Friday, August 14, 2020

ပၢႆးပိင်ႇၺႃႇ

လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ် ၵိုတ်းၵၢၼ်တွပ်ႇလိၵ်ႈဝႆႉ ဢၼ်ၵိုတ်းလိူဝ်ၼၼ်ႉ

ၸၼ်ႉၸွမ် တူၼ်ႈတီး၊ ပၢင်လူင် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵိုတ်း ၵၢၼ်တွပ်ႇလိၵ်ႈ ၼႂ်းၸၼ်ႉၸွမ် ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ဝူႊႁၢၼ်ႉ ဢမ်ႇၼၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 လၢမ်းၽႄႈႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 24/3/2020 ယူႇတီႈၸၼ်ႉၸွမ်...

ၸုမ်းသႃႇသၼႃႇၼုၵ်ႉၵႁ မူႇၸေႊ ၸႅင်ႈ တၵႃႇသထႃး ယႃႇႁႂ်ႈႁဵတ်းပွႆးၵိုၼ်း ၶၢဝ်းတၢင်း 40 ဝၼ်း

တၢင်းပဵၼ်ၵၢပ်ႈၵႃႇလ “ႁႃႊ” ဝူႊႁၢၼ်ႉ COVID 19  ၽႄႈၸွတ်ႇလုမ်ႈၾႃႉ ပဵၼ်လွင်ႈမႆႈၸႂ် ၵူဝ်ၸပ်းၽႄႈၵၼ်လႄႈ မူႇၸုမ်း ပုတ်ႉထသႃႇသၼႃ ၼုၵ်ႉၵႁ မူႇၸေႊ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပၼ်ၾၢင်ႉထိုင် တၵ်ႉၵႃႇ...

ၶူးမိူင်းၵဵင်းမႂ်ႇ တႅမ်ႈပႃးလိၵ်ႈတႆး ဝႃႈတေဢမ်ႇႁဵတ်းပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉ

ပီၼႆႉ ၼႂ်းမိူင်းၵဵင်းမႂ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး တႅမ်ႈပႃးလိၵ်ႈတႆးဝႆႉဝႃႈ တေဢမ်ႇၸတ်းပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉ ယွၼ်ႉၵူဝ်ၵူၼ်းမိူင်းၸပ်းတၢင်း ပဵၼ်ၶူဝ်ႊ ဝိတ်ႊ 19 ဢၼ် လၢမ်းၽႄႈၸပ်းငၢႆႈဝႆးၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ၸွမ်းၼင်ႇ ၾိင်ႈႁိတ်ႈႁွႆး ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းယူၼ်း(ၵူၼ်းမိူင်း)...

ပၢင်ၾိုၵ်းၽွၼ်ႉမေႃသွၼ် တီႈလၢႆးၶႃႈပီၼႆႉ ၵိုၼ်းၶွၼ်ႈၼမ်လီ

ပၢင်ၾိုၵ်းၽွၼ်ႉ မေႃသွၼ် ၾိင်ႈငႄႈပုတ်ႉထ ႁူင်းႁဵၼ်းထမ်ႇမလႄႈ လိၵ်ႈလၢႆးတႆး တီႈတူင်ႇဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ပီၼႆႉ မီးသင်ၶ ၸဝ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈၾိုၵ်းၽွၼ်ႉ 280 ပၢႆ။ ယူႇတီႈၸုမ်းသင်ၶၸဝ်ႈ တူင်ႇဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ...

ပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႈၸၼ်ႉ 10 ပွတ်းၼႃႈလိၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵေႃႈ တိုၼ်းတေၸတ်း

ပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႈၸၼ်ႉသိပ်းဢၼ်တေၸတ်းၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 11 လိူၼ်မၢတ်ႉၶျ်ၼႆႉ  ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၵေးသီး တီႈဢၼ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းယူႇၼၼ်ႉၵေႃႈ တိုၼ်းတေၸတ်းယူႇ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈၶၢႆႉသုတ်ႉဝၼ်း ဢူးဝိၼ်းမွင်ႇ ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇပၢႆးပၺႃႇ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆးလၢတ်ႈ။ မၼ်းၸၢႆးလၢတ်ႈတီႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၶၢဝ်ႇ မႅၼ်ႇမႃႇထၢႆးမ်ဝႃႈ- “ပၢင်တိုၵ်းဢမ်ႇလႆႈပဵၼ်ၵူႈတီႈလႄႈ...

ပီႈၼွင်ႉတႆးထုင်ႉၼွင်ႁၢႆးယႃႈ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတႃႇၸတ်းပၢင်သွၼ်ၾိင်ႈငႄႈပုတ်ႉထၶၢဝ်းမႆႈ

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ထုင်ႉၼွင်ႁၢႆးယႃႈ  ၸတ်းပၢင်ၾိုၵ်းလိုမ်ႉၼမ်ႉၵတ်ႉမေႃသွၼ်လိၵ်ႈလၢႆးတႆးလႄႈ ၾိင်ႈငႄႈပုတ်ႉထ ၶၢဝ်းမႆႈ မီးမေႃသွၼ်မႃးၶိုၼ်ႈႁဵၼ်း 75 ၵေႃႉ။ ပၢင်သွၼ်ၼႆႉၸတ်းႁဵတ်းၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 3/3/2020 တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 9/3/2020 တီႈဝတ်ႉၵျွင်းလိၼ်လမ် ၸေႈဝဵင်းယွင်ႁူၺ်ႈ။ ၶူးၸၢႆးၶမ်းလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ-...

ပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈ ၶၢဝ်းမႆႈ တီႈဝတ်ႉၵုင်းပဝ်း ၵႃလီႉ တေတႄႇၵၢင်လိူၼ်ၼႆႉ

ပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈၶၢဝ်းမႆႈ တီႈတိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈဝတ်ႉၵုင်းပဝ်း ဝဵင်းၵႃလီႉ ပီၼႆႉ တေသွၼ်လိၵ်ႈဢင်းၵိတ်းလႄႈ တိုင်ႈပီႇၼမ်ႉ တဝ်ႈ ဝႃႈၼႆ။ ပၢင်သွၼ်ဢင်းၵိတ်းၶၢဝ်းမႆႈၼႆႉ တႄႇပိုတ်ႇပူင်သွၼ် ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 21/3/2020 ၼႆႉ တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ...

သင်ၶၸဝ်ႈ ၾၢႆႇမိူင်း/ ယူၼ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ႁူမ်ႈၵၼ်တွပ်ႇလိၵ်ႈ ပွၵ်ႈၵမ်း 64

သင်ၶၸဝ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၾၢႆႇမိူင်း ၶဝ်ႈတွပ်ႇလိၵ်ႈ တီႈဝတ်ႉႁူဝ်ၶူင်ႇ ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ပွၵ်ႈၵမ်း 64 မီးသင်ၶၸဝ်ႈ ၶဝ်ႈတွပ်ႇ 350 ပၢႆ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 16-23/2/2020...

သင်ၶတႆး ၸၼ်ႉၸွမ်မိူင်းၵွၵ်ႇ လိူၵ်ႈတင်ႈႁူဝ်ၼႃႈ ၸုပ်ႈ 16

မုၵ်ႉၸုမ်းသင်ၶတႆး လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ် မိူင်းၵွၵ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ႁူဝ်ၼႃႈ ၸုပ်ႈ 16 ၸဝ်ႈၶူး ပိုၼ်းၼုမ်ႇ ပၼ်တိတ လႃႈသဵဝ်ႈ ထုၵ်ႇလိူၵ်ႈပဵၼ်ႁူဝ်ၼႃႈ။ ဝၼ်းတီႈ...

ပၢင်ပွႆးၶူၼ်ႉၶႆႈ/ တႅမ်ႈတွပ်ႇလိၵ်ႈ သင်ၶၸဝ်ႈ တူင်ႇဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ

ပၢင်ပွႆးၶူၼ်ႉၶႆႈ/ တႅမ်ႈတွပ်ႇလိၵ်ႈ ပရိယတ်ႉတိသတ်ႉထမ်ႇမပႃႇလၵႅၼ်ႇၸဝ်ႈလႄႈ ယွင်ႈၵုင်ႇယေႃးမုၼ်ၸဝ်ႈႁပ်ႉလႆႈၸုမ်ႈ ၶူး 2 တူၼ် ၸတ်းႁဵတ်းတီႈတူင်ႇဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ။ ဝၼ်းတီႈ 17-22/2/2020 သင်ၶၸဝ်ႈ တူင်ႇဝဵင်းလၢႆးၶႃႈပတ်းပိုၼ်ႉ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆးၶူၼ်ႉၶႆႈ/ တႅမ်ႈတွပ်ႇလိၵ်ႈ ပရိယတ်ႉ...

ၾၢႆႇယူႇလီလႃႈသဵဝ်ႈ ပႂ်ႉတူၺ်းၵူၼ်းပဵၼ် 2 ၵေႃႉ ထၢင်ႇထိူမ် “ ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ – 19 ”

ထူပ်းႁၼ် ၵူၼ်းပဵၼ်ထႅင်ႈ 2 ၵေႃႉ တီႈလႃႈသဵဝ်ႈ မိူၼ်ၵူၼ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊရူဝ်ႊၼႃႊ တိုၵ်ႉပႂ်ႉထွမ်ႇၶေႃႈတွပ်ႇယူႇ ဝႃႈ ၼႆ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 16/2/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 8 မူင်း ယူႇတီႈႁွင်ႈၵၢၼ်ပၢႆးယူႇလီလႄႈ...

ပၢင်ပွႆးထၢမ်တွပ်ႇ ၶူၼ်ႉၶႆႈလိၵ်ႈ သႃႇသၼပႃႇလၸဝ်ႈ တူင်ႇဝဵင်းမိူင်းပဵင်း

သင်ၶၸဝ်ႈ တူင်ႇဝဵင်းမိူင်းပဵင်း ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆးထၢမ်တွပ်ႇ ၶူၼ်ႉၶႆႈလိၵ်ႈသႃႇသၼပႃႇလၸဝ်ႈ ၵမ်းထူၼ်ႈ 30 ပွၵ်ႈ မီး လုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ၶၸဝ်ႈ ၶဝ်ႈတွပ်ႇလိၵ်ႈ 190 တူၼ်ပၢႆ။ ပၢင်ပွႆးထၢမ်တွပ်ႇ ၶူၼ်ႉၶႆႈလိၵ်ႈသႃႇသၼပႃႇလၸဝ်ႈ တူင်ႇဝဵင်းမိူင်းပဵင်း...

SWAN ပိုတ်ႇလုမ်းသုၼ်ၵၢင်လဵပ်ႈႁဵၼ်း တီႈဝဵင်းပၢင်လူင်

ၸုမ်းၵပ်းသၢၼ်လွင်ႈၼၢင်းယိင်းတႆး (SWAN) ပိုတ်ႇလုမ်းသုၼ်ၵၢင်လဵပ်ႈႁဵၼ်း တီႈဝဵင်းပၢင်လူင် တႃႇပူၵ်းပွင်ယုၵ်ႉမုၼ်း ၼမ်ႉၵတ်ႉ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ။ ဝၼ်းတီႈ 13/2/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်း ထိုင် 4 မူင်းဝၢႆးဝၼ်း...

သင်ၶတႆး မိူင်းၵွၵ်ႇ ၸတ်းပၢင်ယုၵ်ႉၼမ်ႉၵတ်ႉ မၢႆတွင်းဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ 73 ပီ

မုၵ်ႉၸုမ်းသင်ၶတႆး လုၵ်ႈႁဵၼ်း ၸၼ်ႉၸွမ် မိူင်းၵွၵ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး ၸတ်းႁဵတ်း မၢႆတွင်းဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 73 ပီ တီႈဝတ်ႉမႂ်ႇတႆး မိူင်းၵွၵ်ႇ ပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်းႁႅၵ်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ 7/2/2020...

SWAN ပိုတ်ႇႁပ်ႉဝႂ်ယိုၼ်ႈ တႃႇပၢင်သွၼ်ယုၵ်ႉမုၼ်းၼမ်ႉၵတ်ႉၼၢင်းယိင်း ၸုပ်ႈ 6

SWAN ပိုတ်ႇႁပ်ႉၽိုၼ်ယိုၼ်ႈတၢင်ႇ လုၵ်ႈႁဵၼ်း တႃႇပၢင်သွၼ်ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ၼၢင်းယိင်းၼုမ်ႇ ၸုပ်ႈ (6) ၽူႈသူၼ်ၸႂ် သူင်ႇၽိုၼ်ယိုၼ်ႈယွၼ်းပဵၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်းမႃးလႆႈယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ယူႇတီႈၸုမ်းၵပ်းသၢၼ်လွင်ႈၼၢင်းယိင်းတႆး (Shan Women’s Action Network –...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း