Home ၶၢဝ်ႇ ၵၢၼ်မိူင်း

ၵၢၼ်မိူင်း

ND တႆး တေပဵၼ်ႁိုဝ် ဢမ်ႇပဵၼ်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ဢိင်ၼိူဝ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ – 19 ၵူၺ်းယဝ်ႉႁိုဝ်

ပေႃးတၢင်းပဵၼ်ဝူႊႁၢၼ်ႊမိူင်းၶႄႇ (ၶူဝ်ႊရူဝ်ႊၼႃႊ ဢမ်ႇၼၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ - 19) ယဵၼ်လူင်းယဝ်ႉ ဢၢၼ်းဝႆႉ တေၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵုမ် ၵၢၼ်မိူင်းၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ (ND) တႆး တီႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း...
ၶူးႁိုၼ်း ၵႃယၢင်း

ၸွမ်ၸိုင်ႈ ၶိုင်ဝႆႉတႃႇႁႄႉၵင်တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၸိူင်ႉႁိုဝ် ၵွၼ်ႇပွႆႇၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈ

တႃႇဝူင်ႈၼႆႉႁဝ်းၶႃႈ ၶႂ်ႈလဝ်ႈလၢတ်ႈဢုပ်ႇၸွမ်း လွင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 လႄႈၽႅၼ်ၵၢၼ် တီႈမၢႆတွင်း ပီမႂ်ႇသၢင်းၵျၢၼ်ႇ။ ပေႃးၽႅဝ်ၶၢဝ်းပီမႂ်ႇသၢင်းၵျၢၼ်ႇမႃးယဝ်ႉ ယူႇတီႈၸွမ်ၸိုင်ႈ ၸိုင်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ၵႆႉၵႆႉပွႆႇဢွၵ်ႇ ပၼ်လုၵ်ႈၶွၵ်ႈၶဝ် ဢၼ်တူၵ်းၶွၵ်ႈယွၼ်ႉၵၢၼ်မိူင်း ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈ ယွၼ်ႉတူတ်ႈတၢမ်ႇဢမ်ႇပေႃးၼၵ်းၼႃ...

ၸူဝ်ႈပႆႇၽွမ်ႉၵၼ်လူတ်းယွၼ်ႇဢႃႇၼႃႇသုၼ်ၵၢင်သေ ပူၵ်းပွင်ဢႃႇၼႃႇၸႄႈမိူင်းလႆႈ တေပႆႇၸၢင်ႈႁဵတ်းသင်

ပွႆးတၢၼ်းၶဝ်ႈမူၼ်းႁေႃႇ ႁူတ်းၼမ်ႉလိူၼ်ႁႃႈၼႆႉ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး ႁဵတ်းမႃး လၢႆပၢၵ်ႇလၢႆႁဵင် ပီၽႂ် ဢမ်ႇႁူႉလႆႈ။ ၸူဝ်ႈၵိူတ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်းမႃး ၸဵမ် ပၢၼ်ပူႇပၢၼ်မွၼ်ႇ ပီ ဢၼ်ဢမ်ႇလႆႈ ႁူမ်ႈၵၼ်လူႇတၢၼ်း ယၢတ်ႇၼမ်ႉ...

ၽွင်းလူင် ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး ၵေႃႉၼိုင်ႈ ဝႃႈ ၵူၼ်းလၢင်းၶိူဝ်း ၸႅၵ်ႇၶိူဝ်းၵူၼ်းသေ တမ်းၶၼ် ဝၢၼ်ႇၶဝ်ႈသွႆး

ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇသိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉ လႄႈ ၶူဝ်းႁႄႈ ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး တႅမ်ႈတၢင်ႇတီႈ Facebook သုၼ်ႇ တူဝ်မၼ်းၸၢႆးဝႃႈ ၵူၼ်းလၢင်းၶိူဝ်း ၸႅၵ်ႇၶိူဝ်းၵူၼ်း သေ တမ်းၶၼ်ၶဝ်ႈသွႆး ၼႆၼၼ်ႉ တုမ်ႉယွၼ်ႈ...

 ပၼ်ႁႃၼႂ်းႁိူၼ်း ႁႂ်ႈပိူၼ်ႈမႃးၸွႆႈၵႄႈၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈငဝ်းလၢႆးလီ

မႂ်ႇသုင်ၵၼ် ၵူႈၵေႃႉၵူႈၵူၼ်းၶႃႈ ၼႂ်းဝူင်ႈဝၢင်ႈၶၢဝ်းၶိဝ်းၼႆႉ တီႈတၢင်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ မိူၼ်ၸိူင်ႉ ၵူတ်ႉၶၢႆ၊ ၼမ်ႉသၼ်ႇ၊ ၼမ်ႉတူႈ ၸိူဝ်းၼႆႉလႄႈသင် ဢိၵ်ႇတၢင်းမိူင်းရၶႅင်ႇ ႁူမ်ႈပႃးတၢင်းမိူင်းမွၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉ လႆႈႁၼ်မီးပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ် ဢမ်ႇၶၢတ်ႇဢမ်ႇဝၢႆး။ ပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈမုင်ႈမွင်းဝႃႈ...

ၸွမ်ၽွင်းလူင်မိူင်းထႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇမၢႆမီႈၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉ ၵုမ်းၵမ်တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19

ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆးပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ တႃႇႁၢမ်ႈႁႄႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ -19 ၽႄႈၸပ်းၼၼ်ႉ တင်ႈဢဝ်ဝၼ်းတီႈ 26/3/2020 ၼႆႉၵႂႃႇ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈတေၸႂ်ႉတိုဝ်းမၢႆမီႈ   พระราช กำหนด မၢႆမီႈဢၼ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၵ်းတမ်းသေ ဢၼ်ၸဝ်ႈမုၼ်ယႂ်ႇၶုၼ်ႁေႃၶမ်း ႁၼ်လီၵမ်ႉထႅမ်ဝႆႉၼၼ်ႉ...

ၽိူဝ်ႇတေမူၼ်ႉမႄးပၵ်းပိူင်လၵ်းမိူင်းဢမ်ႇပဵၼ်ၵၢၼ် တႃႉႁူမ်ႈၵၼ်ၶဵၼ်ႇတႅမ်ႈမႂ်ႇမႂ်ႇၵႂႃႇၶၼ်ၽႂ်း

ၼႂ်းဝူင်ႈဝၢင်ႈၼႆႉ တမ်ႈတီႈသၽႃးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၶတ်းၸႂ်မူၼ်ႉမႄးပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်းယူႇၼၼ်ႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းႁႄႈႁူပႂ်ႉထွမ်ႇၼၼ်ႉ ပေႃးလႆႈယွင်ႈဢၢမ်း ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈ ပေႃးလႆႈၵႂင်ၸႂ်ၵေႃႈမီးတင်းၼမ်။ ႁဵတ်းသင်လႄႈဝႃႈၼၼ်ၶႃႈလႃႇ၊ ၼႂ်းၸူဝ်ႈၽွင်းပိူၼ်ႈတိုၼ်ႇသၢၼ်ႈၵၼ် ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႊ-19 သေယဝ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ တႃႇၸိုင်ႈမိူင်း...

ၶေႃႈတူၵ်းလူင်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၸွမ်းၼင်ႇ NCA မီးဝႆႉၼၼ်ႉ လိုၼ်းသုတ်းၸွင်ႇတေမၵ်းမၼ်ႈငၢႆႈယူႇႁိုဝ်?

ၼႂ်းလိူၼ်မၢတ်ႊၶျ်ၼႆႉ တႄႇဢဝ်ဝၼ်းတီႈ 10 ယူႇတီႈသၽႃးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်သေ ၶိုင်ၵၢၼ်ပိူဝ်ႈတႃႇမူၼ်ႉမႄး ပၵ်းပိူင်လၵ်းမိူင်း 2008 ၼႆႉမႃးမီးၵႂႃႇသၢမ်ဝၼ်းယဝ်ႉ။ ပၵ်းပိူင်လၵ်းမိူင်းဢၼ်ၼႆႉ ယူႇတီႈပႃႇတီႇ NLD သေယဝ်ႉ ဢွၼ်ႁူဝ်ၶိုင်သၢင်ႈမႃးပိူဝ်ႈတႃႇမူၼ်ႉမႄးၼႆႉ မီးမႃးပီပၢႆသေ...

ND တႆး တေပဵၼ်မွၵ်ႈဝၢႆးသွၼ်းၼမ်ႉ တီႈလၢင်းၶိူဝ်း

ပေႃးဝူႊႁၢၼ်ႊ (ၶူဝ်ႊရူဝ်ႊၼႃႊ) ယဵၼ် ပၢင်ၵုမ်ၵၢၼ်မိူင်းၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆး (ND) တေပဵၼ်ၸတ်း တီႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 12/3/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10 မူင်း ယူႇတီႈ...

မၢႆမီႈတႃႇ တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းတေပဵၼ်ၸွမ်ၸိုင်ႈလႆႈၼၼ်ႉ ၼႂ်းပိူင်ပိုင်းလၵ်းမိူင်းဢမ်ႇမူၼ်ႉမႄးလႆႈ

ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်  ဢုပ်ႇဢူဝ်းဢဝ်သဵင်ၵၢင်ၸႂ် တႃႇမူၼ်ႉမႄးပိူင်ပိုင်းလၵ်းမိူင်း ၶေႃႈ 59 (ၸ) (ဢၼ်ႁၢမ်ႈ ၵူၼ်းမီးၸိူဝ်ႉသၢႆ၊ ၽူဝ်၊ လုၵ်ႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းၼွၵ်ႈမိူင်းၸိူင်ႉၼင်ႇ တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းတေဢမ်ႇၸၢင်ႈပဵၼ်ၸွမ်ၸိုင်ႈလႆႈ) ၼၼ်ႉ  ဢမ်ႇဢွင်ႇမၢၼ်/...

ၽူႈၼမ်းၸၢဝ်းပဢူဝ်း ပိုတ်ႇလၢတ်ႈၼႂ်းဝၼ်းလိူၼ်သီႇမူၼ်းဝႃႈ တေၶတ်းၸႂ်ႁႂ်ႈမီးၸႄႈမိူင်းတူဝ်ၵဝ်ႇ

ဝၼ်းလိူၼ်သီႇမူၼ်းပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ပဵၼ်ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈပဢူဝ်းၶွပ်ႈတဵမ် 71 ပီ ၊ ၼႂ်းဝၼ်းၼၼ်ႉ ၽူႈၼမ်းပဢူဝ်းမွၵ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ တေၶတ်းၸႂ်ႁႂ်ႈၵေႃႇတင်ႈလႆႈ ၸႄႈမိူင်းႁင်းၶေႃၵႂႃႇဝႃႈၼႆ။ ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင်ၶုၼ်ႇဢူၵ်ႉၵႃႇ ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ် ၸုမ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈပဢူဝ်း PNLO လၢတ်ႈမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 8/3/2020...

တႃႇလူတ်းဢႃႇၼႃႇသိုၵ်း ႞ မၢတ်ႈ ဢွၵ်ႇၼႂ်းသၽႃး ဢမ်ႇဢွင်ႇမၢၼ်

ၽူႈတႅၼ်းၼႂ်းသၽႃးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼေႇပျီႇတေႃႇ တွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် တႃႇလူတ်းယွမ်းဢႃႇၼႃႇသိုၵ်း မူၼ်ႉမႄးပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်း ၼႂ်းပၢင်ၵုမ်သၽႃး မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉဢမ်ႇဢွင်ႇမၢၼ်။ ပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်း (လၵ်းမိူင်း) ၼႃႈလိၵ်ႈ 5 မၢႆ မတ်ႉတႃ ၶေႃႈတီႈ 14 ဢၼ်ပၼ်ဢႃႇၼႃႇသိုၵ်းယူႇၼႂ်းသၽႃးဝႆႉ...

ND တႆး တေပႂ်ႉတူၺ်းငဝ်းလၢႆးၵၢၼ်မိူင်းၵွၼ်ႇ

ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၶိုင်ၸတ်းပွင်ပၢင်ၵုမ်ၵၢၼ်မိူင်းၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆး ND ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတႃႇ ပၢင်ၵုမ်လူင် လွင်ႈငမ်းယဵၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် (ပၢင်ၵုမ်လူင် ပင်လူင် ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 21 ပွၵ်ႈၵမ်း 4)...

ၶႆႇသႅင်ၽၼ်းၶမ်း ၶိူဝ်းၸဝ်ႈၾႃႉမိူင်းယွင်ႁူၺ်ႈ ထူပ်းၽေးယွၼ်ႉ သိုၵ်းယိုတ်း ဢႃႇၼႃႇၸိုင်ႈမိူင်း

1962 လိူၼ်မၢတ်ႊၶျ် 2 ဝၼ်း ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ၼေႇဝိၼ်း ဢွၼ်ႁူဝ် ႁုပ်ႈယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ ၸိုင်ႈမိူင်း။ တီႉၺွပ်းၵုမ်းၶင် ၸဝ်ႈၾႃႉမိူင်းတႆး၊ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ဢိၵ်ႇ...

ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်းလၢတ်ႈဝႃႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်လူႉၵွႆၸဵမ်မိူဝ်ႈ 1962 ယဝ်ႉ

ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်းလၢတ်ႈဝႃႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမီးၸဵမ်မိူဝ်ႈ 1962 ယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ပၢင်ၵုမ် PPST ပွၵ်ႈၵမ်း 9 (ၸုမ်းၽူႈၼမ်းၶၵ်ႉၵၢၼ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ် ၸုမ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA ) ၸတ်းႁဵတ်းတီႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း