Friday, August 14, 2020

ပၢႆးပိင်ႇၺႃႇ

မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၵေႃႈ တေဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ် ၵႂႃႇႁပ်ႉလုၵ်ႈႁဵၼ်း ဢၼ်မီးဝႆႉၼႂ်းမိူင်းၶႄႇ

(မွၵ်ႇမူဝ်ႁဵဝ်းၶမ်း - သူင်ႇၶၢဝ်ႇ) လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၽွမ်ႉယဝ်ႉတႃႇ တေဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ် ၵႂႃႇ   ႁပ်ႉလုၵ်ႈႁဵၼ်းဢၼ်မီးဝႆႉယူႇ ၼႂ်းဝဵင်းလူင် ဝူႊႁၢၼ်ႊၼၼ်ႉ ပွၵ်ႈမႃးၶိုၼ်း ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ...

ၼႃႈလိၼ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်း မၢႆ 4 မိူင်းလႃး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တေၵုမ်းၵမ် ၵႃႈၶၼ်ၵုၼ်ႇ ႁႂ်ႈၼိမ်တဵင်ႈ

ဝႆးရတ်ႊသ်ၶူဝ်ႊရူဝ်ႊၼႃႊၽႄႈ ၼႂ်းမိူင်းၶႄႇၼၼ်ႉ ၼင်ႇႁိုဝ် တေဢမ်ႇတုမ်ႉယွၼ်ႈၵႃႈၶၼ်ၶူဝ်းၵုၼ်ႇၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၽူႈမီး ပုၼ်ႈၽွၼ်းၼႂ်းမိူင်းလႃးၶဝ် တေၵုမ်းၵမ် ၵႃႈၶၼ်ၵုၼ်ႇႁႂ်ႈၼိမ်တဵင်ႈၵႂႃႇ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 29/1/2020 ၼၼ်ႉ ၼႃႈလိၼ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်းမၢႆ 4 မိူင်းလႃး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း...

ပွႆးယုၵ်ႉယွင်ႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်း ၵတ်ႉၶႅၼ်ႇလိၵ်ႈတႆး ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆးယုၵ်ႉယွင်ႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၵတ်ႉၶႅၼ်ႇလိၵ်ႈတႆး ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မီးၵူၼ်းမိူင်း ၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၼ်ႁႅင်း 700 ပၢႆ။ ဝၼ်းတီႈ 25/1/2020 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 1 မူင်း ထိုင် 5...

ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ၺႃ RCSS လႆႈႁပ်ႉသူး ၾၢႆႇပူၵ်းပွင်ပၢႆးပၺ်ၺႃ

ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ် ပၢႆးပၺ်ၺႃ RCSS လႆႈသူးရၢင်းဝလ်း ၾၢႆႇၵၢၼ်ပူၵ်းပွင်ပၢႆးပၺ်ၺႃ တီႈၵုင်းထဵပ်ႈ(မိူင်းၵွၵ်ႇ) ၸိုင်ႈထႆး။ ဝၼ်းတီႈ 19/1/2020 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 1 မူင်း ယူႇတီႈ မူလၼိထိ လိၼ်လီၼမ်ႉသႂ်...

မေးၼၢင်း ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း RCSS ႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူး ၼႂ်းၸိုင်ႈထႆး

ၼၢင်းလိူၼ်ၶမ်း ၵေႃႉပဵၼ်မေးၼၢင်း ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း ၽူႈ ၼမ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈ တႆး RCSS/SSA လႆႈႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူး ၾၢႆႇၸတ်းၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး တီႈၸၼ်ႉ ၸွမ်ၼွတ်ႉ...

ပၢင်ယွင်ႈၵုင်ႇယေႃးမုၼ် သင်ၶၸဝ်ႈၸိုင်ႈတႆး တီႈဝတ်ႉမႂ်ႇတႆး မိူင်းၵွၵ်ႇ

သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ၼႂ်းမိူင်းၵွၵ်ႇ(ၵုင်းထဵပ်ႈ) ၸိုင်ႈထႆး ႁူမ်ႈၵၼ် ယွင်ႈၵုင်ႇယေႃးမုၼ် သင်ၶၸဝ်ႈ 2 တူၼ် ဢၼ်လႆႈႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူး Ph.D တင်း M.Ed ။ ဝၼ်းတီႈ...

သူးၸဝ်ႈၼၢင်းသုၸၼ်ႇတီႇပီ 2019 ၸဝ်ႈၸၢင်းၼုမ်ႇဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်းတူၼ်ၼိုင်ႈလႆႈႁပ်ႉ

သူးၸဝ်ႈၼၢင်းသုၸၼ်ႇတီႇ Sao Thusandi Leadership Award  ဢၼ်ယုၵ်ႉယွင်ႈမွပ်ႈယိုၼ်ႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၽူႈ ဢွၼ် ႁူဝ်ၼၼ်ႉ တွၼ်ႈတႃႇ ပီ 2019 ၼႆႉၸဝ်ႈၸၢင်းၼုမ်ႇ ဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း...

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼွင်တဝ်း ႁူမ်ႈၵၼ် ၵမ်ႉၸွႆႈ ပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ တႃႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ လႆႈႁဵၼ်းၵူႈၵေႃႉ

တႃႇႁႂ်ႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇလႆႈႁဵၼ်းလိၵ်ႈၵူႈၵေႃႉၼႆသေ ပီႈၼွင်ႉဝၢၼ်ႈၼွင်တဝ်း ၸႄႈဝဵင်းလွႆလႅမ် ႁူမ်ႈၵၼ်ပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉ ၸၢတ်ႈလင်ၼိုင်ႈ။ ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈဝၢၼ်ႈၼွင်တဝ်းၼႆႉ ယူႇၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ဢမ်ႇပေႃးၵႆၼိူဝ်သဵၼ်ႈ တၢင်း လူင် တူၼ်ႈတီး - ပၢင်လူင်၊ မီးလုၵ်ႈႁဵၼ်း...

လွင်ႈၵမ်ႉထႅမ်ၶိူင်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်း ၾၢႆႇၽႃသႃလိၵ်ႈလၢႆးၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၼႂ်းမိူင်းတႆး ပႆႇမီးတဵမ်ထူၼ်ႈ

လွင်ႈၵမ်ႉထႅမ်ၶိူင်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်း ၼႂ်းၵၢၼ်ႁဵၼ်းၵၢၼ်သွၼ် ၾၢႆႇလိၵ်ႈလၢႆးၽႃသႃၸၢဝ်းၶိူဝ်း ပႆႇမီး Dr. မဵဝ်းတဵင်းၵျီး ၽွင်းလူင် ၾၢႆႇပၢႆးပၺ်ၺႃ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်လၢတ်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ 5/11/2019 ပၢင်ၵုမ်ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၵူၼ်းမိူင်း ပွၵ်ႈၵမ်း 2 ၵမ်းထူၼ်ႈ...

လုၵ်ႈႁဵၼ်း သင်ၶတႆး ၸၼ်ႉၸွမ် တင်း လုၵ်ႈႁဵၼ်းၼၢင်းယိင်းတႆး ႁူပ်ႉဢုပ်ႇဢူဝ်းလႅၵ်ႈလၢႆႈတၢင်းႁူႉၵၼ်

မုၵ်ႉၸုမ်း လုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ၶတႆး ၸၼ်ႉၸွမ်မိူင်းၵွၵ်ႇ တင်း လုၵ်ႈႁဵၼ်းၼၢင်းယိင်းတႆး ၸၼ်ႉၸွမ် မႁႃပၸႃပတိၵေႃးတမီႇ ႁူပ်ႉဢုပ်ႇဢူဝ်းလႅၵ်ႈလၢႆႈတၢင်းႁူႉၵၼ်။ ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၼႆႉ ၸတ်းႁဵတ်း ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 28/10/2019 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 1 မူင်း...

လုၵ်ႈႁဵၼ်းၼၢင်းယိင်း RCSS ၸၼ်ႉသုင် 8 ၵေႃႉ လႆႈႁပ်ႉဝႂ်ဢွင်ႇပူၼ်ႉၸၼ်ႉ

ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ် ပၢႆးပၺ်ၺႃ RCSS မွပ်ႈယိုၼ်ႈပၼ်ဝႂ် လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸိူဝ်းဢွင်ႇပူၼ်ႉၸၼ်ႉလႄႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၼုမ်ႇႁၢၼ် ၸိုင်ႈ မိူင်း တင်းမူတ်း 140 ၵေႃႉ။ၼႂ်းၼၼ်ႉ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင် ဢၼ်ႁဵၼ်းယဝ်ႉၵႂႃႇၸၼ်ႉ 12...

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ပတ်းပိုၼ်ႉၸတ်းပၢင်ဢၢၼ်ႇၽိုၼ်လၢႆးတႆးယူၼ်း

ငဝ်ႈငုၼ်းၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ ၾိင်ႈငႄႈတႆး ပတ်းပိုၼ်ႉ လႄႈ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်းပၢင်ဢၢၼ်ႇၽိုၼ်လၢႆးတႆးယူၼ်း တီႈႁူင်းႁေႃၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆးဝဵင်းတူၼ်ႈတီး။ ပၢင်ဢၢၼ်ႇၽိုၼ်လၢႆးတႆးယူၼ်းၼႆႉ ၸတ်းႁဵတ်းၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 6/10/2019 ။ ၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈမီးမွၵ်ႈ 100 ၵေႃႉ။...

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇႁႂ်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်း တူဝ်လိၵ်ႈယူႊၼီႊၶူတ်ႉ (Unicode) ၼႂ်းၵၢၼ်သိုဝ်ႇသၢၼ်

ဝၼ်းတီႈ 1/10/2019 ၼႆႉမႃး ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မျၢၼ်ႇမႃႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတိုၵ်းသူၼ်းထိုင် ႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ဢွၼ်ၵၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်းတူဝ် လိၵ်ႈယူႊၼီႊၶူတ်ႉ ဢၼ်မီးလၵ်းၸဵင်ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ ၼႂ်းၾူၼ်း၊ ၶွမ်ႊၽိဝ်ႊတိူဝ်ႊ လႄႈ ၵၢၼ်သိုဝ်ႇသၢၼ်။ ၸၢႆးတွင်ႉၾႃႉ ၽူႈၶူင်သၢင်ႈ...

သင်ၶၸဝ်ႈၵႃလိ ၸတ်းပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၵၢၼ်ဝၢင်းၽႅၼ် တႃႇပၢႆးပၺ်ၺႃ

သင်ၶၸဝ်ႈ ၶူးသွၼ်လႄႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်း တိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈ ဝတ်ႉၵုင်းပဝ်း ၵႃလိ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်သႅမ်ႊမီႊၼႃႊ လူၺ်ႈ လၢႆးၸတ်းသၢင်ႈဝၢင်းၽႅၼ် ယူင်ႉၵၢၼ်ပၢႆး ပၺ်ၺႃ။ ပၢင်ၵုမ်ၼႆႉ ၸတ်းမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 24/9/2019 တီႈတိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈ...

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇတႆး ယၢၼ်မိူင်း 2 ၵေႃႉ တေလႆႈၵႂႃႇလဵပ်ႈႁဵၼ်းပၢႆးသၢႆႊ တီႈမိူင်းၵျပၼ်ႊ

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇတႆး ယၢၼ်မိူင်း 2 ၵေႃႉ ဢၼ်ၶိုၼ်ႈႁူင်းႁဵၼ်းထႆး ဝႆႉၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆးၼၼ်ႉ မီးတိုဝ်ႉတၢင်း တေလႆႈၵႂႃႇလဵပ်ႈႁဵၼ်းတီႈပၢင်ပွႆးၼႄၾၢႆႇပၢႆးသၢႆႊ (စက်မှု သိပ္ပံပြပွဲ)တီႈမိူင်းၵျပၼ်ႊ။ ၼၢင်းၶမ်းၽွၼ်း တိယ ဢႃယု 15...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း