Thursday, May 23, 2019
Home ၶၢဝ်ႇ ၵၢၼ်မိူင်း

ၵၢၼ်မိူင်း

 တႃႇတေၵိုတ်း ပၢင်တိုၵ်းလႆႈၶၢဝ်းႁိုင်ၼႆႉ  ဢၼ်ယူႇၼွၵ်ႈ သူၼ်းသေႃႇထႅမ်ႁႅင်းၾႆး  ႁႂ်ႈႁၼ်ၽိတ်းပိူင်ႈၵၼ်ၼၼ်ႉၵေႃႈထုၵ်ႇလႆႈဝႄႈ (ၵပ်းသိုပ်ႇတွင်ႈထၢမ် ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ SSPP/SSA ၸဝ်ႈသိုၵ်း ၸၢႆးသူႉ...

တပ်ႉသိုၵ်းတႆး 2 ၸုမ်း ႁူမ်ႈၵၼ်ဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ လွင်ႈၵိုတ်း ပၢင်တိုၵ်းတေႃႇၵၼ် မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 11/5/2019 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ။ တႃႇတေၵိုတ်းတိုၵ်းၵၼ်လႆႈၶၢဝ်းႁိုင်ၼႆႉၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈသိုၵ်း ၸၢႆးသူႉ ၽူႈၶၢၼ်...

ႁဝ်းတေဢုပ်ႇၵၼ်ၵႂႃႇတိၵ်းတိၵ်းတေႃႇထိုင်ပဵၼ်မႃးလႆႈၸုမ်းလဵဝ်  ………………..! (တွင်ႈထၢမ် ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင်ၸၢႆးငိုၼ်း ၽူႈၼမ်းၼႂ်းသွင် RCSS/SSA)

ဝၼ်းတီႈ 11/5/2019 ၼႆႉတပ်ႉသိုပ်းတႆး 2 ၸုမ်း ႁူမ်ႈၵၼ်ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵိုတ်းတိုၵ်းၵၼ်။ ၵူၼ်းမိူင်းတင်းလၢႆႁူမ်ၸူမ်းႁပ်ႉတွၼ်ႈ။ ဝၢႆးလင်သဵင်ၵွင်ႈတႄႇယဵၼ်မႃးၼႂ်းႁၢင်လိူၼ်မၢတ်ႉၶျ် တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ႁိုင်ၶၢဝ်းတၢင်း မွၵ်ႈလိူၼ်။ ဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်တူၵ်းလူင်းၵၼ်လႆႈၸိူင်ႉႁိုဝ်သေ ႁဵတ်းပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇမႃး။ တႃႈၵိုတ်းတိုၵ်းလႆႈၶၢဝ်းယၢဝ်းမိူဝ်းၼႃႈသမ်ႉ...

PPST တေၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် Summit ၼႂ်းၵၢင်လိူၼ်ၼႆႉ

ပၢင်ၵုမ်ၽူႈၼမ်းၸိၵ်းၸွမ် PPST တေၸတ်းႁဵတ်း ၼႂ်းၵၢင်လိူၼ်မေႊၼႆႉ တီႈၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး။ ဝၼ်းတီႈ 14-18/05/2019 တေမႃးၼႆႉ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း 10 ၸုမ်း ဢၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်း ၵိုတ်းတိုၵ်းပတ်းပိုၼ်ႉ တူဝ်ႈ...
Prayuth Chan-Ocha

ပႃႇတီႇၽလင်းပရၶျႃးရတ်း ပေ့ပုၼ်ႈ မီးတိုဝ့်တၢင်းတင်ႈလႆႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႅင်ႈ

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈပတ်းပိုၼ့်ၸိုင်ႈထႆး ပႃႇတီႇၽလင်းပရၶျႃးရတ်း (ပွင်ႇဝႃႈဢဵၼ်ႁႅင်းၵူၼ်းမိူင်း) ယိုၼ်ႈမိုဝ်းထိုင်လၢႆပႃႇတီႇ တႃႇႁူမ်ႈၵၼ်တင်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈသေ လႆႈတီႈၼင်ႈၽူႈတႅၼ်းၼမ်သုတ်းပေ့ပုၼ်ႈဝႆ့။ ဝၼ်းတီႈ 08/05/2019 ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ မိူင်းထႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇသဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈၼေႃႇၽူႈတႅၼ်း 498 တီႈၼင်ႈ၊ ပႃႇတီႇၽလင်းပရၶျႃးရတ်း လႆႈယိုၼ်ႈမိုဝ်းထိုင်ပႃႇတီႇတၢင်ႇဢၼ်မႃးႁူမ်ႈသေ...

ၸဝ်ႈမုၼ်ယႂ်ႇၶုၼ်ႁေႃၶမ်း မိူင်းၵျပၼ်ႊ ပွႆႇၽႃႈႁၢင်ႈႁေႃပၼ် ၸဝ်ႈၵႅမ်မိူင်း

ၸဝ်ႈမုၼ်ယႂ်ႇၶုၼ်ႁေႃၶမ်း မိူင်းၵျပၼ်ႊ ဢႃႊၵီႊႁိတူဝ်ႊ ဢႃယု 85 ပီ ( ပၢၼ်ႁေႃၶမ်း Heisei  = ပွင်ႇဝႃႈ လွင်ႈၵတ်းယဵၼ်ၼိမ်သဝ်းတူဝ်ႈၽႅၼ်ႇလိၼ်) ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပွႆႇၽႃႈႁၢင်ႈႁေႃသေ လုၵ်ႈၸၢႆးမၼ်းၸဝ်ႈ...
ၸုမ်းဢူၺ်းပွတ်းႁွင်

ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ FPNCC တင်း NRPC ႁူပ်ႉၵၼ် တီႈလႅၼ်လိၼ်တႆး – ၶႄႇ

ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ လႄႈ သုၼ်ၵၢင်ငမ်းယဵၼ် မႄးလီၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ NRPC ႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ် ပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်းသွင် တီႈမူႇၸေႊ လႆႈၸႂ်ၵၼ်ဝႃႈ ႁၢင်လိူၼ်မေႊ (May) တေမႃးၼႆႉ တေသိုပ်ႇႁူပ်ႉၵၼ်ထႅင်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ 30/04/2019...
ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ 4 ၸုမ်

ၸုမ်းဢူၺ်းလီ ပွတ်းႁွင်ႇ 4 ၸုမ်း လႄႈ NRPC ႁူပ်ႉၵၼ် တီႈမူႇၸေႊ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 30/04/2019 တူဝ်တႅၼ်း သုၼ်ၵၢင်ငမ်းယဵၼ် မႄးလီၼႂ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ NRPC တင်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီ ပွတ်းႁွင်ႇ 4 ၸုမ်း ႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ် တီႈၸႄႈ...
ႁၢင်ႈပပ်ႉ NCA

လိၵ်ႈၵိၼ်ၵႅၼ်ႇ ၵိုတ်းတိုၵ်းတူဝ်ႈမိူင်း NCA မီးသင်လၢႆလၢႆ (တွၼ်ႈၵၼ် 3)

ၼႃႈၵၢၼ်ဢၼ်ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈၵၢၼ်ၵိုတ်းယိုတ်း လွင်ႈတိုၵ်းယိုဝ်း 3. တင်ႈတႄႇဝၼ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆၶေႃႈတူၵ်းလူင်းလႆႈၸႂ် ဢၼ်ၼႆႉယဝ်ႉ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 14 ဝၼ်း ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၾၢႆႇတပ်ႉမတေႃႇလႄႈ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶဝ် ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်း ငူပ်ႉငီႉၵၼ်သေ တႃႇတေႁဵတ်းသၢင်ႈၼႄၼမ်ႉၼႄတူဝ်ၼႃႈၵၢၼ် ဢၼ်ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈတင်းၵၢၼ်ၵိုတ်းယိုတ်း...

ၸုမ်းဝႃႉမေႃလဵၼ်ႈၵၢၼ်မိူင်း ၶၢဝ်းတၢင်းငမ်းယဵၼ် 30 ပီႁုၼ်ႈႁိူင်းၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ

ၼႂ်းၶၢဝ်းၶိဝ်းပီမႂ်ႇသၢင်းၵျၢၼ်ႇၼႆႉ လႆႈႁၼ်ပီႈၼွင်ႉတႆးၸိူဝ်းယူႇတၢင်း ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်းလႄႈသင်၊ ၸိူဝ်းယူႇတၢင်း မိူင်းတႆးဢမ်ႇၵႃး ပႃးၸဵမ်ၸိူဝ်းယူႇတၢင်းမိူင်းထႆးၸိူဝ်းၼႆႉ ဢွၼ်ၵၼ်ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းမိူဝ်းဢႅဝ်ႇယဵမ်ႈတီႈ တၢင်းၼႃႈတီႈ တပ်ႉသိုၵ်းမိူင်းဝႃႉၶဝ်ၵုမ်းၵမ်၊ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈမီးပၢင်ပွႆးမၢႆတွင်းဝၼ်းၶွပ်ႈတင်ႈ ပႃႇတီႇၸႄႈမိူင်းဝႃႉ ၶွပ်ႈထူၼ်ႈ 30 ပီ။...

Facebook RCSS ARMY ပဵၼ်ၶွင်ၽႂ် ?

ၼႂ်းပီၵၢႆၼႆႉ တႆးႁဝ်းဢမ်ႇပေႃးၼႃႈၵီႈတႃသိူဝ်းၵၼ် ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဝႃႈ တပ်ႉသိုၵ်းတႆးႁဝ်းသွင်ၸုမ်း ဢၼ်ႁဝ်းၸႂ်ယႂ်ႇၵၼ်ဝႃႈ တေပူတ်းပွႆႇပၼ်ၸိုင်ႈတႆးႁဝ်းလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းတႆးႁဝ်းၼၼ်ႉ ယိုဝ်းၵၼ်တိုၵ်းၵၼ်သေ ဢဝ်ၵူၼ်းမိူင်းတႆးႁဝ်း ဢမ်ႇလႆႈယူႇသိူဝ်းသႃႇ လႆႈပႅတ်ႈႁိူၼ်းယေးသူၼ်ႁႆႈၼႃးသေ ပၢႆႈၼီၵၼ်ၵေႃႉႁူးၵေႃႉတၢင်း။ ၵူၺ်းၵႃႈ ပူၼ်ႉမႃးလိူၼ်ပူၼ်ႉၼႆႉ ဢိင်ၼိူဝ်သင်ၶၸဝ်ႈႁဝ်းၶဝ်...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း