Saturday, September 22, 2018
Home ၶၢဝ်ႇ ယႃႈမဝ်းၵမ်

ယႃႈမဝ်းၵမ်

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၶၢဝ်းတၢင်း ၼိုင်ႈဝူင်ႈၵူၺ်း တီႉလႆႈ ၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆယႃႈမဝ်းၵမ် 500 ပၢႆ

လုမ်းၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းၼိုင်ႈဝူင်ႈၵူၺ်း တီႉလႆႈၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆယႃႈမဝ်းၵမ် 500 ပၢႆလႄႈ ဢၼ်လႆႈပိုတ်ႇဢမူႉ(ၶၻီႊ) သမ်ႉ မီး 357 မူႉ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 12-18/08/2018 ၼႆႉမႃး...

ၸၢႆးတႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢဝ်ယႃႈမႃႉသႂ်ႇၼႂ်းၼေႃႇသေ ၶၢမ်ႈၶူဝ်လႅၼ်လိၼ်ၺႃးပလိၵ်ႈမႄႈသၢႆတီႉ

ၸၢႆးတႆး သႅၼ်းဢႃယု 25 ပီၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢဝ်ယႃႈမႃႉ သႂ်ႇၼႂ်းထူင်ၼေႃႇသေ ၶၢမ်ႈၶူဝ်လႅၼ်လိၼ် တႃႈၶီႈလဵၵ်း - မႄႈသၢႆၺႃးပလိၵ်ႈထႆးတီႉၺွပ်း။ ဝၼ်းတီႈ 10/08/2018 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Maesai...

ၸၢႆးဝၼ်းလႅင်းၶမ်း ၽူႈတႅၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ တူၵ်ႇတၵ်ႉဝႃႈ ၸူဝ်ႈလၵ်းမိူင်း 2008 တိုၵ်ႉၶီးယူႇ တိုၼ်းပႆႇၵႄႈပၼ်ႁႃယႃႈမဝ်းၵမ်လႆႈ  

ထဝ်ႈဝၢၼ်ႈထဝ်ႈၼႃး ၊ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၊ ပလိၵ်ႈ ၵႃႈၶႂ်ႈတီႉၺွပ်း ၸူဝ်ႈပႆႇလႆႈမူၼ်ႉမႄး ပိူင်ငဝ်ႈပိုင်း မိူင်း(လၵ်းမိူင်း) 2008 တိုၼ်းပႆႇၵႄႈလိတ်ႈလႆႈပၼ်ႁႃယႃႈမဝ်းၵမ်- ဝႃႈၼႆ။ ၼႂ်းႁူဝ်လိူၼ် ဢေႃႊၵတ်ႉသ်ၼႆႉ ၸုမ်းၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ...

ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်တင်းၵူၼ်းၵႃႉယႃႈ တီႉလႆႈတူဝ်တၢႆ 1လႄႈယႃႈ 8 လၢၼ်ႉမဵတ်ႉ

ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈတင်ႈလၢၼ်ႇ ၵူတ်ႇထတ်းတီႉၺွပ်း ၵူၼ်းတေႃႉယႃႈလႄႈ သွင်ၾၢႆႇလႆႈပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ၾၢႆႇၵူၼ်းတေႃႉယႃႈတၢႆ 1ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်း 1 ၵေႃႉသေ ယိုတ်းလႆႈယႃႈ 8 လၢၼ်ႉမဵတ်ႉ။ ဝၼ်းတီႈ 10/08/2018 သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ...

တီႉလႆႈယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႂ်းဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆး ၶၼ်ငိုၼ်း 1,400 သႅၼ်ပျႃးပၢႆ

ၾၢႆႇပလိၵ်ႈ ၼႂ်းဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆး တီႉလႆႈယႃႈမႃႉ တင်းၼမ်လၢႆ ဢၼ်မီးၵႃႈၶၼ် ငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 1,400 သႅၼ်ပျႃး ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 08/08/2018 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းမွၵ်ႈ 2 မူင်းၼၼ်ႉ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈပၢင်ႇသၢႆး...

ၵူၼ်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ မဝ်းယႃႈသေ ၾၼ်း ၵူၼ်းယူႇၶၢင်ႈႁိူၼ်း 2 ၽူဝ်မေး

ၵူၼ်းမဝ်းယႃႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၶဝ်ႈၼႂ်းဝၢင်းႁိူၼ်းၵူၼ်းယူႇႁိမ်းၸမ်သေ လၢၵ်ႈၽႃႉၾၼ်းသွင်ၵေႃႉၽူဝ်မေး မၢတ်ႇၸဵပ်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ လႆႈသူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ်တီႈဝဵင်းလိူဝ်ႇ ဝႃႈၼႆ။ တီႈဝၢၼ်ႈပွၵ်ႉ 12 ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ မီးၽူႈၸၢႆး ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ ၸၢႆးဢိူဝ်ဢေး...

ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ မိူင်းတူၼ် တီႉၵူၼ်းၶၢႆယႃႈမႃႉတင်းယႃႈ ႁိမ်းႁဵင်မဵတ်ႉ

ၾၢႆႇပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈမိူင်းတူၼ် ၵႂႃႇၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်း ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း လင်ၼိုင်ႈ တီႈပွၵ်ႉမဵဝ်ႉမ/ ဢူးယဵၼ်ႇ မိူင်းတူၼ် တီႉဢဝ်ၸဝ်ႈႁိူၼ်း တင်း ယႃႈမႃႉ 990 မဵတ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 05/08/2018...

တီႈမိူင်းသၢတ်ႇ ၸၢဝ်းမၢၼ်ႈၼင်ႇၵၼ် တႅင်းၵၼ်ၶိုၼ်း

ၶႃႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ဢၼ်ပႂ်ႉလုမ်းသၢႆလူမ်း တီႈမိူင်းသၢတ်ႇၼၼ်ႉ ၺႃးၵူၼ်းမိူင်းၸၢဝ်းမၢၼ်ႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢဝ်မိတ်ႈ တႅင်းသႂ်ႇ လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်း 2 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 30/07/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ...

ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ တီႉလႆႈယႃႈၾိၼ်ႇလမ် ၼႂ်းၵႄႈ ၵူတ်ႉၶၢႆ – လႃႈသဵဝ်ႈ ၶၼ်ငိုၼ်းမွၵ်ႈႁိမ်း 2 မိုၼ်ႇသႅၼ်ပျႃး

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈ ၼႂ်းမိူင်းတႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇဝႆႉ တီႉလႆႈယႃႈၾိၼ်ႇလမ် ၼႂ်းၵႄႈၵူတ်ႉၶၢႆ - လႃႈသဵဝ်ႈ ၶၼ် ငိုၼ်း 19,620 သႅၼ်ပျႃး လႄႈ တီႉၺွပ်းပႃး ၽူႈၸၢႆး...

တီႉလႆႈ ယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလွႆလႅမ် ၶၼ်ငိုၼ်း 3,550 သႅၼ်ပျႃး

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈ ၼႂ်းမိူင်းတႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ တီႉလႆႈယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလွႆလႅမ် ၶၼ်ငိုၼ်း 3,500 သႅၼ်ပျႃး ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 11/07/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ပလိၵ်ႈၾၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် မၢႆ 27...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း