Thursday, October 29, 2020
Home ၶၢဝ်ႇ သိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉ

သိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉ

ၼမ်ႉထူမ်ႈဝၢၼ်ႈထူမ်ႈႁိူၼ်း ၽူႈလႆႈႁပ်ႉသူး သုၸၼ်ႇတီႇ – လူႉယႂ်ႇသုမ်းၼမ်

ႁၢင်လိူၼ်သႅပ်ႊထႅမ်ႊပိူဝ်ႊမႃးတေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၼမ်ႉထူမ်ႈဝၢၼ်ႈၼႃးႁႆးလူင်လၢႆၵမ်း၊ ၵမ်းၼႆႉ ၼမ်ႉထူမ်ႈႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ထူမ်ႈပႃး ႁိူၼ်းမေႃယႃၼၢင်းလႃႈ ၽူႈလႆႈႁပ်ႉသူး သုၸၼ်ႇတီႇ လူႉယႂ်ႇသုမ်းၼမ်တင်းဝၢၼ်ႈ။

လၢႆႇမိူင်ၶမ်း သၼ်လွႆၶမ်း ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း လုပ်ႇထူမ်ႈဝၢၼ်ႈၵူၼ်းတင်းဝၢၼ်ႈ ႁႅင်းလိူဝ်ၵူႈပီ

မိူင်းတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ တၢင်းၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၵိင်ႇၸႄႈဝဵင်းတႃႈလိူဝ်ႇ ၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းလဵၼ်းၼၼ်ႉ ၽွင်းႁၢင်လိူၼ်ၼႆႉ ၶီႈၵူမ်ႇၶီႈငႂ်ႈ မိူင်ၶမ်း ဢၼ်ၶုတ်းယူႇႁူတ်ႈလွႆၶမ်း လၢႆႇမိူင် ၼမ်ႉႁွင်ႈ ၼွင်းထူမ်ႈ တူင်ႈၼႃး...

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ၼမ်ႉၼွင်းထူမ်ႈ တူင်ႈၼႃးႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လူႉသုမ်းၼမ်

ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသႅၼ်ဝီၼၼ်ႉ ၼမ်ႉႁူၺ်ႈၼမ်ႉႁွင်ႈ လႆလွင်ႈၼွင်းတွင်ႈ ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လူႉၵွႆလၢႆလၢႆလင်၊ တူင်ႈႁႆႈ တူင်ႈၼႃး ၵေႃႈထူမ်ႈပႃး ၶဝ်ႈၼႃးၵေႃႈ လူႉၵွႆၵႂႃႇလၢႆလၢႆဢေႊၶိူဝ်ႊ။

ၾူၼ်တူၵ်းၸွမ်းသၢပ်ႇႁူၺ်ႈႁၢဝ်းလွႆႁႅင်း ၼမ်ႉထူမ်ႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇလၢႆမူႇဝၢၼ်ႈ

ၾူၼ်တူၵ်းၸွမ်းတူၼ်းႁူၺ်ႈႁၢဝ်းလွႆ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၼမ်ႉႁွင်ႈ ၼမ်ႉၵေး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇၼွင်းလူၼ်ႉ ထူမ်ႈသူၼ်၊ ထူမ်ႈၼႃး ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ မီးလွင်ႈလူႉယႂ်ႇသုမ်းၼမ် ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈႁူပ်ႉတၢင်းယၢပ်ႇတႃႇယူႇတႃႇၵိၼ်။

ၽဝ်ထၢၼ်ႇ မူၺ်ႉပႃႇ တၢင်ႇၵႂႃႇၶၢႆမူႇၸေႊ ၺႃးသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ပႂ်ႉယွၼ်းငိုၼ်း

ၽွင်းၶၢဝ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်းၼႆႉ ဢိင်ၼိူဝ်ဝူင်းၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးႁူတ်းၵႅပ်ႈႁႅင်း၊ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၵမ်ႈၽွင်ႈ လႆႈမႃးပိုင်ႈဢိင်ၵၢၼ်ၽဝ်ထၢၼ်ႇ ၵိၼ်ၸၢင်ႈတေႃႉထၢၼ်ႇ ၵႂႃႇၶၢႆတၢင်းမူႇၸႄႈ သမ်ႉၺႃးသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ပႂ်ႉယွၼ်းငိုၼ်းၸွမ်းတၢင်း။

ၼမ်ႉၼႂ်းမိူင်းတႆးလၢႆမႄႈ ၼွင်းထူမ်ႈ မူႇဝၢၼ်ႈ သူၼ်ၼႃး ၵူၼ်းမိူင်းႁူပ်ႉတၢင်းယၢပ်ႇ

ၾူၼ်တူၵ်းထပ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း လၢႆဝၼ်းသေ ၼမ်ႉမႄႈ၊ ၼမ်ႉၵေး၊ ၼမ်ႉႁူၺ်ႈ၊ ၊ ၼမ်ႉလွႆ လႆလုပ်ႇၼွင်းထူမ်ႈ လၢႆပိုၼ်ႉတီႈ ၊ လၢႆလၢႆဝဵင်း...

ၼမ်ႉၶူင်းၼွင်း တုမ်ႉတိူဝ်ႉၵူၼ်းမိူင်းယူႇသွင်ၾင်ႇတႃႇသူပ်းတဵင်း

ၾူၼ်တူၵ်းထပ်းၵၼ်လၢႆဝၼ်းလႄႈ ၼမ်ႉၶူင်းၼွင်း လူၼ်ႉၾင်ႇ တီႈ တႃႈသူပ်းတဵင်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းႁွပ်ႈ 20 ပီ ထူမ်ႈႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမွၵ်ႈ 30 လင်ႁိူၼ်း။

ၾိင်ႈထုင်းသူၼ်းဢီး ငိုၼ်းတွင်းဢုမ်ႈႁွပ်ႇ ထၢၼ်ႇႁိၼ်ဢီးဝၢၼ်ႈၶၢႆႉ (ႁိုဝ်) ဝၢၼ်ႈတၢၵ်ႇလႅတ်ႇ တေလႆႈၶၢႆႉပၢႆႈတင်းဝၢၼ်ႈ ယွၼ်ႉၽႂ်? ယွၼ်ႉသင်? ၸိူင်ႉႁိုဝ်?

“ၾိင်ႈထုင်းဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈၼႃးပၢင်ႇႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ ပေႃးဝႃႈလိၼ်တႅၵ်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းသူၼ်ၼႆ ဢမ်ႇၶႂ်ႈယူႇ ၵၼ် ယဝ်ႉ၊ ႁဝ်းၶႃႈၵူဝ်လိၼ်ၵူၼ်ႇ ၵူဝ်ပဵၼ်တႂ်ႈပဵၼ်ၼိူဝ်ၵႂႃႇ။ တီႈဢၼ်ၶုတ်း ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၾၢႆႇတႂ်ႈဝၢၼ်ႈ ၶုတ်းၶဝ်ႈ...

ပႃႇပႅၵ်ႇပႃႇထိူၼ်ႇမိူင်းတႆးႁဝ်းလူႉယွၼ်ႉသင် လူႉယွၼ်ႉၽႂ်?

ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းႁူဝ်သိပ်းပီမႃးၼႆႉ ပႃႇမႆႉပႃႇထိူၼ်ႇ ပႃႇပႅၵ်ႇၼႂ်းမိူင်းတႆး ဢမ်ႇဝႃႈပွတ်းႁွင်ႇ ပွတ်းၸၢၼ်း ပွတ်းဢွၵ်ႇ လူႉၼမ်ၵူႈပွတ်းတွၼ်ႈ။ ဢမ်ႇမီးမိူင်းတႆးပွတ်းလႂ် ဢၼ်ပႃႇထိူၼ်ႇဢမ်ႇလူႉ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢၼ်ယႃႉလူႉပႃႇမႆႉပႃႇထိူၼ်ႇၼၼ်ႉ သမ်ႉပဵၼ်ၽႂ်ၼေႃ။

ၵူၼ်းၵဵင်းတွင်းဢမ်ႇၽွမ်ႉ ဢၼ်ၶူင်းၵၢၼ်ၾႆးၾႃႉ ၶိုင်ယိုတ်းဢဝ်တီႈလိၼ်ႁူဝ်ပၢၵ်ႇဢေႊၶိူဝ်ႊ

ၵူၼ်းၵဵင်းတွင်း ႁူမ်ႈၵၼ် တႅမ်ႈလိၵ်ႈသၢၼ်ၶတ်း လွင်ႈၶူင်းၵၢၼ်လူင် တၢတ်ႇၵဵင်းတွင်း ၶိုင်ယိုတ်းဢဝ်တီႈလိၼ်ၶဝ်  ၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇဢေႊၶိူဝ်ႊသေ တေႁဵတ်းတီႈယူႇတၼ်းသဝ်းပၼ် ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ် ၼႂ်းႁူင်းၾႆးၾႃႉ။
ၶွမ်ႊပၼီႊၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ် တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈတၢၵ်ႇလႅတ်ႇ

ဝၢၼ်ႈၵူၼ်း တီႈၶွမ်ႊပၼီႊၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း ဢွၵ်ႇဝႃႇၼႆႉတေလႆႈၶၢႆႉပၢႆႈမူတ်း

ဝၢၼ်ႈတၢၵ်ႇလႅတ်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း တီႈၶွမ်ႊပၼီႊ ၶဝ်ႈၶုတ်းၸူင်ဢဝ်ထၢၼ်ႇႁိၼ် ပွႆႇမၢၵ်ႇတႂ်ႈ ဝၢၼ်ႈၼၼ်ႉ ဢိင်ၼိူဝ်ၶွမ်ႊပၼီႊ တူၵ်းလူင်းသၢႆႈတႅၼ်း ၼိုင်ႈလင်ႁိူၼ်းလႂ် ၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇသႅၼ်၊ ၾၢႆႇ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵေႃႈယွမ်းႁပ်ႉလႄႈ...

ၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်းလႄႈ ၼမ်ႉထူမ်ႈၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင်

ၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်းထပ်းၵၼ်လၢႆဝၼ်း ၼမ်ႉထူမ်ႈပွၵ်ႉယွမ်ႇတီႈတႅမ်ႇ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင်ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။ ၼမ်ႉၼွင်းထူမ်ႈၼႂ်းပွၵ်ႉ 1 ဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင်

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢမ်ႇယွမ်းပၼ် ၶွမ်ႊပၼီႊဢဝ်တီႈလိၼ် ၵႂႃႇယိုၼ်ႈလိၵ်ႈသၢၼ်ၶတ်းတီႈလုမ်းၽွင်းငမ်းၵေးသီး

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 11/8/2020 ယၢမ်း 11 မူင်း တူဝ်တႅၼ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းသူၼ် ထုင်ႉတၢင်းႁွင်ႇၵေးသီး လူင်းလၢႆးမိုဝ်း ၽိုၼ်လိၵ်ႈသၢၼ်ၶတ်း သေ...

ၾၢႆႇတီႈလိၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈၵေးသီး ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈဝႃႈ ပေႃးၽႂ်ဢမ်ႇၶတ်း တေယိုတ်းလိၼ်ႁဵင်ဢေႊၶိူဝ်ႊပၢႆပၼ်ၶွမ်ႊပၼီႊ

ၾၢႆႇတီႈလိၼ်ႁႆႈၼႃး ၸႄႈဝဵင်းၵေးသီး ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပူင်ၸူး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၾၢႆႇႁွင်ႇဝဵင်း 2-3 ဢိူင်ႇဝႃႈ ႁႂ်ႈဝႆႉဝၼ်းတီႈ 15/8/2020 ပဵၼ်ဝၼ်းလိုၼ်းသုတ်းသေဢွၼ်ၵၼ်သၢၼ်ၶတ်း၊ ပေႃးဢမ်ႇမီးၽႂ်သၢၼ်ၶတ်း တေယိုတ်းဢဝ်တီႈလိၼ်...

ပွတ်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း သၢႆးလၢႆႇမေႃႇၶမ်းထူမ်ႈၼႃး ႁူဝ်ပၢၵ်ႇဢေႊၶိူဝ်ႊ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵိၼ်းၸႂ်မႃး 10 ပီပၢႆ

မိူင်းတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းၼၼ်ႉ ၶွမ်ႊပၼီႊ ၼပ်ႉႁူဝ်သိပ်းဢၼ် ၶုတ်း/သေး ၶမ်းၵူႈဝၼ်းလႄႈ ၼမ်ႉလၢႆႇဢၼ်ပႃးထၢတ်ႈၶႅမ်ႊမီႊၵိူဝ်ႊ ၶူၼ်းလေႃးသၢႆးၼၼ်ႉ လႆထူမ်ႈတူင်ႈၼႃး 300 ဢေႊၶိူဝ်ႊပၢႆ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း