Thursday, April 22, 2021
Home ၶၢဝ်ႇ ၵၢၼ်မၢၵ်ႈမီး

ၵၢၼ်မၢၵ်ႈမီး

ငဝ်ႈငုၼ်းယေးငိုၼ်းသင်ႇႁႂ်ႈပိုတ်ႇသေတႃႉ မိူဝ်ႈၼႆႉယေးငိုၼ်းဢမ်ႇပိုတ်ႇသေဢၼ်

ၾၢႆႇယေးငိုၼ်းၸိုင်ႈမိူင်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇႁႂ်ႈပိုတ်ႇယေးငိုၼ်းဝၼ်းတီႈ 8/3/2021 မိူဝ်ႈၼႆႉသေတႃႉ ယေးငိုၼ်းပႆႇႁတ်းပိုတ်ႇသေဢၼ်။ ဝၼ်းတီႈ 5/3/2021 ငဝ်ႈငုၼ်းယေးငိုၼ်းၸိုင်ႈမိူင်း မိူင်းမၢၼ်ႈ ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၽိုၼ်ၼိုင်ႈဝႃႈ  ၼင်ႇႁိုဝ် ၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး ၵၢၼ်​​တေႃႉသူင်ႇၶူဝ်းၵုၼ်ႇ တေမိူၼ်ၵဝ်ႇၶိုၼ်းၼၼ်ႉ...

ၵူၼ်းမိူင်းၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်း လူၺ်ႈၸႂ်ႉလၢႆး ရူတ်ႉၵႃးပိၵ်ႉဢိုတ်းသဵၼ်ႈတၢင်း

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇၸိုင်ႈမိူင်း မီးမႃးၶၢဝ်းတၢင်း 17 ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး   ပွတ်းႁွင်ႇ ၼႄၵၢင်ၸႂ် ၵိုတ်းရူတ်ႉၵႃးပိၵ်ႉဢိုတ်း သဵၼ်ႈတၢင်း တီႈၵၢတ်ႇပၢင်ၵႃႉ တီႈမူႇၸေႊ ဢၼ်ၵၢႆႇၸူး တၢင်းမိူင်းၶႄႇ...

တၢင်းမိူင်းၶႄႇ ဢမ်ႇပေႃးႁပ်ႉသိုဝ်ႉတႅင်လႄႈ ၶၼ်တႅင်တူၵ်းႁႅင်း

တႅင်တမ်ႇပူႇ ႁိုဝ် တႅင်ၾၢင် ဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်းမိူင်းတႆး မိူင်းမၢၼ်ႈ တေႃႉသူင်ႇဢွၵ်ႇၶၢႆ တၢင်းမိူင်းၶႄႇၼၼ်ႉ တၢင်းမိူင်းၶႄႇ ဢမ်ႇပေႃးႁပ်ႉသိုဝ်ႉလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၶၼ်တႅင်လူတ်းယွမ်းလူင်း လိူဝ်ၵဝ်ႇတႄႉတႄႉ ဝႃႈၼႆ။  ယၢမ်းလဵဝ် ၸမ်ပီမႂ်ႇၶႄႇ...

ၶၼ်တႅင်လူတ်းလူင်း ၵူၼ်းၵႃႉတႅင်လႅၼ်လိၼ်ၶႄႇယၢပ်ႇၸႂ်

ၵႃႈၶၼ်တႅင်ၸမ်ႇပူႇ/ တႅင်ၾၢင် တီႈလႅၼ်လိၼ်ၶႄႇလူတ်းယွမ်း၊ ၼႂ်းဝူင်ႈၼႆႉတူၵ်းထိုင် 1 တၼ်ႊ 1500 ယႂၼ်ၵူၺ်းလႄႈ ၵူၼ်းၵႃႉတႅင် ယၢပ်ႇၸႂ်ပွင်ႉၶၢင်း။  ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 2-3 ဝၼ်း ၵၢင်လိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊ 2021...

ၽၵ်းတူမၢၼ်ႈဝဵင်း လႅၼ်လိၼ်တႆး – ၶႄႇ ပိုတ်ႇ 24 ၸူဝ်ႈမူင်း ၸူဝ်ႈၶၢဝ်း

ၽၵ်းတူၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆ လႅၼ်လိၼ် တႆး - ၶႄႇ ၽၵ်းတူမၢၼ်ႈဝဵင်း ပိုတ်ႇပၼ်ၵႃးတၢင်ႇၵုၼ်ႇၶဝ်ႈဢွၵ်ႇ 24 ၸူဝ်ႈမူင်း တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 10 ဝၼ်း ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ...

ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶဝ်ႈၽၵ်း ၼႂ်းမိူင်းတႆး မွၵ်ႈ 1,000 လႆႈပိုတ်ႇပၼ်ၵူၼ်းမႃး ၼင်ႈ ၵိၼ် ၼႂ်းႁၢၼ်ႉၶိုၼ်းယဝ်ႉ

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး လႆႈၵူတ်ႇထတ်းႁၢၼ်ႉတၢင်းၵိၼ်ၼႂ်းမိူင်းတႆး ဢၼ်မႅၼ်ႈၸွမ်းပိူင်ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီတမ်းဝၢင်းဝႆႉမီး 1000  ႁၢၼ်ႉပၢႆ ပၼ်ပိုတ်ႇၶၢႆ ႁႂ်ႈၵူၼ်းမႃးၼင်ႈၵိၼ်ၶိုၼ်းမိူၼ်ၵူႈပွၵ်ႈ တေလႆႈႁဵတ်းၸွမ်းၼင်ႇပၢႆးယူႇလီၸီႉသင်ႇဝႆႉ ဝႃႈၼႆ။ ႁၢၼ်ႉတၢင်းၶၢႆၸိူဝ်းဢၼ်ထုၵ်ႇၵူတ်ႇထတ်းဝႆႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉ တႄႇပိုတ်ႇၶၢႆၶိုၼ်းမိူၼ်ၵဝ်ႇတင်ႈဢဝ်ဝၼ်းတီႈ 23/12/2020 မႃး။    ဢူးၼေႇလိၼ်း...

ၶၼ်တႅင်သူင်ႇၶၢႆမိူင်းၶႄႇပုင်ႈၶိုၼ်ႈၶိုၼ်းၶၢဝ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၽႄႈ ၸဝ်ႈသူၼ်တႅင်မီးႁႅင်းၸႂ်

ၶၼ်တႅင်ၸမ်ႇပူႇ/တႅင်ၾၢင်၊ တႅင်ႁွမ်  တီႈပၢင်ၵၢတ်ႇ 105 လၵ်း မူႇၸေႊ တႃႇသူင်ႇၶၢႆလႅၼ်လိၼ်တႆး-ၶႄႇ ပုင်ႈၶိုၼ်ႈလႄႈ   ၸဝ်ႈသူၼ်တႅင်မီးႁႅင်းၸႂ်ပဵၼ်ၵမ်းႁႅၵ်ႈၽွင်းၶၢဝ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 လၢမ်းၽႄႈၼႂ်းပီ 2020 ၼႆႉ။ ႁၢင်ပီၼႆႉ ၵူၼ်းတၢင်းၾင်ႇမိူင်းၶႄႇ ၶိုၼ်းႁပ်ႉသိုဝ်ႉတႅင်ၸမ်ႇပူႇ...

ဝၢႆးပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020 ၼႆႉ ၶၼ်လႅၵ်ႈငိုၼ်းမၢၼ်ႈ ယွမ်းလူင်းႁႅင်း

ဝၢႆးလိူၵ်ႈတင်ႈမႃး ၶၼ်လႅၵ်ႈငိုၼ်းမၢၼ်ႈ ယွမ်းလူင်းႁႅင်း ၽူႈႁပ်ႉလႅၵ်ႈငိုၼ်းၸွမ်း လႅၼ်လိၼ်တႆး - ထႆး ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈ။  ဝၢႆးပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ပတ်းပိုၼ်ႉ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်း မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 8/11/2020...

ၽၵ်းတူမိူင်းလႅၼ်လိၼ်တႆး – ၶႄႇ ပိၵ်ႉတဵမ် 7 လိူၼ် ၾၢႆႇၶႄႇတိုၵ်ႉထႅမ်ႁႅင်းႁူမ်ႇလူမ်ႈထႅင်ႈၼႅၼ်ႈၼႃ

ဢိင်ၼိူဝ် တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ   သင်ႇပိၵ်ႉၽၵ်းတူၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်တႆး - ၶႄႈ ၵူႈတီႈ  ယၢမ်းလဵဝ်ၶွပ်ႈတဵမ်မႃး 7 လိူၼ် ပႆႇမီးငဝ်းလၢႆးတေပိုတ်ႇၶိုၼ်း ၶႄႇယင်းထႅမ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈလႅၼ်လိၼ်ဝႆႉထႅင်ႈၼႅၼ်ႈၼႃ။ ပေႃးထိုင်မႃး...

ၶူဝ်လႅၼ်လိၼ် တႃႈၶီႈလဵၵ်း – မႄႈသၢႆပိၵ်ႉဢိုတ်းၶွပ်ႈတဵမ် 7 လိူၼ် ယင်းပႆႇမီးၾၢင်ႁၢင်ႈတႃႇပိုတ်ႇၶိုၼ်း

ဢိင်ၼိူဝ်တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်း တင်ႇတႄႉႁူဝ်ပီၼႆႉမႃးသေ ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းထႆး ၸီႉသင်ႇ ပိၵ်ႉဢိုတ်းတၢင်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၸွမ်းလႅၼ်လိၼ် တႆး - ထႆး ၵူႈတီႈ ႁၢမ်ႈၵူၼ်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇမႃးႁႃၵၼ် မီးၶၢဝ်းတၢင်း တဵမ်...

ၽူႈလၵ်ႉၸၵ်ႉၶုတ်ႈ တီႈလၢင်းၶိူဝ်းလိူင်ႇၼမ်မႃး ၵူၼ်းမိူင်းယူႇယၢပ်ႇၵိၼ်းၸႂ်

မိူဝ်ႈလဵဝ် ၵူၼ်းသၢဝ်းၼၢဝ်း  ၸုမ်းၼိုင်ႈ ယိပ်းၽႃႉယိပ်းမိတ်ႈၶိုၼ်ႈလွင်ႈ တီႈၼႂ်းသူၼ်ၼႂ်းႁိူၵ်ႈ ဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း  ၊  ၶူဝ်းၶွင်ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းသူၼ်ၼႂ်းႁႆႈႁၢႆ သၢႆၸႂ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းသူၼ် ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ၊  ၵူၼ်းမိူင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇလိူဝ်ႁႅင်း။ တင်ႈတႄႇလိူၼ် သႅပ်ႊထႅမ်ႊပိူဝ်ႊပူၼ်ႉမႃး တေႃႇထိုင်လိူၼ်ဢွၵ်ႊထူဝ်ႊပိူဝ်ႊ...

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ထႆး-မၢၼ်ႈတူၵ်းလူင်းၵၼ်ႁႂ်ႈရူတ်ႉၵႃးတၢင်ႇၶူဝ်းၵုၼ်ႇၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၶိုၼ်းယဝ်ႉ

ၵူၼ်းၵႃႉ သွင်ၾင်ႇၸိုင်ႈမိူင်း ထႆး-မၢၼ်ႈ တီႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း-မႄႈသၢႆ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇသူင်ႇၶူဝ်းၵုၼ်ႇၶၢႆ ယွၼ်ႉၸဝ်ႈၼႃႈတီႈသွင်ၸိုင်ႈမိူင်းပိၵ်ႉဢိုတ်းၶူဝ်သူင်ႇၶူဝ်းၵုၼ်ႇဝႆႉႁိုင်ၼၢၼ်းၼိုင်ႈလိူၼ် လႄႈ ဢုပ်ႇၵုၼ်တူၵ်းလူင်းၵၼ်ဝႃႈ တေပၼ်ရူတ်ႉၵႃးသူင်ႇၵုၼ်ႇၵႂႃႇမႃးၶိုၼ်းမိူၼ်ၵဝ်ႇဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 28/9/2020 ၽူႈၵွၼ်းၸႄႈဝဵင်း မႄႈသၢႆ လႄႈ ၽူႈၵွၼ်းၸေႈဝဵင်း...

ၵူၼ်းႁေႃႈၵႃးၵေႃႉၼိုင်ႈ မီးမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 တီႈသုၼ်ၵၢၼ်ၵႃႉ 105 လၵ်း

ၵူၼ်းႁေႃႈရူတ်ႉၵႃးလူင် ၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢမ်ႇလႆႈသႅဝ်ဢၢႆလႄႈၵႂႃႇၵူတ်ႇထတ်းတၢင်းပဵၼ်တီႈႁူင်းယႃမူႇၸေႈ၊ မီးတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19။ ဢူးတွင်းထုၼ်း ႁူဝ်ၼႃႈၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်ပၢႆးပိူင်ၵူၼ်း ၵရုၼႃႇ မူႇၸေႈ လၢတ်ႈဝႃႈ ယၢမ်းလဵဝ် တီႁူင်းယႃမူႇၸေႈ ၵူတ်ႇထတ်းသေဢွၵ်ႇၶေႃႈတွပ်ႇဝႆႉဝႃႈမီးမႅင်းၼႆသေတႃႉ တႃႇႁႂ်ႈလႆႈႁၼ်ႉၸႂ်လိုမ်းၸႂ်ၼၼ်ႉ မေႃယႃတေသူင်ႇ ၼမ်ႉမုၵ်ႈၼမ်ႉလၢႆးမၼ်းၸၢႆးၵႂႃႇၵူတ်ႇ...

ထႆး – မၢၼ်ႈ လူတ်းၵႃးတၢင်ႇၵုၼ်ႇ ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇတေႃႉသူင်ႇ မႄႈသၢႆ – တႃႈၶီႈလဵၵ်း

ၽွင်းၶၢဝ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်းၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ပွၵ်ႈၵမ်းသွင်ၼႆႉသေ ရူတ်ႉၵႃး တၢင်ႇၵုၼ်ႇၶဝ်ႈ ဢွၵ်ႇ တႃႈၶီႈလဵၵ်း - မႄႈသၢႆ ၼိုင်ႈၾၢႆႇလႂ် ပၼ်ရူတ်ႉၵႃးတၢင်ႇၵုၼ်ႇၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇမႃး 6 လမ်းၵူၺ်းလႄႈ...

ဝဵင်းမိူင်းယၢင်း ၵိုတ်းၵၢၼ်တေႃႉသူင်ႇ ၵူၼ်းမိူင်း ၵုမ်းၵၵ်းတူဝ် တင်းဝဵင်း

သဵၼ်ႈတၢင်းတိတ်းတေႃႇ တေႃႉသူင်ႇ ၵဵင်းတုင် - မိူင်းၶၢၵ်ႇ - မိူင်းယၢင်း ပိၵ်ႉႁပ်းဢမ်ႇပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃး၊ ၵၢတ်ႇသႃး ႁၢၼ်ႉတၢင်းၶၢႆ ၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းယၢင်း ပိၵ်ႉဢိုတ်းသဵင်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႈ ၵုမ်းၵၵ်းတူဝ်ၵဝ်ႇ...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း