Monday, January 24, 2022
Home ၶၢဝ်ႇ ယႃႈမဝ်းၵမ်

ယႃႈမဝ်းၵမ်

ယႃႈမႃႉ 9 မိုၼ်ႇမဵတ်ႉသႂ်ႇၼႂ်းရူတ်ႉၶိူင်ႈႁေႃႈလတ်းၵၢင်ဝဵင်းၺႃးပလိၵ်ႈတီႉ

ၵူၼ်းၼုမ်ႇသွင်ၵေႃႉ ဢဝ်ယႃႈမႃႉ 9 မိုၼ်ႇမဵတ်ႉသိူင်ႇမႃးၼႂ်းရူတ်ႉၶိူင်ႈၶီႇလတ်းၵၢင်ဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ၺႃးၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ပလိၵ်ႈတီႉၺွပ်း ။ ဝၼ်းတီႈ 25/1/2021 ပလိၵ်ႈ ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ်ယႃႈမႃႉ 9 မိုၼ်ႇမဵတ်ႉ ၼႂ်းရူတ်ႉၶိူင်း မွင်ႇထွႆႉဢွင်ႇ...

ၽွင်းၶၢဝ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၽႄႈ ၵူၼ်းလၵ်ႉတေႃႉယႃႈမဝ်းၵမ်တီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်းၺႃးတီႉ

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလၵ်ႉတေႃႉယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်ႉ ၺႃးတီႉ၊ ပလိၵ်ႈသိုပ်ႇလမ်းၸွမ်းၶိူဝ်းၶၢႆႇ တီႉလႆႈထႅင်ႈတင်းၼမ် ႁူမ်ႈပႃးၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇ။ ဝၼ်းတီႈ 6/1/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ ပလိၵ်ႈၾၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် ၵူတ်ႇထတ်း  ၵႃး Honda Fit  ဢၼ်ၸၢႆးယွတ်ႈ တီႈဝၢၼ်ႈၵႅဝ်ႈလူင်...

ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ပႂ်ႉၶူဝ်ၼမ်းၶူင်းတႃႈၵေႃႈ တီႈလႆႈယႃႈ ၶၼ်ငိုၼ်းႁဵင်ႁူၵ်းပၢၵ်ႇလၢၼ်ႉပျႃး

ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ဢၼ်ပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်း တီႈၶူဝ်ၼမ်ႉၶူင်း တႃႈၵေႃႈၼၼ်ႉ ၵူတ်ႇထတ်းတီႉလႆႈယႃႈမဝ်းၵမ် ဢၼ်မီးၶၼ်ငိုၼ်း ႁဵင်ႁူၵ်းပၢၵ်ႇလၢၼ်ႉပျႃး (1.6 ပီႊလီႊယၼ်ႊ) လႄႈ ၵုမ်းၵမ်တူဝ်ၵူၼ်းၵဵဝ်ႇၶွင်ႈဝႆႉ။ ဝၼ်းတီႈ 18/11/2020 ပလိၵ်ႈၾၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်ၵမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ...

တီႉလႆႈယႃႈမဝ်းၵမ် တီႈတႃႈရူတ်ႉၼႃးမၢၵ်ႇၶေႃ ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၶၼ်ငိုၼ်း 600 သႅၼ်ပျႃး

ပလိၵ်ႈၾၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် တီႉလႆႈယႃႈမႃႉ 6 မိုၼ်ႇမဵတ်ႉ တီႈတႃႈရူတ်ႉၵႃး ၼႃးမၢၵ်ႇၶေႃ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 13/11/2020 ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈပလိၵ်ႈၾၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တီႉလႆႈ...

ပလိၵ်ႈလမ်းတီႉၵူၼ်းၵႃႉယႃႈ တီႈၵျွၵ်ႉမႄး ယိုဝ်းၵၼ်လႄႈ မီလွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ

ပလိၵ်ႈ/ ယေး တီႈၵျွၵ်ႉမႄး ၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်း ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ (ၾၢႆႇပလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈပဵၼ်ႁိူၼ်းၵူၼ်းၵႃႉယႃႈမဝ်းၵမ်)   ၼႂ်းဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၊ မီးလွင်ႈၾၼ်း/ ယိုဝ်းၵၼ် မီးလွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 30/10/2020 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်းမွၵ်ႈ...

ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ၸူမ်း ဢၼ် RCSS/SSA ၶဝ်ႈတီႉ ၵူၼ်းၵဵဝ်ႇၶွင်ႈယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႂ်းလၢင်းၶိူဝ်း

ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၶဝ်ႈတီႉၵူၼ်းသူႇသမ်းၵိၼ်/ ၵႃႉၶၢႆယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႂ်းၸႄႈ ဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း၊ တီႉလႆႈၵႂႃႇ ႁိမ်း 10 ၵေႃႉ၊ ပေႃႈမႄႈလႄႈ ၵူၼ်းယူႇႁိမ်းႁွမ်းႁူမ်ၸူမ်း။ ႁူဝ်လိူၼ်ၼႆႉ...

ၶၢဝ်းတၢင်း 8 လိူၼ် ၼႂ်းပီ 2020 ၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းသီႇပေႃႉၺႃးၶႃႈတၢႆ 10 ပၢႆ

တင်ႈတႄႇ လိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊမႃး တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၼႂ်းပီ 2020 ၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸႄႈ ဝဵင်းသီႇပေႃႉ ထုၵ်ႇၵူၼ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇယိုဝ်းတၢႆ 10 ပၢႆ ၊ ၵူၼ်းမိူင်းမႆႈၸႂ်...

ထႆးတီႉယႃႈမဝ်းၵမ် ၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇၵီႊလူဝ်ႊ ဝႃႈပဵၼ်ၶွင်ၸုမ်းဝႃႉ

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး ၾၢႆႇသိုၵ်း၊ ၾၢႆႇပလိၵ်ႈ၊ ၾၢႆႇၽဵဝ်ႈယႃႈမဝ်းၵမ် ႁူမ်ႈၵၼ်ၵူတ်ႇထတ်း တီႉလႆႈယႃႈမဝ်းၵမ် ယႃႈဢႆႊသ် ၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇၵီႊလူဝ်ႊ၊ လၢတ်ႈဝႃႈပဵၼ်ၶူဝ်းဝႃႉပွတ်းၼိူဝ်။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 20/07/2020 ယၢမ်း 13:30 မူင်း၊ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး...

ပလိၵ်ႈတီႉလႆႈယႃႈမဝ်းၵမ် တီႈသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ 2 ၵေႃႉ ႁူဝ်သႅၼ်မဵတ်ႉ

ပလိၵ်ႈ/ယႄး ၵူတ်ႇထတ်းတီႉလႆႈယႃႈမဝ်းၵမ် 2 သႅၼ်မဵတ်ႉပၢႆ တီႈတူဝ်သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ 2 ၵေႃႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 5/7/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ ယူႇတီႈပလိၵ်ႈ ၵူတ်ႇထတ်းၼႂ်းၵႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ 2 ၵေႃႉ...

ယႃႈမဝ်းၵမ် ဢၼ်ၽဝ်ပႅတ်ႈၼႂ်းပီၼႆႉ ၼမ်လိူဝ်ပီၵၢႆ 3 ပုၼ်ႈ

ယႃႈမဝ်းၵမ် ဢၼ်တီႉလႆႈၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်သေ ၽဝ်ပႅတ်ႈၼႂ်းဝၼ်းသၢၼ်ၶတ်းၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် လုမ်ႈၾႃႉၼႆႉ ပီ 2020 ၼႆႉ ၼမ်လိူဝ်မိူဝ်ႈပီ 2019 မွၵ်ႈ 3 ပုၼ်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ 26/6/2020 ၼႆႉ...

လွႆၵေႃႇဝၼ်း ၸတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ ဝၼ်းသၢၼ်ၶတ်းယႃႈမဝ်းၵမ် လုမ်ႈၾႃႉ

ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ ၼႂ်းဝၼ်းသၢၼ်ၶတ်းယႃႈမဝ်းၵမ် လုမ်ႈၾႃႉ တီႈလွႆၵေႃႇဝၼ်း။ ၵူၼ်းမိူင်းဢိၵ်ႇၵူၼ်းသိုၵ်း ၶဝ်ႈႁူမ်ႈသၢၼ်ၶတ်းယႃႈမဝ်းၵမ်။ ဝၼ်းတီႈ 26/6/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်း ထိုင် 10 မူင်းၶိုင်ႈ...

ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တေႁူမ်ႈမိုဝ်းၵူၼ်းမိူင်း ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ်

SSPP ဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၼႂ်းဝၼ်းသၢၼ်ၶတ်း ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ်လုမ်ႈၾႃႉ၊ ၼင်ႇႁိုဝ် ယႃႈမဝ်းၵမ် တေဢမ်ႇလိူင်ႇၽႄႈၼၼ်ႉ တေႁူမ်ႈတင်းၵူၼ်းမိူင်း ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉၵႂႃႇ။ ဝၼ်းတီႈ 26/6/2020 ယူႇတီႈ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (SSPP/SSA)...

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၸတ်းပၢင်ၽဝ်ယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး တီႈတူၼ်ႈတီး တင်းလႃႈသဵဝ်ႈ

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၸတ်းပၢင်ၽဝ်ယႃႈမဝ်းၵမ် ဢၼ်တီႉလႆႈၼႂ်းမိူင်းတႆးလႄႈမိူင်းယၢင်းလႅင် တႃႇၵႃႈၶၼ်ငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 9 လၢၼ်ႉလၢၼ်ႉပျႃးပၢႆ၊ ၼႂ်းဝၼ်းသၢၼ်ၶတ်း ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ်လုမ်ႈၾႃႉ။ ဝၼ်းတီႈ 26/06/2020 ပဵၼ်ဝၼ်းသၢၼ်ၶတ်းၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် လုမ်ႈၾႃႉလႄႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၸတ်းပၢင်ၽဝ် ယႃႈမဝ်းၵမ်...

RCSS ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇလွင်ႈၽဵဝ်ႈယႃႈမဝ်းၵမ် ၵူၺ်းပီၼႆႉ ဢမ်ႇၸတ်းပၢင်ၽဝ်ယႃႈ တီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈ

RCSS ဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ဝၼ်းသၢၼ်ၶတ်းယႃႈမဝ်းၵမ်လႄႈ ၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆၼွၵ်ႈမၢႆမီႈၵူႈမိူင်းမိူင်း ဢၼ်လႆႈႁဵတ်း သၢင်ႈၵၢၼ်ငၢၼ်း တူင်ႉၼိုင်မႃး ၼႂ်းပီ 2019-2020 ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 26/06/2020 ပဵၼ်ဝၼ်းသၢၼ်ၶတ်း ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ်...

ဝၢၼ်ႈႁႆး ဢမ်ႇပဵၼ်ၸတ်းပၢင်ၽဝ်ယႃႈမဝ်းၵမ် ယွၼ်ႉၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19

ဝၼ်းသၢၼ်ၶတ်း ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် လုမ်ႈၾႃႉ ပီၼႆႉ ယူႇတီႈ SSPP ဢမ်ႇၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၽဝ်ယႃႈမဝ်းၵမ် ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 26/6/2020 ပဵၼ်ဝၼ်းသၢၼ်ၶတ်း ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ်...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း