Wednesday, September 28, 2022
Home ၶၢဝ်ႇ သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း

သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း

ၶၢဝ်ႇ သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း သုၼ်ႇလႆႈၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ ၽႂ် ၸုမ်းလႂ်ၵမ်ႉထႅမ် PDF ၸိုင်တေၸၢင်ႈၺႃးထိုင်တူတ်ႈတၢမ်ႇတၢႆ

0
ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸွမ်သိုၵ်းၸေႃႇမိၼ်းထုၼ်းလၢတ်ႈဝႃႈ သင်ဝႃႈၵူတ်ႇထတ်းႁၼ်ဝႃႈ ၸွႆႈႁႅင်းငိုၼ်း ႁႅင်းၵူၼ်း သေလွင်ႈလွင်ႈတီႈ ၸုမ်းသိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်း PDF ၸိုင် တေထုၵ်ႇဢဝ်လိူင်ႈပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇ ထိုင်တူတ်ႈတၢမ်ႇတၢႆ ဝႃႈၼႆ။  ၸွမ်ႁၢၼ်ၸေႃႇမိၼ်းထုၼ်းလၢတ်ႈတီႈပၢင်သပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 21/9/2022 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉဝႃႈ...

ၵူၼ်းၼွင်ၶဵဝ် ၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇ ၼႂ်းပၢင်တိုၵ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ – PDF လူဝ်ႇၵႃႈယူတ်းယႃ

0
ၵူၼ်းဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ဢၼ်ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶၢၼ်းရူတ်ႉၵႃးၵႂႃႇသူင်ႇၼႃႈသိုၵ်းသေ ၵႂႃႇၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇၸွမ်း ၼႂ်းၵႄႈပၢင်တိုၵ်း ၼၼ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ် ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ၵႃႈယူတ်းယႃ တႃႇၵႂႃႇၼႄမေႃယႃ တီႈဝဵင်းပၢင်ႇဢူးလူင်။ ၸၢႆးတေႇၸေႃး ဢႃယု 45 ပီ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလူင်ၶၢၼ်...

ၵႄႇသိပ်းႁိူၼ်း (ဆယ်အိမ်မှူး) ဝဵင်းမူႇၸေႊ ၺႃးတီႉ ၵေႃႉၼိုင်ႈ

0
မီးၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ တီႉၺွပ်းၵုမ်းတူဝ် ၵႄႇသိပ်းႁိူၼ်း ၵႂႃႇၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈပွၵ်ႉပၢႆးၸၢၵ်ႈ ဝဵင်းမူႇၸေႊ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ပႆႇ ပွႆႇတူဝ်ၶိုၼ်း။ ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 14/9/2022 ၼၼ်ႉ မွင်ႇတႃႇတူး ဢႃယု...

ၵူၼ်းမိူင်းၵေးသီးတုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇၵေႃႉလူင်းမိုဝ်းၽၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸဝ်ႈဝူဝ်း

0
ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼွင်ယူမ်း ဢိူင်ႇမိူင်းၼိမ် ဝဵင်းၵေးသီး ၶႂ်ႈႁႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇ ၵူၼ်းသိုၵ်းၵေႃႉဢၼ်လူင်းမိုဝ်းပူၼ်ႉပႅၼ်ၽၼ်းလုင်းသူၺ်ႇထုၼ်း ထိုင်တီႈလႆႈၶဝ်ႈယူတ်းယႃတူဝ်တီႈႁူင်းယႃၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 31/8/2022 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 1 မူင်း လုင်းသူၺ်ႇထုၼ်း ဢႃယု 67...

ၾၢႆႇၽွင်းငမ်းၸႄႈဝဵင်းလွႆလႅမ် ႁၢမ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵႂႃႇႁႃၼေႃႇႁႃႁဵပ်း

0
ၾၢႆႇၽွင်းငမ်းၸႄႈဝဵင်းလွႆလႅမ် ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပိုၼ်ၽႄႈၼိူဝ် ၾဵတ်ႉသ်ပုၵ်ႉ ႁၢမ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇႁႃႁဵပ်းႁႃၼေႃႇ ၼႂ်းထိူၼ်ႇၾၢႆႇႁွင်ႇဝဵင်းပၢင်လူင် တီႈၵူၼ်းမိူင်းၵႆႉယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇၾင်လိၼ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉဝႃႈၼႆ။ ၽိုၼ်လိၵ်ႈၼႆႉ ၾၢႆႇၽွင်းငမ်းတႄႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 16/9/2022။ ပိုၼ်ႉတီႈဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇလဵင်ႉဝူဝ်းၵႂၢႆး ၊ ပိုၼ်ႉတီႈဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉၼၼ်ႉ သမ်ႉမီးၽေး၊ ၺႃးသင်ႇႁၢမ်ႈဝႆႉလႄႈ...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈမိူင်းငေႃႉ ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် ၵႃႈယူတ်းယႃ

0
ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၸိူဝ်းႁွတ်ႈထိုင်တီႈ ၵိင်ႇၸႄႈဝဵင်းမိူင်းငေႃႉ ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးမႃးၶၢဝ်းတၢင်း ပီပၢႆၼႆႉ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်ပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေးဝၢၼ်ႈၵဝ်ႇ၊ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵႃႈယူတ်းယႃပၢႆးယူႇလီ ဢၼ်လႆႈယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇလႄႈ ဢၼ်ၺႃးရူတ်ႉၵႃးၽႃႇၸိူဝ်းၼႆႉ။ ပီၵၢႆ 2021 ၼႆႉ RCSS လႄႈ SSPP,TNLA...

ပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ PDF သင်ႇပိၵ်ႉႁူင်းႁဵၼ်း 5 လင်

0
ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ ပၢင်တိုၵ်းဢမ်ႇယဵၼ်ၶၢဝ်းတၢင်း 3 လိူၼ်ပၢႆ တုမ်ႉတိူဝ်ႉပႃးပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ႁူင်းႁဵၼ်းၺႃးသင်ႇပိၵ်ႉဝႆႉ 5 လင် တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်ပႆႇၸၢင်ႈပိုတ်ႇႁဵၼ်း။ ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်းၺႃးသင်ႇပိၵ်ႉမႃးၸဵမ်မိူဝ်ႈ ဝၼ်းတီႈ 17/6/2022 မႃး ပဵၼ်ႁူင်းႁဵၼ်း  ၸၼ်ႉငဝ်ႈ...

ၵူၼ်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ် မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း

0
ၽူႈၸၢႆး ဢႃယု 26 ပီ ၵူၼ်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ၵႂႃႇလႄႈႁႆႈသေ လႆႈယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ် မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 13.9.2022 ဝၢႆးဝၼ်း 3 မူင်းၼၼ်ႉ ၸၢႆးၵုသလ ဢႃယု...

SHRF ႁႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁပ်ႉပုၼ်ႈၽွၼ်း လုင်းသူၺ်ႇပုၼ်းဢၼ်ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈႁဵတ်းႁၢႆႉ

0
SHRF ၸီႉၸမ်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တၵ်းလႆႈႁပ်ႉပုၼ်ႈၽွၼ်း ဢၼ်လႆႈၽၼ်းလုင်းသူၺ်ႇပုၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းႁႅင်းထိုင်တီႈလႆႈယူတ်းယႃတူဝ်တီႈႁူင်းယႃၼၼ်ႉသေ ႁႂ်ႈလႆႈပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇၵူၼ်းသိုၵ်းဢၼ်ပူၼ်ႉပႅၼ်ႁဵတ်းၽိတ်းၼၼ်ႉဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 13/9/2022 ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း ၸိုင်ႈတႆး SHRF ဢွၵ်ႇၽိုၼ်တၢမ်းငဝ်းလၢႆး လွင်ႈၵူၼ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ 3...

ၵူၼ်းၸုမ်းၼိုင်ႈတွၵ်ႇၸိုဝ်ႈ PDF သေ လွၵ်ႇၵိၼ်ၵူၼ်းမိူင်း/ ၸဝ်ႈၶွင်ႁၢၼ်ႉ ၼႂ်းဝဵင်းမူႇၸေႊ

0
ၵူၼ်း ဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇၸုမ်းၼိုင်ႈ တွၵ်ႇၸိုဝ်ႈ PDF သေ သူင်ႇလိၵ်ႈၸူး ၵူၼ်းမိူင်းမူႇၸေႊ လွၵ်ႇငိုတ်ႈ ယွၼ်းငိုၼ်း ၼပ်ႉႁူဝ် ပၢၵ်ႇသႅၼ် ၸဝ်ႈႁၢၼ်ႉယၢပ်ႇၸႂ်။ ၸုမ်း  PDF  ၸုမ်းၼိုင်ႈႁဵတ်းလိၵ်ႈသူင်ႇၸူး...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၽႅၼ်ၵၢၼ်တေသင်ႇၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းတီႈၵျွၵ်ႉမႄး ပွၵ်ႈႁိူၼ်းယေး ဝၢႆးၶၢဝ်းၾူၼ်

0
သိုၵ်းမၢၼ်ႈၽႅၼ်ၵၢၼ် တေသင်ႇႁႂ်ႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေးၽႂ်0.မၼ်း ၊ ၼႂ်းလိူၼ်တေမႃး သဵင်ႈ ႁႂ်ႈယဝ်ႉတူဝ်ႈ၊ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းပႆႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈလႄႈ မႆႈၸႂ်တႃႇပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေး။ ၽူႈၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶဝ်ဝႃႈ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈသွၼ်ႈယူႇၼႂ်းၸလွပ်ႈၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ PDF ပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇ ပူႇသိၼ်/ ၼၢႆးသိၼ် 400 ပၢႆ ၽူင်ႉပၢႆႈ

0
သိုၵ်းမၢၼ်ႈ မႃးသွၼ်ႈယူႇၼႂ်းၸလွပ်ႈ ပူႇသိၼ်တီႈ ဝတ်ႉၵိဝ်ႇဢၢင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၊ ဝၼ်းသိၼ်လိူၼ် 10 မူၼ်းၼၼ်ႉ သိုၵ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း PDF ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်...

ပၢင်ဢၢၼ်ႇၽိုၼ်လိၵ်ႈၵဵဝ်ႇၵပ်းသုၼ်ႇလႆႈသိုဝ်ႇ ၸတ်းတီႈမိူင်းဢိတ်ႉသ်တီႊမေႃႊ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်း 33 ၸုမ်းသၢၼ်ၶတ်း

0
/ပၢင်ဢၢၼ်ႇၽိုၼ်လိၵ်ႈလွင်ႈ ၶွင်ႈၶဵင်ႇတႃႉၶွင် သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ “The Dili Dialogue Forum 2022” ၸတ်းႁဵတ်းတီႈမိူင်း ဢိတ်ႉသ်တီႊမေႃႊၼၼ်ႉ ႁပ်ႉႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇပွင်ႇၶၢဝ်ႇၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း ၶဝ်ႈႁူမ်ႈဢုပ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းလႄႈ ၸုမ်းသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ 33...

ပၢင်တိုၵ်းလႅၼ်လိၼ်တႆး-ယၢင်းလႅင်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း လုၵ်ႈဢွၼ်ႇတၢႆ ၵူၼ်းမိူင်းမၢတ်ႇၸဵပ်း

0
သိုၵ်ႈလႄႈ သိုၵ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း PDF ယိုဝ်းၵၼ်တီႈတၢင်းဝဵင်းမိူင်းပၢႆး ၾၢႆၶုၼ် လႅၼ်လိၼ်တႆး-ယၢင်းလႅင် ၊ ၵူၼ်းမိူင်းၵမ်ႈၽွင်ႈၶမ်ၵႄႈပၢင်တိုၵ်း ဢမ်ႇၸၢင်ႈပၢႆႈဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈလႄႈ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇလဵၵ်ႉတၢႆ 1 ၵေႃႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်း 2...

တႆးႁွတ်ႈဢမေႊရိၵၼ်ႊ ႁူမ်ႈၵၼ်ၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး တီႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်

0
ပီႈၼွင်ႉတႆး ၸိူဝ်းႁွတ်ႈၽႅဝ် မိူင်းဢမေႊရိၵၼ်ႊ ၵဵပ်းငိုၼ်းႁူမ်ႈၵၼ်သေ ၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် တႃႇငိုၼ်း US 1,400 တေႃႇလႃႇ (မႅၼ်ႈငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 40 သႅၼ်ပျႃး)။...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း