Wednesday, September 28, 2022
Home ၶၢဝ်ႇ ၵၢၼ်မၢၵ်ႈမီး

ၵၢၼ်မၢၵ်ႈမီး

ၶၢဝ်ႇငၢဝ်းလႄႈတၢင်းႁူႉ ၵၢၼ်မၢၵ်ႈမီး ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး ၵူႈလွင်ႈ။

ၵူၼ်းၼမ်ႉၶမ်း ႁိမ်ၵၼ်သိုဝ်ႉၼမ်ႉမၼ်းၸိူဝ်ႉၾႆး

0
မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 30/8/2022 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း ႁၢၼ်ႉၶၢႆၼမ်ႉမၼ်းၸိူဝ်ႉၾႆး မိူၼ်ၼင်ႇ ႁၢၼ်ႉၼမ်ႉၶမ်း၊ ၼမ်ႉမၢဝ်းသႂ်လႄႈ ငူၺ်ႇ ၶျႄႇရီႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ...

သိုဝ်ႉၼမ်ႉမၼ်းတီႈပၢမ်ႉ ၶိုၼ်းမႃးၶၢႆၶၢင်ႈတၢင်း ၼႂ်းဝဵင်းမူႇၸေႊ ထိုင်လိတ်ႊမိုၼ်ႇ

0
ၵူၼ်းမီးၵႃးၵမ်ႈၽွင်ႈ တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ႁိမ်ၵၼ်သိုဝ်ႉၼမ်ႉမၼ်းၸိူဝ်ႉၾႆး တီႈပၢမ်ႉယႂ်ႇသေ မႃးၼင်ႈၶၢႆၶိုၼ်းၶၢင်ႈတၢင်း ၵၢင်ဝဵင်း ၊ ၶၢႆထိုင် 1 လိတ်ႊ 1 မိုၼ်ႇပျႃးၵေႃႈမီး။ တႄႇဢဝ် ႁူဝ်လိူၼ်ဢေႃႊၵတ်ႊသ်ၼႆႉမႃးၼမ်ႉမၼ်းၵႃႈယႂ်ႇၶၼ်သုင်ၶိုၼ်ႈႁႅင်း တီႈပၢမ်ႉၵေႃႈသိုဝ်ႉယၢပ်ႇ၊...

ၵူၼ်းၼုမ်ႇဝဵင်းပၢင်လွင်း ပၢႆႈၶဝ်ႈႁဵတ်းၵၢၼ် ၼႂ်းမိူင်းထႆး တင်းၼမ်

0
ဝဵင်းပၢင်လွင်း ဝဵင်းဢၼ်မီးသူၼ်ၼဵင်ႈယႂ်ႇသုတ်းၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၼၼ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ်ၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉယၢပ်ႇၵိၼ်းၸႂ်မႃးလႄႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇပိုၼ်ႉတီႈ မွၵ်ႈ 60 % ဢွၼ်ၵၼ် ၶဝ်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်ႁႃငိုၼ်းၼႂ်းမိူင်းထႆး။ ၽူႈတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းတူင်ႉဝူင်းၵူၼ်း ပၢင်လွင်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -...

ငိုၼ်းတိုၼ်းလၢင်းယႂ်ႇ ၶဝ်ႈၼႃးသမ်ႉလႆႈၶၢႆထုၵ်ႇ ၸဝ်ႈၼႃး ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇႁႅင်း

0
ၵႃႈၸႂ်ႉၸၢႆႇၼႂ်းၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈသဵင်ႈၼမ် ၶၼ်ၶူဝ်းၵုၼ်ႇဢၼ်ဢွၵ်ႇမႃးသမ်ႉလႆႈၶၢႆထုၵ်ႇၶၢႆပေႃး၊ ၸဝ်ႈၼႃးၼႂ်းၼွင်ႁၢႆးယႃႈ ၸႄႈဝဵင်းယွင်ႁူၺ်ႈ ၵိၼ်းၸႂ်။ ၶၢဝ်းၽုၵ်ႇသွမ်ႈၵႃႈပီပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ၾိင်ႈၾႃႉဢမ်ႇလီ ၾူၼ်ဢမ်ႇလိူင်ႇ တႃႇႁႂ်ႈတူၼ်ႈမၢၵ်ႇပူင်းလီ ၼၼ်ႉလႆႈၸႂ်ႉၾုၼ်ႇထၢတ်ႈၼမ် ၵႃႈၸႂ်ႉၸၢႆႇၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈတူၵ်းမႅၼ်ႈၼမ်သေ ၽိူဝ်ႇထိုင်ၶၢဝ်းၵဵပ်း ပၢတ်ႇမႃး မၢၵ်ႇၶဝ်ႈတဝ်ႈၼမ်ႉဢၼ်ဢွၵ်ႇတီႈၼႃးၸဝ်ႈၵဝ်ႇသမ်ႉ...

ၽူႈလၵ်ႉလိူင်ႇၼမ်ႁႅင်း ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းမႆႈၸႂ် ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ

0
ၽူႈလၵ်ႉၸၵ်ႉၶုတ်ႈ လိူင်ႇၼမ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းမႆႈၸႂ် ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ ဢမ်ႇႁတ်းပွႆႇဝႆႉႁိူၼ်းယေးသေ ၵႂႃႇၸွႆႈၵိၼ်လူႇလူႉတၢႆ၊ ၵႂႃႇၵၢၼ်ၵႂႃႇငၢၼ်း။ ၵူၼ်းလၢႆးၶႃႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ပူၼ်ႉမႃး 4-5 ဝၼ်းၼႆႉ...

ၶၼ်ၵုၼ်ႇၵိၼ်ယမ်ႉၶိုၼ်ႈသုင်တီႈ ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ

0
ၶၼ်ၶူဝ်းၵုၼ်ႇ ၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ ၼႂ်းဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ပုင်ႈၶိုၼ်ႈႁႅင်း ပဵၼ်လၢႆပုၼ်ႈ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ တုၵ်ႉၶႁႅင်း ဢွၼ်ၵၼ် ၶၢင်းပွင်ႉ။ ၶၢဝ်းတၢင်း သွင်လိူၼ်မႃးၼႆႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၶဝ်ႈသၢၼ်...

ၶၼ်ၵုၼ်ႇ ၼႂ်းမိူင်းတႆး ပုင်ႈၶိုၼ်ႈ လၢႆပုၼ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ၵပ်ႉၵိၼ်းယူႇယၢပ်ႇ

0
ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းမႃးၼႆႉ ၶၼ်ၶူဝ်းၵုၼ်ႇၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ ၼႂ်းမိူင်းတႆး ပုင်ႈၶိုၼ်ႈႁႅင်း ပဵၼ်သွင်သၢမ်ပုၼ်ႈ၊ ႁႃငိုၼ်းၵႃႉၶၢႆသမ်ႉယၢပ်ႇလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇ ၵိၼ်းၸႂ်။ တႄႇဢဝ် လိူၼ်ဢေႃႊၵတ်ႊသ်ၼႆႉမႃး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼမ်ႉမၼ်းၵိၼ်(ထူဝ်ႇ)...

တႆးႁွတ်ႈမိူင်းၵွၵ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးလွၵ်ႇလႅၼ် သုမ်းငိုၼ်းထႆးၼပ်ႉမိုၼ်ႇ

0
ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး ႁွတ်ႈမိူင်းၵွၵ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈ သႂ်ႇငိုၼ်းၼပ်ႉမိုၼ်ႇသေ ႁူမ်ႈလူင်းၵေးလၢင်းၵႃႉၶၢႆ တၢင်း ဢွၼ်ႊလၢႆႊ ဢမ်ႇလႆႈၶိုၼ်းငိုၼ်းသေပႅၵ်ႉ။ ဝၼ်းတီႈ 16-17/8/2022 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ယိင်းတႆး ၵေႃႉၼိုင်ႈ ႁဵတ်းၵၢၼ် တူၺ်းလူလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ တီႈဝဵင်း...

ၶၼ်ၶဝ်ႈသၢၼ်ၼမ်ႉမၼ်း ပုင်ႈၶိုၼ်ႈသုင် ၵမ်ႈၽွင်ႈမႆႈၸႂ်ၼႅတ်ႈႁႃသိုဝ်ႉၵဵပ်းဝႆႉ

0
ယၢမ်းလဵဝ် ၶၼ်ၶူဝ်းၵုၼ်ႇ ၼႂ်းမိူင်းတႆး ပုင်ႈၶိုၼ်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၵူႈမဵဝ်း ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းမႃးၼႆႉ တုမ်ႉယွၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵိၼ်းၸႂ်ႁႅင်း။ တႄႇဢဝ် ႁူဝ်လိူၼ်ဢေႃႊၵတ်ႊသ်ၼႆႉမႃး ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးလၢႆလၢႆၸႄႈဝဵင်း ၶၼ်ၶူဝ်းၵုၼ်ႇ သုင်၊ လႆႈသိုဝ်ႉၵိၼ်သိုဝ်ႉၸႂ်ႉ...

ၸဝ်ႈသူၼ် ၸဝ်ႈၼႃး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ပွၵ်ႈၸႂ်ႉဝူဝ်း/ၵႂၢႆးၶိုၼ်း

0
မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး တၢင်းၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ပႃးၸဵမ်ၼႂ်းထုင်ႉပူင်း (တီႈၼမ်ႉဢမ်ႇထူမ်ႈ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ) ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းသူၼ် သူင်ၵၼ်ၸႂ်ႉလေႃႉဝူဝ်း၊ ၸႂ်ႉၵႂၢႆး ထႆႁႆႈ ထႆၼႃးၶိုၼ်း။ ယၢမ်းလဵဝ် တင်းဝၢၼ်ႈ တင်းမိူင်း ၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်းၸိူဝ်ႉၾႆးပုင်ႈၶိုၼ်ႈ၊...
ၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈၶိုၼ်ႈ

ၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်းၸိူဝ်ႉၾႆး ၼႂ်းမိူင်းတႆး မၢင်ဝဵင်း 1 လိတ်ႊၶိုၼ်ႈထိုင် 4,000 ပျႃး

0
ၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်းၸိူဝ်ႉၾႆး ၼႂ်းမိူင်းတႆး လၢႆၸႄႈဝဵင်း ၵိုင်ႉၵၢင်ႉပုင်ႈၶိုၼ်ႈႁႅင်း 1 လိတ်ႊလႂ် 3,500 ပျႃး ထိုင် 4,000 ပျႃး မၢင်တီႈႁႃ သိုဝ်ႉယၢပ်ႇ ၊...

တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈ ဢမ်ႇမီးတႃႇၶၢႆ

0
မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 12/8/2022 ပၢမ်ႉၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈ ႁၢၼ်ႉယႂ်ႇလူင် ဢၼ်ပိုတ်ႇၶၢႆ လုၵ်ႉလႃႈသဵဝ်ႈ ၵႂႃႇသီႇပေႃႉ မွၵ်ႈ 15 ပၢမ်ႉၼႆႉ လႆႈပိၵ်ႉဢိုတ်းမူတ်း လိူဝ်ပၢမ်ႉလဵဝ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ...

ၼႂ်းမိူင်းတႆး လၢႆၸႄႈဝဵင်း ႁႃသိုဝ်ႉၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈယၢပ်ႇ မၢင်တီႈၶၼ်သုင်

0
ၼႂ်းမိူင်းတႆးလၢႆလၢႆၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈႁႃသိုဝ်ႉယၢပ်ႇ မၢင်တီႈမၢင်လၢၼ်ႉ ၶိုၼ်းၶိုၼ်ႈၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်းၶိုၼ်း 1 လိတ်ႊထိုင် 3,000 ပျႃး ၊ ပမ်ႉၼမ်ႉမၼ်း မၢင်ဝဵင်း ပေႃးလႆႈပိၵ်ႉ ၵေႃႈမီး ။ ယၢမ်းလဵဝ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ...

ပီၼႆႉၵူၼ်းမိူင်းၵိုင် လႆႈပွႆႇၼႃးႁၢမ်းပႅတ်ႈမွၵ်ႈ 50 %

0
ပီၼႆႉ ငဝ်းလၢႆး ဝၢၼ်ႈမိူင်းဢမ်ႇလီ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၵႂႃႇယူႇ တၢင်ႇမိူင်းၼမ် သူၼ်ႁႆႈၼႃး ၵူၼ်းမိူင်းၵိုင် လႆႈပွႆႇႁၢမ်းပႅတ်ႈတင်းၼမ်။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉယၢပ်ႇယွၼ်ႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း  ၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး ဢၼ်ပဵၼ်သိုၵ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း...

ၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈဢမ်ႇယွမ်းလူတ်းလူင်း ၵူၼ်းမိူင်းဝဵင်းၵဵင်းတွင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ

0
ၸဝ်ႈသူၼ်ႁႆႈၼႃးလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၵဵင်းတွင်း ဢွၼ်ၵၼ်ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵိၼ်းၸႂ်ႁႅင်း ယွၼ်ႉၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈ ပုင်ႈ ၶိုၼ်ႈႁႅင်း 1 လိတ်ႊလၢႆၸမ် 3,000 ပျႃး။ ၵူၼ်းၵဵင်းတွင်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “တီႈၵဵင်းတွင်းၼႆႉ ၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈပႆႇလူင်း...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း