သိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉ

ၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်း ၼမ်ႉလုပ်ႇတူင်ႈၼႃး ၵူၼ်းၵဵင်းတွင်း လူႉသုမ်းၼမ်

0
ၶၢဝ်းတၢင်းသွင်သၢမ်ဝၼ်းမႃးၼႆႉ ၼႂ်းဝဵင်းၵဵင်းတွင်း ၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်းသေ ၼမ်ႉလုပ်ႇထူမ်ႈ တူင်ႈၼႃး/ သူၼ် ၵူၼ်းမိူင်း တင်းၼမ်။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 13/11/2021 တႄႇဢဝ် ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 7 မူင်းၶိုင်ႈ...

ၼမ်ႉၼွင်လူမ်ႇ ၼွင်းလုပ်ႇထူမ်ႈ ႁႆႈၼႃးၵူၼ်းမိူင်းပၼ်ႇ

0
လၢႆဝၼ်းမႃးၼႆႉ ၾူၼ်တူၵ်းထပ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈၼမ်ႉၼွင်လူမ်ႇ ၼွင်းလုပ်ႇထူမ်ႈ တူင်ႇႁႆႈၼႃး ၵူၼ်းမိူင်းပၼ်ႇ လူႉသုမ်း တင်းၼမ်။ ၼမ်ႉၼွင်လူမ်ႇ ၼွင်းလုပ်ႇထူမ်ႈ တူင်ႈႁႆႈၼႃး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼွင်လူမ်ႇ၊ ဝၢၼ်ႈတူင်ႈၸူႉလႄႈ...

ၼမ်ႉလုပ်ႇထူမ်ႈ ၼႂ်းဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်ႈ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း

0
မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 1/11/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉၼမ်ႉသၢႆ ၼွင်းလူၼ်ႉၾင်ႇ လုပ်ႇထူမ်ႈ ၸွမ်းၼႂ်းပွၵ်ႉပုင်းထုၼ်၊ မၢၵ်ႇၵႃႇႁူဝ်ၶမ်း၊ သၼ်သၢႆးတႆး၊ သၼ်သၢႆးလိုဝ်ႉ၊ မႄႈၶၢဝ်လႄႈ ပႃႇလႅင် ၼႂ်းဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း...

ၶွမ်ႊပၼီႊ-ပျီႇတူႉၸိတ်ႉဝႃႈတေဢမ်ႇၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ်တီႈတၢင်ႉယၢၼ်း

0
ၶွမ်ႊပၼီႊတင်း ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉ ပၼ်ၵႂၢမ်းမၼ်ႈ/ ၵတိ တီႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းဢိူင်ႇၼႃးႁုၵ်ႇ ဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်းဝႃႈ တေဢမ်ႇသိုပ်ႇၶုတ်းထၢၼ်ႇ ႁိၼ်တီႈမႂ်ႇလႄႈ တေၸုၵ်းမၼ်ႈတၢင်းၾၢႆႇၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 17/10/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9...

ၸဝ်ႈသူၼ်/ၼႃး တၢင်ႉယၢၼ်း 3000 ပၢႆ သၢၼ်ၶတ်း ၶွမ်ႊပၼီႊ ၶႂၢၵ်ႈၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ်

0
ၸဝ်ႈသူၼ်/ၼႃး ၼႂ်းၸႄႈတၢင်ႉယၢၼ်း 3000 ပၢႆ သၢၼ်ၶတ်း ၶွမ်ႊပၼီႊငူၺ်ႇယီႇပလႄး ၸႂ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶၢႆႉဝၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢဝ်ဝၢၼ်ႈယဝ်ႉ ၵမ်းၼႆႉၶိုင်ယိုတ်းဢဝ်တူင်ႈၼႃးထႅင်သေ ၽႅၼ်ၵၢၼ် ၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ်တီႈမႂ်ႇ ထုင်ႉႁူဝ်ၼမ်ႉပၢင် ထႅင်ႈ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ...

ၶွမ်ႊပၼီႊ “ဝႃႉ” ႁူင်ပင်း ယႃႉသူၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၶိုင်ဢဝ်တီႈ 100 ဢေႊၶိူဝ်ႊ

0
ၵူၼ်းၶွမ်ႊပၼီႊ ႁူင်ပင်း ၶွင်ၸုမ်းသိုၵ်းဝႃႉ UWSA ၵႂႃႇထုၺ်ယႃႉ တီႇၽဵဝ်ႈ သူၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဝဵင်းတႃႇၶီႈလဵၵ်းသေ တိုဝ် ယိုတ်းဢဝ် တီႈလိၼ် 100 ဢေႊၶိူဝ်ႊ တႃႇႁဵတ်းသဵၼ်ႈတၢင်းလႄႈ...

တူၼ်ႈမႆ့ၺွင်ႇၵၢင်ဝဵင်းတၢင့်ယၢၼ်း လူမ့်သႂ်ႇသၢႆၾႆး တိူဝ့်ၺႃးၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်း

0
မိူဝ်ႈၼႆ့ ဝၼ်းတီႈ 27/9/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 10 မူင်း တူၼ်ႈမႆႈၺွင်ႇလူင် ၵဝ်ႇၵႄႇ ၼႂ်းၵၢင်ဝဵင်း တီႈႁိမ်းတၢင်းၶဝ်ႈသူၼ်မွၵ်ႇမျႃ့ ၵၼ်ႇတႃႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတၢင့်ယၢၼ်း ၸႄႈတွၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ...

ၶႄႇလွမ်ႉႁူဝ်ႉၶၢမ်းၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းလိၼ်မိူင်းတႆးထႅင်ႈ ပဵၼ်ပၼ်ႁႃၵၼ်တင်းၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ

0
ၵူၼ်းမိူင်းမူႇၸေႊ ထွၼ်သဝ်လၵ်းႁူဝ်ႉဢၼ်ၶႄႇၶၢမ်းလွမ်ႉၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းလိၼ်မိူင်းတႆး သွင်ၾင်ႇပၼ်ပဵၼ်ႁႃၵၼ် ။ မိူဝ်ႈႁူဝ်လိူၼ်ၼႆ့ တၢင်းၾင်ႇမိူင်းၶႄႇ လၵ့်လွမ့်ႁူဝ့်လႅၼ်လိၼ် ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း ၶၢမ်းၶဝ်ႈမႃးတၢင်းလိၼ်မိူင်းတႆး တီႈဝဵင်းၼမ့်ၶမ်းၼၼ့် ယူႇတီႈၵူၼ်းမိူင်း/ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၼႂ်း ပိုၼ့်တီႈ ႁူမ်ႈၵၼ်ၵႂႃႇသၢၼ်ၶတ်း...

ၼမ့်လုပ်ႇၼွင်းထူမ်ႈ တီႈလႃႈသဵဝ်ႈ ႁူဝ့်ဢုတ်ႇၵူၼ်ႇသႂ်ႇ ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လူ့ၵွႆၸွမ်းလင်ၼိုင်ႈ

0
ၼမ့်လုပ်ႇၼွင်းထူမ်ႈ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ လၢႆလၢႆပွၵ့် ႁူဝ့်ဢုတ်ႇၵူၼ်ႇပင်းသႂ်ႇ ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လႆႈလူ့ၵွႆ ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 20/9/2021 ၾူၼ်တူၵ်းႁႃႇယႂ်ႇလႄႈ ၼမ့်လုပ်ႇၼွင်းထူမ်ႈ ၼႂ်းပွၵ့် 6...

ၼမ်ႉထူမ်ႈ ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ မီးၵူၼ်းတၢႆလႆလွင်ႈမႃးၸွမ်းၼမ်ႉၵေႃႉၼိုင်ႈ

0
မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းတီႈ 20/9/2021 ၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်း ၼမ်ႉလွႆၼွင်း ၼမ်ႉႁွင်ႈလႆလတ်းၵၢင်ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ လူၼ်ႉၾင်ႇထူမ်ႈႁိူၼ်းယေးၼႂ်းပွၵ်ႉယွမ်ႇ 3-4 ပွၵ်ႉ မီးၵူၼ်းတၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈလႆလွင်ႈမႃးၸွမ်းၼမ်ႉႁွင်ႈ ပဵၼ်လုၵ်ႈလၢင်းၽႂ်ယင်းပႆႇႁူႉ။ ၼမ်ႉႁွင်ႈၼႆႉ လုၵ်ႉတၢင်းပွၵ်ႉ 5 လတ်းလူင်းမႃး ပွၵ်ႉ...

ႁူင်းၸၢၵ်ႈၸိုၼ်း ပၢင်ပႅၵ်ႇ ဢၼ်ၵိုတ်းဝႆႉ 4 ပီပၢႆၼၼ်ႉ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတႃႇပိုတ်ႇၶိုၼ်း

0
ႁူင်းၸၢၵ်ႈၸိုၼ်းမၢႆ 2 ဢၼ်မီးတီႈ ပၢင်ပႅၵ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ဢၼ်ၶွမ်ႊပၼီႊၶွင်ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ MEC လႄႈၶွမ်ႊပၼီႊ ရတ်ႉသျႃႊ Tyazhpromexport ႁူမ်ႈၵၼ်းဝႆႉၼၼ်ႉ ဝၢႆးလင်...

ၼမ့်ၸၢဝ်းငၢဝ်းၼွင်းထူမ်ႈ ၼႂ်းဝဵင်းၵျွၵ့်မႄး ႁၢဝ်ႈႁႅင်း

0
ၼမ့်ၸၢဝ်းငၢဝ်း ၼွင်းလူၼ်ႉၾင်ႇ ထူမ်ႈ ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး မွၵ်ႈ 400 လင် ။ မိူဝ်ႈၼႆ့ ဝၼ်းတီႈ 20/9/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မႄႈၼမ့်ၸၢဝ်းငၢဝ်း...

ၾူၼ်တူၵ်းဢမ်ႇထၢတ်ႇ ၼမ်ႉလုပ်ႈထူမ်ႈ ၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ လၢႆလၢႆတီႈ

0
ဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၾူၼ်တူၵ်းထပ်းၵၼ်ဢမ်ႇထၢတ်ႇလႄႈ ၼမ်ႉၼွင်းထူမ်ႈ လၢႆလၢႆတီႈ ၸွမ်းတီႈၶူင်ႈ/ ယၢၼ်း ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 7/9/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 6 မူင်း...

ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း ၸိုင်ႈတႆး SHRF တိုၵ်းသူၼ်းၵူၼ်းတႃႇၶီႈလဵၵ်း ၵႅတ်ႇၶႄ တီႈလိၼ်လႄႈ ၵႄးၼမ်ႉႁူၵ်ႈ

0
SHRF ဢွၵ်ႇၽိုၼ်ႁၢႆးငၢၼ်း ၵဵဝ်ႇၵပ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢဝ်တီႈလိၼ် ၵူၼ်းမိူင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇ ဢေႊၶိူဝ်ႊသေပၼ် ၶွမ်ႊပၼီႊ ႁူင်ပင်း ၶွင်သိုၵ်းဝႃႉ UWSA တႃႇဢဝ်ႁဵတ်း ႁူင်းၸၢၵ်ႈ...

လိၼ်ၵူၼ်ႇပင်းသႂ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်း တီႈမိူင်းၵုတ်ႇ တၢႆ 5 ႁၢႆဝႆႉ 6

0
မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 24/8/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 6 မူင်း တီႈဝဵင်းမိူင်းၵုတ်ႈ ၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်းသေ လိၼ်ၵူၼ်ႇပင်းသႂ်ႇ ၵူၼ်း မိူင်း 11 ၵေႃႉ...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း