Home ၶၢဝ်ႇ ယႃႈမဝ်းၵမ်

ယႃႈမဝ်းၵမ်

ၸုမ်းၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ ပလိၵ်ႈ ႁူမ်ႈၵၼ်တီႉၵူၼ်းသူႇသမ်းၵိၼ်ယႃႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ

ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းလႄႈ ပလိၵ်ႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ႁူမ်ႈၵၼ် တီႉၺွပ်းၵူၼ်းသိုဝ်ႉၶၢႆ သူႇသမ်းၵိၼ်ယႃႈမဝ်းၵမ် 30 ပၢႆ ။ ဝၼ်းတီႈ 18/4/2020 ယူႇတီႈၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး - တဢၢင်း၊ ၽူႈၵွၼ်းပွၵ်ႉ/ ဢိူင်ႇလႄႈ...

ၽူႈၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ၽဝ်ႁိူၼ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇၶိုၼ်း တီႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ

ဝၼ်းတီႈ 6/4/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 10 မူင်းပၢႆၼၼ်ႉ ၽူႈၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢဝ်ၾႆးၽဝ်ႁိူၼ်းယေး ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၶိုၼ်းသေလႅၼ်ႈပၢႆႈ တီႈဝၢၼ်ႈၼမ်ႉပွင်ႈ ဢိူင်ႇၼမ်ႉပွင်ႈ ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ။ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၼမ်ႉပွင်ႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ...

ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 3 ဝူင်ႈၵူၺ်း တီႉၺွပ်းယႃႈမဝ်းၵမ် တီႈၵူတ်ႉၶၢႆ 4 မိုၼ်ႇလၢၼ်ႉပျႃးပၢႆ

တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၼႂ်းဝူင်ႈႁႅၵ်ႈ လိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊ ၼႆႉၵူၺ်းတီႉလႆႈ ယႃႈမဝ်းၵမ် တီႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ထႅင်ႈႁိမ်းသွင်မိုၼ်ႇလၢၼ်ႉပျႃး။ ဝၼ်းတီႈ 4/4/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ႁွင်ႈၵၢၼ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၵူတ်ႇထတ်းတီႉလႆႈ ယႃႈ...

တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတီႉၺွပ်းလႆႈ ယႃႈမဝ်းၵမ်တႃႇၵႃႈၶၼ် သီႇမိုၼ်ႇလၢၼ်ႉပျႃး

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇပွင်ႇၶၢဝ်ႇတပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတီႉလႆႈယႃႈမဝ်းၵမ် တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈၵွင်းၶႃး ၸေႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆထႅင်ႈ တႃႇၶၼ်ငိုၼ်း 48,000 လၢၼ်ႉပျႃး။ ဝၼ်းတီႈ 1/4/2020 ၼၼ်ႉ တပ်ႉသိုၵ်းလႄႈပလိၵ်ႈၵူတ်ႉၶၢႆ ႁူမ်ႈၵၼ်ၵူတ်ႇထတ်းတီႈဝၢၼ်ႈၵွင်းၶႃး တီႉၺႃး ယႃႈမႃႉ၊ ယႃႈၾိၼ်ႇၽိူၵ်ႇ...

ယႃႈမဝ်းၵမ် တီႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ လိူင်ႇၼမ် တီႉလႆႈၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇ သႅၼ်လၢၼ်ႉပျႃး

ၵူတ်ႇထတ်းတီႉလႆႈထႅင်ႈ ယႃႈမဝ်းၵမ်လႄႈ ၶိူင်ႈတူမ်ႈႁုင်ယႃႈ တီႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၵူၺ်းပႆႇတီႉလႆႈတူဝ်ၸဝ်ႈၶွင် ယႃႈ။ ဝၼ်းတီႈ 11/3/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10 မူင်းပၢႆၼၼ်ႉ တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်း ႁိူၼ်းဢူးဝၼ်း တႃၸူင်း...

တီႉလႆႈယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆထႅင်ႈ တႃႇၶၼ်ငိုၼ်း သႅၼ်လၢၼ်ႉပျႃး

တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ တီႉလႆႈထႅင်ႈ ၶိူင်ႈတူမ်ႈႁုင်ယႃႈလႄႈ ယႃႈမဝ်းၵမ်ထႅင်ႈ တႃႇၶၼ်ငိုၼ်း 113,000 လၢၼ်ႉပျႃး။ ဝၼ်းတီႈ 9/3/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8 မူင်းပၢႆၼၼ်ႉ ယူႇတီႈႁွင်ႈၵၢၼ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ပိုၼ် ၽၢဝ်ႇဝႃႈ...

RCSS ပိုတ်ႇႁူင်းတိုတ်းယႃႈ ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်

RCSS ပိုတ်ႇႁူင်းတိုတ်းယႃႈမဝ်းၵမ် ပၼ်ၵူၼ်းမိူင်း တီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 9/3/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8 မူင်းပၢႆ ယူႇတီႈၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ပိုတ်ႇႁူင်း တိုတ်းယႃႈမဝ်းၵမ်ပၼ်ၵူၼ်းမိူင်း...

ယႃႈမႃႉ ယႃႈမဝ်းၵမ်ၵႃႈၶၼ်ႁဵင်လၢၼ်ႉပျႃး  ၺႃးတီႉတီႈလႅၼ်ၶႅၼ်ႈမိူင်းတႆးမိူင်းမၢၼ်ႈ

ယႃႈမႃႉၵႃႈၶၼ် 1100 လၢၼ်ႉပျႃး မူၵ်းသႂ်ႇမႃးၼႂ်းထူင်ထူဝ်ႇ တၢင်ႇလူတ်ႉၵႃးတၢင်ႇၵူၼ်း လုၵ်ႉတူၼ်ႈတီးတေဢၢၼ်းလူင်းမိူင်းမၢၼ်ႈတူင်ႈပဵင်း ၺႃးတီႉတီႈၸႄႈဝဵင်းသႃႇၸီႇ(သာစည်) တိူင်းတႃႈလိူဝ်ႇ။ ဝၼ်းတီႈ 6 လိူၼ်မၢတ်ႉၶျ် ယႃႈမႃႉ ယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႆႉၺႃးတီႉတီႈ လၢၼ်ႇၵူတ်ႇထတ်းၵျႆးတပ်ႉသူင်ႇ လႅၼ်ၶႅၼ်ႈ...

ၵူၼ်းထႆးၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ်ထႆး ပၢႆႈၶဝ်ႈမူၵ်းၼႂ်းမိူင်းတႆး ယွၼ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ်

ပလိၵ်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈသွၵ်ႈႁႃတိၺွပ်းၵူၼ်းထႆးၸိူဝ်းပၢႆႈၶဝ်ႈလိၼ်မိူင်းတႆးယွၼ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် သမ်ႉၵႂႃႇတိၺႃးၵူၼ်းထႆး ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၵေႃႉဢၼ်ဢမ်ႇပႃးၼႂ်းသဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈသွၵ်ႈႁႃ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 1/3/2020 ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈၸေႈတွၼ်ႈမိူင်းသၢတ်ႇ ပၼ်တၢင်းႁူမ်ႈမိုဝ်း ပလိၵ်ႈထႆး သေၸွႆႈ ၶူၼ်ႉႁႃ ၵူၼ်းထႆးသၢမ်ၵေႃႉ ဢၼ်ၺႃးမၢႆတႃႇတိၺွပ်းယွၼ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် သမ်ႉ ပၢႆႈၶဝ်ႈမူၵ်းဝႆႉ...

ယႃႈမႃႉ ယႃႈမဝ်းၵမ်ၵႃႈၶၼ်ၼပ်ႉ သၢမ်မိုၼ်ႇပႅတ်ႇႁဵင်လၢၼ်ႉပျႃး ဢၼ်တီႉလႆႈ  ဢမ်ႇမီးၸဝ်ႈၶွင်

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇၵႅတ်ႇၶႄ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတီႉလႆႈ ယႃႈမႃႉယႃႈမဝ်းၵမ်လႄႈၶိူင်ႈတူမ်ႈႁုင် ယႃႈမဝ်းၵမ် တီႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၵႃႈၶၼ်ႁူမ်ႈပဵၼ် သၢမ်မိုၼ်ႇ ပႅတ်ႇႁဵင်လၢၼ်ႉပျႃး ဢမ်ႇတီႉလႆႈၸဝ်ႈၶွင်လႄႈ ပဵၼ်ၶွင်ၽႂ်ဢမ်ႇႁူႉ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 1/3/2020 ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ...

တီႉလႆႈ ယႃႈၾိၼ်ႇၽိူၵ်ႇတင်းၼမ်လၢႆ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ

ၾၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈၼႂ်းမိူင်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇဝႆႉ တီႉလႆႈယႃႈၾိၼ်ႇၽိူၵ်ႇ တင်းၼမ်လၢႆ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်း ၸၢၼ်း။ ဝၼ်းတီႈ 29/2/2020 ပလိၵ်ႈၾၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် ၵူတ်ႇထတ်းတီႉလႆႈ ရူတ်ႉၵႃး (တၢႆႇၼႃႇ) လမ်းၼိုင်ႈ...

ပလိၵ်ႈတီႉလႆႈယႃႈမဝ်းၵမ် ၼပ်ႉမိုၼ်ႇသႅၼ် တီႈမိူင်းသၢတ်ႇ

ပလိၵ်ႈမိူင်းသၢတ်ႇ တီႉလႆႈ ယႃႈမဝ်းၵမ် ၶၼ်ငိုၼ်း 20,000 သႅၼ်ပၢႆလႄႈ ၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇ တီႈမိူင်းတုမ်း။ ဝၼ်းတီႈ 26/2/2020 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း မွၵ်ႈ 4 မူင်းၶိုင်ႈၼၼ်ႉ ပလိၵ်ႈလႄႈ...

RCSS တီႉလႆႈယႃႈမဝ်းၵမ် မွပ်ႈပၼ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်း 3

ယႃႈမဝ်းၵမ်ႁူမ်ႈလူၺ်ႈ ၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆသူႇသမ်းၵိၼ် 6 ၵေႃႉ ဢၼ် RCSS တီႉၺွပ်းလႆႈၼၼ်ႉ မွပ်ႈပၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈတီႈ ၵျွၵ်ႉမႄး။ ဝၼ်းတီႈ 19/2/2020 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း မွၵ်ႈ 3 မူင်းပၢႆၼၼ်ႉ...

ၸၢႆးၼုမ်ႇဢႃယု 20 ပီ တေႃႉယႃႈ ၺႃးတီႉ

ၽူႈၸၢႆး ဢႃယု 20 ပီ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ယူႇမိူင်းၽူင်း ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၺႃးပလိၵ်ႈၵူတ်ႇထတ်းတီႉလႆႈ ယႃႈမဝ်းၵမ်တႃႇ ၶၼ် ငိုၼ်း 90 သႅၼ်ပျႃး ႁူမ်ႈပႃးၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇ။ ဝၼ်းတီႈ...

ၸုမ်းတေႃႉယႃႈ လုၵ်ႉမိူင်းတႆးၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ် ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်တင်းသိုၵ်းထႆး

ၸုမ်းၵူၼ်းတေႃႉယႃႈ လုၵ်ႉတၢင်းမိူင်းတႆး ၶဝ်ႈမိူင်းထႆး ၺႃး ၾၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈလႅၼ်လိၼ်မိူင်းထႆး ဝႅတ်ႉလွမ်ႉလူမ်ႇယိုဝ်း သွင်ၾၢႆႇလႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းလၢဝ် ဢၼ်တေႃႇၼႃႈ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းတူၼ်ႈ ၸႄႈတွၼ်ႈမိူင်းသၢတ်ႇ မိူင်းတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း။ သွင်ၾၢႆႇလႆႈပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ  3/2/2020...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း