Tuesday, January 26, 2021

ပိုၼ်း

ၽူႈတႅမ်ႈႁွင်ႉဢွၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်း ၵႂၢမ်း/တုင်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ပဵၼ်ၽႂ်/တႄႇမႃးမိူဝ်ႈလႂ်

0
ပေႃးဝႃႈ တုင်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆး ႁိုဝ် ၸွမ်ပိဝ်တႆး လိူင်ၶဵဝ်လႅင်ၼႂ်းၵၢင် မီးဝူင်းလိူၼ် တင်း ၽဵင်းၵႂၢမ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆး “ၶိူဝ်းႁဝ်းၶိူဝ်းရႃႇၸႃႇ” ၼႆ ၵမ်ႈၼမ် တေႁူႉဝႃႈ တႄႇမၵ်းမၼ်ႈ ၸႂ်ႉတိုဝ်း...

Dr.ၸၢႆးၶမ်းလဵၵ်း ႁဵတ်းႁိုဝ်တႄႇတႅမ်ႈမႃး ၽဵင်းၵႂၢမ်း “ႁႂ်ႈမီးၸႂ်ႁၵ်ႉၶိူဝ်း”

ဝၼ်းတီႈ 24/4/2019 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၶုၵ်းထူပ်း ဝၼ်းၵေႃႇတင်ႈ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSA ၶွပ်ႈတဵမ် 55 ပီ။ တွၼ်ႈၵၢင်ၼႂ်ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ ၼႂ်းဝၢင်းႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸတ်ႈ ၽိုၵ်းသွၼ်ၵၢၼ်သိုၵ်း။...

ဝဵင်းပၢင်သၢင်း ႁိုဝ် ငဝ်ႈငုၼ်းဝႃႉ ဝဵင်းပၢင်ၶမ်း

ဝဵင်းပၢင်သၢင်း ၼႆႉ မီး ၸဵင်ႇၸၢၼ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇ ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ (ၾၢႆႇဢွၵ်ႇၶူင်း) ႁိမ်း 200 လၵ်း၊ ၶဝ်ႈပႃးၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ တွၼ်ႈၾၢႆႇဢွၵ်ႇၶူင်း၊ မိူဝ်ႈၵူႈပွၵ်ႈ ယူႇၼႂ်း ၸႄႈတွၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈသေတႃႉ...

ပိုၼ်းၶူးမေႃလိၵ်ႈတႆး ၸဝ်ႈၼေႃႇၶမ်း မိူင်းၵိုင်

ၸိုဝ်ႈ - ၸဝ်ႈၼေႃႇၶမ်း မိူင်းၵိုင် ၸိုဝ်ႈမိူဝ်ႈလဵၵ်ႉ - ၸၢႆးထုၼ်းလႃႉ ပေႃႈၸိုဝ်ႈ - ၶုၼ်သၢင်ႇပၺ်ႇၺႃႇ (ႁဵင်ပိင်ႇၺႃႇ) မႄႈၸိုဝ်ႈ - ၼၢင်းၶမ်းၶႃႇ ၵိူတ်ႇ - ၵေႃးၸႃႇ ပီ...

ၶၢဝ်ႇငၢဝ်းလၢၵ်ႇလၢႆး ပိူင်ပဵၼ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်း ၼႂ်းပီ 2019

0
ၶၢဝ်ႇငၢဝ်းလၢၵ်ႇလၢႆးၼႂ်းပီ 2019 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉမီးသင်လၢႆလၢႆ ။ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ  ၶူၼ်ႉသွၵ်ႈ ၸူၵ်းဢွၵ်ႇလွၼ်ႉမွၼ်း ၶိုၵ်ႉတွၼ်းၵမ်ႈၽွင်ႈ ၶိုၼ်းႁုပ်ႈႁၢႆးငၢၼ်းၼေပၼ်ဝႆႉ မီးၼင်ႇၼႆၶႃႈဢေႃႈ။ December 2018 ဝၼ်းတီႈ 23/12/2018 - သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၸိသင်ႇ...

ၸဝ်ႈၶုၼ်သႃႇ ၽူႈၼမ်းတပ်ႉသိုၵ်းမိူင်းတႆး(MTA) ဝၢင်းၶိူင်ႈ ၶွပ်ႈတဵမ် 24 ပီ

ၸဝ်ႈၶုၼ်သႃႇ ၽူႈၸိုဝ်ႈယႂ်ႇလိုဝ်းလင်လုမ်ႈၾႃႉ၊ ၵေႃႉဝႃႈၸႃႉမီး - ၵေႃႉဝႃႈလီမီး ၸိုဝ်ႈ ၶုၼ်သႃႇ ၸိုဝ်ႈတၢင်ႇဢၼ်  ၸၢႆးထုၼ်းသႃႇ၊ ၸၢင်းၶျီႇၾူ၊ ၸၼ်ၸၢင်ႈတရႃႇၵုၼ်ႊ၊ ဢူးထႅတ်ႉဢွင်ႇ ဝၼ်းလိူၼ်ပီၵိူတ်ႇ  17/02/1934 ဝၼ်းသဝ်(ပီမႃ) တီႈၵိူတ်ႇ ဝၢၼ်ႈၽႃၽိုင်ႈ၊ ဢိူင်ႇလွႆမေႃႇ၊ ၸႄႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း(မိူင်းယႆ)...

ပိုၼ်းၵႅပ်ႈၸၢႆးမူး

ၸိုဝ်ႈ - ၸၢႆးမူး ဢူႈမႄႈ - လုင်းၸၢႆး + ပႃႈဢူင်းၺုၼ်ႉ ပီႈၼွင်ႉ - ၸၢႆးမူး၊ ၸၢႆးၼိ၊ ၸၢႆးမျႃႉဢွင်ႇ ပီၵိူတ်ႇ - 15/01/1960 ပီတႆး...

ပိုၼ်းၶူးမေႃလိၵ်ႈတႆး ၸဝ်ႈဢမၢတ်ႈလူင် မိူင်းၼွင်

ၸိုဝ်ႈ               ၸဝ်ႈဢမၢတ်ႈလူင် မိူင်းၼွင် ၸိုဝ်ႈမိူဝ်ႈလဵၵ်ႉ     ၸၢႆးသႃႇဢွင်ႇ၊ မွင်ႇငႄႇ တၢင်ႇၸိုဝ်ႈ     ...

ၸဝ်ႈၾႃႉ မွပ်ႈဝၢင်းဢႃႇၼႃႇပၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝၢင်းပၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ

ၸွမ်းၼင်ႇၸဝ်ႈၾႃႉတင်းလၢႆဝူၼ်ႉဝႆႉ ၸဵမ်မိူဝ်ႈ 1946 ၼၼ်ႉဝႃႈ- ၶႂ်ႈပူၵ်းပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး ႁႂ်ႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမႂ်ႇသုင် ၶိုတ်းတၼ်းသၢႆငၢႆငဝ်းလၢႆးၵၢပ်ႈပၢၼ်လုမ်ႈၾႃႉ လႅၵ်ႈလၢႆႈၶိုတ်းၵၢပ်ႈမႃး ၼၼ်ႉၵေႃႈပိူင်ၼိုင်ႈ။ ၼင်ႇၾိင်ႈထုင်း မိူင်းလုမ်ႈၾႃႉၶဝ် တႄႇတီႈလွၵ်းပိူင် ဢၼ်ပႃးၸဝ်ႈၾႃႉလႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၽွမ်ႉႁူမ်ႈႁွမ်းဢွၼ်ႁူဝ်လူၺ်ႈၵၼ်သေ...

မေႃႇပၢင်ႁႆးၼမ်ႉတူႈ

ဝဵင်းၼမ်ႉတူႈၼႆႉ ၶဝ်ႈပႃးၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ပဵၼ်ဝဵင်းၵိုၵ်းပိုၼ်း ဢၼ်မီးမေႃႇႁႄႈ ဢွၵ်ႇ ငိုၼ်း ဢွၵ်ႇၽွႆႈ လႄႈ ၶူဝ်းႁႄႈတၢင်ႇပိူင် လၢႆလၢႆယၢင်ႇ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၸိုဝ်ႈယႂ်ႇလိုဝ်းႁူင်။ ၵွၼ်ႇပႆႇထိုင် သိုၵ်းလုမ်ႈၾႃႉပွၵ်ႈ...

ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD ႁဵတ်းႁိုဝ်ပဵၼ်မႃး၊ တႄႇမီးမႃးမိူဝ်ႈလႂ်?

ဝၼ်းတီႈ 26/10/2019 ၼႆႉ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်ဢၼ်ၸႂ်ႉၸိုဝ်ႈပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ဝႃႈ - ငဝ်ႈငုၼ်းတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး (Shan Nationalities League for Democracy – SNLD)...

ၶူးပူင်သွၼ်လူင် လုင်းၸၢႆးၾႃႈ ဢုပ်ႇၶႆႈ လွင်ႈပိုၼ်းတႆးယူၼ်းလႄႈ ဝဵင်းၸၢမ်ၵႃး

ၶေႃႈၵႂၢမ်းဢၼ်တေလၢတ်ႈမိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈဢဝ်ဢပုမ်ႇႁဵတ်းပိုၼ်း၊ ဢမ်ႇၸႂ်ႈဢဝ်ပိုၼ်းႁဵတ်းဢပုမ်ႇ၊ မၼ်းပဵၼ် လွင်ႈတၢင်းဢၼ်လႆႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းမႃး ၸူဝ်ႈယၢဝ်းၶၢဝ်းႁိုင်သေ လုၵ်ႉၸဵမ်မိူင်းတႃႈလီ ၶၢမ်ႈပႆထိုင် လူင်ႉလိၼ်ႉ ၽဝ်ႈသၢၼ်ႇ လုၵ်ႉတီႈမိူင်းမႅၼ်း ပႆထိုင်မိူင်းမၢဝ်း ပႆထိုင်မွၵ်ႇမႆႇ မိူင်းပၼ်ႇ။ လုၵ်ႉတီႈၵဵင်းသႅၼ်...

ၸၢႆးမဵဝ်း မိူင်းၼၢႆး ဢုပ်ႇ/တၢၼ်ႈၶႆႈၼႄ ၵဵဝ်ႇၵပ်းသႃသၼႃတႆးယူၼ်း

  ၵေႃလိၵ်ႈလႄႈ ၾိင်ႈငႄႈတႆး ပတ်းပိုၼ်ႉလႄႈ တင်းၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ ၾိင်ႈငႄႈတႆး ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်း ပၢင်ဢၢၼ်ႇၽိုၼ်လၢႆးတႆးယူၼ်း တီႈႁူင်းႁေႃၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 6/10/2019 ။ မီးၸဝ်ႈၽူႈ...

ဢွၵ်ႇဝႃႇယဝ်ႉ ၶမ်းဢိူၺ်!

ဝၼ်းတီႈ 13 လိူၼ် 10 ၵလႃး ပီ 2019 ၼႆႉပဵၼ်ဝၼ်းလိူၼ် 11 မူၼ်းတႆးလူင်လႄႈပဵၼ် လိူၼ် 12 မူၼ်းတႆးလိုဝ်ႉ တႆး...

ၶိူဝ်းတႆးလႅင်လႄႈ သိုၵ်းတႆးလႅင်

ပေႃးတူၵ်ႇၸိုဝ်ႈဝႃႈ တႆး ၊ ၵမ်ႈၼမ်တေ မိုတ်ႈသူပ်းသေ ထၢမ်ၵၼ်ဝႃႈ သူပဵၼ်တႆးသင်။ တႆး တီႈလႂ်။ ၶေႃႈၵႂၢမ်းတင်းယၢမ်ႈၼႆႉ ၽူႈႁၵ်ႉၸၢတ်ႈၵမ်ႈၼမ် ၶႂ်ႈၶိုင်ယႃႉပႅတ်ႈ ယွၼ်ႉဢမ်ႇၶႂ်ႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈတႆးတႅၵ်ႇၵၼ်ၵႂႃႇတိၵ်းတိၵ်း။...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း