Tuesday, November 24, 2020
Home ၶၢဝ်ႇ ၵၢၼ်မိူင်း

ၵၢၼ်မိူင်း

ဢူးၺီႇၵၢတ်ႉ

ၶၵ်ႉၵၢၼ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ် ၸုမ်းဝႃႉတေႁူမ်ႈတပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇ

ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ ႁူပ်ႉထူပ်းၸုမ်းဝႃႉ တီႈမိူင်းသၢတ်ႇ တိုၵ်းသူၼ်းႁႂ်ႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA ၼၼ်ႉ ၾၢႆႇဝႃႉတွပ်ႇဝႃႈ တေဢုပ်ႇဢူဝ်းႁူမ်ႈမိုဝ်းႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇ။
ၸဝ်ႈယွတ်ႈသိုၵ်း

ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်း လၢတ်ႈဝႃႈ ၵူၼ်းမိူင်း မိူဝ်ႇၸၢၼ်ႈသၢင်ႇသီႈလႄႈ ၼူၵ်ႉယုင်းပေႉၵိၼ်ၶၢတ်ႇ

ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် RCSS/SSA ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်း တွပ်ႇလၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇထႆး ဝႃႈ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020 ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း NLD ပေႉပုၼ်ႈၵိၼ်ၶၢတ်ႇ ယွၼ်ႉၵူၼ်းမိူင်းမိူဝ်ႇၸၢၼ်ႈ ပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈ...

5 ပီ တၢင်းၼႃႈ သင်ၽူႈတႅၼ်းႁူဝ်သိူဝ် ဢမ်ႇၶတ်းၸႂ်ၸၢင်ႈသုမ်းၵၢၼ်ႉ ဢွင်ႈတီႈၼင်ႈ ၽူႈတႅၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၶဵတ်ႇ 7 လၢတ်ႈ

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီ 2025 တေမႃးၼႆႉ သင်ဝႃႈ ပႃႇတီႇတႆး ဢမ်ႇၶတ်းၸႂ် ႁဵတ်းသၢင်ႈ ပူၵ်းပွင်ပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၸိုင် တေၸၢင်ႈ သုမ်းၵၢၼ်ႉတီႈယူႇပၼ်ပိူၼ်ႈ ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈမၢႆ...

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၵမ်းၼႆႉ လုမ်းသၽႃးမိူင်းတႆး လႆႈၽူႈတႅၼ်းၼၢင်းယိင်း 10 ပၢႆ

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီ 2020 ဢၼ်ၸတ်းယဝ်ႉၵႂႃႇၼႆႉ ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းၼၢင်းယိင်း ဢွင်ႇပေႉ/ထုၵ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈသေ တေလႆႈၶိုၼ်ႈလုမ်းသၽႃးမိူင်းတႆး ၵမ်းတေမႃးၼႆႉ မီးသိပ်းပၢႆလႄႈ လႆႈဝႃႈ ၼၢင်းယိင်းၶဝ်ႈပႃးၼမ်လိူဝ် ၵူႈပွၵ်ႈ။

ၽူႈၵမ်ႉထႅမ် ပႃႇတီႇ DNP တေဢွၼ်ၵၼ် ၼႄၵၢင်ၸႂ် လွင်ႈဢမ်ႇယုမ်ႇယမ်ၼိူဝ် UEC တီႈတူၼ်ႈတီး

ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းတင်း ၽူႈၵမ်ႉထႅမ် ပႃႇတီႇ DNP ( Democratic Party  of National Politic) ႁူဝ်ၵူၼ်းမွၵ်ႈ 30...

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီ 2020 ၼႆႉ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ဢွင်ႇပေႉပတ်းပိုၼ်ႉ ၼမ်ထီႉသၢမ်

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ပတ်းပိုၼ်ႉ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းယဝ်ႉၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 8 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ  ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် (SNLD) ပႃႇတီႇတႆး ဢွင်ႇပေႉလႆႈတီႈၼင်ႈၼမ်သုတ်းတီႈ...

ႁူဝ်သိူဝ်မိူင်းတူၼ် တုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈပၢၵ်ႈပႅတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် 2 မိုၼ်ႇၶႅပ်းပၢႆ

ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းသၽႃး ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းတူၼ် 3 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵၼ် တၢင်ႇလိၵ်ႈ တုၵ်းယွၼ်းထိုင် ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊၵမ် ၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈပူတ်းပၢၵ်ႈပႅတ်ႈ...
ပၢင်တွတ်ႈၶႅပ်း မိူင်းယႆ

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈသွမ်ႈ တေဢမ်ႇၸၢင်ႈပဵၼ်ႁိပ်ႈၼႅတ်ႈ ၽူႈတႅၼ်းသၽႃး ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ SNLD လၢတ်ႈ

တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ တိုၵ်ႉဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငိ ၵၼ်တင်း ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၵူႈၸုမ်းၼင်ႇႁိုဝ်တေၸၢင်ႈ ၸတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈသွမ်ႈဝႆးဝႆး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင်။
ႁိုၼ်း ၵႃယၢင်း

NLD ပေႉပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈလူၼ်ႉႁိုၵ်းလူၼ်ႉၾင်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းမုင်ႈမွင်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၻီႊမူဝ်ႊၶရေႊသီႊၸိုၼ်ႈၸၢင်ႇ ၸွင်ႇတေပဵၼ်မႃးလႆႈ

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈပီ 2020 ၵေႃႈယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်းၵႂႃႇယဝ်ႉ၊ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းဢၼ်မၢင်ႇၵိူဝ်းဝႃႈ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈပႃႇတီႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းဢွင်ႇပေႉၼမ်လၢႆ ၼင်ႇႁိုဝ်တေၵေႃႇသၢင်ႈလႆႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၸိုၼ်ႈၸၢင်ႇ၊ မီးၵၢင်ၸႂ်ၸိူင်ႉၼၼ်သေလႄႈ ဢွၼ်ၵၼ်တွတ်ႈမႄးပၼ်သဵင်ၼႆၵေႃႈ လႆႈဝႃႈပုၼ်ႈၽွၼ်းတဵမ်ထူၼ်ႈၵႂႃႇ သိုဝ်ႈၽႂ်တၼ်းမၼ်းယဝ်ႉ။

ၽူႈတႅၼ်းပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ မိူင်းပၼ်ႇဝႃႈ တေႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ် တင်းၽူႈတႅၼ်းတႆးလႄႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းသေ ႁဵတ်းၵၢၼ်တႃႇၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇ

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈပီ 2020 ၼႆႉ ယူႇတီႈပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ SNDP ဢွင်ႇပေႉ လႆႈတီႈၼင်ႈၼႂ်းသၽႃး 1 တီႈၼင်ႈ ပဵၼ်ၶဵတ်ႇသဵင် ၸႄႈမိူင်းမၢႆ 1...

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020 ၼႆႉ ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းသၽႃး ၼၢင်းယိင်း SNLD ဢွင်ႇပေႉ လႆႈတီႈၼင်ႈ 13 တီႈ

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ပတ်းပိုၼ်ႉမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းယဝ်ႉၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 8 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ  ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD  သူင်ႇၽူႈတႅၼ်းၶဝ်ႈၶေႉၶဵင်ႇ 129 ၵေႃႉ ဢၼ်ဢွင်ႇပေႉလႆႈတီႈၼင်ႈ...

ၸၢဝ်းတဢၢင်းပလွင်ႈၼမ်ႉၶမ်း ႁူမ်ၸူမ်း ပႃႇတီႇ TNP ဢွင်ႇပေႉပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ

ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉ ပႃႇတီႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်းပလွင်ႈ TNP ဢွင်ႇပေႉ တင်း 4 တီႈၼင်ႈလႄႈ ၸၢဝ်းတဢၢင်း ဢွၼ်ၵၼ်ႁူမ်ၸူမ်း ၸတ်းပၢင်ဢွင်ႇမၢၼ်ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းမိူင်းတႆး လၢႆလၢႆၸႄႈဝဵင်း ပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႇ ပႆႇလူင်းလၢႆးမိုဝ်း ယွမ်းႁပ်ႉၽွၼ်းလိူၵ်ႈတင်ႈ

ၼႂ်းမိူင်းတႆး လၢႆလၢႆၸႄႈဝဵင်း တီႈဢၼ်ပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈ ဢမ်ႇဢွင်ႇပေႉ တီႈဢၼ်ပႃႇတီႇတၢင်ႇဢၼ် ဢွင်ႇပေႉဝႆႉၸိူဝ်းၼႆႉ ၵမ်ႈၽွင်ႈ ပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈ USDP ဢမ်ႇပႆႇလူင်းလၢႆးမိုဝ်း ဝႅပ်ႇၾွမ်ႊပိူင် 19...

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၵမ်းၼႆႉ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် လႆႈ 42 တီႈၼင်ႈ ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ လႆႈ 1 တီႈၼင်ႈ

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ပတ်းပိုၼ်ႉ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းယဝ်ႉၵႂႃႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 8/11/2020 ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈပႃႇတီႇတႆး 2 ပႃႇတီႇ လႆႈတီႈၼင်ႈၵႂႃႇ...
သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း ပွတ်းႁွင်ႇ

ဝၢႆးပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လၢႆတပ်ႉၵွင် ၶဝ်ႈတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်း RCSS ၵုမ်းၵမ်

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ လၢႆတပ်ႉၵွင် ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းၶဝ်ႈတူင်ႉၼႂ်း RCSS ၵုမ်းၵမ်ဝႆႉ တၢင်းပွတ်းၸၢၼ်း တင်းၼမ် ဝႃႈၼႆ။

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း