Home ၶၢဝ်ႇ သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း

သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၶဝ်ႈတီႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈငႅၼ်း ၼႄးဝႃႈ ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈသိုၵ်းတႆး

ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 18/5/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း မွၵ်ႈ 11 မူင်းၼႆႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈငႅၼ်း ဢိူင်ႇၵၢတ်ႇတဝ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် သွင်ၵေႃႉ ထုၵ်ႇသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈတီႉၺွပ်းၵုမ်းၶင်တူဝ်ဝႆႉတီႈ တိူင်းသိုၵ်းသၢမ်ၸဵင်ႇ ၵဵင်းတုင်၊...

တႆးလႅင်ၶွတ်ႇၽွတ်ႈၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးလႅင်

ၵူၼ်းၼုမ်ႇလႄႈသင်ၶတႆးလႅင် ၸေႈဝဵင်းမၢၼ်ႈမွၵ်ႇ တိူင်းၸေႈၵႅင်း ႁူမ်ႈၵၼ်ၶွတ်ႇၽွတ်ႈ ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးလႅင် မၢၼ်ႈမွၵ်ႇ။ ပၢင်ၶွတ်ႇၽွတ်ႈၼႆႉၸတ်းႁဵတ်း ဝၼ်းတီႈ 19 လိူၼ်မေႊ  တီႈႁူင်းႁဵၼ်းထမ်မ မၢၼ်ႈၵုင်း ဢိူင်ႇပၢင်ႇပုင်ႇ ဝဵင်းမၢၼ်ႈမွၵ်ႇ။ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ဢလိၼ်းသျိၼ်ႇ...

ၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃးၵႃႉၶၢႆ တုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈပူတ်းပႅတ်ႈၵဵတ်ႉ ၼမ်ႉပွင်ႈ ဝူင်ႈၵၢင် လႃႈသဵဝ်ႈ – မိူင်းယႆ

လၢၼ်ႇ/ ၵဵတ်ႉ တီႈၼမ်ႉပွင်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ဢၼ်ပျီႇတုၸိတ်ႉ တင်း ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ႁူမ်ႈၵၼ်ပႂ်ႉ ဝူင်ႈၵၢင်လႃႈသဵဝ်ႈ - မိူင်းယႆ ၼၼ်ႉ ၵၵ်းႁႄႉ ယွၼ်းငိုၼ်း...

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ လႆႈသၢႆႈတႅၼ်းမူတ်း ဢၼ်ႁေႃႈၵႃးၽႃႇတမ် ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းမိူင်းပွၼ်

ၵႃးသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁေႃႈၵႃးၽႃႇတမ်သႂ်ႇ ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းမိူင်းပွၼ် ဢၼ်ပိုတ်ႇႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၵိုၵ်း ၼၼ်ႉ ၾၢႆႇသိုၵ်း လႆႈႁပ်ႉမႄး သၢႆႈတႅၼ်း ပၼ် ၵႃႈလူႉသုမ်းတင်းမူတ်း - ဝႃႈၼႆ။ ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ...

ၶၢဝ်းၾူၼ်ၼႆႉ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း မိူင်းရၶႅင်ႇ သႅၼ်ပၢႆ တေယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတီႈယူႇ

ၵူၼ်းမိူင်းရၶႅင်ႇ ၸိူဝ်းလႆႈပၢႆးၽေးသိုၵ်းယၢမ်းလဵဝ်မီး သႅၼ်ႁူၵ်းမိုၼ်ႇပၢႆယဝ်ႉလႄႈ ပေႃးထိုင်ၶၢဝ်းၾူၼ်တူၵ်းတႄႉတႄႉမႃး တေႁူပ်ႉလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇလိူဝ်ႁႅင်း ဝႃႈၼႆ။ ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း ရၶႅင်ႇ REC ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 30/4/2020 ဝႃႈ ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းၵႄႈ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈလႄႈ သိုၵ်းရၶႅင်ႇ...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးလႅၼ်လိၼ်ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ တႃႇၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် ၽွင်းၶၢဝ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19

ၶွမ်ႊမတီႊၵူၼ်းပၢႆႈၽေး လႅၼ်လိၼ် တႆး-ထႆး လၢတ်ႈဝႃႈၶၢဝ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ၽႄႈလၢမ်းၼႆႉ ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်တႃႇၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်ၶၢတ်ႇ ၊ တုမ်ႉတိူဝ်ႉပၢႆးယူႇလီၵူၼ်းပၢႆႈၽေး။ ၶွမ်ႊမတီႊၵူၼ်းပၢႆႈၽေး လႅၼ်လိၼ် တႆး-ထႆး SSRC - Shan State...

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ တုၵ်းယွၼ်းၶိုၼ်းတီႈလိၼ် ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢဝ်

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႃးမူၼ်း ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ တုၵ်းယွၼ်းၶိုၼ်းတီႈလိၼ် ဢၼ်သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈယိုတ်းဢဝ်၊ ၾၢႆႇသိုၵ်းဢမ်ႇပူတ်းပွႆႇပၼ်လႄႈ လႆႈထဵင်မေႃးၵၼ်။ ဝၼ်းတီႈ 9/5/2020 သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ဢဝ်ၸၢၵ်ႈထႆၶဝ်ႈထႆတီႈလိၼ်သူၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႃးမူၼ်း ဢိူင်ႇၵွင်းၵေး ႁူဝ်ပိုၵ်ႉ ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁူမ်ႈၵၼ်...

ၶွမ်ႊပၼီႊ ၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ် ၸူင်ၶုတ်းတႂ်ႈဝၢၼ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းတၢင်ႉယၢၼ်း လၢတ်ႈၽူႈတႅၼ်းၸွႆႈၵႄႈ

ၵူၼ်းမိူင်းတၢင်ႉယၢၼ်း တႅမ်ႈလိၵ်ႈတၢင်ႇထိုင် ၽူႈတႅၼ်းသၽႃး ႁႂ်ႈၸွႆႈၵႄႈလိတ်ႈ ပၼ်ႁႃ ၶွမ်ႊပၼီႊ ၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ် ၸူင်ၶုတ်းဢဝ်ထၢၼ်ႇႁိၼ် တႂ်ႈဝၢၼ်ႈတႂ်ႈသူၼ် ဢၼ်ၸၢင်ႈပဵၼ်ၽေး လိၼ်လူမ်ႇ ဝၢၼ်ႈလၼ်ႇပင်းသေ ပဵၼ်ၽေး တေႃႇသၢႆၸႂ်...

ပီႈၼွင်ႉၼႂ်းၼွင်ႁၢႆးယႃႈ တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈမီးမေႃယႃ တႃႇပၢႆးယူႇလီၶိုၵ်ႉၶႅမ်ႉ

ၵူၼ်းၼႂ်းၼွင်ႁၢႆးယႃႈ ဝၢၼ်ႈၵူၼ်း 6 ဝၢၼ်ႈ ဢၼ်မီးၼႂ်းဢိူင်ႇဢိၼ်းသျၢၼ်ႇၵလေႃး ၸႄႈဝဵင်းယွင်ႁူၺ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမီးမေႃယႃ တႃႇယူတ်းယႃ ၵူၼ်းမိူင်းတဵမ်ထူၼ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းႁူပ်ႉ လွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵၼ် ဝႃႈၼႆ။ ဢူးတိၼ်ႇသူၺ်ႇဢူး ၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇဢိၼ်းသျၢၼ်ႇၵလေႃး...

ၸုမ်း  WFP ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ ၸွႆႈထႅမ် ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် ၵူၼ်းထူပ်းၽေးသိုၵ်းမိူင်းၶျၢင်း

ပၢင်တိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈလႄႈ တပ်ႉသိုၵ်းရၶႅင်ႇ ပဵၼ်တီႈလႅၼ်လိၼ် မိူင်းၶျၢင်းလႄႈ မိူင်းရၶႅင်ႇ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းဝဵင်း ပလႅတ်ႉဝ မိူင်းၶျၢင်း ၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင် ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇလွင်ႈ ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်။ မိူဝ်ႈဝၼ်းသဝ် ပူၼ်ႉမႃး...

ၸဝ်ႈသူၼ်ပွတ်းထုင်ႉမၢဝ်း ဢဝ်ၶဝ်ႈၶႄႇသႂ်ႇထူဝ်ႈ ၸႅၵ်ႇပၼ်ပီႈၼွင်ႉဢူၺ်းၵေႃႉ

ၸဝ်ႈသူၼ်ဢမ်ႇၸၢင်ႈၶၢႆၶဝ်ႈၵၢပ်ႇပၼ်မိူင်းၶႄႇလႄႈ တၢင်ႇထူဝ်ႈမႃးၸႅၵ်ႇ ပၼ်ပီႈၼွင်ႉၼႂ်းဝဵင်းမူႇၸေႊ ဢမ်ႇယွမ်း 50 လမ်း ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ် ႁူဝ်လိူၼ်မေႊ 2020 ၼႆႉမႃး ၸဝ်ႈသူၼ် ပွတ်းထုင်ႉမၢဝ်း ၵမ်ႈၼမ် ဢွၼ်ၵၼ်ဢဝ်ၶဝ်ႈၶႄႇသႂ်ႇထူဝ်ႈသေ...

SHRF ၸိၸမ်ႈသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉၵိၼ်ႁႅင်းလၢႆ ပေႃႉထုပ်ႉယိုဝ်းတၢႆၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ

ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆး (SHRF) သၢၼ်ၶတ်းလွင်ႈသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တိုၵ်ႉသိုပ်ႇပူၼ်ႉပႅၼ် ၵူၼ်းမိူင်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈလႄႈ ၸႂ်ႉၵိၼ်ႁႅင်းလၢႆ ဢိၵ်ႇ ၶႃႈႁႅမ်ၵူၼ်းမိူင်း။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 11/5/2020 ယူႇတီႈ ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆး SHRF...

ၽၵ်းတူလႅၼ်လိၼ် တႃႈၶီႈလဵၵ်း-မႄႈသၢႆ ဢိုတ်းမႃးၸမ်သွင်လိူၼ် တုမ်ႉတိူဝ်ႉၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆၵူၼ်းမိူင်း

ၽၵ်းတူလႅၼ်လိၼ်တႆး - ထႆး (ၶူဝ်မႄႈသၢႆ - တႃႈၶီႈလဵၵ်း) လႆႈပိၵ်ႉဢိုတ်းမႃး မီးၶၢဝ်းတၢင်းလိူၼ်ပၢႆယဝ်ႉ တေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈလဵဝ် ပႆႇပိုတ်ႇ၊ လွင်ႈတေပိုတ်ႇဢမ်ႇပိုတ်ႇဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ဢိင်ၼိူဝ်တၢင်းၾင်ႇမိူင်းထႆးၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ။ ၶူဝ်လႅၼ်လိၼ်တႆး -...

ၵူၼ်းမိူင်းထုင်ႉမၢဝ်း ၼႄၵၢင်ၸႂ် တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈလႆႈသူင်ႇၶူဝ်း ၶဝ်ႈမိူင်းၶႄႇ

ၵူၼ်းမိူင်းပွတ်းထုင်ႉမၢဝ်း ႁူမ်ႈၵၼ်ၼႄၵၢင်ၸႂ် တုၵ်းယွၼ်းတေႃႇၾၢႆႇၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶႄႇ တီႈလႅၼ်လိၼ်တႆး - ၶႄႇ တၢင်းပွတ်းၼမ်ႉၶမ်းႁႂ်ႈလႆႈသူင်ႇၶူဝ်းသူၼ် ၶဝ်ႈၶၢႆမိူင်းၶႄႇ။ ဝၼ်းတီႈ 6/5/2020 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း ယူႇတီႈၵူၼ်းမၢၼ်ႈႁၢတ်ႇႁိၼ် တင်း မၢၼ်ႈသေးၶုၼ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း...

မေႃၵႂၢမ်းၸၢႆးယွႆႉ ပူၼ်ႉဢွၵ်ႇၶွၵ်ႈ တူၵ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ ယႃႈမဝ်းၵမ်ဢမ်ႇလီ

မေႃႁွင်ႉၽဵင်းၵႂၢမ်းတႆး ၸိုဝ်ႈယႂ်ႇ ၸၢႆးယွႆႉ ဢၼ်ပူၼ်ႉဢွၵ်ႇၶွၵ်ႈမႃးယဝ်ႉမိူဝ်ႈလိူၼ်ပူၼ်ႉ လၢတ်ႈဝႃႈ ယႃႈမဝ်းၵမ်ဢမ်ႇဢွၼ်လီ၊ ၽႂ်ၵေႃႈယႃႇၶႂ်ႈၵိၼ်။ ဢိင်ၼိူဝ်ၸွမ်ၸိုင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢူးဝိၼ်းမျိၼ်ႉ ပူတ်းဝၢင်းပွႆႇၽႃႈပၼ်သေ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 17/4/2020 ၼၼ်ႉ မေႃႁွင်ႉၽဵင်းၵႂၢမ်းတႆး...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း