Sunday, March 24, 2019
Home ၶၢဝ်ႇ သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း

သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၽိုတ်ႉႁိမ်ပိုၼ်ႉတီႈၵၼ်လႄႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၼမ်မႃးထႅင်ႈ

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၽိုတ်ႉႁိမ်ပိုၼ်ႉတီႈၵၼ်လႄႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈသီႇပေႃႉ တိူဝ်းၼမ်မႃးထႅင်ႈ တေႃႈလဵဝ် မီး ၵႂႃႇၶိုၼ်း 2,000 ပၢႆယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 14/03/2019 ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်ပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈဝႆႉတီႈ...

ၵူၼ်းၼုမ်ႇယၢင်းလႅင် တုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈၶၢႆႉႁုၼ်ႇႁၢင်ႈ ၸွမ်ႁၢၼ် ဢွင်ႇသၢၼ်း ဢွၵ်ႇသူၼ်မွၵ်ႇၵၢင်ဝဵင်းလွႆၶေႃ

ၵူၼ်းၼုမ်ႇမိူင်းယၢင်းလႅင် တုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၸႄႈမိူင်းယၢင်းလႅင် (ၵယႃး) ၶၢႆႉယၢႆႉ ႁုၼ်ႇႁၢင်ႈ ၸွမ်ႁၢၼ် ဢွင်ႇသၢၼ်း ၶီႇမႃႉ ဢၼ်ပၵ်းဝႆႉၼႂ်းသူၼ်မွၵ်ႇ ၵၢင်ဝဵင်းလွႆၶေႃၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈၶၢႆႉယဝ်ႉ ၼႂ်းၵၢင်လိူၼ်ၼႆႉ။ ဝၼ်းတီႈ 17/03/2019...

သိုၵ်း RCSS တင်း SSPP ယိုဝ်းၵၼ် ၵူၼ်းမိူင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ တိူဝ်ႉၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇ

သိုၵ်း SSPP တင်း သိုၵ်း RCSS တိုၵ်းယိုဝ်းၵၼ်ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉလႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းထုင်ႉၼမ်ႉလၼ်ႈ ႁိမ်း ဝၢၼ်ႈၼႃးမၢၵ်ႇၶေႃၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ လႆႈတိူဝ်ႉၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇၸွမ်း ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 12/03/2019 ၸၢႆးၵႃႇလိင်ႇ...

ဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး ၸတ်းႁဵတ်း ဝၼ်းၼၢင်းယိင်းလုမ်ႈၾႃႉ

ဝၼ်းၼၢင်းယိင်းလုမ်ႈၾႃႉ International Women Day ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ တီႈဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး မီးၵူၼ်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ႁူဝ်ပၢၵ်ႇ ဝႃႈၼႆ။ ပၢင်ၵႅဝ်ႈဝၼ်းၼၢင်းယိင်းလုမ်ႈၾႃႉၼႆႉ ၸတ်းႁဵတ်းတီႈ ႁူင်းႁေႃ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး မိူဝ်ႈ...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၵမ်ႈၽွင်ႈပွၵ်ႈၶိုၼ်းဝၢၼ်ႈသေတႃႉ မၢင်ၸိူဝ်းသမ်ႉတိုၵ်ႉပၢႆႈၶဝ်ႈဝဵင်းမႃးထႅင်ႈ

သိုၵ်း RCSS တင်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းတေႃႇၵၼ် မၢင်ပိုၼ်ႉတီႈ ငဝ်းလၢႆးယဵၼ်ဝႆႉလႄႈ ၸိူဝ်း ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၵမ်ႈၽွင်ႈ ပွၵ်ႈႁိူၼ်းၶိုၼ်း၊ မၢင်ဝၢၼ်ႈသမ်ႉ တိုၵ်ႉပၢႆႈၶဝ်ႈဝဵင်းသီႇပေႃႉမႃးထႅင်ႈၵေႃႈမီး ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 11/03/2019 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ...

ၵူၼ်းမိူင်း သီႇပေႃႉ ႁိမ်း 400 ၵေႃႉ ပၢႆႈပွၵ်ႈ/ ၵႂႃႇမႃး ၼႂ်းၵႄႈပၼ်ႁႃၵၢၼ်သိုၵ်း

ၽွင်းသိုၵ်း RCSS တင်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ ၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းတေႃႇၵၼ် ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းယူႇၼၼ်ႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၵူၼ်းသူၼ် ႁိမ်း 400 ၸိူဝ်းယူႇထုင်ႉလီလူႉ သီႇပေႃႉ ပွၵ်ႈၶိုၼ်းဝၢၼ်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ 10/03/2019...

TNLA ငွႆးယိုဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တိူဝ်ႉၺႃးၵူၼ်းမိူင်းငေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်းၸွမ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ

သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ငွႆးယိုဝ်းသၢႆသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၼႂ်းမိူင်းငေႃႉ ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ယိုဝ်းတိူဝ်ႉၺႃး ၵူၼ်းမိူင်း ပိုၼ်ႉတီႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းၸွမ်း။ ဝၼ်းတီႈ 9/3/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10 မူင်းပၢႆ...

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉၶိူင်ႈဝိၼ် ယိုဝ်းတပ်ႉပၢင်သဝ်း SSPP/SSA

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉၶိူင်ႈဝိၼ် ယိုဝ်းတပ်းပၢင်သဝ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး တီႈလွႆပၢင်ၶႃး ဢၼ်မီးၼႂ်းၵႄႈ 4 ၸႄႈဝဵင်း - သီႇပေႃႉ၊ မိူင်းယႆ၊ မိူင်းၵိုင်လႄႈ ၵေးသီး။ ဝၼ်းတီႈ...

သိုၵ်း RCSS တင်း SSPP ယိုဝ်းၵၼ်လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈပၢႆႈ မီးႁိမ်း 2,500 ၵေႃႉ

သိုၵ်း RCSS တင်း SSPP ယိုဝ်းၵၼ်လႄႈ တေႃႈလဵဝ် ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈယၢၼ်ႁိူၼ်းယေး တီႈယူႇ ၵႂႃႇပိုင်ႈႁူမ်ႈၽူၺ်းဝတ်ႉဝႃးၽႃသိူဝ်ႇ မီးၵႂႃႇႁိမ်းၵူၼ်း 2,500 ၵေႃႉ။ တေႃႇထိုင်ဝၼ်းတီႈ...

ၵူၼ်းမၢၼ်ႈလီႈ 10 ၵေႃႉ ႁၢႆဝႆႉၼႂ်းၵႄႈပၢင်တိုၵ်း ၽွင်းႁူဝ်လိူၼ်ၼႆႉ

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 1 လိူၼ်မၢတ်ႊၶျ်ၼႆႉ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၼင်ႇၵၼ် ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ႁိမ်းမၢၼ်ႈလီႈ ၼိူဝ်သဵၼ်ႈ တၢင်း ၼမ်ႉတူႈ - သီႇပေႃႉၼၼ်ႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 10 ၵေႃႉ...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း