ၵၢၼ်မိူင်း

ၽူႈၼမ်းယၢင်းၽိူၵ်ႇလူမ်ႉ/ ၽူးၼမ်းဝႃႉ ပဵၼ်လူမ်း လႆႈၶဝ်ႈႁူင်းယႃတီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ

ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ႁူမ်ႈတုမ်ယၢင်းၽိူၵ်ႇ KNU ၸွမ်သိုၵ်းလူင်မူႇတူးသေးၽူဝ်း ၶွင်ႉလူမ်ႉမိူဝ်ႈၶိုၼ်ႈလၢတ်ႈၵႂၢမ်း၊ ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၸုမ်းဝႃႉသမ်ႉ ၵႂႃႇပဵၼ်လူမ်းသေ လႆႈၶဝ်ႈႁူင်းယႃ/ ယူတ်းယႃတူဝ်တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ။ ဝၼ်းတီႈ 11/07/2018 ဝၼ်းတႄႇပၢင်ၵုမ်ၼၼ်ႉ ၽူႈၼမ်းႁူမ်ႈတုမ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ယၢင်းၽိူၵ်ႇ...

ၸွမ်ၸိုင်ႈ ဢူးဝိၼ်းမိၼ်ႉ ႁူပ်ႉထူပ်းၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး ပွၵ်ႈႁႅၵ်ႈ

0
ၸွမ်ၸိုင်ႈ ဢူးဝိၼ်းမိၼ်ႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼူၵ်ႉယုင်း NLD လူင်းႁူပ်ႉထူပ်း ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး၊ ၸုမ်းၼႃႈ လိၼ်ၽွင်းငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇလႄႈ ၸႄႈတွၼ်ႈ တႂ်ႈတိူင်းသိုၵ်းၸဵင်ႇႁွင်ႇဝၼ်းဢွၵ်ႇ ဢၼ်ပၵ်းတီႈလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ဝၼ်းတီႈ 10/07/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်...

ၵေႃပွင်ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိုင်ႈတႆး CSSU ႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ်တီႈ ၼေႇပျီႇ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတႃႇ ပၢင်ၵုမ်လူင် ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 21 ပၢင်လူင် ၵမ်းတီႈ 3

0
သႅၼ်းၽူႈၼမ်း ၵေႃပွင်ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိုင်ႈတႆး CSSU ႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ်တီႈ ၼေႇပျီႇတေႃႇ ႁၢင်ႈႁႅၼ်း ႁႃၶေႃႈလႆႈၸႂ် တႃႇ ပၢင်ၵုမ်လူင် ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 21 ပၢင်လူင် ၵမ်းထူၼ်ႈ 3...

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈသွမ်ႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ တႆး 3 ၵေႃႉ တေယူႇတီႈ 3 ပႃႇတီႇသေၶႅင်ႇၵၼ်

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈသွမ်ႈ ဢၼ်တေၸတ်းႁဵတ်းႁၢင်ပီၼႆႉ တီႈယူႇသၽႃးၵူၼ်းမိူင်း ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈၼၼ်ႉ တႆး 3 ၵေႃႉ တေယူႇတီႈ 3 ပႃႇတီႇသေ ၶဝ်ႈၶႅင်ႇၵၼ် ဝႃႈၼႆ။ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈသွမ်ႈ ဢၼ်တေၸတ်းႁဵတ်း ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ...

ၸုမ်းဢူၺ်းလီ ပွတ်းႁွင်ႇ 7 ၸုမ်း တေၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ၵုမ်လူင် 21 ပွၵ်ႈၵမ်း 3

ပၢင်ၵုမ်လူင်လွင်ႈငမ်းယဵၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် 21 ပၢင်လူင် ပွၵ်ႈၵမ်း 3 ဢၼ်တေၸတ်းႁဵတ်း ၵၢင်လိူၼ်ၵျူႊလၢႆႊၼႆႉ ယူႇတီႈၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ 7 ၸုမ်း ၸိူဝ်းပႆႇလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA ၼၼ်ႉ တေၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွမ်း...

ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် တေၸတ်းႁဵတ်းပၢင်သွၼ် ၾႅတ်ႊၻရႄႊ တီႈၼႃးၵွင်းမူး

ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် တင်း ပႃႇတီႇမွၼ်း တေႁူမ်ႈၵၼ် ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်သွၼ်ၵဵဝ်ႇၵပ်းၾႅတ်ႊတရႄႊ တီႈၼႃးၵွင်းမူး တေမွၵ်ႇထိုင် ၵူႈပႃႇတီႇလႄႈ ၵူႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ဝႃႈၼႆ။ ပၢင်သွၼ်ၾႅတ်ႊၻရႄႊၼႆႉ တေၸတ်းႁဵတ်းတႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 2 ဝၼ်း ဝၼ်းတီႈ...

ငဝ်ႈငုၼ်းတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်မႂ်ႇ

0
ငဝ်ႈငုၼ်းတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး SNLD ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်မႂ်ႇ ၸေႈဝဵင်း လႃႈသဵဝ်ႈ လုၵ်ႈၸုမ်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈ 50 ပၢႆ။ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်မႂ်ႇ ၸတ်းႁဵတ်း ဝၼ်းတီႈ 27...

21 ပၢင်လူင် ပွၵ်ႈ 3 တေၸတ်းႁဵတ်းၼႂ်းလိူၼ်ၵျူႊလၢႆႊ

ပၢင်ၵုမ်လူင်ပၢင်လူင် ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီ 21 ပွၵ်ႈ 3 ၼႆႉ တေၶိုင်ၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇၼႂ်းႁူဝ်လိူၼ်ၵျူႊလၢႆႊဢၼ် တေထိုင်ၼႆႉ တႃႇ ၶၢဝ်းတၢင်း 5 ဝၼ်း ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 25/06/2018...

ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ/ႁူဝ်သိူဝ်ၵႂႃႇၶဝ်ႈပၢင်ၵုမ်ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ

ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်း တူဝ်တႅၼ်းပႃႇတီႇ ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၼႂ်းၼၼ်ႉပႃႇတီႇတႆးႁူဝ်သိူဝ်/သိူဝ်ၽိူၵ်ႇၵေႃႈၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွမ်း။ ဝၼ်းတီႈ14/06/2018 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 09:00 တေႃႇထိုင် 1:00 မူင်း ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈ တုမ် ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်း...

ႁူဝ်ပဝ်ႈပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ ဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ လူႉသဵင်ႈသုတ်းမုၼ်

ၸၢႆးၵျေႃႇထေး ႁူဝ်ပဝ်ႈပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ ဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ လူႉသဵင်ႈသုတ်းမုၼ် လူၺ်ႈတၢင်းပဵၼ် လိူတ်ႈသုင် ။ ဝၼ်းတီႈ 13/06/2018 ၸၢႆးၵျေႃႇထေး ယႃယု 58 ပီ ႁူဝ်ပဝ်ႈပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ ဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ...

21 ပၢင်လူင် ၵမ်း 3 တေဢမ်ႇဢုပ်ႇပႃး “လွင်ႈၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇ”

ပၢင်ၵုမ်လူင်ပၢင်လူင် ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီ 21 ပွၵ်ႈၵမ်း 3 (ပၢင်ၵုမ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်) တေၸတ်းႁဵတ်း ၼႂ်းႁၢင် လိူၼ်ၵျုၼ်ႊ ဢမ်ႇၼၼ် ႁူဝ်လိူၼ်ၵျူႊလၢႆႊၼၼ်ႉ သွင်ၾၢႆႇလႆႈၸႂ်ဝႃႈတေဢမ်ႇဢုပ်ႇပႃးလွင်ႈ “ ၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇ”...

SNLD ၼမ်ႉၶမ်း ၸတ်းပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းမိူင်း မၢႆတွင်း ၶွတ်ႇၽွတ်ႈၶိုၼ်းၵေႃပွင်ၵၢၼ်ၸႄႈဝဵင်း ၶွပ်ႈတဵမ် 2 ပီ

ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆးၶွပ်ႈၶူပ်ႇ ၶွတ်ႇၽွတ်ႈၸုမ်းပွင်ၵၢၼ် ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းတဵမ် 2 ပီ ဢုပ်ႇဢူဝ်းတမ်းဝၢင်းၽႅၼ်ၵၢၼ်မိူဝ်းၼႃႈ။ ဝၼ်းတီႈ 29/05/2018 ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်ငဝ်ႈငုၼ်းတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး (ႁိုဝ်)...

ပၢင်ၵုမ်လူင် ပၢင်လူင် ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီ 21 ပွၵ်ႈၵမ်း 3 တေၶၢႆႉၵႂႃႇၸတ်းႁဵတ်းၼႂ်းလိူၼ်ၵျုၼ်ႊ

ပၢင်ၵုမ်လူင် ပၢင်လူင်ႁူဝ်ပၢၵ်ႇ ပီ 21 ပွၵ်ႈၵမ်း 3 ဢၼ်တေၸတ်းႁဵတ်း ၼႂ်းလိူၼ်မေႊၼႆႉ ၶၢႆႉလိူၼ်ႈၵႂႃႇ ၸတ်းႁဵတ်း ၼႂ်းလိူၼ်ၵျုၼ်ႊ ဝႃႈၼႆ။ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈပၢင်ၵုမ်ၼႆႉ မိူဝ်ႈတႄႇမၼ်း ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတေၸတ်းႁဵတ်းၼႂ်းလိူၼ်မေႊၼႆႉဝႃႈၼႆသေတႃႉ...

ၶႄႇဢီးသူၼ်း ႁႂ်ႈၸုမ်းဝႃႉ လူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA

ၶႄႇ ဢီးသူၼ်း ႁႂ်ႈၸုမ်းဢူၺ်းလီ ပွတ်းႁွင်ႇ ဢၼ်ပႃးၸုမ်းဝႃႉၼၼ်ႉ လူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်း ပတ်းပိုၼ်ႉတူဝ်ႈ မိူင်း NCA ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 18 ဢမ်ႇၼၼ် 19 ၼႆႉ...

ပၢင်ၵုမ်သၽႃးမိူင်းတႆး တေၸတ်းႁဵတ်း ၼႂ်းႁၢင်လိူၼ်မေႊၼႆႉ

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 28/05/2018 ပၢင်ၵုမ်သၽႃးမိူင်းတႆး ၵမ်းတီႈ 2 ပွၵ်ႈထူၼ်ႈ 10 တေၸတ်းႁဵတ်း တီႈလုမ်း သၽႃးမိူင်းတႆး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၵႂႃႇ ၶၢဝ်းတၢင်း...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း