Thursday, September 19, 2019
Home ၶၢဝ်ႇ ယႃႈမဝ်းၵမ်

ယႃႈမဝ်းၵမ်

ၵူၼ်းၶပ်းရူတ်ႉ ႁၼ်ယႃႈမႃႉၼႂ်းမၢၵ်ႇရူတ်ႉၵႃး ၽွင်းလူင် ၽွင်းဢဝ်ဢွၵ်ႇထႅမ်လူမ်း

ရူတ်ႉၵႃး ဢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး ပၼ်ၽွင်းလူင် ၾၢႆႇၾႆးၾႃႉၸႂ်ႉၼၼ်ႉ မီးယႃႈမႃႉ ၼႂ်းမၢၵ်ႇၵႃး 6 ၵီႊလူဝ်ႊၵရမ်ႊ။ ဝၼ်းတီႈ 25/8/2019 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းၼၼ်ႉ ရူတ်ႉၵႃး ၸၢႆးသႅင်တိပ်ႉလူင် ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇၾႆးၾႃႉ ႁေႃႈၶီႇၵႂႃႇမႃးယူႇၵူႈဝၼ်း...

ၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ်ၵူၺ်း တီႉလႆႈယႃႈႁူဝ်ၼပ်ႉယႂ်/ ၼမ် ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇလႄႈ ပွတ်းႁွင်ႇ

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇဝႆႉဝႃႈ တီႉလႆႈယႃႈၾိၼ်ႇၽိူၵ်ႇ တင်း ယႃႈဢႆႊသ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပဵင်း ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းဢွၵ်ႇလႄႈ ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ တင်းၼမ်လၢႆ။ ဝၼ်းတီႈ 25/8/2019 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းမွၵ်ႈ...

တိူင်းသိုၵ်းၶူဝ်လမ် ၶဝ်ႈထတ်း ငဝ်ႈငုၼ်းပီႇတူႉၸိတ်ႉ 758 ၼႃးပွႆး

တိူင်းသိုၵ်းၶူဝ်လမ် ႁႅင်းသိုၵ်း ႁိမ်းပၢၵ်ႇ ၶဝ်ႈငဝ်ႈငုၼ်း  တပ်ႉပီႇတူႉၸိတ်ႉ 758 ၼႃးပွႆး  မိူဝ်ႈဝႃး သေ ၵၵ်းၶင် သႅၼ်းၽူႈၼမ်းဝႆႉ၊ သႅၼ်းၽူႈၼမ်း ပၢၼ်ၵၢင် ၵမ်ႈၽွင်ႈ...

ပလိၵ်ႈထႆးတီႉၺွပ်းလႆႈယႃႈမႃႉၼပ်ႉလၢၼ်ႉမဵတ်ႉလႄႈ ယႃႈဢႆႉသ်တင်းၼမ် တီႈၵဵင်းမႆႇ

ပလိၵ်ႈထႆးၵူတ်ႇထတ်း ယိုတ်းလႆႈယႃႈတင်းၼမ်သေ တီႉၺွပ်းသွင်ၵေႃႉၽူဝ်မေး ၸိူဝ်းၶဝ်ဝႃႈ လႆႈႁပ်ႉတေႃႉသူင်ႇယႃႈတီႈ ၸၢဝ်းတႆး။ ဝၼ်းတီႈ 20/08/2019 ပလိၵ်ႈထႆးၽၢၵ်ႈ 5 ၵဵင်းမႆႇ လႆႈတီႉၺွပ်းတူဝ် ၸၢႆးသူႊၽၶျႆႊ ၵမူၼ်ႊလၢတ်ႊ ဢႃယု...

တီႉလႆႈယႃႈမဝ်းၵမ် ၶၼ်ငိုၼ်း သႅၼ်သွင်မိုၼ်ႇသႅၼ်ပျႃး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလွႆလႅမ်

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း တီႈမီးလုမ်းၸႄႈတွၼ်ႈၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈတီႉလႆႈယႃႈမဝ်းၵမ်တႃႇၵႃႈၶၼ် ငိုၼ်း 120,000 သႅၼ်ပျႃး ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 16/8/2019 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 11 မူင်းၼၼ်ႉ ပလိၵ်ႈၾၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် ၵူတ်ႇထတ်း...

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶဝ်ႈတီႉႁူင်းႁုင်ယႃႈ ၵႃႈၶၼ်ၼမ်သုတ်း ဢမ်ႇတီႉလႆႈၵူၼ်းၵဵဝ်ႇၶွင်ႈသေၵေႃႉ

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈၵႂႃႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉ ၵူတ်ႇထတ်းတီႉလႆႈ ဢွင်ႈတီႈတူမ်ႈႁုင်ယႃႈမဝ်းၵမ် ႁိမ်းဝၢၼ်ႈသႅဝ်းႁေႃႉ ၼႂ်းၸႄႈ ဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ တီႉလႆႈယႃႈလႄႈ ၶိူင်ႈႁုင်ယႃႈ ၵႃႈၶၼ်ငိုၼ်းၼပ်ႉႁူဝ်မိုၼ်ႇလၢၼ်ႉသေတႃႉ ဢမ်ႇတီႉလႆႈၵူၼ်းၵဵဝ်ႇၶွင်ႈသေ ၵေႃႉ။ ဝၼ်းတီႈ 29/7/2019 တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ...

တီႉလႆႈယႃႈမဝ်းၵမ် ၶၼ်ငိုၼ်း ႁိမ်းသွင်ႁဵင် သႅၼ်ပျႃး တီႈၼွင်ၶဵဝ်

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈၾၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် ၵူတ်ႇထတ်းတီႉလႆႈယႃႈမႃႉ တႃႇၵႃႈၶၼ်ငိုၼ်းႁိမ်း 2000 သႅၼ်ပျႃး တီႈ ရူတ်ႉၵႃးလမ်းၼိုင်ႈ တီႈတၢင်းၶဝ်ႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ဝၼ်းတီႈ 28/7/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10 မူင်းပၢႆ 45...

ယႃႈဢႆႊသ်ပဵၼ်ယႃႈသင် ၵိၼ်ယဝ်ႉပဵၼ်ၽေးၸိူင်ႉႁိုဝ်?

ၾၢင်ႁၢင်ႈယႃႈဢႆႊသ်ပဵၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ်?။ ယႃႈဢႆႊသ် (ICE)ၼႆႉ ပဵၼ်ၵွၼ်ႈသႂ်ငၢႆးမိူၼ်ၼင်ႇၼမ်ႉၶႅင်၊ ၸင်ႇၸပ်းၸိုဝ်ႈဝႃႈယႃႈဢႆႊသ် ဢၼ်မီးတီႈပွင်ႇ ၵႂၢမ်းတႆးဝႃႈ ယႃႈၼမ်ႉၶႅင်၊ လွင်ႈမူတ်းသႂ်ၵေႃႈၶိုၵ်ႉၶႅမ်ႉလီတႄႉတႄႉ၊ ႁႅင်းလိူဝ်ယႃႈမႃႉ 4-5 ပုၼ်ႈ၊ ထိုင်တီႈၵူၼ်း ၵမ်ႈၽွင်ႈသမ်ႉပေႃးႁွင်ႉႁဵၵ်ႈဝႃႈ “ႁူဝ်ယႃႈမႃႉ”ၼႆၵၼ်။...

ထႆးသွင်ၵေႃႉ ယႃႈမႃႉယဵတ်ႈသွၵ်းတိၼ်လုၵ်ႉၾင်ႇတႆးၶၢမ်ႈၸူးထႆး ၺႃးပလိၵ်ႈထႆးတီႉ

ပလိၵ်ႈထႆးတီႈၶူဝ်မိုတ်ႈၵိုဝ်းမၢႆ 1 တႃႈၶီႈလဵၵ်း-မႄႈသၢႆ( လႅၼ်လိၼ်တႆး - ထႆး) ၵူတ်ႇထတ်းတီႉလႆႈ ယႃႈမႃႉ 1 မိုၼ်ႇမဵတ်ႉ ပၢႆလႄႈ ယႃႈ ဢႆႊသ် 400...

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းၼိုင်ႈဝူင်ႈၼႆႉ တီႉလႆႈယႃႈမဝ်းၵမ်မီး 300 လိူင်ႈ

ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 7 ဝၼ်းၼႆႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈတီႉၺွပ်းလႆႈယႃႈမဝ်းၵမ်သေ ပိုတ်ႇလိူင်ႈဝႆႉ တင်းမူတ်းတေမီးမွၵ်ႈ 300 လိူင်ႈ ယဝ်ႉ ဝႃႈ ၼႆ။ ယူႇတီႈလုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇဝႆႉဝႃႈ “ၸွမ်းၼင်ႇၾၢႆႇၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇမႃးၸူး လုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း