Wednesday, June 29, 2022

ၵၢၼ်မိူင်း

ၶၢဝ်ႇငၢဝ်းလႄႈလွင်ႈပိူင်ပဵၼ် ၵၢၼ်မိူင်း

မၢၼ်ႈ တီႇမူဝ်ႇ လႄႈ မၢၼ်ႈ သိုၵ်း …မိူၼ်ၵၼ် တႆး … ႁူပ်ႉႁၼ်ယဝ်ႉ တေၽႅၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ်?

ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 3 ဝၼ်း လိူၼ်မၢတ်ႊၶျ် ဝၼ်းတီႈ 21-22-23 ၸူဝ်ႈၸႃႈတူဝ်တႅၼ်းၶိုၵ်ႉတွၼ်း ဢႃႊသီႊယၼ်ႊ မႃးႁူပ်ႉထူပ်းၸွမ်း ႁူဝ်ၼႃႈ ၸၵၸၶဝ်ယူႇၼႆႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈဢမေႊရိၵၼ်ႊ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇဝႃႈ...

ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊလိူၵ်ႈတင်ႈၶွင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈဝႃႈ တေဢဝ်လိူင်ႈ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD

0
ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် (UEC) ဢၼ်ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸတ်းတင်ႈဝႆႉၼၼ်ႉ ပိူတ်ႇလၢတ်ႈတီႈ ပၢင်သပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇဝႃႈ တေဢဝ်လိူင်ႈပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် (SNLD) ယွၼ်ႉဢမ်ႇယွမ်းၵႂႃႇထတ်းသဵၼ်ႈသၢႆမၢႆ တီႈလုမ်းၶဝ်။ ဝၼ်းတီႈ 24/3/2022 ၼႆႉ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈလိုပ်ႈလမ်းတီႉၺွပ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၼႂ်းဝဵင်းတူၼ်ႈတီးဢမ်ႇထၢတ်ႇ

0
ၼႂ်းဝူင်ႈဝၢင်ႈၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶိုၼ်းလိုပ်ႈလမ်းတီႉၺွပ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၽူႈတူင်ႉၼိုင် ၸွႆႈထႅမ်ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ၽူႈၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၼႂ်းဝဵင်းတူၼ်ႈတီ ဢမ်ႇထၢတ်ႇ။ တီႉၺွပ်းပႃးၵႂႃႇဢမ်ႇယွမ်း 20 ၵေႃႉယဝ်ႉၵူၼ်းၼုမ်ႇယူႇဝဵင်းတူၼ်ႈတီးၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈ။ “ ၶဝ်လမ်းတီႉၵူၼ်းၼုမ်ႇတူင်ႉၼိုင်ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း၊ ပိူင်လူင် ဢၼ်ယၢမ်ႈပႃးၼႂ်းၸုမ်းဢွၼ်ႁူဝ်တူင်ႉၼိုင်ၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၽွင်းသိုၵ်းတႄႇယိုတ်းမိူင်း မိူဝ်ႈပီၵၢႆၼၼ်ႉၶႃႈၼေႈ။ ၽွင်းပိူၼ်ႈထၢင်ႇဝႃႈငဝ်းလၢႆးယဵၼ်ယဝ်ႉ...

လွင်ႈထုၵ်ႇပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈ ဢၼ်လုမ်ႈၾႃႉႁၼ်ထိုင်

ဝူင်ႈပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ လႆႈပၢႆးၼႄ လွင်ႈဝႃႈ ရတ်ႊသျိူဝ်ႊလႄႈ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တၢင်းႁၼ်ၶႆႈၸႂ်မိူၼ်ၵၼ် မိူၼ်ၼင်ႇမိူင်းရတ်ႊသျိူဝ်ႊမၢႆထိုင်ဝႃႈ မိူင်းႁိမ်းႁွမ်းမၼ်း မီးယူႇ 10 မိူင်းပၢႆပၢႆၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၼႃႈတီႈဢၼ်မၼ်းပိူင်ႇငမ်းၼႆၼၼ်ႉ။ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႈ မၢႆထိုင်ဝႃႈ...

ပၢင်ၵုမ်လူင်ပၢင်လူင်ပွၵ်ႈၵမ်း 1 (လိုမ်ႉၶိုၼ်းပိုၼ်းဝၼ်းမိုၼ်ႉသိုၼ်း)

ပၢင်ၵုမ်လူင်ပၢင်လူင်ပွၵ်ႈၵမ်း 1 ဝၢႆးသိုၵ်းလူၵ်ႈပွၵ်ႈၵမ်း 2 ယဝ်ႉ ဢိင်းၵလဵတ်ႈၶဝ် ၶဝ်ႈမႃးႁုပ်ႈယိုတ်းဢဝ်မိူင်းမၢၼ်ႈလုမ်းလုမ်းသေ ၶိုၼ်းမႃးၵုမ်းၵမ်ဢဝ်မိူင်းတႆးယူႇၾၢႆႇတႂ်ႈလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းဢိင်းၵလဵတ်ႈၶဝ်သေၽွင်းငမ်းမိူင်းမၢၼ်ႈမိူင်းတႆးဝႆႉယဝ်ႉ။ ၾၢႆႇတႂ်ႈလွင်ႈၵၢၼ်ၽွင်းငမ်းသိုၵ်းၼၼ်ႉ ဢဝ်ၸုမ်းၽွင်းငမ်း ၶႅတ်ႊသၿီႊ CAS(B) ဢၼ်ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်သိုၵ်းၶဝ် ဢွၼ်ႁူဝ်ၽွင်းငမ်းဝႆႉ...

ၸုမ်းသိုၵ်းမုတ်း TGF တူၼ်ႈတီးပၼ်ၾၢင်ႉထိုင်ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းယူႇမူၼ်ႈလိုမ်းတူဝ်ၸွမ်းသိုၵ်းယိုတ်းမိူင်း

0
ၸုမ်းသိုၵ်းမုတ်းဝဵင်းတူၼ်ႈတီး Taunggyi Guerilla Force TGF ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇၸၢၵ်ႈထွၼ်ငိုၼ်း ATM ၶွင်ယေးငိုၼ်း ၵမ်ႇပေႃးၸ  KBZ တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၾႆးမႆႈလူႉၵွႆဢိတ်းဢွတ်း ၊...

ပွႆးလိူၼ်သီႇမိူင်းၵိုင် ၵၢတ်ႇႁၢမ်းထႅင်ႈ ပဵၼ်ပီႈတီႈ 3

0
ဢိင်ၼိူဝ်တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉလႄႈ ငဝ်းလၢႆးၵၢၼ်မိူင်း ၵၢၼ်သိုၵ်း ဢမ်ႇၼိမ်သဝ်းၼၼ်ႉသေ ပွႆးလိူၼ်သီႇ မိူင်းၵိုင် ပီၼႆႉ ဢမ်ႇပဵၼ်ၸတ်းႁဵတ်း ၊ ၾိင်ႈထုင်းဢၼ်မီးမႃးၸဵမ်ပၢၼ်ပူႇမွၼ်ႇၼၼ်ႉ လႆႈၵၢတ်ႈႁၢမ်းပဵၼ် ပီထူၼ်ႈ 3။  ပွႆးလိူၼ်သီႇ မူၺ်ႇတေႃႇမိူင်းၵိုင်ၼႆႉ...

လုမ်ႈၾႃႉ ယိုၼ်းမိုဝ်းၸူး ယူႊၶရဵၼ်ႊလႄႈမၢၼ်ႈ ပိူင်ႈၵၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ်

တႄႇတီႈလိူၼ်ၾႅပ်ႊပိဝ်ႊရီႊ ဝၼ်းတီႈ 24 မႃး ပေႃးဝႃႈ ရတ်ႊသျိူဝ်ႊပူၼ်ႉပႅၼ်တိုၵ်းတေႃး တေႃႇယူႊၶရဵၼ်ႊၵေႃႈ ၸွမ်ၸိုင်ႈၶဝ် Volodymyr Zelenskyy ဝေႃႊလွတ်ႉတီႊမီႊယႃႊ ၸႄႊလ်လႅၼ်ႊသၵီႊ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ တေတိုၵ်းၽိုၼ်ႉၶိုၼ်း...
ၶူးႁိုၼ်း ၵႃယၢင်း

ပိုၼ်းပဵၼ်မႃးမိူဝ်ႈၼၼ်ႉလႄႈ ငဝ်းလၢႆးၵၢၼ်လူင်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈမိူဝ်ႈၼႆႉ

လုၵ်ႈလိူၼ်ၾႅပ်ႊပိဝ်ႊရီႊ ဝၼ်းတီႈ 24 မိူင်းရတ်ႊသျိူဝ်ႊ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းသိုၵ်းသေ ၶဝ်ႈတိုၵ်းပူၼ်ႉပႅၼ် တေႃႇမိူင်းယူႊၶရိၼ်ႊၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၸၵၸ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မီးၵၢင်ၸႂ်ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၼႆ ၽိူဝ်ႇၼၵ်ႉၶၢဝ်ႇ VOA ၶဝ်ၵႂႃႇတွင်ႈထၢမ် ယူႇတီႈၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ...

ၵူၼ်းမိူင်းႁူဝ်ပူင်း ၼႄၵၢင်ၸႂ် ၼိၵ်ႈၼၢမ်ႇ ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မဢလ

0
မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 8/3/2022 ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းႁူဝ်ပူင်း ၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ယဵပ်ႇႁၢင်ႈၼႃႈ မဢလ ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း တူင်ႉၼိုင် ၼိၵ်ႈၼၢမ်ႇ ႁႂ်ႈၸဵဝ်းတူၵ်းသုမ်း...

တႆးၸႂ်ၵႂၢင်ႈ ၶဝ်ႈၶၢင်ႈပိူၼ်ႈႁိုဝ်ပီႈၼွင်ႉၵၼ်

လွင်ႈၸႂ်သိုဝ်ႈၸႂ်လီၸႂ်ၵႂၢင်ႈလႄႈ ၵၢၼ်မီးၵတိသၸ်ႉၸႃးၶွင်တႆး ပဵၼ်ဢၼ်လီႁူမ်ၸူမ်းႁၢၼ်ႉၸႂ် ဢၼ်တႆးမီးတေႃႇ ၵၼ်လႄႈ ပီႈၼွင်ႉ ၶိူဝ်းၵူၼ်း လၢႆၶိူဝ်းၵူၼ်း လၢႆၸိူဝ်ႉ လၢႆၸၢတ်ႈ ဢၼ်ပဵၼ်ၵူၼ်းၵိုၵ်းမိူင်းယူႇႁူမ်ႈၵၼ်မႃး ၼႂ်းမိူင်းတႆး ၸဵမ်ပၢၼ်ၸဝ်ႈၾႃႉၵေႃႈ ဢမ်ႇတွၼ်ႉမီးလွင်ႈၶီႇၼဵၵ်းတဵၵ်းတဵင်...

ၶႄႇၸွင်ႇတေ ၸၢင်ႈႁဵတ်းသိုၵ်းတေႃႇမိူင်းႁဝ်း ၸိူင်ႉၼင်ႇ ရတ်ႊသျိူဝ်ႊ ႁဵတ်းတေႃႇ ယူႊၵရဵၼ်ႊ

ပူၼ်ႉမႃး လိူၼ်ၾႅပ်ႊပိဝ်ႊရီႊ ဝၼ်းတီႈ 24 မိူင်းရတ်ႊသျိူဝ်ႊၶဝ်ႈတိုၵ်း မိူင်းယူႊၵရဵၼ်ႊယဝ်ႉလႄႈ တေပဵၼ်သိုၵ်းၵမ်ႇၽႃႇ (သိုၵ်းလုမ်ႈၾႃႉ) ပွၵ်ႈၵမ်းသၢမ်ယဝ်ႉႁိုဝ် ပေႃးဝႃႈ ပဵၼ်မႃး သိုၵ်းၵမ်ႇၽႃႇ ပွၵ်ႈၵမ်းသၢမ် ယူႇတီႈႁဝ်းၶႃႈ...

ၵူၼ်းမိူင်းၸဵပ်းၸမ်ႉ ယွၼ်ႉၼမ်ႉမိုဝ်းသိုၵ်း

0
ၶိူဝ်းၵူၼ်းၶိူဝ်းၼိုင်ႈ ဢၼ်မီးၽႃးသႃၾိင်ႈငႄႈလိၵ်ႈလၢႆးၵႂၢမ်းလၢတ်ႈၶူဝ်းၼုင်ႈတၢင်းဝႆ ပဵၼ်မဵတ်ႇမၢႆၾၢင်ႁၢင်ႈၵိုၵ်းတူဝ် ၵူၼ်းၶိူဝ်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၵႂၢမ်းဝူင်ႇဝွၵ်ႇထိုင်ၶိူဝ်းႁိူၼ်း တီႈမႃးၼႂ်းၵုမ်ႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈလႂ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၼိုင်ႈ ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ဢမ်ႇဝႃႈပဵၼ်ၵူၼ်းၶိူဝ်းသင် ဢမ်ႇဝႃႈၼႂ်းၵုမ်ႇလဵၵ်ႉႁိုဝ်ၵုမ်ႇယႂ်ႇ တၵ်းမီးတီႈမႃးႁင်းၽႂ်ႁင်းမၼ်းယဝ်ႉ။ ၼႂ်းၵႃႈၶိူဝ်းၵူၼ်းတင်းလၢႆၼႆႉ ၶိူဝ်းၵူၼ်းဢၼ်မီးလၵ်းၶၼႃႇၾၢင်ႁၢင်ႈ မီးၽႃးသႃၵႂၢမ်းလၢတ်ႈတူဝ်ၵဝ်ႇ မီးလိၵ်ႈလၢႆး ၾိင်ႈႁိတ်ႈႁွႆးတူဝ်ၵဝ်ႇ...
ႁိုၼ်း ၵႃယၢင်း

ၶႄႇ တေၽွမ်ႉၸွမ်းၽႂ် ? ၽႂ်တေၽွမ်ႉၸွမ်းၶႄႇ ?

မိူင်းၶႄႇၼႆႉ တႄႇတီႈ 1988 တေႃႇထိုင် 2008 ၶၢဝ်းတၢင်း 20 ပီ လုမ်းလုမ်း ၸႂ်ႉဢႃႇၼႃႇ သုမ်ႇငုမ်းၵႅတ်ႇၵင်ႈပၼ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈမႃး မၼ်ႈမၼ်ႈၵႅၼ်ႇၵႅၼ်ႇလႄႈ ထိုင်တီႈၵမ်ႈၼမ်...

ပၢၵ်ႇပီတၢင်းၼႃႈ ႁဵၵ်ႈဝႃႈမိူင်းတႆး ၵူဝ်ဢမ်ႇမီးၵူၼ်းတႆးလိၵ်ႈတႆးၵႂၢမ်းတႆး(ပွင်ႈၵႂၢမ်း)

0
ၶၢဝ်းယၢမ်းတၢင်းပဵၼ်ရူၶ်ႈၶူဝ်ႊဝိၻ်ႉ ၽႄႈမၢၵ်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်းတူဝ်ႈလူၵ်ႈယူႇၼႆႉ ၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈပတ်းပိုၼ်ႉဢၼ်ထုၵ်ႇ ၸွမ်သိုၵ်းမိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇယိုတ်းဢမ်းၼၢၸ်ႈၸဵမ်မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႈ 1 လိူၼ်ၾႅပ်းၿိဝ်ႊရီႊ 2021 မႃးပီပၢႆ ဢိၵ်ႇတင်း ၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇၵေႃႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းဢမ်ႇၵိုတ်းဢမ်ႇဝၢႆးယိုတ်ႈယၢဝ်းမႃးတေႃႇႁၢၼ်ႉၼႆႉ ပဵၼ်ႁဵတ်ႇ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်း မိူင်းတႆးလႆႈတုၶ်ႉယၢၵ်ႈၶၢၼ်ၸႂ်မႃးလၢႆသိပ်းပီမိူင်းပၢၼ်သိုပ်ႇပၢၼ်။ လူၺ်ႈႁဵတ်ႇၼႆႉသေလႄႈၸီးဝတ်ႉသၢႆၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်းတႆးဢၼ်လူႉတၢႆယွၼ်ႉၽေးရူၶ်ႈႁုၵ်းႁၢႆႉလူင်တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိၻ်ႉ19 ၵွႆးၵေႃႈ...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း