Home ၶၢဝ်ႇ ၵၢၼ်မိူင်း

ၵၢၼ်မိူင်း

ၽူႈပွင်ၵၢၼ်ငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD ႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းမိူင်း ဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ

ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈလႄႈ ၽူႈၼမ်းၼႂ်း ၽူႈပွင်ၵၢၼ် ငဝ်ႈငုၼ်းဢိၵ်ႇၽွင်းတႅၼ်း ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD ႁူပ်ႉထူပ်း ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းလၢႆလၢႆၸေႈဝဵင်းၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။ ဝၼ်းတီႈ4 /7/2019 ပိုတ်ႇပၢႆႉပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် တီႈဝၢၼ်ႈ ၼမ်ႉတိုင်းလႄႈ   ဝၢၼ်ႈသူပ်းႁူၺ်ႈ ၸေႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ။...
ဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ၸၢႆးငိုၼ်း

ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင်ၸၢႆးငိုၼ်း ၽူႈၼမ်းၼႂ်း 2 / ၽူႈၶၢၼ်ႇပၢၵ်ႇ RCSS တူၵ်ႇလၢတ်ႈလွင်ႈ KNU ဢၼ်ယွၼ်းထွၼ်ႈတူဝ်ဢွၵ်ႇၼႂ်းၸုမ်းၽူႈၼမ်း ၸုမ်းၵိုတ်းတိုၵ်း NCA

ႁူမ်ႈတုမ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယၢင်းၽိူၵ်ႇ KNU တႅမ်ႈလိၵ်ႈတၢင်ႇထိုင်တီႈပၢင်ၵုမ် ၽူႈၼမ်းၸိၵ်းၸွမ် SUMMIT ဢၼ် ၸတ်းႁဵတ်း ၵႂႃႇမိူဝ်ႈလိူၼ်မေႊ ပူၼ်မႃးၼၼ်ႉ လွင်ႈတေထွၼ်တူဝ်ဢွၵ်ႇ ၼႂ်းၸုမ်း PPST ၊ လွင်ႈယူႇတီႈၸဝ်ႈ...

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ (တပ်ႉမတေႃႇ) ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵိုတ်းသိုၵ်းထႅင်ႈ 2 လိူၼ်

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇသိုပ်ႇၵိုတ်းတိုၵ်းထႅင်ႈ တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 2 လိူၼ် တေႃႇထိုင်လိူၼ်ဢေႃႊၵတ်ႊသ် ဝၼ်းတီႈ 31 ။ ဝၼ်းတီႈ 30/6/2019 ယူႇတီႈတပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ(တပ်ႉမတေႃႇ) ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇသိုပ်ႇၵိုတ်းတိုၵ်းထႅင်ႈၾၢႆႇလဵဝ် တႄႇ ဢဝ်လိူၼ်ၵျုႊလၢႆႊ...
ႁၢင်ႈပပ်ႉ NCA

လိၵ်ႈၵိၼ်ၵႅၼ်ႇၵိုတ်းတိုၵ်းတူဝ်ႈမိူင်း NCA မီးသင်လၢႆလၢႆ ၵၼ် (4)

“ၼင်ႇႁိုဝ်ၵၢၼ်ၵိုတ်းယိုတ်း လွင်ႈတိုၵ်းယိုဝ်း ႁႂ်ႈမၼ်ႈၵိုမ်း ပၵ်းပိူင်လၵ်းမၢႆၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈၵၢၼ်ၵိုတ်းယိုတ်း လွင်ႈတိုၵ်းယိုဝ်းလႄႈ ၶေႃႈတိုဝ်းၵမ်ၾၢႆႇသိုၵ်း” 11. ယူႇတီႈၸိူဝ်းဢၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်း ၶေႃႈတူၵ်းလူင်းလိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆၽိုၼ်ၼႆႉ တူၵ်းလူင်းလႆႈၸႂ် တေၶဵၼ်ႇတႅမ်ႈတမ်းပိူင် ၶေႃႈတိုဝ်းၵမ်ၾၢႆႇသိုၵ်းလႄႈပၵ်းပိူင်လၵ်းမၢႆ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈၵၢၼ်ၵိုတ်းယိုတ်း လွင်ႈတိုၵ်းယိုဝ်း (ၵၢၼ်ၵိုတ်းယိုဝ်း)...

ပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်း 2008 ၼႆႉ ဢမ်ႇပႃးၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႆ ၸွင်ႇတေမူၼ်ႉမႄးလႆႈ

ပူၼ်ႉမႃးပႆႇပေႃးႁိုင်ၼႆႉ ၸွမ်ၸိုင်ႈဢူးဝိၼ်းမိၼ်ႉလႄႈတင်း ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ၸိုင်ႈမိူင်း တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းၸူႉၵျီႇ တေယူႇၼႂ်း တၼ်းႁဵင်းၶဝ် ဢၼ်မီးယူႇယၢမ်းမိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉသေ လူင်းလိူၵ်ႈတင်ႈၵႂႃႇ တႃႇပီ 2020 လႆႈႁၼ် ပႃႇတီႇၶဝ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇ မႃးၼင်ႇၼႆ။ ပဵၼ်ၸိူင်ႉၼၼ်လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႈဢဝ်ပဵၼ်ဢၼ်သူၼ်ၸႂ်ၵႂႃႇတႄႉတႄႉ...

ၵေႃပွင်ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိုင်ႈတႆး CSSU ႁဵတ်းသင်ယူႇ

ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၸိုင်ႈတႆး SSJAC ဢၼ်ႁူဝ်ပဝ်ႈပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ၸဝ်ႈၶုၼ်ထုၼ်းဢူးပဵၼ် ႁူဝ်ပဝ်ႈ ဝႆႉၼၼ်ႉ လႆႈသိုပ်ႇႁပ်ႉတၼ်းႁဵင်း ပဵၼ်ၽူႈၼင်ႈၸိုင်ႈ ၵေႃပွင်ၵၢၼ် ၽွမ်ႉႁူမ်ႈ ၸိုင်ႈတႆး CSSU မီးမႃးလၢႆလၢႆလိူၼ်။ ၵဵဝ်ႇၵပ်း...

ပႃႇတီႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႂ်းမိူင်းတႆး LSSEP  ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် ၵမ်းထူၼ်ႈ 6 ဝၢင်းၽႅၼ်တႃႇဢွင်ႇပေႉပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020

ပႃႇတီႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၼႂ်းမိူင်းတႆး LSSEP  ( 11 ပႃႇတီႇ )  ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵုမ် ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် ၵမ်းထူၼ်ႈ 6 ဝၢင်းၽႅၼ်တႃႇဢွင်ႇပေႉပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီ...

ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ 7 ၸုမ်း ႁူပ်ႉၵၼ်တီႈဝဵင်းပၢင်သၢင်း

လုၵ်ႈၸုမ်း FPNCC 7 ၸုမ်း ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် တီႈငဝ်ႈငုၼ်းသိုၵ်းဝႃႉ တီႈပၢင်သၢင်း တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 2 ဝၼ်း ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 16-17/06/2019 ယူႇတီႈ ၶွမ်ႊမတီႊဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်မိူင်း...
ႁၢင်ႈပပ်ႉ NCA

လိၵ်ႈၵိၼ်ၵႅၼ်ႇ ၵိုတ်းတိုၵ်းတူဝ်ႈမိူင်း NCA မီးသင်လၢႆလၢႆ (တွၼ်ႈၵၼ် 3) 

လွင်ႈၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉၵင်ႈပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၽၵ်းၵႃႇ 9. ၵပ်းၵၢႆႇလူၺ်ႈလွင်ႈၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉၵင်ႈပၼ် ၵူၼ်းမိူင်းၽၵ်းၵႃႇၼၼ်ႉ တပ်ႉမတေႃႇလႄႈ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶဝ် တူၵ်းလူင်းလႆႈၸႂ်ၵၼ် ၼင်ႇၶေႃႈတီႈတႂ်ႈၼႆႉ။ (ၵ) ပုၼ်ႈတႃႇလွင်ႈ ယူႇ ၵိၼ် ၼုင်ႈဝႆ၊ လွင်ႈပၢႆးယူႇလီ၊ လွင်ႈပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ လွင်ႈပူၵ်းပွင်ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈႁႂ်ႈ...

ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၼွၵ်ႈလႅၵ်ႈ UPDJC ၸတ်းႁဵတ်း တီႈတႃႈၵုင်ႈ တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 2 ဝၼ်း

ၸုမ်းၽူႈၼမ်းၼႂ်း ၶွမ်ႊမတီႊဢုပ်ႇဢူဝ်းၶၵ်ႉၵၢၼ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် UPDJC ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် ၼွၵ်ႈလႅၵ်ႈ တီႈဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ 13-14/06/2019 ၸုမ်းၽူႈၼမ်းၼႂ်းၶွမ်ႊမတီႊဢုပ်ႇဢူဝ်းၶၵ်ႉၵၢၼ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇ ဢူဝ်းၵၼ် တီႈလုမ်းသုၼ်ၵၢင် မႄးလီၼႂ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း