Thursday, April 22, 2021
Home ၶၢဝ်ႇ သိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉ

သိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉ

ၵူၼ်းၼုမ်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ႁႂ်ႈၵိုတ်းၶူင်းၵၢၼ်လူင်ယေးငိုၼ်းလုမ်ႈၾႃႉ ၼႂ်းမိူင်းတႆး

0
ဝၼ်းတီႈ 27/1/2021 ပူၼ်ႉမႃး ၸုမ်း Shan State Ethnic Youth Federation ဢၼ်မီးၵူၼ်းၼုမ်ႇ 30 ၸုမ်း ၶဝ်ႈပႃးဝႆႉၼၼ်ႉတုၵ်းယွၼ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ...

ၾၢႆႇၽွင်းငမ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ႁွင်ႉၽူႈဢွၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်း သၢၼ်ၶတ်းၾၢႆၼမ်ႉတူႈ ၵႂႃႇႁူပ်ႉ

ဢိင်ၼိူဝ် ၵူၼ်းမိူင်း 2,000 ပၢႆ ႁူမ်ႈၵၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်း ယိုၼ်ႈလိၵ်ႈသၢၼ်ၶတ်းၾၢႆၼမ်ႉတူႈထိုင်  ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ၸိုင်ႈမိူင်းၼၼ်ႉသေ ယူႇတီႈၵေႃၵမ်ၵၢၼ်ၾၢႆႇၽွင်းငမ်းၸႄႈဝဵင်း ႁွင်ႉ ၽူႈဢွၼ်လူင်းလႆးမိုဝ်းသၢၼ်ၶတ်းၾၢႆၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၵႂႃႇႁူပ်ႉထူပ်းတွင်ႈထၢမ် ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 25/1/2021 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ...

ၵူၼ်းမိူင်းၼၢႆး မႆႈၸႂ် မီးၵူၼ်း/ၶွမ်ႊပၼီႊ တေၶိုင်ဢၢင်ႈယႃႉၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ် တီႈႁူဝ်ၼမ်ႉႁူးၸၢၵ်ႈတေႃႇ

ၼႂ်းပီ 2020 ၼႆႉ  ၵူၼ်းမိူင်းၼၢႆး ဢွၼ်ၵၼ်မႆႈၸႂ် လွင်ႈလႆႈငိၼ်းၶၢဝ်ႇဢွၵ်ႇမႃးဝႃႈ တီႈဝၢၼ်ႈၼမ်ႉမေႃႇငိုၼ်း ဢိူင်ႇႁၢႆး ၽၵ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင် ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ဢၼ်တိတ်းၸပ်း ၵၼ်တၢင်းဢွင်ႈတီႈၼမ်ႉႁူး...

ၵူၼ်းမိူင်းၼၢႆး ႁူမ်ႈၵၼ် ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ယွၼ်းသူးတိူင်ႇၵၢဝ်ႇပၼ်ၼမ်ႉလိၼ် ႁိၼ်ၽႃလႄႈ တူၼ်ႈမႆႉတူၼ်ႈတွၵ်ႇ

ၵူၼ်းမိူင်းၼၢႆး ႁူမ်ႈၵၼ် ဢဝ်ၽႃႈသၢင်ႇၵၢၼ်း မတ်ႉတူၼ်ႈမႆႉ တိူင်ႇၵၢဝ်ႇယွၼ်းသူး ၼမ်ႉလိၼ်ႁိၼ်ၽႃ “ႁႂ်ႈၵႄးၼမ်ႉ ၵူႈသၢႆ ၵူႈတိုင်း ၵူႈႁူၺ်ႈ လႆႈလႆလွတ်ႈၽေး တူၼ်ႈမႆႉၵူႈတူၼ်ႈ ႁႂ်ႈသိုပ်ႇမီးၼမ်ႉတႃႇလဵင်ႉသၢႆၸႂ် လႄႈ...
ၾႆးမႆႈ ဝၢၼ်ႈၼွင်ႁီး

ၾႆးမႆႈႁူင်းၵဵပ်းၼမ်ႉမၼ်း ႁိမ်းဝဵင်းမႂ်ႇဝၢၼ်ႈႁႆး လူႉသုမ်းၼပ်ႉပၢၵ်ႇသႅၼ်

0
ပွတ်းၼႂ်မိူဝ်ႈၼႆႉ ၾႆးမႆႈႁူင်းၵဵပ်းၼမ်ႉမၼ်း တီႈႁိမ်းဝဵင်းမႂ်ႇဝၢၼ်ႈႁႆး ၸႄႈဝဵင်းၵေးသီး၊ လူႉသုမ်းၼပ်ႉပၢၵ်ႇသႅၼ် ၼႆယဝ်ႉ။ ဝၼ်းတီႈ 24/11/2020 မိူဝ်ႈၼႆႉ ၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈယၢမ်း 8 မူင်းပၢႆ၊ ၵိူတ်ႇပိူင်ပဵၼ်ၾႆးၾႃႉသျွတ်ႉသေ ၾႆးမႆႈႁူင်းၵဵပ်းၼမ်ႉမၼ်းတီႈၼိုင်ႈ  ၾၢႆႇဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈၼွင်ႁီး...

ၵူၼ်းမိူင်းသၢပ်ႇၼမ်ႉတူႈ ၸူမ်းၸွမ်း လွင်ႈၶွမ်ႊပၼီႊထွၼ်ဢွၵ်ႇၶူင်းၵၢၼ်သၢင်ႈၾၢႆ

ၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းယူႇၸွမ်းသၢပ်ႇၼမ်ႉတူႈ ဢွၼ်ၵၼ်ႁူမ်ၸူမ်းၸွမ်း လွင်ႈၶွမ်ႊပၼီႊမိူင်းသဝိတ်ႊၸိူဝ်ႊလႅၼ်ႊ ထွၼ်ဢွၵ်ႇ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၶူင်းၵၢၼ်သၢင်ႈၾၢႆယေးယႂႃႇတွၼ်ႈၼိူဝ် ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 27/10/2020 ယူႇတီႈၵေႃၵပ်းသၢၼ်တူင်ႉၼိုင်မႄႈၼမ်ႉ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ လွင်ႈၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်း ပိုၼ်ႉတီႈႁူမ်ၸူမ်းၸွမ်း...

ၵူၼ်းမိူင်းတႆးၼပ်ႉႁဵင်ယိုၼ်ႈလိၵ်ႈၸူး တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းၸူႉၵျီႇ ႁႂ်ႈၵိုတ်းယင်ႉၵၢၼ် သၢင်ႈၾၢႆၼိူဝ်မႄႈၼမ်ႉတူႈတင်းမူတ်း

ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ 2 ႁဵင်ပၢႆ လူင်းလၢႆးမိုဝ်း တႅမ်ႈလိၵ်ႈတုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈၵိုတ်းၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈၾၢႆၼိူဝ်မႄႈၼမ်ႉတူႈ သေ သူင်ႇ ၸူး  ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ၸိုင်ႈ မိူင်း  တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းၸူႉၵျီႇ  ဢၼ်ပဵၼ်ၽူႈၼမ်းပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း NLD...

တွမ်ႇၼမ်ႉတႃ လပ်ႉလင်မိူင်ၶမ်း

ဝၢၼ်ႈၼႃးႁႆးလူင် ၼႆႉ ပဵၼ်ယွင်ၶဝ်ႈ ယေးၶဝ်ႈ ပဵၼ်ထုင်ႉဢၼ်ဢွၵ်ႇ ၶဝ်ႈၶႅမ်ႉ၊ ၶဝ်ႈလီ၊ လိၼ်ၸမ်ႉ ၼမ်ႉလိူင်ႇ၊ သၽႃႇဝ မီးၵႃႈၶၼ်လႄႈ ၵေးၼမ်ႉၵေႃႈ မီးၸိုဝ်ႈဝႃႈ ၼမ်ႉၶမ်း၊...

ၼႂ်းၵိင်ႇၸႄႈဝဵင်းၶူဝ်လမ် ၾႆးမႆႈဝိႁၢရ်လင်႞ သုမ်းၶူဝ်းၵျွင်းၶၼ်ငိုၼ်းဢမ်ႇယွမ်းပၢၵ်ႇသႅၼ်

ၼႂ်းၵိင်ႇၸႄႈဝဵင်းၶူဝ်လမ်ၼၼ်ႉ ၾႆးမႆႈဝတ်ႉ/ၵျွင်းလုၵ်းလူင် ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း ၶူဝ်းၶွင်ငိုၼ်းတွင်း ၶိူင်ႈၸႂ်ႉ ၶူဝ်းသွႆ ပႃးၸဵမ် ႁုၼ်ႇႁၢင်ႈပုတ်ႉထၸဝ်ႈ ပႃးၵႂႃႇၸွမ်းၾႆးတင်းမူတ်း ၶၼ်ငိုၼ်းယွမ်းမွၵ်ႈ ႁိမ်းပၢၵ်ႇသႅၼ်။ ဝၼ်းတီႈ 11/10/2020 တဵင်ႈၶိုၼ်းၸၢႆႉယၢမ်း 2...

ၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်း ၼမ်ႉႁူၺ်ႈၼမ်ႉလွႆၼွင်းၶဝ်ႈဝၢၼ်ႈ တီႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ

0
ၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်းလႄႈ ၼမ်ႉလွႆၼွင်းၶဝ်ႈဝၢၼ်ႈ ထူမ်ႈႁိူၼ်းယေး ၊ ဝူဝ်းၵႂၢႆးလွင်ႈၸွမ်းၼမ်ႉ တီႈဝၢၼ်ႈမိူင်းႁွင်း ၼႂ်းဢိူင်ႇၼမ်ႉတိုင်း  ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ လုသုမ်းၼမ် ဝူဝ်းၵႂၢႆးလွင်ႈၸွမ်းၼမ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းတီႈ 5/10/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ ၾူၼ်လူမ်းၽတ်ႉပဝ်ႇတူၵ်းႁႅင်းလႄႈ...

ၼမ်ႉထူမ်ႈဝၢၼ်ႈထူမ်ႈႁိူၼ်း ၽူႈလႆႈႁပ်ႉသူး သုၸၼ်ႇတီႇ – လူႉယႂ်ႇသုမ်းၼမ်

ႁၢင်လိူၼ်သႅပ်ႊထႅမ်ႊပိူဝ်ႊမႃးတေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၼမ်ႉထူမ်ႈဝၢၼ်ႈၼႃးႁႆးလူင်လၢႆၵမ်း၊ ၵမ်းၼႆႉ ၼမ်ႉထူမ်ႈႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ထူမ်ႈပႃး ႁိူၼ်းမေႃယႃၼၢင်းလႃႈ ၽူႈလႆႈႁပ်ႉသူး သုၸၼ်ႇတီႇ လူႉယႂ်ႇသုမ်းၼမ်တင်းဝၢၼ်ႈ။ ၶမ်ႈဝႃးတဵင်ႈၶိုၼ်းၼႆႉ ၾူၼ်တႄႇတူၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း မိူဝ်ႈၼႆႉ 03/10/2020 ၵၢင်ၼႂ်...

လၢႆႇမိူင်ၶမ်း သၼ်လွႆၶမ်း ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း လုပ်ႇထူမ်ႈဝၢၼ်ႈၵူၼ်းတင်းဝၢၼ်ႈ ႁႅင်းလိူဝ်ၵူႈပီ

0
မိူင်းတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ တၢင်းၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၵိင်ႇၸႄႈဝဵင်းတႃႈလိူဝ်ႇ ၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းလဵၼ်းၼၼ်ႉ ၽွင်းႁၢင်လိူၼ်ၼႆႉ ၶီႈၵူမ်ႇၶီႈငႂ်ႈ မိူင်ၶမ်း ဢၼ်ၶုတ်းယူႇႁူတ်ႈလွႆၶမ်း လၢႆႇမိူင် ၼမ်ႉႁွင်ႈ ၼွင်းထူမ်ႈ တူင်ႈၼႃး ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႃးႁႆးလူင်...

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ၼမ်ႉၼွင်းထူမ်ႈ တူင်ႈၼႃးႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လူႉသုမ်းၼမ်

ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသႅၼ်ဝီၼၼ်ႉ ၼမ်ႉႁူၺ်ႈၼမ်ႉႁွင်ႈ လႆလွင်ႈၼွင်းတွင်ႈ ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လူႉၵွႆလၢႆလၢႆလင်၊ တူင်ႈႁႆႈ တူင်ႈၼႃး ၵေႃႈထူမ်ႈပႃး ၶဝ်ႈၼႃးၵေႃႈ လူႉၵွႆၵႂႃႇလၢႆလၢႆဢေႊၶိူဝ်ႊ။ ဝၼ်းတီႈ 26/9/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း...

ၾူၼ်တူၵ်းၸွမ်းသၢပ်ႇႁူၺ်ႈႁၢဝ်းလွႆႁႅင်း ၼမ်ႉထူမ်ႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇလၢႆမူႇဝၢၼ်ႈ

ၾူၼ်တူၵ်းၸွမ်းတူၼ်းႁူၺ်ႈႁၢဝ်းလွႆ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၼမ်ႉႁွင်ႈ ၼမ်ႉၵေး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇၼွင်းလူၼ်ႉ ထူမ်ႈသူၼ်၊ ထူမ်ႈၼႃး ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ မီးလွင်ႈလူႉယႂ်ႇသုမ်းၼမ် ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈႁူပ်ႉတၢင်းယၢပ်ႇတႃႇယူႇတႃႇၵိၼ်။ ဝၼ်းတီႈ 24/9/2020 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းမွၵ်ႈ 3.30 မူင်းတေႃႇထိုင် ၵၢင်ၶမ်ႈ...

ၽဝ်ထၢၼ်ႇ မူၺ်ႉပႃႇ တၢင်ႇၵႂႃႇၶၢႆမူႇၸေႊ ၺႃးသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ပႂ်ႉယွၼ်းငိုၼ်း

0
ၽွင်းၶၢဝ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်းၼႆႉ ဢိင်ၼိူဝ်ဝူင်းၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးႁူတ်းၵႅပ်ႈႁႅင်း၊ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၵမ်ႈၽွင်ႈ လႆႈမႃးပိုင်ႈဢိင်ၵၢၼ်ၽဝ်ထၢၼ်ႇ ၵိၼ်ၸၢင်ႈတေႃႉထၢၼ်ႇ ၵႂႃႇၶၢႆတၢင်းမူႇၸႄႈ သမ်ႉၺႃးသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ပႂ်ႉယွၼ်းငိုၼ်းၸွမ်းတၢင်း။ ၶၢဝ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၽႄႈၶိုၼ်းႁွပ်ႈသွင်၊ ၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇမီးၵၢၼ်၊...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း