Thursday, September 19, 2019

ပိုၼ်း

ၸၢႆးလဝ်ပိူင်း(ၽူႈႁွင်ႉၽဵင်းၵႂၢမ်းၸိုဝ်ႈသဵင်လိုဝ်းလင်)

ပိုၼ်းၵႅပ်ႈ – ၸၢႆးလၢဝ်ပိူင်း (ၸဝ်ႈပၢႆးမွၼ်း ၽဵင်းၵႂၢမ်းတႆး) ၸိုဝ်ႈ – ၸၢႆးလၢဝ်ပိူင်း ၸိုဝ်ႈမိူဝ်ႈလဵၵ်ႉ – ၸၢႆးလမွင်ႇ + ၼၢႆးပၢၼ်ႉလူင် ပီၵိူတ်ႇ – 1954 တီႈၵိူတ်ႇ –...

ၸဝ်ႈလုင်းသုရၽူလ်း 6 ၵျူႊလၢႆႊ 2016

ၸဝ်ႈလုင်းသုရၽူလ်း မိူဝ်ႈၵူၼ်းမိူင်းတုၵ်ႉယၢၵ်ႈ ၵူႈၽၢၵ်ႈထုၵ်ႇပူၼ်ႉပႅၼ် ၶႄႇၽိူၵ်ႇမႅၼ်လီၸၢၼ်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈထႅင်ႈတၢင်းတဵၵ်း ၶီႇၼဵၵ်းၵၼ်မႄႇၵႂၢင်ႈ ၸင်ႇယၢင်ႈသူၼ်ႈႁွႆးတၢမ် ႁၢပ်ႇႁၢမ်ၵၢၼ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း တႃႇမိူင်းၵွၼ်းၶေႃမႃး တိတ်းၸွမ်းၸဝ်ႈငႃးၶမ်း ပႃးၼမ်းၶဝ်ႈမိူင်းလၢဝ်း ႁႃတၢဝ်းတီႈၸွႆႈထႅမ် ၵႅမ်တူဝ်ႁွႆႈတိတ်းၸဝ်ႈ ၶိုၼ်းၶဝ်ႈပိုင်ႈမိူင်းထႆး လိူၵ်ႈတီႈသိုၵ်းတႆးထင် သၢင်ႈပၵ်းၾင်ငဝ်ႈငုၼ်း ႁုၼ်ႈမုၼ်းႁူၺ်ႈၼမ်ႉၶုၼ်ႇ လႆႈသုၼ်ႇၾၢႆႇၵပ်းသၢၼ် တၢင်းထႆးၵၢၼ်ဢုပ်ႇၶဝ်ႈ ဝၢႆးသဵင်ႈၸဝ်ႈငႃးၶမ်း ၶိုၼ်းမိူဝ်းတမ်းတူဝ်ၸွမ်း ႁွမ်းၶုၼ်မိၼ်ႉမိူင်းလႃး ပဵၼ်ပႃးၾၢႆႇဢုပ်ႇႁူၺ်း ဢူၺ်းၶွမ်ႊမိဝ်ႊၼိတ်ႉလႅင် လၵ်းၼမ်းၶႅင်လိမ်ႇၽၢႆႉ ၶိုၼ်းယၢႆႉၶဝ်ႈၼႂ်းမိူင်း ဢုပ်ႇလၢတ်ႈပိူင်းၼႄတၢင်း ၸၢႆးၼၢင်းတႆးထဝ်ႈၼုမ်ႇ...

ၸဝ်ႈၸၢမ်မႂ်ႇ 30 ၵျူႊလၢႆႊ 2004

ၸဝ်ႈၸၢမ်ႇမႂ်ႇ ၽူႈငၢၼ်ၵတ်ႉပၢႆးတိုၵ်း ဢွၼ်သိုၵ်းၶဝ်ႈႁႅင်းႁူမ်ႈ ဢမ်ႇတွၼ်ႉၵူမ်ႈၼွမ်းၶဵၼ် ၶွၼ်ႈတုမ်လွမ်ပဵၼ်ၼိုင်ႈ (TRA) သိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးလုၵ်ႉၾိုၼ်ႉ (TRC) သၽႃးပိုၼ်ႉပူသိူဝ်ႇ ႁႅၼ်းၽႅၼ်ၽိူဝ်ႇလွတ်ႈလႅဝ်း သၢင်ႈတႅဝ်းႁူမ်ႈၸူးလၢႆႇ ၵၢႆႇၵွင်ႉၸဝ်ႈၵွၼ်းၸိူင်း သၢင်ႈမိူင်းၸိုင်ႈၵွၼ်းၶေႃ ၵုၺ်ႉၶုတ်းတေႃႁၢၵ်ႈၶဵၼ် ပိူဝ်ႈမိူင်းယဵၼ်ႁိၼ်ႉၼွၼ်း ႁၢပ်ႇၵိုတ်ႉၽွၼ်းၵၢၼ်ၸိုင်ႈ ယိုင်ႈၶုၼ်သႃႇၶဝ်ႈပႃး ငႃးသိုၵ်းတဵမ်တူဝ်ႈမိူင်း ၸိုဝ်ႈႁိူင်းႁူင်ၸွတ်ႇပၼ်း ဝၼ်းႁွင်ႇၸၢၼ်းဢွၵ်ႇၽႄႈ ၵူႈၸႄႈဝဵင်းၽွမ်ႉတိုၵ်း ႁႅၼ်းသိုၵ်းၽွမ်ႉၵူႈမိူဝ်ႈ ပိူဝ်ႈတႃႇမိူင်းတႆးၵွၼ်းၶေႃ ပိုၼ်းၵႅပ်ႈၸဝ်ႈၸၢမ်ႇမႂ်ႇ ၸိုဝ်ႈ –...

ၸဝ်ႈၸၢင်ႉ ယွင်ႁူၺ်ႈ (လုၵ်ႈၸၢႆးၸဝ်ႈၾႃႉမိူင်းယွင်ႁူၺ်ႈ-ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၵေႃႉႁႅၵ်ႈ) 26 ၵျူႊလၢႆႊ 2004

ၸဝ်ႈၸၢင်ႉ ယွင်ႁူၺ်ႈ ၵိုင်ႇတၢင်းဝႃႈယုၵ်ႉယွင်ႈ ၵိူတ်ႇယႂ်ႇတႂ်ႈၸွင်ႈၶမ်း ဝၢင်းတမ်းတူဝ်တႅမ်ႈယေႃႈ ၶေႃႈၽႅၼ်ဝူၼ်ႉသုင်ယႂ်ႇ သႂ်ႇၸႂ်ၵၢၼ်ပုၼ်ႈၸၢတ်ႈ လၢတ်ႈဢေႇလိူဝ်ႁဵတ်းၵၢၼ် တင်းၸူဝ်ႈပၢၼ်ၸၢတ်ႈၵူၼ်း ယူႇၶူၼ်းၶဝ်ႈၵူႈၾၢႆႇ ထၢႆႇထွတ်ႇပၼ်ၼမ်ႉၵတ်ႉ လပ်ႉၶူမ်းပၼ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၵိူတ်ႇဢွၵ်ႇၵေႃၵုမ်ႇၵွၼ်ႈ ၶွၼ်ႈႁႅင်းၵၢၼ်ၸၢတ်ႈၶိူဝ်း ယူႇႁူမ်ႈၵိူဝ်းၼႂ်းထိူၼ်ႇ ဢမ်ႇဢိူၼ်ႇၸႂ်ပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၼုၵ်းဢိူၵ်ႇၶဝ်ႈငဝ်းလၢႆး လုၵ်ႈၸၢႆးၸဝ်ႈၸွမ်ၸိုင်ႈ ထီႈၼိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပဵၼ်တီႈၵိူဝ်းၵုမ်ၾၢႆႇ ၵူႈလၢႆႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼမ် ၸုမ်းယိပ်းၵမ်ၵွင်ႈၵၢင်ႇ မၢင်ႇတင်ႈ 8 ၸႄႈမိူင်း...

ၸဝ်ႈၵွၼ်းၸိူင်း – တပ်ႉသိုၵ်းၽွမ်ႉႁူမ်ႈလုၵ်ႉၾိုၼ်ႉ(ၸိုင်ႈတႆး) 11 ၵျူႊလၢႆႊ 1991

ၸဝ်ႈၵွၼ်းၸိူင်း ၻီႊမူဝ်ႊၶရေႊသီႊၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၶၢၼ်ၵၢဝ်ႇလၢတ်ႈႁဵၵ်ႈႁၢၼ် လၵ်းၼမ်းၵၢၼ်ၼႅၼ်ႈၵႅၼ်ႇ ပၢဝ်ႇသႅၼ်ႇၵၢၼ်ႁူမ်ႈႁွမ်း ႁွမ်တွမ်းၶွတ်ႇမၼ်ႈၵိုၵ်း ၵၢၼ်တိုၵ်းဢဝ်ၶိုၼ်းမိူင်း တၵ်းဢမ်ႇၵိူင်းၶႂႆႇပိူင်ႈ ႁုမ်ယိူင်ႈၶွႆၵႂၢမ်းၶူမ်း ၸူမ်းသူင်မိုတ်ႈဝၢၼ်ႁူ တမ်းပိူင်သိူဝ်ႇပူပိုၼ်ႉ ၾိုၼ်ႉသၢႆႇသၢင်ထတ်းထီႇ ၻီႊမူဝ်ႊၶရေႊသီႊၵူၼ်းမိူင်း ဢဝ်ၶိူဝ်းၵိူင်းလူမ်ႉပိၼ်ႈ မိူင်းၶိၼ်ႈၶွင်တႆးႁၢႆ ယဵၼ်းၵၢႆပဵၼ်ၶွင်လူင် ယူႇတႂ်ႈပူင်ၵႂၢမ်းသင်ႇ မိူၼ်ၼင်ႇၶိူဝ်းပုတ်းႁၢၵ်ႈ ပဵၼ်သၢၵ်ႈၻီႊမူဝ်ႊၶရေႊသီႊ ၽႂ်သမ်ႉၶီႇၸိၵ်းၸွမ် ႁူမ်ႈတုမ်ၵႅၵ်းပွမ်ႁၢင်ႉ ဢမ်ႇငၢင်ႉဢွၵ်ႇၵၼ်လႆႈ ႁိုၼ်ႇတုၵ်းမႆႈသဵင်ၶႅဝ်း ၵၢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ သၢင်ႈၸၢတ်ႈတၵ်းႁူမ်ႈႁႅင်း ၸင်ႇပႅင်းၵႅတ်ႇလႆႈၶိူဝ်း ပေႃးၵုမ်ႇၸိူဝ်းၵဝ်မႂ်း ယိုတ်ႈယႂ်းယိင်ႈၸဵဝ်းၵွႆ...

ဝၼ်းၽူႈႁတ်းငၢၼ်တႆး ၶွပ်ႈႁွပ်ႈ 70 ပီ ၸဝ်ႈၸၢမ်ႇထုၼ်း (ၸဝ်ႈၾႃႉမိူင်းပွၼ်)

ၽူႈႁတ်းငၢၼ်ၸိုင်ႈတႆး ၵျူႊလၢႆႊလိူၼ်ၽူႈႁတ်းငၢၼ် ပိူဝ်ႈပူတ်းဢႅၵ်ႇၵၢၼ်ၵွၼ်းၶေႃ ၸဝ်ႈၽွင်းႁေႃဝဵင်းမိူင်းပွၼ် ဢွၼ်ႁူဝ်တႆးဢွၵ်ႇၼမ်းၼႃႈ ထုၵ်ႇၶႃႈယိုဝ်းတင်းဢွင်ႇသၢၼ်း ၽွင်းဝၢင်းၽႅၼ်ဢုပ်ႇဢၢၼ်းသၢင်ႈ ပုၼ်ႈပၢင်ႈတႃႇမိူင်းၵွၼ်းၶေႃ လႆႈပိုၼ်ႉပွႆႇႁေႃဝၢင်းၽႃႈ ၶႃႈဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်းသေလၢႆ ဢွင်ႇသၢၼ်းတၢႆ 19 ဝၼ်း ၸဝ်ႈယင်းတၼ်းထိုင်ႁူင်းယႃ 20 ဝၼ်းၸီႉဝိတ်းႁႃတဵင်ႈ ၸဝ်ႈၸင်ႇသဵင်ႈမုၼ်ၼွၼ်းၽႄး တႃႇပွင်မႄးဝၢၼ်ႈမိူင်းမႂ်ႇ ၾင်ၸႂ်သႂ်ႇၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸိူင်ႉၵၢတ်ႈၽိတ်းၽၢတ်ႈယိူင်းမၢႆ ပိုၼ်ႉသၢႆၸႂ်တႃႇဝၢၼ်ႈမိူင်း ၵွပ်ႈပိူၼ်ႈလဵၼ်ႈၸိူင်းတေႃႇႁဝ်း ယုၵ်ႉယွင်ႈငဝ်းမုၼ်ၸူဝ်ႈပၢၼ် ၽူႈႁတ်းငၢၼ်ၸိုင်ႈတႆး...

ၽူႈႁတ်းငၢၼ်ၸိူဝ်းသဵင်ႈသုတ်းပၢၼ်ၼႂ်းလုၵ်ႈလိူၼ်ၵျူႊလၢႆႊ

ၼႂ်းၽွင်းလုၵ်ႈလိူၼ်ၵျူႊလၢႆႊၼႆႉ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်ၶိုၵ်ႉတွၼ်ႈလမ်ႇလွင်ႈၸိုင်ႈတႆး လႆႈလူႉသဵင်ႈမုၼ် လပ်ႉလွႆငိုၼ်း လွႆၶမ်းၵႂႃႇလၢႆၸဝ်ႈလႄႈပဵၼ်လိူၼ်ဢၼ်လီငိၼ်းၶေႃးၶူမ် မွင်ၸႂ်လဵၵ်ႉတႄႉတႄႉ သင်ဝႃႈၶဝ်ၸဝ်ႈတိုၵ်ႉမီးယူႇၸိုင် တေပဵၼ်ႁိုဝ် ၸိူင်ႉၼင်ႇမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 19/07/1947 ၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၸၢမ်ႇထုၼ်း ၸဝ်ႈၾႃႉမိူင်းပွၼ် ဢၼ်ပဵၼ်ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် ၼမ်းၼႃႈၵၢၼ်မိူင်းၸိုင်ႈတႆး...

ပိုၼ်းတူဝ်ၵႅပ်ႈ – ၼၢင်းယွတ်ႈလၢဝ်ၶမ်း – [ၼၢင်းမူၺ်ငိုၼ်း သဵင်တႆးၼေႃႊဝူၺ်ႊ]

ၸိုဝ်ႈမိူဝ်ႈလဵၵ်ႉ ၼၢင်းၶိၼ်ႇၶိၼ်ႇလ ၵိူတ်ႇမိူဝ်ႈ 17/04/1962 တီႈ မိူင်းႁၢင် ဢိူင်ႇၼႃႈၵွင်းမူး ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းတူၼ် ၸႄႈတွၼ်ႈမိူင်းသၢတ်ႇ ပေႃႈၸိုဝ်ႈ လုင်းမႁႃဝၼ်း မႄႈၸိုဝ်ႈ ပႃႈၼၢင်းယူင်ႇ (မိူဝ်ႈလဵဝ်မႄႈ ဢႃယု 86 ယင်းမီးယူႇ) ပီႈၼွင်ႉႁူမ်ႈတွင်ႉလဵဝ်ၵၼ် ၼၢင်းပူး ပီႈၼၢင်းလူင်သုတ်း ၼၢင်းၼူၼ်း...

ပိုၼ်းၵႅပ်ႈ ၸဝ်ႈသိုၵ်းၸၢမ်မႂ်ႇ

ၸဝ်ႈၸၢမ်ႇမႂ်ႇ ၸိုဝ်ႈ                    –      ၸၢမ်မႂ်ႇ ၸိုဝ်ႈမိူဝ်ႈလဵၵ်ႉ        –    ၸၢႆးၸၢမ်ႇၺုၼ်ႉ ၸိုဝ်ႈတၢင်ႇဢၼ်     –    ၸၢႆးၶိူဝ်းတႆး၊ သိူဝ်ယဵပ်ႇမိူင်း ဢႃႇယု  ...

ပိုၼ်းၵႅပ်ႈၸဝ်ႈသႅင်သိုၵ်း

ၸိုဝ်ႈ – သႅင်သိုၵ်း ၸိုဝ်ႈမိူဝ်ႈလဵၵ်ႉ – ၶုၼ်ၵျႃႇၼု ပေႃႈမႄႈ – လုင်းၶုၼ်ၵျႃႇပု၊ ၼၢင်းၶိၼ်ႇမၵျီး (လုင်းၶုၼ်ၵျႃႇပု ၼႆႉ ပဵၼ်ၽူႈ ဢွၼ်ႁူဝ် ပဵၼ်တူဝ်တႅၼ်း ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ဢၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်း...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း