Thursday, August 13, 2020
Home ၶၢဝ်ႇ သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း

သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း

ၶွမ်ႊပၼီႊၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ် တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈတၢၵ်ႇလႅတ်ႇ

တႆး ပတ်းပိုၼ်ႉမိူင်းထႆး လူင်းၸိုဝ်ႈ ယွၼ်းသႂ်ႇၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်လူင်ၼႃႈ ဢမ်ႇတဵမ် 1500 ၵေႃႉ

ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၸိူဝ်းပဵၼ်တႆး ၵႂႃႇႁႃႁဵတ်းၵၢၼ် ၼႂ်းမိူင်းထႆး ၽၢၵ်ႈၼိူဝ် ၽၢၵ်ႈၵၢင် ၽၢၵ်ႈတႂ်ႈ ႁူဝ်ၵူၼ်း မီးၼပ်ႉသႅၼ်သေတႃႉ ၸိူဝ်းၵႂႃႇယိုၼ်ႈၸိုဝ်ႈ ထႅမ်ဝႅပ်ႊၾွမ်ႊ ပိူင်...

ပွတ်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း သၢႆးလၢႆႇမေႃႇၶမ်းထူမ်ႈၼႃး ႁူဝ်ပၢၵ်ႇဢေႊၶိူဝ်ႊ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵိၼ်းၸႂ်မႃး 10 ပီပၢႆ

မိူင်းတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းၼၼ်ႉ ၶွမ်ႊပၼီႊ ၼပ်ႉႁူဝ်သိပ်းဢၼ် ၶုတ်း/သေး ၶမ်းၵူႈဝၼ်းလႄႈ ၼမ်ႉလၢႆႇဢၼ်ပႃးထၢတ်ႈၶႅမ်ႊမီႊၵိူဝ်ႊ ၶူၼ်းလေႃးသၢႆးၼၼ်ႉ လႆထူမ်ႈတူင်ႈၼႃး 300 ဢေႊၶိူဝ်ႊပၢႆ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ...

သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇတၢင်းထုင်ႉမၢဝ်း ၵူၼ်းမိူင်းၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇ ၶူဝ်းၶွင်ႁိူၼ်းယေးလူႉၵွႆၼမ်

သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇ ၾၢႆႇႁွင်ႇၼမ်ႉမၢဝ်း  ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉၺႃးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လႆႈၶဝ်ႈယႃတူဝ်တီႈ ႁူင်းယႃၼမ်ႉၶမ်း၊ တုမ်ႉတိူဝ်ႉ ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလူႉၵွႆ လၢႆလၢႆလင်၊ ရူတ်ႉၵႃး...

တႆးႁွတ်ႈၵဵင်းမႆႇၼပ်ႉမိုၼ်ႇ ၵႂႃႇယိုၼ်ႈၸိုဝ်ႈ တႃႇလိူၵ်ႈတင်ႈၼပ်ႉပၢၵ်ႇ

ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ဢၼ်ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်မိူင်းထႆး ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ မီးၼပ်ႉႁူဝ်မိုၼ်ႇ သေတႃႉ ၵူၼ်းၸိူဝ်းၵႂႃႇ ယိုၼ်ႈၸိုဝ်ႈ ထႅမ်ဝႅပ်ႊၾွမ်ႊပိူင် 15  မီးႁူဝ်ၵူၼ်းၼပ်ႉပၢၵ်ႇၵူၺ်းၼႆ ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ် ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး...
ဢွင်ႈတီႈဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶိုင်ဢၢင်ႈၵၼ်ႉၸၼ်ၼၢင်းယိင်း ၼႂ်းမိူင်းတူၼ်ႈ ဝၼ်းတီႈ 24-7-2020

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၶိုင်ၵၼ်ႉၸၼ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ မိူင်းတူၼ်

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၶိုင်ဢၢင်ႈၵၼ်ႉၸၼ်ၼၢင်းယိင်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမိူင်းတူၼ် ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆး တူၵ်ႇတၵ်ႉၸိၸမ်ႈလွင်ႈ တပ်ႉသိုၵ်းဢမ်ႇထုၵ်ႇပၵ်းႁိမ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်း။ Photo by...

တႅၼ်းၽွင်းပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် တင်းၾၢႆႇလဝၵ လူင်းႁဵတ်းဝႂ်ၵပ်းတူဝ် ပၼ်ၵူၼ်းမိူင်း

ၽူႈတႅၼ်းၽွင်းပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ဢိၵ်ႇၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၾၢႆႇဝႂ်ၵပ်းတူဝ် လၢႆလၢႆၸႄႈဝဵင်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းမိူင်း ႁဵတ်းပၼ်ဝႂ်ၵပ်းတူဝ်/မၢႆၾၢင်။ Photo:by...
ၵျွၵ်ႉမႄး

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပွတ်းၵျွၵ်ႉမႄး ထုၵ်ႇမၢၵ်ႇၾင်လိၼ်တႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ လူႉတၢႆထင်တီႈ

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵျွင်းၵုင်း ၵျွၵ်ႉမႄး ၵႂႃႇႁဵတ်းသူၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ ထုၵ်ႇမၢၵ်ႇၾင်လိၼ်တႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ လႆႈလူႉတၢႆထင်တီႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ဝႃႈၼႆ။ Photo...

ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ မိူင်းပၼ်ႇ ယိုတ်းဢဝ်လၢႆ လဝ်ႈ ၿီႊယိူဝ်ႊ ၶွင်ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်တမ်းၶၢႆၼႂ်းႁၢၼ်ႉ

ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ မိူင်းပၼ်ႇ ႁွင်ႉဢဝ်ၽူႈၵွၼ်းပွၵ်ႉ/ဢိူင်ႇ ၵမ်ႈၽွင်ႈသေၵႂႃႇသွၵ်ႈတဝ် ၸွမ်းႁၢၼ်ႉၶၢႆတၢင်းၵိၼ် ၵူၼ်းမိူင်း၊ ယိုတ်းဢဝ် လဝ်ႈ ၿီႊယိူဝ်ႊ ဢၼ်တမ်းၶၢႆဝႆႉၸွမ်းႁၢၼ်ႉ လူၺ်ႈဢမ်ႇပၼ်တင်းၵႄႈလိတ်ႈလႄႈ ဢမ်ႇပၼ်ၵႃႈသၢႆႈတႅၼ်းသင်ၶိုၼ်း...

လုမ်းတြႃးၼမ်ႉၸၢင် ဢၼုယၢတ်ႈပၼ် ၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃး ၶူဝ်လမ် ဝႆႉတူဝ်တႅၼ်း 5 ၵေႃႉတႃႇၶိုၼ်ႈလုမ်းတြႃး

  ၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃး ဝဵင်းၶူဝ်လမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ဢၼ်ၺႃးသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ဢဝ်လိူင်ႈ ၸွႆးတြႃးဝႆႉၼၼ်ႉ ယိုၼ်ႈယွၼ်းဝႆႉတီႈ လုမ်းတြႃး ဝႃႈ  ၶႂ်ႈဝႆႉတူဝ်တႅၼ်းတႃႇမႃးၶိုၼ်ႈလုမ်း ၼႆၼၼ်ႉ လုမ်းတြႃးၸေႈတွၼ်ႈ...

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇယိင်း ဢႃႇယု ပႆႇတဵမ် 18 ၺႃးၽူႈယႂ်ႇဝၢၼ်ႈ လွၵ်ႇငိုတ်ႈၵၼ်ႉ ၸၼ်ၶၢဝ်းတၢင်း 4 ပီ

လုၵ်ႈႁဵၼ်း ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင် ၼႂ်းၸေႈဝဵင်း ႁူဝ်ပူင်း ၼႃႈလိၼ်ၽွင်းငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇ ပဢူဝ်း (ၸွမ်းၼင်ႇပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်း 2008) ၺႃးၽူႈၵွၼ်းဝၢၼ်ႈ လွၵ်ႇငိုတ်ႈ ၵၼ်ႉၸၼ်လူလၢႆ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း...

တပ်ႉၶၢင် KIA ယိုၼ်ႁပ်ႉ/သၢႆႈတႅၼ်းငိုၼ်း ဢၼ်လႆႈၶႃႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းတႆးလႅင် 2 ၵေႃႉတၢႆ

ဢၼ်ၶႃႈႁႅမ် လုၵ်ႈႁဵၼ်းတႆးလႅင် 2 ၵေႃႉ တၢႆၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းလွတ်ႈလႅဝ်းၶၢင် KIA ပူၼ်ႉပႅၼ် မႅၼ်ႈတေႉလႄႈ ယူႇတီႈတပ်ႉသိုၵ်းၶၢင် ႁပ်ႉပုၼ်ႈၽွၼ်း...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းတီႈသီႇပေႃႉ ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်း ယွၼ်ႉငဝ်းလၢႆးၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ လီမႃး

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈသီႇပေႃႉ ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေးၽႂ်မၼ်း ၽွင်ႈယဝ်ႉယွၼ်ႉငဝ်းလၢႆးၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၼိမ်ယဵၼ်လူင်းယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ Photo by...

လႅၼ်လိၼ် တႆး-ထႆး ပိၵ်ႉဢိုတ်းမႃးၶွပ်ႈ 4 လိူၼ် တုမ်ႉတိူဝ်ႉၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈႁၢဝ်ႈႁႅင်း

ၽၵ်းတူ ၶူဝ်လႅၼ်လိၼ်တႆး - ထႆး (တႃႈၶီႈလဵၵ်း - မႄႈသၢႆ) လႆႈပိၵ်ႉဢိုတ်းမႃး ၶၢဝ်းတၢင်းၶွပ်ႈတဵမ် 4 လိူၼ်၊ တုမ်ႉတိူဝ်ႉ...

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈၶိုၼ်ႈယိုဝ်း SSPP/SSA – မႄႈမၢၼ်း ၵိူတ်ႇလုၵ်ႈ ၽွင်းလႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်း

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၶိုၼ်ႈယိုဝ်း SSPP/SSA လႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်း သွၼ်ႈဝႆႉတီႈ ဝတ်ႉသွင်ၵႄး ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉၼၼ်ႉ ၵူၼ်းပႃးတွင်ႉၵေႃႉၼိုင်ႈ တွင်ႉၵႄႇ ၸဵပ်းၵႅၼ်းလႄႈ လႆႈႁၢမ်သူင်ႇႁွင်ႈယႃသေ...

ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆးဝႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢဝ်တီႈလိၼ်ယဝ်ႉ ၸႅင်ႈၵႂၢမ်းၸွႆးတြႃးၸဝ်ႈသူၼ်ၶိုၼ်းၼႆႉ ပဵၼ်ၵၢၼ် ပူၼ်ႉပႅၼ်တေႃႇငမ်းယဵၼ်

ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆး SHRF ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ လွင်ႈသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢဝ်တီႈလိၼ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈယဝ်ႉ ၸႅင်ႈၵႂၢမ်း ၸွႆးတြႃးၶိုၼ်း၊ ႁႄႉႁၢမ်ႈ RCSS/SSA လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸွႆႈထႅမ်ႁႄႉၵၢင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း