Thursday, May 23, 2019
Home ၶၢဝ်ႇ သိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉ

သိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉ

ၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆႁႅင်း တီႈမိူင်းဢိၼ်ႊၻူဝ်ႊၼီႊသျိူဝ်ႊ ၵူၺ်းၵႃႈဢမ်ႇထိုင်တီႈပဵၼ်သိုဝ်ႇၼႃႇမိ

ၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆတီႈမိူင်း ဢိၼ်ႊၻူဝ်ႊၼီႊသျိူဝ်ႊ မိူဝ်ႈဝႃးၵၢင်ၼႂ်။ ႁႅင်း 6.1 ရိတ်ႉတိူဝ်ႊ။ ၵူၺ်းၵႃႈဢမ်ႇထိုင်တီႈတေပဵၼ်ၽေး သိုဝ်ႇၼႃႇမိ လႄႈ  ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇလဵပ်ႈႁဵၼ်းၾိင်ႈၾႃႉ ဢမ်ႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပၼ်ၾၢင်ႉသင်ၼင်ႇၵဝ်ႇ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 7/4/2019 ၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆ...
မိူင်းမူဝ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း

ပီႈၼွင်ႉတႃႈၶီႈလဵၵ်း မွင်းၾူၼ် ယွၼ်ႉမိူင်းမူဝ်းတိုၵ်ႉမူဝ်းမိုတ်းတၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း

ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း လႅၼ်လိၼ်တႆး - ထႆး မိူင်းမူဝ်း မိုတ်းတၼ် ၾုၼ်ႇၵႂၼ်းတိုၵ်ႉႁႅင်းလႄႈ တုမ်ႉတိူဝ်ႉပၢႆးယူႇလီ ၵူၼ်းမိူင်းမွင်းၾူၼ်တႃႇႁႂ်ႈမိူင်းမူဝ်းႁၢႆ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 31/03/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10 မူင်း ႁႅင်းၼႃၵႂၼ်းၾုၼ်ႇ...
မိူင်းမူဝ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း

လႅၼ်လိၼ်တႆး – ထႆး မိူင်းမူဝ်းႁႅင်း ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢႆ ၶေႃး ၸဵပ်း၊ တႃလႅင်

ၶၢဝ်းတၢင်း 2-3 ဝၼ်းမႃး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း မိူင်းမူဝ်း သုမ်ႇၵုမ်ႈ တင်းဝဵင်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉ တီႈပဵၼ်ၶေႃၸဵပ်း တႃသႅပ်ႇ ဢႆ ယွၼ်ႉဢၢႆၵႂၼ်းမိူင်းမိုတ်းမူဝ်း။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 31/03/2019 ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း...
Prime minister of thailand

ၸွမ်ၽွင်းလူင်မိူင်းထႆး ၸီ့သင်ႇၾၢႆႇသိုၵ်း၊ ပလိၵ်ႈၼွၼ်းထိူၼ်ႇ ပႂ့်တူၺ်းၾႆးပႃႇ ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ် တႆး – ထႆး

ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ပရႃႊယုတ်ႊ ၸၼ်ႊဢူဝ်ႊၶျႃႊ ၸွမ်ၽွင်းလူင် မိူင်းထႆး ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း ထိုင်ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းသေ ၸီ့သင်ႇသိုၵ်း၊ တပ့်ပလိၵ်ႈႁႂ်ႈဢွၵ်ႇတၢင်း ၼွၼ်းထိူၼ်ႇပႂ့်တူၺ်းၾႆးပႃႇၸွမ်းလႅၼ်လိၼ် ႁႃလၢႆးတၢင်းၵႄႈလိတ်ႈ ပၼ်ႁႃဢၢႆၵွင့်ဢၢႆၵႂၼ်း...
Fire at somewhere in Thailand

ၾၢႆႇသိင်ႇဝႅတ့်လွမ့်တႆး တိုၵ်းသူၼ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းငိူင့်ဝႄႈၵၢၼ်ၽဝ်ပႃႇ

ၽူႈတူင့်ၼိုင်ၾၢႆႇသၽႃႇဝ သိင်ႇဝႅတ့်လွမ့်ၸိုင်ႈတႆး တူၵ်ႇလၢတ်ႈတိုၵ်းသူၼ်းထိုင်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်း ႁႂ်ႈငိူင့်ဝႄႈၵၢၼ်ၽဝ်ၵူႈလၢႆးလၢႆး။ ၼႂ်းလိူၼ်မၢတ့်ၶျ်ၼႆ့ မိူင်းထႆး - မိူင်းတႆး ပိူင်လူင်ၸိူဝ်းယူႇတိတ်းၸပ်းလႅၼ်လိၼ်တႆး - ထႆး ၼၼ့်ၺႃးပၼ်ႁႃ ၵႂၼ်းၾႆးသုမ်ႇၼႃ ၊...

ၸုမ်းႁၵ့်မႄႈၼမ့် ၸတ်းပၢင်သပ်းၸႅင်ႈ တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈၵိုတ်းၵၢၼ်သၢင်ႈၾၢႆ ၼိူဝ်မႄႈၼမ့်ၼႂ်းမိူင်းတႆး

ၸုမ်းတူင့်ၼိုင်သုၼ်ႇလႆႈလွင်ႈမႄႈၼမ့်လႄႈ တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်သပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ  လွင်ႈၽွၼ်းႁၢႆ့ၸႃ့ယွၼ့်သၢင်ႈၾၢႆၼိူဝ်မႄႈၼမ့်တဵင်းလႄႈ ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ့် တီႈတေ လႆႈႁပ့်ၽွၼ်းပၢင်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ 20/12/2018 ၸုမ်းႁၵ့်သႃမႄႈၼမ့်ၼႂ်းမိူင်းတႆး၊ ၵဝ့်ငဝ်ႈပူၵ်းပွင်သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆး SHRF လႄႈၸၼ့်ၸွမ်ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်သပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ...

ၾူၼ်တူၵ်းထပ်းၵၼ်လၢႆဝၼ်းလႄႈ ၼမ်ႉထူမ်ႈလၢႆဝဵင်းၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၵူၼ်းမိူင်းထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇ

ၾူၼ်လူင်တူၵ်းႁႅင်းထပ်းၵၼ်လၢႆဝၼ်းလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၼမ်ႉထူမ်ႈ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းလၢႆလၢႆ ၸႄႈဝဵင်းၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃးထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇ။ တင်ႈတႄႇႁူဝ်လိူၼ်ဢွၵ်ႊထူဝ်ႊၿိူဝ်ႊ 2018 မႃးၼႆႉ ၾူၼ်လူင်တူၵ်းႁႅင်း ၊ ၼမ်ႉတဵင်းၼွင်းလူၼ်ႉၾင်ႇ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၼမ်ႉထူမ်ႈ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးလၢႆလၢႆၸႄႈဝဵင်း ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းယူႇႁိမ်းၾင်ႇၼမ်ႉ ဢွၼ်ၵၼ်တေႃႉၶူဝ်း ၶိုၼ်ႈတီႈသုင်...

ၾူၼ်တူၵ်းထပ်းၵၼ်လၢႆဝၼ်းလႄႈ ၼမ်ႉတဵင်းၼွင်းလူၼ်ႉၾင်ႇ လႆၶဝ်ႈထူမ်ႈသူၼ်ႁႆႈၼႃး ဝၢၼ်ႈၵူၼ်း

ၾူၼ်တူၵ်းထပ်းၵၼ်လၢႆဝၼ်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈၼမ်ႉတဵင်းၼွင်းလူၼ်ႉၾင်ႇ လႆၶဝ်ႈထူမ်ႈသူၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ၊ ၼႃးလႄႈ ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢၼ်ယူႇႁိမ်းၸမ်ၾင်ႇၼမ်ႉတဵင်း။ ဝၼ်းတီႈ 10/10/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၼမ်ႉတဵင်းၵိုင်ႉၵၢင်ႉၼွင်းထူမ်ႈႁိူၼ်းၵူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလၢႆဝၢၼ်ႈ ဢၼ်ယူႇၸွမ်း ၾင်ႇၼမ်ႉတဵင်း ဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း မိူၼ်ၼင်ႇ ဝၢၼ်ႈၼႂ်းၵူတ်ႉ၊ ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉဢုၼ်ႇ...

ၼမ်ႉပေႃႉ ဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၼွင်းထူမ်ႈ ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတင်းၼမ်

ၾူၼ်တူၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼမ်ႉႁူၺ်ႈ/ၼမ်ႉလွႆ လႆၶဝ်ႈၼမ်ႉပေႃႉသေ ၼမ်ႉလူၼ်ႉၾင်ႇထူမ်ႈၼႂ်းႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 05/10/2018 မိူဝ်ႈၼႆႉ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 8 မူင်း မႄႈၼမ်ႉပေႃႉ လႆထူမ်ႈႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ...

ၾူၼ်တူၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းၼမ်ႉထူမ်ႈ လင်ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ  ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ

ၾူၼ်လူင်တူၵ်းႁႅင်းလၢႆဝၼ်းထပ်းၵၼ်လႄႈ ၼမ်ႉႁူၺ်ႈၼမ်ႉလွႆၼွင်း လႆၶဝ်ႈထူမ်ႈ ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈမိူင်းတၢတ်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ  လုသုမ်းၵွႆၼမ်၊ ၶူဝ်လင်ၼိုင်ႈ  လႆလွင်ႈၸွမ်းၼမ်ႉ  ။   ဝၼ်းတီႈ 02/10/2018 ၾူၼ်တူၵ်းႁႃႇယႂ်ႇ ၼမ်ႉၼွင်းလူင်လႄႈ  ၶူဝ်...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း