Thursday, January 21, 2021

ၵၢၼ်မိူင်း

ၵူၼ်းလူင်ဢိူၺ်!! ပေႃးတိုၵ်ႉပဵၼ်ၵဝ်ၵဝ်မႂ်းမႂ်းယူႇ ဢၼ်ၶႂ်ႈလႆႈၼၼ်ႉ တေလႆႈမုင်ႈမွင်းလၢႆလၢႆၵူၺ်း

0
ဝူင်ႈပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈလႆႈဢုပ်ႇၵၼ်ဝႃႈ ၵၢၼ်သၢင်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ် ယွၼ်ႉသင်ဢမ်ႇဢွင်ႇမၢၼ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ။ မိူဝ်ႈၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈၼႄမႃး ၶေႃႈယွၼ်ႉမၼ်းမီး 3 ၶေႃႈ။ 1.ၾၢႆႇတပ်ႉမတေႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈယွၼ်ႇယၢၼ်းသေ ၶဝ်ႈႁႃဢုပ်ႇဢူဝ်း။ 2.ၾၢႆႇၸုမ်းၸၢဝ်း...

SSPP တီႉၵူၼ်းသူႇသမ်းၶၢႆယႃႈမဝ်းၵမ် 16 ၵေႃႉ တီႈမိူင်းၵုတ်ႈ

ၼႂ်းၼႃႈတီႈ SSPP တူင်ႉၼိုင်ၵုမ်းၵမ် တၢင်းပွတ်းမိူင်းၵုတ်ႇၼၼ်ႉ တီႉၺွပ်းၵူၼ်းသူႇသမ်းၵႃႉၶၢႆယႃႈမဝ်းၵမ် 16 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 5/12/2020 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ယူႇတီႈပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈ တႆး SSPP/SSA...
ႁိုၼ်း ၵႃယၢင်း

ယွၼ်ႉသင် ၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ် ဢမ်ႇထိုင်တီႈ ဢမ်ႇဢွင်ႇမၢၼ်

တွၼ်ႈတႃႇလၢႆးၵၢၼ်ႁဝ်းဝူင်ႈၼႆႉ ႁဝ်းၶႂ်ႈဢဝ်ႁူဝ်ၶေႃႈဢၼ်ဝႃႈ “ယွၼ်ႉသင်ၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈ လွင်ႈငမ်းယဵၼ် ဢမ်ႇဢွင်ႇမၢၼ်” ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉသေၶႆႈလၢတ်ႈၵႂႃႇ။ ဝၼ်းမိူဝ်ႈဝႃးလႄႈမိူဝ်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈ NRPC သုၼ်ၵၢင်ၾၢႆႇငမ်းယဵၼ်လႄႈ ၾၢႆႇႁႃလီၵၼ်ၶိုၼ်းၼႂ်း ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ မီးပၢင်ၵုမ်ပိူဝ်ႈတႃႇလွင်ႈငမ်းယဵၼ် ဝႃႈၼၼ်လႄႈၵူၼ်းႁေႈႁူထွမ်ႇတူၺ်းၵေႃႈမီးတင်းၼမ်။ ပွင်ႇဝႃႈတႄႉလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၸုမ်း NLD...
ႁူင်းတွတ်ႈၶႅပ်း လႃႈသဵဝ်ႈ

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020 ၼႆႉ ၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် ဢၼ်ထုၵ်ႇပၢၵ်ႈပႅတ်ႈလႄႈ ၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်ႁၢႆ ၼႂ်းမိူင်းတႆး ၼမ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈတီႈသုတ်း

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီ 2020 ၼႆႉ ၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် ဢၼ်ထုၵ်ႇပၢၵ်ႈပႅတ်ႈလႄႈ ဢၼ်ႁၢႆၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၼႂ်းမိူင်းတႆး ၼမ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈတီႈသုတ်း တင်း မူတ်းမီး  သႅၼ်ပၢႆဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 2/12/2020 ယူႇတီႈႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇပွင်ႇၶၢဝ်ႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ...
ၶူးႁိုၼ်း ၵႃယၢင်း

ၶွတ်ႇလိူတ်ႈတၢင်းၼႂ်း ပေႉၶဵၼ်တၢင်းၼွၵ်ႈ

0
တွၼ်ႈတႃႇဝူင်ႈၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈၶႂ်ႈဢဝ်ႁူဝ်ၶေႃႈဢၼ်ဝႃႈ “ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈသိုပ်ႇသွႆႉ ၸွင်ႇတေၸၢင်ႈမီးမႃးထႅင်ႈ” ၼႆၼၼ်ႉ မႃးတေႃႉတႆႇၶႆႈၼႄၵၼ်။ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020 တႄႉယဝ်ႉတူဝ်ႈၵႂႃႇလီငၢမ်းယဝ်ႉ၊ ယူႇတီႈပႃႇတီႇ NLD ၵေႃႈ ဢွင်ႇပေႉလူၼ်ႉႁိုၵ်းလူၼ်ႉၾင်ႇၵႂႃႇယဝ်ႉလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႈ...

ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈမိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇတေသိုပ်ႇယူႇႁိုဝ်တေလိုဝ်ႈၵၢၼ် ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမႂ်ႇ တပ်ႉသိုၵ်းသပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇ

ဝၼ်းတီႈ 27/11/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၼႆႉ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇပွင်ႇၶၢဝ်ႇ တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ သပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇတီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ၊ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ  တွင်ႈထၢမ်ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈ ၸွမ်သိုၵ်းလူင်မိၼ်း ဢွင်ႇလၢႆႇ တေလိုဝ်ႈၵၢၼ်ႁိုဝ်တေသိုပ်ႇယူႇၵႂႃႇၼၼ်ႉ  ၸွမ်သိုၵ်းၸေႃႇမိၼ်းထုၼ်းၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇတပ်ႉသိုပ်းတွပ်ႇဝႃႈ တေႁဵတ်းၸွမ်းပၵ်းပိူင်လၵ်းမိူင်း၊ ပႂ်ႉတူၺ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမႂ်ႇ ဝႃႈၼႆ။   ၸွမ်သိုၵ်းၸေႃႇမိၼ်းထုၼ်း...
ၸဝ်ႈယွတ်ႈသိုၵ်း

တႃႇလႆႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ် ၸုမ်း PPST တေႁူမ်ႈမိုဝ်းၵူႈၾၢႆႇၾၢႆႇ ႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇ

0
ပၢင်ၵုမ်ၸုမ်း PPST ဢုပ်ႇဢူဝ်းထတ်းသၢင် လွင်ႈၼႃႈၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ် ဢၼ်ႁဵတ်းသၢင်ႈမႃးလႄႈ ႁူမ်ၸူမ်းၸွမ်းပႃႇတီႇ NLD ပေႉလိူၵ်ႈတင်ႈ။ တႃႇလႆႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၼႂ်းမိူင်းၼၼ်ႉ  တေၶတ်းၸႂ် ႁူမ်ႈမိုဝ်းၵူႈၾၢႆႇၾၢႆႇ ႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇ။   မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 25-26/11/2020...

ၸုမ်းၵိုတ်းတိုၵ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် PPST တၢင်းဢွၼ်ႊလၢႆႊ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 25/11/2020 ယူႇတီႈၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း 10 ၸုမ်း NCA -EAOs ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ၵၼ် ဢွၼ်ႊလၢႆႊ Online Video Conference ဢုပ်ႇဢူဝ်းထတ်းသၢင်ၶိုၼ်းၶၵ်ႉၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ်လႄႈ...

ၸွမ်ၽွင်းလူင် မိူင်းတႆး ၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ပူၼ်ႉၶၢပ်ႈတူဝ် ၽူႈတႅၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈမႂ်ႇ ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း တီႈၵျွၵ်ႉမႄး

Dr. လိၼ်းထုတ်ႉ ၸွမ်ၽွင်းလူင် မိူင်းတႆး ဢွၼ်ႁူဝ်ၸုမ်းၸိူဝ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆးသေ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ပူၼ်ႉၶၢပ်ႈတူဝ် ဢူးထၢႆႉၸေႃႇ ၽူႈၵေႃႉထုၵ်ႇယိုဝ်းတၢႆ တီႈၵျွၵ်ႉမႄး ၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 22/11/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် Dr....

ဢမ်ႇမူၼ်ႉမႄးပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်းလႆႈၵေႃႈ NLD တၵ်းလႆႈၼႄၾၢင်ႁၢင်ႈ ၵၢၼ်ၵေႃႇတင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၾႅတ်ႊၻရႄႊ

0
ပိူဝ်ႈတႃႇဝူင်ႈၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈၶႂ်ႈမႃးဢုပ်ႇၸွမ်းႁူဝ်ၶေႃႈဢၼ်ဝႃႈ “လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းၽွမ်ႉႁူမ်ႈ” ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ပဵၼ်ႁိုဝ်မီးႁိုဝ်ၼႆၶႃႈ။ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020 ဢၼ်ႁဵတ်းယဝ်ႉၵႂႃႇၼႂ်းဝူင်ႈဝၢင်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈပႃႇတီႇၼူၵ်ႉလႅင်ၼူၵ်ႉယုင်း ဢွၵ်ႇပေႉၵႂႃႇလူၼ်ႉႁိုၵ်းလူၼ်ႉၾင်ႇသေယဝ်ႉၵေႃႈ မီးမႃးၶၢဝ်ႇသဵင်ဢၼ်ဝႃႈ ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼူၵ်ႉယုင်းၼႆႉ တေဢွၼ်ၽွတ်ႈႁႅၼ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းၽွမ်ႉႁူမ်ႈ ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ...
ႁူင်းတွတ်ႈၶႅပ်း လႃႈသဵဝ်ႈ

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီ 2020 ၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပတ်းပိုၼ်ႉ မီးသုၼ်ႇတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် 37 လၢၼ်ႉပၢႆ

မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပတ်းပိုၼ်ႉၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းမီးသုၼ်ႇလႆႈတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် တင်းမူတ်းမီး 37,268,876 ၵေႃႉ ယူႇတီႈ UEC ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇဝႆႉ။ ဝၼ်းတီႈ 14/11/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 8 မူင်းပၢႆၼၼ်ႉ...
ၶုၼ်ၽွင်းငမ်းတႆး

ပၢင်ႁႅၼ်းတၢၼ်းပၼ်ၶုၼ်ၽွင်းငမ်း ၽူႈယႂ်ႇတႆးတိုၵ်းသူၼ်း ႁႂ်ႈတႆးမေႃယူႇၸွမ်းငဝ်းလၢႆး ပႂ်ႉပႃးၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း

0
တီႈပၢင်ႁႅၼ်းတၢၼ်းၼႃးမုၼ် ၶုၼ်ၽွင်းငမ်းလႄႈ ပူႇမွၼ်ႇၼၢႆးယႃႈတႆးမိူဝ်ႈၵွၼ်ႇ တီႈဝတ်ႉပႃႇပဝ်ႈ ၵဵင်းမႆႇၼၼ်ႉ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်တႆး မွၵ်ႇလၢတ်ႈတိုၵ်းသူၼ်း ႁႂ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၶိူဝ်းတႆး မေႃယူႇသဝ်း ၵိၼ်သၢင်ႈ ၸွမ်းငဝ်းလၢႆး ပႂ်ႉပႃးၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းၵႂႃႇ။ ဝၼ်းတီႈ 22-23/11/2020 ၼႆႉ...

ၽူႈတႅၼ်းၽွင်း မိူင်းပၼ်ႇဝႃႈ ၸွမ်ၽွင်းလူင်မိူင်းတႆး ပွၵ်ႈၼႆႉ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈပဵၼ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၵူၼ်းမိူင်းတႆး ၶိုၼ်ႈႁဵတ်း

ၸွမ်ၽွင်းလူင်မိူင်းတႆး တႃႇပီ 2021 - 2025 ၼၼ်ႉ   ၶႂ်ႈႁႂ်ႈပဵၼ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၵူၼ်းမိူင်းတႆး လႆႈတီႈယူႇ ႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇ ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်း ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈ မၢႆ 1...
ဢူးၺီႇၵၢတ်ႉ

ၶၵ်ႉၵၢၼ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ် ၸုမ်းဝႃႉတေႁူမ်ႈတပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇ

0
ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ ႁူပ်ႉထူပ်းၸုမ်းဝႃႉ တီႈမိူင်းသၢတ်ႇ တိုၵ်းသူၼ်းႁႂ်ႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA ၼၼ်ႉ ၾၢႆႇဝႃႉတွပ်ႇဝႃႈ တေဢုပ်ႇဢူဝ်းႁူမ်ႈမိုဝ်းႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 17/11/2020 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း ၽူႈၵွၼ်းသိုၵ်းသုင်သုတ်း တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၸွမ်သိုၵ်းလူင်မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ...
ၸဝ်ႈယွတ်ႈသိုၵ်း

ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်း လၢတ်ႈဝႃႈ ၵူၼ်းမိူင်း မိူဝ်ႇၸၢၼ်ႈသၢင်ႇသီႈလႄႈ ၼူၵ်ႉယုင်းပေႉၵိၼ်ၶၢတ်ႇ

0
ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် RCSS/SSA ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်း တွပ်ႇလၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇထႆး ဝႃႈ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020 ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း NLD ပေႉပုၼ်ႈၵိၼ်ၶၢတ်ႇ ယွၼ်ႉၵူၼ်းမိူင်းမိူဝ်ႇၸၢၼ်ႈ ပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈ USDP ၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇသိုၵ်း...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း