Thursday, November 14, 2019
Home ၶၢဝ်ႇ သိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉ

သိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉ

 ၶွမ်ႊပၼီႊၶႄႇ ၶုတ်းတွင်းလႅင်ဢဝ်ၵႃးၽႃႇၵူၼ်းဝၢၼ်ႈယဝ်ႉ ၶိုၼ်းဢဝ်လိူင်ႈၸွႆးတြႃးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ

ဝၼ်းတီႈ 9/10/2019 လုမ်းတြႃးလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၸေႈဝဵင်းသႃးလိၼ်းၵျီး  တိူင်းၸေႈၵႅင်း မိူင်းမၢၼ်ႈပွတ်းၵၢင် ပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႉ 7 ၵေႃႉ လူၺ်ႈတၢင်းၽိတ်း လမ်းတီႉၵူၼ်းႁေႃႈ ရူတ်ႉၵႃး ၶွမ်ႊပၼီႊၶႄႇ ...

ၵူၼ်းမိူင်းလၢပ်ႈ ၵဵင်းတုင် ႁူမ်ႈၵၼ်သိုပ်ႇၸႆးတႃ/ၸႃႇတႃႇ ပႃႇမႆႉ ၼမ်ႉလိၼ်ႁိၼ်ၽႃ

ၵူၼ်းၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းလၢပ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ႁူမ်ႈၵၼ်သိုပ်ႇၸႆးတႃ ပႃႇမႆႉလႄႈ ၼမ်ႉလိၼ်ႁိၼ်ၽႃ ပွၵ်ႈၵမ်းႁႅၵ်ႈ မီးၵူၼ်း ၶဝ်ႈႁူမ်ႈဢမ်ႇယွမ်း 200 ၵေႃႉ။ ဝၼ်းတီႈ 14/9/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8:30 မူင်း...

ၽူၼ်တူၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း လိၼ်ၵူၼ်ႇ ၼႂ်းပွၵ်ႉဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး

လိၼ်ၵူၼ်ႇ တီႈပွၵ်ႉမဵဝ်ႉမ ၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 50 ၵေႃႉပၢႆ လႆႈၶၢႆႉတီႈယူႇတၼ်းသဝ်း။ ၾူၼ်တူၵ်းထပ်းၵၼ်လၢႆလၢႆဝၼ်းသေ ထိုင်ဝၼ်းတီႈ 8/9/2019 ၽူၼ်တူၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းလႄႈ လိၼ်ၵူၼ်ႇၼႂ်းပွၵ်ႉမဵဝ်ႉမ ၸႄႈဝဵင်း တူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။...

ၼမ်ႉထူမ်ႈတီႈတႅမ်ႇတီႈယၢၼ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ

ၾူၼ်လူမ်းတူၵ်းထပ်းၵၼ်လၢႆဝၼ်း ၼမ်ႉလုပ်ႇၼွင်းထူမ်ႈ တၢင်းပွၵ်ႉၸွၼ်ႊၸူဝ်ႇ လႄႈ တီႈၶူင်ႈ တီႈယၢၼ်း ၼႂ်းၸႄႈ ဝဵင်းမူႇၸေႊ လႅၼ်လိၼ်တႆး - ၶႄႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 22/8/2019...

ၵူၼ်းမိူင်းလၢႆးၶႃႈ ႁူမ်ႈၵၼ် ၽုၵ်ႇတူၼ်ႈမႆႉ ၼႂ်းဝၢင်းႁူင်းထမ်းၶမ်း ၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင်တူၼ်ႈ

သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းလၢႆးၶႃႈ ႁူမ်ႈႁႅင်းၵၼ်ၽုၵ်ႇတူၼ်ႈမႆႉ 2000 တူၼ်ႈပၢႆ ၼႂ်းဝၢင်းႁူင်းထမ်းၶမ်း ဝၢၼ်ႈၼွင် ပၢင်ႇ ၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ တီႈဝိႁၢရ်ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးလူင် Dr.ၶမ်းမၢႆထမ်မသႃမိ တႄႇၶဝ်ႈၼႂ်းသႃသၼႃၼုင်ႈၽႃႈလိူင်ပဵၼ်ၸဝ်ႈ သၢင်ႇ။ ယေႃးမုၼ်ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးလူင် Dr.ထမ်မသႃမိၼႆသေ...

လိၼ်ၵူၼ်ႇတဵင်ႁိူၼ်း တီႈမူႇၸေႊ လူႉၵွႆ 10 လင်ပၢႆ

ၾူၼ်တူၵ်းထပ်းလၢႆဝၼ်း လိၼ်ၵူၼ်ႇသႂ်ႇ ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တီႈပွၵ်ႉၶရိတ်ႉယၢၼ်ႇလႄႈ ပွၵ်ႉၵွင်းၼွင် လင်ႁိူၼ်း 10 လင် ပၢႆ လႆႈလူႉၵွႆ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႅၼ်လိၼ်တႆး -...

ၵူၼ်းမိူင်းလၢႆးၶႃႈ ႁူမ်ႈၵၼ် ၽုၵ်ႇတူၼ်ႈမႆႉ ၼႂ်းဝၢင်းႁူင်းထမ်းၶမ်း

သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းလၢႆးၶႃႈ ႁူမ်ႈၵၼ် ၽုၵ်ႇတူၼ်ႈမႆႉ တႃႇႁၵ်ႉသႃမႅတ်ႇပႅင်း သိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉလႄႈ ႁႂ်ႈပဵၼ်ဢွင်ႈ တီႈၵတ်းယဵၼ် တႃႇၵျၢင်ႉၵမ်တြႃး ၼႂ်းဝၢင်းႁူင်းထမ်းၶမ်း ဝၢၼ်ႈၼွင်ပၢင်ႇ။ ဝၼ်းတီႈ 13/8/2019 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 1...

မႆႉၺွင်ႇသၢမ်ၶႃ မိူင်းတူၼ် ၼႂ်းၵႂၢမ်းၸၢႆးမူးၼၼ်ႉ လူမ်ႉယဝ်ႉ

ၾူၼ်တူၵ်းထပ်းၵၼ် လၢႆလၢႆဝၼ်းသေ တူၼ်ႈမႆႉၺွင်ႇသၢမ်ၶႃ မိူင်းတူၼ် ဢၼ်ၸိုဝ်ႈသဵင်လိုဝ်းလင် ပႃးၼႂ်းၽဵင်းၵႂၢမ်းၸၢႆး မူးၼၼ်ႉ ၵူၼ်ႇလူမ်ႉယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 5/8/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 7 မူင်း...

ၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမွၵ်ႇမႆႇ

ၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမွၵ်ႇမႆႇ ၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။ ယူႇတီႈၾၢႆႇၾိင်ႈၾႃႉ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 1/8/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆႉ တၢင်းၾၢႆႇၸဵင်ႇၸၢၼ်း ဝၼ်းဢွၵ်ႇ ယၢၼ်ၵႆဝဵင်းမွၵ်ႇမႆႇ မွၵ်ႈ 23...

ၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း  လႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵၢင်ႉၵႄႇႁူမ်ႈၵၼ် 11 ၸုမ်း သၢၼ်ၶတ်းၶွမ်ႊပၼီႊတေၶုတ်းႁိၼ်ၶၢဝ်ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း  

ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း 5 ၸုမ်းလႄႈ ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းၼမ်ႉၶမ်း ႁူမ်ႈၵၼ်တႅမ်ႈလိၵ်ႈတၢင်ႇထိုင်တီႈ ၾၢႆႇသဵၼ်ႈမၢႆၼႃႈလိၼ် ၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း လွင်ႈဝႃႈ ဢမ်ႇယွမ်းႁပ်ႉ ဢၼ်ၶွမ်ႊပၼီႊတေမႃးၶုတ်းႁိၼ်ၶၢဝ်တီႈ တီႈႁူဝ်ၼမ်ႉသီးရီး ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 20/07/2019 ၼႆႉၸုမ်း...

ၵူၼ်းမိူင်းၵဵင်းတွင်း ႁူမ်ႈၵၼ်ၽုၵ်ႇတူၼ်ႈမႆႉ တီႈၼႂ်းဝၢင်းႁူင်းႁေႃ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး

ၵူၼ်းမိူင်းၵဵင်းတွင်း တင်း ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး ႁူမ်ႈၵၼ် ၽုၵ်ႇတူၼ်ႈမႆႉ ၼင်ႇႁိုဝ် ပေႃးတေပဵၼ်လွင်ႈႁၵ်ႉသႃ ထိူၼ်ႇပႃႇမႆႉလႄႈ ၼမ်ႉလိၼ်ႁိၼ်ၽႃ ၾိင်ႈၾႃႉပေႃးတေၽဵင်ႇပဵင်းလီ။ ဝၼ်းတီႈ 6/07/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8 မူင်း...

သင်ၶွမ်ႊပၼီႊဢမ်ႇၵိုတ်းၵၢၼ်ၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ် ၵူၼ်းမိူင်းၵိုင်တေၼႄၵၢင်ၸႂ်သေတုၵ်းယွၼ်း

ဝၼ်းတီႈ 7 လိူၼ်ၵျုၼ်ႊလၢႆႊၼႆႉ သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၵိုင် တေႁူမ်ႈၵၼ်ၼႄၵၢင်ၸႂ် တေႃႇၶွမ်ႊပၼီႊ တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈၵိုတ်းၵၢၼ်ၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ် ဢၼ်ၶုတ်းယူႇၼႂ်းဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈယၢတ်ႇ ၶၢမ်းၼႃႈ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ...

ၼမ်ႉထူမ်ႈသဵၼ်ႈတၢင်းလူင် တၢင်းဝၢၼ်ႈမႄႈႁၢၼ်ႇ ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း

ၾူၼ်တူၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ ၼမ်ႉႁူၺ်ႈလႆၼွင်းထူမ်ႈ ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် (ပျီႇထွင်ႇၸူႉ) တၢင်းဝၢၼ်ႈမႄႈ ႁၢၼ်ႇ ၸႄႈဝဵင်း လႃႈသဵဝ်ႈ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ ဝၼ်းတီႈ 1/7/2019 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 6...

ၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်း ၼမ်ႉဢမ်ႇၸၢင်ႈလႆလႄႈ ယိုင်ႈၶိုၼ်ႈၼွင်းလုပ်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ

ၾူၼ်တူၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ ၼမ်ႉၵိုင်ႉၵၢင်ႉယိုင်ႈၶိုၼ်ႈၼွင်းထူမ်ႈ ၼႂ်းႁိူၼ်းၸိူဝ်းယူႇတီႈတႅမ်ႇ တီႈပွၵ်ႉၸွၼ်ၸူဝ်ႇ ဝဵင်း မူႇၸေႊ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ဢွၼ်ၵၼ်တူၵ်းၸႂ်။ ဝၼ်းတီႈ 23/06/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၾူၼ်တူၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼမ်ႉႁွင်ႈသမ်ႉတၼ်၊ မီးယုၵ်းယၵ်းလႄႈ တူၼ်ႈယိူဝ်ႈဢိုတ်းၶမ်...

ၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင် ႁႅင်း 3.5 ရိၵ်ႊတိူဝ်ႊ

ၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆ တၢင်းႁႅင်း 3.5 ရိၵ်ႊတိူဝ်ႊ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင် လွင်ႈၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်း လူႉတၢႆ ဢမ်ႇမီး။ ဝၼ်းတီႈ 16/6/2019 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 11 မူင်းပၢႆ 26 မိၼိတ်ႉ...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း