Monday, January 24, 2022

ၵၢၼ်မိူင်း

ၽဵတ်ႇႁၢႆႉလူင်လွၵ်ႇ လပ်ႉလင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ

0
ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢဝ်ဢႃႇၼႃႇဝၢၼ်ႈမိူင်းမႃး ၶၢဝ်းတၢင်း 7 - 8 လိူၼ်ၼႆႉ လွင်ႈယူႇ လွင်ႈၵိၼ် လွင်ႈၵႂႃႇလွင်ႈပၢႆ ၵၢၼ်ၵႃႉၵၢၼ်ၶၢႆ ၶၼ်ငိုၼ်း ၶၼ်ၶမ်း ပဵၼ်ႇပႅင်လႅၵ်ႈလၢႆႈမူတ်း။...

ငဝ်ႈႁၢၵ်ႈလွင်ႈၶွင်ႉၶမ်ၵၢၼ်မိူင်း ပဵၼ်ယွၼ်ႉမီးလၢႆမူႇလၢႆၵိူင်း ဢမ်ႇၶဝ်ႈၵၼ်လႆႈ

ပေႃးႁဝ်းၶႃႈ မႃးၼပ့်သၢင်ႈ ထတ်းသၢင်တူၺ်း ငဝ်းလၢႆးၵၢၼ်မိူင်း ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ႁဝ်း ဝၼ်းမိူဝ်ႈလဵဝ် မီးလွင်ႈၶိုပ်ႈၼႃႈၵႃႈႁိုဝ် ဢမ်ႇၼၼ် မီးလွင်ႈယွမ်းလူင်းၵႂႃႇၵႃႈႁိုဝ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ့် ပေႃးမႃးၸင်ႈၵၼ်တူၺ်းၵေႃႈ လွင်ႈၶိုပ်ႈၼႃႈၼၼ့် ဢမ်ႇပေႃးမီးသေ လွင်ႈယွမ်းလူင်း...

တူဝ်တႅၼ်းၶိုၵ်းတွၼ်း ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈႁၢႆးငၢၼ်းတီႈပၢင်ၵုမ် UN ဝႃႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶႃႈႁႅမ်ၵူၼ်းမိူင်းတၢႆ 1000 ပၢႆ

0
Tom Andrews    ၽူႈတၢင်တူဝ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်း ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈ လၢႆးငၢၼ်းတီႈပၢင်ၵုမ် ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉဝႃႈ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း တီႉၺွပ်းၵူၼ်းမိူင်း 8000 ပၢႆ၊ ၶႃႈႁႅမ်တၢႆ 1000 ပၢႆ ၼႂ်းၼၼ်ႉ...

ၶၼ်ငိုၼ်းတေႃႊလႃႊပုင်ႈၶိုၼ်ႈသုင် ၶၼ်ၶမ်း ႞ ၵျၢပ်ႈထိုင် 19 သႅၼ်ပျႃး

0
ၶၢဝ်းတၢင်း7 လိူၼ်ပၢႆ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းမႃး ၼႆႉ ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 24/9/2021 ၼႆႉ ၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ၶၼ်ငိုၼ်းတေႃႊလႃႊလႄႈ ၶၼ်ၶမ်းၶိုၼ်ႈသုင်ႁႅင်းသုတ်း ၼႂ်းပိုၼ်း။ ၶၼ်လႅၵ်ႈငိုၼ်းတေႃႊလႃႊၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈမိူဝ်ႈၼႆႉ 1 တေႃႊလႃႊ ထိုင်...

ၶၢဝ်ႇၼႂ်းၼႃႈလိၼ်တၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႂ်းဝူင်ႈၼႆႉ

0
သိုၵ်းမၢၼ်ႈၽဝ်ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်းၶျၢင်း ၵူၼ်းမိူင်းပၢႆႈၸူးလႅၼ်လိၼ်မိူင်းၵြႃး 24/9/2021ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုတ်းယိုဝ်းႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းဝဵင်းထၢၼ်ႊတလၢၼ်ႊ ၸႄႈမိူင်းၶျၢင်း ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းၵူၼ်း 20လင်၊ ႁူဝ်ၵူၼ်းမွၵ်ႈ 10000 ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၵႂႃႇယူႇသဝ်းတီႈလႅၼ်လိၼ်မိူင်းဢိၼ်ႊတီႊယႃႊ။ သိုၵ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၶျၢင်း CAN/ CDF   ပိုတ်းယိုဝ်းတပ်ႉပၢင်သဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်မီးတီႈဝဵင်း ထၢၼ်ႊတလၢၼ်ႊ...

ဝဵင်းပၢင်လူင် တႄႇၵူတ်ႇထတ်းသဵၼ်ႈမၢႆၶႅၵ်ႇ

0
ႁွင်ႈၵၢၼ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၾၢႆႇတႂ်ႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း တီႈဝဵင်းပၢင်လူင် လူင်းၵူတ်ႇထတ်း သဵၼ်ႈမၢႆၶႅၵ်ႇ ၸွမ်းႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်း မိူင်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 21/9/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 9...

ၶွမ်ႊမတီႊၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈမိူင်းၵိုင် မႆႈၸႂ် ၵူဝ် ၶူဝ်ႊဝိတ့် လၢမ်းၸပ်းၵူၼ်းပၢႆႈၽေး

0
ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင်မီးထိုင် 2 ႁဵင်ပၢႆ ဢမ်ႇၸၢင်ႈယူႇၸွမ်းပၵ်းပိူင်ၵၢင်းယၢၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉလႄႈ ၶွမ်ႊမတီႊ ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း မႆႈၸႂ် ၵူဝ်တၢင်းပဵၼ် ၽႄႈလၢမ်းတိတ်းၸပ်း ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးႁၢဝ်ႈႁႅင်း ဝႃႈၼႆ။ သိုၵ်း RCSS တင်း...

ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မဢလ ဝႃႈ ဢၼ်ႁဵတ်းယူႇယၢမ်းလဵဝ် ဢမ်ႇၸႂ်ႈတႃႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၵ်ႈမီး ပဵၼ်တႃႇၸိုင်ႈမိူင်းမၢၵ်ႈမီးလီပဵၼ်ၵွၺ်း

0
ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မဢလ လၢတ်ႈတီႈပၢင်ၵုမ်ၵေႃႇမသျိၼ်ႊလွင်ႈၽၼ်ႇတႃႇငိုၼ်းတွင်း ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းတီႈၼေႇပျီႇတေႃႇမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 22/9/2021 ဝႃႈ - ယူတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၸႄႈမိူင်းလႄႈတိူင်း တၵ်းတေလႆႈဢဝ်ငိုၼ်းၵွင်ၵၢင်ဢၼ်တမ်းဝၢင်းပၼ်ၼၼ်ႉ ၸႂ်ႉတႃႇၵူၼ်းမိူင်းၵွၺ်း။ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵၼ်မိူင်းသေတႃႉ တမ်းဝၢင်းၸႂ်မႃႇၼ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈပူၵ်းပၵ်းႁုၼ်ႇႁၢင်ႈၶုၼ်ႁေႃၶမ်းမၢၼ်ႈ 3 ပႃး တီးဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆး

0
သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵေႃႇသၢင်ႈပူၵ်းပၵ်းႁုၼ်ႇႁၢင်ႈ ၶုၼ်ႁေႃၶမ်းမၢၼ်ႈ ဢၼေႃႇယထႃႇ၊ ပယိၼ်ႉၼွင်ႇ လႄႈ ဢလွင်းမိၼ်းတယႃး  3 ပႃး ဝႆႉတီႈၵွင်းလွႆ တၢင်းၶဝ်ႈဝဵင်းၵၢတ်ႇၵဝ်ႇ လၢဝ်ႇၵၢႆး လႅၼ်လိၼ်ၶႄႇ။ ပူၼ်ႉမႃး 2-3...

ၸၢႆးသႅင်တိပ်ႉလူင် ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇၾႆးၾႃႉ NLD မိူင်းတႆး ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢဝ်လိူင်ႈလူၺ်ႈမၢႆမီႈၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉ

0
လုင်းၸၢႆးသႅင်တိပ်ႉလူင် ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇႁႅင်းထၢတ်ႈလႄႈၾႆးၾႃႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢဝ်လိူင်ႈလူၺ်ႈမၢႆမီႈ ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉလွင်ႈၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉ 52(ၵ) ။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 20/9/2021  ဝႃႈ လုင်းၸၢႆးသႅင်တိပ်ႉလူင် ၵွင်ႉၵၢႆႇၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၸွမ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၸူဝ်ႈၵၢင်   NUG လႄႈ...

သိုၵ်းယိုတ်းမိူင်းပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၵူၼ်းပၢႆႈတၢင်းၽိတ်းဝႆႉၼၼ်ႉ ၽႂ်တိတ်းတေႃႇယွမ်းၼွမ်းမႃးၶိုၼ်း တေပူတ်းပွႆႇပၼ်တၢင်းၽိတ်း

0
ၸုမ်းသိုၵ်း မဢလ ယိုတ်းမိူင်းပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ တွၼ်ႈတႃႈဝၢၼ်ႈမိူင်းတေၵတ်းယဵၼ်ၼိမ်သဝ်းၼၼ်ႉ ပွႆႇပၼ်ၵူၼ်းၸိူဝ်းထုၵ်ႇတီႉၺွပ်းဝႆႉ 5 ႁဵင်ပၢႆလႄႈ ယုၵ်ႉလိူၵ်ႈလွင်ႈဢဝ်လိူင်ႈတေႃႇၵူၼ်းမိူင်း 700 ပၢႆယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 22/9/2021 သိုၵ်းမၢၼ်ႈ မဢလ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ဝႃႈ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႉၺွပ်းဢဝ်လိူင်ႈလုၵ်ႈၸုမ်းပႃႇတီႇဝႃႉ WNP မိူင်းတူၼ် မၢပ်ႇမႂ်ဝႃႈၵဵဝ်ႇၶွင်ႈ CRPH

0
သိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႉၺွပ်း Dr.M Zaw Latt (သမ်ႊမႃးၵူတ်ႉသ်) ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းပႃႇတီႇ WNP ဢွင်ႇပေႉပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020 ၽွင်းတႅၼ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်းမၢႆ 2 ၼၼ်ႉ ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႉၺွပ်းဢဝ်လိူင်ႈလူၺ်ႈတၢင်းၼႄးဝႃႈ ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈ...

တူဝ်တႅၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်တေၵႂႃႇမီးတီႈ UN တေပဵၼ်ၽႂ် တေမီးၽွၼ်းလီ ၽွၼ်းၸႃႉ ၸိူင်ႉႁိုဝ်

ၼႂ်းၸူဝ်ႈၸႃႈၼႆ့ ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ႁဝ်း ဢိၵ်ႇလူၺ်ႈပႃးတင်း ၸိူဝ်းဢၼ်ၵႂႃႇမီးမိူင်းၼွၵ်ႈ ၸိူဝ်းဢၼ်မီးၸႂ် ႁၵ့်ပႅင်းၶႂ်ႈလႆႈၻီႊမူဝ်ႊၶရေႊ သီႊၼၼ့် ဢွၼ်သူၼ်ၸႂ်ၸွမ်းလွင်ႈတူဝ်တႅၼ်း ၶွင်မိူင်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ၵႂႃႇမီးတီႈ UN ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃ့ၼၼ့် တေပဵၼ်ၽူႈလႂ်ၽႂ်၊ တေပဵၼ်ၵူၼ်းၾၢႆႇ...

ၸိၵ်းၸွမ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဝႃႈတေၶိုင်ၸႂ်ႉၾႆးၾႃႉတႅၼ်းတၢင် ၼမ်ႉမၼ်းရူတ်ႉၵႃး

0
ၸိၵ်းၸွမ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ မဢလ မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ ႁွတ်ႈထိုင်ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်တင်း ၾၢႆႇၽွင်းငမ်း လႄႈ လၢႆလၢႆႁွင်ႈၵၢၼ်ဢၼ်ယူႇတီႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈတႅင်ႇတင်ႈဝႆႉၼၼ်ႉသေဢုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ တႃႇလူတ်း ယွၼ်ႇၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈၼမ်ႉမၼ်းၵႃးၼၼ်ႉ တၵ်းလႆႈၶတ်းၸႂ်သၢင်ႈရူတ်ႉၵႃး ဢၼ်ၸႂ်ႉတင်းၾႆးၾႃႉ...

ႁႅင်းဢီးဢၼ်တေၸၢင်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸၵၸ ၶဝ် ယွမ်းဢုပ်ႇ ၵၢၼ်မိူင်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်ဢီႈသင်လၢႆလၢႆ

ပေႃးဝႃႈ တေဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်မိူင်းၵၼ်ယဝ်ႉၼႆၸိုင် ပိူဝ်ႈတႃႇၵူၼ်းမိူင်းပတ်းပိုၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈ ယၢမ်းမိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်း ၽၵ်းၵႃႇၵမ်ႈၼမ်တႄႉ တိုၼ်းဝႃႈ ဢမ်ႇၶႂ်ႈထွမ်ႇ ဢမ်ႇၶႂ်ႈငိၼ်း။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈဝႃႈ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ပူၼ်ႉပႅၼ်လူၼ်ႉလိူဝ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်းၼႃႇဢႃးလႃးယဝ်ႉလႄႈ...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း