Thursday, May 23, 2019
Home ၶၢဝ်ႇ သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း

သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၾႆးမွတ်ႇ ၼိုင်ႈဝၼ်းသၢမ်ပွၵ်ႈ

ၸွမ်းပွၵ်ႉယွမ်ႇၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇၾႆးၾႃႉ တတ်းၾႆး ဝၼ်း 3 ပွၵ်ႈ လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ။ တႄႇဢဝ်လိူၼ်မေႊ 2019 ၼႆႉမႃး ၾၢႆႇၾႆးၾႃႉ ၸတ်းၶၢဝ်းယၢမ်းပဵၼ် 3 တွၼ်ႈသေ...

ၵူၼ်းမိူင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ပႆတၢင်းၵမ်ႉထႅမ် တႃႇမူၼ်ႉမႄးပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်း 2008

ၵူၼ်းမိူင်းၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ႁူမ်ႈၵၼ်ပႆတၢင်းၼႄၵၢင်ၸႂ် ၵမ်ႉထႅမ် တႃႇမူၼ်ႉမႄးပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်း 2008 ဢဵၼ်ႁႅင်း ၵူၼ်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈမီးႁိမ်းႁဵင်။ ဝၼ်းတီႈ 11/05/2019  ၵူၼ်းမိူင်း၊ ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း၊ ၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း၊ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး၊ ဝႃႉလႄႈ တဢၢင်း...

ၵူၼ်းမိူင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ၺႃးၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၸၵ်းယိုဝ်းတၢႆ

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပွၵ်ႉၵွင်းလၢင်း ၼမ်ႉလၼ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ယိုဝ်းတၢႆ။ ဝၼ်းတီႈ 10/05/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 8 မူင်းၶိုင်ႈၼၼ်ႉ ၸၢႆးသူဝ်းလၢႆႇ ဢႃယု 45 ပီ ပဵၼ်ၵူၼ်းပွၵ်ႉၵွင်းလၢင်း ဝဵင်းၼမ်ႉ...

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းထုင်ႉၼမ်ႉမႃႉ ႁူမ်ႈၵၼ်ပႂ်ႉသၢၼ်ၶတ်း ၶွမ်ႊပၼီႊသၢင်ႈၾၢႆ ဢၼ်တေလူင်းႁူပ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ  

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းဢိူင်ႇသၢႆးလႅင် ထုင်ႉၼမ်ႉမႃႉ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ႁိမ်း 200 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵၼ်ပႂ်ႉတႃႇၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်း ၶွမ်ႊပၼီႊသၢင်ႈၾၢႆ ဢၼ်တေလူင်းႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 10/05/2019 ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသၢႆးလႅင်၊ ဝၢၼ်ႈပဵင်းသႃႇလႄႈ ဝၢၼ်ႈၵွင်းသၢၼ်ႈ...

ၸုမ်းပၵ်းတႃသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း တူၵ်ႇတၵ်ႉ ဢမ်ႇလီဝႆႉမဝ်ၼိူဝ်သုၼ်ႇလႆႈလွတ်ႈလႅဝ်း သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ (မီႊတီႊယႃႊ)

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈပွႆႇပၼ်ၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈယူႇၶိူဝ်းယႂ်းသေတႃႉ ၼၵ်းၶၢဝ်ႇဢၼ်ၺႃးတိဝႆႉ ၼၼ်ႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈတိုၵ်ႉပွႆႇပၼ် 2 ၵေႃႉၵူၺ်းလႄႈ ၸုမ်းပၵ်းတႃပႂ်ႉတူၺ်းသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း HRW တူၵ်ႇတၵ်ႉ ဝႃႈလွင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၼၼ်ႉယင်းပႆႇမီးတဵမ်ထူၼ်ႈ ၊ ပႆႇထုၵ်ႇလီပွႆႇမၢင်ဝၢင်းႁဵဝ်ႇၼိူဝ်လွင်ႈၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပွႆႇပၼ်ၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈၵမ်းထူၼ်းသၢၼ်...

ဝႃႉ ပူတ်းပႅတ်ႈလၢၼ်ႇ(ၵဵၵ်ႉ) ၵဵပ်းငိုၼ်း ၼႂ်းၵႄႈမိူင်းသၢတ်ႇ – တႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸဝ်ႈၵႃးႁူမ်ၸူမ်း

ၵဵၵ်ႉ/ လၢၼ်ႇသိုၵ်းဝႃႉ ဢၼ်တင်ႈဝႆႉၼႂ်းၵႄႈ မိူင်းသၢတ်ႇ - တႃႈၶီႈလဵၵ်းသေ ၵဵပ်းငိုၼ်းၸဝ်ႈၵႃး မႃးပီယၢဝ်းၶၢဝ်းႁိုင်ၼၼ်ႉ၊ ယုၵ်ႉလိူၵ်ႈ/ ပူတ်းပႅတ်ႈယဝ်ႉလႄႈ ၸဝ်ႈရူတ်ႉၸဝ်ႈၵႃးၸူမ်းသိူဝ်းလီၸႂ် ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 01/05/2019...

ႁုၼ်ႇႁၢင်ႈၸွမ်သိုၵ်းဢွင်ႇသၢၼ်း တီႈဝဵင်းလွႆၶေႃ(လွႆၵေႃႇ) ၼၼ်ႉ ၸွမ်ၽွင်းလူင် ၸႄႈမိူင်းယၢင်း ပၼ်ၵႂၢမ်းမၼ်ႈ တေယုၵ်ႉၶၢႆႉပၼ်

ႁုၼ်ႇႁၢင်ႈၸွမ်သိုၵ်းဢွင်ႇသၢၼ်း ဢၼ်ပၵ်းတမ်းဝႆႉတီႈသူၼ်မွၵ်ႇ ၵၼ်ႇတႃႇႁေႇဝုၼ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းလွႆၶေႃ ၸႄႈမိူင်း ယၢင်းလႅင်ၼၼ်ႉ ၸွမ်ၽွင်းလူင် ၸႄႈမိူင်းယၢင်းလႅင် ပၼ်ၵႂၢမ်းမၼ်ႈတူၵ်းလူင်းဝႃႈ တေယုၵ်ႉၶၢႆႉပၼ် ဝႃႈၼႆ။   ဝၼ်းတီႈ 07/05/2019 ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇယၢင်းလႅင် လႄႈ...

ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း လၢႆၸႄႈဝဵင်း ႁူပ်ႉလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ လွင်ႈၼမ်ႉၵိၼ် ၼမ်ႉၸႂ်ႉ

ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း လၢႆလၢႆတီႈ ၵူၼ်းမိူင်းၶၢတ်ႇၼမ်ႉၵိၼ်/ၸႂ်ႉ ၽွင်းၶၢဝ်းမႆႈၼႆႉ မီးဝၢၼ်ႈၵူၼ်း 50 ဝၢၼ်ႈပၢႆ ႁူပ်ႉ လွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ လိူဝ်ႁႅင်း။ ဝၢၼ်ႈၵူၼ်း ႁူဝ်ၵူၼ်း 1,000 ပၢႆ ႁူပ်ႉလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇလိူဝ်ႁႅင်း...

မိူင်းပရူးၼၢႆး သင်ႇၵိုတ်းၵၢၼ်ၸႂ်ႉမၢႆမီႈပၼ်တၢမ်ႇတၢႆ ၵေႊ(ၸၢႆးႁၵ်ႉၸၢႆး) လင်လုမ်ႈၾႃႉသႄႉ သွမ်းဝႃႈပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း

ဝၼ်းထိ 6 BBC ႁၢႆးငၢၼ်းဝႃႈ ၶုၼ်ႁေႃၶမ်း Sultan  ၸဝ်ႈ Hassan  Bolkiah မိူင်းပရူးၼၢႆး သင်ႇႁႂ်ႈၵိုတ်းလွင်ႈၸႂ်ႉမၢႆမီႈ ပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇတၢႆ ၸၢႆးတေႃႇၸၢႆးႁၵ်ႉၵၼ် ၊...
ၼ်းမိူင်းသီႇသႅင်ႇ ႁူမ်ႈၵၼ် ပႆၼႄၵၢင်ၸႂ်

ၵူၼ်းမိူင်းသီႇသႅင်ႇ ပႆတၢင်း ၼႄၵၢင်ၸႂ် တုၵ်းယွၼ်းၶိုၼ်းတီႈလိၼ်သူၼ်ႁႆႈၼႃး ဢၼ်ၺႃးတပ်ႉသိုၵ်းယိုတ်းဝႆႉ

ၵူၼ်းမိူင်းသီႇသႅင်ႇ ႁူမ်ႈၵၼ်ပႆတၢင်း ၼႄၵၢင်ၸႂ် တုၵ်းယွၼ်းၶိုၼ်း တီႈလိၼ်သူၼ်ႁႆႈၼႃး ဢၼ်တပ်ႉသိုၵ်းလူင် ပွင်ၸိုင်ႈ မၢၼ်ႈ ယိုတ်းဝႆႉ ပီယၢဝ်းၶၢဝ်းႁိုင်။ ပိူင်လူင်မႆႈၸႂ်တႃႇလုၵ်ႈလၢၼ် ဢမ်ႇမီးတီႈၽုၵ်ႇသွမ်ႈႁႃၵိၼ် ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 01/05/2019...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း