Thursday, September 19, 2019

ပိုၼ်း

ထုင်ႉၵႂၢႆးၶဝ်သႅင် ၼႃႈလိၼ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်း မၢႆ # 4 မိူင်းလႃး

ၼႃႈလိၼ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်း မၢႆ # 4 ၼႆႉပဵၼ် ၼႃႈလိၼ်ပူတ်းပွႆႇ၊ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ဢၼ် ၸဝ်ႈၸၢႆးလိုၼ်း ဢွၼ်ႁူဝ်ၼၼ်ႉ ၵုမ်းၵမ်၊ ယၼ်ႇ ပၵ်း ငဝ်ႈငုၼ်း...

ၵိၼ်ၼမ်ႉသၸ်ႉၸႃႇပိူဝ်ႈတႃႇယုမ်ႇယမ်ၸမ်ၸႂ်ၵၼ် ႁဵတ်းၵၢၼ်ၵွၼ်းၶေႃ

လိူၼ်မေႊ 21 ဝၼ်း 1958 ၶၢဝ်းၵၢင်ၼႂ်ယၢမ်း 7 မူင်းၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၼွႆႉ (သေႃးၼၼ်ႇတ ႁိုဝ် ဝၢႆးမႃးဢွၵ်ႇသဵင် ပိူင်ႈၵႂႃႇၸွမ်းထုင်းတႆးသေ ပဵၼ်ၵႂႃႇသေႃးယၼ်ႇတ) ဢွၼ်ႁူဝ်ၸုမ်းၸိူဝ်းလုၵ်ႈၼွင်ႉ...

ဝၼ်းလုၵ်ႉၾိုၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈႁွပ်ႈ 61 ပီ

ဝၼ်းလုၵ်ႉၾိုၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆးႁဝ်း တႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်ဢဝ်ၸိုင်ႈတႆးလႆႈလွတ်ႈလႅဝ်း လႄႈဢဝ်ၵူၼ်းမိူင်းတႆးလႆႈ ယူႇသဝ်းလူၺ်ႈတၢင်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ တင်ႈဢဝ်ပီ 1958 (ဝၢႆးသေ ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မျႅၼ်ႇမႃႇ လႆႈလွတ်ႈလႅဝ်းယဝ်ႉ 10 ပီ တဵမ်) မႃးတေႃႇထိုင်ပီ 2019...

ၽူႈတႅမ်ႈပိုၼ်း ၽူႈသၢင်ႈပိုၼ်း ၽူႈၵိုၵ်းပိုၼ်း ၶူးသွၼ်လူင်ၸၢႆးဢွင်ႇထုၼ်း

“ၼႆႉႁွင်ႈၶူးသွၼ်လူင် သြႃႇၸၢႆးဢွင်ႇထုၼ်းဢိူဝ်ႈ” - ၼႆ ဢူၺ်းၵေႃႉ ၽူႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈၸီႉၼႄ၊ ၽိူဝ်ႇႁႅၼ် ႁူဝ်တူၺ်း ႁၼ်ပၢႆႉ တိတ်းဝႆႉ တင်းလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ဝႃႈ - “မျၢၼ်ႇမႃႉ...

ၸဝ်ႈသိူဝ်ၶၢၼ်ႇၾႃႉ ၽူႈပွင်သၢင်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ

ၵၼ် (3) တွၼ်ႈ (ၵ) /သိုပ်ႇမႃးၽိုၼ်ပူၼ်ႉ ၵၼ်သၢမ် With supreme confidence in himself, Hsohkhanhpa commanded the other principalities...

ပိုၼ်းၵႅပ်ႈပိူင်ပဵၼ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်းၼႂ်းလုၵ်ႈလိူၼ်မေႊ

19/05/1947 ၸွမ်သိုၵ်းဢွင်ႇသၢၼ်း ၵမ်ႉထႅမ်လိူၵ်ႈဢဝ်လွၵ်းပိူင် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၾႅတ်ႊၻရႄႊ ၽွင်းပၢင်ၵုမ်ႁၢင်ႈႁႅၼ်း AFPFL (ဖဆပလ)။ 25/05/1951 လူင်ပွင်ၸိုင်ႈတႆးမၵ်းမၼ်ႈလိၵ်ႈတႆးမႂ်ႇ (ႁူဝ်သိူဝ်) တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး တွၼ်ႈတႃႇၸႂ်ႉတိုဝ်း ပဵၼ်ပပ်ႉႁဵၼ်း ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်း။ 17/05/1954 တၢင်ႇသင်ႇၵႃႇယၼႃႇပွၵ်ႈထီႉ...
ၸၢႆးၼုတ်း ၽူႈၼမ်းၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ

ၸၢႆးၼုတ်း SNLD (ႁိုဝ်) ၸဝ်ႈသူၼ်မွၵ်ႇၵူႇသွႆႈလႅင်

ၸဝ်ႈသူၼ်မွၵ်ႇၵူႇသွႆႈလႅင် တီႈဝၢၼ်ႈတႆးၵဝ်ႈလၵ်း “ၸၢႆးၼုတ်း ၵေႃႉၵဝ်ၶႃႈယၢမ်ႈႁူႉၸၵ်း” ပီႊ 2008 ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ပီႊဢၼ်လႅၵ်ႈလၢႆႈပႅတ်ႈ ၸူဝ်ႈပၢၼ်ၵဝ်ၶႃႈ ၼႆၵေႃႈဝႃႈလႆႈ။ ပီႊၼၼ်ႉ ၵဝ်ၶႃႈတတ်းၶၢတ်ႇပႅတ်ႈၵၢၼ် သွၼ်လိၵ်ႈ။ ၼႆလႄႈ ၵဝ်ၶႃႈ...
တၢတ်ႇဢူမ်ပူႈႁၢႆးပႃ

တၢတ်ႇဢူမ်ပူႈႁၢႆးပႃ

တၢတ်ႇႁၢႆးပႃ ႁိုဝ် တၢတ်ႇဢူမ်ပူႈႁၢႆးပႃၼႆႉ မီးယူႇၸဵင်ႇႁွင်ႇဝၼ်းဢွၵ်ႇ ႁိမ်းဝၢၼ်ႈႁၢႆးပႃ ဢိူင်ႇႁၢႆးပႃ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသူႈ ၸႄႈ တွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း၊ မီးၾၢႆႇၸဵင်ႇၸၢၼ်းဝၼ်းတူၵ်းဝဵင်းမိူင်းသူႈ မွၵ်ႈ 13 လၵ်း။...

ၸဝ်ႈသိူဝ်ၶၢၼ်ႇၾႃႉ ၽူႈပွင်သၢင်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ

ၵၼ်(2) တွၼ်ႈ(င)/ သိုပ်ႇမႃးၽိုၼ်ပူၼ်ႉ မိူဝ်ႈၽွင်းပဵၼ်မႃးလွင်ႈၾၢႆႇၼိူဝ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ သၢမ်ပီႈၼွင်ႉၽႃၽႄ(မိူင်းမၢဝ်း)ၼႆႉ ဢႃႇယုတိုၵ်ႉတေလႆႈ 10 ပီ သေႁဵၼ်း လိၵ်ႈႁဵၼ်းလၢႆးတၢင်းမေႃဝႆႉယူႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈထိုင်မႃးပီ 1310 သမ်ႉပဵၼ်မႃးလွင်ႈၶိုၵ်ႉလိုၵ်ႉ 2 ပိူင်...

ၼၢင်းႁၢၼ်တႆး ၼႂ်းပိုၼ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ

ၸိုဝ်ႈ- ၶူးႁၢၼ်ၼူၼ်း ၸိုဝ်ႈမိူဝ်ႈလဵၵ်ႉ- ၼၢင်းတၢၼ်းၶိၼ်ႇ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း/တီႈၵိူဝ်းလီ- တႆး၊ ပုတ်ႉထ တီႈၵိူတ်ႇ- ဝၢၼ်ႈလွႆ လၢင်းၶိူဝ်း ၸႄႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ပီလိူၼ်ဝၼ်းၵိူတ်ႇ- ဝၼ်းတီႈ 28/12/1949 ပေႃႈ/မႄႈ- လုင်းပထူႇ၊ ပႃႈၼၢင်းလဵၵ်ႉ ပီႈၼွင်ႉႁူမ်ႈတွင်ႉ- မီး 6...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း