Sunday, March 24, 2019
Home ၶၢဝ်ႇ သိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉ

သိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉ

သင်ႇၶၸဝ်ႈလႄႈၵူၼ်းမိူင်းလၢႆးၶႃႈ 700 ပၢႆႁူမ်ႈၵၼ် ၵႂႃႇပၵ်းပႆႉသၢၼ်ၶတ်းၵၢၼ်ၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ်

ၸုမ်းသင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ ၵူၼ်မိူင်းလၢႆးၶႃႈ 700 ပၢႆ ပႆတၢင်းၵႂႃႇပၵ်းပၢႆႉ သၢၼ်ၶတ်းၵၢၼ်ၶုတ်းထၢၼ်ႇ ႁိၼ်တီႈ တီႈႁူဝ်ၼမ်ႉ ဝၢၼ်ႈၼႃးႁီး လႄႈဝၢၼ်ႈပၢင်ႇၼွင်ယႆး ၼႂ်းဢိူင်ႇထုင်ႉယိူင်း ၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။ ၼႂ်းဝၼ်းထိ 29-09-2018...

ၾူၼ်တူၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၼမ်ႉလႆၼွင်းထူမ်ႈ တီႈၶူင်ႈ/ယၢၼ်း တင်းၼမ်

ၾူၼ်တူၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ ၼမ်ႉၾူၼ်လႆၼွင်းထူမ်ႈ တီႈၶူင်ႈ/ ယၢၼ်း တင်းၼမ်လၢႆ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ယွၼ်ႉၼမ်ႉ ႁွင်ႈ ၸွမ်းၼႂ်းၶူးၼႂ်းဝဵင်းတၼ် ၼမ်ႉလႆလူင်းဢမ်ႇတၼ်း ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 01/10/2018 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း မွၵ်ႈ...

ၾူၼ်သိုပ်ႇတူၵ်းဝႆႉယူႇလႄႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈသွင်ၾင်ႇၼမ်ႉသၢႆ ထႆး- တႆး ၾၢင်ႉတိူၼ်ၵူၼ်းယူႇႁိမ်းႁွမ်း

ၾူၼ်သိုပ်ႇတူၵ်းႁႅင်း ၼမ်ႉသၢႆၵေႃႈမီးငဝ်းလၢႆးၸၢင်ႈထူမ်ႈထႅင်ႈလႄႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈသွင်ႇၾင်ႇ ၸိုင်ႈမိူင်း ၾၢႆႇတၢင်းဝဵင်းမႄႈသၢႆမိူင်းထႆး လႄႈၾၢႆႇတၢင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၾၢင်ႉတိူၼ်ၵူၼ်းယူႇၾင်ႇၼမ်ႉသၢပ်ႇၼမ်ႉ ၾင်ႇႁိုၵ်းႁႂ်ႈၶၢႆႉၶူဝ်းၶိုၼ်ႈတီႈသုင်။ ဝၼ်းတီႈ 18/09/2018 ၾူၼ်လူင်တူၵ်းႁႅင်းလၢႆပိုၼ်ႉတီႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၼမ်ႉသၢႆၼွင်းလူၼ်ႉၾင်ႇ လႆၶဝ်ႈထူမ်ႈဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈသွင် ၾင်ႇ တႆး...

ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း လူမ်းလူင်ၶဝ်ႈၽတ်ႉႁၢဝ်ႈႁႅင်းလၢႆလၢႆဝဵင်း

ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၵၢင် ပွတ်းၸၢၼ်းလၢႆလၢႆဝဵင်း လူမ်းလူင်ၶဝ်ႈၽတ်ႉတူၼ်းမႆႉလူင် သဝ်ၾႆးႁၵ်း ပႃးၸဵမ်ၼႂ်းၸႄႈ ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ဝဵင်းၶူဝ်လမ် ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ဝၼ်းတီႈ 17/09/2018 တင်ႈတႄႇဝၢႆးဝၼ်းတေႃႇ ၵၢင်ၶမ်ႈ လူမ်းလူင်ၶဝ်ႈၽတ်ႉဝဵင်း တၢင်ႉယၢၼ်း၊ တူၼ်ႈတီး၊...

မႄႈၼမ်ႉသၢႆ ၼွင်းလူၼ်ႉၾင်ႇထူမ်ႈ သွင်ၾင်ႇတႆး – ထႆး

ဝၼ်းတီႈ 17/09/2018 မိူဝ်ႈၶမ်ႈဝႃးၼႆႉ ၾူၼ်တူၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼမ်ႉႁူၺ်ႈ/လွႆ လႆၶဝ်ႈၼမ်ႉသၢႆ လူၼ်ႉၾင်ႇလုပ်ႇၼွင်း ထူမ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းၾၢႆႇတၢင်းမိူင်းတႆး တင်း မႄႈသၢႆ ၾၢႆႇမိူင်းထႆး မီးလွင်ႈလူႉသုမ်းၼင်ႇၵၼ်တင်း သွင်ၾင်ႇၸိုင်ႈမိူင်း။ မိူဝ်ႈၼႆႉ...

သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇလၢႆၸိုင်ႈမိူင်း ႁူမ်ႈၵၼ်လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ သၢၼ်မိုဝ်းၵၼ် ၵႅတ်ႇၵင်ႈၼမ်ႉၶွင်

ၸုမ်းႁဵတ်းၵၢၼ်သိုဝ်ႇ 5 ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈၵၼ်လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ လဵပ်ႈႁဵၼ်းလွင်ႈၵိၼ်ယူႇ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ ငဝ်းလၢႆးသိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉ တႃႇၸွႆႈၵၼ်ႁႃလၢႆးတၢင်းၵႅတ်ႇၵင်ႈသိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 8/09/2018 သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ MGR ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ - ၸုမ်းသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇလၢႆၸိုင်ႈမိူင်း ဢၼ်ယူႇၸွမ်းၾင်ႇၶွင်...

ၼမ်ႉႁႅၼ်ၵေးသီး ၼွင်းထူမ်ႈတူင်ႈႁႆႈတူင်ႈၼႃး ႁိူၼ်းၵူၼ်း

မႄႈၼမ်ႉႁႅၼ် ၼွင်းလူၼ်ႉၾင်ႇ ယိုင်ႈၼွင်းထူမ်ႈ လင်ႁိူၼ်းၵူၼ်းလႄႈ တူင်ႈႁႆႈၼႃး တင်းၼမ်လၢႆ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵေးသီး ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 04/09/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ ထိုင် ဝၢႆးဝၼ်း 3 မူင်း...

ၼမ်ႉယၢဝ်ၼွင်းထူမ်ႈ ၾၢႆႇတူၵ်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 100 လႆႈပၢႆႈ

ၾူၼ်တူၵ်းထပ်းၵၼ်လၢႆဝၼ်းသေ ၼမ်ႉႁူၺ်ႈၼမ်ႉပႃႇလႆ၊ မႄႈၼမ်ႉယၢဝ် ၼွင်းၶိုၼ်ႈ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း လႄႈႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းယူႇၾၢႆႇတူၵ်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၺႃးၽေးၼမ်ႉထူမ်ႈ။ တႄႇဢဝ် ႁူဝ်လိူၼ်သႅပ်ႊထႅမ်ႊၿိူဝ်ႊ 2018 ၼႆႉမႃး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢီႇၼၢႆး ဢိူင်ႇဢီႇၼၢႆး။...

ထုင်ႉမိူင်းၸီး ၼမ်ႉၼွင်းထူမ်ႈၶူဝ်လႄႈ ၼႃးလူႉၵွႆၼမ်

ၾူၼ်တူၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼမ်ႉလုပ်ႇထူမ်ႈၼွင်းတူင်ႈႁႆႈတူင်းၼႃး ၶူဝ်တၢင်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇ ဝဵင်းလူႉၵွႆ ၵူၼ်းမိူင်းထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇဢမ်ႇၸၢင်ႈၵႂႃႇမႃး။ ဝၼ်းတီႈ 01/09/2018 ၾူၼ်လူင်တူၵ်းႁႅင်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈၼမ်ႉၸီး၊ ၼမ်ႉၶင်းလႆလူင်းၸူးၼမ်ႉၼိမ်း ၼွင်းလူၼ်ႉၾင်ႇ လႆၶဝ်ႈထူမ်ႈတူင်ႈႁႆႈတူင်းၼႃးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢၼ်ယူႇၸွမ်းၾင်ႇၼမ်ႉလူႉၵွႆ ဢမ်ႇယွမ်း 100...

ၼမ်ႉထူမ်ႈမိူင်းတူၼ် ထူမ်ႈပႃးႁႆႈၼႃး တူၼ်ႈၶဝ်ႈလူႉၵွႆၼမ်

ၼမ်ႉတူၼ် တင်း ၼမ်ႉၼႃးၼိဝ်ႉ ၼွင်းလူၼ်ႉၾင်ႇ လုပ်ႇထူမ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းတူၼ် လင်ႁိူၼ်းၵူၼ်း ႁိမ်း 20 လင် လႄႈတူင်ႈၼႃးလၢႆလၢႆဢေႊၶိူဝ်ႊ ၶဝ်ႈၼႃးလူႉတၢႆမူတ်း။ ဝၼ်းတီႈ 30/08/2018 မႄႈၼမ်ႉတူၼ်...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း