Monday, September 20, 2021

ၵၢၼ်မိူင်း

NCA တေသိုပ်ႇၵႂႃႇထႅင်ႈၸိူင်ႉႁိုဝ် ဝၢႆးၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ ၸိုင်ႈမိူင်းမႃး မီးၶၢဝ်းတၢင်း 5 လိူၼ်ပၢႆ

လိူၼ်ၵျုႊလၢႆႊ ဝၼ်းတီႈ 1 ၼႆႉ ပဵၼ်ဝၼ်းဢၼ် ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ယိုတ်းသိမ်း ဢႃႇၼႃႇၸိုင်ႈမိူင်း ၶွပ်ႈတဵမ် 5 လိူၼ်ယဝ်ႉ။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ တဵမ်မႃး 5 လိူၼ်ယဝ်ႉၼႆ...

ပလိၵ်ႈမူႇၸေႊ ပွႆႇၵူၼ်းၼုမ်ႇၸိူဝ်းၺႃးတီႉယဵတ်ႈၶွၵ်ႈ ၽွင်းၼႄၵၢင်ၸႂ်ၼၼ်ႉ ၶိုၼ်းၽွင်ႈ

0
မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 30/6/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 10 မူင်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ/ ပလိၵ်ႈ မိူၵ်ႈမႂ်ႈ ပွႆႇတူဝ် ၵူၼ်းမိူင်း/ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၶိုၼ်း...

လၢႆးႁဵတ်း NUG မီးၽွၼ်းလီတႃႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းမွၵ်ႈႁိုဝ်

ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 24/6/2021 ၼႆႉ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ဢၼ်ဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း လၢႆလၢႆတီႈ ၼႂ်း NUG လႄႈ CRPH ၼၼ်ႉတႅမ်ႈတၢင်ႇမႃးလိၵ်ႈၽိုၼ် ၼိုင်ႈသေယဝ်ႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းပဵၼ်...

ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ပဵၼ်သိုၵ်းတူဝ်တႅၼ်း Proxy War ယူႇယဝ်ႉၼႄႇ ?

0
တင်ႈတႄႇ သွင်တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး လွႆတႆးလႅင်း လႄႈ ဝၢၼ်ႈႁႆး ယိုဝ်းၵၼ်ၸဵမ်မိူဝ်ႈ ပၢႆပီ 2017 ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး လႄႈ ၵူၼ်းသိုၵ်းတႆး လႆႈလူႉသုမ်းၼမ်။ ပဵၼ်တႆးယဝ်ႉၵေႃႈ...

လွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၵူၺ်း တေၸၢင်ႈတေႃႇသူႈလွင်ႈၶဵင်ႇတႃႉ ၵၢၼ်မိူင်းဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ

ပီ 2021 လိူၼ်ၵျုၼ်ႊ 11 ဝၼ်း ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ လႆႈႁၼ်ၾၢႆႇၸုမ်းပလွင်ႈၶဝ် / ၸုမ်းပီႈၼွင်ႉတဢၢင်းၶဝ် ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈမႃးၽိုၼ် ၼိုင်ႈ၊ ၼႂ်းၼၼ်ႉဝႃႈ ၸွမ်းလူၺ်ႈ ၶေႃႈၸီႉသင်ႇၶေႃႈၼႄႉၼမ်း...

ႁူင်းႁဵၼ်း ပိုတ်ႇမႃးၸမ်တဵမ်လိူၼ် ပေႃႈမႄႈပႆႇႁတ်းသူင်ႇလုၵ်ႈၵႂႃႇႁဵၼ်း

0
ၽွင်းၵၢၼ်မိူင်းတိုၵ်ႉသုၵ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႉၺွပ်းၶႃႈႁႅမ်တၢႆယူႇၵူႈဝၼ်းၼႆႉ တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 သမ်ႉၽႄႈလၢမ်းမႃးထႅင်ႈလႄႈ ႁူင်းႁဵၼ်းပိုတ်ႇလႆႈ လိူၼ်ၼိုင်ႈယဝ်ႉသေတႃႉ ပေႃႈမႄႈယိင်ႈၶႅၼ်းဢမ်ႇႁတ်းဢဝ်လုၵ်ႈလၢင်းၵႂႃႇသူင်ႇႁူင်းႁဵၼ်း။ တႄႇဢဝ် ႁူဝ်လိူၼ်ၵျုၼ်ႊ 2021 မႃး တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ  ၼႂ်းမိူင်းတႆး...

လၵ်းၸဵင်ပိူင်တိုဝ်းၵမ်သိုဝ်ႇလႄႈ ပုၼ်ႈၽွၼ်းၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ

ၸဵမ်မိူဝ်ႈတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းသိမ်းဢႃႇၼႃႇသေယဝ်ႉ ၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇၵႃး ပႃးၸဵမ် ၼႂ်းမိူင်းတႆးႁဝ်းၶႃႈ တင်းမူတ်း တင်းသဵင်ႈ ၼႂ်းမိူင်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းတင်းသဵင်ႈၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈ ယွင်ႇမဝ်းၵႂင်ၵႃးၸွမ်း ၶၢဝ်ႇငၢဝ်းဢၼ်လီလႄႈ ဢၼ်ဢမ်ႇလီ၊ ၶၢဝ်ႇ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶဝ်ႈပၵ်းတပ်ႉ ၸွမ်းၼႂ်းဝတ်ႉဝႃးၽႃသိူဝ်ႇ ၼႂ်းဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း

0
သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶဝ်ႈပၵ်းတပ်ႉၼႂ်းဝတ်ႉဝႃးၽႃသိူဝ်ႇ ၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ ၼႂ်းဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း လၢႆလၢႆတီႈ ၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၵႂႃႇမႃးၸွမ်းတၢင်း ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 13/6/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိူၵ်ႈမႂ်ႈ   ၶဝ်ႈပၵ်းတပ်ႉ ၼႂ်းဝတ်ႉမႂ်ႇ၊...

SSPP လႄႈ RCSS ယိုဝ်းၵၼ်ၵူၼ်းၵေးသီး 2000 ပၢႆ လႆႈပၢႆႈၵႂႃႇလၢႆတီႈ

0
SSPP လႄႈ RCSS တိုၵ်ႉသိုပ်ႇပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ယူႇထႅင်ႈလႄႈ ၵူၼ်းၵေးသီး 2,000 ပၢႆ လႆႈပၢႆႈၵႂႃႇသွၼ်ႈယူႇလၢႆတီႈလၢႆတၢင်း ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 1/6/2021 ၼၼ်ႉမႃး တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်...

ၸဝ်ႈၶွင် Local Café and Bar မူႇၸေႊ ထုၵ်ႇၸွႆးတြႃး 505 (က)

0
ၸၢႆးဢွင်ႇၵျေႃႇလေး ၸဝ်ႈၶွင် Local Café and Bar ထုၵ်ႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိူၵ်ႈမႂ်ႈ တီႉၺွပ်း ၵႂႃႇၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇဢဝ်လိူင်ႈ လူၺ်ႈမတ်ႉတႃ 505 (က)။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ...

သင်လိုမ်းၶဵၼ်ၽုင်ႇတႄႉ ၽႅၼ်ႇတီႈမိူင်းတႆးမိူဝ်းၼႃႈတေၸၢင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈ

0
ဢိင်ၼိူဝ် ငဝ်းလၢႆးၼႃႈၵၢၼ်တႃငၢၼ်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် သုၵ်ႉယုင်ႈဢူၼ်ၵဝ်းသေယဝ်ႉ ၼႂ်းမိူင်းတႆးႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ဢၼ်ၼိုင်ႈလႄႈ ဢၼ်ၼိုင်ႈ တႃႇတေယူႇၸွမ်းၵၼ်ၵႂႃႇ ၼင်ႇႁၢင်ႈပေႃးဢမ်ႇမီးလၢႆးတၢင်းမၼ်းယဝ်ႉ။ ပိူဝ်ႈတႃႇၵူႈၸၢဝ်း ၶိူဝ်းတေယူႇ ၸွမ်းၵၼ်ၵႂႃႇလႆႈၼႂ်းမိူင်းတႆး ၵတ်းၵတ်းယဵၼ်ယဵၼ်ၽဵင်ႇပဵင်းၸွမ်းထမ်းဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ...

ပလိၵ်ႈ/သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႇႁႃတီႉၺွပ်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၼႂ်းဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်း

0
ယၢမ်းလဵဝ် ပလိၵ်ႈ/ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိူၵ်ႈမႂ်ႈ တႃႈၶီႈလဵၵ်း ႁူမ်ႈၵၼ် လႄႇသွၵ်ႈႁႃတီႉၺွပ်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၼႂ်းဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိူဝ်းဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် သၢၼ်ၶတ်းတေႃႇၶဝ်မႃး ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ။ တႄႇဢဝ် ႁူဝ်လိူၼ်မေႊ...

ၼၢင်းယိင်းၵူၼ်းလႃႈသဵဝ်ႈ ပၢႆႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၼၼ်ႉၺႃးတီႉၽွင်းပွၵ်ႈထိုင်ႁိူၼ်းယူတ်းယႃတူဝ်

0
ၼၢင်းယိင်းၼုမ်ႇ ဢႃယု 25 ပီ ဢၼ်လႆႈပၢႆႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈဝႆႉၼၼ်ႉ ဢမ်ႇယူႇလီသေ ပွၵ်ႈမႃး ယူတ်းယႃတူဝ် တီႈႁိူၼ်း ၶိုၼ်း၊ မၼ်းၼၢင်း ထုၵ်ႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶဝ်ႈတီႉ ၼႂ်းႁိူၼ်းယေး...

သိုၵ်းတႆးသွင်ၸုမ်းယိုဝ်းၵၼ်လႄႈ ၼမ်ႉတႃၵူၼ်းမိူင်းတႆးလႆယွႆႉ

0
ပၼ်ႁႃပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ် သိုၵ်းတႆးၼင်ႇၵၼ်ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇယင်းပႆႇယဝ်ႉပႆႇတူဝ်ႈ၊ ၶၢဝ်းတၢင်း 3 လိူၼ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၼပ်ႉႁဵင်ယင်းပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေး၊ ႁူဝ်လိူၼ်ၵျုၼ်ႊ ၼႆႉသမ်ႉ ပၢင်တိုၵ်းလၢမ်းလူင်းထိုင်ၸႄႈဝဵင်းၵေးသီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။ ၵူၼ်းမိူင်း ႁိမ်းၸမ် 300...

ၵူၼ်းၶၢႆၶူဝ်း ၼႂ်းၵၢတ်ႇပၢင်လူင် မႆႈၸႂ်လၢႆလွင်ႈလႄႈ ၵဵပ်းၶူဝ်းၼႂ်းၵၢတ်ႇငိူင်ႉ

0
ၵူၼ်းၶၢႆၶူဝ်း ၼႂ်းၵၢတ်ႇ ဝဵင်းပၢင်လူင် ဢၼ်ၵႆႉၶတ်းသေႃး ဝႆႉၼႂ်းၵၢတ်ႇ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ဢမ်ႇႁတ်းဝႆႉ ၵိုၵ်းၵၢတ်ႇသေ ဢွၼ်ၵၼ် တိုၼ်ႇသၢၼ်ႈ ၵဵပ်းၶူဝ်း ၵဵပ်းလဵင်း ငိူင်ႉၶၢႆႉ ဝႃႈၼႆ။ သိုၵ်းယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း