Friday, August 14, 2020
Home ပိုၼ်း

ပိုၼ်း

လၢႆးလုၵ်ႉၾိုၼ်ႉ ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး 62 ပီတဵမ် [62th Tai Resistance Day]

ၵႂၢမ်းၼမ်း   ပိုၼ်ၶမ်း ၽယၵ်ႉဝူင်း။      ။ ပေႃးလၢတ်ႈလွင်ႈလၢႆးလုၵ်ႉၾိုၼ်ႉတႆးၼႆ တေႁၼ်ႁၢင်ႈၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်လၢႆးလုၵ်ႉၾိုၼ်ႉႁုၼ်ႈလႅၵ်ႈမႃးၼႂ်းတႃၵမ်းလဵဝ်။ ၸိူင်ႉၼင်ႇ - ၸဝ်ႈသိူဝ်ဝၢႆႇ (ၸဝ်ႈၸၢင်ႉ - လုၵ်ႈၸၢႆးၸဝ်ႈၶမ်းသိူၵ်ႈ၊ ၸဝ်ႈၾႃႉလူင်မိူင်းယွင်...

ဢုပ်ႇဢူဝ်းလွင်ႈငမ်းယဵၼ် 1963 ဢမ်ႇပဵၼ်ၵၢၼ် ၽူႈတၢင်တူဝ်တႆးပွၵ်ႈၶိုၼ်းၶဝ်ႈထိူၼ်ႇ

မိူဝ်ႈ 25/08/1963 ပဵၼ်ဝၼ်းဢၼ် ၽူႈတၢင်တူဝ်တႆးတင်းမၢၼ်ႈ ႁူပ်ႉဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ် တီႈဝဵင်းလူင်တႃႈၵုင်ႈ၊ ပိူဝ်ႈတႃႇၵိုတ်းသိုၵ်းၼႂ်းမိူင်းလႄႈ ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ႁႃတၢင်းၵႄႈလိတ်ႈၵႂႃႇ လူၺ်ႈလၢႆး ၵတ်းယဵၼ်။ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ဢမ်ႇပဵၼ်ၵၢၼ်၊ ဢမ်ႇယွမ်းႁပ်ႉၶေႃႈတုၵ်းယွၼ်း ၶေႃႈၼွင်ႇငိူၼ်ႈၶႆ...

ဝဵင်းမႂ်ႇဝၢၼ်ႈႁႆး

ဝဵင်းမႂ်ႇဝၢၼ်ႈႁႆး ၼႆႉ မီးၼႂ်းၵွၼ်ၵၢင်ၸိုင်ႈတႆး ၶဝ်ႈပႃးၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵေးသီး ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ်။ ပဵၼ် ၼႃႈ လိၼ်ဢၼ်ၵိုၵ်းပိုၼ်း လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ တွၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းၶိူဝ်းတႆး၊ ၵိုၵ်းၽႅၼ်ႇလိၼ်ၸိုင်ႈတႆး တီႈၼိုင်ႈ။ ဝၢၼ်ႈႁႆးၼႆႉ ပေႃးဢဝ်ပိူင်ၶွတ်ႇၽွတ်ႈ ဝၢၼ်ႈမိူင်း...

ABSDF လုၵ်ႉတီႈၽဝပဵၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်း ယဵၼ်းပဵၼ်သိုၵ်း ၵိုၵ်းၵၢၼ်မိူင်းမႃးထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်

ABSDF ၼႆႉပဵၼ်ၸုမ်းဢၼ်လုၵ်ႉတီႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းသေ ၵေႃႇတင်ႈပဵၼ်မႃး၊ တေႃႈလဵဝ်ၸိူဝ်းၶဝ်ဢႃႇယုၵေႃႈယႂ်ႇမႃး၊ ပေႃးၼပ်ႉသွၼ်ႇဢႃႇယုလႄႈတူဝ်ထူပ်းၶဝ် တေလႆႈဝႃႈၶဝ်ပဵၼ်မေႃသွၼ်ၵေႃႈဝႃႈလႆႈယူႇ။ ယွၼ်ႉဝႃႈၵေႃႇတင်ႈ မႃးၵေႃႈ မီး 30 ပီပၢႆယဝ်ႉ။ တႅဝ်းႁူမ်ႈၻီႊမွၵ်ႊၶရႅတ်ႊတိၵ်ႉလုၵ်ႈႁဵၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈပတ်းပိုၼ်ႉ (ABSDF) ၼႆႉ...

သိူၵ်ႈပိုၼ်း ၸဝ်ႈပၺ်ႇၺႃႇၽေႃးၵ (ၶသ 1892-1971)

ၸိုဝ်ႈမိူဝ်ႈလဵၵ်ႉ ၸၢႆးပၢၼ်းၸိင်ႇ။ ၸိုဝ်ႈပေႃႈ      ၽြႃးတၵ်ႉၵႃႇယွတ်ႈၶမ်း။ ၸိုဝ်ႈမႄႈ       ၽြႃးတၵ်ႉတႃႇၼၢႆးယွတ်ႈၶမ်း။ ပီၵိူတ်ႇ          ပီပုတ်ႉထ 2435...

လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ်လႄႈ ၵၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၵၼ်မႃးၸိူင်ႉႁိုဝ်?

မိူင်းၸိုင်ႈတႆး ႁူမ်ႈႁွမ်းဢဝ်လွတ်ႈလႅဝ်းၵွၼ်းၶေႃ ၸွမ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ၊ ႁူမ်ႈၵၼ်ၵေႃႇတင်ႈၸိုင်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် မႃးသေတႃႉ မိူဝ်ႈလဵဝ် ၶၢဝ်းလႆႈမႃးၶၢဝ်းတၢင်း 70 ပီပၢႆယဝ်ႉ၊ ဝၢၼ်ႈမိူင်းယင်းပႆႇမီးလွင်ႈၵတ်းယဵၼ်ၼိမ်သဝ်း။ ၵၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉတႆးၵေႃႈ မီးမႃးလၢႆသိုပ်ႇလၢႆပၢၼ်။ ၵွပ်ႈၼႆ မိူဝ်ႈၽွင်း 1957...

ပိုၼ်းၵႅပ်ႈ ၸဝ်ႈဝေႃးရၶႄႉ (ပီၵေႃးၸႃ 1251 -1304)

ၸိုဝ်ႈ ၸဝ်ႈဝေႃးရၶႄႉ ၸိုဝ်ႈမိူဝ်ႈလဵၵ်ႉ ၸၢႆးလႃႉၶိၼ်ႇ ၸိုဝ်ႈတၢင်ႇဢၼ် လုင်းၽူဝ်းၶိၼ်ႇ ပေႃႈၸိုဝ်ႈ လုင်းၽိတ်ႈ မႄႈၸိုဝ်ႈ ပႃႈၼၢင်းယဵၼ်ႇ ၵိူတ်ႇ ၵေႃးၸႃႇ ပီ 1251 လိူၼ် 12 မႂ်ႇ 8 ၶမ်ႈ...

ပႃႇတီႇမိူင်းမွၼ်းမႂ်ႇ ၼႂ်းၵၢၼ်မိူင်းၵၢၼ်သိုၵ်း တိုၵ်းတေႃးမႃးၸိူင်ႉႁိုဝ်?

ၵၢၼ်မိူင်းၵၢၼ်သိုၵ်းၵိုၵ်းပႃးၵၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉမႃးပၢၼ်သိုပ်ႇပၢၼ် ဢမ်ႇဝႃႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းလႂ်ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈၼႆႉ လႆႈထူပ်းမႃးၵူႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းယူႇ၊ မိူၼ်ၼင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းမွၼ်းၵေႃႈ လႆႈၸႂ်ႉလွၵ်းလၢႆးၵၢၼ်မိူင်းၵၢၼ်သိုၵ်းတိုၵ်းတေႃး လွင်ႈၶီႇၼဵၵ်းတဵၵ်းတဵင် ပေႉၵိၼ်လူလၢႆ ဢမ်ႇယွမ်းႁပ်ႉမၵ်းမၼ်ႈ။ ၼင်ႇႁိုဝ်တေပူၼ်ႉၸၢတ်ႈပၢၼ်ပဵၼ်ၶီႈၶႃႈ ဢၼ်ပိူၼ်ႈပေႉၵိၼ် ဢၢၼ်းဢူမ်ဢိုၼ်ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းဝွတ်ႈဝၢႆးႁၢႆ ယဵၼ်းပဵၼ်ၵူၼ်းၶိူဝ်းဝႃႇတႃႉယႂ်ႇ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ လႆႈတေႃႇသူႈမႃး၊...

ၽူႈတႅမ်ႈႁွင်ႉဢွၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်း ၵႂၢမ်း/တုင်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ပဵၼ်ၽႂ်/တႄႇမႃးမိူဝ်ႈလႂ်

ပေႃးဝႃႈ တုင်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆး ႁိုဝ် ၸွမ်ပိဝ်တႆး လိူင်ၶဵဝ်လႅင်ၼႂ်းၵၢင် မီးဝူင်းလိူၼ် တင်း ၽဵင်းၵႂၢမ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆး “ၶိူဝ်းႁဝ်းၶိူဝ်းရႃႇၸႃႇ” ၼႆ ၵမ်ႈၼမ် တေႁူႉဝႃႈ တႄႇမၵ်းမၼ်ႈ ၸႂ်ႉတိုဝ်း...

Dr.ၸၢႆးၶမ်းလဵၵ်း ႁဵတ်းႁိုဝ်တႄႇတႅမ်ႈမႃး ၽဵင်းၵႂၢမ်း “ႁႂ်ႈမီးၸႂ်ႁၵ်ႉၶိူဝ်း”

ဝၼ်းတီႈ 24/4/2019 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၶုၵ်းထူပ်း ဝၼ်းၵေႃႇတင်ႈ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSA ၶွပ်ႈတဵမ် 55 ပီ။ တွၼ်ႈၵၢင်ၼႂ်ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ ၼႂ်းဝၢင်းႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸတ်ႈ ၽိုၵ်းသွၼ်ၵၢၼ်သိုၵ်း။...

ဝဵင်းပၢင်သၢင်း ႁိုဝ် ငဝ်ႈငုၼ်းဝႃႉ ဝဵင်းပၢင်ၶမ်း

ဝဵင်းပၢင်သၢင်း ၼႆႉ မီး ၸဵင်ႇၸၢၼ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇ ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ (ၾၢႆႇဢွၵ်ႇၶူင်း) ႁိမ်း 200 လၵ်း၊ ၶဝ်ႈပႃးၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ တွၼ်ႈၾၢႆႇဢွၵ်ႇၶူင်း၊ မိူဝ်ႈၵူႈပွၵ်ႈ ယူႇၼႂ်း ၸႄႈတွၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈသေတႃႉ...

ပိုၼ်းၶူးမေႃလိၵ်ႈတႆး ၸဝ်ႈၼေႃႇၶမ်း မိူင်းၵိုင်

ၸိုဝ်ႈ - ၸဝ်ႈၼေႃႇၶမ်း မိူင်းၵိုင် ၸိုဝ်ႈမိူဝ်ႈလဵၵ်ႉ - ၸၢႆးထုၼ်းလႃႉ ပေႃႈၸိုဝ်ႈ - ၶုၼ်သၢင်ႇပၺ်ႇၺႃႇ (ႁဵင်ပိင်ႇၺႃႇ) မႄႈၸိုဝ်ႈ - ၼၢင်းၶမ်းၶႃႇ ၵိူတ်ႇ - ၵေႃးၸႃႇ ပီ...

ၶၢဝ်ႇငၢဝ်းလၢၵ်ႇလၢႆး ပိူင်ပဵၼ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်း ၼႂ်းပီ 2019

ၶၢဝ်ႇငၢဝ်းလၢၵ်ႇလၢႆးၼႂ်းပီ 2019 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉမီးသင်လၢႆလၢႆ ။ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ  ၶူၼ်ႉသွၵ်ႈ ၸူၵ်းဢွၵ်ႇလွၼ်ႉမွၼ်း ၶိုၵ်ႉတွၼ်းၵမ်ႈၽွင်ႈ ၶိုၼ်းႁုပ်ႈႁၢႆးငၢၼ်းၼေပၼ်ဝႆႉ မီးၼင်ႇၼႆၶႃႈဢေႃႈ။ December 2018 ဝၼ်းတီႈ 23/12/2018 - သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၸိသင်ႇ...

ၸဝ်ႈၶုၼ်သႃႇ ၽူႈၼမ်းတပ်ႉသိုၵ်းမိူင်းတႆး(MTA) ဝၢင်းၶိူင်ႈ ၶွပ်ႈတဵမ် 24 ပီ

ၸဝ်ႈၶုၼ်သႃႇ ၽူႈၸိုဝ်ႈယႂ်ႇလိုဝ်းလင်လုမ်ႈၾႃႉ၊ ၵေႃႉဝႃႈၸႃႉမီး - ၵေႃႉဝႃႈလီမီး ၸိုဝ်ႈ ၶုၼ်သႃႇ ၸိုဝ်ႈတၢင်ႇဢၼ်  ၸၢႆးထုၼ်းသႃႇ၊ ၸၢင်းၶျီႇၾူ၊ ၸၼ်ၸၢင်ႈတရႃႇၵုၼ်ႊ၊ ဢူးထႅတ်ႉဢွင်ႇ ဝၼ်းလိူၼ်ပီၵိူတ်ႇ  17/02/1934 ဝၼ်းသဝ်(ပီမႃ) တီႈၵိူတ်ႇ ဝၢၼ်ႈၽႃၽိုင်ႈ၊ ဢိူင်ႇလွႆမေႃႇ၊ ၸႄႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း(မိူင်းယႆ)...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း