Thursday, September 19, 2019

ပိုၼ်း

ၸဝ်ႈၵွၼ်းၸိူင်း – တပ်ႉသိုၵ်းၽွမ်ႉႁူမ်ႈလုၵ်ႉၾိုၼ်ႉ(ၸိုင်ႈတႆး) 11 ၵျူႊလၢႆႊ 1991

ၸဝ်ႈၵွၼ်းၸိူင်း ၻီႊမူဝ်ႊၶရေႊသီႊၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၶၢၼ်ၵၢဝ်ႇလၢတ်ႈႁဵၵ်ႈႁၢၼ် လၵ်းၼမ်းၵၢၼ်ၼႅၼ်ႈၵႅၼ်ႇ ပၢဝ်ႇသႅၼ်ႇၵၢၼ်ႁူမ်ႈႁွမ်း ႁွမ်တွမ်းၶွတ်ႇမၼ်ႈၵိုၵ်း ၵၢၼ်တိုၵ်းဢဝ်ၶိုၼ်းမိူင်း တၵ်းဢမ်ႇၵိူင်းၶႂႆႇပိူင်ႈ ႁုမ်ယိူင်ႈၶွႆၵႂၢမ်းၶူမ်း ၸူမ်းသူင်မိုတ်ႈဝၢၼ်ႁူ တမ်းပိူင်သိူဝ်ႇပူပိုၼ်ႉ ၾိုၼ်ႉသၢႆႇသၢင်ထတ်းထီႇ ၻီႊမူဝ်ႊၶရေႊသီႊၵူၼ်းမိူင်း ဢဝ်ၶိူဝ်းၵိူင်းလူမ်ႉပိၼ်ႈ မိူင်းၶိၼ်ႈၶွင်တႆးႁၢႆ ယဵၼ်းၵၢႆပဵၼ်ၶွင်လူင် ယူႇတႂ်ႈပူင်ၵႂၢမ်းသင်ႇ မိူၼ်ၼင်ႇၶိူဝ်းပုတ်းႁၢၵ်ႈ ပဵၼ်သၢၵ်ႈၻီႊမူဝ်ႊၶရေႊသီႊ ၽႂ်သမ်ႉၶီႇၸိၵ်းၸွမ် ႁူမ်ႈတုမ်ၵႅၵ်းပွမ်ႁၢင်ႉ ဢမ်ႇငၢင်ႉဢွၵ်ႇၵၼ်လႆႈ ႁိုၼ်ႇတုၵ်းမႆႈသဵင်ၶႅဝ်း ၵၢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ သၢင်ႈၸၢတ်ႈတၵ်းႁူမ်ႈႁႅင်း ၸင်ႇပႅင်းၵႅတ်ႇလႆႈၶိူဝ်း ပေႃးၵုမ်ႇၸိူဝ်းၵဝ်မႂ်း ယိုတ်ႈယႂ်းယိင်ႈၸဵဝ်းၵွႆ...

“ၶုမ်ၵုတ်း ၸဝ်ႈၵွၼ်းၸိူင်း ပိူင်းပၼ်ၶိုၼ်းပိုၼ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ”

ဝၼ်းတီႈ 11/7/2019 ၼႆႉ ပဵၼ်ဝၼ်းမၢႆတွင်း ၸဝ်ႈၵွၼ်းၸိူင်း ႁိုဝ် ၸဝ်ႈမူဝ်ႁိူင်း ၸဝ်ႈၽူႈၵိုၵ်းပိုၼ်း ၵၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ။ ၸိုင်ႈတႆးၼၼ်ႉ လူႉၶွႆႈသုတ်းမုၼ်တဵမ် 28 ပီ။ ပေႃးထိုင်မႃးဝၼ်းတီႈ...

ပိူင်ပိုင်းလၵ်းမိူင်းၸိုင်ႈတႆး ထိုင်ၶၵ်ႉတွၼ်ႈလႂ် ၽႂ်ႁဵတ်းသင်ဝႆႉ?

ၸဝ်ႈၶိုၼ်းသႂ် ၸႂ်ယဵၼ်၊ ၽူႈယၢမ်ႈပဵၼ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၵေႃၶဵၼ်ႇတႅမ်ႈပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈၸိုင်ႈတႆး (SSCDC) တေႃႉတႆႇၶႆႈလၢတ်ႈၼႄ လွင်ႈတူဝ်ထူပ်းၵၢၼ်ၶဵၼ်ႇတႅမ်ႈ ပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်းၸိုင်ႈတႆး လႄႈ ငဝ်းလၢႆးယၢမ်းလဵဝ် ထိုင်ၶၵ်ႉတွၼ်ႈလႂ်ဝႆႉယူႇ၊ ၶိုပ်ႈၼႃႈၶိုၼ်ႈသင်ႉၸိူင်ႉႁိုဝ်၊ ၸုမ်းလႂ်သိုပ်ႇႁပ်ႉၶဵၼ်ႇတႅမ်ႈ ၵႂႃႇထႅင်ႈ၊...

ဝဵင်းပၢင်လွင်း

ဝဵင်းပၢင်လွင်း ၸိုင်ႈတႆးၼႆႉ ပဵၼ်ဝဵင်းဢၼ်ၵတ်းယဵၼ်လီ၊ လီယူႇလီလိုဝ်ႈမိုတ်ႈၵိုဝ်းသဝ်းထင်၊ ပဵၼ်ဝဵင်းဢၼ်မီးတေးႁူတ်ႈသၼ်လွႆလွမ်ႉႁွပ်ႈဝႆႉ၊ မီးသၽႃႇဝႁၢင်ႈလီ၊ မုင်ႈတူၺ်းတၢင်းလႂ်ၵေႃႈသႃႇယႃ၊ ပဵၼ်မိူင်းၼမ်ႉလိၼ်ႁိၼ်ၽႃမီးၶွၼ်ႇမီးငႂ်ႈ မၢၵ်ႇၶဝ်ႈတဝ်ႈၼမ်ႉလိူင်ႇမၢၵ်ႈ၊ ဢႁႃႇရတၢင်းၵိၼ်ၵုမ်ႇထူၼ်ႈပဵင်းပေႃး ဝဵင်းၼိုင်ႈယဝ်ႉ။ ဝဵင်းပၢင်လွင်း (ဝဵင်းလွႆလူင်)ၼႆႉ မီးတၢင်းသုင်ၼိူဝ်ၼႃႈၼမ်ႉပၢင်ႇလၢႆႇ 4,800...

ပိူင်ပဵၼ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်းၼႂ်းလုၵ်ႈလိူၼ်ၵျူႊလၢႆႊ

27/07/1942 BIA ပုတ်ႈလၢႆႈၸိုဝ်ႈပဵၼ် တပ်ႉသိုၵ်းၵႅတ်ႇၶႄမိူင်းမၢၼ်ႈ BDA Burma Defence Army ။ 04/07/1943 ၵျပၢၼ်ႇဢဝ်တွၼ်ႈလိၼ်ၵဵင်းတုင် တင်းမိူင်းပၼ်ႇ တတ်းၶဝ်ႈပႃးၼႂ်းမိူင်းသယၢမ် (ၸိုဝ်ႈၵဝ်ႇမိူင်းထႆးၵူႈပွၵ်ႈ)။ 21-27/07/1946 ပၢင်ၵုမ်ၶွင်ႊသီႊၸဝ်ႈၾႃႉၸိုင်ႈတႆး...

ၸဝ်ႈသိူဝ်ၶၢၼ်ႇၾႃႉ ၽူႈပွင်သၢင်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ

ၵၼ် (3) တွၼ်ႈ (ၸ) /သိုပ်ႇမႃးၽိုၼ်ပူၼ်ႉ တွၼ်ႈ (ၸ) ၼႂ်းပီ 1321 ၼႆႉ မၼ်းၸဝ်ႈလႆႈၸတ်း ၸဝ်ႈသၢမ်လူင်ၾႃႉ ၶိုၼ်ႈမိူဝ်းဢဝ်မိူင်းဝူၺ်ႇသႃႇလီႇ၊ ။ ႁႂ်ႈဢွၼ်မိူဝ်းတၢဝ်ႉသိူဝ်ယဵၼ်း၊...

ၸဝ်ႈသႅင်ၸိုၼ်ႈလႄႈၽႃသႃလိၵ်ႈလၢႆးၵႂၢမ်းလၢတ်ႈ

ႁူမ်ႈဝႃႈၸဝ်ႈသႅင်ၸိုၼ်ႈ လႆႈသဵင်ႈၵမ်သုတ်းမုၼ်ၵႂႃႇ ၶွပ်ႈတဵမ် 7 ပီ ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 15 လိူၼ်သႅပ်ႊထႅမ်ႊၿိူဝ်ႊ ပီ 2011 ယဝ်ႉလႄႈ လႆႈမႃးထတ်းထွင်ၶုၵ်းၶူၼ်ႉ ဝူၼ်ႉႁႃၽွၼ်းၵၢၼ် ၼမ်ႉတိၼ်ၼမ်ႉမိုဝ်း...

ၸဝ်ႈသိူဝ်ၶၢၼ်ႇၾႃႉ ၽူႈပွင်သၢင်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ

ၸဝ်ႈသိူဝ်ၶၢၼ်ႇၾႃႉ ၽူႈပွင်သၢင်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၵၼ်သၢမ် ၵၼ် (3) တွၼ်ႈ (င) /သိုပ်ႇမႃးၽိုၼ်ပူၼ်ႉ တွၼ်ႈ (င) ထိုင်မႃး 1317 တူဝ်မၼ်းၸဝ်ႈလႄႈ ၸဝ်ႈၼွင်ႉသၢမ်လူင်ၾႃႉ လႆႈၸတ်းႁႅၼ်းသိုၵ်းပဵၼ်သွင်ငႃးသေယဝ်ႉ...

ပိုၼ်းၵႅပ်ႈပိူင်ပဵၼ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်းၼႂ်းလုၵ်ႈလိူၼ်ၵျုၼ်ႊ

01/06/1901 ဢိင်းၵလဵတ်ႈ တႄႇပိုတ်ႇၶူဝ်းလဵၵ်းလူင် တၢင်းလူတ်ႉၾႆး ၶူဝ်ၵိုတ်ႈ။ 15/06/1945 ၵျပၢၼ်ႇထွၼ်သိုၵ်းဢွၵ်ႇမိူင်းမၢၼ်ႈ။ 16/06/1948 မူႇၸုမ်းၵူၼ်းမိူင်းၸိုင်ႈတႆး လွတ်ႈလႅဝ်း SPFL ရပလ လႆႈထုၵ်ႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပဵၼ်ၸုမ်း ၼွၵ်ႈမၢႆမီႈ (ဢမ်ႇၶဝ်ႈတြႃး)။ 05/06/1957 ၸုမ်းၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇမၢၼ်ႈ...

ယိင်းႁတ်းႁၢၼ် လပ်ႉလင်ၵၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ

ၸိုဝ်ႈ- မႄႈထဝ်ႈယႃႇ ၸိုဝ်ႈပေႃႈ- လုင်းသၢင်ႇမၢႆ ၸိုဝ်ႈမႄႈ- ပႃႈသၢင်ႇၵူႇ ဝၼ်းလိူၼ်ပီၵိူတ်ႇ- မွၵ်ႈ 1937 ၊ ယၢမ်းလဵဝ် ဢႃႇယုလႆႈ 81 ပီ။ တီႈၵိူတ်ႇ- ဝၢၼ်ႈလူင် ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။ ပီႈၼွင်ႉႁူမ်ႈတွင်ႉ-...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း