Wednesday, June 29, 2022
Home ၶၢဝ်ႇ သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း

သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း

ၶၢဝ်ႇ သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း သုၼ်ႇလႆႈၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၽဝ်ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တီႈဝဵင်းၾၢႆၶုၼ်ထႅင်ႈ 2 လင်

0
မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 21/6/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 6 မူင်းၶိုင်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸုတ်ႇၽဝ် ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလွႆပဝ်း ႁိမ်းၵၢတ်ႇလွႆပဝ်း 2 လင် ၼႂ်းဢိူင်ႇလွႆပဝ်း ၸႄႈဝဵင်းၾၢႆၶုၼ်...
ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ

ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈၺႃးယိုဝ်းတၢႆ တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ

0
ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ လႃႈသဵဝ်ႈ ထုၵ်ႇယိုဝ်းတၢႆ 2 ၵေႃႉ ၽွင်းတိုၵ်ႉလူင်းၸွမ်းပွၵ်ႉယွမ်ႇ လဵပ်ႈယၢမ်းတႃႇႁူမ်ႇလူမ်ႈ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 20/6/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း မွၵ်ႈ 10 မူင်း...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်

0
ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ႁူဝ်ၵူၼ်းၼပ်ႉပၢၵ်ႇ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်း ၵိၼ်ႁႅင်း ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 17/6/2022 ၼႆႉမႃး တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းတင်း...

SHRF တုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈပူတ်းထွၼ်ပႅတ်ႈတၢမ်ႇ တၢင်းၽိတ်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇဝႃႉ ဝႆးဝႆး

0
လုမ်းတြႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပၼ်တၢမ်ႇတၢႆၵူၼ်းၼုမ်ႇဝႃႉ ဝၢႆးတဵၵ်းၸႂ်ႉယွမ်းႁပ်ႉၽိတ်း လွင်ႈမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ ၼႂ်းပၢင်ၵမ်ႉထႅမ် တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိူဝ်ႈႁူဝ်လိူၼ် ၾႅပ်ႊပိဝ်ႊရီႊ ၼႂ်းဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းၼႆႉ ယွၼ်ႉဢမ်ႇပဵၼ်ထမ်း မၢၼ်ႇမႅၼ်ႈလႄႈ ႁႂ်ႈပူတ်းထွၼ်ပႅတ်ႈတူတ်ႈတၢမ်ႇမၼ်းၸၢႆး တင်းမူတ်း SHRF...

ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ၵဵင်းမႆႇ ႁူမ်ႈၵၼ် တႆႈတဵၼ်းယွၼ်းသူး ၼႂ်းဝၼ်းသုၼ်ႇလႆႈ ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆး

0
ဝၼ်းတီႈ 16/6/2022 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 6 မူင်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၼႂ်းၸိုင်ႈထႆး ႁူမ်ႈၵၼ် တႆႈတဵၼ်းယွၼ်းသူးသူင်ႇမႅတ်ႉတႃႇထိုင် ဝိၺၢၼ်ႇၶႂၼ်ငဝ်း ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ၸိူဝ်းထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ...

ပၢင်ပွႆးၼႄ ၾိင်ႈငႄႈ/ ထုင်း ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ပွၵ်ႈၵမ်းႁႅၵ်ႈ တီႈဝဵင်းၵႃလီႉ

0
ပၢင်ပွႆးၼႄ ၾိင်ႈငႄႈၾိင်ႈထုင်း ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၸတ်းႁဵတ်းပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်းႁႅၵ်ႈ တီႈဝဵင်းၵႃလီႉ မီးပီႈၼွင်ႉၸၢဝ်းၶိူဝ်း ပႃးၸဵမ်တႆး ၶဝ်ႈႁူမ်ႈမွၵ်ႈ 200 ။ ဝၼ်းတီႈ 16-17/6/2022 ၼႆႉ ဝၼ်းသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆးၼႆႉ ၵုၼ်ႁဵင်ၾွင်ႊတေသျိၼ်ႊလႄႈ...

သိုၵ်း – ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ မိူင်းတူၼ် တီႉၵူၼ်း CDM ၼႄးဝႃႈၸွႆႈထႅမ် PDF

0
သိုၵ်း - ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ မိူင်းတူၼ် ၸွမ်းသွၵ်ႈ  ၵူၼ်းၸိူဝ်းႁဵတ်း CDM  ၼႄးဝႃႈႁႃငိုၼ်းၵွင်ၵၢင်တႃႇၵမ်ႉၸွႆႈ PDF ၼႆသေ  တီႉၺွပ်းၵႂႃႇတင်းမူတ်း 7 ၵေႃႉ။ ဝၼ်းတီႈ 13/6/2022...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႉၵူၼ်းၼုမ်ႇၾၢႆၶုၼ် 7 ၵေႃႉ ပေႃႉထုပ်ႉ ထဵတ်ႈထၢမ်

0
ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဝဵင်းၾၢႆၶုၼ် 7 ၵေႃႉ ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း တီႉၺွပ်းဢဝ်တူဝ်ၵႂႃႇ ၸႅတ်ႈထၢမ်ပေႃႉထုပ်ႉႁၢဝ်ႈႁႅင်းယဝ်ႉ ပွႆႇတူဝ်ၶိုၼ်း ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 14/6/2022 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ...

ပျီႇတူႉၸိတ်ႉပဢူဝ်း PNO ယိုဝ်းၶႄၵူၼ်းၽိတ်းၵၼ်တိူဝ်ႉၺႃးဢွၼ်ႇယိင်းတၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ

0
ၵူၼ်းၼုမ်ႇၼင်ႇၵၼ် ၽိတ်းမေႃးၵၼ် တီႈဝၢၼ်ႈသၢႆးၶၢဝ် ၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉ ပဢူဝ်း PNO လၢၵ်ႈၵွင်ႈယိုဝ်းသႂ်ႇ တိူဝ်ႉၺႃး ဢွၼ်ႇယိင်းၼုမ်ႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လူႉတၢႆ။ ဝၼ်းတီႈ 14/6/2022 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႉၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဝဵင်းၾၢႆၶုၼ်ၵႂႃႇထႅင်ႈ 7 ၵေႃႉ

0
မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 14/6/2022 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း မွၵ်ႈ 2 မူင်းၶိုင်ႈ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း တီႉၺွပ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ ပွၵ်ႉမဵဝ်ႉၵူင်းလႄႈ ၺွင်ႇပိင်ႇ တႃႇ ၼႂ်းဝဵင်းၾၢႆၶုၼ်...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းဝဵင်းၾၢႆၶုၼ် ၸင်ႇႁႃထိုင်ႁိူၼ်းၶိုၼ်း PDF ၾၢင်ႉႁႂ်ႈတူဝ်ႈတၼ်းတႃႇပၢႆႈထႅင်ႈ

0
ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၾၢႆၶုၼ် ဢၼ်ပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈ တီႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ၸင်ႇႁႃ ပွၵ်ႈၶိုၼ်းထိုင်ႁိူၼ်းယေး ၸုမ်းသိုၵ်းၵႅတ်ႇၶႄ ၵူၼ်းမိူင်း PDF ပၼ်ၾၢင်ႉ ႁႂ်ႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းၶူဝ်းဝႆႉထႅင်ႈ သင်ဝႃႈသဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇႁႂ်ႈလႆႈပၢႆႈၶိုတ်းတၼ်း ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ်လိူၼ်မေႊ 2022...

ၵူၼ်းသီႇသႅင်ႇပၢႆႈ ၵဵပ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ ၶဝ်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်မိူင်းထႆး

0
 ပျီႇတူႉၸိတ်ႉ ပဢူဝ်း PNO  ၵဵပ်းသိုၵ်း ၊ ၶဝ်ႈ၊ ငိုၼ်းၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ႁူဝ်ပူင်း ပၢင်လွင်း ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ တႃႇယူႇသဝ်းႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ ပၢႆႈၶဝ်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်မိူၵ်းထႆး  ။ လိူၼ်မေႊ...

ၾၢႆႇၽွင်းငမ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ သင်ႇႁၢမ်ႈၵူၼ်းမိူင်းဢွၵ်ႇႁိူၼ်း ၽွင်းၵၢင်ၶမ်ႈ/ ၶိုၼ်း

0
ၾၢႆႇၽွင်းငမ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ဢွၵ်ႇၶေႃႈသင်ႇ ႁၢမ်ႈၵူၼ်းမိူင်းဢွၵ်ႇႁိူၼ်း ၽွင်းၵၢင်ၶမ်ႈ/ ၶိုၼ်း ၊ တေ ဢမ်ႇလႆႈၶွၼ်ႈတုမ်ၵၼ် 5 ၵေႃႉ ၶိုၼ်ႈၼိူဝ်။ ဝၼ်းတီႈ 8/6/2022 ၼႆႉ ၽူႈၵွၼ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ...

ဢၼ်ထုၵ်ႇပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ၵမ်ႈၼမ်ပဵၼ်ၼၢင်းယိင်း ၸုမ်းၵပ်းသၢၼ်လွင်ႈၼၢင်းယိင်းတႆးလၢတ်ႈ

0
မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 10/6/2022 ယူႇတီႈ ၸုမ်းၵပ်းသၢၼ် လွင်းၼၢင်းယိင်းတႆး SWAN ဢွၵ်ႇၽိုၼ်ႁၢႆးငၢၼ်း ၶေႃႈမုလ်း ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈထုၵ်ႇႁဵတ်းႁၢႆႉၸႃႉ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ၼႂ်းလုၵ်ႈလိူၼ်မေႊ ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ မီး...

ၾၢႆႇပႃႇမႆႉ ၶိုင်ဢၢင်ႈ ယိုတ်းတီႈလိၼ် ၵူၼ်းႁူဝ်ပၢင်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းၽွမ်ႉၵၼ်ၼႄၵၢင်ၸႂ်

0
ၾၢႆႇပႃႇမႆႉ ဝဵင်းႁူဝ်ပၢင်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ  ၶိုင်ဢၢင်ႈ ယိုတ်း တီႈလိၼ် ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢဝ်ႁဵတ်းႁွင်ႈၵၢၼ် တိူင်းသိုၵ်းဝႃႉ တႃႇ 30 ဢေႊၶိူဝ်ႊ ၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇၽွမ်ႉ ဢွၼ်ၵၼ်ၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်း...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း