Friday, August 14, 2020

ၵၢၼ်မိူင်း

ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်တူင်ႇဝူင်းတႆး ၼႂ်းမိူင်းထႆး ႁူမ်ႈၵၼ်ၵဵပ်းလၢႆးၸိုဝ်ႈ ႁႅင်းၵၢၼ် တႃႇတၢင်ႇယိုၼ်ႈ တွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် 2020

ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်တူင်ႇဝူင်းတႆး ၼႂ်းမိူင်းထႆး ႁူမ်ႈၵၼ်ၵဵပ်းလၢႆးၸိုဝ်ႈ ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ပိူဝ်ႈတႃႇတၢင်ႇယိုၼ်ႈ တွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် ၼႂ်းပီ 2020 ဢၼ်တေထိုင်ၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ လိူၵ်ႈၼေႃႇၽူႈတႅၼ်း တၢင်ႇၸူးၶွမ်ႊမတီႊငဝ်ႈငုၼ်း

ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ SNDP ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ လိူၵ်ႈလႆႈၼေႃႇၽူႈတႅၼ်း တႃႇတေၶဝ်ႈလိူၵ်ႈတင်ႈ ၼႂ်းပီ 2020 ၼႆႉ၊ ဢဝ်ၸိုဝ်ႈသဵင် တၢင်ႇၸူးတီႈၶွမ်ႊမတီႊငဝ်ႈငုၼ်းဝႆႉ ဝႃႈၼႆ။

PNO ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇသဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းတႃႇၶဝ်ႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ

ပီႈၼွင်ႉပဢူဝ်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ သဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈၼေႃႇၽူႈတႅၼ်း ဢၼ်တေၶဝ်ႈၶေႉပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈပတ်းပိုၼ်ႉၸိုင်ႈမိူင်း ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 8 လိူၼ်ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊပိူဝ်ႊတေမႃးၼႆႉ။ Photo...

NLD ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်း တႃႇၶဝ်ႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020

ဝၼ်းတီႈ 23/7/2020 ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း NLD ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇသဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈ ၼေႃႇတႅၼ်းၽွင်း ၸိူဝ်းတေၶဝ်ႈၶေႉပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020 ဢၼ်တေၸတ်းႁဵတ်းၼႂ်း လိူၼ်ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊပိူဝ်ႊ တေမႃးၼႆႉ။

ၶၢဝ်းတၢင်း 5 ပီ ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးမိူင်းတႆး မွၵ်ႈ 100 ဢမ်ႇယိုၼ်ႈလိၵ်ႈဢုပ်ႇသင်

ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼူၵ်ႉယုင်း 5 ပီၼႆႉ ၽွင်းတႅၼ်းသၽႃး မိူင်းတႆး ဢၼ်ဢမ်ႇတၢင်ႇယိုၼ်ႈ၊တွင်ႈထၢမ်သင် မီးယူႇ 100 ပၢႆဝႃႈၼႆ။

ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ 3 ၸုမ်းပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၶႂ်ႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ၵုမ်လူင် ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 21 ပၢင်လူင်

ပၢင်ၵုမ်လူင်ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 21 ပၢင်လူင် ဢၼ်လႆႈၵိုတ်းလိုဝ်ႈဝႆႉ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈငဝ်းလၢႆးၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ၼၼ်ႉ ၼႂ်းၶၢဝ်းယၢမ်း ႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႆႉ  သင်ဝႃႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်...

SNLD တိုၵ်းသူၼ်း တႆးယၢၼ်မိူင်း ႁူဝ်သႅၼ် ၵႂႃႇလိူၵ်ႈတင်ႈ ၽူႈတႅၼ်းဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၵျိူၵ်ႈ

ဝၼ်းတီႈ 18/7/2020 ၼႆႉ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တိုၵ်းသူၼ်းတႆးယၢၼ်မိူင်း တႆးႁွတ်ႈမိူင်းထႆး ၵႂႃႇဢဝ်ဝႅပ်ႊၾွမ်ႊပိူင်...

ႁူဝ်ပဝ်ႈပႃႇတီႇ ၾႅတ်ႊတရႄႊမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်လၢတ်ႈဝႃႈ ၸွမ်ႁၢၼ်ဢွင်ႇသၢၼ်း ဢမ်ႇသၢင်ႈၵေးၸူးသင်ဝႆႉၼိူဝ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်း

မၢႆတွင်းဝၼ်းၽူႈႁတ်းငၢၼ် လိူၼ်ၵျူႊလၢႆႊ ဝၼ်းတီႈ 19 သေ ၸုမ်းၶၢဝ်ႇ ဢၵူင်ႇတီႉ  ၵႂႃႇႁူပ်ႉထူပ်းတွင်ႈထၢမ် ၸေႃးတၢၼ်းမျိၼ်ႉ ႁူဝ်ပဝ်ႈပႃႇတီႇ FUP   တွပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ...

ထႅမ်ႁႅင်းႁိုၼ်ႇလုၵ်ႉ ၵွပ်ႇၵူႈသုၼ်ႇလႆႈ

မႂ်ႇသုင်ၵၼ်ၵူႈၵေႃႉၵူႈၵူၼ်းၶႃႈ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈပီႈၼွင်ႉၵျွၵ်ႉမႄးၶဝ်  ဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ်ပူၼ်ႉမႃးဝူင်ႈဝၢင်ႈၼႆႉသေယဝ်ႉ ယူႇတီႈၼႂ်းပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းတင်းသဵင်ႈၵေႃႈ ဢွၼ်ၵၼ် ၸႂ်ၶိုၼ်ႈၸႂ်ယႂ်ႇၵူၺ်းသေဢမ်ႇၵႃး ၽိူဝ်ႇငိၼ်းမႃးဝႃႈ ယူႇၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈယူႇၾၢႆႇတပ်ႉမတေႃႇတေဢဝ်လိူင်ႈ...

ၸွမ်ၸိုင်ႈထရမ်ႉ လူင်းလၢႆးမိုဝ်း ၶေႃႈပူင်ၶိုၵ်ႉတွၼ်း ၶႂမ်ႈသပိတ်ႈတေႃႇၶႄႇ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈ ႁွင်ႊၵွင်ႊ

ၸွမ်ၸိုင်ႈထရမ်ႊ ဢမေႊရိၵႃႊ လူင်းလၢႆးမိုဝ်းၶေႃႈပူင်ၶိုၵ်ႉတွၼ်း ၶႂမ်ႈသပိတ်ႈ/ ႁႅတ်ႉႁၢမ်ႈတေႃႇၶႄႇ တုမ်ႉတွပ်ႇလွင်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်းမၢႆမီႈလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ တေႃႇ ႁွင်ႊၵွင်ႊ။

ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ ႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်ငဝ်ႈငုၼ်း ႁၢင်ႈႁႅၼ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020

ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ ႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်ငဝ်ႈငုၼ်း တီႈဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး၊ ႁၢင်ႈႁႅၼ်း ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020 ။ ၸၢႆးဢၢႆႈပဝ်း လၢတ်ႈဝႃႈ ဢၢၼ်းဢွင်ႇပေႉပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈသေ ၽွတ်ႈႁႅၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မိူင်းတႆး။

လၢႆၸႄႈဝဵင်းၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ၶတ်းလိူၵ်ႈၼေႃႇတႅၼ်းၽွင်းတႃႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ

ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ဢိၵ်ႇလၢႆလၢႆၸႄႈဝဵင်းၼႂ်းမိူင်းၸိုင်ႈတႆး ပႃးၸဵမ် သီႇပေႃႉ တၢင်ႉယၢၼ်း မူႇၸေႊ လၢႆးၶႃႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၶတ်းလိူၵ်ႈ ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်း ...

ပၢင်ၵုမ် JMC ဢၼ်ၵိုတ်းလိုဝ်ႈဝႆႉ 2 ပီပၢႆၼၼ်ႉၶိုၼ်းတႄႇၸတ်းပၢင်ၵုမ်ၶိုၼ်း

ပၢင်ၵုမ် JMC ဢၼ်လႆႈၵိုတ်းလိုဝ်ႈယင်ႉဝႆႉ 2 ပီပၢႆၼၼ်ႉၶိုၼ်းမႃးၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ၵမ်းထူၼ်ႈ 19  ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 7 လႄႈ8 /7/2020...

လုမ်းၽွင်းတၢင် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတႃႇႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၸိူဝ်းတေတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်လူင်ႈၼႃႈ တႃႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020

တွၼ်ႈတႃႇတွတ်ႈၶႅပ်းမႄးလူင်ႈၼႃႈပၼ် တႃႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ဢၼ်တေၸတ်းၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 8 လိူၼ် ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊပိူဝ်ႊတေမႃးၼႆႉၼၼ်ႉ ယူႇတီႈလုမ်းတၢင် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈမိူင်းထႆး ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၸိူဝ်းယိပ်းဝႂ် ၶၢမ်ႈမိူင်း...

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းဢိင်းၵလဵတ်ႈ ပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇ ဢဝ်လိူင်ႈ ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်း မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇလႄႈ ၵႅမ်ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်း ၸူဝ်းဝိၼ်း

ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းဢိင်းၵလဵတ်ႈ ၻူဝ်ႊမိၼိၵ်း ရႅပ်ႉ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇမိူဝ်ႈဝၼ်းၸၼ် ဝၼ်းတီႈ 6/7/2020 ၼၼ်ႉဝႃႈ ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းလႄႈ ၵႅမ်ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈၼႆႉ တမ်းဝၢင်းၽႅၼ်ၵၢၼ်လီလီသေ ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉၶိူဝ်းၵူၼ်း...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း