Tuesday, August 16, 2022

ၵၢၼ်မိူင်း

ၶၢဝ်ႇငၢဝ်းလႄႈလွင်ႈပိူင်ပဵၼ် ၵၢၼ်မိူင်း

ပၢင်ၵုမ်သၽႃးမိူင်းတႆး တေၸတ်းႁဵတ်းၼႂ်းၵၢင်လိူၼ်ၼႆႉ

ပၢင်ၵုမ်သၽႃးမိူင်းတႆး ပွၵ်ႈၵမ်း 2 ၵမ်ႈထူၼ်ႈ 11 တေၸတ်းႁဵတ်းၼႂ်းၵၢင်လိူၼ်သႅပ်ႊထႅမ်ႊၿိူဝ်ႊၼႆႉၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။ ပၢင်ၵုမ်သၽႃးမိူင်းတႆးၼႆႉ တေၸတ်းႁဵတ်းၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 17/09/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10 မူင်း တီႈလုမ်းသၽႃးမိူင်း တႆး...

ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ပိုတ်ႇလုမ်းမႂ်ႇ တီႈဝဵင်းလိူဝ်ႇလႄႈ ၶွတ်ႇၽွတ်ႈၽူႈပွင်ၵၢၼ်မႂ်ႇ

ငဝ်ႈငုၼ်းတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး ႁိုဝ် ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD ပိုတ်ႇလုမ်းၽႄမႂ်ႇ တီႈဝဵင်းလိူဝ်ႇ ၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈမီးမွၵ်ႈ 200 ၵေႃႉ ။ ဝၼ်းတီႈ 28/08/2018 ၶၢဝ်းယၢမ်း 9:00 –...

တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းသုၵျီႇ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼူၵ်ႉယုင်းဢမ်ႇပၼ်တႆးႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် CSSU တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး

0
သုၼ်ငမ်းယဵၼ် လႄႈၾၢႆႇမႄးလီၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ NRPC ၶွင်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼူၵ်ႉယုင်း ၵပ်းၾူၼ်း ၸူး ၽူႈတူၵ်း ပုၼ်ႈၽွၼ်းၼင်ႈၼၵ်း(ႁူဝ်ပဝ်ႈ) ၵေႃပွင်ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိုင်ႈတႆး CSSU သေ လၢတ်ႈဝႃႈ ဢမ်ႇပၼ်ႁဵတ်း ပၢင်ၵုမ်...

ပၢင်သူၼ်းတုမ် တႃႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈသွမ်ႈ တႄႇၼႂ်းႁူဝ်လိူၼ်ၼႃႈ

ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းဢၼ်တေၶဝ်ႈၶႅင်ႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ သွမ်ႈ ဢၼ်တေၸတ်းႁဵတ်း ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 3 လိူၼ်ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊၿိူဝ်ႊ 2018 ၼၼ်ႉ ပေႃးႁူဝ်လိူၼ်ၼႃႈ ဝၼ်းတီႈ 3...

ၸၢႆးဝၼ်းလႅင်းၶမ်း တုၵ်းယွၼ်းမူၼ်ႉမႄးပၵ်းပိူင်တီႈလိၼ် ၼႂ်းသၽႃးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်

ၼႂ်းပၢင်ၵုမ်သၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇၼၼ်ႉ ၸၢႆးဝၼ်းလႅင်းၶမ်း ဢုပ်ႇၵုမ် ၼႂ်းသၽႃးၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈပိူင် ယုၵ်းယၢင်ႇ ၵၢၼ်ယိုတ်းတီႈလိၼ်ၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉမၼ်းပိုတ်ႇတီႈပွင်ႇဝႆႉၵႂၢင်ႈၶႂၢင်ၼႃႇလႄႈ ႁႂ်ႈၶိုၼ်းမူၼ်ႉမႄးလႄႈ ထတ်း သၢင်ပၼ် ႁႂ်ႈမၼ်းတႅၵ်ႇလႅင်းထႅင်ႈလိူဝ်ၵဝ်ႇ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 08/08/2018...

ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်

တူဝ်တႅၼ်းပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် တီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း မီးတူဝ်တႅၼ်း ၵူႈၸႄႈဝဵင်း ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ 30 ပၢႆ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 05/07/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9...

ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းဢၼ်တေၶဝ်ႈၶႅင်ႇ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈသွမ်ႈ တင်းမူတ်း မီး 69 ၵေႃႉ

ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇသဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈ ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်း ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် ဢၼ်တေၶဝ်ႈ ၶႅင်ႇ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈသွမ်ႈ ဢၼ်တေၸတ်းႁဵတ်းၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 3 လိူၼ်ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊၿိူဝ်ႊ 2018 ၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ...

ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ

ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD လူင်းႁူပ်ႉထူပ်း ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်ၵိင်ႇၽႄငဝ်ႈငုၼ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ဢုပ်ႇဢူဝ်းဝၢင်း ၽႅၼ်ၵၢၼ်ငၢၼ်း၊ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတႃႇလႆႈတီႈၼင်ႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈသွမ်ႈ ဢၼ်တေထိုင်မႃး ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ဝၼ်းတီႈ 30/07/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၽူႈၼမ်းၼႂ်း ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်...

ဢွင်ႇသၢၼ်းၸုၵျီႇ တိုၵ်းသူၼ်းလုၵ်ႈၸုမ်း FPNCC လူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA

ဝၼ်းထူၼ်ႈသွင် ပၢင်ၵုမ်လူင် ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 21 ပၢင်လူင်ၵမ်းထူၼ်ႈ 3 ၼၼ်ႉ ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ၸိုင်ႈမိူင်း တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းၸုၵျီႇ ႁူပ်ႉထူပ်း ၸုမ်းၽူႈၼမ်း FPNCC တီႈလုမ်း NRPC...

ၽူႈၼမ်းယၢင်းၽိူၵ်ႇလူမ်ႉ/ ၽူးၼမ်းဝႃႉ ပဵၼ်လူမ်း လႆႈၶဝ်ႈႁူင်းယႃတီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ

ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ႁူမ်ႈတုမ်ယၢင်းၽိူၵ်ႇ KNU ၸွမ်သိုၵ်းလူင်မူႇတူးသေးၽူဝ်း ၶွင်ႉလူမ်ႉမိူဝ်ႈၶိုၼ်ႈလၢတ်ႈၵႂၢမ်း၊ ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၸုမ်းဝႃႉသမ်ႉ ၵႂႃႇပဵၼ်လူမ်းသေ လႆႈၶဝ်ႈႁူင်းယႃ/ ယူတ်းယႃတူဝ်တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ။ ဝၼ်းတီႈ 11/07/2018 ဝၼ်းတႄႇပၢင်ၵုမ်ၼၼ်ႉ ၽူႈၼမ်းႁူမ်ႈတုမ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ယၢင်းၽိူၵ်ႇ...

ၸွမ်ၸိုင်ႈ ဢူးဝိၼ်းမိၼ်ႉ ႁူပ်ႉထူပ်းၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး ပွၵ်ႈႁႅၵ်ႈ

0
ၸွမ်ၸိုင်ႈ ဢူးဝိၼ်းမိၼ်ႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼူၵ်ႉယုင်း NLD လူင်းႁူပ်ႉထူပ်း ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး၊ ၸုမ်းၼႃႈ လိၼ်ၽွင်းငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇလႄႈ ၸႄႈတွၼ်ႈ တႂ်ႈတိူင်းသိုၵ်းၸဵင်ႇႁွင်ႇဝၼ်းဢွၵ်ႇ ဢၼ်ပၵ်းတီႈလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ဝၼ်းတီႈ 10/07/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်...

ၵေႃပွင်ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိုင်ႈတႆး CSSU ႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ်တီႈ ၼေႇပျီႇ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတႃႇ ပၢင်ၵုမ်လူင် ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 21 ပၢင်လူင် ၵမ်းတီႈ 3

0
သႅၼ်းၽူႈၼမ်း ၵေႃပွင်ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိုင်ႈတႆး CSSU ႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ်တီႈ ၼေႇပျီႇတေႃႇ ႁၢင်ႈႁႅၼ်း ႁႃၶေႃႈလႆႈၸႂ် တႃႇ ပၢင်ၵုမ်လူင် ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 21 ပၢင်လူင် ၵမ်းထူၼ်ႈ 3...

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈသွမ်ႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ တႆး 3 ၵေႃႉ တေယူႇတီႈ 3 ပႃႇတီႇသေၶႅင်ႇၵၼ်

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈသွမ်ႈ ဢၼ်တေၸတ်းႁဵတ်းႁၢင်ပီၼႆႉ တီႈယူႇသၽႃးၵူၼ်းမိူင်း ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈၼၼ်ႉ တႆး 3 ၵေႃႉ တေယူႇတီႈ 3 ပႃႇတီႇသေ ၶဝ်ႈၶႅင်ႇၵၼ် ဝႃႈၼႆ။ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈသွမ်ႈ ဢၼ်တေၸတ်းႁဵတ်း ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ...

ၸုမ်းဢူၺ်းလီ ပွတ်းႁွင်ႇ 7 ၸုမ်း တေၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ၵုမ်လူင် 21 ပွၵ်ႈၵမ်း 3

ပၢင်ၵုမ်လူင်လွင်ႈငမ်းယဵၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် 21 ပၢင်လူင် ပွၵ်ႈၵမ်း 3 ဢၼ်တေၸတ်းႁဵတ်း ၵၢင်လိူၼ်ၵျူႊလၢႆႊၼႆႉ ယူႇတီႈၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ 7 ၸုမ်း ၸိူဝ်းပႆႇလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA ၼၼ်ႉ တေၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွမ်း...

ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် တေၸတ်းႁဵတ်းပၢင်သွၼ် ၾႅတ်ႊၻရႄႊ တီႈၼႃးၵွင်းမူး

ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် တင်း ပႃႇတီႇမွၼ်း တေႁူမ်ႈၵၼ် ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်သွၼ်ၵဵဝ်ႇၵပ်းၾႅတ်ႊတရႄႊ တီႈၼႃးၵွင်းမူး တေမွၵ်ႇထိုင် ၵူႈပႃႇတီႇလႄႈ ၵူႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ဝႃႈၼႆ။ ပၢင်သွၼ်ၾႅတ်ႊၻရႄႊၼႆႉ တေၸတ်းႁဵတ်းတႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 2 ဝၼ်း ဝၼ်းတီႈ...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း