Monday, January 24, 2022
Home ၶၢဝ်ႇ ၵၢၼ်မိူင်း

ၵၢၼ်မိူင်း

ၵူၼ်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ဢၼ်ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႉၼၼ်ႉ လင်လွတ်ႈဢွၵ်ႇၶွၵ်ႈလႆႈ 2 လိူၼ်ၵေႃႈလူႉတၢႆ

0
ၽူႈယိင်းၵူၼ်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႉယဵတ်ႈၶွၵ်ႈလႆႈမွၵ်ႈ 5 လိူၼ်၊ ပၢႆးယူႇလီမၼ်းၼၢင်းဢမ်ႇၶႅမ်ႉလႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶိုၼ်းပွႆႇဢွၵ်ႇၶွၵ်ႈမႃး လႆႈ 2 လိူၼ်ၵေႃႈလူႉတၢႆ။ ၼၢင်းၸၢမ်ၼူၼ်း ဢႃယု 40 ပၢႆၼႆႉ တွႆႇပုင်းလဵၵ်း ၼႄလွင်ႈသၢၼ်ၶတ်းသိုၵ်းယိုတ်းမိူင်း...

CSSU တေႁူပ်ႉ EAOs , CSOs ၵူႈၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းသေ လၢတ်ႈၼႄလွင်ႈယုၵ်းယၢင်ႇလၵ်းမိူင်းမႂ်ႇၸိုင်ႈတႆး

0
ၵေႃပွင်ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိုင်ႈတႆး CSSU မီး ပိူင်ယုၵ်းယၢင်ႇ ပိူင်ပိုင်းလၵ်းမိူင်းသေတေလူင်းပိုၼ်ႉတီႈ တမ်းဝၢင်းၼႄ ၸုမ်းယိပ်း ၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းလႄႈ ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း ၼႂ်းမိူင်းတႆးၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။ ၸၢႆးလဵၵ်ႉ ၽူႈၼမ်းၼႂ်း CSSU...

ယိင်ႈၶႂ်ႈလႆႈဢႃႇၼႃႇ ယိင်ႈမိူၵ်ႈမႂ်ႈ ယိင်ႈဢမ်ႇလႆႈႁူဝ်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်း

ၼႂ်းဝူင်ႈဝၢင်ႈၶၢဝ်းၶိဝ်းၼႆႉ လႆႈႁၼ်ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ၶိုင်ဢၢင်ႈပိူဝ်ႈတႃႇၶဝ်တေမီးဢႃႇၼႃႇ တေႃႇၸူဝ်ႈၵႂႃႇ ပီယၢဝ်းၶၢဝ်းႁိုင်ၼၼ်ႉ လၢႆးတၢင်း မၼ်း မီးဝႆႉလၢႆလၢႆမဵဝ်း။ ၾၢႆႇၼိုင်ႈ ဢၼ်ယူႇတီႈတပ်ႉသိုၵ်းၶဝ်သေယဝ်ႉ ၵႂႃႇတိုၵ်းတေႃးၸွမ်းၼႃႈတီႈၵူၼ်းမိူင်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း ႁဝ်းၶဝ် ႁၢဝ်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်းႁႅင်း ၸႂ်ႉတိုဝ်းပဵၼ်ၶိူင်ႈ မိၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉသေယဝ်ႉ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢမ်ႇပၼ် ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ သိုပ်ႇပိုတ်ႇႁွင်ႈလုမ်းၽွင်းတႅၼ်းၽိသိတ်ႇ တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ

0
ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝၼ်းတီႈ 20/12/2021 ဝႃႈ သင်ဝႃႈ ဢႃယု လုမ်း ၽွင်းတႅၼ်းၶိုၵ်ႉတွၼ်းၽူႈၼမ်းၼႂ်းလူင်ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ UN ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်မီးတီႈ ၼေႇပျီႇတေႃႇၼၼ်ႉမူတ်းၸိုင် တေဢမ်ႇပၼ်သိုပ်ႇပိုတ်ႇတေႃႇထႅင်ႈယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။ ၼႂ်းလိၵ်ႈၼၼ်ႉတႅမ်ႈဝႆႉဝႃႈ ၽွင်းတႅၼ်း UN...

ၵၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ဢမ်ႇပႃးႁႅင်းၵူၼ်းမိူင်း တိုၼ်းဢမ်ႇဢွင်ႇမၢၼ်လႆႈ

လုၵ်ႈလိူၼ်ၻီႊသႅမ်ႊပိူဝ်ႊ ဝၼ်းတီႈ 10 ၼႆႉ ပဵၼ်ဝၼ်းသုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း ၵူႈမိူင်းမိူင်းယဝ်ႉ ၼႂ်းဝၼ်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်းၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ႁဝ်း ၶႃႈ ႁႂ်ႈလႆႈၸူဝ်းၵၼ် ၶိုင်ၶွမ်ႈၶတ်းလူၺ်ႈလၢႆးတၢင်းၼိမ်ယဵၼ်ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ (Silent Strike) လႆႈႁၼ်သေႃႇသူၼ်းၵၼ်...

ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇဝႃႈ ၸႂ်ႉလၢႆးႁုၵ်ႉႁၢႆႉ လွၵ်ႇငိုတ်ႈၵူၼ်းမိူင်းႁႂ်ႈၵူဝ်ႁႄၼႆႉ ပဵၼ်လၢႆးၸၼ်ႉတႅမ်ႇ

0
ၶၢဝ်းတၢင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵုမ်းထိင်း(ယိုတ်း) ဝၢၼ်ႈမိူင်းမႃးၼႆႉ မီးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ႁဵတ်းႁၢႆႉတေႃႇၵူၼ်းမိူင်းလႄႈပဵၼ်ၸုမ်းဢၼ်ၸၼ်ႉတႅမ်ႇတႄႉတႄႉ ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈမိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ လၢတ်ႈတီႈပၢင်ၵုမ်လုမ်းႁူဝ်ပဝ်ႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းၼင်ႇၼႆ။ ပၢင်ၵုမ်ၼၼ်ႉၸတ်းႁဵတ်းမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 13 လိူၼ်တီႊသႅမ်ႊပိူဝ်ႊ သေ ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မလဢ လၢတ်ႈတီႈပၢင်ၵုမ်ၼၼ်ႉဝႃႈ- ၸုမ်းဢၼ်ယိပ်းၵွင်ႈသေ ၸႂ်ႉလၢႆးႁုၵ်ႉႁၢႆႉပိုတ်းယိုဝ်းတိုၵ်းတေႃးတေႃႇၵူၼ်းမိူင်း...

ၵူၼ်းၼမ်ႉၶမ်းၽွမ်ႉၵၼ်ႁဵတ်း Silent Strike ယဝ်ႉတူဝ်ႈဢွင်ႇမၢၼ်လီငၢမ်း

0
မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 10/12/2021 တူၵ်ႈမႅၼ်ႈဝၼ်းသုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း လုမ်ႈၾႃႉသေ တႄႇဢဝ်ၵၢင်ၼႂ်ၼႆႉမႃး ယူႇတီႈၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ ၽွမ်ႉၸႂ်ၵၼ်သေ ၼႄၵၢင်ၸႂ် သၢၼ်ၶတ်းတေႃႇ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိူင်းသၢတ်ႇ ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း ပႂ်ႉၸွမ်းသဵၼ်ႈတႃႇသၢႆတၢင်း ၼႂ်းၵၢင်ဝဵင်း

0
မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 10/12/2021 တႄႇဢဝ် ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 6 မူင်းပၢႆမႃး သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်း ဢွၵ်ႇၶူင်း ဢဝ်ဢဵၼ်ႁႅင်းတင်းၼမ်လၢႆသေ...

ၾၢႆႇလိူမ်ႈလႆႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇႁႂ်ႈပိုတ်ႇၵၢတ်ႇ ၵူၼ်းမူႇၸေႊ သိုပ်ႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈလွင်ႈ Silent Strike မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈလုမ်းလိူမ်ႈလႆႇ မၢတ်ႇ 2

0
ၼႂ်းဝၼ်းသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းလုမ်ႈၾႃႉ ဝၼ်းတီႈ 10/12/2021 မိူဝ်ႈၼႆႉ ၾၢႆႇလိူမ်ႈလႆႇမူႇၸေႊ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၸဵမ်ၸဝ်ႉဝႃႈ ၽႂ်ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ Silent Strike တေသင်ႇပိၵ်ႉၵၢတ်ႇလိူၼ်ၼိုင်ႈၼႆသေတႃႉ ၵူၼ်းမိူင်းၽွမ်ႉၵၼ် ယဵၼ်သီႇတင်းဝၼ်း ထိုင်ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 1...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၼူၵ်ႉယုင်း လႄႈၵၢၼ်မိူင်း မိူင်းမၢၼ်ႈ ……..တေသၢင်ႈၸိူင်း ၸိူင်ႉႁိုဝ်ထႅင်ႈ

လိူၼ်ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊပိူဝ်ႊ ဝၼ်းတီႈ 30 ၼႆႉ တေဝၢင်းတူတ်ႈပူင်တၢမ်ႇတီႈ ဢွင်ႇသၢၼ်းသူႉၵျီႇ ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ၸိုင်ႈမိူင်း ၵေႃႉၵဝ်ႇၼၼ်ႉ ဝႃႈၼၼ်သေယဝ်ႉ ၽိူဝ်ႇထိုင်ယၢမ်းတႄႉ မၼ်းမႃးသမ်ႉ ဢမ်ႇပဵၼ်ႁဵတ်းသေ ၶၢႆႉၵႂႃႇတၢင်းၼႃႈ ထႅင်ႈၼိုင်ႈဝူင်ႈဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယွမ်းႁပ်ႉဝႃႈ ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးတူၵ်း လင်ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇဝၢၼ်ႈမိူင်း

0
ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း လၢတ်ႈဝႃႈ ဝၢႆးလင်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇငဝ်းလၢႆးၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉ ၸိုင်ႈမိူင်းၼႆႉ (ဝၢႆးလင်ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇမႃးၼႆႉ) ၵၢၼ်လူင်းတိုၼ်းလၢင်းၵူၼ်းၼွၵ်ႈမိူင်းလႄႈၵၢၼ်ႁူမ်ႈမိုဝ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး လူတ်းယွမ်းလူင်းတႄႉတႄႉဝႃႈဝႃႈ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 3/12/2021 ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈမိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ ဢုပ်ႇလၢတ်ႈတီႈပၢင်ၵုမ်လုမ်းႁူဝ်ပဝ်ႈၶွင်ႇသီႇၽွင်းငမ်းပွင်ၵၢၼ်ၸိုင်ႈမိူင်း တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇၼင်ႇၼႆ။  ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇလၢတ်ႈဝႃႈ - ယွမ်ႉပိူဝ်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၽႄႈလၢမ်း...

ၵၢၼ်ယွၼ်ႇယၢၼ်းၶဝ်ႈႁႃၵၼ် ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၵၼ် ပဵၼ်လၢႆးလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉမႂ်ႇ တႃႇၸိုင်ႈမိူင်းမႂ်ႇ

ၼႂ်းၶၢဝ်းၶိဝ်းလိူၼ်သွင်လိူၼ်ၼႆႉ လႆႈႁၼ်လႆႈငိၼ်း လွင်ႈၵူၼ်းလွၵ်ႇငိုတ်ႈႁဵတ်းႁၢႆႉတေႃႇ NON CDM ၸိူဝ်းၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ် ၶုၼ် ဢၼ်ဢမ်ႇၶွမ်ႈၶတ်းတေႃႇၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈသေ သိုပ်ႇလူင်းၵၢၼ်ယူႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉ တႄႇမႃး မီးမႃး ထၢင်ႇၸႅင်ႈ ၵႂၢင်ႈၶႂၢင်တႄႉတႄႉ။ တေဝႃႈၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၸိူဝ်းတႅမ်ႈတၢင်ႇလွင်ႈၸုတ်ႈယွမ်းၽူႈလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၶဝ် ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈ...

သႃႊသႃႊၵႃႊဝႃႊမိူင်းၵျပၢၼ်ႇ တေၸွႆႈၵၢၼ်မိူင်း မိူင်းတႆးလႆႈတႄႉယူႇႁိုဝ်?

မိတ်ႊသတိူဝ်ႊယူဝ်ႊဢီႊသႃႊသႃႊၵႃႊဝႃႊ ႁူဝ်ပဝ်ႈၼေႊပုၼ်ႊၽွင်ႊတေႊသျိၼ်ႊမိူင်းၵျပၢၼ်ႇ ၽႅဝ်မႃး ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ႁဝ်းပွၵ်ႈၼႆႉ ႁူပ်ႉထူပ်း ဢုပ်ႇဢူဝ်းၸွမ်း FAC ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး လႆႈႁၼ်ႁူပ်ႉပႃးၸဵမ်တင်းႁူဝ်ၼႃႈပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း ၾၢႆႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD ၊ ၾၢႆႇရၶႅင်ႇ ANP...

ၵူၼ်းမိူင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇၺႃးတီႉၽွင်းပိူၼ်ႈၼႄၵၢင်ၸႂ်ၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇၶွၵ်ႈၵေႃႉ 2 ပီ

0
ၵူၼ်းမိူင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ 6 ၵေႃႉ ဢၼ်ၺႃး တီႉၺွပ်းၽွင်းပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ်ပတ်းပိုၼ်ႉတူဝ်ႈမိူင်း ၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယဵတ်ႈၶွၵ်ႈဝႆႉၶၢဝ်းတၢင်း 7-8 လိူၼ်ယဝ်ႉတႅပ်းတတ်းပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇၶွၵ်ႇၵေႃႉ 2 ပီ။ ဝၼ်းတီႈ 22/11/2021  ၼႆႉ  သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈ...

ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းမႅၵ်ႇၵွင်ႈတင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸွင်ႇတေပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်?

မိူဝ်ႈလိူၼ်ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊပိူဝ်ႊ ဝၼ်းတီႈ 5 ၼၼ်ႉ PPST ၸုမ်းဢွၼ်ႁူဝ်ၶၵ်ႉၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ် ၶွင်ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းမႅၵ်ႇၵွင်ႈ ၸိူဝ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၸွမ်း လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆၵိုတ်းတိုၵ်း တူဝ်ႈမိူင်းၼၼ်ႉ ဢွၵ်ႇမႃးၶေႃႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢၼ်ၼိုင်ႈ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ပႃးဝႆႉၶေႃႈၵႂၢမ်းဢၼ်ဝႃႈ...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း