Monday, February 24, 2020

ၵၢၼ်မိူင်း

ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်တူင်ႇဝူင်းတႆး တိုၵ်းသူၼ်းလုမ်ႈၾႃႉ မိပ်ႇငႅၼ်းတပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၵိုတ်းၵၢၼ်ပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်းၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်း

ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်တူင်ႇဝူင်းတႆး ၸုမ်းႁဵတ်းသၢင်ႈတႃႇသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းတႆး လၢတ်ႈဝႃႈ   ႁႂ်ႈလုမ်ႈၾႃႉ မိပ်ႇငႅၼ်းသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၸဵဝ်းၵိုတ်းၵၢၼ်ပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်းၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 9 /12/2019 ၼႆႉ ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင် တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းတႆးၼွၵ်ႈမိူင်းၼႂ်းမိူင်း  ႁူမ်ႈၵၼ် ဢွၵ်ႇ လိၵ်ႈ...

ဝူၼ်ႉထိုင်ငဝ်ႈႁၢၵ်ႈယဝ်ႉၸင်ႇတႅပ်းတတ်းလၢတ်ႈၸႃ  တႃႇႁႃလၢႆးၵႄႈလိတ်ႈဢၼ်ထုၵ်ႇမႅၼ်ႈ

မႂ်ႇသုင်ၵၼ် ၵူႈၵေႃႉၵူႈၵူၼ်းၶႃႈ လိူၼ်ၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 10 တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 12 ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ၸိုင်ႈမိူင်း တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်း ၸူႉၵျီႇ တေဢွၼ်ႁူဝ်ၸုမ်းသိုင်ႇၾိင်ႈၶဝ်သေယဝ်ႉ ၵႂႃႇၵႄႈလိတ်ႈတေႃႇသူႈ လွင်ႈဢၼ်မိူင်းၵမ်ႊပီႊယႃႊ...

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈ NCA ၶမ်ၵႄႈ လုမ်းတြႃး ICJ တင်း ၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ်

ပၢင်ၵုမ် PPST ၸတ်းႁဵတ်းတီႈဝဵင်းၵဵင်းမႂ်ႇ ၸိုင်ႈထႆးၼၼ်ႉ ဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်လွင်ႈ ၽူႈၼမ်း မိူင်းမၢၼ်ႈတေၵႂႃႇၶိုၼ်ႈလုမ်းတြႃးလုမ်ႈၾႃႉ ICJ ၊ ပေႃးၾၢႆႇၵိုတ်းတိုၵ်း ၵမ်ႉထႅမ်သၢၼ်လူၵ်ႈ (လုမ်းတြႃး လုမ်ႈၾႃႉ) မိူၼ်သၢၼ်ၶတ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ...

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း 10 ၸုမ်း ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် တီႈၵဵင်းမႆႇ

ၸုမ်းၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် ၶၵ်ႉၵၢၼ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ် PPST 10 ၸုမ်း ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် တီႈၵဵင်းမႆႇ တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 3 ဝၼ်း။ ဝၼ်းတီႈ 2-4/12/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်း...

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တပ်ႉသိုၵ်းလႄႈ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းဢုပ်ႇၵုမ်ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတႃႇပွင်ပဵၼ်ပင်ၵုမ်ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 21 ပၢင်လူင် လင်ဝၼ်းတပ်ႉသိုၵ်းၼႂ်းပီ 2020

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၸိူဝ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA 10 ၸုမ်းလႄႈ တူဝ်တႅၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် ၵႄႈလိတ်ႈဢၼ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၶွင်ႉၶမ်ယူႇၼၼ်ႉသေ တေဢၢၼ်းၸတ်းပၢင်ၵုမ်လူင် ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 21 ပၢင်လူင် (ၵမ်းသွင်) ဢမ်ႇၼၼ်...

တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး တုၵ်းယွၼ်းသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ လႄႈ သိုၵ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ဝႃႈ ယႃႇဢဝ်ၵူၼ်းမိူင်း ႁဵတ်းယိူဝ်ႇသိုၵ်း

ပၢင်တိုၵ်းဢၼ်ပဵၼ်ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼႆႉႁဵတ်းႁႂ်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းမႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်း၊ ဢဝ်ၵူၼ်းမိူင်းႁဵတ်းပဵၼ်ႁူဝ်ႉ ႁဵတ်းယိူဝ်ႇသိုၵ်း တိုၵ်းတေႃးၵၼ် လႄႈ ၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး 50 ၸုမ်းပၢႆ ႁူမ်ႈတုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈသွင်ၾၢႆႇၵိုတ်းၵၢၼ်တိုၵ်းတေႃးသေ ၵႅတ်ႇၵင်ႈသၢႆၸႂ်...

ၸုမ်းသုၼ်ႇလႆႈမိူင်းလႅတ်ႇတိၼ်ႇဢမေႊရိၵ ၸႅင်ႈၵႂၢမ်း“ၸွႆးတြႃး” တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းသူႉၵျီႇလႄႈ ၸိၵ်းၸွမ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ

ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း မိူင်းလႅတ်ႇတိၼ်ႇဢမေႊရိၵ ဢဝ်လိူင်ႈၶႃႈႁႅမ်ၶိူဝ်းၵူၼ်း တၢႆပဵၼ်ၵေႃႇပဵၼ်ၵွင် တၢင်းမိူင်းရၶႅင်ႇၼၼ်ႉသေ ၸႅင်ႈၵႂၢမ်း “ၸွႆးတြႃး” တီႈလုမ်းတြႃး မိူင်းဢႃႊၵျိၼ်ႊတီႊၼႃႊ ႁႂ်ႈဢဝ်လိူင်ႈ တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းၸုၵျီႇ လႄႈ ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ  ဢိၵ်ႇပႃးတင်း...

“ႁဝ်းမီးမိူင်းႁဝ်းႁင်းၵူၺ်းယူႇလူး” – ၸဝ်ႈၼွႆႉသေႃးယၼ်ႇတ ပေႃႈၵၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ (မၢႆတွင်းဝၼ်းၸဝ်ႈလူႉသဵင်ႈသုတ်းမုၼ်ၶွပ်ႈတဵမ် 23 ပီ)

ဝၼ်းတီႈ 14/11/2019 ၼႆႉ ၸဝ်ႈၼွႆႉသေႃးယၼ်ႇတ လူႉသဵင်ႈ သုတ်းမုၼ် ၵႂႃႇ ၶွပ်ႈတဵမ် 23 ပီ ။ ပေႃးဝႃႈ ၸဝ်ႈၼွႆႉ ၼႆ...

 ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ 4 ၸုမ်းလႄႈ  တူဝ်တႅၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၶိုင်တႃႇႁူပ်ႉၵၼ် ၼႂ်းလိူၼ်ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊပိူဝ်ႊၼႆႉ

ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ 4 ၸုမ်းလႄႈ ၸုမ်းတူဝ်တႅၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ  ၶိုင်သၢင်ႈတႃႇႁူပ်ႉၵၼ် ၼႂ်းလိူၼ်ထူၼ်ႈ 11 ၼႆႉ ၼႆသေတႃႉ တေပဵၼ်ဝၼ်းလႂ်ၼၼ်ႉ တိုၵ်ႉဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ယူႇဝႃႈၼႆ။ ႁွင်ႈၵၢၼ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ်လႄႈ လွင်ႈၸမ်ၸႂ်ၼႂ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ NRPC လႄႈတင်း...

ၶၢဝ်းတၢင်း NCA ၵႄႈသိုၵ်းၼမ်ႉလၢႆး တေသိုပ်ႇပၢႆးၽိူၼ်မူၼ်းၼႄႇၽိူၼ်ပိၼ်ႈ

ပေႃးႁူၼ်လင်တူၺ်းၶိုၼ်း မိူဝ်ႈပီၵၢႆ လိူၼ်ဢွၵ်ႊထူဝ်ႊပိူဝ်ႊ ဝၼ်းတီႈ 15 ၼၼ်ႉ ၽူႈပွင်ၵၢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ တင်း ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်းၼႆႉ တႄႇပဵၼ်ပၼ်ႁႃ မိူဝ်ႈပၢင် မၢႆတွင်း ၵိုတ်းတိုၵ်းတူဝ်ႈမိူင်း...

မၢႆတွင်း NCA တဵမ် 4 ပီ တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ RCSS ဢမ်ႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 28/10/2019 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 2 မူင်း ပၢင်ပွႆးမၢႆတွင်း ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း လူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA ၶွပ်ႈတဵမ် 4 ပီ ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်း...

ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်းလၢတ်ႈဝႃႈ ႁိူဝ်းငမ်းယဵၼ်လူင် NCA လူမ်ႉၸူမ်

ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် RCSS/SSA  ၸတ်းပၢင်သပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇသေ ပိုတ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ ယွၼ်ႉၽူႈၵွၼ်းတိူင်းသိုၵ်းၶူဝ်လမ် ၵိတ်ႇၶႂၢင်ၶၢဝ်းတၢင်း ဢၼ်ဢၢၼ်းၵႂႃႇၼေႇပျီႇတေႃႇ တႃႇႁူပ်ႉ ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ဝၢၼ်ႈမိူင်း တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းသုၵျီႇ ၊ ၽူႈၵွၼ်းသိုၵ်းသုင်သုတ်း...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇပိုတ်ႇပၼ်တၢင်း ႁူဝ်မိူင်း – လၢင်းၶိူဝ်း တႃႇၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်း တေၵႂႃႇၶဝ်ႈပၢင်ၵုမ်လူင် တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ

ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်း ဝၢင်းၽႅၼ်ဝႆႉ တေဢၢၼ်းၸႂ်ႉသဵၼ်ႈတၢင်း တူၼ်ႈတီး - ၼေႇပျီႇတေႃႇတႃႇၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ပၢင်ၵုမ် လူင်လၢႆလၢႆဢၼ်  - ၾၢႆႇသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ   ဢမ်ႇပိုတ်ႇပၼ်သဵၼ်ႈတၢင်း ႁူဝ်မိူင်း - လၢင်း...

EAO တင်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ် တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ

တႃႇတေပဵၼ်ပၢင်ၵုမ် JICM ပွၵ်ႈၵမ်း 8 ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈတူဝ်တႅၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈတင်း တူဝ်တႅၼ်း ၸုမ်းယိပ်း ၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း EAO ႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ် တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ။ ဝၼ်းတီႈ 25/10/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်...

ပၢင်ပွႆးမၢႆတွင်း NCA ၶွပ်ႈတဵမ် 4 ပီ ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈၸူဝ်ႈၶၢဝ်း PPST ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း ၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈ

RCSS/SSA ဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း ၵႂႃႇၸူးဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး တႃႇၵႂႃႇၶဝ်ႈ ႁူမ်ႈပၢင်ပွႆးမၢႆတွင်း ၵၢၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်းတူဝ်ႈမိူင်း NCA ၶွပ်ႈတဵမ် 4 ပီ။ ဝၼ်းတီႈ 24/10/2019...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း