Home ၶၢဝ်ႇ ၵၢၼ်မိူင်း

ၵၢၼ်မိူင်း

ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈၵူႈမူႇၵူႈၸုမ်းလႆႈၶဝ်ႈပႃး ၶၵ်ႉၵၢၼ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ်  

  ဝၼ်းတီႈ 1 – 2 /5/2018 ၼႆႉ ဢူးတဵင်းၸေႃႇ ဢွၼ်ႁူဝ် ၸုမ်းၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊ ငမ်းယဵၼ် သေ ၵႂႃႇ ၼွၼ်းတီႈ  ငဝ်းငုၼ်းဝၢၼ်ႈႁႆးၶိုၼ်းၼိုင်ႈ။...

ၶွင်ႊမသျိၼ်ႊငမ်းယဵၼ်မၢၼ်ႈ ၵႂႃႇႁူပ်ႉၽူႈၼမ်း SSPP တီႈဝၢၼ်ႈႁႆး

ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ 1/5/2018 ဢူးတဵင်းၸေႃႇ ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊငမ်းယဵၼ် (မၢၼ်ႈ) PC  ဢွၼ်ႁူဝ် ၸုမ်းၸိူဝ်းၵႂႃႇႁူပ်ႉထူပ်း ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈ SSPP/SSA တီႈငဝ်ႈငုၼ်း...

ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇၸွႆႈၶိုင် ဢမ်ႇႁိုင်ၼႆႉ ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊငမ်းယဵၼ်မၢၼ်ႈ တေၵႂႃႇဝၢၼ်ႈႁႆး

လုင်းၸၢႆးဢၢႆႈပဝ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈ ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ ၶဝ်ႈယူႇၵၢင် ၸွႆႈၶပ်းၶိုင်ပၼ် သေ ဢမ်ႇႁိုင် ဢမ်ႇၼၢၼ်းၼႆႉ ႁူဝ်ပဝ်ႈၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊငမ်းယဵၼ် ၼေႇပျီႇတေႃႇ တေၵႂႃႇႁူပ်ႉ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ၼႂ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တီႈဝဵင်းမႂ်ႇဝၢၼ်ႈႁႆး။ လိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊၼႆႉသဵင်ႈယဝ်ႉ...

SNLD သီႇပေႃႉ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် ၽူႈပွင်ၵၢၼ်

ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်လူင် ၽူႈပွင်ၵၢၼ်ပႃႇတီႇ 6 လိူၼ် 1 ပွၵ်ႈ ဢုပ်ႇဢူဝ်းထတ်း သၢင်ၶိုၼ်း လွင်ႈၼႃႈၵၢၼ်တႃငၢၼ်း ဢၼ်လႆႈတူင်ႉၼိုင်ႁဵတ်းသၢင်ႈမႃး ၸိူဝ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ...

ႁူဝ်ပဝ်ႈပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ဝဵင်းမိူင်းသူႈ လူႉသဵင်ႈသုတ်းမုၼ်

ႁူဝ်ပဝ်ႈပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသူႈ လူႉသဵင်ႈသုတ်းမုၼ် လူၺ်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶႅၼ်ႊသိူဝ်ႊတပ်ႉ ။ ဝၼ်းတီႈ 22/4/2018 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 1:55 ၸၢႆးသုမ်လဵၵ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ဝဵင်းမိူင်းသူႈ ဢႃယု 48 ပီ လူႉသဵင်ႈ...

ၸဝ်ႈၶုၼ်ၵျေႃႇ တင်းလုၵ်ႈၼွင်ႉ ဢိၵ်ႇၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉ တပ်ႉသိုၵ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ပူၼ်ႉလွတ်ႈဢွၵ်ႇၶွၵ်ႈ

ၸွမ်ၸိုင်ႈၵေႃႉမႂ်ႇ ဢူးဝိၼ်းမျိၼ်ႉ ၼႄၵၢၼ်တူင်ႉၼိုင်ၶိုင်သၢင်ႈႁၢင်ႈပွင် ႁူဝ်တီးႁူဝ်လၢင်း၊ ပွႆႇပၼ်ၵူၼ်း တူၵ်းၶွၵ်ႈၵၢၼ်မိူင်း ဢိၵ်ႇၵူၼ်းၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင် မၢႆတွင်းဝၼ်းပီမႂ်ႇမၢၼ်ႈ (ပီမႂ်ႇသွၼ်းၼမ်ႉ)။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ပႃးတႆး ၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉ 2 ၵေႃႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ...

ၸုမ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA 10 ၸုမ်း ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် တီႈၵဵင်းမႆႇ

ၸုမ်းႁူမ်ႈသၢင်ႈၶၵ်ႉၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ် PPST ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် ပွၵ်ႈၵမ်း 18 တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 2 ဝၼ်း တီႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး။ ဝၼ်းတီႈ 05-06/04/2018 ပၢင်ၵုမ်ၽူႈၼမ်းလႄႈ ၽူႈၼမ်းၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ လူင်းလၢႆးမိုဝ်းလိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆၵိုတ်းတိုၵ်း...

ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇဢွၵ်ႇလိၵ်ႈတိုၵ်းသူၼ်း ႁႂ်ႈၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၵူႈၸုမ်း လူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA ပိူဝ်ႈႁႂ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်းငမ်းယဵၼ်

တီႇမူဝ်ႇၶရႅတ်ႉတိၵ်ႉ ပႃႇတီႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး SNDP (ႁိုဝ်) ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ ႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတိုၵ်းသူၼ်း ႁႂ်ႈၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၽွမ်ႉၵၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA ၊ ႁႂ်ႈပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်းတႆးၽွမ်ႉႁူမ်ႈၵၼ်။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 31/03/2018 တီႇမူဝ်ႇၶရႅတ်ႉတိၵ်ႉ...

ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးမိူင်းၵိုင် တၢင်ႇထိုင် တုၵ်းယွၼ်းသၽႃးမိူင်းတႆး မၵ်းမၼ်ႈဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ပဵၼ် ဝၼ်းဢိုတ်း လုမ်းပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်

လုင်းၸၢႆးလူင် ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်း ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈ မၢႆ(2) ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD တၢင်ႇထိုင် ၼႂ်းပၢင်ၵုမ်သၽႃးဝႃႈ ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ဝၼ်းတီႈ 7 လိူၼ်ၾႅပ်ႊၿိဝ်ႊရီႊ ႁႂ်ႈပဵၼ်ဝၼ်းဢိုတ်း...

FPNCC တေၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ၵုမ်လူင်ပၢင်လူင် ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီ 21 ပွၵ်ႈၵမ်း 3

ၶွမ်ႊမတီႊဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်မိူင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် FPNCC ႁူမ်ၸူမ်းၸွမ်ၸိုင်ႈၵေႃႉမႂ်ႇဢူးဝိၼ်းမျိၼ်ႉ ၾၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ သင်ဝႃႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမွၵ်ႇထိုင်ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် တေၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ပၢင်ၵုမ်လူင်ပၢင်လူင် ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီ 21 ပွၵ်ႈၵမ်း 3 ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း