Tuesday, December 7, 2021

သိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉ

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပွတ်းဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၼမ်ႉၸႂ်ႉ/ ၵိၼ်

0
ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈၸိင်း ဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇလိူဝ်ႁႅင်း လွင်ႈၼမ်ႉၸႂ်ႉ/ ၵိၼ် ဝႃႈၼႆ။ ၵူၼ်း ၼႂ်းဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈၸိင်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ ယၢမ်းလဵဝ်ၼမ်ႉၼႆႉ...

ၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်း ၼမ်ႉလုပ်ႇၼွင်းထူမ်ႈ တူင်ႈၼႃး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယႆ

0
ၼမ်ႉလုပ်ႇၼွင်းထူမ်ႈ တူင်ႈၼႃးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယႆ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၵူၼ်းမိူင်း ထူပ်းလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ။  ၾူၼ်တူၵ်းထပ်းၵၼ် လၢႆဝၼ်း ထိုင်မႃး မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 16/8/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၼမ်ႉယႆ ၼမ်ႉၼႃးၶူဝ်...

ၼမ်ႉထူမ်ႈ ပွၵ်ႉယွမ်ႇၼႂ်းဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း လၢႆလၢႆတီႈ

0
ၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်း ၼမ်ႉႁူၺ်ႈ/ ပႃႇ လႆထူမ်ႈ ၼႂ်းဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ပဵၼ်လၢႆတီႈ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 11/8/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ယွၼ်ႉၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်းသေ ၼမ်ႉႁူၺ်ႈ/ ပႃႇ...

ၶွမ်ႊပၼီႊဢၢၼ်းၶႂၢၵ်ႈၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ်ထႅင်ႈတီႈတၢင်ႉယၢၼ်း မႃးႁူၺ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢမ်ႇၽွမ်ႉ

0
ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းဢိူင်ႇၼႃးႁူၵ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း ဢမ်ႇၽွမ်ႉဢမ်ႇလႆႈၸႂ်ၶွမ်ႊပၼီႊတေမႃးၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ်ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၊ တႅမ်ႈလိၵ်ႈတုၵ်းယွၼ်းထိုင်ပႃႇတီႇလႄႈတပ်ႉသိုၵ်းတႆး ႁႂ်ႈၸွႆႈႁၢမ်ႈပၼ်ဝႃႈၼႆ။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢိူင်ႇၼႃးႁုၵ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ-“ၶွမ်ႊပၼီႊ ငူၺ်ႇယီႇပလႄး မႃးႁူၺ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢေႃႈ။ ၶဝ်ၶႂ်ႈမႃးၶုတ်းထၢၼ်ႇထႅင်ႈတီႈလိၼ်သူၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 15 ၵေႃႉၼႆ လႄႈ ၶဝ်ႁႂ်ႈၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇ...

ၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်း ၼမ်ႉထူမ်ႈထုင်ႉ မူႇဝၢၼ်ႈၼႃးႁႆးလူင် ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း

0
ၾူၼ်တူၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းထပ်းၵၼ် လၢႆဝၼ်း၊ ၵႄးၼမ်ႉၶမ်း လုပ်ႇၼွင်းထူမ်ႈ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼႃးႁႆးလူင် ဢိူင်ႇမိူင်း လဵၼ်း ၸႄႈ ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵမ်ႈၽွင်ႈ ပေႃးလႆႈၵႂႃႇၼွၼ်းတီႈဝတ်ႉ။ ဝၼ်းတီႈ 26/7/2021 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ...

ၼမ်ႉတဵင်း ၼွင်းလူၼ်ႉၾင်ႇ ထူမ်ႈႁၢၼ်ႉတၢင်းၶၢႆလႄႈႁိူၼ်းယေး တီႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း

0
ၾူၼ်တူၵ်းထပ်းၵၼ်မႃးလၢႆဝၼ်းသေ ၼမ်ႉတဵင်းယိုင်ႈ လုပ်ႇၼွင်းထူမ်ႈ ၸွမ်းၾင်ႇ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်းၶွင်တၢင်းၵိၼ် ၸိူဝ်းႁိမ်းၾင်ႇၼမ်ႉၼၼ်ႉ လႆႈလူႉသုမ်း ၼမ်ႉထူမ်ႈၼွင်းပႅတ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ...

ၼမ်ႉလုပ်ႇၼွင်းထူမ်ႈ ၼႂ်းမိူင်းယွင်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်း

0
ၾူၼ်တူၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းထပ်းၵၼ် လၢႆဝၼ်းသေ ၼမ်ႉႁူၺ်ႈၼမ်ႉပႃႇလႆ လုပ်ႇၼွင်းထူမ်ႈ ၼႂ်းတူင်ႈၼႃး ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယွင်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းတီႈ 20/7/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မႄႈၼမ်ႉဝၢင်း လုပ်ႇၼွင်းထူမ်ႈ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈလိူဝ်ႇ...

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပၼ်ၶွမ်ႊပၼီႊ ၼွၵ်ႈမိူင်း ၵေႃႇသၢင်ႈၾၢႆ ၼိူဝ်မႄႈၼမ်ႉၶူင်း

0
  ၶွမ်ႊပၼီႊၼွၵ်ႈမိူင်း  ၶိုင်တႃႇၵေႃႇသၢင်ႈၾၢႆၼိူဝ်မႄႈၼမ်ႉၶူင်း ၽွင်းၵူၼ်းမိူင်းတိုၵ်ႉ သၢၼ်ၶတ်းသိုၵ်မၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းလႄႈ ၽွင်းဝၢၼ်ႈမိူင်းတိုၵ်ႉပဵၼ်ၽိုၼ်းပဵၼ်ၾႆး ၵူၼ်းမိူင်းလူႉယႂ်ႇတၢႆၼမ်  ၊ ႁႅင်းၾႆးၾႃႉ တႃႇ 90 % တေတေႃႉဢွၵ်ႇၶၢႆတၢင်းမိူင်းၶႄႇ ၼႆယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ...

ၵူၼ်းၼုမ်ႇၼမ်ႉၶမ်း ႁူမ်ႈၵၼ်ၽုၵ်ႇတူၼ်ႈမႆႉ တီႈဝၢၼ်ႈမႂ်ႇႁူဝ်ပၢင်ႇ

0
ၵူၼ်းၼုမ်ႇၼမ်ႉၶမ်း - မိူင်းဝီး - ၸေႊလၢၼ်ႉ ႁူမ်ႈၵၼ်သေ ၵႂႃႇၽုၵ်ႇတူၼ်ႈမႆႉ တီႈဝၢၼ်ႈႁူဝ်ပၢင်ႇ ဢၼ်ယၢၼ်ၵႆဝဵင်း ၼမ်ႉၶမ်း မွၵ်ႈ 30 လၵ်း တူၼ်ႈမႆႉမွၵ်ႈ...

ၾႃႉၽႃႇ ၵူၼ်းၼမ်ႉလၼ်ႈ မၢတ်ႇ 1 တၢႆ 1

0
ၾႃႉၽႃႇသႂ်ႇ ဢွၼ်ႇၸၢႆးၼုမ်ႇ ၼမ်ႉလၼ်ႈ 2 ၵေႃႉ ၽွင်းတိုၵ်ႉႁဵတ်းႁႆႈ မၢတ်ႇ 1 တၢႆ 1 ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 24/5/2021 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း...

ၼႂ်းလိူၼ်မေႊၼႆႉ ၾႃႉၽႃႇ ထၢတ်ႈမူၺ်ႇတေႃႇ/ ၵွင်းမူး ၼႂ်းမိူင်းတႆး လၢႆတီႈ

0
ၼႂ်းလိူၼ်မေႊၼႆႉၵူၺ်း ၾႃႉၽႃႇသႂ်ႇ ထၢတ်ႈ/ ၵွင်းမူး ပဵၼ်လၢႆသူႇ တၢင်းမိူင်းတႆး ပွတ်းႁွင်ႇလႄႈ ပွတ်းၸၢၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 24/5/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ မွၵ်ႈ 1...

ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ၸႄႈမိူင်းၶၢင် ႁူမ်ႈၵၼ် ၽုၵ်ႇတူၼ်ႈမႆႉ 50 တူၼ်ႈပၢႆ

0
ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ၼႂ်းၸႄႈမိူင်းၶၢင် ႁူမ်ႈၵၼ် တူင်ႉၼိုင် ၽုၵ်ႇတူၼ်ႈမႆႉ မႆႉၸၢမ်ၵႃးလႄႈ မႆႉသၢင်းၶမ်း တႃႇ 51 တူၼ်ႈ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 24/5/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်...

ၼမ်ႉလုပ်ႇၼွင်းထူမ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ႁၢဝ်ႈႁႅင်း

0
ၼမ်ႉႁူၺ်ႈၼမ်ႉပႃႇ လႆၼွင်းထူမ်ႈ ၼႂ်းဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ယွၼ်ႉႁွင်ႈၼမ်ႉ တၼ်/ ၵႅပ်ႈ လႆဢမ်ႇၶိုတ်းတၼ်းသေ လူၼ်ႉၾင်ႇ လုပ်ႇထူမ်ႈ ၸွမ်းသဵၼ်ႈ တႃႈသၢႆတၢင်းလႄႈ ၼႂ်းႁိူၼ်းယေး တင်းၼမ်။ မိူဝ်ႈၼႆႉ...

ၾႆးမႆႈ ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလင်ၼိုင်ႈ တီႈတၢင်ႉယၢၼ်း

0
ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းၵူၼ်း တီႈပွၵ်ႉ 10 ၸႄႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း လင်ၼိုင်ႈ လွင်ႈၵူၼ်း မၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ ဢမ်ႇမီး ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 17/5/2021 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း မွၵ်ႈ 2...

သဵင်တႅၵ်ႇ 4 ၵမ်းထပ်းၵၼ်ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၵူၼ်းမိူင်းတူၵ်းၸႂ်တိုၼ်ႇသၢၼ်ႈ

0
ၼႂ်းၶၢဝ်းၶိဝ်းၼႆႉ သဵင်တႅၵ်ႇသဵင်လင်ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းဢမ်ႇထၢတ်ႇ၊ မိူဝ်ႈဝႃးယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 3 မိၼိတ်ႉၵူၺ်းသဵင်တႅၵ်ႇမေႃးထပ်းၵၼ် 4 ၵမ်းၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းတူၵ်းၸႂ်ၵူဝ်ႁႄ။ ဝၼ်းတီႈ 17/5/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်းလိုၵ်း မွၵ်ႈ 12...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း