Home ၶၢဝ်ႇ ၵၢၼ်မၢၵ်ႈမီး

ၵၢၼ်မၢၵ်ႈမီး

ၸဝ်ႈသူၼ်ပွတ်းထုင်ႉမၢဝ်း ဢဝ်ၶဝ်ႈၶႄႇသႂ်ႇထူဝ်ႈ ၸႅၵ်ႇပၼ်ပီႈၼွင်ႉဢူၺ်းၵေႃႉ

ၸဝ်ႈသူၼ်ဢမ်ႇၸၢင်ႈၶၢႆၶဝ်ႈၵၢပ်ႇပၼ်မိူင်းၶႄႇလႄႈ တၢင်ႇထူဝ်ႈမႃးၸႅၵ်ႇ ပၼ်ပီႈၼွင်ႉၼႂ်းဝဵင်းမူႇၸေႊ ဢမ်ႇယွမ်း 50 လမ်း ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ် ႁူဝ်လိူၼ်မေႊ 2020 ၼႆႉမႃး ၸဝ်ႈသူၼ် ပွတ်းထုင်ႉမၢဝ်း ၵမ်ႈၼမ် ဢွၼ်ၵၼ်ဢဝ်ၶဝ်ႈၶႄႇသႂ်ႇထူဝ်ႈသေ...

ၽၵ်းတူလႅၼ်လိၼ် တႃႈၶီႈလဵၵ်း-မႄႈသၢႆ ဢိုတ်းမႃးၸမ်သွင်လိူၼ် တုမ်ႉတိူဝ်ႉၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆၵူၼ်းမိူင်း

ၽၵ်းတူလႅၼ်လိၼ်တႆး - ထႆး (ၶူဝ်မႄႈသၢႆ - တႃႈၶီႈလဵၵ်း) လႆႈပိၵ်ႉဢိုတ်းမႃး မီးၶၢဝ်းတၢင်းလိူၼ်ပၢႆယဝ်ႉ တေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈလဵဝ် ပႆႇပိုတ်ႇ၊ လွင်ႈတေပိုတ်ႇဢမ်ႇပိုတ်ႇဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ဢိင်ၼိူဝ်တၢင်းၾင်ႇမိူင်းထႆးၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ။ ၶူဝ်လႅၼ်လိၼ်တႆး -...

ၵူၼ်းမိူင်းထုင်ႉမၢဝ်း ၼႄၵၢင်ၸႂ် တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈလႆႈသူင်ႇၶူဝ်း ၶဝ်ႈမိူင်းၶႄႇ

ၵူၼ်းမိူင်းပွတ်းထုင်ႉမၢဝ်း ႁူမ်ႈၵၼ်ၼႄၵၢင်ၸႂ် တုၵ်းယွၼ်းတေႃႇၾၢႆႇၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶႄႇ တီႈလႅၼ်လိၼ်တႆး - ၶႄႇ တၢင်းပွတ်းၼမ်ႉၶမ်းႁႂ်ႈလႆႈသူင်ႇၶူဝ်းသူၼ် ၶဝ်ႈၶၢႆမိူင်းၶႄႇ။ ဝၼ်းတီႈ 6/5/2020 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း ယူႇတီႈၵူၼ်းမၢၼ်ႈႁၢတ်ႇႁိၼ် တင်း မၢၼ်ႈသေးၶုၼ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း...

ၸဝ်ႈသူၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇမုင်ႈမွင်း လႆႈၶၢႆၶဝ်ႈၵၢပ်ႇတေႃႇမိူင်းၶႄႇ

တွၼ်ႈတႃႇ ၸဝ်ႈသူၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ(ၶဝ်ႈၾႃႉ) ပေႃးတေၸၢင်ႈတေႃႉသူင်ႇၶၢႆၸူး တၢင်းမိူင်းၶႄႇလႆႈၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၽူႈၵွၼ်း ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ တႅမ်ႈလိၵ်ႈသူင်ႇၸူး တၢင်းၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶႄႇဝႆႉထႅင်ႈယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 4/5/2020 ၼႆႉ ယူႇတီႈၶွမ်ႊမတီႊၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ လႆႈႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် ထႅင်ႈသေ...

ဢိုတ်းၽၵ်းတူလႅၼ်လိၼ်သွင်မိူင်း တုမ်ႉတိူဝ်ႉၵၢၼ်ဢူၼ်းငိုၼ်း ၶူဝ်းၵိၼ်ယႅမ်ႉၶၼ်ၶိုၼ်ႈ

ဢိင်ၼိူဝ်တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 လၢမ်းၽႄႈႁၢဝ်ႈႁႅင်းမႃး ၼႂ်းလူၵ်ႈၼႆႉသေ ၼင်ႇႁိုဝ်တေၵုမ်းၵမ်လႆႈၼၼ်ႉ လၢႆလၢႆၸိုင်ႈမိူင်း ဢွၼ်ၵၼ်ဢိုတ်းႁပ်းၽၵ်းတူတၢင်းၶဝ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်းၽႂ်မၼ်း ဢမ်ႇပၼ်ၵူၼ်း ၼွၵ်ႈၶဝ်ႈ ၵူၼ်းၼႂ်းဢွၵ်ႇ။ ၼႂ်းၶူးၼႂ်းဝဵင်းၵေႃႈဢိုတ်းႁပ်းဝဵင်း (Lock down) ၊...

မိူင်းၶႄႇပိၵ်ႉၽၵ်းတူမိူင်းၵူႈႁူး ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ယင်းဢမ်ႇၸၢင်ႈသူင်ႇမၢၵ်ႇၶဝ်ႈတဝ်ႈၼမ်ႉ ၶၢႆၸူးၶႄႇ

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶႄႇ ဢိုတ်းပႅတ်ႈတၢင်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇ တီႈမၢၼ်ႈၼွင်ၽၢႆ - ၵွင်းၼွင် တီႈၵိင်ႇၸႄႈဝဵင်းမၢၼ်ႈႁဵဝ်း ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸဝ်ႈသူၼ်လႄႈ ၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ(ၶဝ်ႈၶႄႇ) ဢမ်ႇၸၢင်ႈတေႃႉသူင်ႇၶၢႆၸူးတၢင်းၾင်ႇမိူင်းၶႄႇသေ ဢွၼ်ၵၼ် ႁူပ်ႉလွင်ႈ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ လူႉသုမ်းတင်းၼမ်လၢႆ။ ၼႂ်းႁၢင်လိူၼ်ဢေႊပိူဝ်ႊ...

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ယိုတ်ႈၶၢဝ်းၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉထႅင်ႈ 18 ဝၼ်း လိူဝ်သေတၢင်းၵိၼ်/ယႃ ပႆႇပၼ်ၶၢႆသင်ၼႂ်းၵၢတ်ႇ

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၼႂ်းၵၢတ်ႇလူင် ၵူႈၸႄႈဝဵင်း ၼႂ်းမိူင်းတႆးပတ်းပိုၼ်ႉၼၼ်ႉ ပၼ်ၶႂၢင်ႉပိုတ်ႇ ႁၢၼ်ႉၶၢႆ ၶွင်ၵိၼ် ယႅမ်ႉလႄႈ ႁၢၼ်ႉယႃႈယႃ ၸိူဝ်းၼႆႉၵူၺ်း ၶူဝ်းၵုၼ်ႇသိၼ်ၵႃႉ တၢင်ႇၸိူဝ်း ပႆႇပၼ်ၶၢႆသင်၊...

ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ -19 ၼမ်မႃး ၽၵ်းတူလႅၼ်လိၼ်ပႆႇပိုတ်ႇၶိုၼ်း ၵူၼ်းယူႇလႅၼ်လိၼ်ထႆး ႁူပ်ႉလွင်ႈယၢပ်ႇ

ၽၵ်းတူ လႅၼ်လိၼ်တႆး - ထႆး (မႄႈသၢႆ - တႃႈၶီႈလဵၵ်း) ဢိုတ်း/ ပိၵ်ႉမႃး မီးၶၢဝ်းတၢင်းတဵမ်ၼိုင်ႈလိူၼ်ယဝ်ႉ ယွၼ်ႉတၢင်း ပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19...

ၽၵ်းတူလႅၼ်လိၼ်ပိၵ်ႉဢိုတ်းလႆႈၶိုင်ႈလိူၼ် တုမ်ႉတိူဝ်ႉၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ ၵူႈၸၼ်ႉထၢၼ်ႈ

ၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး လႅၼ်လိၼ်တႆး - ၶႄႇ တုမ်ႉတိူဝ်ႉႁႅင်း ယွၼ်ႉပိၵ်ႉဢိုတ်းၽၵ်းတူ ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇလႅၼ်လိၼ် တႃႇႁႄႉၵင်ႈၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ။ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ ၸီႉသင်ႇဢိုတ်းၽၵ်းတူၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၸွမ်းလႅၼ်လိၼ် တႆး - ၶႄႇ...

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶႄႇ ဢမ်ႇပၼ်ၸဝ်ႈရူတ်ႉၵႃးၵုၼ်ႇ ၾင်ႇမိူင်းတႆးၶဝ်ႈမိူင်းၶႄႇၸွမ်းၵႃးလႄႈ ပဵၼ်ပၼ်ႁႃၵၼ်

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈတၢင်းၾင်ႇမိူင်းၶႄႇ ဢမ်ႇပၼ်ၵူၼ်းႁေႃႈၵႃးလႄႈ ၵူၼ်းၸွမ်းၵႃး ၵႃးတၢင်ႇၵုၼ်ႇၾင်ႇမိူင်းတႆး ၶဝ်ႈၸွမ်းၵႃး ထိုင်ၼႂ်းမိူင်းၶႄႇလႄႈ လႆႈထဵင်မေႃးမီးပၼ်ႁႃၵၼ်တီႈလႅၼ်လိၼ်။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 5/4/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်း ၸဝ်ႈၵႃး/ ၵူၼ်းႁေႃႈၵႃးလူင်...

ၽၵ်းတူလႅၼ်လိၼ်ၶႄႇ တီႈၼမ်ႉၶမ်းၵေႃႈပိၵ်ႉဝႆႉယဝ်ႉ ယွၼ်ႉၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ – 19

ၽၵ်းတူၶဝ်ႈဢွၵ်ႇ ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ် တႆး - ၶႄႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ပိၵ်ႉမူတ်း ယွၼ်ႉတၢင်း ပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 လၢမ်းၽႄႈႁၢဝ်ႈႁႅင်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းၵႃႉၵူၼ်းၶၢႆ ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်...

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ႁၢမ်ႈၸဝ်ႈၵုၼ်ႇၶိုၼ်ႈၶၼ်ၶၢႆ

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၵူၼ်းၵႃႉၵူၼ်းၶၢႆၶူဝ်းၵုၼ်ႇၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း တေဢမ်ႇလႆႈၶိုၼ်ႈၶၼ်ၶူဝ်းၵုၼ်ႇသုင် သင်ဝႃႈထူပ်းႁၼ်တေထုၵ်ႇ ဢဝ်လိူင်ႈ ၸွမ်းၼင်ႇမၢႆမီႈတမ်းဝၢင်းဝႆႉၼၼ်ႉ။ ဝၼ်းတီႈ 23/3/2020 ယူႇတီႈၶွမ်ႊမတီႊၸတ်းၵၢၼ် ၸႄႈတွၼ်ႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၽွင်းပိၵ်ႉ ဢိုတ်း ၽၵ်းတူလၢၼ်ႇလႄႈ ၽွင်းၶၢဝ်းၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ဝူႊႁၢၼ်ႉ...

ၶၢဝ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ – 19 ၽႄႈဝႆးၼႆႉ ၵၢၼ်ၵႃႉမၢၵ်ႇမႆႉသုမ်းၼပ်ႉႁူဝ်သိပ်းလၢၼ်ႉတေႃႊလႃႊ

ၶၢဝ်းတၢင်း တၢင်းပဵၼ် ဝူႊႁၢၼ်ႉ ဢမ်ႇၼၼ် ၶူဝ်ႊရူဝ်ႊၼႃႊ COVID-19 ၽႄႈလိူင်ႇၼႆႉ ၵူၼ်းမႃးသိုဝ်ႉၶၢႆမၢၵ်ႇမႆႉတီႈၵၢတ်ႇ 105 လၵ်း မူႇၸေႊ လူတ်းယွမ်းၵႂႃႇၶိုင်ႈပၢႆ၊ ၵၢၼ်သိုဝ်ႉၶၢႆလူႉသုမ်းၼမ်။ တႄႇဢဝ် လိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊ...

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၾၢင်ႉ ၸဝ်ႈပၢႆးမၢၵ်ႈမီးၶဝ် ယႃႇဢၢင်ႈတၢင်းပဵၼ်ဝူႊႁၢၼ်ႊသေ လဵၼ်ႈၶၼ်ၵုၼ်ႇ 

ၶၢဝ်းယၢမ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊရူဝ်ႊၼႃႊ ဢမ်ႇၼၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 (ဝူႊႁၢၼ်) ၽႄႈၸပ်းၼမ်၊ လၢႆလၢႆမိူင်းပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ငဝ်းလၢႆးၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉ ထုၵ်ႇလီၾၢင်ႉ ယႃႇပေဢွၵ်ႇတၢင်းၼွၵ်ႈ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈၾၢင်ႉထိုင်ၵူၼ်းၵႃႉလႄႈ ၸဝ်ႈပၢႆးမၢၵ်ႈမီးၶဝ် ယႃႇလဵၼ်ႈၶၼ်ၵုၼ်ႇ ယႃႇႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းတူၵ်းၸႂ်...

ပၢင်ၵၢတ်ႇမၢၵ်ႇမႆႉ 105 လၵ်း တီႈမူႇၸေႊ တႄႇပဵၼ်ၵၢၼ်ၶိုၼ်း

ဢိင်ၼိူဝ် တၢင်းပဵၼ်ၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊရူဝ်ႊၼႃႊၽႄႈဝႆးငၢႆႈ ၼႂ်းမိူင်းၶႄႇၼၼ်ႉသေ တုမ်ႉယွၼ်ႈထိုင် ၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆ ၸွမ်းလႅၼ် လိၼ်တႆး - ၶႄႇ ထိုင်တီႈလႆႈပိၵ်ႉဢိုတ်းၵၢၼ်သူင်ႇၶၢႆၼၼ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ် မီးၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆၵၼ်ၶိုၼ်းဢိတ်းဢွတ်းယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း