Monday, September 20, 2021

ၵၢၼ်မိူင်း

ၽႅၼ်ၵၢၼ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းပိူၼ်ႈတႄႉ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းၵႂႃႇၵႆယဝ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈသမ်ႉ တိုၵ်ႉၵုမ်ႇတိုၵ်းၵၼ်ယူႇ

လၢႆးၵၢၼ်ႁဝ်း မိူဝ်ႈဝူင်ႈပူၼ်ႉၼၼ်ႉ ႁဝ်းလႆႈလၢတ်ႈမႃးဝႃႈ CRPH ဢမ်ႇၼၼ် NUG ၶဝ် ႁဵတ်းၵၼ် ပိူင်ႈႁွႆႈၵႂႃႇဢီႈသင်ၼႆ ၼၼ်ႉ ထိုင်ၼႂ်းဝူင်ႈၼႆႉ ႁဝ်းတေလၢႆးငၢၼ်းတၢင်ႇၼႄထႅင်ႈဝႃႈ- လိူၼ်မေႊ 18...

ပလိၵ်ႈ/ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၵျွၵ်ႉမႄးမၢတ်ႇၸဵပ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးတီႉ 3 ၵေႃႉ

0
ၵူၼ်းၼုမ်ႇၵျွၵ်ႉမႄးသိုပ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း၊ ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ သေ ၺႃးတီႉၵႂႃႇ 3 ၵေႃႉဝႃႈၼႆ။   ဝၼ်းတီႈ 31/5/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၵူၼ်းၼုမ်ႇၵျွၵ်ႉမႄး ဢွၵ်ႇ ၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၊ ၺႃးသိုၵ်းယိုဝ်းသႂ်ႇမၢတ်ႇၸဵပ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ...

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၵျွၵ်ႉမႄး ဢမ်ႇယွမ်းၵၢၼ်ႉ တေႃႇသူႈၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇမႃး ၸမ် 4 လိူၼ်

0
ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိူၵ်ႈမႂ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ ၸိုင်ႈမိူင်းမႃး ၸမ်တဵမ် 4 လိူၼ်ယဝ်ႉ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၵျွၵ်ႉမႄး ဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် ဢမ်ႇယွမ်းၵၢၼ်ႉ တေတိုၵ်းတေႃး တေႃႇၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇ ႁႂ်းပေႃးပုတ်းပင်း...

ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ပေႃႉထုပ်ႉ တီႉၺွပ်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၵဵင်းတုင် သွင်ၵေႃႉ

0
ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ၵဵင်းတုင် ၸႂ်ႉလၢႆးႁုၵ်းႁၢႆႉသေ ႁေႃႈၵႃးလမ်းၽႃႇတမ် ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဢွၼ်ႇၸၢႆးသွင်ၵေႃႉ ပေႃႉ ထုပ်ႉႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ တီႉၺွပ်းၵုမ်းတူဝ်ၵႂႃႇ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 26/5/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်းမွၵ်ႈ 11:20 မူင်းပၢႆၼၼ်ႉ...

ၵူၼ်းၼုမ်ႇသၢၼ်ၶတ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ႁူပ်ႉတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ

0
ၵူၼ်းၼုမ်ႇ သီႇပေႃႉ ဢမ်ႇၸၢင်ႈဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် မီးၶၢဝ်းတၢင်းဝူင်ႈပၢႆယဝ်ႉ ယွၼ်ႉၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိူၵ်ႈမႂ်ႈ ၵူတ်ႇထတ်းလမ်းတီႉၺွပ်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ တႄႇဢဝ် ၵၢင်လိူၼ်မေႊ 2021 ၼႆႉမႃး ၵူၼ်းၼုမ်ႇ သီႇပေႃႉ ဢမ်ႇၸၢင်ႈ...

ၵွပ်ႈသင်လႄႈ မီးမႃးတပ်ႉသိုၵ်းၵႅတ်ႇၵင်ႈၵူၼ်းမိူင်း တပ်ႉသိုၵ်းၾႅတ်ႊၻရႄႊဢႃႇမီႇၼၼ်ႉလူး ႁၢႆၵႂႃႇလႂ်?

ဝၼ်းတီႈ 21 လိူၼ်မေႊၼႆႉ ပဵၼ်ဝၼ်းၸၢဝ်းတႆးႁဝ်း ဢွၼ်ၵၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉမႃး မၢႆတွင်း ဝၼ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉတႃႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးၼႆ ၵူႈၵေႃႉတေႁူႉငိၼ်းၸွမ်းၵၼ်ယူႇ။ တူၺ်းၼႂ်းဝၼ်းမိူဝ်ႈလဵဝ် ဢၼ်လီတိူဝ်ႉၸႂ် ၶေႃးၶူမ်ၼႆႉတႄႉ ၵၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉဢၼ်ႁဝ်းမၢင်ႇၵိူဝ်း ဢၼ်ႁဝ်းဢၢင်ႈဢၢၼ်း ဝႃႈ...

ပလိၵ်ႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ႁႄႉရူတ်ႉၶိူင်ႈ/ၵႃး ၵူၼ်းၵႂႃႇမႃးသေၵူတ်ႇထတ်းမႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်းလိူဝ်ၵဝ်ႇ

0
ဝၼ်းတီႈ 23/5/2021 ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ႁႄႉၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းၵႂႃႇမႃးသေ ၵူတ်ႇထတ်းထဵတ်ႈထၢမ်သွၵ်ႈတဝ်ရူတ်ႉ၊ ထူင်ထွင်း ၵူၼ်းမိူင်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ ၵူၼ်းဝဵင်းတူၼ်ႈတီးလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -” တင်ႈဢဝ်ၵၢင်လိူၼ်မေႊမႃး မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈၼႂ်းဝဵင်းတူၼ်ႈတီးၵူႈၶိုၼ်းၵူႈဝၼ်း။ ၼႂ်း2-3 ဝၼ်းမႃးၼႆႉသမ်ႉ လွင်ႈႁၢင်ႈၵၢင်မၢၵ်ႇလႄႈမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၼႆႉ လိူင်ႇၼမ်မႃးလိူဝ်ၵဝ်ႇ။...

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၼမ်ႉၶမ်း ဢမ်ႇယွမ်းၵၢၼ်ႉ သိုပ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် သၢၼ်ၶတ်းတေႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈမႃး ၶိူဝ်းယႂ်း

0
ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၼမ်ႉၶမ်း ဢမ်ႇယွမ်းၵၢၼ်ႉ ဢမ်ႇ ၵိုတ်းလိုဝ်ႈ သိုပ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် သၢၼ်ၶတ်းတေႃႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိူၵ်ႈမႂ်ႈ မႃးၶိူဝ်းယႂ်း မီးၶၢဝ်းတၢင်း 3 လိူၼ်ပၢႆ ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ...

တႆးႁွတ်ႈမိူင်းထႆး ႁူမ်ႈၵၼ် တုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈသိုၵ်းတႆး သွင်ၸုမ်း ၵိုတ်းတိုၵ်းၵၼ်

0
တႆးႁွတ်ႈထိုင်မိူင်းထႆး ႁူမ်ႈၵၼ် ယိပ်းပၢႆႉသေ တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈ သိုၵ်းတႆး RCSS တင်း SSPP ၵိုတ်းတိုၵ်းၵၼ် ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 21/5/2021 ယူႇတီႈၵေႃပွင်ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈပီႈၼွင်ႉတႆး မိူင်းၵွၵ်ႇ...

ၵူၼ်းလႃႈသဵဝ်ႈ ထုၵ်ႈ/ ထွၼ်ငိုၼ်း တီႈပၢၼ်ႇယၢပ်ႇ

0
ၵူၼ်းမိူင်း လႃႈသဵဝ်ႈ ႁူပ်ႉလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ၵိၼ်းၸႂ်လိူဝ်ႁႅင်း လွင်ႈထုၵ်ႈထွၼ်ငိုၼ်းတီႈပၢၼ်ႇ/ ယေးငိုၼ်း မၢင်ၵေႃႉ ထိုင်တီႈပေႃးလႆႈၵႂႃႇၶဝ်ႈထႅဝ်ၼွၼ်းပႂ်ႉ ၼႃႈယေးငိုၼ်း ဝႃႈၼႆ။ ပၢၼ်ႇ/ ယေးငိုၼ်း ဢၼ်ပိုတ်ႇဝႆႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆး...

UEC သိုၵ်းမၢၼ်ႈမွၵ်ႇပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်းႁူပ်ႉ ပႃႇတီႇ ႁူဝ်သိူဝ် SNLD ဢမ်ႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈ

0
ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းၶွတ်ႇၽွတ်ႈဝႆႉၼၼ်ႉ တေၸတ်းပၢင်ၵုမ်ၵၼ်တင်းပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်းၼႂ်းဝၼ်းသုၵ်းတီႈ 21/5/2021 ၼႆသေၽိတ်ႈမွၵ်ႇမႃး ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD ဢမ်ႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ၵုမ်ဝႃႈၼႆ ။ ၸၢႆးလဵၵ်ႉ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် လၢတ်ႈဝႃႈ- “ လွင်ႈယုမ်ႇယမ်လႄႈလွင်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈႁဝ်းၶႃႈ တႃႇတေၵေႃႇသၢင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၾႅတ်ႇတရႄႊတီႊမူဝ်ႊၶရေႊသီႊ...

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လမ်းတီႉၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၸိူဝ်းယၢမ်ႈဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် တီႈၵဵင်းတုင် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း

0
ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိူၵ်ႈမႂ်ႈ ၸႂ်ႉလၢႆးႁုၵ်းႁၢႆႉ ၶဝ်ႈတီႉၺွပ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၸိူဝ်းယၢမ်ႈဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် ထိုင် ၼႂ်းႁိူၼ်းယေး ယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 18/5/2021 ၼႆႉမႃး ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈတင်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ...

ၸွင်ႇပႃႈမီးၸိုင်ႈမိူင်းလႂ် ယွမ်းႁပ်ႉၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပဵၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ?

ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ လႆႈထုၵ်ႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းသိမ်းဢႃႇၼႃႇ မီးမႃးၶၢဝ်းတၢင်း 100 ဝၼ်း လိူဝ်ယဝ်ႉသေ တႃႉၵေႃႈ ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ၼၼ်ႉ ပဵၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼႆ ပႆႇမီးၽႂ်မၵ်းမၼ်ႈ။ ၾၢႆႇၼိုင်ႈတၢင်းၼိုင်ႈ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႈ...

သိုၵ်းၶၢင်ယွမ်းႁပ်ႉဝႃႈ ယိုဝ်းၵႃးတၢင်ႇၼမ်ႉမၼ်းၶွင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈႁိမ်းဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ

0
မိူဝ်ႈၼႆႉ 18 လိူၼ် May ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 7 မူင်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း သိုၵ်းၶၢင် KIA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း...

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈႁိမ်းယေးငိုၼ်းယူဝ်းမ/ ယူဝ်းမပၢၼ်ႇ တူၼ်ႈတီး

0
မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈႁိမ်းယေးငိုၼ်းယူဝ်းမ တူၼ်ႈတီး လုၵ်ႈၼိုင်ႈ လွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉၵူၼ်းမိူင်း မၢတ်ႇၸဵပ်း လူႉတၢႆတႄႉ ဢမ်ႇမီး။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 17/5/2021 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း မွၵ်ႈ 1 မူင်း မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈၼႂ်းႁွင်ႈၼမ်ႉ...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း