Thursday, September 19, 2019
Home ပိုၼ်း

ပိုၼ်း

ဝဵင်းပၢင်လူင် “ဝဵင်းၼၢင်းၵိၼ်ပူ”

ဝဵင်းပၢင်လူင်ၼႆႉ ပဵၼ်ဝဵင်းဢၼ်ၵတ်းၸိုၼ်ႈယဵၼ်လီ၊ လီယူႇသၢင်ႈသဝ်းၵိၼ်ထင်၊ လီမိုတ်ႈၼမ်ႉတီႈၵိၼ် လိၼ်တီႈယူႇ၊ ပဵၼ်ဝဵင်းဢၼ်မီးသၽႃႇဝႁၢင်ႈလီ၊ ပဵၼ်မိူင်းၼမ်ႉလိၼ်ႁိၼ်ၽႃမီးငႂ်ႈမီးၶွၼ်ႇ၊ မၢၵ်ႇၶဝ်ႈတဝ်ႈၼမ်ႉလိူင်ႇမၢၵ်ႈ ဝဵင်းၼိုင်ႈယဝ်ႉ။ ပဵၼ်ဝဵင်းမီးၸိုဝ်ႈတၢင်ႇဢၼ်ထႅင်ႈဝႃႈ “ဝဵင်းၼၢင်းၵိၼ်ပူ”၊ “ဝဵင်းလၵ်းသဝ်ႁိၼ်” ၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။ ဝဵင်းပၢင်လူင်ၼႆႉ သုင်လိူဝ်ၼႃႈၼမ်ႉပၢင်ႇလၢႆႇ...

သိူၵ်ႈပိုၼ်း ၸဝ်ႈၵၢင်းသိူဝ် (ၶသ. 1787-1882)

ၸိုဝ်ႈ ၸဝ်ႈၵၢင်းသိူဝ် (ၶသ. 1787-1882) ။ ၸိုဝ်ႈမိူဝ်ႈလဵၵ်ႉ ၸၢႆးလၢႆးသႂ်၊ ၸိုဝ်ႈမုၼ်ၸဝ်ႈ- ၸဝ်ႈသုမၼ ။ ပေႃႈၸိုဝ်ႈ ပူႇလွႆ။ မႄႈၸိုဝ်ႈ ၼၢႆးသၢင်ႇ။ ၵိူတ်ႇ ၵေႃးၸႃႇ ပီ1149 ၊...

တပ်ႉသိုၵ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယၢင်းလႅင်

ၵၼ်တရဝတီႇ ၸႄႈမိူင်းယၢင်းလႅင် ႁိုဝ် ၸႄႈမိူင်းၵယႃး ဢၼ်ယိုၼ်တူဝ်ႇၵဝ်ႇဝႃႈ ထုင်ႉၼၢင်းလွႆငိုၼ်း ၼႆႉ မီးၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ တွၼ်ႈတၢင်းဢွၵ်ႇ။ မီးၾၢႆႇၸၢၼ်းမိူင်းတႆး ၊ ၾၢႆႇဢွၵ်ႇမိူင်းယၢင်းလႅင်သမ်ႉ မီးမိူင်းထႆး ၊...

ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ

ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ ပဵၼ်ဝဵင်းလူင်ငဝ်ႈမိူင်းၸိုင်ႈတႆးဝဵင်းၼိုင်ႈ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ပဵၼ်ဝဵင်းဢၼ်မီး ပိုၼ်းၵိုၵ်းပိုၼ်းမႃး ၸဵမ်မိူဝ်ႈမိုၼ်ႉသိုၼ်းၵွၼ်ႇသေ ၸင်ႇလႆႈၸိုဝ်ႈႁွင်ႉႁဵၵ်ႈဝႃႈ “လႃႈသဵဝ်ႈ”။ ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈၼႆႉ ဢဝ်ၵၢ ၼ်ၽွင်းငမ်း (လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ) ယၢမ်းမိူဝ်ႈလဵဝ်ဝႃႈ ပဵၼ်ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ...

ပိူင်ပဵၼ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်းၼႂ်းလုၵ်ႈလိူၼ်ဢေႃႊၵတ်ႊသ်

12/08/1924 ၶူးမေႃလိၵ်ႈလႄႈ ၸဝ်ႈပိုၼ်ႉႁူႉ လုင်းတၢင်းၵႄး (ဝူင်းဝၼ်း) ၵိူတ်ႇတီႈၼမ်ႉၶမ်း။ 12/08/1931 ၸဝ်ႈၼၢင်းႁေႃၶမ်းထႆးၵိူတ်ႇ။ 01/08/1943 လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵျပၢၼ်ႇၽွင်းယၢမ်းသိုၵ်းလုမ်ႈၾႃႉပွၵ်ႈ 2 ပၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းၵွၼ်းၶေႃ၊ ၻွၵ်ႊတိူဝ်ႊၿႃႉမေႃႇပဵၼ်ၸွမ်ၸိုင်ႈ။ 1943 လိူၼ်ဢေႃႊၵတ်ႊသ် ယၢင်းလႅင် တႄႇငဝ်ႈၵၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ...

ၸဝ်ႈသိူဝ်ၶၢၼ်ႇၾႃႉ ၽူႈပွင်သၢင်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ

ၵၼ် (3) တွၼ်ႈ (သ) /သိုပ်ႇမႃးၽိုၼ်ပူၼ်ႉ (လိုၼ်းသုတ်း) တင်ႈတႄႇၼၼ်ႉမႃး လွင်ႈတႃႇႁၢင်ႈႁႅၼ်းသိုၵ်းၶိုၼ်ႈတိုၵ်းတီႈလႂ်ၵေႃႈ မၼ်းၸဝ်ႈဢမ်ႇဝႃႈယဝ်ႉ၊ ၽဝ်ႇၼၼ်ႉ ဢႃႇၼႃႇၸၢၵ်ႈမၼ်းၸဝ်ႈၵေႃႈ ၸွတ်ႇတူဝ်ႈၵႂႃႇၵူႈတီႈ၊ တွၼ်းသေဝႃႈၵိုတ်းမိူင်းတႆးလမ် (ပွတ်းႁွင်ႇ ဝႅတ်ႉၼၢမ်း)...

ဝၼ်းၽူႈႁတ်းႁၢၼ်ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မျႅၼ်ႇမႃႇ ၶွပ်ႈႁွပ်ႈ 72 ပီ (1947 – 2019)

ဝၼ်းၽူႈႁတ်းႁၢၼ်။ ဝၼ်းတီႈ 19 ၵျူႊလၢႆႊၼႆႉ ပဵၼ်ဝၼ်းၽူႈႁတ်းႁၢၼ်ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မျႅၼ်ႇမႃႇ။ ဢၼ်ႁူႉ ၸၵ်းၵၼ်ၼႂ်းၼၢမ်း- ဝၼ်းဢႃႇၸႃႇၼီႇ၊ Heroic person’s day (Martyr day)ၼၼ်ႉ။ မၼ်းပဵၼ်ဝၼ်းဢၼ်ၽူႈတၢင်တူဝ်တႆးလႄႈမၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းပဵၼ်ၽွင်းလူင်ၼႂ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ...

ဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ

ဝဵင်းၵဵင်းတုင်ၼႆႉ ပဵၼ်ဝဵင်းလူင်ၸိုင်ႈတႆးလုၵ်ႈၼိုင်ႈ ဢၼ်ပၵ်းတင်ႈယူႇ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ၊ ၸိုင်ႈမိူင်း ႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ။ ပီႈၼွင်ႉတႆးၶိုၼ်/လိုဝ်ႉ ဢွၵ်ႇသဵင်ဝႃႈ “ၸဵင်းတုင်”၊ ပႃလိ-ၶေမရတ်ႉထ၊ ၸိုဝ်ႈၼႂ်းပိုၼ်း-တုင်ၵပူးရီး။ ပဵၼ်ဝဵင်းဢၼ်သၽႃႇဝႁၢင်ႈလီ လီမုင်ႈလီယဵမ်ႈလီလွမ်လီတူၺ်း၊ မီးၼမ်ႉၼွင်တုင်ဝႆႉၵၢင်ဝဵင်း၊...

ဝၼ်းၶဝ်ႈဝႃႇသႃ (ၾိင်ႈတိုဝ်းသိလ်ထမ်းႁူမ်ႈၵၼ်သၢမ်လိူၼ်)

  ၼႂ်းပီ (2019) ၼႆႉ ဝၼ်းၶဝ်ႈဝႃႇသႃ(ၶဝ်ႈဝသ်ႉသႃ- ယူႇၼႂ်းၶၢဝ်းၾူၼ်းသၢမ်လိူၼ်) မႅၼ်ႈ ဝၼ်းဢင်ႊၵၢၼ်းတီႈ 16 လိူၼ်ၸူႊလၢႆႊ။ ပဵၼ်လိူၼ်ပႅတ်ႇမူၼ်းၾၢႆႇတႆး/ထႆး။ မိူဝ်ႈဢၼ် တၢင်း ၸိူဝ်းပဵၼ်တၵ်ႃႇသတ်ႉထႃးၶဝ်ႈဝတ်ႉတိုဝ်းသိလ် ႁဵတ်းၽႂ်ႁဵတ်းမၼ်းၵွႆး။...

တီႈပွင်ႇၸႅင်ႈ လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆပၢင်လူင် လႄႈ ၾႅတ်ႊၻရႄႊ

မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မႅၼ်ႇမႃႇၼႆႉ ပဵၼ်ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ပူၵ်းတင်ႈဝႆႉ ၸွမ်းလူၺ်ႈ လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆပၢင်လူင် ဢၼ်တူၵ်းလူင်းမိူဝ်ႈပီ 1947 လိူၼ်ၾႅပ်ႊၿိဝ်ႊရီႊ 12 ဝၼ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆပၢင်လူင်ၼႆႉ ပဵၼ်လိၵ်ႈၵိၼ်ႇၵႅၼ်ႇ ဢၼ်တႆး၊ ၶၢင်လႄႈၶျၢင်းၶဝ်...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း