Tuesday, August 16, 2022
Home ၶၢဝ်ႇ သိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉ

သိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉ

ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း သၽႃႇဝ သိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉ ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈၼႂ်းမိူင်းတႆး လႄႈလုမ်ႈၾႃႉ

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႃးႁႆးလူင် ၺႃးငူၼ်ႉ“ၶမ်း” ၵိၼ်းၸႂ် ၽွင်းၶၢဝ်းႁိုဝ်ႉၶၢဝ်းၾူၼ်

0
ၶွမ်ႊပၼီႊၶုတ်းၶမ်းထုင်ႉၼႃးႁႆးလူင် ဢိူင်ႇမိူင်းလဵၼ်း တႃႈၶီႈလဵၵ်း ယင်းပႆႇၵိုတ်းယင်ႉၵၢၼ်ၶုတ်းၶမ်း ႁိုင်ၼၢၼ်းမႃး 10 ပီယၢဝ်း 20 ပီၸမ်၊ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 4-5 ပီမႃးၼႆႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႃးႁႆးလူင် ထူပ်းၽေးၼမ်ႉလုပ်ႇထူမ်ႈယွၼ်ႉၵၢၼ်ၶုတ်းၶမ်းၼႆႉမႃး...

ၼမ်ႉလုပ်ႇထူမ်ႈႁႅင်းသုတ်းၼႂ်းပိုၼ်းဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း

0
ၼမ်ႉလုပ်ႇထူမ်ႈ ၼႂ်းဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း မၢင်တီႈ ထူမ်ႈထိုင်ဢူၵ်း ပူၼ်ႉႁူဝ် ၵမ်ႈၼမ် ၼႅတ်ႈဢဝ် ၵူၼ်းထဝ်ႈ/ၵႄႈ ၶၢႆႉဝႆႉ တီႈလွတ်ႈၽႄး ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 12-13/8/2022 ၶၢဝ်းတၢင်းသွင်ဝၼ်းမႃးၼႆႉ...

ၼမ်ႉလုပ်ႇထူမ်ႈ ၼႂ်းဝဵင်းၵဵင်းတုင် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း မၢင်ၸိူဝ်း ဢမ်ႇတၼ်းလႆႈၶူဝ်းႁိူၼ်း

0
ဝၼ်းတီႈ 13/8/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 10 မူင်းပၢႆၼႆႉၼမ်ႉလုပ်ႇထူမ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ယွၼ်ႉၾူၼ်တူၵ်းထပ်းၵၼ် လၢႆဝၼ်းလႄႈ ၼမ်ႉႁူၺ်ႈ/ လွႆ လႆလုပ်ႇထူမ်ႈ။ ၵူၼ်းၵဵင်းတုင်...

ၼမ်ႉလုပ်ႇထူမ်ႈ တူင်ႈၼႃး ၵူၼ်းၵဵင်းတွင်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်း

0
ၾူၼ်တူၵ်းႁႃႇယႂ်ႇထပ်းၵၼ်လၢႆဝၼ်းဢမ်ႇထၢတ်ႇ ထိုင်တီႈၼမ်ႉလုပ်ႇၼွင်းထူမ်ႈ တူင်ႈၼႃး ၵူၼ်းမိူင်းၵဵင်းတွင်း မွၵ်ႈ 15 တူင်ႈ ၸဝ်ႈၼႃး ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇ ၽိုတ်ႇ လူႉသုမ်းၼမ်။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 12/8/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉမွၵ်ႈ...

ၼမ်ႉလုပ်ႇထူမ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းတူၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း

0
မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 12/8/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၼမ်ႉႁူၺ်ႈ/ လွႆ လႆလုပ်ႇထူမ်ႈ ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း တႄႇဢဝ် မႄႈၵႅၼ်း၊ မိူင်းႁၢင်၊ ၼႃးၵွင်းမူး၊...

ၾႃႉၽႃႇ ၵူၼ်းၵဵင်းတုင် တၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈ

0
ၾႃႉၽႃႇ ၼၢင်းယိင်း ဢႃယု 38 ပီ ၵူၼ်းၵဵင်းတုင် ၵေႃႉၼိုင်ႈ လူႉတၢႆ ၽွင်းၵႂႃႇလုမ်းလႃးမူ ၼႂ်းသူၼ် တၢင်းလင်ႁိူၼ်း။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 10/8/2022 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းမွၵ်ႈ...

ၼမ်ႉၼွင်းထူမ်ႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း မီးၵူၼ်းၼႂ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈတၢႆ

0
ၾူၼ်တူၵ်းထပ်းၵၼ်လၢႆဝၼ်း ၼမ်ႉမႄႈၶၢဝ်၊ ၼမ်ႉမႄႈသၢႆ ၼွင်းလုပ်ႇတွင်ႈလေႃႇလႄႈ ပႃးၵူၼ်းၼႂ်းၸုမ်းပလိၵ်ႈ တႃႈၶီႈလဵၵ်း တႂ်ႈၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ လွင်ႈလႆၸူမ်တၢႆ။ ၾူၼ်တူၵ်းထပ်းၵၼ်လၢႆဝၼ်းလႄႈ ဝၼ်းတီႈ 8/8/2022 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း မွၵ်ႈ 3...

ၼမ်ႉလုပ်ႇထူမ်ႈ ၼႂ်းသူၼ်ၼႃးႁိူၼ်းယေးထုင်ႉပူင်း ၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း

0
မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 8/8/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၼမ်ႉလုပ်ႇထူမ်ႈ တူင်ႈႁႆႈၼႃးလႄႈ ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းဢိူင်ႇ ထုင်ႉပူင်း ၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း...

ၼမ်ႉလုပ်ႇထူမ်ႈ ၼႂ်းမိူင်းတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း လၢႆၸႄႈဝဵင်း

0
ၾူၼ်တူၵ်း ထပ်းၵၼ်လၢႆဝၼ်းလႄႈ ၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း လၢႆၸႄႈဝဵင်း ၼမ်ႉႁူၺ်ႈ/ လွႆလုပ်ႇထူမ်ႈ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း  ။ ပူၼ်ႉမႃး ဝၼ်းတီႈ 6/8/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း ၼမ်ႉႁူၺ်ႈ/လွႆ လုပ်ႇထူမ်ႈႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ...

ၼမ်ႉသၢႆၼွင်းလူၼ်ႉၾင်ႇ လုပ်ႇထူမ်ႈ ၼႂ်းဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း

0
မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 8/8/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၼမ်ႉသၢႆလူၼ်ႉၾင်ႇ ၼမ်ႉႁွင်ႈလၢႆႇၼႂ်းဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း လူၼ်ႉလႆၶဝ်ႈၼႂ်းပွၵ်ႉၼႂ်းဝဵင်း ထူမ်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း လႅၼ်လိၼ်တႆး - ထႆး ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း...

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႃးႁႆးလူင် တိုၵ်ႉယၢပ်ႇယွၼ်ႉၼမ်ႉထူမ်ႈ ပႆႇလႆႈၵႃႈသၢႆႈတႅၼ်းသင်တီႈၶွမ်ႊပၼီႊၶုတ်းၶမ်း

0
ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႃးႁႆးလူင် 35 လင် ထုၵ်ႇၼမ်ႉလုပ်ႇထူမ်ႈလႆႈမႃးၶၢဝ်းတၢင်း ၸမ်ၽၢၵ်ႇလိူၼ် တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ပႆႇလႆႈႁပ်ႉၵႃႈသၢႆႈတႅၼ်း တီႈၶွမ်ႊပ ၼီႊၶုတ်းၶမ်းသင် ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇယူႇသဝ်းၵိၼ်သၢင်ႈဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 19/7/2022 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ မႄႈၼမ်ႉၶမ်း လူၼ်ႉၾင်ႇလုမ်ႇထူမ်ႈ...

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတႃႈလိူဝ်ႇ မိူင်းလဵၼ်းၸိူဝ်းၺႃးၼမ်ႉထူမ်ႈ ပႆႇလႆႈတၢင်းၸွႆႈထႅမ်သင် ယၢပ်ႇၸႂ်လိူဝ်ႁႅင်း

0
ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႃးႁႆးလူင် ဝဵင်းတႃႈလိူဝ်ႇ ၺႃးၼမ်ႉလုပ်ႇထူမ်ႈမွၵ်ႈ 35 လင်ၼၼ်ႉ ဢၼ် ဢမ်ႇၸၢင်ႈ ယူႇသဝ်း ႁုင်ၵိၼ်သေဢိတ်းမီး 7 လင်ႁိူၼ်း လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်ႁႅင်း ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵိၼ်းၸႂ်။ ၼမ်ႉထူမ်ႈ ၶီႈသၢႆးၶဝ်ႈၶမ်ၼႂ်းႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႃးႁႆးလူင်...

ၵူၼ်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ ၺႃးသိူဝ်ၸုမ်ႈၶူပ်းၽွင်းၵႂႃႇႁႃၼေႃႇၼႂ်းထိူၼ်ႇ

0
ၵူၼ်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ ၶဝ်ႈထိူၼ်ႇႁႃၼေႃႇ ၺႃးသိူဝ်ၸုမ်ႈ လမ်းၶူပ်း မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 23/7/2022 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 3 မူင်းၼၼ်ႉ ၸၢႆးၸၢမ်ႇဢွင်ႇ ဢႃယု 35 ပီ...

ၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆႁႅင်းတီႈၵဵင်းတုင်ၼၼ်ႉ ႁူဝ်ႉလႄႈၽႃႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်ႇ

0
ၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆႁႅင်း ၼႂ်းမိူင်းတႆးလၢႆတီႈသေ တုမ်ႉတိူဝ်ႉႁူဝ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ/ ႁူင်းႁဵၼ်း ၵူၼ်ႇပင်းလူႉၵွႆၼမ် ၸွမ်းသဵၼ်ႈတႃႇသၢႆ တၢင်း ၼႂ်းၵႄႈမိူင်းၽျၢၵ်ႈ - ၵဵင်းတုင်ၵေႃႈ မၢၵ်ႇႁိၼ်ၵူၼ်ႇတဵင်ႇတၢင်းထႅင်ႈ လၢႆတီႈ။ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆ(ဢိင်ႇသၼ်ႇ) မိူဝ်ႈဝႃး...

ၽႅၼ်လိၼ်ဝႆ တီႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ယွၼ်ႈပတ်းပိုၼ်ႉမိူင်းတႆး

0
ဝၼ်းတီႈ 21/7/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 11 မူင်း 38 မိၼိတ်ႉ ၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆ ယွၼ်ႉပတ်းပိုၼ်ႉမိူင်းတႆး လႄႈ မိူင်းထႆးတွၼ်ႈၼိူဝ်။ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇထတ်းလွင်ႈၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆ မိူင်းထႆး ထတ်းႁၼ် သုၼ်မၼ်းယူႇၼႂ်းၵႄႈၵဵင်းတုင်...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း