Monday, October 18, 2021
Home ၶၢဝ်ႇ သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း

သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း

ၸုမ်းသိုဝ်ႇလွတ်ႈလႅဝ်း MPFI-D ဝႃႈ ၼၵ်းၶၢဝ်ႇဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႉဝႆႉမီး 50 ပၢႆ

0
ၸုမ်းသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇလွတ်ႈလႅဝ်းလိုၵ်ႉလမ်ႇ မိူင်းမၢၼ်ႈ MPFI-D ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇႁႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈပွႆႇပၼ်ၶိုၼ်းၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၶၢဝ်ႇ ဢၼ်ၺႃးတီႉဝႆႉ ဝႃႈၼႆ။ တင်ႈတႄႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢႃႇၼႃႇဝၢၼ်ႈမိူင်းမႃး လိူၼ် ၾႅပ်ႉပိဝ်ႊရီႊ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈ ၸုမ်းသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ လႄႈၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၶၢဝ်ႇ။...

တႆးႁွတ်ႈ မိူင်းဢမေႊရိၵၼ်ႊ ႁူမ်ႈၵၼ်ၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၼႂ်းမိူင်းတႆး

0
ပီႈၼွင်ႉၸၢဝ်းတႆး ၸိူဝ်းႁွတ်ႈၽႅဝ်ယူႇဝႆႉ မိူင်းဢမေႊရိၵၼ်ႊ ႁူမ်ႈၵၼ်သေ ၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၼႂ်းမိူင်းတႆးလႄႈ မိူင်းယၢင်းလႅင် ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 10/10/2021 ယူႇတီႈမူႇၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး မိူင်းဢမေရိၵၢၼ်ႇ/ အမေရိကန်သျှမ်းတိုင်းရင်းသားများအဖွဲ့...

ၽွင်းလူင်လႅၼ်လိၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ သူၼ်းၵူၼ်းမိူင်းယႃႇတူၺ်းၶၢဝ်ႇ BBC,VOA,DVB

0
ၸွမ်သိုၵ်း ထုၼ်းထုၼ်းၼွင်ႇ ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇလႅၼ်လိၼ် ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လၢတ်ႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၶၢဝ်းတၢင်းဝဵင်းပူႇထဝ်ႈ (ပူႇတႃႇဢူဝ်ႇ) မိူင်းၶၢင် ဝႃႈ ယႃႇတူၺ်း ယႃႇထွမ်ႇၶၢဝ်ႇ BBC, VOA,...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းဢမ်ႇမီးမၢႆၾၢင် ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇသမ်းၶဵမ်ႁႄႉၵင်ႈၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ

0
ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းဢၼ်မႃးမီးတီႈမိူင်းငေႃႉ ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိူဝ်းဢမ်ႇမီးမၢႆၾၢင် (မၢတ်ႈပူင်ႇတိၼ်ႇ) ၼၼ်ႉ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇသမ်းၶဵမ်ႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ။ ၸိူဝ်းၶဝ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမႃး ဢမ်ႇတၼ်းလႆႈဢဝ်မၢႆၾၢင် ၸႄႈဝႂ်သင်မႃးလူး။ ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈ ဢႃယုတဵမ် 18 ယဝ်ႉၵေႃႈ...

ၼၢႆးမွၼ်ႇၼူႉ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းဢၼ်ယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉတီႈတူၼ်ႈတီးၼၼ်ႉလူႉသဵင်ႈ

0
ၼၢႆးမွၼ်ႇၼူႉ ဢႃယု 86 ပီ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁူဝ်ၶၢႆး ဢၼ်ၶီႇထူဝ်ႈလႃႈၵျီႈပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်း မႃးပိၼ်ႈၵၢင်တၢင်း မၢတ်ႇၸဵပ်းလႄႈ လႆႈၵႂႃႇယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉတီႈႁူင်းယႃၸဝ်ႈၸၢမ်ႇထုၼ်းဝဵင်းတူၼ်ႈတီးၼၼ်ႉ လူႉသဵင်ႈၵႂႃႇၼႂ်ၼႆႉ 8/10/2021 သေ ၸုမ်းပရႁိတ ၼမ်ႉၶူင်းဝဵင်းတူၼ်ႈတီးၸွႆႈထႅမ်လုမ်းလႃးၶၢပ်ႈတူဝ်ယဝ်ႉလီငၢမ်း။ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၽူႈၶဝ်ႈပႃးၼႂ်းၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်လွင်ႈယူတ်းယႃတူဝ်...

ဢူးၵျေႃႇမူဝ်းထုၼ်း ၽွင်းတၢင် UN တူၵ်ႇလၢတ်ႈတႃႇဢဝ်လိူင်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈၼၢင်းယိင်းလႄႈ ႁဵတ်းႁၢႆႉၸႃႉ

0
ဢူးၵျေႃႇမူဝ်းထုၼ်း ၽွင်းတၢင်လူင်မၢၼ်ႈ ၼမ်းလၢတ်ႈတိုၵ်းသူၼ်းၼႂ်းပၢင်ၵုမ်လူင်ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉဝႃႈ ႁႂ်ႈၵူႈမိူင်းမိူင်း ႁႂ်ႈဢဝ်လိူင်ႈပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်လႆႈႁဵတ်းလွင်ႈပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈၼၢင်းယိင်းၼႂ်းပတ်းပိုၼ်ႉမိူင်းမၢၼ်ႈ လႄႈဢၼ်ၶဝ်လႆႈပူၼ်ႉပႅၼ်ႁဵတ်းလွင်ႈႁၢႆႉၸႃႉ တင်းမူတ်းဝႃႈၼႆ။ ပၢင်ၵုမ်လူင်ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ UN ၵမ်းထူၼ်ႈ 76  သိုပ်ႇၸတ်းႁဵတ်းၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 6/10/2021 ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႉ မေႃႁွင်ႉၵႂၢမ်းတႆးလႅင် ၵႂႃႇလႆႈ 6 ဝၼ်းယဝ်ႉပႆႇပွႆႇပၼ်ၶိုၼ်း

0
ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႉၺွပ်း ၽူႈႁွင်ႉၽဵင်းၵႂၢမ်းတႆးလႅင်ၵႂႃႇၵေႃႉၼိုင်ႈ ယူႇတီႈပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း ၵပ်ႇသိုပ်ႇတိတ်းတေႃႇဢမ်ႇ လႆႈ ပဵၼ်လွင်ႈမႆႈၸႂ် ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 1/10/2021 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ၸၢႆးဝေႇယၢၼ်ႇဢွင်ႇ ၽူႈႁွင်ႉၵႂၢမ်းၽဵင်းတႆးလႅင် ထုၵ်ႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း...

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ 2 ၵေႃႉ ၼႂ်းသူၼ်မၢၵ်ႇၸွၵ်းမိူင်းၵိုင်

0
ၵူၼ်းမိူင်းၵိုင် သွင်ၵေႃႉ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ် ၼႂ်းသူၼ်မၢၵ်ႇၸွၵ်း ဢိူင်ႇႁၢမ်းငၢႆး ယၢမ်းလဵဝ် လႆႈသူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ်တီႈႁူင်းယႃဝႆႉ ဝႃႈ ၼႆ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 5/10/2021 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 3 မူင်းၶိုင်ႈ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈပႂ်ႉၵဵတ်ႉ/လၢၼ်ႇ တီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း လၢတ်ႈၵႂၢမ်းပူၼ်ႉပႅၼ်လူလၢႆ ၼၢင်းယိင်းၸိူဝ်းၵႂႃႇမႃး

0
သိုၵ်းမၢၼ်ႈပႂ်ႉၵဵတ်ႉ/လၢၼ်ႇ တီႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၵႂႃႇမႃးၸွမ်းတႃႈၸွမ်းတၢင်း၊ ပေႃးပဵၼ်ၼၢင်းယိင်းဢွၼ်ႇ လတ်းၵႂႃႇမႃး တွင်ႈထၢမ်ဢုပ်ႇလၢတ်ႈတေႃႇႁိုင် ယွၵ်ႇလၢတ်ႈပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈ တေႃႇၼႃႈတေႃႇတႃ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃးသုၵ်ႉၸႂ်။ ဝၼ်းတီႈ 3/10/2021 သိုၵ်းမၢၼ်ႈပႂ်ႉၵဵတ်ႉ/လၢၼ်ႇတီႈ ႁူၺ်ႈလိၼ်လမ် ၼႂ်းၵႄႈ...

ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းၼႃႈလိၼ်သိုၵ်း ၺႃးၸုမ်းဢူၺ်းလီ ႁွင်ႉၵႂႃႇၵုမ်းၶင်ဝႆႉ 6 ၵေႃႉ

0
ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢင်လႅင် ဢိူင်ႇပၢင်လႅင် ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး 6 ၵေႃႉ ၺႃးၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ ၵုမ်းတူဝ် ႁွင်ႉဝႆႉ ပႆႇပွႆႇပၼ်ၶိုၼ်း ။ ဝၼ်းတီႈ 2/10/2021 ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢင်လႅင်...

သင်ၶၸဝ်ႈ ထုင်ႉပူင်း ၶိုင်ပွင် တႃႇၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၼႂ်းမိူင်းတႆး

0
သင်ၶၸဝ်ႈ ထုင်ႉပူင်း သီႇသႅင်ႇ ႁူမ်ႈၵၼ် ၽွတ်ႈၸုမ်းပွင်ၵၢၼ် တႃႇၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၼႂ်းမိူင်းတႆး ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 4/10/2021 သင်ၶၸဝ်ႈ ထုင်ႉပူင်း ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်...

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢၼ်ၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇလူင်တီႈပၢင်ႇၵေႇတုၼၼ်ႉ လူႉတၢႆၵေႃႉ႞

0
မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 5/10/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၸၢႆးလူၺ် ဢႃယု 30 ပီ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵုင်းပဝ်း ဢိူင်ႇပၢင်ႇၵေႇတု ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၸႄႈတွၼ်ႈ လွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမႃးမီးတီႈမိူင်းငေႃႉ 260 ပၢႆ ပႃးမႄႈပုမ်ယႂ်ႇ 10 ၵေႃႉ

0
ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်ပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈဝႆႉ တီႈမိူင်းငေႃႉ ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးၼၼ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ် ႁူဝ်ၵူၼ်း 260 ပၢႆ ပဵၼ်ၵူၼ်းထဝ်ႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇလႄႈ မႄႈယိင်းၵမ်ႈၼမ်၊ မႄႈမၢၼ်းပႃး 10 ၵေႃႉ...

ၶႄႇၶတ်းၸႂ်တႃႇပိုတ်ႇၽၵ်းတူလႅၼ်လိၼ်ႁူးမႂ်ႇ ၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ၵဝ်ႈၵၢင်ႉ

0
တႃႇႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၵၢပ်ႈၵႃႇလ ၶူဝ်ႊရူဝ်ႊၼႃႊ ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႆသေ ၾၢႆႇမိူင်းၶႄႇ သင်ႇပိၵ်ႉၽၵ်းတူ ၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆ လႅၼ်လိၼ်ၶႄႇ-တႆး ၵူႈႁူးလႆႈမႃးၶၢဝ်းတၢင်းၸမ် 2 ပီ ယၢမ်းလဵဝ်သမ်ႉၶိုင်ဢၢင်ႈပိုတ်ႇၽၵ်းတူၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆ ဢၼ်မႂ်ႇၼႂ်းၵႄႈ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႉၼၢင်းယိင်းဢွၼ်ႇ ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵဝ်ႇၸုမ်းၶၢဝ်ႇသူၺ်ႇၽီႇမျေႇ

0
လူၺ်းဢမ်ၽွင် ဢႃယု 20 ပီ ၼၵ်းၶၢဝ်ႇၵဝ်ႇတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇ သူၺ်ႇၽီႇမျေႇ သိုဝ်ႇၶၢဝ်းတဢၢင်းပလွင်ႈ ဢၼ်ပၵ်းလုမ်းတီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ႈတီႉၺွပ်းထိုင်ၼႂ်းႁိူၼ်းၼႂ်းယေး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 26/9/2021 ယၢမ်းတဵင်ႈၶိုၼ်းၸၢႆႉ။ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဵၼ်ႁႅင်းမွၵ်ႈ 30...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း