ၵၢၼ်မိူင်း

SSPP တေၸတ်းႁဵတ်း ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး တီႈငဝ်ႈငုၼ်းဝၢၼ်ႈႁႆး

ငဝ်ႈငုၼ်းဝၢၼ်းႁႆး SSPP တေၸတ်းႁဵတ်းဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈတဵမ် 73 ပီ ႁွင်ႉမွၵ်ႇၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၶဝ်ႈႁူမ်ႈၼပ်ႉႁဵင်။ ဝၼ်းတီႈ 7/2/2020 ပဵၼ်ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈတဵမ် 73 ပီလႄႈ...

တူဝ်တႅၼ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တေၶဝ်ႈႁူမ်ႈဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ငဝ်ႈငုၼ်းလွႆတႆးလႅင်း

တူဝ်တႅၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼေႇပျီႇတေႃႇ တေၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈ 73 ပီ ဢၼ်ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဢွၼ်ၸတ်းႁဵတ်း တီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈ လွႆတႆးလႅင်း။ ဝၼ်းတီႈ...

ဝူႊႁၢၼ်ႊ ၵဝ်းလႄႈ ပွႆးဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ 7 Feb ၼမ်ႉၶမ်းၸိူင်ႉၵၢတ်ႈ

0
ႁႂ်ႈပဵၼ်ၵၢၼ်ၵမ်ႉ ႁႅင်းႁူမ်ႈၵၼ်ႁႄႉ တၢင်းပဵၼ် ဝူႊႁၢၼ်ႊ ၶူဝ်ႊရူဝ်ႊၼႃႊ ၼႆသေ ၶွမ်ႊမတီႊ ၸတ်းပွႆး ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး/ဝၼ်းမိူင်းတႆး/ဝၼ်းၶိူဝ်းတႆး 7 February ၶွပ်ႈတဵမ် 73 ပီ...

PI ၶူၼ်ႉၶႂႃႉ ဢုပ်ႇဢူဝ်း တွၼ်ႈၵၢၼ်သၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈလႄႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မိူဝ်းၼႃႈ

(မွၵ်ႇမူဝ်ႁဵဝ်းၶမ်း သူင်ႇၶၢဝ်ႇ) ပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၶူၼ်ႉၶႂႃႉ တွၼ်ႈၵၢၼ်သၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈလႄႈ လွင်ႈၾၼ်(ယိူင်းဢၢၼ်း) ၾႅတ်ႊၻရႄႊ ၸတ်းႁဵတ်းတီႈ ဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး မီးၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈထွမ်ႇၸွမ်း 50 ပၢႆ။ ဝၼ်းတီႈ 28/1/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8...

ၶွမ်ႊမတီႊမူၼ်ႉမႄးပိူင်ပိုင်းလၵ်းမိူင်း ၶပ်းၶိုင်တႃႇပၢၵ်ႈတပ်ႉသိုၵ်းဢွၵ်ႇဝူင်းၵၢၼ်မိူင်း

0
ၶွမ်ႊမတီႊမူၼ်ႉမႄးပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်း 2008 တၢင်ႇထိုင်သၽႃးႁူမ်ႈတုမ် ၶေႃႈမူၼ်ႉမႄးယုၵ်းယၢင်ႇ ၼႂ်းၼၼ်ႉပႃးတွၼ်ႈၵၢၼ်လူတ်းယွၼ်ႇဢမ်းၼၢတ်ႈ ၸွမ်ဢွၼ်ႁူဝ်ၾၢႆႇၵႅတ်ႇၶႄ (ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်း) ။ ၼႂ်းၶေႃႈမူၼ်ႉမႄးယုၵ်းယၢင်ႇၶေႃႈတီႈ 1 ၼၼ်ႉပႃးဝႆႉတႃႇႁႂ်ႈ ပၢၵ်ႈပႅတ်ႈ မၢတ်ႈတႃ 20 (...

PPST ၵုမ်ၵၼ် ၽႅၼ်ၶၢဝ်းယၢမ်းတႃႇ 21 ပၢင်လူင်

ပၢင်ၵုမ် PPST ပွၵ်ႈၵမ်း 8 ၸတ်းႁဵတ်းတီႈၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 3 ဝၼ်း။ ဝၼ်းတီႈ 17/1/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း လူင်းလၢႆးမိုဝ်း...

ဢီႊရၢၼ်ႊ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႃႈႁူဝ် ၸွမ်ၸိုင်ႈထရမ်ႉ 80 လၢၼ်ႉၻေႃႊလႃႊ

0
ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်ႊမိူင်းဢီႊရၢၼ်ႊ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇမိူဝ်ႈဝၼ်းပၢင်ၸႃပၼ ၸွမ်သိုၵ်းလူင် တပ်ႉသိုၵ်းမိူင်းဢီႊရၢၼ်ႊ ၵႃႊသမ်ႊ သူဝ်ႊလေႊမၼီႊ ဢႃႇယု 62 ပီ ၼၼ်ႉဝႃႈ ၽႂ်ဢဝ်ပၼ် ႁူဝ်ၸွမ်ၸိုင်ႈ ဢမေႊရိၵၼ်ႊ ၻေႃႊၼႄႊလ်...

ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်းတေၵႂႃႇၼေႇပျီႇတေႃႇ မီးၽႅၼ်ႁူပ်ႉပႃး ၸိၵ်းၸွမ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းသူႉၵျီႇ

0
ဝၼ်းတီႈ 6/1/2020 ၼႆႉ ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင်ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA တေၵႂႃႇၼေႇပျီႇတေႃႇ တေဢွၼ်ၼမ်းၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ၽူႈၼမ်း PPST ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈ ၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း၊ ဝၢႆးၼၼ်ႉမီးၽႅၼ် တေႁူပ်ႉပႃး ၸိၵ်းၸွမ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ...

ၽူႈၸတ်းပၢင်ၵမ်ႉထႅမ်တီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း မႃးယွမ်းၼွမ်းတီႈလုမ်း SNLD

ပၢင်ၵမ်ႉထႅမ် တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းၸူႉၵျီႇ ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းတီႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းၼၼ်ႉ မီးၵူၼ်းယိပ်းပၢႆႉ ၸိုဝ်ႈသဵင် ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် (SNLD) (လူၺ်ႈၾၢႆႇပႃႇတီႇဢမ်ႇလႆႈႁူႉၸွမ်းလွင်ႈသင်) သေၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင် လႄႈ ၵေႃႇမတီႇပွင်ပဵၼ်ပၢင်ပွႆး ၶိုၼ်းမႃးယွမ်းၼွမ်း တီႈလုမ်းပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း...

ၸွင်ႇလုမ်းတြႃးလုမ်ႈၾႃႉၸၢင်ႈဢဝ်တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းၸူႉၵျီႇ ယဵတ်ႈၶွၵ်ႈ

0
မိူင်းၵမ်ႊပီႊယႃႇ ၸႅင်ႈၵႂၢမ်းၸွႆးတြႃး တေႃႇမိူင်းမၢၼ်ႈ လူၺ်ႈၵၢၼ်ၵႂၢတ်ႇလၢင်ႉၶႃႈႁႅမ် ၶိူဝ်းၵူၼ်း ၼႆသေ ၼႂ်းဝူင်ႈဝၢင်ႈၼႆႉ ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ၸိုင်ႈမိူင်း တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းၸူႉၵျီႇ ယူႇတီႈ ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်းသေ ၵႂႃႇၶိုၼ်ႈလုမ်းတြႃးလုမ်ႈၾႃႉ ICJ တီႈမိူင်းၼႄႊထိူဝ်ႊ...

ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်တူင်ႇဝူင်းတႆး တိုၵ်းသူၼ်းလုမ်ႈၾႃႉ မိပ်ႇငႅၼ်းတပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၵိုတ်းၵၢၼ်ပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်းၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်း

0
ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်တူင်ႇဝူင်းတႆး ၸုမ်းႁဵတ်းသၢင်ႈတႃႇသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းတႆး လၢတ်ႈဝႃႈ ႁႂ်ႈလုမ်ႈၾႃႉ မိပ်ႇငႅၼ်းသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၸဵဝ်းၵိုတ်းၵၢၼ်ပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်းၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 9 /12/2019 ၼႆႉ ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင် တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းတႆးၼွၵ်ႈမိူင်းၼႂ်းမိူင်း ႁူမ်ႈၵၼ် ဢွၵ်ႇ လိၵ်ႈ...

ဝူၼ်ႉထိုင်ငဝ်ႈႁၢၵ်ႈယဝ်ႉၸင်ႇတႅပ်းတတ်းလၢတ်ႈၸႃ တႃႇႁႃလၢႆးၵႄႈလိတ်ႈဢၼ်ထုၵ်ႇမႅၼ်ႈ

မႂ်ႇသုင်ၵၼ် ၵူႈၵေႃႉၵူႈၵူၼ်းၶႃႈ လိူၼ်ၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 10 တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 12 ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ၸိုင်ႈမိူင်း တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်း ၸူႉၵျီႇ တေဢွၼ်ႁူဝ်ၸုမ်းသိုင်ႇၾိင်ႈၶဝ်သေယဝ်ႉ ၵႂႃႇၵႄႈလိတ်ႈတေႃႇသူႈ လွင်ႈဢၼ်မိူင်းၵမ်ႊပီႊယႃႊ...

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈ NCA ၶမ်ၵႄႈ လုမ်းတြႃး ICJ တင်း ၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ်

0
ပၢင်ၵုမ် PPST ၸတ်းႁဵတ်းတီႈဝဵင်းၵဵင်းမႂ်ႇ ၸိုင်ႈထႆးၼၼ်ႉ ဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်လွင်ႈ ၽူႈၼမ်း မိူင်းမၢၼ်ႈတေၵႂႃႇၶိုၼ်ႈလုမ်းတြႃးလုမ်ႈၾႃႉ ICJ ၊ ပေႃးၾၢႆႇၵိုတ်းတိုၵ်း ၵမ်ႉထႅမ်သၢၼ်လူၵ်ႈ (လုမ်းတြႃး လုမ်ႈၾႃႉ) မိူၼ်သၢၼ်ၶတ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ...

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း 10 ၸုမ်း ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် တီႈၵဵင်းမႆႇ

ၸုမ်းၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် ၶၵ်ႉၵၢၼ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ် PPST 10 ၸုမ်း ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် တီႈၵဵင်းမႆႇ တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 3 ဝၼ်း။ ဝၼ်းတီႈ 2-4/12/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်း...

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တပ်ႉသိုၵ်းလႄႈ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းဢုပ်ႇၵုမ်ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတႃႇပွင်ပဵၼ်ပင်ၵုမ်ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 21 ပၢင်လူင် လင်ဝၼ်းတပ်ႉသိုၵ်းၼႂ်းပီ 2020

0
ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၸိူဝ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA 10 ၸုမ်းလႄႈ တူဝ်တႅၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် ၵႄႈလိတ်ႈဢၼ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၶွင်ႉၶမ်ယူႇၼၼ်ႉသေ တေဢၢၼ်းၸတ်းပၢင်ၵုမ်လူင် ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 21 ပၢင်လူင် (ၵမ်းသွင်) ဢမ်ႇၼၼ်...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း