Tuesday, November 24, 2020

ၵၢၼ်မိူင်း

ပူဝ်ႇမူၼ်း ႁူဝ်ၼႃႈပီႇတုၸိတ်ႉမၢၼ်ႈပၢင်ႇၸႄႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း ဢွင်ႇပေႉပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020 ၼႆႉ ၸႄႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ပူဝ်ႇမူၼ်း ႁူဝ်ၼႃႈ ၸုမ်းပီႇတုၸိတ်ႉမၢၼ်ႈပၢင်ႇ ဢၼ်ယူႇၼႂ်းပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈသေ ၶဝ်ႈၶေႉၶဵင်ႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ တီႈၼင်ႈသႃးၸႄႈမိူင်းၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈမၢႆ 1...

ပႃႇတီႇႁူမ်ႈတုမ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈပဢူဝ်း PNO ပေႉပုၼ်ႈၵိၼ်ၶၢတ်ႇထႅင်ႈ တီႈဝဵင်းပၢင်လွင်း

ၸႄႈဝဵင်းပၢင်လွင်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ပႃႇတီႇႁူမ်ႈတုမ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈပဢူဝ်း PNO လႆႈၶႅပ်းသဵင် ပေႉပုၼ်ႈၵိၼ်ၶၢတ်ႇ တင်းဝဵင်းထႅင်ႈ ၸွမ်းၼင်ႇၶႅပ်းမႄး ဢၼ်တိုၵ်ႉဢၢၼ်ႇဝႆႉ။   

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈပွၵ်ႈၼႆႉၵေႃႈ တီႈၼမ်ႉၶမ်း ၶႅပ်းမႄးပႃႇတီႇတဢၢင်း TNP ၼမ်ဝႆႉထႅင်ႈ

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼႆႉ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၸွမ်းၼင်ႇလႆႈႁူႉႁူဝ်ၼပ်ႉၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်ဝႆႉၽွင်ႈၼၼ်ႉ ပႃႇတီႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNP လႆႈၶႅပ်းသဵင်ၼမ်လိူဝ်ဝႆႉထႅင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD ပေႉပုၼ်ႈ ၵိၼ်ၶၢတ်ႇထႅင်ႈ တီႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ

ၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD ဢွင်ႇပေႉလႆႈသဵင်ၼမ်သုတ်းဝႆႉ တင်းဝဵင်းထႅင်ႈ ဝႃႈၼႆ။
ႁူင်းတွတ်ႈၶႅပ်း သီႇပေႃႉ

သၽႃးၸႄႈမိူင်း ၵူၼ်းမိူင်းႁူဝ်သိူဝ်သီႇပေႃႉ ငဝ်းလၢႆးလီ ၼူၵ်ႉယုင်းၸွမ်းလင် ၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇ

လိူၵ်ႈတင်ႈပွၵ်ႈၼႆႉ တီႈသီႇပေႃႉ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်ငဝ်းလၢႆးလီဝႆႉ။ သွင်ပႃႇတီႇဢၼ်လႆႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်ၼမ်သုတ်း ၼၼ်ႉ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ၼမ်းၼႃႈဝႆႉ ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း ႁူဝ်ပၢၵ်ႇထိုင်ႁိမ်းႁဵင် ၼႆယဝ်ႉ။

ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD ပေႉပုၼ်ႈၵိၼ်ၶၢတ်ႇထႅင်ႈ တီႈဝဵင်းၵုၼ်ႁဵင်

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈတီႈ ၸႄႈဝဵင်းၵုၼ်ႁဵင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD ပေႉပုၼ်ႈၵိၼ်ၶၢတ်ႇဝႆႉတင်းဝဵင်း  ။

ၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ၶႅပ်းမႄး ပႃႇတီႇပဢူဝ်း ပေႉပုၼ်ႈၵိၼ်ၶၢတ်ႇဝႆႉ

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ပႃႇတီႇႁူမ်ႈတုမ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈပဢူဝ်း PNO လႆႈၶႅပ်းမႄးပေႉပုၼ်ႈၵိၼ်ၶၢတ်ႇ ဝႆႉတင်းမူတ်း ဝႃႈၼႆ။ Photo...

ၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်ဢၼ်သႂ်ႇၽိတ်းဝႆႉၼၼ်ႉ ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းပႃႇတီႇ ၵဵင်းတုင် တုၵ်းႁႂ်ႈပဵၼ်ၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်လူႉ

တီႈႁူင်းတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် မၢႆ 1 ပွၵ်ႉ 5 ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၵူၼ်းမိူင်း 90 ပၢႆ တွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် လူင်ႈၼႃႈ တွတ်ႈၶႅပ်းမႄး...
ႁူင်းတွတ်ႈၶႅပ်း တီႈမိူင်းယႆ

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ တီႈမိူင်းယႆ ႁူဝ်သိူဝ်လႆႈသဵင်ႈၼမ်တင်း 3 တီႈ

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈပွၵ်ႈၼႆႉ ၼေႃႇတႅၼ်းၽွင်း ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယႆ သၢမ်ၵေႃႉ မၼ်ႈၸႂ်ယဝ်ႉဝႃႈ ဢွင်ႇပေႉပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ လီငၢမ်းယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ သၢင်ႇသီႈၸၢင်ႈၵိၼ်ၵၢင် တႃႇႁူဝ်သိူဝ် သိူဝ်ၽိူၵ်ႇၸၢင်ႈၵိုတ်းႁူဝ်ႁၢင်

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020 ၼႆႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ၵူၼ်းမီးသုၼ်ႇတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်မီး မိုၼ်ႇသၢမ်ႁဵင်ပၢႆ - ပႃႇတီႇ တႆး သွင်ဢၼ် တိုတ်ႉသၢႆႉတိုတ်ႉၶႂႃသေ ပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈ...
ႁူဝ်သိူဝ်ၼမ်းဝႆႉ

လိူၵ်ႈတင်ႈတီႈတၢင်ႉယၢၼ်း ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်ၼမ်းဝႆႉ

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 08/11/2020 ၼႆႉ ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင်ယၢမ်းတဵင်ႈၶိုၼ်း သွင်ပႃႇတီႇ ဢၼ်လႆႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် ၼမ်သုတ်း ပဵၼ်ပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈတင်း ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ႁူဝ်သိူဝ်တိုၵ်ႉၼမ်းၼမ်ဝႆႉ။

ၵူၼ်းဢမ်ႇမႃးတွတ်ႈၶႅပ်း တီႈဢိူင်ႇၼွင်လႅင် မီးၶိုင်ႈပၢႆ

ၵူၼ်းမိူင်းမီးသုၼ်ႇတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် တီႈဢိူင်ႇၼွင်လႅင် ဝဵင်းပၢင်လူင် ၸႄႈဝဵင်းလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း တင်းမူတ်း မီး 5 ႁဵင်ပၢႆ ဢၼ်မႃးတွတ်ႈသမ်ႉ မီး 2,400...
ႁူင်းတွတ်ႈၶႅပ်း ပွၵ်ႉမႄႈၶၢဝ်

ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊဢဝ်ၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း မႃးပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇတွၵ်ႇ

ၵူၼ်းမိူင်းတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း လႆႈတွၵ်ႇၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် ၵူၼ်းမိူင်းပွတ်းၸၢၼ်း ၸႄႈဝဵင်းၾၢႆၶုၼ် ပွတ်းလႅၼ်လိၼ်မိူင်းယၢင်းလႅင်။ ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်း ၵႂႃႇတွတ်ႈၶႅပ်း...

ၼၢင်းယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈမႃးတွတ်ႈၶႅပ်းတႅၼ်းတၢင်ဢူၺ်းၵေႃႉမၼ်းတီႈ ဢိူင်ႇတဵင်းလူင် မူႇၸေႊ

ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၼၢင်းယိင်း ၸၢဝ်းၶႄႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ မႃးတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် တၢင်ဢူၺ်းၵေႃႉမၼ်းတီႈဢိူင်ႇတဵင်းလူင် ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၊ တၼ်းလႆႈတွတ်ႈ  ၶႅပ်းၼိုင်ႈ ဝႃႈ ၼႆ။

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း