Thursday, September 19, 2019

ၵၢၼ်မိူင်း

RCSS တင်း သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ် တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ

တူဝ်တႅၼ်း RCSS/SSA တင်း ၸုမ်းငူပ်ႉငီႉဢုပ်ႇဢူဝ်း တပ်ႉမတေႃႇမၢၼ်ႈ ႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ် ၵဵဝ်ႇၵပ်းၶၵ်ႉၵၢၼ်လွင်ႈ ငမ်း ယဵၼ်၊ လွင်ႈၵၢၼ်သိုၵ်းလႄႈ လွင်ႈၶွမ်ႊမတီႊႁူမ်ႈသၢင်ႈပႂ်ႉတူၺ်းၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၵိုတ်းတိုၵ်း (JMC) ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ...

ၵူၼ်းမိူင်းတူၼ်ႈတီး ႁဵင်ပၢႆတေၼေၵၢင်ၸႂ် ၵမ်ႉထႅမ်တႃႇမူၼ်ႉမႄးပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်း

ၵူၼ်းမိူင်းတူၼ်ႈတီႈ 1000 ပၢႆတေပႆတၢင်းၼေၵၢင်ၸႂ် ၵမ်ႉထႅမ်တႃႇမူၼ်ႉမႄး ပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်း 2008 ဝႃႈၼႆ။ ပၢင်ၼေၵၢင်ၸႂ်ၼႆႉတေၸတ်းႁဵတ်းၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 17 /07/2019 ။ ဢူးဝိၼ်းၼၢႆႇၸူဝ်း ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်တေၸတ်းပၢင်ၼေၵၢင်ၸႂ်လၢတ်ႈတီႈ ၸုမ်းၶၢဝ်ႇ ၵမ်ႇပေႃးၸ တၢႆး...

ၼႃႈလိၼ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်းမၢႆ # 4 မိူင်းလႃး တေတုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈပဵၼ်ၼႃႈလိၼ်ၽွင်းငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း

တီႈပၢင်ပွႆးဝၼ်းဢဝ်ငမ်းယဵၼ် ၶွပ်ႈတဵမ် 30 ပီၼၼ်ႉ ႁူဝ်ပဝ်ႈတပ်ႉသိုၵ်းမိူင်းလႃး ၸဝ်ႈၸၢႆးလိုၼ်းလၢတ်ႈဝႃႈ ၼႃႈလိၼ် ၶိုၵ်ႉတွၼ်းမၢႆ 4 ၼႆႉ တေတုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈပဵၼ်ၼႃႈလိၼ်ၽွင်းငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ဝႃႈၼႆ။ ပၢင်ပွႆးဝၼ်းဢဝ်ငမ်းယဵၼ်ၶွပ်ႈတဵမ် 30...

ၽူႈပွင်ၵၢၼ်ငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်ႁူပ်ႉထူပ်းပီႈၼွင်ႉလၢင်းၶိူဝ်း ဢုပ်ႇၶႆႈလွင်ႈၵၢၼ်မိူင်းလႄႈ လွင်ႈၶၵ်ႉၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ

ၽူႈပွင်ၵၢၼ်ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD ႁူပ်ႉထူပ်းပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းလၢင်းၶိူဝ်း တီႈႁူင်းႁေႃး ၼွႆႇဝတီႇ ။မီးပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းလၢင်းၶိူဝ်း ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ႁိမ်းၸမ် 300 ၵေႃႉ။ ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၸတ်းႁဵတ်း ဝၼ်းတီႈ 6/7/2019 တႄႇယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9...

ၽူႈပွင်ၵၢၼ်ငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD ႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းမိူင်း ဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ

ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈလႄႈ ၽူႈၼမ်းၼႂ်း ၽူႈပွင်ၵၢၼ် ငဝ်ႈငုၼ်းဢိၵ်ႇၽွင်းတႅၼ်း ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD ႁူပ်ႉထူပ်း ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းလၢႆလၢႆၸေႈဝဵင်းၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။ ဝၼ်းတီႈ4 /7/2019 ပိုတ်ႇပၢႆႉပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် တီႈဝၢၼ်ႈ ၼမ်ႉတိုင်းလႄႈ   ဝၢၼ်ႈသူပ်းႁူၺ်ႈ ၸေႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ။...
ဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ၸၢႆးငိုၼ်း

ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင်ၸၢႆးငိုၼ်း ၽူႈၼမ်းၼႂ်း 2 / ၽူႈၶၢၼ်ႇပၢၵ်ႇ RCSS တူၵ်ႇလၢတ်ႈလွင်ႈ KNU ဢၼ်ယွၼ်းထွၼ်ႈတူဝ်ဢွၵ်ႇၼႂ်းၸုမ်းၽူႈၼမ်း ၸုမ်းၵိုတ်းတိုၵ်း NCA

ႁူမ်ႈတုမ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယၢင်းၽိူၵ်ႇ KNU တႅမ်ႈလိၵ်ႈတၢင်ႇထိုင်တီႈပၢင်ၵုမ် ၽူႈၼမ်းၸိၵ်းၸွမ် SUMMIT ဢၼ် ၸတ်းႁဵတ်း ၵႂႃႇမိူဝ်ႈလိူၼ်မေႊ ပူၼ်မႃးၼၼ်ႉ လွင်ႈတေထွၼ်တူဝ်ဢွၵ်ႇ ၼႂ်းၸုမ်း PPST ၊ လွင်ႈယူႇတီႈၸဝ်ႈ...

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ (တပ်ႉမတေႃႇ) ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵိုတ်းသိုၵ်းထႅင်ႈ 2 လိူၼ်

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇသိုပ်ႇၵိုတ်းတိုၵ်းထႅင်ႈ တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 2 လိူၼ် တေႃႇထိုင်လိူၼ်ဢေႃႊၵတ်ႊသ် ဝၼ်းတီႈ 31 ။ ဝၼ်းတီႈ 30/6/2019 ယူႇတီႈတပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ(တပ်ႉမတေႃႇ) ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇသိုပ်ႇၵိုတ်းတိုၵ်းထႅင်ႈၾၢႆႇလဵဝ် တႄႇ ဢဝ်လိူၼ်ၵျုႊလၢႆႊ...
ႁၢင်ႈပပ်ႉ NCA

လိၵ်ႈၵိၼ်ၵႅၼ်ႇၵိုတ်းတိုၵ်းတူဝ်ႈမိူင်း NCA မီးသင်လၢႆလၢႆ ၵၼ် (4)

“ၼင်ႇႁိုဝ်ၵၢၼ်ၵိုတ်းယိုတ်း လွင်ႈတိုၵ်းယိုဝ်း ႁႂ်ႈမၼ်ႈၵိုမ်း ပၵ်းပိူင်လၵ်းမၢႆၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈၵၢၼ်ၵိုတ်းယိုတ်း လွင်ႈတိုၵ်းယိုဝ်းလႄႈ ၶေႃႈတိုဝ်းၵမ်ၾၢႆႇသိုၵ်း” 11. ယူႇတီႈၸိူဝ်းဢၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်း ၶေႃႈတူၵ်းလူင်းလိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆၽိုၼ်ၼႆႉ တူၵ်းလူင်းလႆႈၸႂ် တေၶဵၼ်ႇတႅမ်ႈတမ်းပိူင် ၶေႃႈတိုဝ်းၵမ်ၾၢႆႇသိုၵ်းလႄႈပၵ်းပိူင်လၵ်းမၢႆ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈၵၢၼ်ၵိုတ်းယိုတ်း လွင်ႈတိုၵ်းယိုဝ်း (ၵၢၼ်ၵိုတ်းယိုဝ်း)...

ပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်း 2008 ၼႆႉ ဢမ်ႇပႃးၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႆ ၸွင်ႇတေမူၼ်ႉမႄးလႆႈ

ပူၼ်ႉမႃးပႆႇပေႃးႁိုင်ၼႆႉ ၸွမ်ၸိုင်ႈဢူးဝိၼ်းမိၼ်ႉလႄႈတင်း ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ၸိုင်ႈမိူင်း တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းၸူႉၵျီႇ တေယူႇၼႂ်း တၼ်းႁဵင်းၶဝ် ဢၼ်မီးယူႇယၢမ်းမိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉသေ လူင်းလိူၵ်ႈတင်ႈၵႂႃႇ တႃႇပီ 2020 လႆႈႁၼ် ပႃႇတီႇၶဝ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇ မႃးၼင်ႇၼႆ။ ပဵၼ်ၸိူင်ႉၼၼ်လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႈဢဝ်ပဵၼ်ဢၼ်သူၼ်ၸႂ်ၵႂႃႇတႄႉတႄႉ...

ၵေႃပွင်ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိုင်ႈတႆး CSSU ႁဵတ်းသင်ယူႇ

ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၸိုင်ႈတႆး SSJAC ဢၼ်ႁူဝ်ပဝ်ႈပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ၸဝ်ႈၶုၼ်ထုၼ်းဢူးပဵၼ် ႁူဝ်ပဝ်ႈ ဝႆႉၼၼ်ႉ လႆႈသိုပ်ႇႁပ်ႉတၼ်းႁဵင်း ပဵၼ်ၽူႈၼင်ႈၸိုင်ႈ ၵေႃပွင်ၵၢၼ် ၽွမ်ႉႁူမ်ႈ ၸိုင်ႈတႆး CSSU မီးမႃးလၢႆလၢႆလိူၼ်။ ၵဵဝ်ႇၵပ်း...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း