Monday, January 20, 2020
Home ပိုၼ်း

ပိုၼ်း

ၸဝ်ႈၾႃႉ မွပ်ႈဝၢင်းဢႃႇၼႃႇပၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝၢင်းပၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ

ၸွမ်းၼင်ႇၸဝ်ႈၾႃႉတင်းလၢႆဝူၼ်ႉဝႆႉ ၸဵမ်မိူဝ်ႈ 1946 ၼၼ်ႉဝႃႈ- ၶႂ်ႈပူၵ်းပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး ႁႂ်ႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမႂ်ႇသုင် ၶိုတ်းတၼ်းသၢႆငၢႆငဝ်းလၢႆးၵၢပ်ႈပၢၼ်လုမ်ႈၾႃႉ လႅၵ်ႈလၢႆႈၶိုတ်းၵၢပ်ႈမႃး ၼၼ်ႉၵေႃႈပိူင်ၼိုင်ႈ။ ၼင်ႇၾိင်ႈထုင်း မိူင်းလုမ်ႈၾႃႉၶဝ် တႄႇတီႈလွၵ်းပိူင် ဢၼ်ပႃးၸဝ်ႈၾႃႉလႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၽွမ်ႉႁူမ်ႈႁွမ်းဢွၼ်ႁူဝ်လူၺ်ႈၵၼ်သေ...

မေႃႇပၢင်ႁႆးၼမ်ႉတူႈ

ဝဵင်းၼမ်ႉတူႈၼႆႉ ၶဝ်ႈပႃးၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ပဵၼ်ဝဵင်းၵိုၵ်းပိုၼ်း ဢၼ်မီးမေႃႇႁႄႈ ဢွၵ်ႇ ငိုၼ်း ဢွၵ်ႇၽွႆႈ လႄႈ ၶူဝ်းႁႄႈတၢင်ႇပိူင် လၢႆလၢႆယၢင်ႇ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၸိုဝ်ႈယႂ်ႇလိုဝ်းႁူင်။ ၵွၼ်ႇပႆႇထိုင် သိုၵ်းလုမ်ႈၾႃႉပွၵ်ႈ...

ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD ႁဵတ်းႁိုဝ်ပဵၼ်မႃး၊ တႄႇမီးမႃးမိူဝ်ႈလႂ်?

ဝၼ်းတီႈ 26/10/2019 ၼႆႉ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်ဢၼ်ၸႂ်ႉၸိုဝ်ႈပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ဝႃႈ - ငဝ်ႈငုၼ်းတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး (Shan Nationalities League for Democracy – SNLD)...

ၶူးပူင်သွၼ်လူင် လုင်းၸၢႆးၾႃႈ ဢုပ်ႇၶႆႈ လွင်ႈပိုၼ်းတႆးယူၼ်းလႄႈ ဝဵင်းၸၢမ်ၵႃး

ၶေႃႈၵႂၢမ်းဢၼ်တေလၢတ်ႈမိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈဢဝ်ဢပုမ်ႇႁဵတ်းပိုၼ်း၊ ဢမ်ႇၸႂ်ႈဢဝ်ပိုၼ်းႁဵတ်းဢပုမ်ႇ၊ မၼ်းပဵၼ် လွင်ႈတၢင်းဢၼ်လႆႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းမႃး ၸူဝ်ႈယၢဝ်းၶၢဝ်းႁိုင်သေ လုၵ်ႉၸဵမ်မိူင်းတႃႈလီ ၶၢမ်ႈပႆထိုင် လူင်ႉလိၼ်ႉ ၽဝ်ႈသၢၼ်ႇ လုၵ်ႉတီႈမိူင်းမႅၼ်း ပႆထိုင်မိူင်းမၢဝ်း ပႆထိုင်မွၵ်ႇမႆႇ မိူင်းပၼ်ႇ။ လုၵ်ႉတီႈၵဵင်းသႅၼ်...

ၸၢႆးမဵဝ်း မိူင်းၼၢႆး ဢုပ်ႇ/တၢၼ်ႈၶႆႈၼႄ ၵဵဝ်ႇၵပ်းသႃသၼႃတႆးယူၼ်း

  ၵေႃလိၵ်ႈလႄႈ ၾိင်ႈငႄႈတႆး ပတ်းပိုၼ်ႉလႄႈ တင်းၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ ၾိင်ႈငႄႈတႆး ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်း ပၢင်ဢၢၼ်ႇၽိုၼ်လၢႆးတႆးယူၼ်း တီႈႁူင်းႁေႃၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 6/10/2019 ။ မီးၸဝ်ႈၽူႈ...

ဢွၵ်ႇဝႃႇယဝ်ႉ ၶမ်းဢိူၺ်!

ဝၼ်းတီႈ 13 လိူၼ် 10 ၵလႃး ပီ 2019 ၼႆႉပဵၼ်ဝၼ်းလိူၼ် 11 မူၼ်းတႆးလူင်လႄႈပဵၼ် လိူၼ် 12 မူၼ်းတႆးလိုဝ်ႉ တႆး...

ၶိူဝ်းတႆးလႅင်လႄႈ သိုၵ်းတႆးလႅင်

ပေႃးတူၵ်ႇၸိုဝ်ႈဝႃႈ တႆး ၊ ၵမ်ႈၼမ်တေ မိုတ်ႈသူပ်းသေ ထၢမ်ၵၼ်ဝႃႈ သူပဵၼ်တႆးသင်။ တႆး တီႈလႂ်။ ၶေႃႈၵႂၢမ်းတင်းယၢမ်ႈၼႆႉ ၽူႈႁၵ်ႉၸၢတ်ႈၵမ်ႈၼမ် ၶႂ်ႈၶိုင်ယႃႉပႅတ်ႈ ယွၼ်ႉဢမ်ႇၶႂ်ႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈတႆးတႅၵ်ႇၵၼ်ၵႂႃႇတိၵ်းတိၵ်း။...

ပိုၼ်းၶူးမေႃလိၵ်ႈတႆး “ၼၢင်းၶမ်းၵူႇ”

ၸိုဝ်ႈ            ၼၢင်းၶမ်းၵူႇ ၸိုဝ်ႈမိူဝ်ႈလဵၵ်ႉ  ၼၢင်းၶမ်းၵူႇ ပေႃႈၸိုဝ်ႈ       ၸဝ်ႈၵၢင်းသိူဝ် မႄႈၸိုဝ်ႈ       ...

ၼေႇဝိၼ်းယိုတ်းဢႃႇၼႃႇၸိုင်ႈမိူင်း ၵဵဝ်ႇၵၢၼ်မိူင်းဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉၸိူင်ႉႁိုဝ်? ၵွပ်ႈသင်?

1962 လိူၼ်မၢတ်ႊၶျ် 2 ဝၼ်း၊ ၵၢင်ၼႂ်မိူင်းၸမ်လႅင်းၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇသိုၵ်းလူင် ၸွမ်သိုၵ်းၼေႇဝိၼ်း ဢွၼ်ဢဝ်တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈႁုပ်ႈယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ/ ဢမ်းၼၢၸ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ပတ်းပိုၼ်ႉ။ တီႉၺွပ်းဢဝ် ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် ဢိၵ်ႇၸဝ်ႈၾႃႉတႆးတင်းၼမ်၊ မိူၼ်ပိူၼ်ႈၵျေႃးႁူၺ်းၵႅတ်ႇႁႅတ်ႉဝႅတ်ႉပၢႆးလိုပ်ႈၶင်ၵႆႇၶင်ၼူၵ်ႉ...

လုင်းၶုၼ်ၵျႃႇဢူး သဵင်ႈမုၼ်ၶွပ်ႈ 22 ပီ (1997 – 2019)

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 25/9/2019 ဢၼ်တေထိုင်ၼႆႉ ပဵၼ်ဝၼ်းဢၼ်လုင်းၶုၼ်ၵျႃႇဢူး ၽူႈၵေႃႇတင်ႈၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း ၸိုင်ႈတႆး (Shan Human Rights Foundation - SHRF) သဵင်ႈၵမ်သုတ်းမုၼ်မိူဝ်ႈတိုၵ်ႉႁၢပ်ႇပုၼ်ႈၽွၼ်းယူႇတီႈလႅၼ် လိၼ်ထႆးပွတ်းတၢင်းၵဵင်းမႆႇ...

သိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA ပဵၼ်ၽႂ် လုၵ်ႉလႂ်မႃး

ၸႄႈမိူင်းရၶႅင်ႇၼႆႉ မီးၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တွၼ်ႈတၢင်းတူၵ်း တိတ်းၸပ်းၾၢင်ႇၼမ်ႉပၢင်ႇလၢႆႇပင်းၵြႃး။ ႁူဝ်ၵူၼ်း ယူႇ သဝ်း မီး 3 လၢၼ်ႉပၢႆ ၊ ၸၢဝ်းရၶႅင်ႇ ၵမ်ႈၼမ်၊ တင်ႈတႄႇ...

ၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆးလႄႈ ႁူဝ်ပဝ်ႈပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD ၸဝ်ႈၶုၼ်ထုၼ်းဢူး

ၶွပ်ႈႁွပ်ႈထိုင်မႃး 11/9/2019 ပီၼႆႉ ဢႃႇယုၸူဝ်ႈၶူပ်ႇ ၸဝ်ႈၶုၼ်ထုၼ်းဢူး ႁူဝ်ပဝ်ႈ ငဝ်ႈငုၼ်းတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး (Shan Nationalities League for Democracy-SNLD) ႁိုဝ်...

လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆပၢင်လူင် 1947

တင်း 9 ၶေႃႈၼႆႉ ပဵၼ်ၶေႃႈလႆႈၸႂ် လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆပၢင်လူင် 1947 (1) လိူၵ်ႈတင်ႈၽူႈတၢင်တူဝ် မိူင်းတႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ၵႂႃႇပဵၼ်ၽွင်းလူင် ၼႂ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၸူဝ်ႈၶၢဝ်း မိူင်းမၢၼ်ႈ။ (2) ၽွင်းလူင်ၽူႈတၢင်တူဝ်(မိူင်းတႆး)ၼႆႉ လိူဝ်သေၵၢၼ်ၵႅတ်ႇၶႄလႄႈၵၢၼ်တိတ်းတေႃႇၼွၵ်ႈမိူင်း၊ ၵႂႃႇပဵၼ်ၽူႈမီးဢႃႇၼႃႇ/ဢမ်းၼၢၸ်ႈၼိူဝ်ၵၢၼ်ငၢၼ်း...

ပိုၼ်းၶူးမေႃလိၵ်ႈတႆး “ၸဝ်ႈၵေႃးလီႇ”

ၸိုဝ်ႈ - ၸဝ်ႈၵေႃးလီႇ မိူင်းပၼ်ႇ ၸိုဝ်ႈမိူဝ်ႈလဵၵ်ႉ - ၸၢႆးၵႃၶမ်း၊ ၸၢႆးလဵၵ်ႉ (ၸိုဝ်ႈမုၼ်ၸဝ်ႈ- ၸဝ်ႈၵေႃးလိယ) ပေႃႈၸိုဝ်ႈ - လုင်းၵျွင်းၼုမ်ႇ မႄႈၸိုဝ်ႈ - ပႃႈၵျွင်းသႅင် ၵိူတ်ႇ -...

ဝဵင်းပၢင်လူင် “ဝဵင်းၼၢင်းၵိၼ်ပူ”

ဝဵင်းပၢင်လူင်ၼႆႉ ပဵၼ်ဝဵင်းဢၼ်ၵတ်းၸိုၼ်ႈယဵၼ်လီ၊ လီယူႇသၢင်ႈသဝ်းၵိၼ်ထင်၊ လီမိုတ်ႈၼမ်ႉတီႈၵိၼ် လိၼ်တီႈယူႇ၊ ပဵၼ်ဝဵင်းဢၼ်မီးသၽႃႇဝႁၢင်ႈလီ၊ ပဵၼ်မိူင်းၼမ်ႉလိၼ်ႁိၼ်ၽႃမီးငႂ်ႈမီးၶွၼ်ႇ၊ မၢၵ်ႇၶဝ်ႈတဝ်ႈၼမ်ႉလိူင်ႇမၢၵ်ႈ ဝဵင်းၼိုင်ႈယဝ်ႉ။ ပဵၼ်ဝဵင်းမီးၸိုဝ်ႈတၢင်ႇဢၼ်ထႅင်ႈဝႃႈ “ဝဵင်းၼၢင်းၵိၼ်ပူ”၊ “ဝဵင်းလၵ်းသဝ်ႁိၼ်” ၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။ ဝဵင်းပၢင်လူင်ၼႆႉ သုင်လိူဝ်ၼႃႈၼမ်ႉပၢင်ႇလၢႆႇ...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း