Monday, January 18, 2021

ၵၢၼ်မိူင်း

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၼႂ်းပႃႇတီႇ NLD တေဢွၼ်ၸတ်းႁဵတ်း ဝၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၶွပ်ႈတဵမ် 71 ပီ တီႈလၵ်းသဝ်ႁိၼ် ပၢင်လူင်

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၼႂ်းပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း NLD ဢဵၼ်ႁႅင်း 7 မိုၼ်ႇၵေႃႉ တေတေႁူမ်ႈၵၼ် ၸတ်းႁဵတ်းဝၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၶွပ်ႈတဵမ် 71 ပီ တီႈၼႂ်းဝၢင်းလၵ်းသဝ်ႁိၼ် ၸႄႈဝဵင်းပၢင်လူင် ၵူၺ်းၵႃႈ...

ပၢင်ၵုမ် CSSU လွႆတႆးလႅင်း မွပ်ႈၼႃႈၵၢၼ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းၽူႈၼင်ႈၸိုင်ႈ ပၼ်ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ

ၵေႃပွင်ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိုင်ႈတႆး (CSSU) ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ မွပ်ႈတၼ်းႁဵင်း ၽူႈၼင်ႈၸိုင်ႈ/ႁူဝ်ပဝ်ႈ CSSU ပၼ်ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ။ ဝၼ်းတီႈ 02/02/2018 ဢၼ်ပဵၼ်ပၢင်ၵုမ်ႁူဝ်ႁုပ်ႈပီ ဝၼ်းထူၼ်ႈ 2 ၼႆႉ ၵေႃပွင်ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိုင်ႈတႆး...

ပၢင်ၵုမ်ႁူဝ်ႁုပ်ႈပီ CSSU တီႈလွႆတႆးလႅင်း လႆႈၸႂ်မွပ်ႈတၼ်းႁဵင်းႁူဝ်ပဝ်ႈ ပၼ်ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ

ပၢင်ၵုမ်ႁူဝ်ႁုပ်ႈပီ ၵေႃပွင်ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိုင်ႈတႆး (CSSU) တီႈလွႆတႆးလႅင်း ဢုပ်ႇဢူဝ်းလွင်ႈၼႃႈၵၢၼ်၊ ထတ်းသၢင်လွင်ႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇလွင်ႈယူပ်ႈယွမ်း ပႃးၸဵမ်တၢင်းယိူင်းဢၢၼ်း။ ဢုပ်ႇဢူဝ်းပႃး လွင်ႈတေမွပ်ႈတၼ်းႁဵင်း ႁူဝ်ပဝ်ႈ CSSU ပၼ်ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ။ ဝၼ်းတီႈ 01/02/2018 မိူဝ်ႈၼႆႉ...

လုင်းၸၢႆးဢၢႆႈပဝ်း တေဢမ်ႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ၵုမ် CSSU ဢၼ်တေမွပ်ႈတၼ်းႁဵင်းႁူဝ်ပဝ်ႈ

လုင်းၸၢႆးဢၢႆႈပဝ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ တေဢမ်ႇၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ၵုမ် CSSU ဢၼ်တေ ၸတ်းႁဵတ်း တီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း မွပ်ႈယိုၼ်ႈတၼ်းႁဵင်းႁူဝ်ပဝ်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ 01-02/02/2018 တေမႃးၼႆႉ ၵေႃပွင်ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိုင်ႈတႆး Committee for Shan...

ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတေၶဝ်ႈၶႅင်ႇ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈသွမ်ႈ 2 တီႈၼင်ႈ

ပၢင်ၵုမ်ငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းတီႈၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈၼၼ်ႉ ဢုပ်ႇဢူဝ်းတႅပ်းတတ်းဝႃႈ တေၶဝ်ႈၶႅင်ႇ ၼႂ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈသွမ်ႈ 2 တီႈၼင်ႈ ဢၼ်လုတ်ႈႁၢမ်းပဝ်ႇဝႆႉ ၼႂ်းမိူင်းတႆး ၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈၼိုင်ႈတီႈ ၼင်ႈလႄႈ ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး...

ပၢင်ၵုမ်ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈ ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆး ပွၵ်ႈထူၼ်ႈ 5

လၢႆၸုမ်းၼႂ်းၵဵင်းမႆႇဢၼ်ႁူမ်ႈၵၼ် ၵေႃႇတင်ႈ ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆး လႆႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ဢုပ်ႇၵိူဝ်းၵုမ် ပိူဝ်ႈတႃႇ ၶဵၼ်ႇတႅမ်ႈ ပၵ်းပိူင်ယူင်ႉသၢင်ႈတႃႇတို်ဝ်းၵမ်ၶွင်ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆးလႄႈ ဝွၵ်ႇၸိူၼ်ႈတူဝ်တႅၼ်းၼႂ်းၸုမ်း ၽူႈၼမ်းၼႂ်း ၼႂ်းၵေႃၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး မႃးပၼ်ၶေႃႈမုလ်း။ ဝၼ်းတီႈ 21 လိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊ 2018...

ပၢင်ၵုမ်လူင် ႁူဝ်ပၢၵ်ႈပီ 21 ပၢင်လူင် ၵမ်းထူၼ်ႈသၢမ် ၶၢႆႉလိူၼ်ႈဝၼ်း

ပၢင်ၵုမ်လူင် ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီ 21 ပၢင်လူင် ၵမ်းထူၼ်ႈသၢမ် ဢၼ်တေၸတ်းႁဵတ်းၼႂ်းႁၢင်လိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊၼႆႉ တေ လိူၼ်ႈၶၢႆႉၵႂႃႇ ၸတ်းႁဵတ်းၼႂ်းလိူၼ်ၼႃႈၾႅပ်ႊၿိဝ်ႊရီႊ ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းၶွမ်ႊမတီႊလွင်ႈငမ်းယဵၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈ။ တွၼ်ႈတႃႇတေၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်လူင် ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီ 21...

လုင်းၸၢႆးဢၢႆႈပဝ်း တူၵ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ တူဝ်ႈတၼ်းတႃႇႁပ်ႉပဵၼ် ၽူႈၼင်ႈၸိုင်ႈ CSSU

ၼႂ်းပီ 2018 ၼႆႉႁူဝ်ပဝ်ႈပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ တူၵ်းပုၼ်ႈၽွၼ်းႁပ်ႉတၼ်းႁဵင်း ၽူႈၼင်ႈၸိုင်ႈ ၵေႃပွင်ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိုင်ႈတႆး CSSUလႄႈ လုင်းၸၢႆးဢၢႆႈပဝ်းလၢတ်ႈဝႃႈ တူဝ်ႈတၼ်းတႃႇ ႁပ်ႉတၼ်းႁဵင်းယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ CSSU ၼႆႉၼိုင်ႈပီ ၼိုင်ႈပွၵ်ႈပိၼ်ႇလႅၵ်ႈတၼ်းႁဵင်းၽူႈၼင်ႈၸိုင်ႈ မိူဝ်ႈပီ...

CSSU တေၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵုမ် တီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း

ၵေႃပွင်ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိုင်ႈတႆး CSSU တေၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် တီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း ၼႂ်းႁူဝ်လိူၼ်ၾႅပ်ႊၿိဝ်ႊရီႊ တေထိုင်ၼႆႉ။ ဝၼ်းတီႈ 01-02/02/2018 ၶၢဝ်းယၢမ်းပၢင်ၵုမ် 9 မူင်း ထိုင် 4 မူင်း ဝၢႆးဝၼ်း...

သၽႃးတီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ တႅပ်းတတ်းတေႁဵတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈသွမ်ႈထႅင်ႈ

ဢွင်ႈတီႈ ၽူႈတႅၼ်းသၽႃး ၸႄႈမိူင်း/ တိူင်းလႄႈ ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်လုတ်ႈႁၢမ်းပဝ်ႇဝႆႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၼႂ်းပီ 2018 ၼႆႉ တေၸတ်းႁဵတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈသွမ်ႈ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 15/01/2018 ပၢင်ၵုမ်သၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်...

ၸုမ်း UNFC တင်း PPST ႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ် ဝၢင်းၽႅၼ်ႁႂ်ႈၵႆႉလႆႈႁူပ်ႉၵၼ် တႃႇၵႄႈပၼ်ႁႃ ဝူင်ႈၵၢင်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ/ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ

ၶွင်ႊသီႊၾႅတ်ႊၻရႄႊၸၢဝ်းၶိူဝ်းၽွမ်ႉႁူမ်ႈ (UNFC) တင်း ၸုမ်းႁူမ်ႈသၢင်ႈၶၵ်ႉၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ် (PPST) ႁူပ်ႉၵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်းႁႅၵ်ႈ ၼႂ်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး၊ ဢုပ်ႇဢူဝ်းဝၢင်းၽႅၼ်ႁႂ်ႈၵႆႉလႆႈႁူပ်ႉၵၼ် ပိူဝ်ႈတႃႇၵႄႈပၼ်ႁႃ ဝူင်ႈၵၢင်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ၊ တပ်ႉသိုၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ။ ဢုပ်ႇဢူဝ်းလႅၵ်ႈလၢႆႈတၢင်းႁူႉၵၼ်လႄႈ တေတိုၵ်းသူၼ်းၸိူဝ်း...

ပၢင်ၵုမ် ၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉ ၽူႈၼမ်း EAOs 8 ၸုမ်း ႁဵတ်းတီႈၵဵင်းမႆႇ

ပၢင်ၵုမ်ၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉ PPST ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ 8 ၸုမ်း ဢၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်း ၵိုတ်းတိုၵ်း ပတ်းပိုၼ်ႉတူဝ်ႈမိူင်း NCA ႁူပ်ႉၵၼ်တီႈ ၵဵင်းမႆႇ မီးတူဝ်တႅၼ်းၸုမ်းၽႂ်မၼ်း မႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ပၢင်ၵုမ်...

တပ်ႉသိုၵ်းယၢင်းၽိူၵ်ႇပၢင်ၵုမ်ၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉ ထတ်းသၢင်ၵၢၼ်ၵိုတ်းယိုဝ်းတူဝ်ႈမိူင်း NCA ၸီႉၸမ်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢမ်ႇပႆၸွမ်းႁွႆး

ၽွင်းႁူဝ်လိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊၼႆႉ တပ်ႉသိုၵ်းယၢင်း ပႃႈတႂ်ႈႁူမ်ႈတုမ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယၢင်းၽိူၵ်ႇ (KNU) ႁွင်ႉပၢင်ၵုမ်ၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉ၊ ထတ်းသၢင်လၢႆးႁဵတ်းလၢႆးသၢင်ႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၸွင်ႇၵႂႃႇၸွမ်းၶၵ်ႉၵၢၼ် NCA ။ ၾၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ တေမီးပၢင်ၵုမ် PPST ဢုပ်ႇဢူဝ်းထတ်းသၢင်လွင်ႈၼႆႉ။ ဝၢႆးသေၽူႈၼမ်းၾၢႆႇသိုၵ်း...

ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ လိူၼ်ႈၶၢႆႉပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆး တီႈလၢင်းၶိူဝ်း

ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ လိူၼ်ႈၶၢႆႉဝၼ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ၵၢၼ်မိူင်း ၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး ဢၼ်တေၸတ်းႁဵတ်းတီႈလၢင်းၶိူဝ်း။ ၸဝ်ႈသိုၵ်းၸၢႆးဢူး ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ RCSS/SSA လၢတ်ႈဝႃႈ-"ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈၶၢႆႉဝၼ်းၼႆႉ မိူဝ်ႈႁဝ်းၶႃႈႁဵတ်းပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းမိူင်း လၢႆလၢႆတီႈၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်သိုၵ်း...

တႃႇတေၸတ်းပၢင်ၵုမ်ၵၢၼ်မိူင်းၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆး တီႈလၢင်းၶိူဝ်း ပႆႇတႅတ်ႈတေႃး

ပၢင်ၵုမ်ၵၢၼ်မိူင်း ၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆး ဢၼ်ဝႃႈတေၸတ်းႁဵတ်း တီႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ၼႂ်းလိူၼ် ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊၼႆႉ တေၸတ်းႁဵတ်းတႄႉႁိုဝ် ဢမ်ႇႁဵတ်း ယင်းပႆႇတႅတ်ႈတေႃး။ ဝၼ်းတီႈ 12-14/01/2018 ၽႅၼ်ၵၢၼ်တေၸတ်း ပၢင်ၵုမ်ၵၢၼ်မိူင်း ၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆး တီႈႁူင်းႁေႃၼွႆႇဝႃႇတီႇ...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း