Friday, February 28, 2020
Home ၶၢဝ်ႇ သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း

သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း

သိုၵ်းပီႇတူႉၸိတ်ႉဝၢၼ်ႈပၢင်ႇ ႁွင်ႉပၢင်ၵုမ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢုပ်ႇလွင်ႈၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ်

ပီႇတူႉၸိတ်ႉ ဝၢၼ်ႈပၢင်ႇ ႁွင်ႉပၢင်ၵုမ်ၵူၼ်းမိူင်းလၢႆးၶႃႈ ဢုပ်ႇၵုမ် တႃႇၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ်။ ဝၼ်းတီႈ 15/2/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်း သိုၵ်းပီႇတူႉၸိတ်ႉဝၢၼ်ႈပၢင်ႇ ဢၼ်ပဵၼ်ၶူးတေႃးၼ ဢွၼ်ႁူဝ်ၼၼ်ႉ ႁွင်ႉၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈ...

SWAN ပိုတ်ႇလုမ်းသုၼ်ၵၢင်လဵပ်ႈႁဵၼ်း တီႈဝဵင်းပၢင်လူင်

ၸုမ်းၵပ်းသၢၼ်လွင်ႈၼၢင်းယိင်းတႆး (SWAN) ပိုတ်ႇလုမ်းသုၼ်ၵၢင်လဵပ်ႈႁဵၼ်း တီႈဝဵင်းပၢင်လူင် တႃႇပူၵ်းပွင်ယုၵ်ႉမုၼ်း ၼမ်ႉၵတ်ႉ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ။ ဝၼ်းတီႈ 13/2/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်း ထိုင် 4 မူင်းဝၢႆးဝၼ်း...

ၵူၼ်းမိူင်းၵျွၵ်ႉမႄးၵေႃႉၼိုင်ႈၺႃးယိုဝ်းၽွင်းၵႂႃႇသူၼ်

ၵူၼ်းမိူင်းတၢင်ႈ ၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးယိုဝ်းၽွင်းမၼ်းၸၢႆးတေၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်သူၼ်။ ဝၼ်းတီႈ 13 /2/2020 မိူဝ်ႈၼႆႉယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ 8 မူင်း  ၸၢႆးၵေႃးထူဝ်ႉ ဢႃယု 30 ပီပၢႆ ပဵၼ်ၵူၼ်းမၢၼ်ႈၸၢၼ်း ၺႃးယိုဝ်းၽွင်းမၼ်းၸၢႆးဢၢင်ႈၵႂႃႇႁဵတ်းသူၼ်။ လုင်းၸၢႆးလ...

ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးလႅၼ်လိၼ်ၶႄႇတူၵ်း ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊရူဝ်ႊၼႃႊ ပႆႇယဵၼ်

တၢင်းပဵၼ်ၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊရူဝ်ႊၼႃႊ ၽႄႈၼမ်ဝႆး တီႈမိူင်းၶႄႇၼၼ်ႉသေ တုမ်ႉတိူဝ်ႉၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆပၢႆးမၢၵ်ႈမီး ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ် တႆး - ၶႄႇ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ တင်ႈဢဝ် ႁၢင်လိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊ 2020 ၼႆႉမႃး ၾင်ႇမိူင်းၶႄႇ ႁၢမ်ႈႁႄႉၵုမ်းၵမ်ၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃးၶဝ်ႈဢွၵ်ႇ...

ၵူၼ်းမိူင်းၵျွၵ်ႉမႄး ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်း တၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈ

ၽူႈၸၢႆး 2 ၵေႃႉ ၵႂႃႇႁႃၽိုၼ်း(မႆႉလူဝ်) တႃႇမႃးလူႇတၢၼ်း ၼႂ်းလိူၼ် 3 မူၼ်း ၵႂႃႇယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ် တၢႆၵေႃႉ ၼိုင်ႈ မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ 3/2/2020 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ...

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼႄႇပျီႇတေႃႇဝႃႈ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 70 ပီ ပႆႇၸၢင်ႈလႆႈၶိုၼ်း တီႈႁေႃလူင်ၵဵင်းတုင်

ႁေႃလူင်ၵဵင်းတုင် ဢၼ်ၺႃးလူင်ပွင်ၸိုင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်း/ယႃႉ ႁဵတ်း ႁူင်းႁႅမ်း ဝႆႉ ၼၼ်ႉ ၽူႈတႅၼ်းၵဵင်းတုင် ၶိုၼ်ႈတုၵ်း ၼႂ်းသၽႃး - ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၼႄႇပျီႇတေႃႇလၢတ်ႈဝႃႈ  ၶၢဝ်းတၢင်း 70 ပီၼႆႉ...

ပီႇတူႉၸိတ်ႉ မၢၼ်ႈပၢင်ႇ ယိုတ်းဢဝ်တီႈလိၼ်ၵူၼ်းမိူင်း လႃႈသဵဝ်ႈထႅင်ႈ 370 ဢေႊၶိူဝ်ႊ

ပီႇတူႉၸိတ်ႉ မၢၼ်ႈပၢင်ႇ ဢၼ်တူင်ႉၼိုင်ယူႇဝႆႉတၢင်း ဢိူင်ႇၼမ်ႉပွင်ႈ တွၼ်ႈတၢင်းၸၢၼ်းထုင်ႉ ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈၼၼ်ႉ ယိုတ်းဢဝ်တီႈ လိၼ်ၵူၼ်းမိူင်းထႅင်ႈ 370 ဢေႊၶိူဝ်ႊပၢႆ။ ၸုမ်းပီႇတူႉၸိတ်ႉ မၢၼ်ႈပၢင်ႇ ဢၼ်ပူဝ်ႇမူၼ်းဢွၼ်ႁူဝ်ၼႆႉ မိူဝ်ႈပီ 2006...

လၢၼ်ႇလႅၼ်လိၼ်ထႆး ဢိုတ်းဝႆႉၸူဝ်ႈၶၢဝ်း တုမ်ႉယွၼ်ႈၵၢၼ်ငၢၼ်းၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ

လၢၼ်ႇ/ ၵဵတ်ႉ လႅၼ်လိၼ်တႆး-ထႆး ပိၵ်ႉ/ ဢိုတ်း ၸူဝ်ႈၶၢဝ်း တႃႇႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ဝၢႆးရတ်ႊသ်ၶူဝ်ႊရူဝ်ႊၼႃႊ။ ဝၼ်းတီႈ 30/1/2020 လၢၼ်ႇ/ ၵဵတ်ႉလႅၼ်လိၼ် တႆး - ထႆး တီႈပႃၶီး၊...

ၽူႈၸၢႆး ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးယိုဝ်းၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင်

ၽူႈၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢႃယု 48 ပီ ၺႃးယိုဝ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင် မၢတ်ႇၸဵပ်းသေ လႆႈႁၢမ်သူင်ႇႁူင်းယႃၼမ်ႉၸၢင်။ ဝၼ်းတီႈ 30/1/2020 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း မွၵ်ႈ 4 မူင်းပၢႆၼၼ်ႉ ၽူႈၸၢႆး...

တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တိုၵ်ႉတဵၵ်းၸႂ်ႉႁႅင်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလၢႆယူႇ

တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ဢၼ်မႃးပုတ်ႈတူင်ႉၼိုင်တီႈဢိူင်ႇမိူင်းၵႅတ်ႈ ၸေႈဝဵင်လႃႈသဵဝ်ႈၼၼ်ႉ  တဵၵ်းၶၢၼ်းၵူၼ်းမိူင်းၵႅတ်ႈ သူင်ႇရူတ်ႉၵႃးလႄႈထေႃႈလႃႈၵျီႈ ႁဵတ်းၵၢၼ်ၸွႆႈၼႂ်းတပ်ႉၶဝ်ၵူႈဝၼ်း ၵူၼ်းမိူင်း ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇ ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ။ တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၶမယ 362 ဢၼ်လုၵ်ႉမိူင်းၶျၢင်း မႃးပုတ်ႈလၢႆႈတပ်ႉ 368...

ၵူၼ်းမိူင်းၵျွၵ်ႉမႄး ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ် တႅၵ်ႇသႂ်ႇ လႆႈႁၢမ်ၶဝ်ႈႁူင်းယႃ

ၼၢင်းယိင်း သွင်ၵေႃႉမႄႈလုၵ်ႈၵႂႃႇႁႃၽိုၼ်းသေ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ် တႅၵ်ႇသႂ်ႇ မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း လႆႈႁၢမ် သူင်ႇႁူင်းယႃ လူင်ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ 28/1/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ 10 မူင်းပၢႆၼၼ်ႉ ပႃႈယႃၼူၼ်း ဢႃယု...

သၽႃးတမ်းဝၢင်းၼေ မၢႆမီႈယုၵ်းယၢင်ႇ ၵႅတ်ႇၶႄၼၢင်းယိင်း 

မၢႆမီႈယုၵ်းယၢင်ႇတႃႇၵႅတ်ႇၶႄႁေႉၵင်ႈလွင်ႈႁဵတ်းႁၢႆႉၸႃႉၼိူဝ်ၼၢင်းယိင်း ဢၼ်ႁူမ်ႈၵၼ် တိုတ်ႉၸၼ်မႃး ၶၢဝ်းတၢင်း 7 ပီၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ သၽႃးလႆႈတမ်းဝၢင်းၼေပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းတႃႇလဵပ်ႈႁဵၼ်း မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 25 /1/2020။ ၼႂ်းပၵ်းပိူင်ယုၵ်းယၢင်ႇ ၶေႃႈမၢႆမၢတ်ႈတႃႈ 15 ၼၼ်ႉပႃးဝႆႉဝႃႈ...

သွင်ၵေႃႉမႄႈလုၵ်ႈ ၺႃးမၢၵ်ႇတၢႆ ၵႄႈပၢင်တိုၵ်း

သွင်မႄႈလုၵ်ႈ တိူဝ်ႉၺႃးမၢၵ်ႇၵွင်ႈ လူႉတၢႆထင်တီႈ ၼႂ်းၵႄႈပၢင်တိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈတင်း တပ်ႉသိုၵ်း TNLA ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး။ ဝၼ်းတီႈ 28/1/2020 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 3 မူင်းပၢႆ ၼၢင်းသူၺ်ႇၸိင်ႇ လႄႈ...

TNLA ႁပ်ႉပၢၵ်ႇဝႃႈ လႆႈယိုဝ်းမႅၼ်ႈ မေႃသွၼ် တီႈၵူတ်ႉၶၢႆ

သိုၵ်း TNLA ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ယွမ်းႁပ်ႉဝႃႈ လႆႈယိုဝ်းမႅၼ်ႈမေႃသွၼ်ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉငဝ်ႈ တၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 24/1/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈမွၵ်ႈ 7 မူင်းၼၼ်ႉ လူၺ်းမျုႉမူၺ်းဢွင်ႇ...

ၽူႈမၢႆဢိူင်ႇမိူင်းတၢင်ႈ ၺႃးလမ်းယိုဝ်း တိူဝ်ႉမၢတ်ႇၶဝ်ႈႁူင်းယႃ

ၽူႈမၢႆ (ၸလေး) ဢိူင်ႇမိူင်းတၢင်ႈ ၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၺႃးယိုဝ်းၽွင်းၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈ၊ မၢတ်ႇၸဵပ်းသူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ်တီႈႁူင်းယႃ ၵျွၵ်ႉမႄး။ ၽူႈမၢႆဢိူင်ႇမိူင်းတၢင်ႈ ၸၢႆးမျိၼ်ႉဢူး ၵႂႃႇၵဵပ်းသဵၼ်ႈမၢႆႁူဝ်ၵူၼ်း ၵူၼ်းပႃးတွင်ႉမႄႈလႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ တီႈဢိူင်ႇမိူင်းတၢင်ႈသေပွၵ်ႈၶိုၼ်း ၵျွၵ်ႉမႄးမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 22/1/2020 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း