Wednesday, June 29, 2022
Home ၶၢဝ်ႇ ယႃႈမဝ်းၵမ်

ယႃႈမဝ်းၵမ်

ၶၢဝ်ႇငၢဝ်းတီႉၺွပ်း ယႃႈမဝ်းၵမ် ၊ ယႃႈမဝ်းၵမ် ၽိတ်းမၢႆမီႈ

ယႃႈမႃႉလိူင်ႇၵူၼ်းသူႇသမ်းၼမ် တီႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ လုၵ်ႈလၢင်းမေးၼၢင်း လိူတ်ႇမႆႈ

0
တီႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ယႃႈမႃႉ ယႃႈမဝ်းၵမ်လိူင်ႇၼမ် ၵူၼ်းၸၢႆးလဵၵ်ႉယႂ်ႇၼုမ်ႇထဝ်ႈ သူႇသမ်းၵိၼ်ယႃႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈလုၵ်ႈလၢင်းမေးၼၢင်းပဵၼ်လွင်ႈမႆႈဢူၵ်းမႆႈၸႂ်။ တီႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ မီးၵူၼ်းၶၢႆယႃႈမဝ်းၵမ်ၵူႈၵိဝ်ႇၵူႈငွၼ်ႈ၊ ယႃႈမႃႉသိုဝ်ႉလႆႈၵႃႈၶၼ်ထုၵ်ႇထုၵ်ႇ၊ ၵူၼ်းၸၢႆးၵမ်ႈၼမ်သိုဝ်ႉၵိၼ် လူၺ်ႈပၼ်ၼႃႈတိူဝ်ႈဝႃႈ တႃႇၶဝ်ႈသူၼ်ၶဝ်ႈႁိူၵ်ႈ ၊ ႁဵတ်းၵၢၼ်ယၢပ်ႇၵၢၼ်ၼၵ်းလႄႈ ႁႂ်ႈၵၢၼ်ၸဵဝ်းယဝ်ႉၼႆၵေႃႈမီး။ မႄႈပႃႈယိင်း...

ၶၢဝ်းသိုၵ်းယိုတ်းဢႃႇၼႃႇမႃးၼႆႉ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၵူတ်ႉၶၢႆ တိတ်းၸပ်းယႃႈမဝ်းၵမ်ၼမ်

0
မီးၽူႈလၵ်ႉၵူၼ်းၸူၼ် လိူင်ႇၼမ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းမႃးပီပၢႆၼႆႉ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၸိူဝ်းတိတ်းယႃႈမဝ်း ၵမ်ၵေႃႈၼမ်ႁႅင်း ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈ။   ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႇၶၢႆ ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၸွမ်းၼႂ်းပွၵ်ႉ/ ယွမ်ႇ  ၼႂ်းၵိဝ်ႇၼႂ်းငွၼ်ႈ...

ပၢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းၼႆႉ သူၼ်ယႃႈမႃးမီးႁိမ်းၶၢင်ႈတၢင်းၵႃး ပၢင်လူင် – ႁူဝ်ပူင်း

0
ၶၢဝ်းတၢင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းမႃး 10 လိူၼ်ၼႆႉ ၸွမ်းၶႅပ်ႇ သဵၼ်ႈတၢင်းပၢင်လူင်- ႁူဝ်ပူင်း သဵၼ်ႈမႂ်ႇ  ပဵၼ်သူၼ်ယႃႈၾိၼ်ႇ  သုတ်းသၢႆတၢင်း ၊ သိုၵ်းမၢၼ်ႈပၼ်ၶႂၢင်ႉၽုၵ်ႇတေႃႇၼႃႈတေႃႇတႃ ၊ ၵူၼ်းမိူင်းမႆႈၸႂ်တႃႇ မိူဝ်းၼႃႈလုၵ်ႈလၢင်း...
ရူတ်ႉၵႃးတၢင်ႇယႃႈ ၺႃးတီႉ

ရူတ်ႉၵႃးလူင်တၢင်ႇယႃႈမဝ်းၵမ် လုၵ်ႉမိူင်းတႆးလူင်းတႃႈၵုင်ႈ ၺႃးတီႉမိုၼ်ႇလၢၼ်ႉပၢႆ

0
ရူတ်ႉၵႃးလူင်လမ်းၼိုင်ႈ ၺႃးၵူတ်ႇထတ်းတီႉလႆႈယႃႈမဝ်းၵမ် ဢၼ်လၵ်ႉတၢင်ႇမႃး တင်းမူတ်ႉၵႃႈၶၼ် မိုၼ်ႇသီႇႁဵင်လၢၼ်ႉပျႃး ၸဝ်ႈရူတ်ႉၵႃးလၢတ်ႈဝႃႈလုၵ်ႉသီႇပေႃႉလူင်းမႃး ၾၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် မိူင်းမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼင်ႇၼႆ။ ၵႃးတၢင်ႇယႃႈမဝ်းၵမ် ဢၼ်ဝႃႈလုၵ်ႉသီႇပေႃႉလူင်းတႃႈၵုင်ႈၼၼ်ႉ ၺႃးတီႉၺွပ်းမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 29/9/2021 တီႈၸႄႈဝဵင်းမင်ႇၵလႃႇတူင်ႇ တိူင်းတႃႈၵုင်ႈ။ ...

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းထုင်ႉသီႇပေႃႉ 2 ၵေႃႉပူႇယႃႈ ၺႃးၵူၼ်းယွင်ႇယႃႈ ၽၼ်း ၵေႃႉ႞ တၢႆ ၵေႃႉ႞ မၢတ်ႇ

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸေႈၶၢၼ် သီႇပေႃႉ မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ - သွင်ၽူဝ်မေး ၺႃးၵူၼ်းယွင်ႇယႃႈ လၢၵ်ႈလႅဝ်း လမ်းၽၼ်း၊ ၵေႃႉပဵၼ်ၽူဝ် လူႉတၢႆ၊ ၵေႃႉပဵၼ်မေးၵေႃႈ မၢတ်ႇၸဵတ်းၸွမ်း။ ဝၼ်းတီႈ 20/7/2021...

ၵူၼ်းထုင်ႉမၢဝ်းမုင်ႈမွင်း SSPP ၵႄႈပၼ်ႁႃ ယႃႈမဝ်းၵမ် လႄႈ လွင်ႈသိုၵ်းလွႆ တင်း သိုၵ်းၶၢင်ၵဵပ်းၶွၼ်ႇ

0
သၢပ်ႇၵူင်ထုင်ႉမၢဝ်း မူႇၸေႊ ၼမ်ႉၶမ်း ပိုၼ်ႉတီႈ ဢၼ် ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၶဝ်ႈၵႅဝ်ၵုမ်းၵမ်ယူႇယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ ၵူၼ်းထုင်ႉမၢဝ်း ၶႂ်ႈႁႂ်ႈ ၵႄႈလိတ်ႈ ပၼ် ပၼ်ႁႃ...

ၽူဝ်မဝ်းယႃႈသေ ပၢတ်ႇၶေႃးမေးၼၢင်းတၢႆထင်တီႈ တီႈမူႇၸေႊ

0
သွင်ၽူဝ်မေး ၵူၼ်းပွၵ်ႉႁူဝ်မူၼ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၽိတ်းမေႃးၵၼ် ၵေႃႉပဵၼ်ၽူဝ် ပၢတ်ႇၶေႃးၶႃႈႁႅမ် မေးၼၢင်း တၢႆၵိုၵ်းႁိူၼ်းယေးယဝ်ႉသေပၢႆႈ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 13/5/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 7...

ယႃႈမႃႉ 9 မိုၼ်ႇမဵတ်ႉသႂ်ႇၼႂ်းရူတ်ႉၶိူင်ႈႁေႃႈလတ်းၵၢင်ဝဵင်းၺႃးပလိၵ်ႈတီႉ

ၵူၼ်းၼုမ်ႇသွင်ၵေႃႉ ဢဝ်ယႃႈမႃႉ 9 မိုၼ်ႇမဵတ်ႉသိူင်ႇမႃးၼႂ်းရူတ်ႉၶိူင်ႈၶီႇလတ်းၵၢင်ဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ၺႃးၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ပလိၵ်ႈတီႉၺွပ်း ။ ဝၼ်းတီႈ 25/1/2021 ပလိၵ်ႈ ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ်ယႃႈမႃႉ 9 မိုၼ်ႇမဵတ်ႉ ၼႂ်းရူတ်ႉၶိူင်း မွင်ႇထွႆႉဢွင်ႇ...

ၽွင်းၶၢဝ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၽႄႈ ၵူၼ်းလၵ်ႉတေႃႉယႃႈမဝ်းၵမ်တီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်းၺႃးတီႉ

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလၵ်ႉတေႃႉယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်ႉ ၺႃးတီႉ၊ ပလိၵ်ႈသိုပ်ႇလမ်းၸွမ်းၶိူဝ်းၶၢႆႇ တီႉလႆႈထႅင်ႈတင်းၼမ် ႁူမ်ႈပႃးၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇ။ ဝၼ်းတီႈ 6/1/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ ပလိၵ်ႈၾၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် ၵူတ်ႇထတ်း  ၵႃး Honda Fit  ဢၼ်ၸၢႆးယွတ်ႈ တီႈဝၢၼ်ႈၵႅဝ်ႈလူင်...

ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ပႂ်ႉၶူဝ်ၼမ်းၶူင်းတႃႈၵေႃႈ တီႈလႆႈယႃႈ ၶၼ်ငိုၼ်းႁဵင်ႁူၵ်းပၢၵ်ႇလၢၼ်ႉပျႃး

ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ဢၼ်ပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်း တီႈၶူဝ်ၼမ်ႉၶူင်း တႃႈၵေႃႈၼၼ်ႉ ၵူတ်ႇထတ်းတီႉလႆႈယႃႈမဝ်းၵမ် ဢၼ်မီးၶၼ်ငိုၼ်း ႁဵင်ႁူၵ်းပၢၵ်ႇလၢၼ်ႉပျႃး (1.6 ပီႊလီႊယၼ်ႊ) လႄႈ ၵုမ်းၵမ်တူဝ်ၵူၼ်းၵဵဝ်ႇၶွင်ႈဝႆႉ။ ဝၼ်းတီႈ 18/11/2020 ပလိၵ်ႈၾၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်ၵမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ...

တီႉလႆႈယႃႈမဝ်းၵမ် တီႈတႃႈရူတ်ႉၼႃးမၢၵ်ႇၶေႃ ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၶၼ်ငိုၼ်း 600 သႅၼ်ပျႃး

ပလိၵ်ႈၾၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် တီႉလႆႈယႃႈမႃႉ 6 မိုၼ်ႇမဵတ်ႉ တီႈတႃႈရူတ်ႉၵႃး ၼႃးမၢၵ်ႇၶေႃ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 13/11/2020 ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈပလိၵ်ႈၾၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တီႉလႆႈ...

ပလိၵ်ႈလမ်းတီႉၵူၼ်းၵႃႉယႃႈ တီႈၵျွၵ်ႉမႄး ယိုဝ်းၵၼ်လႄႈ မီလွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ

ပလိၵ်ႈ/ ယေး တီႈၵျွၵ်ႉမႄး ၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်း ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ (ၾၢႆႇပလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈပဵၼ်ႁိူၼ်းၵူၼ်းၵႃႉယႃႈမဝ်းၵမ်)   ၼႂ်းဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၊ မီးလွင်ႈၾၼ်း/ ယိုဝ်းၵၼ် မီးလွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 30/10/2020 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်းမွၵ်ႈ...

ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ၸူမ်း ဢၼ် RCSS/SSA ၶဝ်ႈတီႉ ၵူၼ်းၵဵဝ်ႇၶွင်ႈယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႂ်းလၢင်းၶိူဝ်း

ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၶဝ်ႈတီႉၵူၼ်းသူႇသမ်းၵိၼ်/ ၵႃႉၶၢႆယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႂ်းၸႄႈ ဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း၊ တီႉလႆႈၵႂႃႇ ႁိမ်း 10 ၵေႃႉ၊ ပေႃႈမႄႈလႄႈ ၵူၼ်းယူႇႁိမ်းႁွမ်းႁူမ်ၸူမ်း။ ႁူဝ်လိူၼ်ၼႆႉ...
ၵူၼ်းထုၵ်ႇယိုဝ်းတၢႆ ႁိမ်းဝၢၼ်ႈၵုင်းမူင်ႈ

ၶၢဝ်းတၢင်း 8 လိူၼ် ၼႂ်းပီ 2020 ၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းသီႇပေႃႉၺႃးၶႃႈတၢႆ 10 ပၢႆ

တင်ႈတႄႇ လိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊမႃး တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၼႂ်းပီ 2020 ၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸႄႈ ဝဵင်းသီႇပေႃႉ ထုၵ်ႇၵူၼ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇယိုဝ်းတၢႆ 10 ပၢႆ ၊ ၵူၼ်းမိူင်းမႆႈၸႂ်...

ထႆးတီႉယႃႈမဝ်းၵမ် ၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇၵီႊလူဝ်ႊ ဝႃႈပဵၼ်ၶွင်ၸုမ်းဝႃႉ

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး ၾၢႆႇသိုၵ်း၊ ၾၢႆႇပလိၵ်ႈ၊ ၾၢႆႇၽဵဝ်ႈယႃႈမဝ်းၵမ် ႁူမ်ႈၵၼ်ၵူတ်ႇထတ်း တီႉလႆႈယႃႈမဝ်းၵမ် ယႃႈဢႆႊသ် ၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇၵီႊလူဝ်ႊ၊ လၢတ်ႈဝႃႈပဵၼ်ၶူဝ်းဝႃႉပွတ်းၼိူဝ်။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 20/07/2020 ယၢမ်း 13:30 မူင်း၊ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း