Monday, January 20, 2020
Home ၶၢဝ်ႇ ပၢႆးပိင်ႇၺႃႇ

ပၢႆးပိင်ႇၺႃႇ

လုၵ်ႈႁဵၼ်း သင်ၶတႆး ၸၼ်ႉၸွမ် တင်း လုၵ်ႈႁဵၼ်းၼၢင်းယိင်းတႆး ႁူပ်ႉဢုပ်ႇဢူဝ်းလႅၵ်ႈလၢႆႈတၢင်းႁူႉၵၼ်

မုၵ်ႉၸုမ်း လုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ၶတႆး ၸၼ်ႉၸွမ်မိူင်းၵွၵ်ႇ တင်း လုၵ်ႈႁဵၼ်းၼၢင်းယိင်းတႆး ၸၼ်ႉၸွမ် မႁႃပၸႃပတိၵေႃးတမီႇ ႁူပ်ႉဢုပ်ႇဢူဝ်းလႅၵ်ႈလၢႆႈတၢင်းႁူႉၵၼ်။ ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၼႆႉ ၸတ်းႁဵတ်း ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 28/10/2019 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 1 မူင်း...

လုၵ်ႈႁဵၼ်းၼၢင်းယိင်း RCSS ၸၼ်ႉသုင် 8 ၵေႃႉ လႆႈႁပ်ႉဝႂ်ဢွင်ႇပူၼ်ႉၸၼ်ႉ

ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ် ပၢႆးပၺ်ၺႃ RCSS မွပ်ႈယိုၼ်ႈပၼ်ဝႂ် လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸိူဝ်းဢွင်ႇပူၼ်ႉၸၼ်ႉလႄႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၼုမ်ႇႁၢၼ် ၸိုင်ႈ မိူင်း တင်းမူတ်း 140 ၵေႃႉ။ၼႂ်းၼၼ်ႉ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင် ဢၼ်ႁဵၼ်းယဝ်ႉၵႂႃႇၸၼ်ႉ 12...

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ပတ်းပိုၼ်ႉၸတ်းပၢင်ဢၢၼ်ႇၽိုၼ်လၢႆးတႆးယူၼ်း

ငဝ်ႈငုၼ်းၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ ၾိင်ႈငႄႈတႆး ပတ်းပိုၼ်ႉ လႄႈ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်းပၢင်ဢၢၼ်ႇၽိုၼ်လၢႆးတႆးယူၼ်း တီႈႁူင်းႁေႃၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆးဝဵင်းတူၼ်ႈတီး။ ပၢင်ဢၢၼ်ႇၽိုၼ်လၢႆးတႆးယူၼ်းၼႆႉ ၸတ်းႁဵတ်းၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 6/10/2019 ။ ၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈမီးမွၵ်ႈ 100 ၵေႃႉ။...

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇႁႂ်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်း တူဝ်လိၵ်ႈယူႊၼီႊၶူတ်ႉ (Unicode) ၼႂ်းၵၢၼ်သိုဝ်ႇသၢၼ်

ဝၼ်းတီႈ 1/10/2019 ၼႆႉမႃး ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မျၢၼ်ႇမႃႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတိုၵ်းသူၼ်းထိုင် ႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ဢွၼ်ၵၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်းတူဝ် လိၵ်ႈယူႊၼီႊၶူတ်ႉ ဢၼ်မီးလၵ်းၸဵင်ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ ၼႂ်းၾူၼ်း၊ ၶွမ်ႊၽိဝ်ႊတိူဝ်ႊ လႄႈ ၵၢၼ်သိုဝ်ႇသၢၼ်။ ၸၢႆးတွင်ႉၾႃႉ ၽူႈၶူင်သၢင်ႈ...

သင်ၶၸဝ်ႈၵႃလိ ၸတ်းပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၵၢၼ်ဝၢင်းၽႅၼ် တႃႇပၢႆးပၺ်ၺႃ

သင်ၶၸဝ်ႈ ၶူးသွၼ်လႄႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်း တိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈ ဝတ်ႉၵုင်းပဝ်း ၵႃလိ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်သႅမ်ႊမီႊၼႃႊ လူၺ်ႈ လၢႆးၸတ်းသၢင်ႈဝၢင်းၽႅၼ် ယူင်ႉၵၢၼ်ပၢႆး ပၺ်ၺႃ။ ပၢင်ၵုမ်ၼႆႉ ၸတ်းမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 24/9/2019 တီႈတိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈ...

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇတႆး ယၢၼ်မိူင်း 2 ၵေႃႉ တေလႆႈၵႂႃႇလဵပ်ႈႁဵၼ်းပၢႆးသၢႆႊ တီႈမိူင်းၵျပၼ်ႊ

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇတႆး ယၢၼ်မိူင်း 2 ၵေႃႉ ဢၼ်ၶိုၼ်ႈႁူင်းႁဵၼ်းထႆး ဝႆႉၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆးၼၼ်ႉ မီးတိုဝ်ႉတၢင်း တေလႆႈၵႂႃႇလဵပ်ႈႁဵၼ်းတီႈပၢင်ပွႆးၼႄၾၢႆႇပၢႆးသၢႆႊ (စက်မှု သိပ္ပံပြပွဲ)တီႈမိူင်းၵျပၼ်ႊ။ ၼၢင်းၶမ်းၽွၼ်း တိယ ဢႃယု 15...

လုၵ်ႈႁဵၼ်းမိုၼ်ႇပၢႆလႆႈၵိုတ်းယင်ႉၵၢၼ်ႁဵၼ်းယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းပွတ်းႁွင်ႇ

ပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းၵႄႈ ဢူၺ်းလီ သၢမ်ပီႈၼွင်ႉလႄႈ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈဢၼ်ပဵၼ်ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၶၢဝ်းတၢင်ၽၢၵ်ႇလိူၼ်သၢဝ်းဝၼ်းၼႆႉ တုမ်ႉတိူဝ်ႉၵူၼ်းမိူင်းတႃႇႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး တုမ်ႉတိူဝ်ႉပႃးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇဢမ်ႇလႆႈႁဵၼ်းလိၵ်ႈ မီးမိုၼ်ႇပၢႆ။ ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇပၢႆးပိူင်ၵူၼ်း တွၵ်ႇတိူဝ်ႇမဵဝ်းထုၼ်းတွပ်ႇလၢတ်ႈတီႈၼၵ်းၶၢဝ်ႇမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 30 ၼၼ်ႉဝႃႈ- ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇသေ ႁူင်းႁဵၼ်းဢၼ်လႆႈပိၵ်ႉဢိုတ်းဝႆႉ မီး...

ပၢင်ၵုမ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆး တူၵ်းလူင်းမၵ်းမၼ်ႈ ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆး

သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်တူင်ႇဝူင်းပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇတႆး ႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ် ပွၵ်ႈၵမ်း 2 ႁူမ်ႈၵၼ် မၵ်းမၼ်ႈၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈ ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆး တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး မီးၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ၸမ် 50 တူၼ်/ ၵေႃႉ။ ဝၼ်းတီႈ...

ၵေႃပွင်ၵၢၼ်ႁူင်းႁဵၼ်းထမ်ႇမ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်း ၶူးသွၼ်/ မေႃသွၼ်

ၵေႃပွင်ၵၢၼ်ႁူင်းႁဵၼ်းထမ်ႇမ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်း မေႃသွၼ် ၶွပ်ႈသၢမ်လိူၼ် တႃႇသိုပ်ႇၶိုၼ်ႈ ၼႃႈၸူးၸၼ်ႉ ႁဵၼ်းမႂ်ႇ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 25/8/2019 ယူႇတီႈမုၵ်ႉၸုမ်းၵေႃပွင်ၵၢၼ်ႁူင်းႁဵၼ်းထမ်ႇမ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ပတ်းပိုၼ်ႉဢွၼ် ႁူဝ်ၸတ်းႁဵတ်း...
ၸုမ်းမူၼ်ႈသိူဝ်း မိူင်းမၢဝ်း ဢဝ်ၶူဝ်းၶွင် ၸွႆႈထႅမ်ပၼ်ၶူးသွၼ်လႄႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်း ၼႂ်းဢိူင်ႇ 19 ဝၢၼ်ႈ

ၸုမ်းမူၼ်ႈသိူဝ်း မိူင်းမၢဝ်း ဢဝ်ၶူဝ်းၶွင် ၸွႆႈထႅမ်ပၼ်ၶူးသွၼ်လႄႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်း ၼႂ်းဢိူင်ႇ 19 ဝၢၼ်ႈ

ၸုမ်းမူၼ်ႈသိူဝ်း မိူဝ်းမၢဝ်း ႁူမ်ႈငိုၼ်းၵၼ်သေ သိုဝ်ႉၶူဝ်းၶွင်ၸႂ်ႉတိုဝ်း ၸွႆႈထႅမ်ပၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်းလႄႈ ၶူးသွၼ် ႁူင်းႁဵၼ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇ 19 ဝၢၼ်ႈ ။ ဝၼ်းတီႈ 13 August...

ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇထုင်ႉမိူင်းၶိူဝ်း ၸတ်းပၢင်ယုၵ်ႉမုၼ်းၽိူမ်ႉထႅမ်ၼမ်ႉၵတ်ႉ

ၵူၼ်းၼုမ်ႇထုင်ႉမိူင်းၶိူဝ်း သၢၼ်မိုဝ်းၵၼ်သေ ၸတ်းပၢင်ယုၵ်ႉမုၼ်းၽိူမ်ႉထႅမ်ၼမ်ႉၵတ်ႉ ပွၵ်ႈၵမ်း 5 ၵႂႃႇ ၶၢဝ်းတၢင်း 6 ဝၼ်း။ ၵေႃပွင်ၵၢၼ် ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ထုင်ႉမိူင်းၶိူဝ်း ဢွၼ်ႁူဝ်ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ယုၵ်ႉမုၼ်းၽိူမ်ႉထႅမ်ၼမ်ႉၵတ်ႉ ၵူၼ်း ၼုမ်ႇ...

TYO ၸတ်းပၢင်သွၼ် Computer ပၼ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇတီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း 

ပၢင်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉၶွမ်ႊၽိဝ်ႊတိူဝ်ႊ ၸတ်းႁဵတ်းတီႈ တႃႈၶီႈလဵၵ်းႁိမ်းလႅၼ်လိၼ်ထႆး မီးၵူၼ်းၼုမ်ႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈလဵပ်ႈႁဵၼ်း ႁိမ်း 40 ၵေႃႉ။ ဝၼ်းတီႈ 26/7/2019 ယူႇတီႈၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး တႃႈၶီႈလဵၵ်း (Tai Youth Organization Tachileik)...

ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ၶူင်သၢင်ႈ ၶူင်းၵၢၼ် တႃႇၵမ်ႉၸွႆႈပူၵ်းပွင်ပၢႆးပၺ်ၺႃ

တႃႇၵၢၼ်ႁဵၼ်းၵၢၼ်သွၼ် ပၢႆးပၺ်ၺႃ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇမိူင်းတႆး ပေႃးတေၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ ႁဵၼ်းသွၼ်ဢဝ်ပိုၼ်ႉထၢၼ်ပၢႆးပၺ် ၺႃဢၼ်မႅၼ်ႈၸွမ်းၾိင်ႈငႄႈၾိင်ႈထုင်း သၽႃႇဝမိူင်းတႆး၊ ပိုၼ်းမိူင်းတႆး၊ ၵၢၼ်မိူင်းတႆးလႄႈ လွင်ႈယူႇ သဝ်းၵိၼ်သၢင်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းတႆးလႄႈ ဢိၵ်ႇပႃး ၵူၼ်းမိူင်းတႆး...

သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ဢုပ်ႇၵုမ် ႁူမ်ႈသၢင်ႈ တႃႇပၢႆးပၺ်ၺႃ ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆး တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး

သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်တူင်ႇဝူင်းပၢႆးပၺ်ၺႃတႆး ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်တႃႇ ႁူမ်ႈၵၼ် သၢင်ႈပၢႆးပၺ်ၺႃ ၸိူဝ်ႉ ၸၢတ်ႈတႆး ႁႂ်ႈပၢႆးပၺ် ၺႃတႆးပေႃးတေ ၵွင်ႉသၢၼ်ၵၼ် တၢင်းပၢႆးပၺ်ၺႃလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈလႄႈ ႁႂ်ႈလႆႈၸႂ်ႉလိၵ်ႈတႆး - ၵႂၢမ်းတႆး...

MAP Radio ၸတ်းပၢင်ယုၵ်ႉမုၼ်းၼမ်ႉၵတ်ႉၽူႈပွႆႇသဵင် ႁႂ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇသိုဝ်ႇ ထုၵ်ႇမႅၼ်ႈ ၸိုဝ်ႈၸႂ်ႈ

ႁူင်းပွႆႇသဵင် MAP Radio FM 99 MHz ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်သွၼ်ယုၵ်ႉမုၼ်းၼမ်ႉၵတ်ႉ ၽူႈၸတ်းလၢႆး ၵၢၼ် ပွႆႇသဵင် ႁႂ်ႈၽူႈၸတ်းလၢႆးၵၢၼ်မီးၼမ်ႉၵတ်ႉ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇသိုဝ်ႇၼင်ႇထုၵ်ႇမႅၼ်ႈၸိုဝ်ႈၸႂ်ႈ ၶိုတ်းတၼ်း ၶိုတ်းၵၢပ်ႈပၢၼ်။ ဝၼ်းတီႈ...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း