Wednesday, February 26, 2020
Home ၶၢဝ်ႇ သိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉ

သိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉ

ၵူၼ်းမႃးဢႅဝ်ႇယဵမ်ႈ ႁၢၵ်းၵိင်ႇမွၵ်ႇၵွၼ် ထိုင်တီႈၸုမ်းႁၵ်ႉတူၼ်ႈမႆႉလႆႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈႁၢမ်ႈဝႆႉ

တင်ႈဢဝ်ႁူဝ်လိူၼ်ၵျၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊၼႆႉမႃး မွၵ်ႇၵွၼ်ၵီႈတဵမ်တူၼ်ႈ ၸွမ်းတိၼ်လွႆ ဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီးၼၼ်ႉ မီးၵူၼ်းမႃးႁၢၵ်းၵိင်ႇမွၵ်ႇၵွၼ် လႄႈ ထိုင်တီႈၸုမ်းႁၵ်ႉတူၼ်ႈမႆႉ လႆႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈမႃးတိၵ်းၸွမ်းတူၼ်ႈမႆႉ ပႃႇမွၵ်ႇၵွၼ် ဝႃႈ - ႁၢမ်ႈပိတ်းမွၵ်ႇၵွၼ်- ဝႃႈၼႆ။ မွၵ်ႇၵွၼ် ၵီႈတဵမ်တူၼ်ႈ...

လူမ်းလႅင်ႉၽတ်ႉပဝ်ႇ ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တီႈသီႇပေႃႉ လင်ၶႃးႁိူၼ်း ပိဝ်ၸွမ်း 100 ပၢႆ

လူမ်းလႅင်ႉ၊ မၢၵ်ႇႁဵပ်း ၾူၼ်လူင် ၽတ်ႉတူၵ်းသႂ်ႇ ႁိူၼ်းၵူၼ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ လင်ၶႃးႁိူၼ်းလူႉၵွႆ 100 ပၢႆ။ လူမ်းလႅင်ႉၶဝ်ႈမိူဝ်ႈ ဝၼ်းတီႈ 1/1/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်းမွၵ်ႈ 9 မူင်းၶိုင်ႈ...

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈသၢၼ်ၶတ်းယူႇၵေႃႈၶွမ်ႊပၼီႊလူင်းမိုဝ်းၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ်တီႈမိူင်းၵူၵ်း

ၵူၼ်းမိူင်းၵူၵ်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ ႁူမ်ႈၵၼ် သၢၼ်ၶတ်းၵၢၼ်ၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ်မႃးၶိူဝ်းယႂ်းယူႇသေတႃႉ ယူႇတီႈၾၢႆႇၶွမ်ႊပၼီႊ လူင်းမိုဝ်းၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ် တီႈမိူင်းၵူၵ်း ဢမ်ႇယင်ႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 18/11/2019 ၶွမ်ႊမၼီႊတႄႇၸၢမ်းၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ် တၢင်းၸဵင်ႇၸၢၼ်းဝၼ်းတူၵ်း ဝၢၼ်ႈဝဵင်း ဢိူင်ႇမိူင်းၵူၵ်း ၸႄႈဝဵင်း...

ၼႂ်းပီ 2019 ၼႆႉ မိူင်းထႆးလူတ်းယွမ်းၸႂ်ႉထုင်ပလၢတ်ႉသတိၵ်ႉလႆႈ 2000 လၢၼ်ႉဢၼ်

ၾၢႆႇႁွင်ႈၵၢၼ်ၽွင်းလူင်ႁၵ်ႉသႃသိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၼႂ်းပီ 2019 ၼႆႉ ယူႇတီႈႁွင်ႈၵၢၼ်ၽွင်းလူင် သိင်ႇဝႅတ်ႉ လွမ်ႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းထႆး လႆႈႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်တင်း ၶွမ်ႊပၼီႊယႂ်ႇလူင်၊ ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်းယႂ်ႇလူင်ၼႂ်းမိူင်းထႆးႁူမ်ႈၵၼ်လူတ်း ယွမ်းၸႅၵ်ႇထူင်ပလၢတ်ႉသတိၵ်ႉလႄႈ လႆႈႁၼ်ၽွၼ်းပၢင်ႈမႃး...

ဢိင်ႇသၼ်ႇၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း သုၼ်ၵၢင်မီးႁိမ်းဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင်

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 13/11/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 9 မူင်းၶိုင်ႈၼၼ်ႉ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇၸတ်းၵၢၼ် ၾိင်ႈၾႃႉရႃႇသီႇ မိူင်းႁူမ်ႈ တုမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇဝႆႉ ဢိင်ႇသၼ်ႇ/ ၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆ...

 ၵူၼ်းမိူင်းထုင်ႉသီႇၵိပ်ႇ ပၢင်လွင်း ႁဵင်ပၢႆ ၼႄၵၢင်ၸႂ် ႁႂ်ႈၵိုတ်းၵၢၼ်ၶုတ်းလႄႈ ၵၢၼ်ပၼ်ႇၸၢၵ်ႈ ထၢၼ်ႇႁိၼ်ၵမ်းလဵဝ်

(ၸၢႆးဢိူမ်ႈၾႃႉ- သူင်ႇၶၢဝ်ႇ) ၵူၼ်မိူင်းထုင်ႉသီႇၵိပ်ႇ ၸေႈဝဵင်းပၢင်လွင်း ႁူမ်ႈႁႅင်းၵၼ်ႁဵင်ပၢႆ ၼႄၵၢင်ၸႂ် တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈ ၶွမ်ႊပၼီႊ ဢေႊတိၼ်ႊ ၵိုတ်းၵၢၼ်ၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ်လႄႈ ႁူင်းၸၢၵ်ႈထၢၼ်ႇႁိၼ် ၾႆးၾႃႉၼၼ်ႉၵမ်းလဵဝ် ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းတီႈ  30/10/2019...

ၸၢႆးၶိူဝ်းသႅင် ၸုမ်းပၵ်းတႃသိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉတႆး ဢုပ်ႇ/တၢၼ်ႈၶႆႈ လွင်ႈၾိင်ႈတိုၼ်းပဵၼ် တီႈဝဵင်းပၢင်လွင်း

(ၸၢႆႈဢိူမ်ႈၾႃႉ-သူင်ႇၶၢဝ်ႇ)  ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းသီႇၵိပ်ႇ ပၢင်လွင်း ၸတ်းပၢင်ဢုပ်ႇလၢတ်ႈတၢၼ်ႈၶႆႈလွင်ႈ ယုၵ်ႉမုၼ်းပိုၼ်ႉႁူႉလွင်ႈႁၵ်ႉသႃ ၾိင်ႈတိုၼ်းပဵၼ် သၽႃႇဝ သိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉႁိမ်းႁွမ်း မွၵ်ႇပႃး ၸၢႆးၶိူဝ်းသႅင် ၸုမ်းပၵ်းတႃသိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉတႆး ၶဝ်ႈႁူမ်ႈဢုပ်ႇၵုမ်ပၼ်တၢင်းႁူႉ။ ဝၼ်းတီႈ 29/10/2019 ပီႈၼွင်ႉသီႇၵိပ်ႇ...

ၾူၼ်တူၵ်းလႄႈ ၼမ်ႉထူမ်ႈၵၢင်ဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး ႁၢဝ်ႈႁႅင်း

ဢိင်ၼိူဝ်ၾူၼ်တူၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ ၼမ်ႉႁူၺ်ႈ/ ၼမ်ႉလွႆ လႆထူမ်ႈၼႂ်းၵၢင်ဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး ႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ ဝၼ်းတီႈ 17/10/2019 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း ၼမ်ႉလႆၼွင်းထူမ်ႈ ၼႂ်းဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၸွမ်းသဵၼ်ႈတၢင်းလူင်၊ ၸွမ်းၵၢတ်ႇဝဵင်းလႄႈ ၸွမ်းႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်း၊ ႁၢၼ်ႉဢူဝ်ႊသျိၼ်ႊ ၸိူဝ်းမီးၼႂ်းၵၢင်ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး။ ၸၢႆးလႅင်း...

ၵူၼ်းမိူင်းၵျပၼ်ႊတၢႆယွၼ်ႉလူမ်းလႅင်ႉတၢႆႊၾုၼ်ႊႁႃႊၵိပိသ်ႉ ၸမ် 50 ၵေႃႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈသႂ်ႇႁႅင်းတႃႇၸွႆႈၵူၼ်းၶၢင်ႉၶမ်ၼႂ်းၵႄႈၼမ်ႉထူမ်ႈ   

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းၵျပၼ်ႊ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတေႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်တင်းၸုမ်းၵူၼ်းမိူင်း  တႃႇၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းၺႃးၽေးလူမ်းလႅင်ႉ ႁႃႊၵိပိသ်ႉ ၽတ်ႉပဝ်ႇ သေတိုၵ်ႉၶၢင်ႉၶမ်ဝႆႉၼႂ်းၵႄႈၼမ်ႉထူမ်ႈ။ ထႃႊရူဝ်ႊ ၶူဝ်ႊၼူဝ်ႊ ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇၼႂ်းမိူင်း  မိူင်းၵျပၼ်ႊ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇမိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 14/10/2019 ဝႃႈ-...

 ၶွမ်ႊပၼီႊၶႄႇ ၶုတ်းတွင်းလႅင်ဢဝ်ၵႃးၽႃႇၵူၼ်းဝၢၼ်ႈယဝ်ႉ ၶိုၼ်းဢဝ်လိူင်ႈၸွႆးတြႃးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ

ဝၼ်းတီႈ 9/10/2019 လုမ်းတြႃးလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၸေႈဝဵင်းသႃးလိၼ်းၵျီး  တိူင်းၸေႈၵႅင်း မိူင်းမၢၼ်ႈပွတ်းၵၢင် ပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႉ 7 ၵေႃႉ လူၺ်ႈတၢင်းၽိတ်း လမ်းတီႉၵူၼ်းႁေႃႈ ရူတ်ႉၵႃး ၶွမ်ႊပၼီႊၶႄႇ ...

ၵူၼ်းမိူင်းလၢပ်ႈ ၵဵင်းတုင် ႁူမ်ႈၵၼ်သိုပ်ႇၸႆးတႃ/ၸႃႇတႃႇ ပႃႇမႆႉ ၼမ်ႉလိၼ်ႁိၼ်ၽႃ

ၵူၼ်းၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းလၢပ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ႁူမ်ႈၵၼ်သိုပ်ႇၸႆးတႃ ပႃႇမႆႉလႄႈ ၼမ်ႉလိၼ်ႁိၼ်ၽႃ ပွၵ်ႈၵမ်းႁႅၵ်ႈ မီးၵူၼ်း ၶဝ်ႈႁူမ်ႈဢမ်ႇယွမ်း 200 ၵေႃႉ။ ဝၼ်းတီႈ 14/9/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8:30 မူင်း...

ၽူၼ်တူၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း လိၼ်ၵူၼ်ႇ ၼႂ်းပွၵ်ႉဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး

လိၼ်ၵူၼ်ႇ တီႈပွၵ်ႉမဵဝ်ႉမ ၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 50 ၵေႃႉပၢႆ လႆႈၶၢႆႉတီႈယူႇတၼ်းသဝ်း။ ၾူၼ်တူၵ်းထပ်းၵၼ်လၢႆလၢႆဝၼ်းသေ ထိုင်ဝၼ်းတီႈ 8/9/2019 ၽူၼ်တူၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းလႄႈ လိၼ်ၵူၼ်ႇၼႂ်းပွၵ်ႉမဵဝ်ႉမ ၸႄႈဝဵင်း တူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။...

ၼမ်ႉထူမ်ႈတီႈတႅမ်ႇတီႈယၢၼ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ

ၾူၼ်လူမ်းတူၵ်းထပ်းၵၼ်လၢႆဝၼ်း ၼမ်ႉလုပ်ႇၼွင်းထူမ်ႈ တၢင်းပွၵ်ႉၸွၼ်ႊၸူဝ်ႇ လႄႈ တီႈၶူင်ႈ တီႈယၢၼ်း ၼႂ်းၸႄႈ ဝဵင်းမူႇၸေႊ လႅၼ်လိၼ်တႆး - ၶႄႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 22/8/2019...

ၵူၼ်းမိူင်းလၢႆးၶႃႈ ႁူမ်ႈၵၼ် ၽုၵ်ႇတူၼ်ႈမႆႉ ၼႂ်းဝၢင်းႁူင်းထမ်းၶမ်း ၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင်တူၼ်ႈ

သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းလၢႆးၶႃႈ ႁူမ်ႈႁႅင်းၵၼ်ၽုၵ်ႇတူၼ်ႈမႆႉ 2000 တူၼ်ႈပၢႆ ၼႂ်းဝၢင်းႁူင်းထမ်းၶမ်း ဝၢၼ်ႈၼွင် ပၢင်ႇ ၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ တီႈဝိႁၢရ်ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးလူင် Dr.ၶမ်းမၢႆထမ်မသႃမိ တႄႇၶဝ်ႈၼႂ်းသႃသၼႃၼုင်ႈၽႃႈလိူင်ပဵၼ်ၸဝ်ႈ သၢင်ႇ။ ယေႃးမုၼ်ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးလူင် Dr.ထမ်မသႃမိၼႆသေ...

လိၼ်ၵူၼ်ႇတဵင်ႁိူၼ်း တီႈမူႇၸေႊ လူႉၵွႆ 10 လင်ပၢႆ

ၾူၼ်တူၵ်းထပ်းလၢႆဝၼ်း လိၼ်ၵူၼ်ႇသႂ်ႇ ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တီႈပွၵ်ႉၶရိတ်ႉယၢၼ်ႇလႄႈ ပွၵ်ႉၵွင်းၼွင် လင်ႁိူၼ်း 10 လင် ပၢႆ လႆႈလူႉၵွႆ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႅၼ်လိၼ်တႆး -...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း