Home ၶၢဝ်ႇ ပၢႆးပိင်ႇၺႃႇ

ပၢႆးပိင်ႇၺႃႇ

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၸုမ်းသင်ၶၸဝ်ႈ ဝဵင်းၵဵင်းတွင်း ၸတ်းပွႆးလူင်းပၢင်သွၼ် လိၵ်ႈတႆး ၶၢဝ်းမႆႈ

သွၼ်လိၵ်ႈတႆး ၶၢဝ်းမႆႈ တူင်ႇဝဵင်းၵဵင်းတွင်း ယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်း ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး လႄႈ ၾိင်ႈငႄႈတႆး ဢိၵ်ႇသင်ၶၸဝ်ႈ ၸတ်း ပွႆးလူင်းပၢင်သွၼ်ၵိုၼ်းၶွၼ်ႈလီ။ ပွႆးလူင်းပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆးၼႆႉ ၸတ်းၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 23/05/2019 မီးသင်ၶၸဝ်ႈ၊ လုၵ်ႈႁဵၼ်း၊...

သဵၼ်ႈမၢႆၽူႈဢွင်ႇပူၼ်ႉ ၸၼ်ႉသိပ်း ပီ 2019 တေပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၼႂ်းလိူၼ်ၵျုၼ်ႊၼႆႉ

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇပၢႆးပၺ်ၺႃ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တေပိုၼ်ၽၢဝ်ႇသဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းဢွင်ႇပူၼ်ႉ ၸၼ်ႉသိပ်း ပီ 2019 ၼႂ်းလိူၼ်ၵျုၼ်ႊၼႆႉ။ ဝၼ်းတီႈ 8/6/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 6 မူင်း ၾၢႆႇပၢႆးပၺ်ၺႃ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်...

ၸဝ်ႈၶူး(တႆး) ၸၼ်ႉၸွမ်မႁႃၸုလႃး ပိုတ်ႇပၢင်သွၼ်တႅမ်ႈ/ လၢတ်ႈ ဢိင်းၵလဵတ်ႈ တီႈဝဵင်းမိူင်းၼွင် 2 ပၢင် ယဝ်ႉတူဝ်ႈ

ပၢင်လူင်းပၢင်သွၼ် လိၵ်ႈဢင်းၵိတ်း တီႈဝဵင်းမိူင်းၼွင် မီးသင်ၶၸဝ်ႈ၊ ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်း၊ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်လႄႈ လုၵ်ႈ ႁဵၼ်း ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ မွၵ်ႈ 200 ၵေႃႉ။ ဝၼ်းတီႈ 26/05/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်...

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ ၾိင်ႈငႄႈတႆး ဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်းၸတ်းပၢင်လူင်းပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆးၶၢဝ်းမႆႈ

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ၸတ်းႁဵတ်းပွႆးလူင်းပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆးၶၢဝ်းမႆႈ တီႈႁူင်းႁေႃၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ဢၼ်မီးတီႈဝၢၼ်ႈလူင်ပွၵ်ႉတူၵ်း ဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း။ ပွႆးလူင်းပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆးၶၢဝ်းမႆႈၼႆႉ ၸတ်းႁဵတ်းဝၼ်းတီႈ 26 လိူၼ်မေႊ  ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 7 မူင်းထိုင် 10 မူင်း။...

လုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ၶတႆး ၸၼ်ႉၸွမ်မိူင်းၵွၵ်ႇ ဢၼ်လႆႈႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူး ၼႂ်းပီ 2019 ၼႆႉ တင်းမူတ်း 44 တူၼ်/ ၵေႃႉ

လုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ၶတႆး ၸၼ်ႉၸွမ်မိူင်းၵွၵ်ႇ လႆႈႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူး ဢၼ်ႁဵၼ်းယဝ်ႉၵႂႃႇ ၸၼ်ႉ Ph.D၊ M.A လႄႈ B.A သင်ၶၸဝ်ႈ 39 တူၼ်လႄႈ ၵူၼ်းႁိူၼ်း 5...

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆးဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ႁဵတ်းႁူင်းသဝ်းပၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်း ၸိူဝ်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇၶဝ်ႈႁဵၼ်းလိၵ်ႈ

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ ၾိင်ႈငႄႈတႆး ဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ၵေႃႇသၢင်ႈႁူင်းႁေႃ (ႁူင်းသဝ်း) တီႈယူႇ တႃႇႁပ်ႉ ဢဝ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၽၢၼ်ပေႃႈမႄႈလႄႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇသိုပ်ႇၶိုၼ်ႈႁဵၼ်းၼၼ်ႉ မႃးၶဝ်ႈႁဵၼ်း လိၵ်ႈလၢႆးတီႈႁူင်းႁဵၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ။ သြႃႇၸၢႆးဢွင်ႇၶိၼ်ႇ ႁူဝ်ပဝ်ႈၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ ၾိင်ႈငႄႈတႆး လၢင်းၶိူဝ်းလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ-...

ဢွၼ်ႇယိင်းတႆး လုၵ်ႈႁဵၼ်းထႆး ၶဝ်ႈၶႅင်ႇပၢႆးသၢႆႈ တီႈမိူင်း US လႆႈႁပ်ႉရၢင်းဝလ်း

ၼွင်ႉၼမ်ႉၽိုင်ႈ တၢင်တူဝ်လုၵ်ႈႁဵၼ်းထႆး လႆႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈၶႅင်ႇၾၢႆႇပၢႆးသၢႆႈ တီႈမိူင်း USA လႆႈႁပ်ႉသူးရၢင်းဝလ်း သၢင်ႈၸိုဝ်ႈ  သဵင်ပၼ်မိူင်းထႆးလႄႈ လႆႈႁပ်ႉငိုၼ်းတိုၼ်းၵၢၼ်ႁဵၼ်း ။ ဝၼ်းတီႈ 12 – 17/05/2019 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ...

RCSS ပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸၼ်ႉသုင်လင်မႂ်ႇ

ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈလင်မႂ်ႇ တီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆး လႅင်း။ ဝၼ်းတီႈ 11/05/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်း ယူႇတီႈၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ၺႃၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈ တႆး RCSS/SSA...

ပွႆးလူင်းပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆး ၶၢဝ်းမႆႈ တီႈဢီႇၼၢႆး ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ

ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း  ဝၢၼ်ႈဢီႇၼၢႆး ၸတ်းႁဵတ်းပွႆးလူင်းပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆးၶၢဝ်းမႆႈ မီးၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၼ်ႁႅင်း တင်းၼမ်လၢႆ။ ဝၼ်းတီႈ 11/05/2019 ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢီႇၼၢႆး ဢွၼ်ႁူဝ်သေ ၸတ်းႁဵတ်းပွႆးလူင်းပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆးၶၢဝ်းမႆႈ တီႈဝၢၼ်ႈဢီႇ ၼၢႆးလူင် ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။...
Nong Mong & Nong Ploy

ၸၢႆးမွင်ႇ ထွင်းၻီး တုၵ်းယွၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး ၸွႆႈပၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁႅင်းၵၢၼ် ဢၼ်မီးၼမ့်ၵတ့်တႃႇၵႂႃႇၶႅင်ႇပၢႆးသၢႆႈ လႆႈတီႈမိူင်း US

ၸၢႆးမွင်ႇ ထွင်းၻီး လုၵ်ႈလၢၼ်ႁႅင်းၵၢၼ် ဢၼ်ယၢမ်ႈၵႂႃႇၶႅင်ႇႁိူဝ်းမိၼ်ၸေႈ တီႈမိူင်းၵျပၢၼ်ႇသေ သၢင်ႈၸိုဝ်ႈသဵင် ပၼ်မိူင်းထႆးၼၼ့် တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး ၸွႆႈၶိုင်ပၼ်လုၵ်ႈလၢၼ်ႁႅင်းၵၢၼ်(လုၵ်ႈႁဵၼ်းမိူင်းထႆး) ဢၼ်မီးၼမ့်ၵတ့်ၼၼ့် လႆႈၵႂႃႇၼႄၼမ့်ၵတ့်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တီႈမိူင်း US။ ဝၼ်းတီႈ 06/05/2019...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း