Sunday, March 24, 2019
Home ၶၢဝ်ႇ ယႃႈမဝ်းၵမ်

ယႃႈမဝ်းၵမ်

ပလိၵ်ႈၾၢႆႇယႃႈမဝ်းၵမ် တီႉလႆႈယႃႈၵႃႈၶၼ် ၼပ်ႉမိုၼ်ႇလၢၼ်ႉ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇယႃႈမဝ်းၵမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ တီႉလႆႈယႃႈဢႆႉသ် တႃႇၶၼ်ငိုၼ်း 150,000 သႅၼ်ပျႃး တီႈၸႄႈဝဵင်းၵုၼ်ႁဵင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။ ဝၼ်းတီႈ 15/01/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ပလိၵ်ႈၾၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် တပ်ႉမၢႆ 27 လွႆလႅမ်...

ပလိၵ်ႈထႆးၵဵင်းမႆႇ တီ့ၺွပ်းၵူၼ်းၵႃ့ယႃႈ – ပဵၼ်ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၾၢႆႇၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၶဝ်ႈမိူင်း ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ တီ့ၺွပ်းလႆႈႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းဢၼ်လၵ့်လွမ်ၵႃ့ယႃႈ တီႈၼႂ်းၵၢင်ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ။ ဝၼ်းတီႈ 16/12/2018 ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၾၢႆႇၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၶဝ်ႈမိူင်း ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ လူင်းပိုၼ့်တီႈ ၸွပ်ႇထၢမ်ၶၢဝ်ႇ  ငၢဝ်းႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းၸိူဝ်းၽိတ်းပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈ တီ့ၺွပ်းလႆႈၸၢႆးလၢဝ် ဢႃယု 21...

ပလိၵ်ႈထႆး တီ့ၺွပ်းလႆႈ ယႃႈမႃ့ၼပ့်သႅၼ် ၸီ့ၸမ်ႈဝႃႈလုၵ့်တၢင်းမိူင်းတႆးမိူင်းမၢၼ်ႈမႃး

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈထႆး တီ့လႆႈယႃႈမဝ်းၵမ်လႄႈ ယႃႈမႃ့ၼပ့်ႁူဝ်သႅၼ်မဵတ့် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ လုၵ့်တၢင်းမိူင်းတႆး မိူင်းမၢၼ်ႈၶဝ်ႈမႃးဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 11/12/2018 ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ လူင်းပိုၼ့်တီႈၵူတ်ႇထတ်းလွင်ႈၼိမ်သဝ်းႁိမ်းႁွမ်း ၸႄႈဝဵင်းမႄႈသၢႆ ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းႁၢႆး ႁိမ်းႁွမ်းတႃႈၶၢမ်ႈၼမ့် ဝဵင်းႁွမ်...

တီႉလႆႈယႃႈမဝ်းၵမ် ၵႃႈၶၼ် 4 လၢၼ်ႉၻေႃႊလိူဝ်ႊ ႁိမ်းဝဵင်းတူၼ်ႈတီး

ပလိၵ်ႈ တီႉလႆႈယႃႈၾိၼ်ႇၽိူၵ်ႇ(ႁႄႊရူဝ်ႊဢိၼ်ႊ) ၼမ်ႉၼၵ်း 815 ပွင်ႇ (369 ၵီႊလူဝ်ႊၵရမ်ႊ) တူၵ်းမႅၼ်ႈၶၼ်ငိုၼ်း 4.7 ၻေႃႊလိူဝ်ႊ တီႈႁိမ်းဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။ ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းသဝ် (8/12/2018)...

ထုင်ႉသၢမ်ၸဵင်ႇၶမ်းၸႄႈဝဵင်းမႄႈသၢႆ ပလိၵ်ႈထႆးတီႉလႆႈတူဝ်တၢႆၵူၼ်းၵႃႉလႄႈ ယႃႈမႃႉၼပ်ႉသႅၼ်

ပလိၵ်ႈထႆး၊ သိုၵ်းထႆးလႄႈ ၾၢႆႇၽွင်းငမ်းၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်ထုင်ႉသၢမ်ၸဵင်ႇၶမ်း ၾင်ႇမိူင်းထႆး ႁူမ်ႈၵၼ်လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵူတ်ႇထတ်းၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်သေ ယိုတ်းလႆႈယႃႈမႃႉၼပ်ႉဢၢၼ်ႇႁူဝ်သႅၼ် တူဝ်တၢႆၵူၼ်းတေႃႉယႃႈ 1 ၵေႃႉ။ ႁၢင်လိူၼ်ၼူဝ်ႊၿႅမ်ႊၿိူဝ်ႊ 2018 မႃးၼႆႉသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ MGR ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ...

သိုၵ်းထႆးလႄႈ ၵူၼ်းတေႃႉယႃႈပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ႁိမ်းလႅၼ်လိၼ်တႆး – တၢႆႁႃႈၵေႃႉ

သိုၵ်းထႆးလႄႈ ၸုမ်းတေႃႉယႃႈ ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းႁၢႆး - ႁိမ်းလႅၼ်လိၼ်တႆး ၸႄႈတွၼ်ႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၾၢႆႇၵူၼ်းတေႃႉယႃႈတၢႆ 5 ၵေႃႉ ယိုတ်းလႆႈယႃႈမႃႉၼပ်ႉလၢၼ်ႉမဵတ်ႉ။ ဝၼ်းတီႈ 25/11/2018 သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Workpoint...

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း မွၵ်ႈလိူၼ် တီႉလႆႈၵူၼ်းၵႃႉယႃႈ 500 ပၢႆ

လုမ်းၸွမ်ၸိုင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇဝႃႈ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းၼိုင်ႈလိူၼ် ဢၼ်လႆႈႁပ်ႉလွင်ႈၸႅင်ႈၸူး လွင်ႈၶၢဝ်ႇ ယႃႈမဝ်းၵမ် တေႃႇထိုင်လိူၼ်ဢွၵ်ႊထူဝ်ႊၿိူဝ်ႊ ဝၼ်းတီႈ 20 ၼႆႉ တင်းမူတ်း လႆႈပိုတ်ႇဢမူႉ/ၶၻီႊဢဝ်လိူင်ႈလၢဝ်း မီး...

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင်ၵေႃႉၼိုင်ႈ တႅင်းၵေႃႉပဵၼ်မႄႈ ၾၼ်းၼွင်ႉယိင်းတၢႆယဝ်ႉ ၶႃႈတူဝ်ၵဝ်ႇတၢႆၸွမ်း

ၵူၼ်းမိူင်းၵဵင်းတုင် ၵေႃႉၼိုင်ႈ မဝ်းယႃႈသေ ဢဝ်မိတ်ႈတႅင်းသႂ်ႇၵေႃႉပဵၼ်မႄႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇ မၢတ်ႇၸဵပ်းလိူဝ်ႁႅင်းယဝ်ႉ ၾၼ်းတႅင်းပႃးၵေႃႉပဵၼ်ၼွင်ႉယိင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇတၢႆထင်တီႈသေ ဢဝ်ၵွင်ႈယၢမ်းယိုဝ်း တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇတၢႆၸွမ်း ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 21/10/2018 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 5 မူင်း...

ပလိၵ်ႈထႆး တီႉလႆႈယႃႈမႃႉ ၶၼ်ငိုၼ်း 20 လၢၼ်ႉဝၢတ်ႇပၢႆ ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်တႆး – ထႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈပဵၼ်ၶွင်ဝႃႉ

ပလိၵ်ႈထႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ဝႃႈ တီႉလႆႈယႃႈမႃႉ ၶၼ်ငိုၼ်း 20 လၢၼ်ႉဝၢတ်ႇပၢႆ ဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်း ၼႃႈလိၼ်သိုၵ်းဝႃႉ ၵုမ်းၵမ်တၢင်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းလႅၼ်လိၼ်တႆး - ထႆးသေၶဝ်ႈ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 14/10/2018 ၼၼ်ႉ...

တီႉလႆႈယႃႈမႃႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ႁိမ်း 4 ႁဵင်မဵတ်ႉ

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈ ၸႄႈမိူင်းတႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇဝႆႉဝႃႈ တီႉလႆႈယႃႈမႃႉ 3,970 မဵတ်ႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 17/10/2018 သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ The ladies News ဢွၵ်ႇဝႆႉ...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း