Home ၶၢဝ်ႇ သိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉ

သိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶၢၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁဵတ်းတပ်ႉ ဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈမိူင်ထၢၼ်ႇႁိၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင်

0
သိုၵ်းမၢၼ်ႈတႂ်ႈတိူင်းသိုၵ်း သၢမ်ၸဵင်ႇၵဵင်းတုင် ႁွတ်ႈမႃးၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉ ၸၢင်သေ ၶၢၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁဵတ်းတပ်ႉ ဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈပၼ် မိူင်ထၢၼ်ႇႁိၼ်။ ၸုမ်းၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆး ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 19/04/2022 ၼႆႉဝႃႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉမူဝ် ဢိူင်ႇၼွင်ႁီး...

ပၢင်သဝ်းၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းတီႈမိူင်းမွၵ်ႇ ၺႃးလူမ်းလႅင်ႉၽတ်ႉၵွႆ လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်

0
ဝၼ်းတီႈ 17 ပူၼ်ႉမႃး ၾူၼ်လူင်တူၵ်း လူမ်းလႅင်ႉၽတ်ႉပဝ်ႇလႄႈ တီႈယူႇတၼ်းသဝ်း ပၢင်သဝ်းၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းတီႈမိူင်းမွၵ်ႇ လူႉၵွႆလိူဝ်ႁႅင်း လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်။ “သုမ်ႉတီႈယူႇၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တႃႇ 70 ဢၼ်ၼႆႉ လူႉၵွႆၵႂႃႇမွၵ်ႈ 20...

ၾူၼ်လူင်မၢၵ်ႇႁဵပ်းတူၵ်းၽတ်ႉဢဝ်ၸွမ်ႁိူၼ်းလႄႈသုမ်ႉၵၢတ်ႇၵွႆ ပွတ်းၼွင်မႄႈမၢႆ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယၢင်း ၼႂ်းမိူင်းၶၢင်

0
 ၾူၼ်လူင်လူမ်းလႅင်ႉၽတ်ႉ မၢၵ်ႇႁဵပ်းတူၵ်းႁၢတ်ႇသႂ်ႇလင်ၶႃးႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလႄႈသုမ်ႉၵၢတ်ႇ ဝၢၼ်ႈမိူင်းၼွင် ပွတ်းၼွင်မႄႈမၢႆႈ ၸႄႈဝင်းမိူင်းယၢင်း ၸႄႈတွၼ်ႈမိူင်းယၢင်း ၸႄႈမိူင်းၶၢင်  လူႉသုမ်းၵွႆၼမ် ။ ၶၢဝ်ႇသဵင်တႆးလႅင် တႄႉဢွၵ်ႇဝႆႉဝႃႈ ၾူၼ်ၼႆႉ တႄႇတူၵ်းၽွင်းတဵင်ႈၶိုၼ်း။ ၶၢဝ်းတူၵ်းတႄႉမွၵ်ႈ ၶိုင်ႈၸူဝ်ႈမူင်းၵူၺ်းသေတႃႉ...

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၵဵပ်းသိုၵ်းမႂ်ႇၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ၵူၼ်းမိူင်းဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈ

0
ၵူၼ်းပွၼ်းဝၢၼ်ႈဢိူင်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၶဝ်ႈဝဵင်း ယွၼ်ႉၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႈ ၵဵပ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ ဝႃႈၼႆ။ တီႈႁိူၼ်းၵိုတ်းလုၵ်ႈၸၢႆးလၢႆၵေႃႉၵေႃႈယဝ်ႉ သင်ဝႃႈမီးလုၵ်ႈၸၢႆး 2 ၵေႃႉၶိုၼ်ႈၼိူဝ် တၵ်းလႆႈပၼ် 1 ၵေႃႉ ၊ လဵၵ်ႉယႂ်ႇၼုမ်ႇထဝ်ႈၵေႃႈတၵ်းလႆႈသူင်ႇပၼ်...

ၾႆးမႆႈႁိူၼ်း သွင်လင်ထပ်းၵၼ် တီႈမိူင်းပၼ်ႇ

0
မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 4/4/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ 9 မူင်း ၾႆးမႆႈႁိူၼ်း ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢိူင်ႇၵုင်းၵႅင်း ဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ သွင်လင်ထပ်းၵၼ်   လွင်ႈၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆတႄႉ ဢမ်ႇမီး။ ပဵၼ်ႁိူၼ်းလုင်းထုၼ်းဢွင်ႇ -...

ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းပီၼႆႉ ၼမ်ႉႁႅင်ႈႁၢႆႉႁႅင်းလိူဝ်တၢင်ႇပီ

0
ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း ၼမ်ႉၸၢင် လွႆလႅမ် တူၼ်ႈတီး လၢႆၸႄႈဝဵင်း ၼမ်ႉမေႃႇၼမ်ႉၼွင်ႁႅင်ႈၸဝ်ႉ ႁႅင်ႈႁႅင်းလိူဝ်ၵူႈပီ ၵူၼ်းမိူင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၼမ်ႉၵိၼ်ၼမ်ႉၸႂ်ႉ ။ ၼမ်ႉၼွင်မျႃႉၵၢၼ်သႃႇ ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ပီၵွၼ်ႇပူၼ်ႉမႃးဝၢႆးလင်သၢင်းၵျၢၼ်ႇ ၼႂ်းႁၢင်လိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊ ၵႂႃႇၼမ်ႉၸင်ႇတေတႄႇယၢပ်ႇ၊ ပီႈၼႆႉတႄႉတႄႇဢဝ်လိူၼ်မၢတ်ႊၶျ်...

ဝဵင်းပၢင်လွင်း မီးၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း 4 ႁဵင် ၸဝ်ႈႁိူၼ်းလႄႈၸဝ်ႈၶႅၵ်ႇ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇလွင်ႈၼမ်ႉၵိၼ်/ၸႂ်ႉ

0
ၶၢဝ်းမႆႈၵူႈပီပူၼ်ႉမႃး တီႈဝဵင်းပၢင်လွင်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၼမ်ႉၵိၼ်ၼမ်ႉၸႂ်ႉလိူဝ်ႁႅင်း ပီၼႆႉသမ်ႉ မီးၵူၼ်းမိူင်းယၢင်းလႅင် ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမႃးသွၼ်ႈယူႇၸွမ်းထႅင်ႈ 4 ႁဵင်ပၢႆလႄႈ ၸဝ်ႈႁိူၼ်းပႃးၸဵမ်ၸဝ်ႈၶႅၵ်ႇ ဢွၼ်ၵၼ်ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇလွင်ႈၼမ်ႉၵိၼ်ၼမ်ႉၸႂ်ႉ၊ ထိုင်တီႈလႆႈသိုဝ်ႉဢဝ်။   ၼၢင်းယိင်း ၵူၼ်းယူႇၼႃႈတၢင်းၸၢၼ်းဝဵင်းပၢင်လွင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -...

ASSR ႁႂ်ႈၶွမ်ႊပၼီႊၼွၵ်ႈမိူင်း ၵိုတ်းလွင်ႈသၢင်ႈၾၢႆၼႂ်းမိူင်းတႆး

0
ၵေႃၵပ်းသၢၼ် တူင်ႉၼိုင်တႃႇမႄႈၼမ်ႉမိူင်းတႆး (Action for Shan State Rivers) ဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ႁႂ်ႈၵိုတ်းလွင်ႈ သၢင်ႈၾၢႆ  ၊ ၶွမ်ႊပၼီႊ ၼွၵ်ႈမိူင်း ဢၼ်ႁူမ်ႈၸွမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈမိူၵ်ႈမႂ်ႈၶႃႈႁႅမ်ၵူၼ်းမိူင်းသေ...

ၵူၼ်းမိူင်းၼၢႆး တႄႇယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ လွင်ႈၼမ်ႉၵိၼ်/ ၸႂ်ႉ

0
တိုၵ်ႉၶဝ်ႈၼႂ်းလိူၼ်သီႇၵူၺ်း ၵူၼ်းမိူင်းၼၢႆး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း တႄႇႁူပ်ႉထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ လွင်ႈၼမ်ႉၵိၼ်/ ၼမ်ႉၸႂ်ႉ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈ။ တႄႇဢဝ် ႁူဝ်လိူၼ်မၢတ်ႊၶျ် 2022 ၼႆႉမႃး  ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး ၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၼမ်ႉ...

ၾူၼ်ယႂ်ႇလူမ်းလူင် မၢၵ်ႇႁဵပ်းတူၵ်းႁႅင်း ၽွင်းၶၢဝ်းၵတ်း တီႈမိူင်းသၢတ်ႇ

0
ၾူၼ်ယႂ်ႇလူမ်းလူင် မၢၵ်ႇႁဵပ်းတူၵ်းႁႅင်း တီႈဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ တူၼ်ႈမႆႉ သဝ်ၾႆး လူမ်ႉတဵင်ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လင်ၶႃးႁိူၼ်းၵွၵ်းပိဝ် ပဵၼ်လၢႆလင်။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 18/1/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 8...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၾင်မၢၵ်ႇဝႆႉႁိမ်းတေႃႈၵႅတ်ႉသ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇႁတ်းၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်

0
ၵူၼ်းမိူင်းသီႇပေႃႉ မႆႈၸႂ်ၵူဝ်ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၾင်ဝႆႉႁိမ်းႁွမ်းတေႃႈၵႅတ်ႉ တေႃႈၼမ်ႉမၼ်းလိပ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း သီႇပေႃႉ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 18/1/2022 ယူႇတီႈ ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း ၸိုင်ႈတႆး SHRF ဢွၵ်ႇၽိုၼ်တမ်းငဝ်းလၢႆးဝႃႈ...

ၾူၼ်လူင် မၢၵ်ႇႁဵပ်းတူၵ်း ၼႂ်းလၢႆလၢႆဝဵင်းၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး

0
ၶၢဝ်းၵတ်းပီၼႆႉ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး လၢႆလၢႆဝဵင်း ၼႂ်းဝူင်ႈၼႆႉၵူၺ်း ၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်း ပႃးမၢၵ်ႇႁဵပ်းလုၵ်ႈယႂ်ႇ ႁဵတ်းႁႂ်ႈယိင်ႈၶႅၼ်းၵတ်းလိူဝ်ၵဝ်ႇ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 23/12/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈမွၵ်ႈ 7 မူင်း ၾူၼ်တူၵ်းႁႃႇယႂ်ႇ...

ၶွမ်ႊပၼီႊငူၺ်ႇယီႇပလႄးတိုဝ်ၶုတ်းထၢၼ်ႇတီႈသီႇပေႃႉ

0
ၶွမ်ႊပၼီႊငူၺ်ႇယီႇပလႄး ဢမ်ႇထွမ်ႇ သဵင်ၵၢင်ၸႂ် ၵူၼ်းမိူင်းသီႇပေႃႉ ဢၼ်သၢၼ်ၶတ်းလွင်ႈၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ် တီႈႁူဝ်ၼမ်ႉ၊ တႄႇလူင်းမိုဝ်းၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ်ၼႂ်းၵႄႈလွင်ႈလိူတ်ႇမႆႈၵူၼ်းမိူင်း ၸုမ်းသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း တိုၵ်းသူၼ်းႁႂ်ႈၼႄၵၢင်ၸႂ် ၶွမ်ႈၶတ်းလူၺ်ႈ ဢမ်ႇသိုဝ်ႉၶူဝ်းၵုၼ်ႇဢၼ်ၶွမ်ႊပၼီႊ ႁဵတ်းဢွၵ်ႇၶၢႆ။ ၸၢႆးႁေႃသႅင် ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း ၸိုင်ႈတႆး...

ၾူၼ်တူၵ်းထပ်းၵၼ်လၢႆဝၼ်း ၸဝ်ႈၼႃး ပွတ်းသီႇသႅင်ႇ ဢမ်ႇၸၢင်ႈဢဝ်မၢၵ်ႇၶဝ်ႈတဝ်ႈၼမ်ႉ

0
ၸဝ်ႈသူၼ်ႁႆႈၼႃး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ၾူၼ်တူၵ်း ထပ်းၵၼ် လၢႆဝၼ်း မၢၵ်ႇၶဝ်ႈ တဝ်ႈၼမ်ႉ သုမ်းၼမ် ။ ပီ 2021 ၼႆႉ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ...

ငူၺ်ႇယီႇပလႄးဢမ်ႇထွမ်ႇသဵင်ၵူၼ်းမိူင်း ၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ် တီႈထုင်ႉၼမ်ႉမႃႉထႅင်ႈ

0
ၶွမ်ႊပၼီႊငူၺ်ႇယီႇပလႄး တႄႇၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ်မႂ်ႇ တီႈႁူဝ်ၼႃးၾႃႉ ထုင်ႉၼမ်ႉမႃႉ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၵူၼ်းမိူင်း သၢၼ်ၶတ်းမႃးတႃႇသေႇၵေႃႈဢမ်ႇထွမ်ႇ ၶိုင်ႁဵတ်းသၢင်ႈယူႇမႅၵ်းမႅၵ်း။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 23/11/2021 ယူႇတီႈၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႈလႆႈၵူၼ်း ၸိုင်ႈတႆး SHRF ဢွၵ်ႇၽိုၼ်တၢမ်းငဝ်းလၢႆးလွင်ႈ...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း