Home ၶၢဝ်ႇ ယႃႈမဝ်းၵမ်

ယႃႈမဝ်းၵမ်

ပလိၵ်ႈၵဵင်းတုင်ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈ ယႃႈဢၢႆႉသ် ႁၢႆ 64 ထူင်  ၼၼ်ႉ ၺႃးဢဝ်လိူင်ႈဝႆႉလူၺ်ႈမၢတ်ႈတႃ ဢၼ်တေမီးတူတ်ႈၶွၵ်ႈ 10 ပီ

ပလိၵ်ႈၵဵင်းတုင် ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၶွင်ႉၵၼ်တၢင်းလွင်ႈယႃႈဢၢႆႉသ် ႁၢႆ 64 ထူင်ၼၼ်ႉ ၾၢႆႇတၢင်းတပ်ႉပလိၵ်ႈၵဵင်းတုင်လၢတ်ႈဝႃႈ ပိုတ်ႇဢမုၶတီႊ ဢဝ်လိူင်ႈဝႆႉ ဢၼ်တေမီးတူတ်ႈတၢမ်ႇၶွၵ်ႈ 10 ပီ ၼၼ်ႉဝႃႈၼႆ။ ၽူႈၵွၼ်းၾၢႆႇတပ်ႉပလိၵ်ႈ မျိၼ်ႉသူၺ်ႇလၢတ်ႈတီႈ ၶၢဝ်ႇ...

ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈတီႉယႃႈမဝ်းၵမ်ၼမ်လၢႆ တီႈၶူင်ႇႁိူဝ်းမိၼ်တႃႈၵုင်ႈ ဢၼ်ဢၢၼ်းဢဝ်ၵႂႃႇမိူင်းၶႄႇ

ယႃႈၾိၼ်ႇၽိူၵ်ႇ 2,000 ၵရမ်ႇ သိုဝ်ႉမႃးတၢင်းလႅၼ်လိၼ်တႆး - ထႆး တီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်းသေ တေဢၢၼ်းတေႃႉသူင်ႇၵႂႃႇ တၢင်း မိူင်းႁွင်ႊၵွင်ႊ ၺႃးပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈတီႉလႆႈတီႈၶူင်ႇႁိူဝ်းမိၼ် တီႈတႃႈၵုင်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ 23/06/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်...

ပလိၵ်ႈထႆး ထူပ်းႁၼ်ယႃႈမဝ်းၵမ် 60 ၸၢၼ်ႈပၢႆႈ ၼႂ်းထမ်ႈ တီႈၵဵင်းလၢဝ်

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈ ၾၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် လႄႈၾၢႆႇၵဵဝ်ႇၶွင်ႈ ၼႂ်းၸိုင်ႈထႆး လူင်းပိုၼ်ႉတီႈၵူတ်ႇထတ်းထူပ်းႁၼ် ယႃႈမဝ်းၵမ်တင်းၼမ် ၼႂ်းထမ်ႈၵဵင်းလၢဝ် ႁိမ်းလႅၼ်လိၼ်။ ဝၼ်းတီႈ 26/06/2019 သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇထႆးPBS ပိုၼ်ႇၽၢဝ်ႇဝႃႈၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈ ၾၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ်လႄႈ ၾၢႆႇၵဵဝ်ႇ ၶွင်ႈ...

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ  ၽဝ်ယႃႈမဝ်းၵမ်ဢၼ်တိလႆႈၼႂ်းမိူင်းတႆးလႄႈမိူင်းယၢင်းလႅင် တႃႇၵႃႈၶၼ်ငိုၼ်း 2 လၢၼ်ႉလၢၼ်ႉပျႃး

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၸတ်း ပၢင်ၽဝ်ယႃႈမဝ်းၵမ် ၸိူဝ်းတိလႆႈၼႂ်းမိူင်းတႆးလႄႈမိူင်းယၢင်းလႅင် တႃႇၵႃႈၶၼ်ငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 2 လၢၼ်ႉလၢၼ်ႉပျႃး တူၵ်းငိုၼ်း ဢမေႊရိၵၼ်ႊ 134 လၢၼ်ႉတေႃႊလႃႊ။ ဝၼ်းတီႈ 26/06/2019 ပဵၼ်ဝၼ်းသၢၼ်ၶတ်းၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် လုမ်ႈၾႃႉလႄႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၸတ်းပၢင်ၽဝ်ယႃႈမဝ်းၵမ် တီႈ...

RCSS ဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ဝၼ်းသၢၼ်ၶတ်းယႃႈမဝ်းၵမ်လႄႈ ၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆၼွၵ်ႈမၢႆမီႈ ၵူႈမိူင်းမိူင်း

ယူႇတီႈၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၼႂ်းဝၼ်းသၢၼ်ၶတ်း ယႃႈမဝ်း ၵမ်လႄႈ ၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆၼွၵ်ႈမၢႆမီႈ ၵူႈမိူင်းမိူင်း ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 26/06/2019 ပဵၼ်ဝၼ်းသၢၼ်ၶတ်းၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် လုမ်ႈၾႃႉသေ...

ၼႃႈလိၼ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်းမၢႆ # 4 မိူင်းလႃး ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၽဝ်ယႃႈမဝ်းၵမ်

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 26/06/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 7 မူင်း ယူႇတီႈ တပ်ႉသိုၵ်းမိူင်းလႃးၼႃႈလိၼ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်း မၢႆ # 4 NDAA-ESS ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၽဝ်ယႃႈမဝ်းၵမ်...

တီႉလႆႈယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ ၶၼ်ငိုၼ်း 74,000 သႅၼ်ပျႃးပၢႆ

ပလိၵ်ႈၾၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် တီႉလႆႈယႃႈမဝ်းၵမ် မွၵ်ႈၶၼ်ငိုၼ်း 74,716 သႅၼ်ပျႃး တီႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ။ ဝၼ်းတီႈ 21/6/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်းၼၼ်ႉ ပလိၵ်ႈၾၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် ၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်း ႁိူၼ်းၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈ...

ၼႂ်းဝူင်ႈထူၼ်ႈ 3 လိူၼ်ၵျုၼ်ႊၼႆႉ ပလိၵ်ႈတီႉလႆႈယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးလၢႆလၢႆတီႈ

ၾၢႆႇပလိၵ်ႈၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် ၵူတ်ႇထတ်းတီႉလႆႈ ယႃႈမဝ်းၵမ် တင်းၼမ် ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး လၢႆလၢႆတီႈ ၵမ်ႈၼမ် ဢမ်ႇတီႉလႆႈၸဝ်ႈၶွင် ၵႃႈၶၼ်ၼပ်ႉႁူဝ်သႅၼ်လၢၼ်ႉ။ ဝၼ်းတီႈ 17/6/2019 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းမွၵ်ႈ 1 မူင်းၼၼ်ႉ ပလိၵ်ႈၾၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ်...

ပလိၵ်ႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း တီႉလႆႈယႃႈမဝ်းၵမ် ဢမ်ႇမီးၸဝ်ႈၶွင် တႃႇၶၼ်ငိုၼ်းသီႇမိုၼ်ႇသႅၼ်ပျႃး

ပလိၵ်ႈၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း တီႉလႆႈ ယႃႈမဝ်းၵမ် လႄႈ ၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇ ဢၼ်ဢမ်ႇမီးၸဝ်ႈၶွင် ၵႃႈၶၼ်ငိုၼ်းမွၵ်ႈ 4 မိုၼ်ႇ သႅၼ်ပျႃးပၢႆ။ ဝၼ်းတီႈ 14/06/2019 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 3 မူင်း...

ၾၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် တီႉလႆႈယႃႈတီႈၸႄႈဝဵင်းမၢၼ်ႈပဵင်း တႃႇၵႃႈၶၼ် 4,000 သႅၼ်ပျႃးပၢႆ

ပလိၵ်ႈၾၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် တီႉလႆႈယႃႈမဝ်းၵမ် တႃႇၵႃႈၶၼ်ငိုၼ်း 4,140 သႅၼ်ပျႃး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမၢၼ်ႈပဵင်း ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ။ ဝၼ်းတီႈ 12/06/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်းၶိုင်ႈၼၼ်ႉ ပလိၵ်ႈၾၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉ ယႃႈမဝ်းၵမ်မၢၼ်ႈပဵင်း...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း