး - ထႆး ။ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆးပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း