သိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉ

လိၼ်ၵူၼ်ႇ သဵၼ်ႈတၢင်းမိူင်းငေႃႉ-ၵျွၵ်ႉမႄး

0
ၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်း လိၼ်လွႆၵူၼ်ႇၼႂ်းၵႄႈသဵၼ်ႈတၢင်း မိူင်းငေႃႉ -ၵျွၵ်ႉမႄး လွင်ႈၵႂႃႇမႃး ၶၢင်ႉၶမ် ပိၵ်ႉတၼ်ၵႂႃႇၸူဝ်ႈၵမ်း။ ၾူၼ်တူၵ်း ဝၼ်းတီႈ 18/8/2021 သေ လွႆၵူၼ်ႇပိၵ်ႉၼၢင်သဵၼ်ႈတၢင်း၊ တေႃႇထိုင်ဝၼ်းတီႈ 19 ၾၢႆႇသဵၼ်ႈတၢင်းလႄႈ...

ၼမ်ႉမၢဝ်းၼွင်းလူၼ်ႉၾင်ႇ တႄႇထူမ်ႈၶဝ်ႈတၢင်းၾင်ႇဢိူင်ႇ 19 ဝၢၼ်ႈ မူႇၸေႊ

0
ၾူၼ်တူၵ်းထႅင်ႈတင်းၶိုၼ်းလႄႈ မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းတီႈ 19/8/2021 ၼမ်ႉမၢဝ်းလူၼ်ႉၾင်ႇ ၼွင်းထူမ်ႈ ၸိူဝ်းယူႇၸွမ်းသၢပ်ႇၼမ်ႉမၢဝ်း။ ၵူၼ်းၼုမ်ႇမူႇၸေႊ ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ - “ ၼႂ်ၼႆႉ ၼမ်ႉမၢဝ်းၼွင်း ထူမ်ႈထိုင်မၢၼ်ႈတိုင်းလူင်ၽၢႆႇၼႃႈ (ၾၢႆႇဝၼ်းတူၵ်း တၢင်းဢိူင်ႇ...

ၾူၼ်တူၵ်းလၢႆဝၼ်းထပ်းၵၼ်လႄႈ ၼမ်ႉတူႈၶိုၼ်ႈသုင်

0
ၾူၼ်တူၵ်းႁႃႇယႂ်ႇထပ်းၵၼ်လၢႆဝၼ်းလႄႈ ၼမ်ႉတူႈၼွင်း၊ သင်ဝႃႈၾူၼ်သိုပ်ႇတူၵ်းထႅင်ႈတႄႉ ၸၢင်ႈလူၼ်ႉၾင်ႇ ၊ ၵူၼ်းယူႇၸွမ်းသၢပ်ႇၼမ်ႉ ၾၢင်ႉယူႇၾၢင်ႉၵိၼ်။ တီႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၵေႃႈ ၼမ်ႉပေႃႈ ဢၼ်လႆၶဝ်ႈၼမ်ႉတူႈၼၼ်ႉ ၼွင်းလႄႈ မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းတီႈ 18/8/2021 ၼမ်ႉတူႈၶိုၼ်ႈသုင်...

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပွတ်းဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၼမ်ႉၸႂ်ႉ/ ၵိၼ်

0
ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈၸိင်း ဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇလိူဝ်ႁႅင်း လွင်ႈၼမ်ႉၸႂ်ႉ/ ၵိၼ် ဝႃႈၼႆ။ ၵူၼ်း ၼႂ်းဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈၸိင်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ ယၢမ်းလဵဝ်ၼမ်ႉၼႆႉ...

ၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်း ၼမ်ႉလုပ်ႇၼွင်းထူမ်ႈ တူင်ႈၼႃး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယႆ

0
ၼမ်ႉလုပ်ႇၼွင်းထူမ်ႈ တူင်ႈၼႃးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယႆ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၵူၼ်းမိူင်း ထူပ်းလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ။  ၾူၼ်တူၵ်းထပ်းၵၼ် လၢႆဝၼ်း ထိုင်မႃး မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 16/8/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၼမ်ႉယႆ ၼမ်ႉၼႃးၶူဝ်...

ၼမ်ႉထူမ်ႈ ပွၵ်ႉယွမ်ႇၼႂ်းဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း လၢႆလၢႆတီႈ

0
ၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်း ၼမ်ႉႁူၺ်ႈ/ ပႃႇ လႆထူမ်ႈ ၼႂ်းဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ပဵၼ်လၢႆတီႈ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 11/8/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ယွၼ်ႉၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်းသေ ၼမ်ႉႁူၺ်ႈ/ ပႃႇ...

ၶွမ်ႊပၼီႊဢၢၼ်းၶႂၢၵ်ႈၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ်ထႅင်ႈတီႈတၢင်ႉယၢၼ်း မႃးႁူၺ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢမ်ႇၽွမ်ႉ

0
ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းဢိူင်ႇၼႃးႁူၵ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း ဢမ်ႇၽွမ်ႉဢမ်ႇလႆႈၸႂ်ၶွမ်ႊပၼီႊတေမႃးၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ်ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၊ တႅမ်ႈလိၵ်ႈတုၵ်းယွၼ်းထိုင်ပႃႇတီႇလႄႈတပ်ႉသိုၵ်းတႆး ႁႂ်ႈၸွႆႈႁၢမ်ႈပၼ်ဝႃႈၼႆ။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢိူင်ႇၼႃးႁုၵ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ-“ၶွမ်ႊပၼီႊ ငူၺ်ႇယီႇပလႄး မႃးႁူၺ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢေႃႈ။ ၶဝ်ၶႂ်ႈမႃးၶုတ်းထၢၼ်ႇထႅင်ႈတီႈလိၼ်သူၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 15 ၵေႃႉၼႆ လႄႈ ၶဝ်ႁႂ်ႈၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇ...

ၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်း ၼမ်ႉထူမ်ႈထုင်ႉ မူႇဝၢၼ်ႈၼႃးႁႆးလူင် ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း

0
ၾူၼ်တူၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းထပ်းၵၼ် လၢႆဝၼ်း၊ ၵႄးၼမ်ႉၶမ်း လုပ်ႇၼွင်းထူမ်ႈ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼႃးႁႆးလူင် ဢိူင်ႇမိူင်း လဵၼ်း ၸႄႈ ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵမ်ႈၽွင်ႈ ပေႃးလႆႈၵႂႃႇၼွၼ်းတီႈဝတ်ႉ။ ဝၼ်းတီႈ 26/7/2021 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ...

ၼမ်ႉတဵင်း ၼွင်းလူၼ်ႉၾင်ႇ ထူမ်ႈႁၢၼ်ႉတၢင်းၶၢႆလႄႈႁိူၼ်းယေး တီႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း

0
ၾူၼ်တူၵ်းထပ်းၵၼ်မႃးလၢႆဝၼ်းသေ ၼမ်ႉတဵင်းယိုင်ႈ လုပ်ႇၼွင်းထူမ်ႈ ၸွမ်းၾင်ႇ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်းၶွင်တၢင်းၵိၼ် ၸိူဝ်းႁိမ်းၾင်ႇၼမ်ႉၼၼ်ႉ လႆႈလူႉသုမ်း ၼမ်ႉထူမ်ႈၼွင်းပႅတ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ...

ၼမ်ႉလုပ်ႇၼွင်းထူမ်ႈ ၼႂ်းမိူင်းယွင်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်း

0
ၾူၼ်တူၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းထပ်းၵၼ် လၢႆဝၼ်းသေ ၼမ်ႉႁူၺ်ႈၼမ်ႉပႃႇလႆ လုပ်ႇၼွင်းထူမ်ႈ ၼႂ်းတူင်ႈၼႃး ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယွင်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းတီႈ 20/7/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မႄႈၼမ်ႉဝၢင်း လုပ်ႇၼွင်းထူမ်ႈ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈလိူဝ်ႇ...

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပၼ်ၶွမ်ႊပၼီႊ ၼွၵ်ႈမိူင်း ၵေႃႇသၢင်ႈၾၢႆ ၼိူဝ်မႄႈၼမ်ႉၶူင်း

0
  ၶွမ်ႊပၼီႊၼွၵ်ႈမိူင်း  ၶိုင်တႃႇၵေႃႇသၢင်ႈၾၢႆၼိူဝ်မႄႈၼမ်ႉၶူင်း ၽွင်းၵူၼ်းမိူင်းတိုၵ်ႉ သၢၼ်ၶတ်းသိုၵ်မၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းလႄႈ ၽွင်းဝၢၼ်ႈမိူင်းတိုၵ်ႉပဵၼ်ၽိုၼ်းပဵၼ်ၾႆး ၵူၼ်းမိူင်းလူႉယႂ်ႇတၢႆၼမ်  ၊ ႁႅင်းၾႆးၾႃႉ တႃႇ 90 % တေတေႃႉဢွၵ်ႇၶၢႆတၢင်းမိူင်းၶႄႇ ၼႆယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ...

ၵူၼ်းၼုမ်ႇၼမ်ႉၶမ်း ႁူမ်ႈၵၼ်ၽုၵ်ႇတူၼ်ႈမႆႉ တီႈဝၢၼ်ႈမႂ်ႇႁူဝ်ပၢင်ႇ

0
ၵူၼ်းၼုမ်ႇၼမ်ႉၶမ်း - မိူင်းဝီး - ၸေႊလၢၼ်ႉ ႁူမ်ႈၵၼ်သေ ၵႂႃႇၽုၵ်ႇတူၼ်ႈမႆႉ တီႈဝၢၼ်ႈႁူဝ်ပၢင်ႇ ဢၼ်ယၢၼ်ၵႆဝဵင်း ၼမ်ႉၶမ်း မွၵ်ႈ 30 လၵ်း တူၼ်ႈမႆႉမွၵ်ႈ...

ၾႃႉၽႃႇ ၵူၼ်းၼမ်ႉလၼ်ႈ မၢတ်ႇ 1 တၢႆ 1

0
ၾႃႉၽႃႇသႂ်ႇ ဢွၼ်ႇၸၢႆးၼုမ်ႇ ၼမ်ႉလၼ်ႈ 2 ၵေႃႉ ၽွင်းတိုၵ်ႉႁဵတ်းႁႆႈ မၢတ်ႇ 1 တၢႆ 1 ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 24/5/2021 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း...

ၼႂ်းလိူၼ်မေႊၼႆႉ ၾႃႉၽႃႇ ထၢတ်ႈမူၺ်ႇတေႃႇ/ ၵွင်းမူး ၼႂ်းမိူင်းတႆး လၢႆတီႈ

0
ၼႂ်းလိူၼ်မေႊၼႆႉၵူၺ်း ၾႃႉၽႃႇသႂ်ႇ ထၢတ်ႈ/ ၵွင်းမူး ပဵၼ်လၢႆသူႇ တၢင်းမိူင်းတႆး ပွတ်းႁွင်ႇလႄႈ ပွတ်းၸၢၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 24/5/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ မွၵ်ႈ 1...

ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ၸႄႈမိူင်းၶၢင် ႁူမ်ႈၵၼ် ၽုၵ်ႇတူၼ်ႈမႆႉ 50 တူၼ်ႈပၢႆ

0
ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ၼႂ်းၸႄႈမိူင်းၶၢင် ႁူမ်ႈၵၼ် တူင်ႉၼိုင် ၽုၵ်ႇတူၼ်ႈမႆႉ မႆႉၸၢမ်ၵႃးလႄႈ မႆႉသၢင်းၶမ်း တႃႇ 51 တူၼ်ႈ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 24/5/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း