Wednesday, May 25, 2022

သိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉ

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 28 ဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းပၢင်းတရႃႉ ႁူပ်ႉထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ လွင်ႈၼမ်ႉၸႂ်ႉ/ၵိၼ်

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 28 ဝၢၼ်ႈ ဢၼ်မီးၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းပၢင်းတရႃႉ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ႁူပ်ႉထူပ်းလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ၼမ်ႉၸႂ်ႉၼမ်ႉၵိၼ် ၽွင်းၶၢဝ်းမႆႈ ဝႃႈၼႆ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတွင်ႇလိူဝ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ “ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းပၢင်းတရႃႉ ဢၼ်ပီႈၼွင်ႉတွင်ႇလိူဝ်းႁဝ်းယူႇ...

ၾႆးမႆႈဝတ်ႉဝိႁၢရ် မွၵ်ႇတွင်း ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ လူႉသုမ်းမွၵ်ႈ သွင်ႁဵင်သႅၼ်ပၢႆ

ၾႆးမႆႈဝတ်ႉဝိႁၢရ်မွၵ်ႇတွင်း ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ လွင်ႈၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ ဢမ်ႇမီး ၶူဝ်းၶွင် ၼႂ်းဝတ်ႉဝိႁၢရ်တႄႉ လႆႈလူႉ သုမ်းမႆႈၵႂႃႇၸွမ်းၾႆး ၵႃႈၶၼ်မွၵ်ႈ သွင်ႁဵင်သႅၼ်ပျႃး ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 13/03/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 10...

လူမ်းလႅင်ႉၶဝ်ႈၽတ်ႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း လင်ႁိူၼ်း 70 ပၢႆ လူႉလႅဝ်

ၾူၼ်ယႂ်ႇလူမ်းလူင် ၽတ်ႉပဝ်ႇ ၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းၵူဝ်း ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း လင်ႁိူၼ်း 70 လင်ပၢႆလႄႈ ဝတ်ႉဝိႁၢရ်လင် ၼိုင်ႈ လႆႈလူႉလႅဝ် ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 11/03/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 9...

ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ႁိမ်း 200 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵၼ် ႁဵတ်းလွင်ႈမူတ်းသႂ် သိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ

ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး TYN ဢဵၼ်ႁႅင်း ႁိမ်း 200 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵၼ် ႁဵတ်းလွင်ႈမူတ်းသႂ် ၵဵပ်းယုၵ်းယၵ်း ၼႂ်းၸႄႈ ဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ ပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်းႁႅၵ်ႈ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 13/03/2018...

လူမ်ႉလႅင်ႉၽတ်ႉ မၢၵ်ႇႁဵပ်းတူၵ်း ၵွၼ်ၵၢင်ၸိုင်ႈတႆး လင်ႁိူၼ်း 100 ပၢႆ မၢၵ်ႇၶဝ်ႈတဝ်ႈၼမ်ႉၼႂ်းသူၼ်လူႉၵွႆမူတ်း

ၾူၼ်ယႂ်ႇလူမ်းလူင်ၽတ်ႉပဝ်ႇမၢၵ်ႇႁဵပ်းတူၵ်းၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵုၼ်ႁဵင် ၵႃလိလႄႈ မိူင်းသူႈ လင်ႁိူၼ်း 100 ပၢႆ လႆႈလူႉလႅဝ် လႄႈ မီးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းၸွမ်း 2 ၵေႃႉ၊ မၢၵ်ႇၶဝ်ႈတဝ်ႈၼမ်ႉလူႉၵွႆမူတ်း။ ဝၼ်းတီႈ 10/03/2018 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း...

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇႁိမ်း ႁူင်းပလိၵ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇႁိမ်း ႁူင်းပလိၵ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီလုၵ်ႈၼိုင်ႈလႄႈ ဝၢႆးလင်ပလိၵ်ႈၵႂႃႇၵူတ်ႇထတ်းယဝ်ႉ ထူပ်းႁၼ် ထႅင်ႈမၢၵ်ႇဢၼ်ပႆႇတႅၵ်ႇထႅင်ႈ လုၵ်ႈၼိုင်ႈ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 06/03/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 7 မူင်း မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈၼႂ်းပႃႇၸႃႉ/...

ၾႆးမႆႈဝတ်ႉၵျွင်းလင်ၼိုင်ႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ယွၼ်ႉလိုမ်းၾႆးတဵၼ်းတႆႈဝႆႉၼႂ်းႁွင်ႈၼွၼ်း

ၸဝ်ႈသၢင်ႇလိုမ်းၾႆးတဵၼ်းတႆႈဝႆႉၼ်ႂ်းၼွၼ်းလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၾႆးမႆႈဝတ်ႉဝိႁၢရ်လူင် ဝတ်ႉလွႆ လင်ၼိုင်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း သီႇပေႃႉ မီးလွင်ႈလူႉသုမ်းၶူဝ်းၶွင်တင်းၼမ်လၢႆ ၵူၺ်းၵႃႈ လွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ ဢမ်ႇမီး ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 28/02/2018 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ...

ၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆ ၼႂ်းၸႄႈမိူင်းတႆးတင်း မိူင်းၶျၢင်း သွင်တီႈ

ၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမွၵ်ႇမႆႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း တၢင်းႁႅင်း 3.8 ရိၵ်ႊတိူဝ်ႊ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈမၢတ်ႇ ၸဵပ်းလူႉတၢႆ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 20/02/2018 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 12 မူင်းပၢႆ...

ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ပတ်းပိုၼ်ႉၸိုင်ႈတႆး ပႆၶိုၼ်ႈလွႆ လဵပ်ႈႁဵၼ်းသိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉ ၸိုင်ႈတႆး ၵမ်းထူၼ်ႈ 8

ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး TYN 27 ပိုၼ်ႉတီႈၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးလႄႈႁိမ်းႁွမ်း ဢဵၼ်ႁႅင်းၸမ်ႁဵင် ႁူမ်ႈၵၼ်ပႆၶိုၼ်ႈလွႆ မူၺ်ႇတေႃႇႁူဝ်လိုင်း လဵပ်ႈႁဵၼ်း သၽႃႇဝ သိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉၸိုင်ႈတႆးလႄႈ ႁႂ်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇၵႆယၢၼ် ယႃႈမဝ်းၵမ်။ ဝၼ်းတီႈ 18/02/2018 ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး...

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး – မၢၼ်ႈႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ်တႃႇႁူမ်ႈၵၼ်ၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃၾႆးမႆႈပႃႇ

ၾၢႆႇၽွင်းငမ်းၸႄႈဝဵင်းမႄႈသၢႆႁူပ်ႉထူပ်းၽူႈၼမ်းဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈ ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ် ထႆး - တႆး ပိူဝ်ႈႁူမ်ႈ ၵၼ်ၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃၾႆးမႆႈပႃႇ ၶၢဝ်းမႆႈယွၼ်ႉၾႆးၵႆႉမႆႈပႃႇ ဝူင်ႈၵၢင်သွင်ၽႅၼ်ႇလိၼ်တႆး- ထႆး။ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၾၢႆႇၽွင်းငမ်း ဝဵင်းမႄႈသၢႆႁူပ်ႉထူပ်း ၽူႈၼမ်းမူႇဝၢၼ်ႈသွင်ၽႅၼ်ႇလိၼ် ၸွမ်းလႅၼ် လိၼ်တႆး...

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး လူင်းၵူတ်ႇထတ်း မေႃႇထၢၼ်ႇႁိၼ် တီႈမိူင်းၵိုင်

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး လူင်းၵူတ်ႇထတ်းတူၺ်း မေႃႇထၢၼ်ႇႁိၼ် တီႈၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင်သေ ႁူပ်ႉထူပ်းတင်းၸဝ်ႈၶွင် ၶွမ်ႊပၼီႊႁိူင်းမဵတ်ႉတႃႇ ဢၼ်ၽႅၼ်ၵၢၼ်ၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ် ထုင်ႉႁူဝ်ၼမ်ႉတဵင်း ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 05/02/2018 လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး ၸႅၵ်ႇႁဵတ်းပဵၼ် 4 ၸုမ်းသေ...

ၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆၼႂ်းမိူင်းတႆး ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ၶိုၼ်းလဵဝ်ဝႆထပ်းၵၼ်သီႇပွၵ်ႈ

ၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆၼႂ်းမိူင်းတႆး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ၶိုၼ်းလဵဝ်ထပ်းၵၼ် 4 ပွၵ်ႈ၊ ႁႅင်းသုတ်း 5.1 ရိၵ်ႊတိူဝ်ႊ၊ ႁႅင်းသၼ်ႇဝႆယွၼ်ႈထိုင်ၼႂ်းမိူင်းထႆး။ မိူဝ်ႈၶမ်ႈၶိုၼ်းဝၼ်း 3-4/02/2018 ၼၼ်ႉ ၵိူတ်ႇၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆ ၼႂ်းမိူင်းတႆး တၢင်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း...

ၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆ ႁိမ်း ဝဵင်းၵဵင်းတုင် ႁႅင်း 4.4 ရိၵ်ႊတိူဝ်ႊ

ၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆ ႁိမ်း ဝဵင်းၵဵင်းတုင် ယၢၼ်ၵႆ 38 လၵ်း တၢင်းႁႅင်း 4.4 ရိၵ်ႊတိူဝ်ႊ ၶွမ်ႊမတီႊၾၢႆႇၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇဝႆႉ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 15/01/2018 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း...

ၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ တၢင်းႁႅင်း 6.0 ရိၵ်ႊတိူဝ်ႊ ပႆႇလႆႈႁူႉလွင်ႈလူႉသုမ်း ၵၢၼ်ဝၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ

တဵင်ႈၶိုၼ်းၸၢႆႉ ပွတ်းၼႂ်ဝၼ်းသုၵ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၵိူတ်ႇၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆ တၢင်းႁႅင်း 6.0 ရိၵ်ႊတိူဝ်ႊ ၼႂ်းတိူင်းပၵူဝ်း မိူင်းမၢၼ်ႈ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ယင်းပႆႇမီးႁၢႆးငၢၼ်းဝႃႈ မီးၵူၼ်းဝၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ လွင်ႈၶူဝ်းၶွင်လူႉသုမ်း။ ၶမ်ႈၶိုၼ်းဝၼ်းတီႈ 11/01/2018 ယၢမ်းတဵင်းၶိုၼ်းလိုၵ်းၸၢႆႉ...

ၵူၼ်းမိူင်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၽျၢၵ်ႈ ဢမ်ႇယွမ်းႁပ်ႉ ၶွမ်ႊပၼီႊ တေလူင်းၶုတ်းၶမ်း

ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၽျၢၵ်ႈ ဢမ်ႇႁၼ်လီၵမ်ႉထႅမ် ဢမ်ႇယွမ်းႁပ်ႉ လွင်ႈၶွမ်ႊပၼီႊ Access resources Asia co.Ltd တေၶဝ်ႈၶုတ်းၶမ်း တေႁူမ်ႈၵၼ် ဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် သၢၼ်ၶတ်းၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း