Tuesday, December 7, 2021

သိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉ

လူမ်းလႅင်ႉၶဝ်ႈ ႁူင်းႁဵၼ်းပရႁိတၼွင်ၽႃ ၶူဝ်လမ် လူႉၵွႆ လုၵ်ႈႁဵၼ်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇယူႇသဝ်းႁဵၼ်းလိၵ်ႈ

0
ႁူင်းႁဵၼ်းပရႁိတ ၼွင်ၽႃ ဝဵင်းၶူဝ်လမ် (ၵျွင်းၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ) ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၺႃးလူမ်းလႅင်ႉၽတ်ႉပဝ်ႇလႄႈ လင်ၶႃးႁူင်းႁဵၼ်းပိဝ် ၊ လုၵ်ႈႁဵၼ်း လႄႈၶူးသွၼ် ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇယူႇသဝ်းၵိၼ်သၢင်ႈ ႁဵၼ်းလိၵ်ႈလၢႆး။ လူမ်းလႅင်ႉၽတ်ႉပဝ်ႇမိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းတီႈ 11/4/2021 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 3...

SHRF တိုၵ်းသူၼ်း ၶွမ်ႊပၼီႊ Razel – Bec ႁႂ်ႈၵိုတ်းယၢင်ႉၶူင်းၵၢၼ်သၢင်ႈၾၢႆ ၼႂ်းမိူင်းတႆး

SHRF တိုၵ်းသူၼ်းထိုင် ၶွမ်ႊပၼီႊ Razel – Bec ၾရင်ႊသဵတ်ႊႁႂ်ႈၵိုတ်းယင်ႉၶူင်းၵၢၼ်သၢင်ႈၾၢႆ ၼႂ်းမိူင်းတႆး မိူၼ်ၼင်ႇၶွမ်ႊပၼီႊ EDF ဢၼ်ၵိုတ်းယင်ႉၶူင်းၵၢၼ်ၵႂႃႇ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 12/4/2021...

SHRF သၢၼ်ၶတ်း ၶွမ်ႊပၼီႊၼွၵ်ႈမိူင်း ဢၼ်ၶုတ်းႁႃၶမ်း ၼႂ်းမိူင်းတႆး ၽွင်းဝၢၼ်ႈမိူင်းသုၵ်ႉသၵ်ႉ

SHRF ဢွၵ်ႇႁၢႆးငၢၼ်း သၢၼ်ၶတ်းၶွမ်ႊပၼီႊၼွၵ်ႈမိူင်း ဢၼ်ၸၢမ်းၶုတ်းၶူၼ်ႉႁႃၶမ်း ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ၽွင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ၶႃႈႁႅမ်ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈမိူင်းတႆးတၢႆ ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 1/4/2021 ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း...

ၾႆးမႆႈႁိူၼ်း ၵူၼ်းမိူင်း သႅၼ်ဝီ သွင်လင်

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 17/3/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 9:20 မူင်း ၾႆးမႆႈႁိူၼ်း ၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈ ပွၵ်ႉ 1 သေးတၢၼ်း သွင်လင်...

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ မိူင်းယႆ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်သွၼ် ၵွပ်ႈ/ၵပ်းတူၼ်ႈမႆႉ

0
ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၸိူဝ်းယူႇတၢင်းထုင်ႉ ၸဵင်ႇၸၢၼ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇသီႇပေႃႉ ဢၼ်တိတ်းၵပ်းမႃး တၢင်းထုင်ႉမိူင်းယႆ၊ ပႃးၸဵမ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယႆ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၾိုၵ်းသွၼ် ၵွပ်ႈၵပ်းတူၼ်ႈမႆႉ ။ ပၢင်သွၼ်ၼႆႉ ၸတ်းႁဵတ်း ဝၼ်းတီ 11 –...

ၵူၼ်းၼုမ်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ႁႂ်ႈၵိုတ်းၶူင်းၵၢၼ်လူင်ယေးငိုၼ်းလုမ်ႈၾႃႉ ၼႂ်းမိူင်းတႆး

0
ဝၼ်းတီႈ 27/1/2021 ပူၼ်ႉမႃး ၸုမ်း Shan State Ethnic Youth Federation ဢၼ်မီးၵူၼ်းၼုမ်ႇ 30 ၸုမ်း ၶဝ်ႈပႃးဝႆႉၼၼ်ႉတုၵ်းယွၼ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ...

ၾၢႆႇၽွင်းငမ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ႁွင်ႉၽူႈဢွၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်း သၢၼ်ၶတ်းၾၢႆၼမ်ႉတူႈ ၵႂႃႇႁူပ်ႉ

ဢိင်ၼိူဝ် ၵူၼ်းမိူင်း 2,000 ပၢႆ ႁူမ်ႈၵၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်း ယိုၼ်ႈလိၵ်ႈသၢၼ်ၶတ်းၾၢႆၼမ်ႉတူႈထိုင် ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ၸိုင်ႈမိူင်းၼၼ်ႉသေ ယူႇတီႈၵေႃၵမ်ၵၢၼ်ၾၢႆႇၽွင်းငမ်းၸႄႈဝဵင်း ႁွင်ႉ ၽူႈဢွၼ်လူင်းလႆးမိုဝ်းသၢၼ်ၶတ်းၾၢႆၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၵႂႃႇႁူပ်ႉထူပ်းတွင်ႈထၢမ် ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 25/1/2021 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ...

ၵူၼ်းမိူင်းၼၢႆး မႆႈၸႂ် မီးၵူၼ်း/ၶွမ်ႊပၼီႊ တေၶိုင်ဢၢင်ႈယႃႉၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ် တီႈႁူဝ်ၼမ်ႉႁူးၸၢၵ်ႈတေႃႇ

ၼႂ်းပီ 2020 ၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းၼၢႆး ဢွၼ်ၵၼ်မႆႈၸႂ် လွင်ႈလႆႈငိၼ်းၶၢဝ်ႇဢွၵ်ႇမႃးဝႃႈ တီႈဝၢၼ်ႈၼမ်ႉမေႃႇငိုၼ်း ဢိူင်ႇႁၢႆး ၽၵ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင် ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ဢၼ်တိတ်းၸပ်း ၵၼ်တၢင်းဢွင်ႈတီႈၼမ်ႉႁူး...

ၵူၼ်းမိူင်းၼၢႆး ႁူမ်ႈၵၼ် ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ယွၼ်းသူးတိူင်ႇၵၢဝ်ႇပၼ်ၼမ်ႉလိၼ် ႁိၼ်ၽႃလႄႈ တူၼ်ႈမႆႉတူၼ်ႈတွၵ်ႇ

ၵူၼ်းမိူင်းၼၢႆး ႁူမ်ႈၵၼ် ဢဝ်ၽႃႈသၢင်ႇၵၢၼ်း မတ်ႉတူၼ်ႈမႆႉ တိူင်ႇၵၢဝ်ႇယွၼ်းသူး ၼမ်ႉလိၼ်ႁိၼ်ၽႃ “ႁႂ်ႈၵႄးၼမ်ႉ ၵူႈသၢႆ ၵူႈတိုင်း ၵူႈႁူၺ်ႈ လႆႈလႆလွတ်ႈၽေး တူၼ်ႈမႆႉၵူႈတူၼ်ႈ ႁႂ်ႈသိုပ်ႇမီးၼမ်ႉတႃႇလဵင်ႉသၢႆၸႂ် လႄႈ...

ၾႆးမႆႈႁူင်းၵဵပ်းၼမ်ႉမၼ်း ႁိမ်းဝဵင်းမႂ်ႇဝၢၼ်ႈႁႆး လူႉသုမ်းၼပ်ႉပၢၵ်ႇသႅၼ်

0
ပွတ်းၼႂ်မိူဝ်ႈၼႆႉ ၾႆးမႆႈႁူင်းၵဵပ်းၼမ်ႉမၼ်း တီႈႁိမ်းဝဵင်းမႂ်ႇဝၢၼ်ႈႁႆး ၸႄႈဝဵင်းၵေးသီး၊ လူႉသုမ်းၼပ်ႉပၢၵ်ႇသႅၼ် ၼႆယဝ်ႉ။ ဝၼ်းတီႈ 24/11/2020 မိူဝ်ႈၼႆႉ ၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈယၢမ်း 8 မူင်းပၢႆ၊ ၵိူတ်ႇပိူင်ပဵၼ်ၾႆးၾႃႉသျွတ်ႉသေ ၾႆးမႆႈႁူင်းၵဵပ်းၼမ်ႉမၼ်းတီႈၼိုင်ႈ  ၾၢႆႇဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈၼွင်ႁီး...

ၵူၼ်းမိူင်းသၢပ်ႇၼမ်ႉတူႈ ၸူမ်းၸွမ်း လွင်ႈၶွမ်ႊပၼီႊထွၼ်ဢွၵ်ႇၶူင်းၵၢၼ်သၢင်ႈၾၢႆ

ၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းယူႇၸွမ်းသၢပ်ႇၼမ်ႉတူႈ ဢွၼ်ၵၼ်ႁူမ်ၸူမ်းၸွမ်း လွင်ႈၶွမ်ႊပၼီႊမိူင်းသဝိတ်ႊၸိူဝ်ႊလႅၼ်ႊ ထွၼ်ဢွၵ်ႇ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၶူင်းၵၢၼ်သၢင်ႈၾၢႆယေးယႂႃႇတွၼ်ႈၼိူဝ် ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 27/10/2020 ယူႇတီႈၵေႃၵပ်းသၢၼ်တူင်ႉၼိုင်မႄႈၼမ်ႉ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ လွင်ႈၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်း ပိုၼ်ႉတီႈႁူမ်ၸူမ်းၸွမ်း...

ၵူၼ်းမိူင်းတႆးၼပ်ႉႁဵင်ယိုၼ်ႈလိၵ်ႈၸူး တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းၸူႉၵျီႇ ႁႂ်ႈၵိုတ်းယင်ႉၵၢၼ် သၢင်ႈၾၢႆၼိူဝ်မႄႈၼမ်ႉတူႈတင်းမူတ်း

ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ 2 ႁဵင်ပၢႆ လူင်းလၢႆးမိုဝ်း တႅမ်ႈလိၵ်ႈတုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈၵိုတ်းၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈၾၢႆၼိူဝ်မႄႈၼမ်ႉတူႈ သေ သူင်ႇ ၸူး  ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ၸိုင်ႈ မိူင်း  တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းၸူႉၵျီႇ  ဢၼ်ပဵၼ်ၽူႈၼမ်းပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း NLD...

တွမ်ႇၼမ်ႉတႃ လပ်ႉလင်မိူင်ၶမ်း

ဝၢၼ်ႈၼႃးႁႆးလူင် ၼႆႉ ပဵၼ်ယွင်ၶဝ်ႈ ယေးၶဝ်ႈ ပဵၼ်ထုင်ႉဢၼ်ဢွၵ်ႇ ၶဝ်ႈၶႅမ်ႉ၊ ၶဝ်ႈလီ၊ လိၼ်ၸမ်ႉ ၼမ်ႉလိူင်ႇ၊ သၽႃႇဝ မီးၵႃႈၶၼ်လႄႈ ၵေးၼမ်ႉၵေႃႈ မီးၸိုဝ်ႈဝႃႈ ၼမ်ႉၶမ်း၊...

ၼႂ်းၵိင်ႇၸႄႈဝဵင်းၶူဝ်လမ် ၾႆးမႆႈဝိႁၢရ်လင်႞ သုမ်းၶူဝ်းၵျွင်းၶၼ်ငိုၼ်းဢမ်ႇယွမ်းပၢၵ်ႇသႅၼ်

ၼႂ်းၵိင်ႇၸႄႈဝဵင်းၶူဝ်လမ်ၼၼ်ႉ ၾႆးမႆႈဝတ်ႉ/ၵျွင်းလုၵ်းလူင် ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း ၶူဝ်းၶွင်ငိုၼ်းတွင်း ၶိူင်ႈၸႂ်ႉ ၶူဝ်းသွႆ ပႃးၸဵမ် ႁုၼ်ႇႁၢင်ႈပုတ်ႉထၸဝ်ႈ ပႃးၵႂႃႇၸွမ်းၾႆးတင်းမူတ်း ၶၼ်ငိုၼ်းယွမ်းမွၵ်ႈ ႁိမ်းပၢၵ်ႇသႅၼ်။ ဝၼ်းတီႈ 11/10/2020 တဵင်ႈၶိုၼ်းၸၢႆႉယၢမ်း 2...

ၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်း ၼမ်ႉႁူၺ်ႈၼမ်ႉလွႆၼွင်းၶဝ်ႈဝၢၼ်ႈ တီႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ

0
ၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်းလႄႈ ၼမ်ႉလွႆၼွင်းၶဝ်ႈဝၢၼ်ႈ ထူမ်ႈႁိူၼ်းယေး ၊ ဝူဝ်းၵႂၢႆးလွင်ႈၸွမ်းၼမ်ႉ တီႈဝၢၼ်ႈမိူင်းႁွင်း ၼႂ်းဢိူင်ႇၼမ်ႉတိုင်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ လုသုမ်းၼမ် ဝူဝ်းၵႂၢႆးလွင်ႈၸွမ်းၼမ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းတီႈ 5/10/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ ၾူၼ်လူမ်းၽတ်ႉပဝ်ႇတူၵ်းႁႅင်းလႄႈ...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း