Friday, January 18, 2019
Home ပိုၼ်း

ပိုၼ်း

ၸဝ်ႈသိူဝ်ၶၢၼ်ႇၾႃႉ ၽူႈပွင်သၢင်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ

တွၼ်ႈ (ၵ) မိူဝ်ႈၼၼ်ႉၸမ်း - ပဵၼ်လၵ်းၼီႈပီၶရိတ်ႉ 1291 ၼီႈ (ပီတႆး 1385) တီႈဝဵင်းဝၢႆ ဝဵင်းငဝ်ႈႁေႃၶမ်းၸဝ်ႈၶုၼ်ၾၢင်ၶမ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇႁိမ်းမႄႈၼမ်ႉၵႄးမၢဝ်း။ ၼႂ်းႁၢင်ႈၼႂ်းႁေႃၼႆႉ ပႃးၵၼ်တူင်ႉတိုၼ်ႇ တဵၼ်ႈသၢၼ်ႈၵၼ်ယူႇ။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇဝႃႈ -...

ၸုမ်းၵပ်းသၢၼ်လွင်ႈၼၢင်းယိင်းတႆး “သွၼ်း”

ၽွင်းမိူဝ်ႈပီ 1996-1998 ၼၼ့်တပ့်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁေႃႈလိုပ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼပ့် 300,000 ပၢႆၵေႃႉ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈမွၵ်ႈ 1,400 ဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းၵၢင်သေဢမ်ႇၵႃး ၼင်ႇႁိုဝ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈယၢၼ်ႈၵူဝ်ၼၼ့် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈသိုၵ်းပေႉၵိၼ်ႁုၵ်းႁၢႆႉ၊ ၶႃႈႁႅမ်ၵူၼ်း...

ဝၼ်းၽူႈႁတ်းငၢၼ်တႆး ၶွပ်ႈႁွပ်ႈ 71 ပီ ၸဝ်ႈၸၢမ်ႇထုၼ်း (ၸဝ်ႈၾႃႉမိူင်းပွၼ်)

ၽူႈႁတ်းငၢၼ်ၸိုင်ႈတႆး ၵျူႊလၢႆႊလိူၼ်ၽူႈႁတ်းငၢၼ် ပိူဝ်ႈပူတ်းဢႅၵ်ႇၵၢၼ်ၵွၼ်းၶေႃ ၸဝ်ႈၽွင်းႁေႃဝဵင်းမိူင်းပွၼ် ဢွၼ်ႁူဝ်တႆးဢွၵ်ႇၼမ်းၼႃႈ ထုၵ်ႇၶႃႈယိုဝ်းတင်းဢွင်ႇသၢၼ်း ၽွင်းဝၢင်းၽႅၼ်ဢုပ်ႇဢၢၼ်းသၢင်ႈ ပုၼ်ႈပၢင်ႈတႃႇမိူင်းၵွၼ်းၶေႃ လႆႈပိုၼ်ႉပွႆႇႁေႃဝၢင်းၽႃႈ ၶႃႈဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်းသေလၢႆ ဢွင်ႇသၢၼ်းတၢႆ 19 ဝၼ်း ၸဝ်ႈယင်းတၼ်းထိုင်ႁူင်းယႃ 20 ဝၼ်းၸီႉဝိတ်းႁႃတဵင်ႈ ၸဝ်ႈၸင်ႇသဵင်ႈမုၼ်ၼွၼ်းၽႄး တႃႇပွင်မႄးဝၢၼ်ႈမိူင်းမႂ်ႇ ၾင်ၸႂ်သႂ်ႇၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸိူင်ႉၵၢတ်ႈၽိတ်းၽၢတ်ႈယိူင်းမၢႆ ပိုၼ်ႉသၢႆၸႂ်တႃႇဝၢၼ်ႈမိူင်း ၵွပ်ႈပိူၼ်ႈလဵၼ်ႈၸိူင်းတေႃႇႁဝ်း ယုၵ်ႉယွင်ႈငဝ်းမုၼ်ၸူဝ်ႈပၢၼ် ၽူႈႁတ်းငၢၼ်ၸိုင်ႈတႆး...

ၸဝ်ႈၵွၼ်းၸိူင်း – တပ်ႉသိုၵ်းၽွမ်ႉႁူမ်ႈလုၵ်ႉၾိုၼ်ႉ(ၸိုင်ႈတႆး) 11 ၵျူႊလၢႆႊ 1991

ၸဝ်ႈၵွၼ်းၸိူင်း ၻီႊမူဝ်ႊၶရေႊသီႊၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၶၢၼ်ၵၢဝ်ႇလၢတ်ႈႁဵၵ်ႈႁၢၼ် လၵ်းၼမ်းၵၢၼ်ၼႅၼ်ႈၵႅၼ်ႇ ပၢဝ်ႇသႅၼ်ႇၵၢၼ်ႁူမ်ႈႁွမ်း ႁွမ်တွမ်းၶွတ်ႇမၼ်ႈၵိုၵ်း ၵၢၼ်တိုၵ်းဢဝ်ၶိုၼ်းမိူင်း တၵ်းဢမ်ႇၵိူင်းၶႂႆႇပိူင်ႈ ႁုမ်ယိူင်ႈၶွႆၵႂၢမ်းၶူမ်း ၸူမ်းသူင်မိုတ်ႈဝၢၼ်ႁူ တမ်းပိူင်သိူဝ်ႇပူပိုၼ်ႉ ၾိုၼ်ႉသၢႆႇသၢင်ထတ်းထီႇ ၻီႊမူဝ်ႊၶရေႊသီႊၵူၼ်းမိူင်း ဢဝ်ၶိူဝ်းၵိူင်းလူမ်ႉပိၼ်ႈ မိူင်းၶိၼ်ႈၶွင်တႆးႁၢႆ ယဵၼ်းၵၢႆပဵၼ်ၶွင်လူင် ယူႇတႂ်ႈပူင်ၵႂၢမ်းသင်ႇ မိူၼ်ၼင်ႇၶိူဝ်းပုတ်းႁၢၵ်ႈ ပဵၼ်သၢၵ်ႈၻီႊမူဝ်ႊၶရေႊသီႊ ၽႂ်သမ်ႉၶီႇၸိၵ်းၸွမ် ႁူမ်ႈတုမ်ၵႅၵ်းပွမ်ႁၢင်ႉ ဢမ်ႇငၢင်ႉဢွၵ်ႇၵၼ်လႆႈ ႁိုၼ်ႇတုၵ်းမႆႈသဵင်ၶႅဝ်း ၵၢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ သၢင်ႈၸၢတ်ႈတၵ်းႁူမ်ႈႁႅင်း ၸင်ႇပႅင်းၵႅတ်ႇလႆႈၶိူဝ်း ပေႃးၵုမ်ႇၸိူဝ်းၵဝ်မႂ်း ယိုတ်ႈယႂ်းယိင်ႈၸဵဝ်းၵွႆ...

ပိုၼ်းတူဝ်ၵႅပ်ႈ ၶူးမေႃယႃလူင် လုင်းပႃႉၺၢၼ်ႇ

ၸိုဝ်ႈ       လုင်းပႃႉၺၢၼ်ႇ ၸိုဝ်ႈပေႃႈ  လုင်းၼူႉ။ ၸိုဝ်ႈမႄႈ   ပႃႈၼၢင်းၶမ်းၶႅၵ်ႇ။ ၵိူတ်ႇမိူဝ်ႈ   01/03/1907 ။ တီႈၵိူတ်ႇ    ဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ၸိုဝ်ႈမေးၼၢင်း ၸဝ်ႈဝၼ်ႇၼၺၢၼ်ႇ။ ပီႈၼွင်ႉႁူမ်ႈတွင်ႉ တင်းမူတ်းမီး...

6 ပီပၼ်ႇႁွပ်ႈ ၶွပ်ႈမၢႆတွင်းဝၼ်းသႅင်ၸိုၼ်ႈ

ၸဵမ်ၽွင်းဝၢႆးယၢၼ်ၽၢတ်ႇ ပႆႇတွၼ်ႉၶၢတ်ႇၸႂ်ပႅၼ်း ယိင်ႈၶႅၼ်းၶုၵ်းၸႂ်ၶွပ်ႈ ႁွပ်ႈ 6 ၵၢင်လိူၼ်ၵဝ်ႈ ယၢင်ႈၶဝ်ႈ 15 ၵၢင်ၼႂ် ၾႃႉသႂ်ပၢင်ႇၸႅင်ႈလီ ထူၼ်ႈပီၶွပ်ႈ 59 ဢႃယုၸဝ်ႈၽွင်းႁိူင်း ၵၢၼ်မိူင်းၵေႃႈႁူႉလႅၼ်ႇ ၶႅၼ်ႇတင်းၵၢၼ်လိၵ်ႈလၢႆး ပၢႆးမွၼ်းၵေႃႈသုတ်းယွတ်ႈ တွႆႇႁွၵ်ႈပူၵ်းတိုၼ်ႇၶၢဝ်ႇ ၽၢဝ်ႇပိုၼ်လွင်ႈမိူင်းတႆး ၶိုတ်းဝႆးတၼ်းပၢႆးတိုၵ်း ၵၢၼ်သိုၵ်းၵေႃႈၽၢၼ်ႇမႃး ႁူမ်ႈပႃးလၢႆတွၼ်ႈတီႈ ပၢၼ်မွၵ်ႇတိုၵ်ႉၵီႈႁွမ်...

ၶုၵ်းထူပ်း ၸဝ်ႈၸၢင်ႉ ယွင်ႁူၺ်ႈ

24 ၵျူႊလၢႆႊ 17 ထိုင်ၶွပ်ႈ ႁွပ်ႈတဵမ် 13 ပီၸဝ်ႈမိူဝ်းယၢၼ် ၽွၼ်းၵၢၼ်ဢၼ်ၸဝ်ႈသၢင်ႈႁဵတ်းမႃး ႁဝ်းႁႃးႁုၼ်ႈသႅၼ်းပႃႈလင် ယင်းတိုၵ်ႉတွင်းယမ် မုၼ်ၵုၼ်းၸဝ်ႈလိူဝ်တွၼ်း ၽွင်းႁဝ်းၶၢတ်ႇတီႈမုင်းသွၼ်းႁူမ်ႈၵုမ်းႁူဝ် ပိူၼ်ႈႁိုဝ်ၶႂ်ႈမႃးၵူဝ်တႆးယွႆႈလၢႆၸုမ်း မူတ်းသဵင်ႈလုမ်းလုမ်းတိုဝ်ႉတၢင်းပူၼ်ႉပႅတ်ႈၽိတ်းၽူၼ် မိူင်းဢူၼ်ယိင်ႈယိုၼ်းယၢဝ်း ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီသၢဝ်းဢိတ်းၶွပ်ႈပေႃးထိုင် ႁဝ်းတိုၵ်ႉမုင်ႈမိုင်ယူႇၶၢင်ႈႁိမ်းတၢင်း ယင်းပႆႇထိုင်တီႈဢၢင်ႈဢၢၼ်းယွတ်ႈယိူင်းမၢႆ တိုၵ်ႉမုင်ႈယင်းၵႆ ႁိမ်းၽိတ်ႇလႅၼ်လၢင်းလၢင်း ယွၼ်ႉလွင်ႈသဵၼ်ႈသၢႆတၢင်းၶႂၢင်ၵိတ်ႇၶွင်ႈ...

20 ၵျူႊလၢႆႊ မၢႆတွင်းဝၼ်းၽူႈႁတ်းငၢၼ်ၸိုင်ႈတႆး

ဝၼ်းတီႈ 20 ၵျူႊလၢႆႊတႆးသဝ်ႈယိၼ်းမွင် ယွၼ်ႉၽူႈၶဵၼ်ပွင်ႁၢႆႉဢွင်ႇသၢၼ်း ပၢၼ်းပၢႆႉပႃးတႆး လပ်းၾႆးၶေႃႈၵိၼ်ၵႅၼ်ႇဢဝ်ၸိုင်ႈၵွၼ်းၶေႃ ၽွင်းတိုၵ်ႉၵုမ်ၵေႃတမ်းႁၢင်ႈၽႅၼ်ဝၢင်း ပိူဝ်ႈၼပ်ႉယၢင်ႈၶပ်ႉမၢႆသဵၼ်ႈတၢင်းႁူမ်ႈမိူင်းၸူဝ်ႈၶၢဝ်းၼ် တိုတ်ႉၸၼ်ၶဵၼ်ႇတႅမ်ႈၽႅၼ်ၸူဝ်ႈယၢမ်းဝႆႉသိပ်းပီ ပေႃးဢမ်ႇလီၸင်ႇၶိုၼ်းယၢၼ်ၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇ မိူၼ်ထွၵ်ႇၼမ်ႉႁၢႆၸိုမ်းၶဝ်ႈၼႂ်းၵႄႈၵၢင်သၢႆး ဝၢႆးၸဝ်ႈၶဝ်သဵင်ႈသုတ်းမုၼ် ၼေႇဝိၼ်းယိုတ်းဢမ်းၼၢၸ်ႈၶိၼ်ႁဵတ်းၶုၼ်ႁုပ်ႈဢဝ်မင်း ယႃႉသိၵ်ႇလိၵ်ႈၵိၼ်ၵႅၼ်ႇဢၼ်ပဵၼ်တီႈမၢႆယိူင်း ႁူမ်ႈဝႃႈထုၵ်ႇယိုဝ်းၶႃႈတၢႆပႅတ်ႈပဵၼ်သိူင်းတင်းၸိူဝ်း ၵိူဝ်းလပ်းမွတ်ႇမူၺ်ႉသဵင်ႈမူတ်းႁၢႆ ပႅတ်ႇၸဝ်ႈတၢႆထင်တီႈၵေႃႈယင်းၵိုတ်း ၸဝ်ႈၸၢမ်ႇထုၼ်းတၼ်းၶိုတ်းၶဝ်ႈႁူင်းယႃ ဢမ်ႇၸၢင်ႈလၢတ်ႈၸႃၶေႃႈသင်ႇပွၼ်ႈပၼ်ၵႂၢမ်း ထိုင်ယၢမ်းတဵင်ႈဝၼ်းတီႈ 20 ငၢႆးၶွပ်ႈထိုင်ၶၢဝ်းဝၼ်းၼႆႉၸဝ်ႈၸင်ႇလႆႈၼွၼ်းၽႄး ပဵၼ်ဝၼ်းဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းတႆးတူဝ်ႈၸွတ်ႇၸေး ၸမ်ၸမ်သွင်လၢၼ်ႉလႆႈတူၵ်းၼမ်ႉတႃ ၵႃရဝၵူမ်ႈၼပ်ႉယမ်ၽူႈႁတ်းငၢၼ်ၸိုင်ႈတႆး ၸဝ်ႈၸၢမ်ႇထုၼ်း(ၸဝ်ႈၾႃႉမိူင်းပွၼ်)ယႂ်ႇၼမ်ၶႃႈယဝ်ႉ

ၸၢႆးလဝ်ပိူင်း(ၽူႈႁွင်ႉၽဵင်းၵႂၢမ်းၸိုဝ်ႈသဵင်လိုဝ်းလင်)

ပိုၼ်းၵႅပ်ႈ – ၸၢႆးလၢဝ်ပိူင်း (ၸဝ်ႈပၢႆးမွၼ်း ၽဵင်းၵႂၢမ်းတႆး) ၸိုဝ်ႈ – ၸၢႆးလၢဝ်ပိူင်း ၸိုဝ်ႈမိူဝ်ႈလဵၵ်ႉ – ၸၢႆးလမွင်ႇ + ၼၢႆးပၢၼ်ႉလူင် ပီၵိူတ်ႇ – 1954 တီႈၵိူတ်ႇ –...

ၸဝ်ႈလုင်းသုရၽူလ်း 6 ၵျူႊလၢႆႊ 2016

ၸဝ်ႈလုင်းသုရၽူလ်း မိူဝ်ႈၵူၼ်းမိူင်းတုၵ်ႉယၢၵ်ႈ ၵူႈၽၢၵ်ႈထုၵ်ႇပူၼ်ႉပႅၼ် ၶႄႇၽိူၵ်ႇမႅၼ်လီၸၢၼ်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈထႅင်ႈတၢင်းတဵၵ်း ၶီႇၼဵၵ်းၵၼ်မႄႇၵႂၢင်ႈ ၸင်ႇယၢင်ႈသူၼ်ႈႁွႆးတၢမ် ႁၢပ်ႇႁၢမ်ၵၢၼ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း တႃႇမိူင်းၵွၼ်းၶေႃမႃး တိတ်းၸွမ်းၸဝ်ႈငႃးၶမ်း ပႃးၼမ်းၶဝ်ႈမိူင်းလၢဝ်း ႁႃတၢဝ်းတီႈၸွႆႈထႅမ် ၵႅမ်တူဝ်ႁွႆႈတိတ်းၸဝ်ႈ ၶိုၼ်းၶဝ်ႈပိုင်ႈမိူင်းထႆး လိူၵ်ႈတီႈသိုၵ်းတႆးထင် သၢင်ႈပၵ်းၾင်ငဝ်ႈငုၼ်း ႁုၼ်ႈမုၼ်းႁူၺ်ႈၼမ်ႉၶုၼ်ႇ လႆႈသုၼ်ႇၾၢႆႇၵပ်းသၢၼ် တၢင်းထႆးၵၢၼ်ဢုပ်ႇၶဝ်ႈ ဝၢႆးသဵင်ႈၸဝ်ႈငႃးၶမ်း ၶိုၼ်းမိူဝ်းတမ်းတူဝ်ၸွမ်း ႁွမ်းၶုၼ်မိၼ်ႉမိူင်းလႃး ပဵၼ်ပႃးၾၢႆႇဢုပ်ႇႁူၺ်း ဢူၺ်းၶွမ်ႊမိဝ်ႊၼိတ်ႉလႅင် လၵ်းၼမ်းၶႅင်လိမ်ႇၽၢႆႉ ၶိုၼ်းယၢႆႉၶဝ်ႈၼႂ်းမိူင်း ဢုပ်ႇလၢတ်ႈပိူင်းၼႄတၢင်း ၸၢႆးၼၢင်းတႆးထဝ်ႈၼုမ်ႇ...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း