Wednesday, September 28, 2022

ပၢႆးပိင်ႇၺႃႇ

ႁူမ်ႈသၢင်ႈ ပၢႆးပိင်ႇၺႃႇ ၶၢဝ်ႇလွင်ႈပၢႆးပိင်ႇၺႃႇ မိူင်းတႆး မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်။

ပီၼႆႉ လုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ႇၶလႄႈ ၵူၼ်းႁိူၼ်းတေႁဵၼ်းတီႈၸၼ်ႉၸွမ် မႁႃၸူႊလႃႊလူင်ႊၵွၼ်ႊ မီး 40 တူၼ်/ ၵေႃႉ

0
ပီ 2022 ၼႆႉ လုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ႇၶၸဝ်ႈလႄႈ ၸၢႆး/ ယိင်း ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတေၵႂႃႇၶိုၼ်ႈႁဵၼ်း တီႈၸၼ်ႉၸွမ် မႁႃႇၸူးလႃးလူင်းၵွၼ်း မိူင်းၵွၵ်ႇ(ၵုင်းထဵပ်ႈ) ၸိုင်ႈထႆး မီး 40 ၸဝ်ႈ/...

ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း တႄႇပိုတ်ႇပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆး ၶၢဝ်းမႆႈ

0
ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ဢွၼ်ႁူဝ် ပိုတ်ႇပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆး ၶၢဝ်းမႆႈ တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း လိူၼ်ပၢႆၽၢၵ်ႇ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 25/4/2022 ယူႇတီႈၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ ၾိင်ႈငႄႈတႆး ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈသေ...

ႁူင်းႁဵၼ်းပရႁိတလွႆလွမ်ႉ ဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် တႃႇယူႇၵိၼ်ႁဵၼ်းလိၵ်ႈ

0
ႁူင်းႁဵၼ်းပရႁိတလွႆလွမ်ႉ ဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း ဢၼ်မီးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဵၼ်းလိၵ်ႈဝႆႉ 90 ပၢႆၼၼ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ် ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ  တႃႇလဵင်ႉလူၵၼ်လႄႈ တီႈယူႇတၼ်းသဝ်း ဢွင်ႈႁဵၼ်း  ပႆႇၵုမ်ႇထူၼ်ႈ ယွၼ်းမွၵ်ႇထိုင် ပီႈၼွင်ႉတီႈၸမ်ၵႆ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈၵမ်ႉၸွႆႈ။ ႁူင်းႁဵၼ်းပရႁိတလွႆလွမ်ႉၼႆႉ...

ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ဢိူင်ႇထုင်ႉယိူင်းၺႃးယႃႉ ၶိူင်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၼႂ်းၵၢၼ်သွၼ်ႁဵၼ်းလူႉၵွႆ

0
ႁူင်းႁဵၼ်း ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ တီႈဢိူင်ႇထုင်ႉယိူင်း ၺႃးယႃႉၶူဝ်းၶွင်ႁူင်းႁဵၼ်း၊ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဝႃႈ ၸုမ်းသိုၵ်းပွတ်းႁွင်ႇ မႃးပၵ်းသဝ်း သေ ယႃႉ လႄႈ တေတႅမ်ႈသဵၼ်ႈမၢႆသေ သူင်ႇၸူးထိုင် ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်ၶဝ်ႁႂ်ႈ ၸွႆႈထႅမ်ပၼ်ၶိုၼ်းဝႃႈၼႆ။ ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ...

ပၢင်တႅမ်ႈတွပ်ႇလိၵ်ႈ ပရိယတ်တိသၻ်ꩪမ်မပႃလၵႅၼ်ႇၸဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆး ၸတ်းႁဵတ်း ယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်း

0
ပၢင်တႅမ်ႈတွပ်ႇလိၵ်ႈ ပရိယတ်တိသၻ်ꩪမ်မပႃလ ၵႅၼ်ႇၸဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပီၼႆႉ သင်ၶၸဝ်ႈ ၼႂ်းမိူင်းတႆးပတ်းပိုၼ်ႉ ၶဝ်ႈတွပ်ႇလိၵ်ႈ မီး 8 ႁဵင်ပၢႆ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 2-9/3/2022 ယူႇတီႈၸုမ်းၾၢႆႇပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ငဝ်ႈငုၼ်းမုၵ်ႉၸုမ်းလူင်သင်ၶ...

လုၵ်ႈႁဵၼ်း တီႈႁူင်းႁဵၼ်း ဝဵင်းၵဵင်းတုင်တိုၼ်ႇမၢၵ်ႇ

0
ဝၼ်းတီႈ 3/2/2022 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း မွၵ်ႈ 1 မူင်းပၢႆ တီႈႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင် မၢႆ 1 တင်း မၢႆ 4 ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆး...

တိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈပုပ်ႉပႃႇရူင်ႇ ဝဵင်းလွႆၶေႃ(လွႆၵေႃႇ) တေသူင်ႇလုၵ်ႈႁဵၼ်းပွၵ်ႈႁိူၼ်းၶိုၼ်းၸူဝ်ႈၶၢဝ်း

0
တိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈ ပုပ်ႉပႃႇရူင်ႇ ဝဵင်းလွႆၶေႃ ၸႄႈမိူင်းယၢင်းလႅင် တေသူင်ႇလုၵ်ႈႁဵၼ်း သင်ၶၸဝ်ႈ မိူဝ်းယူႇၶိုၼ်းဝၢၼ်ႈၽႂ်မိူင်းမၼ်းၸူဝ်ႈၶၢဝ်း ၽွင်းဝၢၼ်ႈမိူင်းဢမ်ႇၼိမ်သဝ်း ပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ် ၽႄႈလၢမ်းႁႅင်း ။ ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 12-13/1/2022...

ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းၼႂ်းဝဵင်းသူၺ်ႇၺွင်ႇ/တူၼ်ႈတီး လႆႈၸွႆႈဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈႁူင်းႁဵၼ်း

0
ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ၸီ့သင်ႇ ႁႂ်ႈပေႃႈ မႄႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း ၼႂ်းဝဵင်းသူၺ်ႇၺွင်ႇ ၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ႁႂ်ႈ မႅင်ႇပုၼ်ႈၽွၼ်းၵၼ် ၵႂႃႇပႂ်ႉတူၺ်းပၼ် လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ ႁူင်းႁဵၼ်း ၼိုင်ႈဝၼ်းလႂ် ယႃႇႁႂ်ႈယွမ်း...

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ၵျွၵ်ႉမႄး ၸတ်းပၢင်သွၼ်ၵၢၼ် မေႃတိၼ်/ မိုဝ်း တႃႇၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း

0
တႃႇၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ပေႃးတေမီးႁႅင်းၸႂ်လႄႈ ႁႂ်ႈပေႃးမေႃၵၢၼ်မေႃတိၼ်/ မိုဝ်းၵၼ်ၵႂႃႇၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်သွၼ်လၢႆးဢဝ်မႆႉပူၵ်ႇ/မွင် ႁဵတ်းၶိူင်ႈယိပ်းတၢင်းတိုဝ်း ၼႆယဝ်ႉ။ ပၢင်သွၼ်ၼႆႉ တႄႇၸတ်းႁဵတ်းဝၼ်းတီႈ 18/12/2021 တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 15...

လုၵ်ႈႁဵၼ်း မေႃသွၼ် တီႈႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင်လၢင်းၶိူဝ်းၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ႁူင်းႁဵၼ်းတႄႉတိုၵ်ႉသိုပ်ႇပိုတ်ႇယူႇ

0
ႁူင်းႁဵၼ်း ၸၼ်ႉသုင် လၢင်းၶိူဝ်း မီးလုၵ်ႈႁဵၼ်း/ မေႃသွၼ် တိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တင်းမူတ်း 5 ၵေႃႉ ႁူင်းႁဵၼ်းတႄႉ ဢမ်ႇပိၵ်ႉ တိုၵ်ႉသိုပ်ႇပိုတ်ႇသွၼ်ယူႇထႅင်ႈ။ ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 19-20/12/2021...

ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ပွတ်းတွၼ်ႈလွႆလႅမ်သူင်ႇလုၵ်ႈလၢင်း ၵႂႃႇႁူင်းႁဵၼ်းၶိုၼ်း

0
ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ပွတ်းတွၼ်ႈလွႆလႅမ် မႆႈၸႂ်ဝႃႈဢမ်ႇလႆႈႁဵၼ်းလိၵ်ႈ 2 ပီယဝ်ႉၼႆသေ ဢွၼ်ၵၼ်သူင်ႇလုၵ်ႈလၢင်းၽႂ်မၼ်း ၵႂႃႇၶိုၼ်ႈႁူင်းႁဵၼ်း ဢၼ်ၾၢႆႇပၢႆးပိင်ႇၺႃႇ တႂ်ႈသိုၵ်းယိုတ်းမိူင်းၵုမ်းၵမ် ။ ယၢမ်းလဵဝ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလွႆလႅမ်၊ ပၢင်လူင်၊ လၢႆးၶႃႈ...

ႁူင်းႁဵၼ်း ၸၼ်ႉသုင် မိူင်းၵိုင် ယႅၵ်ႈၶၢဝ်းႁဵၼ်းလိၵ်ႈပဵၼ် သွင်ၶၢဝ်း

0
တႃႇႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ယႃႇႁႂ်ႈတိတ်းၸပ်းၵၼ်ၼႆသေ ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင် မိူင်းၵိုင် ယႅၵ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်း သွင်ၶၢဝ်းသေ ပူင်သွၼ်ပၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်းၵႂႃႇ 2 ၶၢဝ်းယၢမ်း ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 6/12/2021 (ဝၼ်းၸၼ်)...

ပီ 2021 ၼႆႉသင်ႇၶတႆးလုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ်ၵဵင်းမႆႇ တေႈႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူးမီး 10 ၸဝ်ႈ

0
လုၵ်ႈႁဵၼ်းတႆး ၸိူဝ်းႁဵၼ်းယဝ်ႉ တီႈၸၼ်ႉၸွမ်မႁႃၸူႊလႃႊလူင်ႊၵွၼ်ႊ ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆးၼၼ်ႉ တေၶဝ်ႈႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူး B.A, M.A လႄႈ Ph.D တင်းမူတ်းမီး 10 တူၼ်/ ၵေႃႉ...

ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ တီႈမိူင်းၵိုင် မီးၸမ် 400

0
ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၸမ် 400 လူႉတၢႆ 9 ၵေႃႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ပွၵ်ႈၵမ်းသၢမ်...

ၵူၼ်းမိူင်းၵဵင်းတုင် ပႆႇႁတ်းသူင်ႇလုၵ်ႈလၢင်းၵႂႃႇႁူင်းႁဵၼ်း မႆႈၸႂ်လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ

0
ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ တီႈၵဵင်းတုင် ပႆႇႁတ်းပွႆႇလုၵ်ႈလၢင်းၵႂႃႇၶိုၼ်ႈႁူင်းႁဵၼ်း ယွၼ်ႉငဝ်းလၢႆး ဝၢၼ်ႈမိူင်းဢမ်ႇမီးလွင်ႈၼိမ်သဝ်းလႄႈ ၵူဝ်တိတ်း ၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၵၼ် ဝႃႈၼႆ။  ဝၼ်းတီႈ 1/12/2021 ၼႆႉ  ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်းၵေႃႈ ပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း