Friday, August 14, 2020
Home ၶၢဝ်ႇ ပၢႆးယူႇလီ

ပၢႆးယူႇလီ

လႅၼ်လိၼ် တႆး-ထႆး ပိၵ်ႉဢိုတ်းမႃးၶွပ်ႈ 4 လိူၼ် တုမ်ႉတိူဝ်ႉၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈႁၢဝ်ႈႁႅင်း

ၽၵ်းတူ ၶူဝ်လႅၼ်လိၼ်တႆး - ထႆး (တႃႈၶီႈလဵၵ်း - မႄႈသၢႆ) လႆႈပိၵ်ႉဢိုတ်းမႃး ၶၢဝ်းတၢင်းၶွပ်ႈတဵမ် 4 လိူၼ်၊ တုမ်ႉတိူဝ်ႉ...

တူဝ်ႈလူၵ်ႈ ၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉထိုင် 15 လၢၼ်ႉပၢႆ လူႉတၢႆ 6 သႅၼ်ပၢႆ

ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ တူဝ်ႈလူၵ်ႈ/လုမ်ႈၾႃႉ မီးၸၢဝ်းလူၵ်ႈ ၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တင်းမူတ်းထိုင် 15 လၢၼ်ႉၵေႃႉပၢႆ၊ လူႉတၢႆၵႂႃႇယဝ်ႉ ႁူၵ်းသႅၼ်ပၢႆ။

ၼၢင်းယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ လူႉတၢႆၼႂ်းပၢင်သဝ်းၵၵ်းတူဝ် တီႈဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး

ၼၢင်းယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢႃယု 60 ပီ လုၵ်ႉမိူင်းထႆး ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်း မိူင်းၼၢႆး ၼၼ်ႉ ၵိုင်ႉၵၢင်ႉလူႉတၢႆၽွင်းၵၵ်းတူဝ်ဝႆႉတီႈ ဝတ်ႉၵျွင်း ဝိပသၼႃမူဝ်းၵူၵ်ႉ ဢၼ်မီးတီႈ...

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တေၶိုင်ပၼ်တႃႇပေႃႈလဵင်ႉၶႄႇ တေၸၢင်ႈၶဝ်ႈမႃးႁဵတ်းၵၢၼ်လႆႈဝႆးဝႆး သင်ဝႃႈႁိပ်ႈၼႅတ်ႈ

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း ပိုတ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ သင်ဝႃႈ ပေႃႈလဵင်ႉၶႄႇ ၸဝ်ႈပၢႆးမၢၵ်ႈမီးၶဝ် မီးၵၢၼ်ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် လူဝ်ႇႁိပ်ႈၼႅတ်ႈမႃးႁဵတ်းၸိုင် ယိုၼ်ႈတၢင်ႇဝႂ်ယွၼ်းၶဝ်ႈမိူင်းလႆႈယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇယိုတ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်းႁၢမ်ႈၶွၼ်ႈတုမ်ၵၼ်ထႅင်ႈ တေႃႇထိုင်လိူၼ်ၵျူႊလၢႆႊသဵင်ႈ

ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်းဝိတ်ႉ ထိုင် 336 ၵေႃႉယဝ်ႉ သေတႃႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တိုၼ်းတေပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းၼႂ်းလိူၼ်ၵျူႊလၢႆႊ ၼႆႉယူႇ။

ဢမီႊတႃႊ ပႃႊၵျၢၼ်ႊ ၸၢႆးၸိူင်းၸိုဝ်ႈသဵင်လိုဝ်းလင်မိူင်းဢိၼ်ႊတီႊယႃႊ တိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်းဝိတ်ႉ 19

ၸၢႆးၸိူင်း မိူင်း ဢိၼ်ႊတီႊယႃႊ ၸၼ်ႉႁေႃႊလီႊဝုတ်ႉ ၸိုဝ်ႈဢမီႊတႃႊ ပႃႊၵျၢၼ်ႊ Amitabh...

ၸွမ်ၸိုင်ႈ မိူင်းပရႃႊသီးလ်တိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်Covid-19

ၸွမ်းၼင်ႇႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇယူႇလီ ၸိုင်ႈမိူင်း ပရႃႊသီးလ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇမႃးသေ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇလၢႆလၢႆမိူင်း ႁၢႆးငၢၼ်းဝႆႉဝႃႈ ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်း ပရႃႊသီးလ် ဢႃယု 65 ပီ တိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်...

ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် လုၵ်ႉမိူင်းလၢဝ်းပွၵ်ႈမႃး ၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၵေႃႉၼိုင်ႈ

Photo by - Ministry of Health and Sports, Myanmar/ သၢႆမၢႆ ၵူၼ်းၸိူဝ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်တႆး – ထႆး ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇလၢႆလွင်ႈ

Photo by - Shan State Refugee Committee -Thai Border/ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈလႅၼ်လိၼ်တႆး...

မူတၢႆၼမ်တီႈလၢႆးၶႃႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းတုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈၾင်လီလီ

မူတၢႆၼမ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ၊ ၵမ်ႈၽွင်ႈပႅတ်ႈမၢၵ်ႇမိူဝ် ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းယူႇႁိမ်းႁွမ်း မဵၼ်တူႇၼဝ်ႈ။ ယူႇတီႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းတုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈၾင်ပၼ်လီလီ။

ၸၢဝ်းႁွင်ႊၵွင်ႇ လုၵ်ႉႁိုၼ်ႇသၢၼ်ၶတ်း မိူင်းၶႄႇလူင်ဢၼ်ဢွၵ်ႇမၢႆမီႈၵုမ်းၵမ် ၼိူဝ်မိူင်းၶဝ်

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶႄႇ ႁပ်ႉႁွင်းမၵ်းမၼ်ႈ မၢႆမီႈလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ ၸႂ်ႉတိုဝ်းၵုမ်းယိပ်းၼိူဝ် ၵုၼ်ႁွင်ႊၵွင်ႊ၊ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းႁွင်ႊၵွင်ႊ ဢမ်ႇႁၢၼ်ႉၸႂ် လုၵ်ႉႁိုၼ်ႇသၢၼ်ၶတ်းထႅင်ႈ။ ...

ဝၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈယိုတ်ႈၶၢဝ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ၽူႈတႅၼ်းၵူၼ်းမိူင်းမွၵ်ႇမႆႇ ၸတ်းပွႆးၶႅင်ႇပေႃႉမၢၵ်ႇၵွပ်ႉၾ်

ၽွင်းတႅၼ်းသၽႃးၵူၼ်းမိူင်း ဝဵင်းမွၵ်ႇမႆႇ ဢွၼ်ၼမ်းၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၶေႉၶဵင်ႇပေႃႉမၢၵ်ႇၵွပ်ႉၾ် ၽွင်းၶၢဝ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈယိုတ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်းၾၢင်ႉၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 15 လိူၼ်ၵျူႊလၢႆႊ။

တင်းလူၵ်ႈတိတ်းၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 10 လၢၼ်ႉပၢႆ  USA  ၼမ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈ

ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တူဝ်ႈလူၵ်ႈ မီးထိုင် 10 လၢၼ်ႉပၢႆယဝ်ႉ။ မိူင်းဢမေႊရိၵႃႊ ၼၵ်းၼႃပႃးပၢၼ်ႈ လီမႆႈၸႂ်သုတ်း။ ဝၼ်းတီႈ 29/06/2020 မိူဝ်ႈၼႆႉ လၢႆလၢႆသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၼႂ်းလူၵ်ႈ ဢွၵ်ႇဝႆႉဝႃႈ- တၢင်းၼမ်ႁူဝ်ၵူၼ်း...

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ယိုတ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်း ၵုမ်းၵမ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ထိုင်ၵၢင်လိူၼ်ၵျူႊလၢႆႊ

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇယိုတ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်း ၵုမ်းၵမ်ၵႅတ်ႇၵင်ႈ တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ထႅင်ႈ ထိုင်ၵၢင်လိူၼ်ၵျူႊလၢႆႊ၊ ၼင်ႇႁိုဝ် တၢင်းပဵၼ်တေဢမ်ႇလၢမ်းၽႄႈ ႁၢႆႉႁႅင်း။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 27/6/2020 ယူႇတီႈငဝ်ႈငုၼ်း ၶွမ်ႊမတီႊၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၾၢႆႇၵုမ်းၵမ်ႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ...

ပၢႆးယူႇလီ ပဵၼ်ၸုၵ်ႈလၢပ်ႈယႂ်ႇလူင် တႃႇၸၢတ်ႈပၢၼ်ၵူၼ်း

ၵႂၢမ်းထမ်းပုတ်ႉထၶမ်းၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ မီးဝႆႉဝႃႈ- ဢရေႃးၵယႃ ပရမႃ လႃၽႃ “လွင်ႈဢမ်ႇမီးတၢင်းပဵၼ် ရေႃးၵႃႇၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၸုၵ်ႈလၢပ်ႈဢၼ်ယႂ်ႇလူင်”- ၼႆယဝ်ႉ။ လိူဝ်သေၼၼ်ႉ ၵႂၢမ်းၵပ်းထုၵ်ႇတႆးၵေႃႈ မီးဝႆႉဝႃႈ ဢမ်ႇမီးငိုၼ်းဢမ်ႇၶီ ပေႃးယူႇလီႁႃလႆႈ။...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း