Home ၶၢဝ်ႇ ပၢႆးပိင်ႇၺႃႇ

ပၢႆးပိင်ႇၺႃႇ

ႁူင်းႁဵၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈတေတႄႇပိုတ်ႇၼႂ်းလိူၼ်ထူၼ်ႈ 7

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇပၢႆးပၺ်ၺႃ ဢုပ်ႇၵုမ်တူၵ်းလူင်းၵၼ်ဝႃႈ တေပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းၶိုၼ်းၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 21/7/2020 ၼႆႉဝႃႈၼႆ။ ၻွၵ်ႊၻိူဝ်ႊ တိၼ်ႇမွင်ႇဝိၼ်း ၵႅမ်ၽူႈၸိသင်ႇ ႁွင်ႈၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ၺႃၸၼ်ႉငဝ်ႈ ပိုတ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ- ယူႇတီႈၶွမ်ႊမတီႊငဝ်ႈငုၼ်းသေ မီးၶေႃႈၸိသင်ႇလူင်းမႃးဝႃႈ ႁႂ်ႈပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းဝၼ်းတီႈ 21/7/2020...

ပၢင်ၵုမ်ႁူင်းႁဵၼ်းထမ်ႇမ ၵိုတ်းယင်ႉဝႆႉတေႃႇငဝ်းလၢႆးၶူဝ်ႊဝိတ်ႉတဵတ်ႇယဵၼ်

ပၢင်ၵုမ်လူင်ႁူင်းႁဵၼ်းထမ်ႇမ ပွၵ်ႈၵမ်း 12 ဢၼ်တေၵႂႃႇၶွၼ်ႈႁူပ်ႉ ၸတ်းပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်း တီႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈၼႆႉ ၵိုတ်းလိုဝ်ႈဝႆႉ တေႃႇထိုင်ငဝ်းလၢႆး တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ -19 ယွမ်းလူင်းယဝ်ႉ ၸင်ႇတေသိုပ်ႇၸတ်း ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 21/5/2020...

လုၵ်ႈႁဵၼ်းၶဝ်ႈတွပ်ႇလိၵ်ႈယွမ်းလူင်း ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ

ပွႆးလူင်းပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆးၶၢဝ်းမႆႈ တီႈဝဵင်းမိူင်းပွၼ် ပီၼႆႉ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၶဝ်ႈတွပ်ႇလိၵ်ႈယွမ်းလူင်း ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ - 19 ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 19/5/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်း ထိုင်...

ပီၼႆႉ ၸၼ်ႉၸွမ်မိူင်းတႆးၶႂၢၵ်ႈ Program ထႅင်ႈ 2 ဢၼ်

ၸၼ်ႉၸွမ်မိူင်းတႆး ပီၼႆႉ ပိုတ်ႇႁပ်ႉၵၢၼ်သွၼ်ႁဵၼ်း ၸၼ်ႉလိၵ်ႈလူင် B.A ၼင်ႇႁိုဝ် ၽူႈၶဝ်ႈႁဵၼ်း/ ၸဝ်ႈၸရေး ပေႃးတေ လႆႈႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူးၸၼ်ႉလိၵ်ႈလူင်။ ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 25/5/2020 ၼႆႉ ယူႇတီႈၸၼ်ႉၸွမ်ပုတ်ႉထ...

ၵၢၼ်ႁဵၼ်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၽွင်းၶၢဝ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 သွၼ်ႁဵၼ်းၸိူင်ႉႁိုဝ်?

ၽွင်းၶၢဝ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်းယူႇတူဝ်ႈလူၵ်ႈၼႆႉ ၼႂ်းမိူင်းတႆးလၢႆၸႄႈဝဵင်း ဢွၼ်ၵၼ် ပိၵ်ႉဢိုတ်းၵၢတ်ႇ တီႈၵူၼ်းၵိုၼ်းၶွၼ်ႈၼမ် ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉ ပိူဝ်ႈတႃႇၵႅတ်ႇၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်။ တီႈႁူင်းႁဵၼ်းပရႁိတ လွႆလူင် ပၺ်ႇၺႃႇၽေႃးထိ ဝဵင်းတူၼ်ႈတီးၵေႃႈ ပိူဝ်ႈတႃႇလုၵ်ႈႁဵၼ်းၶဝ်...

ၸၼ်ႉၸွမ်ပုတ်ႉထမိူင်းတႆး ၶၢႆႉဝၼ်းပိုတ်ႇၵၢၼ်သွၼ်ႁဵၼ်း

ၸၼ်ႉၸွမ်ပုတ်ႉထမိူင်းတႆး သုတ်ႉၶၢႆႉဝၼ်းပိုတ်ႇၵၢၼ်သွၼ်ႁဵၼ်း ၵႂႃႇပဵၼ်ဝၼ်းတီႈ 25 လိူၼ်ၼႆႉ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ - 19 ဝႃႈၼႆ။ ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 25/5/2020 ၸိုင် ယူႇတီႈၸၼ်ႉၸွမ် ပုတ်ႉထမိူင်းတႆး...

ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ RCSS တေလူင်းပၼ်ပိုၼ်ႉႁူႉ တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ

ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်ႈၸိုင်ႈတႆး RCSS တေလူင်းပိုၼ်ႉတီႈပၼ်ပိုၼ်ႉႁူႉ လွင်ႈလွၵ်းလၢႆး ႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ - 19 ပၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်း၊ ၶူးသွၼ်လႄႈ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်တႆး -...

ၵဵင်းတုင်ဢွၵ်ႇမၢႆမီႈ ၽႂ်ဢွၵ်ႇႁိူၼ်း တေလႆႈသႂ်ႇၽႃႈတူမ်းပၢၵ်ႇၶူႈၼင်

ၶွမ်ႊမတီႊႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ - 19 ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပၼ်ၾၢင်ႉထိုင် ၵူၼ်းမိူင်းဝႃႈ ၽႂ်ၵေႃႉလႂ် ဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈႁိူၼ်းတေလႆႈသႂ်ႇ ၽႃႈတူမ်းသူပ်း (Mask) ၊ ၽႂ်ဢမ်ႇသႂ်ႇ တေၺႃးတူတ်ႈတၢမ်ႇ။ ဝၼ်းတီႈ 12/5/2020...

ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ RCSS ၸတ်းပၢင်ပၼ်တၢင်းႁူႉ 3 လိူၼ် ႞ပွၵ်ႈ

ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ RCSS တီႈလွႆတႆးလႅင်း ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပၼ် တၢင်းႁူႉပေႃႈမႄႈလႄႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း ၸဝ်ႈယွတ်ႈသိုၵ်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈမွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း ပၼ်ႁႅင်းပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း   ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 08/05/2020 တင်ႈတႄႇပွတ်းၼႂ်ယၢမ်း 09:00 မူင်းၵႂႃႇ၊ ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး...

ၵူၼ်းပွၵ်ႈမိူင်းဢမ်ႇၵၵ်းတူဝ်ၸွမ်းပိူင်သေတႃႉ ၵူၼ်းမိူင်းၼၢႆး ႁဵတ်းႁိုဝ်ၸွႆႈထႅမ်ၵၼ်

ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး ၼၼ်ႉ မီးၵူၼ်းလုၵ်ႉတၢင်ႇဝၢၼ်ႈတၢင်ႇဝဵင်း ၼွၵ်ႈမိူင်း မႃး ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ဢမ်ႇပွင်ႇၶၢဝ်ႇ၊ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း၊ ၽူႈႁူႉပုၼ်ႈၽွၼ်း လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸွႆႈထႅမ် ပၼ်တၢင်းႁူႉ၊ ပၼ်လွင်ႈႁူမ်ႈမိုဝ်းၵႅတ်ႇၵင်ႈ...

ၵႅတ်ႇၵင်ႈၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ လႄႈ တိူၵ်ႈလိၵ်ႈသွၼ်ထမ်း သင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈ လၢႆလၢႆတီႈပႆႇၸၢင်ႈပိုတ်ႇ

တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ - 19 ၽႄႈတင်းလုမ်ႈၾႃႉ မီးၵူၼ်းတၢႆ သွင်သႅၼ်ပၢႆ ၼႂ်းမိူင်းတႆးၵေႃႈ ၵူဝ်တၢင်းပဵၼ်ၽႄႈလမ်း ၸပ်းၵၼ်ၵၼ်လႄႈ တိူၵ်ႈလိၵ်ႈသွၼ်ထမ်းပုတ်ႉထၸဝ်ႈ ဢမ်ႇပႆႇၸၢင်ႈပိုတ်ႇႁပ်ႉ ၸဝ်ႈသၢင်ႇ ၸဝ်ႈၸၢင်း ၶဝ်ၸဝ်ႈ...

ပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆးၶၢဝ်းမႆႈ တီႈလၢႆးၶႃႈၵေႃႈ ၺႃးသင်ႇၵိုတ်းဝႆႉယဝ်ႉ

ၸုမ်းၾိင်ႈငႄႈပုတ်ႉထလႄႈ လိၵ်ႈလၢႆးတႆး တူင်ႇဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ပွင်ႇလႅင်းထိုင် ႁႂ်ႈလိုဝ်ႈၵိုတ်းယၢင်ႉ ပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆးၶၢဝ်းမႆႈ လႄႈ ႁူင်းႁဵၼ်းထမ်ႇမ ၵူႈပိုၼ်ႉတီႈ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 27/3/2020 ယူႇတီႈၸုမ်းၾိင်ႈငႄႈပုတ်ႉထလႄႈ လိၵ်ႈလၢႆးတႆး...

တီႈၵေးသီး မီးၵူၼ်းဢၼ်လီထၢင်ႇထိူမ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 သီႇၵေႃႉ

တီႈၵေးသီး မီးၵူၼ်းလီထၢင်ႇထိူမ်ဝႃႈပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 သီႇၵေႃႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 25/3/2020 ယူႇတီႈၽူႈတႅၼ်းသၽႃး လႄႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ႁူမ်ႈၵၼ်ၵႂႃႇတူၺ်း ဢွင်ႈတီႈ ဢၼ်...

လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ် ၵိုတ်းၵၢၼ်တွပ်ႇလိၵ်ႈဝႆႉ ဢၼ်ၵိုတ်းလိူဝ်ၼၼ်ႉ

ၸၼ်ႉၸွမ် တူၼ်ႈတီး၊ ပၢင်လူင် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵိုတ်း ၵၢၼ်တွပ်ႇလိၵ်ႈ ၼႂ်းၸၼ်ႉၸွမ် ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ဝူႊႁၢၼ်ႉ ဢမ်ႇၼၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 လၢမ်းၽႄႈႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 24/3/2020 ယူႇတီႈၸၼ်ႉၸွမ်...

ၸုမ်းသႃႇသၼႃႇၼုၵ်ႉၵႁ မူႇၸေႊ ၸႅင်ႈ တၵႃႇသထႃး ယႃႇႁႂ်ႈႁဵတ်းပွႆးၵိုၼ်း ၶၢဝ်းတၢင်း 40 ဝၼ်း

တၢင်းပဵၼ်ၵၢပ်ႈၵႃႇလ “ႁႃႊ” ဝူႊႁၢၼ်ႉ COVID 19  ၽႄႈၸွတ်ႇလုမ်ႈၾႃႉ ပဵၼ်လွင်ႈမႆႈၸႂ် ၵူဝ်ၸပ်းၽႄႈၵၼ်လႄႈ မူႇၸုမ်း ပုတ်ႉထသႃႇသၼႃ ၼုၵ်ႉၵႁ မူႇၸေႊ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပၼ်ၾၢင်ႉထိုင် တၵ်ႉၵႃႇ...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း