Monday, January 24, 2022

ၵၢၼ်မိူင်း

ၵူၼ်းမိူင်းတႆး – မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် တၢင်း လၢဝ်ႇၵၢႆး ဢမ်ႇမီးၵၢၼ် ႁူပ်ႉတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ

0
ၽွင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉတႄႇလၢမ်းၽႄႈ ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်တၢင်ႇတီႈဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈႁိူၼ်းၶိုၼ်း၊ ထိုင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း ၵၢၼ်ႁႃ ၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉယၢပ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး - မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၶိုၼ်းဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် တၢင်း ဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆး ၼမ် ထိုင်တီႈလႆႈႁိမ်ၵၢၼ်ၵၼ် ၵမ်ႈၽွင်ႈပေႃးလႆႈပွၵ်ႈႁိူၼ်းၶိုၼ်း။  ၾၢႆႇၼိုင်ႈ...

ၵၢၼ်မိူင်းယင်းဢမ်ႇဢုပ်ႇၵၼ်လႆႈ ၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ လူၺ်ႈပိူင် PR ၸွင်ႇၽႂ်တေၽွမ်ႉၸွမ်း

မိူဝ်ႈဝႃး မိူဝ်ႈသိုၼ်းၼႆႉ ၶုၼ်ၽွင်းၵဝ်ႇလႄႈ ၽွင်းတၢင်ႇၵဝ်ႇတီႈ UN ၶွင်မိူင်း US ၶဝ် မႃးႁူပ်ႉထူပ်းတင်း ၾၢႆႇၼၸၵၶဝ် ဢၼ်ပဵၼ်မိၼ်းဢွင်ႇ လၢႆႇ ဢိၵ်ႇလူၺ်ႈပႃးတင်း ဢူးဝုၼ်ႇၼႃႉမွင်ႇလုၼ်ႇၶဝ်...

ဢမ်ႇမီးလွၵ်ႈပိူင်ၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈဢၼ်ၵိုင်ႇငၢမ်ႇၸွမ်းငဝ်းလၢႆး – ၵူၼ်းၸုမ်းဢွၼ်ႇတေပဵၼ်ၶိူင်ႈမိုဝ်းၵူၼ်းၸုမ်းၼမ်ၵူၺ်း

လိူၼ်ဢွၵ်ႊထိူဝ်ႊပိူဝ်ႊၸမ်သဵင်ႈၼႆႉ လႆႈႁၼ်ၾၢႆႇ ၼၸၵ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ၸီႉသင်ႇပၼ်တီႈၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊၵမ်ၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် UEC သေယဝ်ႉ သုတ်ႉၸူးပႃႇတီႇပၢႆးမိူင်း ဢၼ်ဢွၼ်ႇဢၼ်လဵၵ်ႉ ဢၼ်တေပဵၼ်ၸႂ်ၶဝ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈလႆႈႁူမ်ႈမိုဝ်းၸွမ်းၶဝ်သေ ႁဵတ်းၵၢၼ် PR...

ဝၼ်းၵိူတ်ႇပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 33 ပီ ၸတ်းတၢင်းဢွၼ်ႊလၢႆႊ

0
မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 26/10/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8 မူင်း ထိုင် 11 မူင်းၶိုင်ႈ ငဝ်ႈငုၼ်းတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး SNLD ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵႅဝ်ႈ ဝၼ်းၶွပ်ႈၶူပ်ႇ...

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈငၢႆးတီႊမူဝ်ႊၵရေႊသီႇ သိုပ်ႇသူၼ်သၢႆလင် တေမႃးထႅင်ႈယဝ်ႉႁိုဝ်?

ၼႂ်းလုၵ်ႈလိူၼ်ဢွၵ်ႊထိူဝ်ႊပိူဝ်ႊၼႆႉ လႆႈႁၼ် ၶွမ်ႊမတီႊငူပ်ႉငီႉ လွင်ႈၶွတ်ႇလိူတ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈလႄႈ ၵၢၼ်သၢင်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ် ဢၼ်ၸွမ်ႁၢၼ်ယႃႇပျေႉ ဢွၼ်ႁူဝ်ၼၼ်ႉလႄႈ ပႃးတင်း UEC ၶွမ်းမသျိၼ်ႊၵမ်ၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ ဢၼ်ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈတၢင်းပႃႇတီႇပၢႆးမိူင်းၶဝ်ၼၼ်ႉ ႁူမ်ႈၵၼ် ႁဵတ်းၵၢၼ်မႃး ႁၢဝ်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်းႁႅင်း။ မိူၼ်ၸိူင်ႉၼင်ႇ...

PPST မွပ်ႈပၼ်ၸဝ်ႈႁၢၼ်ယွင်ႁူၺ်ႈပဵၼ်ၽွင်းတၢင် ၵူႈမိူင်းမိူင်း

0
ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၸိူဝ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ 10 ၸုမ်း ဢၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်းပတ်းပိုၼ်ႉတူဝ်ႈမိူင်း NCA ယုၵ်ႉဢဝ်ၸဝ်ႈႁၢၼ်ယွင်ႁူၺ်ႈ ၽူႈၸတ်းၵၢၼ် တိူဝ်ႊရႅၵ်ႉထိူဝ်ႊ Euro Burma Office ပဵၼ် ၽွင်းတၢင် တႃႇ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပူတ်းပွႆႇၵူၼ်းၼပ်ႉႁဵင် ၶွၵ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈဢွၵ်ႇမႃး 11 ၵေႃႉ

0
မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းတီႈ 18/10/2021 သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပွႆႇပၼ်ၶိုၼ်းၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းၺႃးတီႉယဵတ်ႈၶွၵ်ႈ/ဢဝ်လိူင်ႈ တင်ႈတႄႇၶၢဝ်းပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈမႃးတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင်ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းတူၵ်းဝႆႉတီႈၶွၵ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈပူၼ်ႉလွတ်ႈမႃး 11 ၵေႃႉ။ ပဵၼ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇမိူင်းယႆၵေႃႉၼိုင်ႈ ၊ တၢင်ႉယၢၼ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ၊ၵူၼ်းလႃႈသဵဝ်ႈသမ်ႉ 9 ၵေႃႉ။...

NUG တေပႆၸွမ်းသဵၼ်ႈတၢင်းလႂ်တႄႉတႄႉ?

ၼႂ်းၶၢဝ်းၶိဝ်းၼႆႉ NLD, CRPH, NUG ၶဝ် ဢိင်ဢၢင်ႈဢၼ်ပဵၼ်ၶေႃႈတႅပ်းတတ်း ၶွင်မိူင်း EU ၶဝ်သေယဝ်ႉ ၽၢဝ်ႇၶၢဝ်ႇသူၼ်းႁူၺ်း ၵူၼ်းတင်းလုမ်ႈၾႃႉယူႇ လွင်ႈဝႃႈ ၶဝ်ၼႆႉ ပဵၼ်မုၵ်ႉၸုမ်း...

ဢႃႊသီႊယၼ်ႊ တေဢမ်ႇပၼ် ၽူႈၼမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈပင်ၵုမ်ၸိၵ်းၸွမ်

0
ဝၼ်းတီႈ 15/10/2021 မိူဝ်ႈၼႆႉ ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်းၶွင် မိူင်းလုၵ်ႈၸုမ်းဢႃႊသီႊယၼ်ႊ 9 မိူင်း ဢုပ်ႇဢူဝ်းပၢင်ၵုမ်ၵၼ်တၢင်းဢွၼ်ႊလၢႆႊ ႁိုင် 2 ၸူဝ်ႈမူင်းသေ တႅပ်းတတ်းတေဢမ်ႇပၼ် ၽူႈၼမ်းၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ၵုမ်ၸိၵ်းၸွမ် ဢႃႊသီႊယၼ်ႊ...

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ႁႃႈငိုၼ်းၸွႆႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ထုၵ်ႇၼႄးၸွႆႈ PDF သေ ၺႃးတီႉ

0
ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၸိူဝ်းတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ႁႃငိုၼ်းၵွင်ၵၢင် ၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇၼႄးဝႃႈ ႁႃငိုၼ်းၸွႆႈ ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း PDF ၼႆသေ ၺႃး ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ...

ၵၢၼ်မိူင်း ဢွင်ႇသၢၼ်းသူႉၵျီႇ ထိုင်ယၢမ်းဝၼ်းၸၢႆႉယဝ်ႉႁိုဝ်?

ၸိုင်ႈမိူင်းၼိုင်ႈလုၵ်ႈၼႆႉ ပေႃးမၼ်းၵုၼ်ႇပင်း တူၵ်းသုမ်းၵႂႃႇ ၽွၼ်းသိုပ်ႇမၼ်း ၸပ်းတိူဝ်ႉယွၼ်ႈ ထိုင်ၸိုင်ႈမိူင်းႁိမ်းႁွမ်းယဝ်ႉ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ႁဝ်း ၶႃႈ ႁူႉထိုင်ၵၼ်ၵူႈၵေႃႉ။ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ ၵုၼ်ႇပင်းတူၵ်းသုမ်းၵေႃႈ မိူင်းၶႄႇ၊ မိူင်းဢိၼ်ႊတီႊယိူဝ်ႊလႄႈ...

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၵိုတ်းတိုၵ်းထႅင်ႈ 5 လိူၼ် ၸွင်ႇပၢင်တိုၵ်းသမ်ႉ တေယဵၼ်တႄႉယူႇႁႃႉ

ႁိုၼ်း ၵႃယၢင်း 2021/10/6 ၼႂ်းလိူၼ်သႅပ်ႊထႅမ်ႊပိူဝ်ႊ ဢၼ်ပူၼ်ႉမႃး ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 27 ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၸၵၸ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵိုတ်းတိုၵ်းထႅင်ႈ 5 လိူၼ်ၼႆ ၵူႈၵေႃႉၵေႃႈ တေငိၼ်းၵၼ်ယူႇ။ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၸၵၸၶဝ်...

RCSS ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းတုၵ်ႉၶယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်း ထုၵ်ႇလီဢုပ်ႇဢူဝ်းၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃ

0
ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဝႃႈ ပၢင်တိုၵ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼင်ႇၵၼ်ပိုတ်းယိုဝ်း ၵၼ်မႃးၶၢဝ်းႁိုင် ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ပဵၼ်ဢၼ်လီမွင်ၸႂ်ၶေႃးၶူမ်တွၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းမိူင်းတႆးလႆႈႁူပ်ႉတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇလႄႈ ၵူၼ်းသိုၵ်းသွင်ၾၢႆႇ လႆႈတၢႆမၢတ်ႇၸဵပ်း ထုၵ်ႇလီဢုပ်ႇဢူဝ်းၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 1/10/2021 ယူႇတီႈ...

ၶျႄႇရီႇထႅတ်ႉ ၽူႈၵႅမ်တူဝ် ႁူမ်ႇလူမ်ႈဢွင်ႇသၢၼ်းၸုၵျီႇ ၺႃးတီႉ

0
ၶျႄႇရီႇထႅတ်ႉ  လႄႈ ပျေႉၽဵဝ်းၼၢႆႇ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ၸုမ်းဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈသုၼ်ႇတူဝ် တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းၸုၵျီႇၼၼ်ႉ ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႉၺွပ်းမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 21/9/2021 သေထုၵ်ႇဢဝ်လိူင်ႈလူၺ်ႈမၢႆမီႈ 505။ ဝၢႆးလင်ဢွင်ႇသၢၼ်းၸုၵျီႇ ၺႃးတီႉယဝ်ႉလႆႈ 8 လိူၼ် ၽူႈၵႅမ်တူဝ်မၼ်းတင်းသွင်ၵေႃႉ ၸင်ႇၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈမႃးတီႉ...

တႆးႁွတ်ႈၼွၵ်ႈမိူင်း ၵဵပ်းၶေႃႈမုလ်း ၵၢင်ၸႂ် တႃႇၵႄႈပၼ်ႁႃ ဢၼ်မိူင်းတႆးပဵၼ်ယူႇ

0
တႆးႁွတ်ႈၼွၵ်ႈမိူင်း ႁူမ်ႈၵၼ် ၵဵပ်းၶေႃႈမုလ်း သဵင်ၵၢင်ၸႂ် ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ႁၼ်ထိုင်ၼိူဝ် သိုၵ်း RCSS , SSPP လႄႈ ပႃႇတီႇ SNLD, SNDP ...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း