Monday, October 18, 2021
Home ၶၢဝ်ႇ သိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉ

သိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉ

ၼမ်ႉထူမ်ႈ ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ မီးၵူၼ်းတၢႆလႆလွင်ႈမႃးၸွမ်းၼမ်ႉၵေႃႉၼိုင်ႈ

0
မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းတီႈ 20/9/2021 ၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်း ၼမ်ႉလွႆၼွင်း ၼမ်ႉႁွင်ႈလႆလတ်းၵၢင်ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ လူၼ်ႉၾင်ႇထူမ်ႈႁိူၼ်းယေးၼႂ်းပွၵ်ႉယွမ်ႇ 3-4 ပွၵ်ႉ မီးၵူၼ်းတၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈလႆလွင်ႈမႃးၸွမ်းၼမ်ႉႁွင်ႈ ပဵၼ်လုၵ်ႈလၢင်းၽႂ်ယင်းပႆႇႁူႉ။ ၼမ်ႉႁွင်ႈၼႆႉ လုၵ်ႉတၢင်းပွၵ်ႉ 5 လတ်းလူင်းမႃး ပွၵ်ႉ...

ႁူင်းၸၢၵ်ႈၸိုၼ်း ပၢင်ပႅၵ်ႇ ဢၼ်ၵိုတ်းဝႆႉ 4 ပီပၢႆၼၼ်ႉ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတႃႇပိုတ်ႇၶိုၼ်း

0
ႁူင်းၸၢၵ်ႈၸိုၼ်းမၢႆ 2 ဢၼ်မီးတီႈ ပၢင်ပႅၵ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ဢၼ်ၶွမ်ႊပၼီႊၶွင်ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ MEC လႄႈၶွမ်ႊပၼီႊ ရတ်ႉသျႃႊ Tyazhpromexport ႁူမ်ႈၵၼ်းဝႆႉၼၼ်ႉ ဝၢႆးလင်...

ၼမ့်ၸၢဝ်းငၢဝ်းၼွင်းထူမ်ႈ ၼႂ်းဝဵင်းၵျွၵ့်မႄး ႁၢဝ်ႈႁႅင်း

0
ၼမ့်ၸၢဝ်းငၢဝ်း ၼွင်းလူၼ်ႉၾင်ႇ ထူမ်ႈ ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး မွၵ်ႈ 400 လင် ။ မိူဝ်ႈၼႆ့ ဝၼ်းတီႈ 20/9/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မႄႈၼမ့်ၸၢဝ်းငၢဝ်း...

ၾူၼ်တူၵ်းဢမ်ႇထၢတ်ႇ ၼမ်ႉလုပ်ႈထူမ်ႈ ၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ လၢႆလၢႆတီႈ

0
ဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၾူၼ်တူၵ်းထပ်းၵၼ်ဢမ်ႇထၢတ်ႇလႄႈ ၼမ်ႉၼွင်းထူမ်ႈ လၢႆလၢႆတီႈ ၸွမ်းတီႈၶူင်ႈ/ ယၢၼ်း ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 7/9/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 6 မူင်း...

ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း ၸိုင်ႈတႆး SHRF တိုၵ်းသူၼ်းၵူၼ်းတႃႇၶီႈလဵၵ်း ၵႅတ်ႇၶႄ တီႈလိၼ်လႄႈ ၵႄးၼမ်ႉႁူၵ်ႈ

0
SHRF ဢွၵ်ႇၽိုၼ်ႁၢႆးငၢၼ်း ၵဵဝ်ႇၵပ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢဝ်တီႈလိၼ် ၵူၼ်းမိူင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇ ဢေႊၶိူဝ်ႊသေပၼ် ၶွမ်ႊပၼီႊ ႁူင်ပင်း ၶွင်သိုၵ်းဝႃႉ UWSA တႃႇဢဝ်ႁဵတ်း ႁူင်းၸၢၵ်ႈ...

လိၼ်ၵူၼ်ႇပင်းသႂ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်း တီႈမိူင်းၵုတ်ႇ တၢႆ 5 ႁၢႆဝႆႉ 6

0
မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 24/8/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 6 မူင်း တီႈဝဵင်းမိူင်းၵုတ်ႈ ၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်းသေ လိၼ်ၵူၼ်ႇပင်းသႂ်ႇ ၵူၼ်း မိူင်း 11 ၵေႃႉ...

လိၼ်ၵူၼ်ႇ သဵၼ်ႈတၢင်းမိူင်းငေႃႉ-ၵျွၵ်ႉမႄး

0
ၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်း လိၼ်လွႆၵူၼ်ႇၼႂ်းၵႄႈသဵၼ်ႈတၢင်း မိူင်းငေႃႉ -ၵျွၵ်ႉမႄး လွင်ႈၵႂႃႇမႃး ၶၢင်ႉၶမ် ပိၵ်ႉတၼ်ၵႂႃႇၸူဝ်ႈၵမ်း။ ၾူၼ်တူၵ်း ဝၼ်းတီႈ 18/8/2021 သေ လွႆၵူၼ်ႇပိၵ်ႉၼၢင်သဵၼ်ႈတၢင်း၊ တေႃႇထိုင်ဝၼ်းတီႈ 19 ၾၢႆႇသဵၼ်ႈတၢင်းလႄႈ...

ၼမ်ႉမၢဝ်းၼွင်းလူၼ်ႉၾင်ႇ တႄႇထူမ်ႈၶဝ်ႈတၢင်းၾင်ႇဢိူင်ႇ 19 ဝၢၼ်ႈ မူႇၸေႊ

0
ၾူၼ်တူၵ်းထႅင်ႈတင်းၶိုၼ်းလႄႈ မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းတီႈ 19/8/2021 ၼမ်ႉမၢဝ်းလူၼ်ႉၾင်ႇ ၼွင်းထူမ်ႈ ၸိူဝ်းယူႇၸွမ်းသၢပ်ႇၼမ်ႉမၢဝ်း။ ၵူၼ်းၼုမ်ႇမူႇၸေႊ ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ - “ ၼႂ်ၼႆႉ ၼမ်ႉမၢဝ်းၼွင်း ထူမ်ႈထိုင်မၢၼ်ႈတိုင်းလူင်ၽၢႆႇၼႃႈ (ၾၢႆႇဝၼ်းတူၵ်း တၢင်းဢိူင်ႇ...

ၾူၼ်တူၵ်းလၢႆဝၼ်းထပ်းၵၼ်လႄႈ ၼမ်ႉတူႈၶိုၼ်ႈသုင်

0
ၾူၼ်တူၵ်းႁႃႇယႂ်ႇထပ်းၵၼ်လၢႆဝၼ်းလႄႈ ၼမ်ႉတူႈၼွင်း၊ သင်ဝႃႈၾူၼ်သိုပ်ႇတူၵ်းထႅင်ႈတႄႉ ၸၢင်ႈလူၼ်ႉၾင်ႇ ၊ ၵူၼ်းယူႇၸွမ်းသၢပ်ႇၼမ်ႉ ၾၢင်ႉယူႇၾၢင်ႉၵိၼ်။ တီႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၵေႃႈ ၼမ်ႉပေႃႈ ဢၼ်လႆၶဝ်ႈၼမ်ႉတူႈၼၼ်ႉ ၼွင်းလႄႈ မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းတီႈ 18/8/2021 ၼမ်ႉတူႈၶိုၼ်ႈသုင်...

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပွတ်းဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၼမ်ႉၸႂ်ႉ/ ၵိၼ်

0
ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈၸိင်း ဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇလိူဝ်ႁႅင်း လွင်ႈၼမ်ႉၸႂ်ႉ/ ၵိၼ် ဝႃႈၼႆ။ ၵူၼ်း ၼႂ်းဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈၸိင်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ ယၢမ်းလဵဝ်ၼမ်ႉၼႆႉ...

ၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်း ၼမ်ႉလုပ်ႇၼွင်းထူမ်ႈ တူင်ႈၼႃး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယႆ

0
ၼမ်ႉလုပ်ႇၼွင်းထူမ်ႈ တူင်ႈၼႃးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယႆ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၵူၼ်းမိူင်း ထူပ်းလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ။  ၾူၼ်တူၵ်းထပ်းၵၼ် လၢႆဝၼ်း ထိုင်မႃး မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 16/8/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၼမ်ႉယႆ ၼမ်ႉၼႃးၶူဝ်...

ၼမ်ႉထူမ်ႈ ပွၵ်ႉယွမ်ႇၼႂ်းဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း လၢႆလၢႆတီႈ

0
ၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်း ၼမ်ႉႁူၺ်ႈ/ ပႃႇ လႆထူမ်ႈ ၼႂ်းဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ပဵၼ်လၢႆတီႈ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 11/8/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ယွၼ်ႉၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်းသေ ၼမ်ႉႁူၺ်ႈ/ ပႃႇ...

ၶွမ်ႊပၼီႊဢၢၼ်းၶႂၢၵ်ႈၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ်ထႅင်ႈတီႈတၢင်ႉယၢၼ်း မႃးႁူၺ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢမ်ႇၽွမ်ႉ

0
ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းဢိူင်ႇၼႃးႁူၵ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း ဢမ်ႇၽွမ်ႉဢမ်ႇလႆႈၸႂ်ၶွမ်ႊပၼီႊတေမႃးၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ်ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၊ တႅမ်ႈလိၵ်ႈတုၵ်းယွၼ်းထိုင်ပႃႇတီႇလႄႈတပ်ႉသိုၵ်းတႆး ႁႂ်ႈၸွႆႈႁၢမ်ႈပၼ်ဝႃႈၼႆ။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢိူင်ႇၼႃးႁုၵ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ-“ၶွမ်ႊပၼီႊ ငူၺ်ႇယီႇပလႄး မႃးႁူၺ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢေႃႈ။ ၶဝ်ၶႂ်ႈမႃးၶုတ်းထၢၼ်ႇထႅင်ႈတီႈလိၼ်သူၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 15 ၵေႃႉၼႆ လႄႈ ၶဝ်ႁႂ်ႈၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇ...

ၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်း ၼမ်ႉထူမ်ႈထုင်ႉ မူႇဝၢၼ်ႈၼႃးႁႆးလူင် ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း

0
ၾူၼ်တူၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းထပ်းၵၼ် လၢႆဝၼ်း၊ ၵႄးၼမ်ႉၶမ်း လုပ်ႇၼွင်းထူမ်ႈ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼႃးႁႆးလူင် ဢိူင်ႇမိူင်း လဵၼ်း ၸႄႈ ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵမ်ႈၽွင်ႈ ပေႃးလႆႈၵႂႃႇၼွၼ်းတီႈဝတ်ႉ။ ဝၼ်းတီႈ 26/7/2021 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ...

ၼမ်ႉတဵင်း ၼွင်းလူၼ်ႉၾင်ႇ ထူမ်ႈႁၢၼ်ႉတၢင်းၶၢႆလႄႈႁိူၼ်းယေး တီႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း

0
ၾူၼ်တူၵ်းထပ်းၵၼ်မႃးလၢႆဝၼ်းသေ ၼမ်ႉတဵင်းယိုင်ႈ လုပ်ႇၼွင်းထူမ်ႈ ၸွမ်းၾင်ႇ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်းၶွင်တၢင်းၵိၼ် ၸိူဝ်းႁိမ်းၾင်ႇၼမ်ႉၼၼ်ႉ လႆႈလူႉသုမ်း ၼမ်ႉထူမ်ႈၼွင်းပႅတ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း