Thursday, September 19, 2019

ၵၢၼ်မိူင်း

PC တင်း ၸုမ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA တေႁူပ်ႉၵၼ် တီႈၵဵင်းမႆႇ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 19/8/2019 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊလွင်ႈငမ်းယဵၼ်မၢၼ်ႈ (PC) တင်း ၸုမ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA 10 ၸုမ်း တေႁူပ်ႉဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ၼွၵ်ႈလႅၵ်ႈ တီႈၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး။ ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင်...
ႁၢင်ႈပပ်ႉ NCA

လိၵ်ႈၵိၼ်ၵႅၼ်ႇၵိုတ်းတိုၵ်းတူဝ်ႈမိူင်း NCA မီးသင်လၢႆလၢႆ ၵၼ် (7)

ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ 27. သင်ဝႃႈမီးလွင်ႈဢၼ် ၶေႃႈတူၵ်းလူင်းလိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ ၽိုၼ်ၼႆႉ ဢမ်ႇႁူမ်ႇငမ်းထိုင်လႆႈၼႆၸိုင် ယူႇတီႈၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶဝ် ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်တင်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၼင်ႇႁင်းၽႂ်ႁင်းမၼ်း ယႃႇပေႁႂ်ႈပဵၼ် လွင်ႈဢၼ်သၢၼ်ၶတ်းလႄႈ ပႅၵ်ႇပိူင်ႈၵၼ်တင်း မူႇပိူင်ငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉလိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ ဢၼ်ၼႆႉသေ ဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉၵၼ်...

KNU တေၶဝ်ႈပႃးၼႆလႄႈ PPST ၶၢႆႉဝၼ်းပၢင်ၵုမ်ၵႂႃႇႁၢင်လိူၼ်ဢေႃႊၵတ်ႉသ်ၼႆႉ

PPST ၸုမ်းဢွၼ်ႁူဝ်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၶၵ်ႉၵၢၼ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ် တေဢၢၼ်းၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် ၼႂ်းႁူဝ်လိူၼ်ဢေႃႊၵတ်ႊသ် ၼႆႉ သေတႃႉ KNU တေၶဝ်ႈပႃးၼႆလႄႈ သုတ်ႉၶၢႆႉဝၼ်းၵႂႃႇပဵၼ်ႁၢင်လိူၼ်ဢေႃႊၵတ်ႊသ်။ ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ၸၢႆးငိုၼ်း ၽူႈၼမ်းၼႂ်း 2 လႄႈ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ...

ၽူႈတႅၼ်းသၽႃး တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ထွၼ်ၸိုဝ်ႈဢွၵ်ႇ ၸုမ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းတႃႇမူၼ်ႉမႄးပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်း 2008

ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးတပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ထွၼ်သဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈဢွၵ်ႇပႅတ်ႈတင်းမူတ်း တႃႇတေမူၼ်ႉမႄးပိူင်ငဝ်ႈပိုင်း 2008 ၼၼ်ႉ။ တွၼ်ႈတႃႇတေဢုပ်ႇဢူဝ်း ၽိုၼ်လိၵ်ႈႁၢႆးငၢၼ်း ဢၼ်တေႁၢင်ႈႁႅၼ်းမူၼ်ႉမႄး ပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်း 2008 ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ တပ်ႉသိုၵ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ပၼ်သဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈဝႆႉ...

ၽူႈတႅၼ်းလူင်းၵဵပ်းသဵၼ်ႈမၢႆႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းၼၼ်ႉ   ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020    ႁႂ်ႈမီးသုၼ်ႇတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်

ၼႂ်းလိူၼ်ၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 16 ယူႇတီႈမိူင်းဢႃႊမေႊရိၵ ၶဝ် ဢဝ်လိူင်ႈတေႃႇၸွမ်ပွင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢိၵ်ႇလူၺ်ႈ ပႃးတၢင်းၵႅမ် ပွင်ၵၢၼ်သိုၵ်းလႄႈ ၵႅမ်ၸွမ်ႁၢၼ် ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈ ၸွမ်ႁၢၼ် 2 ၵေႃႉ...
ႁၢင်ႈပပ်ႉ NCA

လိၵ်ႈၵိၼ်ၵႅၼ်ႇၵိုတ်းတိုၵ်းတူဝ်ႈမိူင်း NCA မီးသင်လၢႆလၢႆ

ၵၼ် (6) ၶၵ်ႉၵၢၼ်ဢၼ်တေႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇတၢင်းၼႃႈ ၸိူဝ်းဢၼ်တေလႆႈႁဵတ်းသၢင်ႈ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈၵၢၼ်သၢင်ႈလွင်ႈယုမ်ႇယမ်။ 24. (ၵ) တူၵ်းလူင်းလႆႈၸႂ်ဝႃႈ ၼွၵ်ႈလိူဝ်သေၵၢၼ်ပူၼ်ႉပႅၼ် ၽိတ်းပၵ်းပိူင် မၢႆမီႈ (ဢုပတေႇ) ၼၼ်ႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တေဢမ်ႇလႆႈဢဝ်တၢင်းၽိတ်းတီႉၺွပ်း ၽူႈလႂ်ၽႂ်သေၵေႃႉသေၵူၼ်း...
ၾၢင်ႇႁၢင်ႈသိုၵ်း RCSS/SSA

RCSS/SSA ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတေၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ၵၢၼ်မိူင်း ၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆး

ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် 6 လိူၼ်ၶွပ်ႈ တီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း ဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇလၢႆၶေႃႈ ၼႂ်းၼၼ်ႉတူၵ်ႇတၵ်ႉပႃး တေၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ၵၢၼ်မိူင်းၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆး။ ပၢင်ၵုမ်ၼၼ်ႉ ၸတ်းႁဵတ်း 21-23/7/2019 ၶၢဝ်းတၢင်း 3...
ႁၢင်ႈပပ်ႉ NCA

လိၵ်ႈၵိၼ်ၵႅၼ်ႇၵိုတ်းတိုၵ်းတူဝ်ႈမိူင်း NCA မီးသင်လၢႆလၢႆ ၵၼ် (5)

လွင်ႈႁပ်ႉႁွင်းၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်မိူင်း                           ...

ၶွမ်ႊမတီႊဢဝ်တၢင်းၶႆႈၸႂ် 3,000 ၶေႃႈပၢႆ သူင်ႇၸူးသၽႃးႁူမ်ႈတုမ် တႃႇမူၼ်ႉမႄးပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်း 2008

တႃႇမူၼ်ႉမႄး ပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်း 2008 ၼၼ်ႉ ၶွမ်ႊမတီႊၵဵဝ်ႇၶွင်ႈလႆႈဢဝ်ၶေႃႈပၼ်တၢင်းၶႆႈၸႂ် 3,700 ၶေႃႈပၢႆ သူင်ႇထိုင် သၽႃးႁူမ်ႈတုမ်။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD လႆႈပၼ်တၢင်းၶႆႈၸႂ်ဝႆႉ 1,112...

ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၼႂ်းမိူင်းတႆးလႄႈ ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း ႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ် တႃႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီ 2020

ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၼႂ်းမိူင်းတႆးလႄႈ ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း ႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ် ၼႂ်းပီ 2019 ၼႆႉ ပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်းႁႅၵ်ႈ တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။ ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်ၼႆႉ လႆႈၸတ်းႁဵတ်း ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 11/7/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း