Tuesday, January 26, 2021
Home ၶၢဝ်ႇ ၵၢၼ်မၢၵ်ႈမီး

ၵၢၼ်မၢၵ်ႈမီး

ၽၵ်းတူမိူင်းလႅၼ်လိၼ်တႆး – ၶႄႇ ပိၵ်ႉတဵမ် 7 လိူၼ် ၾၢႆႇၶႄႇတိုၵ်ႉထႅမ်ႁႅင်းႁူမ်ႇလူမ်ႈထႅင်ႈၼႅၼ်ႈၼႃ

ဢိင်ၼိူဝ် တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ   သင်ႇပိၵ်ႉၽၵ်းတူၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်တႆး - ၶႄႈ ၵူႈတီႈ  ယၢမ်းလဵဝ်ၶွပ်ႈတဵမ်မႃး 7 လိူၼ် ပႆႇမီးငဝ်းလၢႆးတေပိုတ်ႇၶိုၼ်း ၶႄႇယင်းထႅမ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈလႅၼ်လိၼ်ဝႆႉထႅင်ႈၼႅၼ်ႈၼႃ။ ပေႃးထိုင်မႃး...

ၶူဝ်လႅၼ်လိၼ် တႃႈၶီႈလဵၵ်း – မႄႈသၢႆပိၵ်ႉဢိုတ်းၶွပ်ႈတဵမ် 7 လိူၼ် ယင်းပႆႇမီးၾၢင်ႁၢင်ႈတႃႇပိုတ်ႇၶိုၼ်း

ဢိင်ၼိူဝ်တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်း တင်ႇတႄႉႁူဝ်ပီၼႆႉမႃးသေ ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းထႆး ၸီႉသင်ႇ ပိၵ်ႉဢိုတ်းတၢင်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၸွမ်းလႅၼ်လိၼ် တႆး - ထႆး ၵူႈတီႈ ႁၢမ်ႈၵူၼ်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇမႃးႁႃၵၼ် မီးၶၢဝ်းတၢင်း တဵမ်...

ၽူႈလၵ်ႉၸၵ်ႉၶုတ်ႈ တီႈလၢင်းၶိူဝ်းလိူင်ႇၼမ်မႃး ၵူၼ်းမိူင်းယူႇယၢပ်ႇၵိၼ်းၸႂ်

မိူဝ်ႈလဵဝ် ၵူၼ်းသၢဝ်းၼၢဝ်း  ၸုမ်းၼိုင်ႈ ယိပ်းၽႃႉယိပ်းမိတ်ႈၶိုၼ်ႈလွင်ႈ တီႈၼႂ်းသူၼ်ၼႂ်းႁိူၵ်ႈ ဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း  ၊  ၶူဝ်းၶွင်ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းသူၼ်ၼႂ်းႁႆႈႁၢႆ သၢႆၸႂ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းသူၼ် ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ၊  ၵူၼ်းမိူင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇလိူဝ်ႁႅင်း။ တင်ႈတႄႇလိူၼ် သႅပ်ႊထႅမ်ႊပိူဝ်ႊပူၼ်ႉမႃး တေႃႇထိုင်လိူၼ်ဢွၵ်ႊထူဝ်ႊပိူဝ်ႊ...

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ထႆး-မၢၼ်ႈတူၵ်းလူင်းၵၼ်ႁႂ်ႈရူတ်ႉၵႃးတၢင်ႇၶူဝ်းၵုၼ်ႇၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၶိုၼ်းယဝ်ႉ

ၵူၼ်းၵႃႉ သွင်ၾင်ႇၸိုင်ႈမိူင်း ထႆး-မၢၼ်ႈ တီႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း-မႄႈသၢႆ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇသူင်ႇၶူဝ်းၵုၼ်ႇၶၢႆ ယွၼ်ႉၸဝ်ႈၼႃႈတီႈသွင်ၸိုင်ႈမိူင်းပိၵ်ႉဢိုတ်းၶူဝ်သူင်ႇၶူဝ်းၵုၼ်ႇဝႆႉႁိုင်ၼၢၼ်းၼိုင်ႈလိူၼ် လႄႈ ဢုပ်ႇၵုၼ်တူၵ်းလူင်းၵၼ်ဝႃႈ တေပၼ်ရူတ်ႉၵႃးသူင်ႇၵုၼ်ႇၵႂႃႇမႃးၶိုၼ်းမိူၼ်ၵဝ်ႇဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 28/9/2020 ၽူႈၵွၼ်းၸႄႈဝဵင်း မႄႈသၢႆ လႄႈ ၽူႈၵွၼ်းၸေႈဝဵင်း...

ၵူၼ်းႁေႃႈၵႃးၵေႃႉၼိုင်ႈ မီးမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 တီႈသုၼ်ၵၢၼ်ၵႃႉ 105 လၵ်း

ၵူၼ်းႁေႃႈရူတ်ႉၵႃးလူင် ၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢမ်ႇလႆႈသႅဝ်ဢၢႆလႄႈၵႂႃႇၵူတ်ႇထတ်းတၢင်းပဵၼ်တီႈႁူင်းယႃမူႇၸေႈ၊ မီးတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19။ ဢူးတွင်းထုၼ်း ႁူဝ်ၼႃႈၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်ပၢႆးပိူင်ၵူၼ်း ၵရုၼႃႇ မူႇၸေႈ လၢတ်ႈဝႃႈ ယၢမ်းလဵဝ် တီႁူင်းယႃမူႇၸေႈ ၵူတ်ႇထတ်းသေဢွၵ်ႇၶေႃႈတွပ်ႇဝႆႉဝႃႈမီးမႅင်းၼႆသေတႃႉ တႃႇႁႂ်ႈလႆႈႁၼ်ႉၸႂ်လိုမ်းၸႂ်ၼၼ်ႉ မေႃယႃတေသူင်ႇ ၼမ်ႉမုၵ်ႈၼမ်ႉလၢႆးမၼ်းၸၢႆးၵႂႃႇၵူတ်ႇ...

ထႆး – မၢၼ်ႈ လူတ်းၵႃးတၢင်ႇၵုၼ်ႇ ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇတေႃႉသူင်ႇ မႄႈသၢႆ – တႃႈၶီႈလဵၵ်း

ၽွင်းၶၢဝ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်းၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ပွၵ်ႈၵမ်းသွင်ၼႆႉသေ ရူတ်ႉၵႃး တၢင်ႇၵုၼ်ႇၶဝ်ႈ ဢွၵ်ႇ တႃႈၶီႈလဵၵ်း - မႄႈသၢႆ ၼိုင်ႈၾၢႆႇလႂ် ပၼ်ရူတ်ႉၵႃးတၢင်ႇၵုၼ်ႇၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇမႃး 6 လမ်းၵူၺ်းလႄႈ...

ဝဵင်းမိူင်းယၢင်း ၵိုတ်းၵၢၼ်တေႃႉသူင်ႇ ၵူၼ်းမိူင်း ၵုမ်းၵၵ်းတူဝ် တင်းဝဵင်း

သဵၼ်ႈတၢင်းတိတ်းတေႃႇ တေႃႉသူင်ႇ ၵဵင်းတုင် - မိူင်းၶၢၵ်ႇ - မိူင်းယၢင်း ပိၵ်ႉႁပ်းဢမ်ႇပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃး၊ ၵၢတ်ႇသႃး ႁၢၼ်ႉတၢင်းၶၢႆ ၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းယၢင်း ပိၵ်ႉဢိုတ်းသဵင်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႈ ၵုမ်းၵၵ်းတူဝ်ၵဝ်ႇ...

ထႆးႁၢမ်ႈရူတ်ႉၵႃးမိူင်းမၢၼ်ႈ ၶဝ်ႈတၢင်ႇၶူဝ်းၵုၼ်ႇ တၢင်းမိူင်းထႆး

0
ထႆးၵူဝ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ19 ၶဝ်ႈလၢမ်းၽႄႈမိူင်းထႆးလႄႈ ဢမ်ႇပၼ်ရူတ်ႉၵႃး တေႃႉ/သူင်ႇ ၶူဝ်းၵုၼ်ႇသိၼ်ၵႃႉ လုၵ်ႉတၢင်းမိူင်းတႆး ၾင်ႇတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၾၢႆႇမိူင်းမၢၼ်ႈ ၶၢမ်ႈၶူဝ်မိုတ်ႈၵိုဝ်းမၢႆ 2 ၶဝ်ႈမႄႈသၢႆ မိူင်းထႆး။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 14/09/2020 ၼၼ်ႉ...

ၽဝ်ထၢၼ်ႇ မူၺ်ႉပႃႇ တၢင်ႇၵႂႃႇၶၢႆမူႇၸေႊ ၺႃးသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ပႂ်ႉယွၼ်းငိုၼ်း

0
ၽွင်းၶၢဝ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်းၼႆႉ ဢိင်ၼိူဝ်ဝူင်းၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးႁူတ်းၵႅပ်ႈႁႅင်း၊ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၵမ်ႈၽွင်ႈ လႆႈမႃးပိုင်ႈဢိင်ၵၢၼ်ၽဝ်ထၢၼ်ႇ ၵိၼ်ၸၢင်ႈတေႃႉထၢၼ်ႇ ၵႂႃႇၶၢႆတၢင်းမူႇၸႄႈ သမ်ႉၺႃးသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ပႂ်ႉယွၼ်းငိုၼ်းၸွမ်းတၢင်း။ ၶၢဝ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၽႄႈၶိုၼ်းႁွပ်ႈသွင်၊ ၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇမီးၵၢၼ်၊...

ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၽႄႈလႄႈ သုၼ်ၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးလူင် ၶႄႇ – မၢၼ်ႈ တီႈမူႇၸေႊ ပႆႇၸၢင်ႈၶိုင်

ၶူင်းၵၢၼ်လူင်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး Economic Zone ဢၼ် ၶႄႇ- မၢၼ်ႈ လႆႈၸႂ်ၵၼ် တႃႇၵေႃႇသၢင်ႈ ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်တႆး - ၶႄႇ၊ ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ် ၶၢင် -...
ယေးငိုၼ်း KBZ တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊ

တၢင်းဝဵင်းမူႇၸေႊ ၼမ်ႉၶမ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ/ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ လႆႈဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈပၼ်ယေးငိုၼ်း

ယေးငိုၼ်းဢၼ်ပၵ်း/ပိုတ်ႇ တီႈဝဵင်းမူႇၸေႈ၊ ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း လၢႆလၢႆလင်ၼၼ်ႉ ဢိင်ၼိူဝ် မီးၶၢဝ်ႇဝႃႈ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၵဵပ်းၶွၼ်ႇႁၢဝ်ႈႁႅင်း၊ ၾၢႆႇယေးငိုၼ်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပိၵ်ႉႁပ်းယဝ်ႉ ဢမ်ႇႁိုင် လႆႈႁၼ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၊...

လႅၼ်လိၼ် တႆး-ထႆး ပိၵ်ႉဢိုတ်းမႃးၶွပ်ႈ 4 လိူၼ် တုမ်ႉတိူဝ်ႉၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈႁၢဝ်ႈႁႅင်း

ၽၵ်းတူ ၶူဝ်လႅၼ်လိၼ်တႆး - ထႆး (တႃႈၶီႈလဵၵ်း - မႄႈသၢႆ) လႆႈပိၵ်ႉဢိုတ်းမႃး ၶၢဝ်းတၢင်းၶွပ်ႈတဵမ် 4 လိူၼ်၊ တုမ်ႉတိူဝ်ႉ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ...

တၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 လႄႈ ၸဝ်ႈမီႇႁေႃၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ႁူပ်ႉတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ

0
ၶၢဝ်းတၢင်း3-4 လိူၼ်တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်းလႄႈ ၵူႈၸိုင်ႈမိူင်းၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ ပိၵ်ႉလၢၼ်ႇ/ၽၵ်းတူလႅၼ်လိၼ်  ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆ  ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး ဢမ်ႇပဵၼ်ၵၢၼ် ၸဝ်ႈသူၼ်ၽၵ်းမီႇ မိူင်းပၼ်ႇၵေႃ လုသုမ်းၼမ်။ ၸၢႆးပႃႉ ၸဝ်ႈသူၼ်ၽၵ်းမီႇႁေႃ မိူင်းပၼ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ...

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တေၶိုင်ပၼ်တႃႇပေႃႈလဵင်ႉၶႄႇ တေၸၢင်ႈၶဝ်ႈမႃးႁဵတ်းၵၢၼ်လႆႈဝႆးဝႆး သင်ဝႃႈႁိပ်ႈၼႅတ်ႈ

0
လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း ပိုတ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ သင်ဝႃႈ ပေႃႈလဵင်ႉၶႄႇ ၸဝ်ႈပၢႆးမၢၵ်ႈမီးၶဝ် မီးၵၢၼ်ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် လူဝ်ႇႁိပ်ႈၼႅတ်ႈမႃးႁဵတ်းၸိုင် ယိုၼ်ႈတၢင်ႇဝႂ်ယွၼ်းၶဝ်ႈမိူင်းလႆႈယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၽူႈၸိသင်ႇတီႈႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇမၢႆမီႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း ဢူးဢွင်ႇ ၵျေႃႇၸၢၼ်ႇ...

ၵူၼ်းမိူင်းပွတ်းလႅၼ်လိၼ်တႆး – ၶႄႇ မုင်ႈမွင်းႁႂ်ႈၸဵဝ်း ပိုတ်ႇၽၵ်းတူလႅၼ်လိၼ်ဝႆးဝႆး

ၵူၼ်းမိူင်းပွတ်းလႅၼ်လိၼ်တႆး - ၶႄႇ မုင်ႈမွင်းႁႂ်ႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း တင်းသွင်မိူင်း ပိုတ်ႇၽၵ်းတူလႅၼ်လိၼ်ဝႆးဝႆးၼႆႉ၊ ယွၼ်ႉတုမ်ႉတိူဝ်ႉၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ ၼႃႈႁိူၼ်းလိူဝ်ႁႅင်း။ ၸၢႆးႁိၼ်လဵၵ်း ၸုမ်းၶၢဝ်ႇထုင်ႉႁူၺ်ႈလီႈ မူႇၸေႊ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ၽၵ်းတူပိၵ်ႉဢိုတ်းမႃး မီးၶၢဝ်းတၢင်း...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း