Thursday, September 19, 2019
Home ၶၢဝ်ႇ ပၢႆးပိင်ႇၺႃႇ

ပၢႆးပိင်ႇၺႃႇ

TYO ၸတ်းပၢင်သွၼ် Computer ပၼ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇတီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း 

ပၢင်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉၶွမ်ႊၽိဝ်ႊတိူဝ်ႊ ၸတ်းႁဵတ်းတီႈ တႃႈၶီႈလဵၵ်းႁိမ်းလႅၼ်လိၼ်ထႆး မီးၵူၼ်းၼုမ်ႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈလဵပ်ႈႁဵၼ်း ႁိမ်း 40 ၵေႃႉ။ ဝၼ်းတီႈ 26/7/2019 ယူႇတီႈၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး တႃႈၶီႈလဵၵ်း (Tai Youth Organization Tachileik)...

ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ၶူင်သၢင်ႈ ၶူင်းၵၢၼ် တႃႇၵမ်ႉၸွႆႈပူၵ်းပွင်ပၢႆးပၺ်ၺႃ

တႃႇၵၢၼ်ႁဵၼ်းၵၢၼ်သွၼ် ပၢႆးပၺ်ၺႃ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇမိူင်းတႆး ပေႃးတေၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ ႁဵၼ်းသွၼ်ဢဝ်ပိုၼ်ႉထၢၼ်ပၢႆးပၺ် ၺႃဢၼ်မႅၼ်ႈၸွမ်းၾိင်ႈငႄႈၾိင်ႈထုင်း သၽႃႇဝမိူင်းတႆး၊ ပိုၼ်းမိူင်းတႆး၊ ၵၢၼ်မိူင်းတႆးလႄႈ လွင်ႈယူႇ သဝ်းၵိၼ်သၢင်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းတႆးလႄႈ ဢိၵ်ႇပႃး ၵူၼ်းမိူင်းတႆး...

သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ဢုပ်ႇၵုမ် ႁူမ်ႈသၢင်ႈ တႃႇပၢႆးပၺ်ၺႃ ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆး တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး

သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်တူင်ႇဝူင်းပၢႆးပၺ်ၺႃတႆး ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်တႃႇ ႁူမ်ႈၵၼ် သၢင်ႈပၢႆးပၺ်ၺႃ ၸိူဝ်ႉ ၸၢတ်ႈတႆး ႁႂ်ႈပၢႆးပၺ် ၺႃတႆးပေႃးတေ ၵွင်ႉသၢၼ်ၵၼ် တၢင်းပၢႆးပၺ်ၺႃလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈလႄႈ ႁႂ်ႈလႆႈၸႂ်ႉလိၵ်ႈတႆး - ၵႂၢမ်းတႆး...

MAP Radio ၸတ်းပၢင်ယုၵ်ႉမုၼ်းၼမ်ႉၵတ်ႉၽူႈပွႆႇသဵင် ႁႂ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇသိုဝ်ႇ ထုၵ်ႇမႅၼ်ႈ ၸိုဝ်ႈၸႂ်ႈ

ႁူင်းပွႆႇသဵင် MAP Radio FM 99 MHz ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်သွၼ်ယုၵ်ႉမုၼ်းၼမ်ႉၵတ်ႉ ၽူႈၸတ်းလၢႆး ၵၢၼ် ပွႆႇသဵင် ႁႂ်ႈၽူႈၸတ်းလၢႆးၵၢၼ်မီးၼမ်ႉၵတ်ႉ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇသိုဝ်ႇၼင်ႇထုၵ်ႇမႅၼ်ႈၸိုဝ်ႈၸႂ်ႈ ၶိုတ်းတၼ်း ၶိုတ်းၵၢပ်ႈပၢၼ်။ ဝၼ်းတီႈ...

ႁူင်းႁဵၼ်းသိုပ်ႇၶိူဝ်းတႆး DYC ၸတ်းပၢင် “ဝၼ်းသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆး” ၵမ်းႁႅၵ်ႈ ပိူဝ်ႈမွင်ၸႂ်ၸွမ်းပိုၼ်းႁၢႆႉ တၢတ်ႇၾႃႉႁူဝ်ႈ

မိူဝ်ႈပီ 1997 လိူၼ်ၵျုၼ်ႊ ဝၼ်းတီႈ 16 ၼၼ်ႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ သူင်ႇႁႅင်းသိုၵ်း လိုပ်ႈႁေႃႈၵူၼ်းမိူင်း ၶႃႈႁႅမ် ၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈ ထုင်ႉတၢတ်ႇၾႃႉႁူဝ်ႈ ၵဵင်းလူမ်း...

ၵေႃပွင်ၵၢၼ်ႁူင်းႁဵၼ်းထမ်ႇမ ၸိုင်ႈတႆး ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵုမ်ၶွပ်ႈႁူၵ်းလိူၼ် တီႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ

ၵေႃပွင်ၵၢၼ်ႁူင်းႁဵၼ်းထမ်ႇမ ၸိုင်ႈတႆး ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ၶွပ်ႈႁူၵ်းလိူၼ် ပွၵ်ႈၵမ်း 10 တီႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ မီးတူဝ်တႅၼ်း 18 ၸႄႈဝဵင်း မႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈႁူဝ်ၵူၼ်း 220 ပၢႆ။ ပၢင်ၵုမ်ၼႆႉ ၸတ်းႁဵတ်းၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 5...

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ယုၵ်ႉၸၼ်ႉႁူင်းႁဵၼ်း 140 လင်ပၢႆၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ

ႁူင်းႁဵၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ဢၼ်ပိုတ်ႇပူင်သွၼ် ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၼႂ်းပီၵၢၼ်ႁဵၼ်း 2019 -2020 ၼႆႉလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တေယုၵ်ႉၸၼ်ႉၶိုၼ်ႈ တႃႇႁူင်းႁဵၼ်း 145 လင် ဝႃႈၼႆ။ ႁူင်းႁဵၼ်း ဢၼ်တေယုၵ်ႉၸၼ်ႉၶိုၼ်ႈၼၼ်ႉ ပဵၼ်ႁူင်းႁဵၼ်းၵိင်ႇၽႄ...

သဵၼ်ႈမၢႆလုၵ်ႈႁဵၼ်းဢွင်ႇပူၼ်ႉၸၼ်ႉသိပ်း ပီ 2019 ပတ်းပိုၼ်ႉမီး 2 သႅၼ်ပၢႆ

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇပၢႆးပၺ်ၺႃ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇသဵၼ်ႈမၢႆၸိုဝ်ႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း ၸိူဝ်းဢွင်ႇပူၼ်ႉၸၼ်ႉသိပ်း ၼႂ်းပီ 2019 တင်းမူတ်း ဢွင်ႇပူၼ်ႉ 267,696 ၵေႃႉ ပေႃးဢဝ်ပိူဝ်ႊသႅၼ်ႊမၼ်းဝႃႈသမ်ႉ 31.44 ပိူဝ်ႊသႅၼ်ႊ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ...

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၸုမ်းသင်ၶၸဝ်ႈ ဝဵင်းၵဵင်းတွင်း ၸတ်းပွႆးလူင်းပၢင်သွၼ် လိၵ်ႈတႆး ၶၢဝ်းမႆႈ

သွၼ်လိၵ်ႈတႆး ၶၢဝ်းမႆႈ တူင်ႇဝဵင်းၵဵင်းတွင်း ယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်း ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး လႄႈ ၾိင်ႈငႄႈတႆး ဢိၵ်ႇသင်ၶၸဝ်ႈ ၸတ်း ပွႆးလူင်းပၢင်သွၼ်ၵိုၼ်းၶွၼ်ႈလီ။ ပွႆးလူင်းပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆးၼႆႉ ၸတ်းၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 23/05/2019 မီးသင်ၶၸဝ်ႈ၊ လုၵ်ႈႁဵၼ်း၊...

သဵၼ်ႈမၢႆၽူႈဢွင်ႇပူၼ်ႉ ၸၼ်ႉသိပ်း ပီ 2019 တေပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၼႂ်းလိူၼ်ၵျုၼ်ႊၼႆႉ

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇပၢႆးပၺ်ၺႃ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တေပိုၼ်ၽၢဝ်ႇသဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းဢွင်ႇပူၼ်ႉ ၸၼ်ႉသိပ်း ပီ 2019 ၼႂ်းလိူၼ်ၵျုၼ်ႊၼႆႉ။ ဝၼ်းတီႈ 8/6/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 6 မူင်း ၾၢႆႇပၢႆးပၺ်ၺႃ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း