Saturday, May 26, 2018
Home ၶၢဝ်ႇ သိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉ

သိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉ

ၼမ်ႉထူမ်ႈဝၢၼ်ႈၼႃးႁႆးလူင် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတင်းၼမ် ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇ

ၾူၼ်ယႂ်ႇလူမ်းလူင် တူၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ထပ်းၵၼ် လၢႆဝၼ်းသေ ၼမ်ႉလုပ်ႇထူမ်ႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼႃးႁႆးလူင် ၼႂ်းၵိင်ႇၸႄႈ ဝဵင်း တႃႈလိူဝ်ႇ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇလိူဝ်ႁႅင်း ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 04/05/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ မွၵ်ႈ 1...

တူၼ်ႈမႆႉႁုင်းလူင် ၵူၼ်ႇတဵင် ဝိႁၢရ်ၽြႃးၵိင်း ဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး

ၾူၼ်ယႂ်ႇလူမ်းလူင် ၽတ်ႉပဝ်ႇႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး ႁဵတ်းႁႂ်ႈတူၼ်ႈမႆႉယႂ်ႇ/မႆႉလူင် ႁၵ်းတဵင်ဝိႁၢရ် ၽြႃးၵိင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး၊ ဝိႁၢရ်လႄႈႁုၼ်ႇႁၢင်ႈၽြႃး လူႉၵွႆၼမ်။ ဝၼ်းတီႈ 01/05/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 7 မူင်းပၢႆၼၼ်ႉ ၾူၼ်ယႂ်ႇလူမ်းလူင်...

လူမ်းလႅင်ႉ ၶဝ်ႈၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း တူၼ်ႈမႆႉၵူၼ်ႇတဵင်တၢင်း လင်ၶႃးႁိူၼ်းပိဝ်လၢႆလၢႆၸႄႈဝဵင်း

လူမ်းလႅင်ႉၽတ်ႉပဝ်ႇႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းယွင်ႁူၺ်ႈ လႄႈ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး တူၼ်ႈမႆႉယႂ်ႇၸွမ်းသဵၼ်ႈတႃႈ သၢႆတၢင်း ႁၵ်းလူမ်ႉ လင်ၶႃးႁိူၼ်းပိဝ် လွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉၵူၼ်း မၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ ဢမ်ႇမီး ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 25/04/2018 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း...

ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ မိူင်းပၼ်ႇ လင်ၼိုင်ႈ မီးလွင်ႈလူႉသုမ်း တင်းၼမ်လၢႆ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 26/04/2018 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 3 မူင်း ၾႆးမႆႈႁိူၼ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလင်ၼိုင်ႈ တီႈပွၵ်ႉတူၵ်း ၸႄႈဝဵင်း မိူင်းပၼ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၶူဝ်းၶွင်ၼႂ်းႁိူၼ်းယေး ၺႃးၾႆးႁုပ်ႇမႆႈမူတ်း...

ၵူၼ်းမိူင်းၼၢႆး ႁူမ်ႈၵၼ်လၢင်းၼွင်ၼမ်ႉႁူးလွႆၸၢၵ်ႈ တူၺ်းလူသိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉ

ၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃးၵူၼ်းမိူင်းၼၢႆး   ၽွမ်ႉၵၼ်လၢင်းၼွင်ၼမ်ႉႁူး တႃႇႁၵ်ႉသႃ ၼမ်ႉႁူး ၼမ်ႉႁွင်ႈပႃႇမႆႉဢၼ် ၸႂ်ႉတိုဝ်းတႃႇၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈလႄႈလွင်ႈၵိၼ်လွင်ႈၸႂ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းထိ 26 / 4 / 2018 ၸၢႆးမွင်ႇၵျီး (ၽွင်းတႅၼ်းၵဝ်ႇ...

ၵူၼ်းမိူင်းၸႄႈဝဵင်းပၢင်းတရႃႉ ႁူပ်ႉထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၼမ်ႉၵိၼ်/ ၼမ်ႉၸႂ်ႉ

ဝၢၼ်ႈၵူၼ်း 3 ဝၢၼ်ႈ ဢၼ်မီးၼႂ်းၵႄႈ ၸႄႈဝဵင်းပၢင်းတရႃႉ တင်း ၸႄႈဝဵင်းၵၢတ်ႇလေႃႉ ၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး ၼၼ်ႉ ႁူပ်ႉထူပ်းလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ၼမ်ႉၵိၼ် ၼမ်ႉၸႂ် တႃႇလင်ႁိူၼ်း မွၵ်ႈ...

ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးသီႇသႅင်ႇ ၸတ်းပၢင်သွၼ် ၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈလၢႆးမႂ်ႇ

ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးသီႇသႅင်ႇ ႁူမ်ႈၵၼ်တင်းၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇ ၾၢႆႇၽုၵ်ႇသွမ်ႈ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်သွၼ် ၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈ လၢႆးမႂ်ႇ။ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး TYO ၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ႁူမ်ႈၵၼ်တင်းၸုမ်း Winrock International ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်သွၼ် ၾၢႆႇၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈ...

ၽူႈၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ၽဝ်ႁိူၼ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇၶိုၼ်း ၼႂ်းဝဵင်းတႃႈလိူဝ်ႇ

ၽူႈၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢႃယု 39 ပီ ၽဝ်ႁိူၼ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇၶိုၼ်းသေ ဢွၵ်ႇပၢႆႈပႅတ်ႈ တီႈဝဵင်းတႃႈလိူဝ်ႇ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 27/03/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ မွၵ်ႈ 1 မူင်းၼၼ်ႉ ၽူႈၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ...

ၾႆးမႆႈႁိူၼ်း လင်ၼိုင်ႈ တီႈဝဵင်းၵႃလိ မီးလွင်ႈလူႉသုမ်းၶူဝ်းၶွင်ၼႂ်းႁိူၼ်းတင်းၼမ်

ၾႆးမႆႈႁိူၼ်း လင်ၼိုင်ႈ ၼႂ်းပွၵ်ႉ 1 ဝဵင်းၵႃလိ ဢမ်ႇမီးၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ၶူဝ်းၶွင် ၼႂ်းႁိူၼ်းယေး ၺႃးၾႆးႁုပ်ႇမႆႈတင်းၼမ် ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 23/03/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ...

ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းပုင်ႇပႃႇၶႅမ် လင်ၼိုင်ႈ မီးလွင်ႈလူႉသုမ်းၶူဝ်းၶွင်တင်းၼမ်လၢႆ

ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းၵူၼ်ႈဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းဝဵင်းပုင်ႇပႃႇၶႅမ် လင်ၼိုင်ႈ မိူဝ်ႈၽွင်းၸဝ်ႈႁိူၼ်းဢမ်ႇယူႇလႄႈ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈ မၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ။ ဝၼ်းတီႈ 20/03/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၾႆးမႆႈႁိူၼ်း ၸၢႆးသူၺ်ႇဢွင်ႇ ပွၵ်ႉ 5 ၵိင်ႇၸႄႈဝဵင်းပုင်ႇပႃႇၶႅမ် ၸႄႈဝဵင်းမိူင်း...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း