Saturday, September 22, 2018
Home ၶၢဝ်ႇ ပၢႆးပိင်ႇၺႃႇ

ပၢႆးပိင်ႇၺႃႇ

ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈ ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆး (ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း – ၵဵင်းမႆႇ )တေပိုတ်ႇပၢင်သွၼ်ၶွမ်ႊ

ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆး (ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း - ၵဵင်းမႆႇ) ႁူမ်ႈၵၼ် တေၸတ်းႁဵတ်းပၢင်သွၼ်ၶွမ်ႊ Compu ter ၼႂ်းဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး ၽိတ်ႈမွၵ်ႇၵူၼ်းၼုမ်ႇၸိူဝ်းသူၼ်ၸႂ်ၶိုၼ်ႈႁဵၼ်း ။ ဝၼ်းတီႈ 16/08/2018 ၼႆႉၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆး...

ၶူးလႄႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းတႆး ၸၼ်ႉၸွမ်လၢႆတီႈ မႃးႁူမ်ႈၵၼ်တီႈတူၼ်ႈတီးဝၢင်းၽႅၼ်ပူၵ်းပွင်လိၵ်ႈလၢႆး ၾိင်ႈငႄႈ

ၶူးလႄႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းတႆးၸၼ်ႉၸွမ်လၢႆလၢႆတီႈ ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ပတ်းပိုၼ်ႉ မႃးႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ် တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ႁူမ်ႈ ၵၼ်ဝၢင်းၽႅၼ် တႃႇၸွႆႈၵၼ်ပူၵ်းပွင်လိၵ်ႈလၢႆး ၾိင်ႈႁိတ်ႈႁွႆးတႆးမိူဝ်း ၼႃႈႁႂ်ႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ ။ ဝၼ်းတီႈ 5/08/2018 ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ၸၼ်ႉၸွမ်တင်းလူင် -...

ၸၼ်ႉၸွမ်တူၼ်ႈတီး ၸတ်းပွႆးသူင်ႇသင်ႇၽူႈယဝ်ႉၵၢၼ်ႁဵၼ်း/ႁပ်ႉတွၼ်ႈလုၵ်ႁဵၼ်းမႂ်ႇ

ဝၼ်းထိ 04-08-2018 ၼႆႉၸၼ်ႉၸွမ်တင်းလူင်ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆး ႁပ်ႉတွၼ်ႈလုၵ်ႈ ႁဵၼ်းမႂ်ႇ သူင်ႇသင်ႇလုၵ်ႈႁဵၼ်းပီလိုၼ်းသုတ်း တီးႁူင်းႁေႃ ႁပ်ႉၶူး ၸၼ်ႉ ၸွမ်တူၼ်ႈတီး မိူင်းတႆးပွတ်း ၸၢၼ်း ။ ပၢင်ပွႆးၼႆႉ...

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး မူႇၸေႊ ပိုတ်ႇပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆး ၶၢဝ်းၼႂ်းဝႃႇ 3 လိူၼ်

ပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆး ၶၢဝ်းၼႂ်းဝႃႇ 3 လိူၼ် တီႈၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ မီးလုၵ်ႈႁဵၼ်းတႆး ၸိူဝ်းဢွင်ႇပူၼ်ႉၸၼ်ႉသိပ်း 2017-2018 တင်းမူတ်း မႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈလဵပ်းႁဵၼ်း 120 ၵေႃႉ။ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ ၾိင်ႈငႄႈတႆး ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ...

ႁူင်းႁဵၼ်းဝတ်ႉဝၢၼ်ႈငႅၼ်း ၵဵင်းတုင် လႆႈႁပ်ႉဝႂ်ဢၼုၺၢတ်ႈ တီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ပိုတ်ႇသွၼ်ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်

ႁူင်းႁဵၼ်းဝတ်ႉ ဢၼ်ပိုတ်ႇသွၼ်ဝႆႉတီႈ ဝတ်ႉဝၢၼ်ႈငႅၼ်း ဝဵင်းၵဵင်းတုင်ၼၼ်ႉ လႆႈႁပ်ႉဝႂ်ဢၼုၺၢတ်ႈ (ၶႂၢင်ႉ) တီႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈသေ ပူင်သွၼ် ပၼ်လုၵ်ႈ ႁဵၼ်း ၸၼ်ႉငဝ်ႈ(မူႇလ) ထိုင် ၸၼ်ႉသီႇ...

လုၵ်ႈႁဵၼ်းတႆး 50 ပၢႆ ၵႂႃႇလဵပ်ႈႁဵၼ်းၵၢၼ်ပူၵ်းပွင်ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းႁၢႆး ၶၢဝ်းတၢင်း 7 လိူၼ် ယဝ်ႉတူဝ်ႈ

သုၼ်ပူၵ်းပွင်ၵၢၼ်ႁဵၼ်းပိူဝ်ႈလုၵ်ႈယိင်းလႄႈ ဝၢၼ်ႈဢိူင်ႇ ၸတ်းႁဵတ်းပွႆးလူင်းပၢင်သွၼ် မီးလုၵ်ႈႁဵၼ်းတႆးလႄႈ ၵူၼ်း ပိုၼ်ႉတီႈ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၼ်ႁႅင်းတင်းၼမ်။ ဝၼ်းတီႈ 29/07/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8 မူင်း ထိုင် 5 မူင်းႁူဝ်ၶမ်ႈ...

ပၢင်ဢုပ်ႇၶႆႈ လွင်ႈပိုၼ်းတႆးပၢၼ်ဢိင်းၵလဵတ်ႈ တေၸတ်းတီႈသႅၼ်ဝီ

လၢႆမူႇၸုမ်းတေႁူမ်ႈၵၼ် ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ဢုပ်ႇၶႆႈ လွင်ႈပိုၼ်းတႆး တီႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ပိူဝ်ႈႁႂ်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်း ၵူႈၵေႃႉႁူႉပိုၼ်းတူဝ်ၵဝ်ႇ။ ဝၼ်းတီႈ 29/07/2018 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်းတေႃႇထိုင်ၵၢင်ၶမ်ႈ 4 မူင်း ၸၼ်ႉၸွမ်တူင်ႇ...

ၵေႃၵပ်းသၢၼ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး သီပေႃႉ ၸတ်းပွႆးလူင်းပၢင်သွၼ်ယုၵ်ႉမုၼ်းၼမ်ႉၵတ်ႉ

ၸုမ်းၵေႃၵပ်းသၢၼ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး သၼ်လွႆမိူင်းတႆး SYN ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆးလူင်းပၢင်သွၼ် ပူၵ်းပွင်ၼမ်ႉၵတ်ႉၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၸုပ်ႈတီႈ 9 ။ ဝၼ်းတီႈ 21/07/2018 ၸုမ်းၵပ်းသၢၼ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး သၼ်လွႆမိူင်းတႆး SYN ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ...

ဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸတ်းပွႆးလူင်းပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆးၶၢဝ်းမႆႈ

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး လႄႈ ၾိင်ႈငႄႈတႆး ဝဵင်းမူႇၸေႊ ဢွၼ်ႁူဝ်သေ ၸတ်းႁဵတ်းပွႆးလူင်းပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆးၶၢဝ်းမႆႈ မီးၵူၼ်းမိူင်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၼ်ႁႅင်း 6 ပၢၵ်ႇပၢႆ။ ဝၼ်းတီႈ 15/07/2018 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 2 မူင်း ထိုင်...

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ယုၵ်ႉယွင်ႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းတႆး ၵတ်ႉၶႅၼ်ႇ ၸိူဝ်းဢွင်ႇပူၼ်ႉၸၼ်ႉသိပ်း  

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ယုၵ်ႉယွင်ႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းတႆး ၸိူဝ်းဢွင်ႇပူၼ်ႉၸၼ်ႉသိပ်း၊ ၸိူဝ်းလႆႈလၢဝ်ၸွင်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ပၢင်ယုၵ်ႉယွင်ႈပၼ်သူး လုၵ်ႈႁဵၼ်းတႆး ဢွင်ႇပူၼ်ႉၸၼ်ႉသိပ်း ၸတ်းႁဵတ်းၼႂ်းဝၼ်းထိ 14/07/2018 ၶၢဝ်းယၢမ်း 09:30 မူင်း   တီႈႁူင်းႁေႃၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း