Friday, March 23, 2018
Home ၶၢဝ်ႇ ယႃႈမဝ်းၵမ်

ယႃႈမဝ်းၵမ်

ၵူၼ်းၼုမ်ႇမိူင်းယူႉ/ၵူတ်ႉၶၢႆ ယွၼ်းႁူပ်ႉၵူၼ်းလူင် ႁႂ်ႈသင်ႇၵိုတ်းပၼ်ပၢင်လွင်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈ

ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇမိူင်းယူႉ ႁူပ်ႉဢုပ်ႇႁူဝ်ၼႃႈပွၵ်ႉယွမ်ႇ၊ ဝၢၼ်ႈ ၊ ဢိူင်ႇသေ တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈၵိုတ်းပၢင်လွင်းလႄႈ ၵႄႈ လိတ်ႈပၼ်ႁႃယႃႈမဝ်းၵမ်။ ဝၼ်းတီႈ 08/03/2018 ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇလႄႈ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်ဢိူင်ႇ၊ ဝၢၼ်ႈ ဢိၵ်ႇၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ...

ၵူၼ်းၼုမ်ႇထုင်ႉၼမ်ႉပွင်ႈ သၢၼ်မိုဝ်းၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈသေ တီႉၺွပ်းၵူၼ်းၵဵဝ်ႇၶွင်ႈယႃႈမဝ်းၵမ်

ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးတင်း ၽူႈပွင်ၵၢၼ်ၼႃႈဝၢၼ်ႈ ၼမ်ႉပွင်ႈ ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ႁူမ်ႈၵၼ် တီႉၺွပ်းၵူၼ်းၵဵဝ်ႇၶွင်ႈ ယႃႈမဝ်းၵမ်။ ဝၼ်းတီႈ 06/03/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 9 မူင်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး တင်း ၽူႈပွင်ၵၢၼ်ၼႃႈဝၢၼ်ႈ...

ပၢင်ထမ်းတြႃးထုင်ႉမိူင်းယဵၼ် ႁေႃးလွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈလႄႈ ၽေးယႃႈမဝ်းၵမ်

သင်ၶၸဝ်ႈၼႂ်းထုင်ႉဝၢၼ်ႈၸၢမ်-မိူင်းမူႉ ဢိၵ်ႇထုင်ႉမိူင်းယဵၼ် ႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်းပၢင်ႁေႃးထမ်းတြႃး လွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈ၊ လွင်ႈၽေးႁၢႆႉယႃႈမဝ်းၵမ် ပႃးၸဵမ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ်။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 02/03/2018 သင်ၶၸဝ်ႈၼႂ်းထုင်ႉဝၢၼ်ႈၸၢမ်-မိူင်းမူႉ ဢိၵ်ႇသင်ၶၸဝ်ႈထုင်ႉမိူင်းယဵၼ် ႁူမ်ႈၵၼ်လူင်းၸတ်းပၢင်ႁေႃးထမ်းတြႃးဢိၵ်ႇပၢင်တၢၼ်ႈၶႆႈ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈ၊ လွင်ႈၽေးႁၢႆႉယႃႈမဝ်းၵမ်၊ လွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ၼႂ်းထုင်ႉမိူင်းယဵၼ်...

တီႉလႆႈယႃႈမဝ်းၵမ် တင်းၼမ်လၢႆ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ မွၵ်ႈၶၼ်ငိုၼ်း 9 မိုၼ်ႇသႅၼ်ပျႃး

လုမ်းပွင်ၵၢၼ်သိုၵ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇဝႃႈ ၵူတ်ႇထတ်းတီႉၺွပ်းလႆႈ ၶိူင်ႈၸၢၵ်ႈႁဵတ်းဢွၵ်ႇ ယႃႈမဝ်း ၵမ်လႄႈ ဢိၵ်ႇတင်းယႃႈမဝ်းၵမ် ႁူမ်ႈၵၼ် တင်းမူတ်း တေတူၵ်းမႅၼ်ႈငိုၼ်းယူႇ မွၵ်ႈ 9 မိုၼ်ႇသႅၼ်ပျႃး...

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ တီႉလႆႈယႃႈၾိၼ်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းပၢင်လွင်း ၵႃႈၶၼ် 110 သႅၼ်ပျႃးပၢႆ

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈတီႉလႆႈယႃႈၾိၼ်ႇလိပ်း တီႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း ပၢင်လွင်း မႅၼ်ႈငိုၼ်းၵႃႈၶၼ် 110 သႅၼ်ပျႃးပၢႆ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 10/02/2018 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း ပလိၵ်ႈၾၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် မၢႆ 26...

ပလိၵ်ႈထႆး တီႉၺွပ်းၵူၼ်းၵဵဝ်ႇၶွင်ႈယႃႈ ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်တႆး – ထႆး

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈထႆး တီႉၺွပ်းၵူၼ်းၵဵဝ်ႇၶွင်ႈ ယႃႈမဝ်းၵမ် တီႈလႅၼ်လိၼ်တႆး- ထႆး ။ ဝၼ်းတီႈ 29/01/2018 ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ပလိၵ်ႈထႆး ၾၢႆႇၽွင်းငမ်း ၸႄႈဝဵင်း မိူင်းၾၢင် ႁူမ်ႈၵၼ်လူင်းၵူတ်ႇ ထတ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ...

ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈတီႉၸၢႆးထႆး ၽူႈၵဵဝ်ႇၶွင်ႈယႃႈမဝ်းၵမ် ပၢႆႈၶဝ်ႈမိူင်းတႆး

ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် တီႉၺွပ်းၽူႈၸၢႆးထႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢၼ်ပၢႆႈၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး သေၶဝ်ႈသေႃႉၼႂ်းမိူင်းတႆး။ ၸၢႆးထဝတ်ႊၶျႆႊ ဢွမ်ႊသူမ်ႊၽူႊ ဢႃယု 29 ပီ ပဵၼ် ၵူၼ်းမိူင်း ပထုမ်ႊထႃႊၼီႊ ၸိုင်ႈထႆးပၢႆႈၶဝ်ႈ သွၼ်ႉတူဝ်ယူႇၼႂ်းဝဵင်းၵဵင်းတုင်ၸိုင်ႈတႆး မၼ်းၸၢႆးၼႆႉ...

ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ တီႉၵူၼ်းသူႇသမ်းၵိၼ် ယႃႈမဝ်းၵမ် တီႈ 105 လၵ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ

ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ၵူတ်ႇထတ်း ၼႂ်းပၢင်သဝ်းၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ် တၢင်းဝၢၼ်ႈမိူင်းယု 105 လၵ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ တီႉလႆႈၵူၼ်းသူႇသမ်းၵိၼ်ယႃႈမဝ်းၵမ် တင်းမူတ်း 27 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 26/01/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ...

ၾၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် ၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ တီႉၺွပ်းလႆႈ ယႃႈၾိၼ်ႇၽိူၵ်ႇၵႃႈၶၼ် ၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင်လၢၼ်ႉ

ပလိၵ်ႈၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်း ၼႂ်းႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း လင်ၼိုင်ႈ တီႉၺွပ်းလႆႈယႃႈမဝ်းၵမ်တင်း ၼမ်လၢႆ ၵႃႈၶၼ်ငိုၼ်းတူၵ်းမႅၼ်ႈ 7 မိုၼ်ႇလၢၼ်ႉပၢႆ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 17/01/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8:30 မူင်း...

ပလိၵ်ႈထႆးတီႉလႆႈယႃႈမဝ်းၵမ် ၽွင်းၵူၼ်းတေႃႉဢဝ်တၢင်းမိူင်းတႆး – ၶဝ်ႈၸူးမိူင်း ထႆးၾင်ႇမႄႈသၢႆ

ပလိၵ်ႈထႆး တီႉၺွပ်းလႆႈယႃႈမဝ်းၵမ် တီႈႁိမ်းလႅၼ်လိၼ် တႆး - ထႆး တႃႈၶီႈလဵၵ်းၶဝ်ႈၸူးမႄႈသၢႆ ယိုတ်းလႆႈယႃႈမႃႉၼပ်ႉသႅၼ်မဵတ်ႉ/ယႃႈဢႆသ်ႊ 50 ၵီႊလူဝ်ႊ ပၢႆ။ ၵူၼ်းတေႃႉယႃႈပၢႆႈလွတ်ႈ ။ ဝၼ်းတီႈ 18/12/2017...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း