Thursday, August 13, 2020
Home ၶၢဝ်ႇ သိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉ

သိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉ

ၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်း လိၼ်ၵူၼ်ႇတဵင်ႁိူၼ်း ၵူၼ်းတၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး

ၾူၼ်တူၵ်းထပ်းၵၼ်လၢႆဝၼ်းတီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း လိၼ်ၵူၼ်ႇတဵင်ႁိူၼ်းလႄႈ မၢၵ်ႇႁိၼ်တဵင်ၺႃးၵူၼ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ တၢႆထင်တီႈ။ Photo Lin Lin TGI...

ပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ် လႄႈလွင်ႈပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၶူင်းၵၢၼ်သၢင်ႈၾၢႆၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸိူင်ႉႁိုဝ်?

ၼမ်ႉဢမ်ႇလူၼ်ႉတီႈသုင်- တၢင်းဢမ်ႇဢုင်တီႈၵႅၼ်ႇ၊ ၼမ်ႉဢမ်ႇလိူဝ်ၾၢႆ-ၵႂၢႆးဢမ်ႇလိူဝ်ဢႅၵ်ႇ၊ ၼမ်ႉသႃႇတႃႈလီ-ၵူၼ်းမီးၸႂ်ၵီႈ၊ ၼမ်ႉသႂ်ၵႃႈလႂ်-ၸႂ်လီၵႃႈၼၼ်ႈ၊ ၼမ်ႉယူႇၵႂ်ႈ-ၾႆးယူႇၸမ်ၼႆ ၵႂၢမ်းၵပ်းထုၵ်ႇတႆးႁဝ်းၸိူဝ်းၼႆႉ ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၵိုင်ႇငၢမ်ႇဢွပ်းမႅၼ်ႈၵၼ်တင်း ၽဝႃႉၸၢတ်ႈပၢၼ် ၵူၼ်းမိူင်းၸိုင်ႈတႆးႁဝ်းတႄႉတႄႉ ၼႆၵေႃႈဝႃႈလႆႈ။

ၵူၼ်းမႃးလၵ်ႉပႅတ်ႈယုၵ်းယၢၵ်းမၢၵ်ႇမိူဝ်ၼႂ်းပႃႇပႅၵ်ႇ ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ႁဵတ်းႁႂ်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉသိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉ

ဝၼ်းတီႈ 21/7/2020 မီးၵူၼ်းလၵ်ႉမႃးပႅတ်ႈယုၵ်းယၢၵ်း တီႈၾင်ႇတၢင်း ႁိမ်းပႃႇပႅၵ်ႇ တၢင်းၵႂႃႇပႅတ်ႈယုၵ်းယၢၵ်း ပွၵ်ႉၵၢၼ်ႇၵျီး ဢၼ်မီးၾၢႆႇၸၢၼ်းဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။

ပၼ်ႁႃတီႈလိၼ်သီႇသႅင်ႇ မိူၼ်ဢဝ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၽိတ်းၵၼ်

တပ်ႉသိုၵ်းယိုတ်းလိၼ် ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း သေ လၢတ်ႈဝႃႈတေပၼ်ၶိုၼ်းတီႈမႂ်ႇ ၼႆၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းၸီႉၸမ်ႈဝႃႈ  မိူၼ်တၢင်းသၢင်ႈပၼ်ႁႃၼႂ်းၵႄႈ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၸိူဝ်းယူႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝႃႈၼႆ။

သင်ႇၶၸဝ်ႈဢိၵ်ႇၵူၼ်းမိူင်း တၢင်ႉယၢၼ်း ႁူမ်ႈၵၼ်ၽုၵ်ႇတူၼ်ႈမႆႉမိုၼ်ႇပၢႆ

သင်ႇၶၸဝ်ႈဢိၵ်ႇၵူၼ်းမိူင်း သြႃႇတၵ်ႉၵႃႇ ဝၢၼ်ႈႁူၺ်ႈၵဵင် ၸႄႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း ႁူမ်ႈၵၼ်ၽုၵ်ႇ တူၼ်ႈမႆႉ မိုၼ်ႇပၢႆ ပိူဝ်ႈတႃႇထိူၼ်ႇၶဵဝ်ၸမ်ႉၼမ်ႉလိူင်ႇ။

ၼမ်ႉထူမ်ႈ ပၢင်သဝ်းၵူၼ်းပၢႆႈၽေး မိူင်းရၶႅင်ႇ

ၼႂ်းႁူဝ်လိူၼ် ၵျူႊလၢႆႊၼႆႉၾူၼ်တူၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းလႄႈ ၼမ်ႉႁူၺ်ႈၼမ်ႉလွႆၼွင်းထူမ်ႈ ပၢင်သဝ်းၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမိူင်းရၶႅင်ႇ ဢၼ်မီးၼႂ်းၸေႈဝဵင်း မျွၵ်ႉဢူးလႄႈ ဝဵင်းမျေႇပူင်ႇ။ ပၢင်သဝ်းၵူၼ်းပၢႆႈၽေး...

မူတၢႆၼမ်တီႈလၢႆးၶႃႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းတုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈၾင်လီလီ

မူတၢႆၼမ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ၊ ၵမ်ႈၽွင်ႈပႅတ်ႈမၢၵ်ႇမိူဝ် ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းယူႇႁိမ်းႁွမ်း မဵၼ်တူႇၼဝ်ႈ။ ယူႇတီႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းတုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈၾင်ပၼ်လီလီ။

လိၼ်ၵူၼ်ႇယၢတ်ႇပင်း တီႈမေႃႇသႅင်ၶဵဝ်ၽႃၵၢၼ်ႉ ၵူၼ်းလူႉတၢႆပၢၵ်ႇပၢႆ

မေႃႇသႅင်ၶဵဝ်ဝဵင်းၽႃၵၢၼ်ႉ လိၼ်ၵူၼ်ႇယၢတ်ႇပင်းလူင်းၼႂ်းၼွင်၊ ၵူၼ်းၶုတ်းၶူၼ်ႉသွၵ်ႈႁႃသႅင် ထုၵ်ႇၵူမ်ႇလိၼ်ႁိၼ်သၢႆး လုပ်ႇၼွင်းထူမ်ႈထူမ်တဵင် လူႉတၢႆပၢၵ်ႇပၢႆ။ Photo: by...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈၵျွၵ်ႉမႄး 700 ပၢႆ ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေးၽႂ်မၼ်း

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ထွႆထွၼ်ႇ ဢွၵ်ႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းပၢႆႈၽေးသိုဝ်း ႁူဝ်ၵူၼ်းမွၵ်ႈ 700 ပၢႆ ၸူဝ်းၵၼ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေးၽႂ်မၼ်း ယဝ်ႉၼႆ လႆႈႁူႉၸွမ်းၶၢဝ်ႇပိုၼ်ႉတီႈၼင်ႇၼႆ။

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈထုင်ႉဝဵင်းပၢင်လူင် ႁူမ်ႈၵၼ်ၽုၵ်ႇတူၼ်ႈမႆႉႁဵင်ပၢႆ

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇၼွင်လႅင် ဝဵင်းပၢင်လူင် ႁူမ်ႈၵၼ် ၽုၵ်ႇတူၼ်ႈမႆႉ 1,000 ပၢႆ၊ ပိူဝ်ႈတႃႇထိူၼ်ႇၶဵဝ်ၸမ်ႉၼမ်ႉလိူင်ႇ။ ဝၼ်းတီႈ 28/6/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 6 မူင်း ယူႇတီႈၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇၼွင်လႅင် ဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈ...

သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းလၢႆးၶႃႈ ၽုၵ်ႇတူၼ်ႈမႆႉ 5,000 တူၼ်ႈ

သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ႁူမ်ႈၵၼ် ၽုၵ်ႇတူၼ်ႈမႆႉ 5,000 တူၼ်ႈ တီႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ။ ယိူင်းဢၢၼ်း ႁႂ်ႈသႃႇသၼႃႇ ပုတ်ႉထၸဝ်ႈယိုၼ်းယၢဝ်း။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 27/6/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် (တူၵ်းမႅၼ်ႈလိူၼ်ပႅတ်ႇမႂ်ႇ...

ၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆႁႅင်း မိူင်းမႅၵ်ႉသီႊၵူဝ်ႊ ၵူၼ်းမိူင်းလူႉတၢႆ 5 ၵေႃႉ

မိူင်းမႅၵ်ႉသီႊၵူဝ်ႊ ထူပ်းၽေးၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆ တၢင်းႁႅင်း 7.4 ၊ ႁိူၼ်းတိူၵ်ႈၵဝ်ႇၵႄႇ ၵူၼ်ႇပင်း၊ ၵူၼ်းမိူင်းလူႉတၢႆ 5 ၵေႃႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 23/06/2020 ယၢမ်း 10:29 မူင်း...

သင်ၶၸဝ်ႈမိူင်းလၢႆးၶႃႈ ၼမ်းၼႃႈ ၽုၵ်ႇတူၼ်ႈမႆႉႁဵင်တူၼ်ႈပၢႆ

သင်ၶၸဝ်ႈမိူင်းလၢႆးၶႃႈ ဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈ ၽုၵ်ႇသွမ်ႈတူၼ်ႈမႆႉ တီႈလွႆၵွင်းမူး မၢၵ်ႇႁိၼ်ၼမ်ႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ႁဵင်တူၼ်ႈပၢႆ။ ဝၼ်းတီႈ 20/6/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်း ယူႇတီႈသင်ၶၼႃယၵ တူင်ႇဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈသေ...

ၸဝ်ႈသူၼ် မိူင်းၼၢႆး ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇၽုၵ်ႇသွမ်ႈ ႁူမ်ႈၵၼ်ယွၼ်းၶိုၼ်းတီႈလိၼ်ဢၼ်ၺႃးသိုၵ်းယိုတ်း

ၽွင်းၶၢဝ်းတင်းပဵၼ် ၵၢပ်ႈ  covid -19  ၼႂ်းလိူၼ် May ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈလုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ၊ တပ်ႉသိုၵ်း လႄႈ ၽွင်းတႅၼ်းၶဝ်  ႁူမ်ႈၵၼ် လူင်းလၢႆးမိုဝ်းပၼ်ၶိုၼ်း တီႈလိၼ်...

ၼမ်ႉႁူၺ်ႈၼမ်ႉလွႆ ၼွင်းထူမ်ႈဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး

ၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်း ၼမ်ႉႁူၺ်ႈၼမ်ႉလွႆ လေႃႈလူင်းလုပ်ႇထူမ်ႈ ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ။ ဝၼ်းတီႈ 11/6/2020 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 5 မူင်းၶိုင်ႈၼႆႉၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်းလႄႈ ၼမ်ႉလုပ်ႇၼွင်းထူမ်ႈ ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပူးၶႃး ၼႂ်းၵႄႈ...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း