Monday, January 18, 2021

ၶေႃႈထတ်းသၢင်

ၵတိၵႂၢမ်းမၼ်ႈပၢင်လူင်ၼႆႉပဵၼ်ၶေႃႈၵႄႈၵၢၼ်မိူင်းတွၼ်ႈတႃႇမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်

မႂ်ႇသုင်ၵၼ်ၵူႈၵေႃႉၵူႈၵူၼ်းၶႃႈ တွၼ်ႈတႃႇဝူင်ႈၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈၶႂ်ႈမႃးဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်ၼႂ်းႁူဝ်ၶေႃႈဢၼ်ဝႃႈ  ၵတိၵႂၢမ်းမၼ်ႈပၢင်လူင်ၼႆႉပဵၼ်ၶေႃႈၵႄႈၵၢၼ်မိူင်းတွၼ်ႈတႃႇမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉၶႃႈဢေႃႈ။ ႁဵတ်းသင်လႄႈ...

ထႅမ်ႁႅင်းႁိုၼ်ႇလုၵ်ႉ ၵွပ်ႇၵူႈသုၼ်ႇလႆႈ

မႂ်ႇသုင်ၵၼ်ၵူႈၵေႃႉၵူႈၵူၼ်းၶႃႈ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈပီႈၼွင်ႉၵျွၵ်ႉမႄးၶဝ်  ဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ်ပူၼ်ႉမႃးဝူင်ႈဝၢင်ႈၼႆႉသေယဝ်ႉ ယူႇတီႈၼႂ်းပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းတင်းသဵင်ႈၵေႃႈ ဢွၼ်ၵၼ် ၸႂ်ၶိုၼ်ႈၸႂ်ယႂ်ႇၵူၺ်းသေဢမ်ႇၵႃး ၽိူဝ်ႇငိၼ်းမႃးဝႃႈ ယူႇၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈယူႇၾၢႆႇတပ်ႉမတေႃႇတေဢဝ်လိူင်ႈ...

ပႃႇတီႇပၢႆးမိူင်းတႆး ၸွင်ႇတေဢွၼ်ႁူဝ်လႆႈ သၽႃးၽွင်းတႅၼ်းမိူင်းတႆးႁိုဝ်?

ၼႂ်းသွင်ဝၼ်းၼႆႉ ယူႇတီႈၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊ ၵေႃၵမ်ၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ ပျီႇထွင်ႇၸူႉယူၺ်းၵွၵ်ႉပွႆးၵေႃႇမတီႇၼၼ်ႉ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇမႃးဝႃႈ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020 ၼႆႉ တေၸတ်းႁဵတ်းၼႂ်းလိူၼ်ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊၿိူဝ်ႊ ဝၼ်းတီႈ 8...

ပၢႆးယူႇလီ ပဵၼ်ၸုၵ်ႈလၢပ်ႈယႂ်ႇလူင် တႃႇၸၢတ်ႈပၢၼ်ၵူၼ်း

ၵႂၢမ်းထမ်းပုတ်ႉထၶမ်းၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ မီးဝႆႉဝႃႈ- ဢရေႃးၵယႃ ပရမႃ လႃၽႃ “လွင်ႈဢမ်ႇမီးတၢင်းပဵၼ် ရေႃးၵႃႇၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၸုၵ်ႈလၢပ်ႈဢၼ်ယႂ်ႇလူင်”- ၼႆယဝ်ႉ။ လိူဝ်သေၼၼ်ႉ ၵႂၢမ်းၵပ်းထုၵ်ႇတႆးၵေႃႈ မီးဝႆႉဝႃႈ ဢမ်ႇမီးငိုၼ်းဢမ်ႇၶီ ပေႃးယူႇလီႁႃလႆႈ။...

ဝၢႆးပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020 ၸွင်ႇပႃႇတီႇ NLD တေသိုပ်ႇပဵၼ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈလႆႈႁိုဝ်?

ဝူင်ႈပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈလႆႈဢုပ်ႇၸွမ်းၵၼ်ဝႃႈ ပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈ ၸွင်ႇတေပဵၼ်မႃးလႆႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၼႆၼၼ်ႉ ယဝ်ႉၵႂႃႇယဝ်ႉ။ တွၼ်ႈတႃႇဝူင်ႈၼႆႉတႄႉ ႁဝ်းၶႃႈၶႂ်ႈဢုပ်ႇၸွမ်းႁူဝ်ၶေႃႈဢၼ်ဝႃႈ ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်းဢၼ်ပဵၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ယူႇဝႆႉဝၼ်းမိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ ဝၢႆးသေ 2020 မႃး ၸွင်ႇၶဝ်တေသိုပ်ႇပဵၼ်...

ၼမ်ႉဢမ်ႇလိူဝ်ၾၢႆ ၵႂၢႆးဢမ်ႇလိူဝ်ဢႅၵ်ႇ ၽဝႃႉလုင်းႁဵင် မိူင်းၼၢႆး

ၵူၼ်းမိူင်းတႆးၼႆႉ မၢင်ပွၵ်ႈမၢင်လႂ်မိူၼ် မၢၵ်ႇမူႉၵႄႈႁိပ်ႇ၊ ၶေႃးၵႆႇတႃႈၼိူဝ်ၶဵင်ၽၵ်ႉၼိူဝ်ႉ။ ပေႃးၽူႈမီးဢႃႇၼႃႇၶဝ် ပူင်သင်ႇမႃး ၵႃႈလႆႈႁဵတ်းၸွမ်း၊ ဢေႃႈၸဝ်ႈဢေႃႈၶႃႈ၊ ဢမ်ႇၸၢင်ႈတွပ်ႇၸၢင်ႈထဵင်၊ ဢမ်ႇၽွင်းလိူဝ်လႆႈ၊ ပဵၼ်လၢႆး ၼမ်ႉဢမ်ႇလိူဝ်ၾၢႆ ၵႂၢႆးဢမ်ႇလိူဝ်ဢႅၵ်ႇ။ ပေႃးပဵၼ်ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် မိူၼ်ၼင်ႇၽူႈၵွၼ်းဝၢၼ်ႈ...
ၶူးႁိုၼ်း ၵႃယၢင်း မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း

ၵႃႈၸူဝ်ႈၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇတိုၵ်ႉပဵၼ်ၶုၼ်ယူႇ ၵူႈၸၢဝ်းၶိူဝ်း ဢမ်ႇၸၢင်ႈမုင်ႈမွင်း သုၼ်ႇလႆႈၽဵင်ႇပဵင်း

ၼႂ်းဝူင်ႈဝၢင်ႈၶၢဝ်းၶိဝ်းၼႆႉ ယူႇတီႈပႃႇတီႇမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၶိူင်ႇၵိုမ်းမုၼ်းလႅင်း ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ ပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈ မီးၵႂၢမ်းၾၢၵ်ႇထိုင်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းဝႃႈ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၵူႈလွင်ႈလွင်ႈပီ 2020 ၼႆႉ ပေႃးဝႃႈပႃႇတီႇၶဝ်ဢွင်ႇပေႉၵႂႃႇ ပဵၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမႃး တေမူၼ်ႉမႄးပၼ်မတ်ႉတႃ 261 ။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၸိူင်ႉၼႆလႄႈ ၸႄႈမိူင်းၽႂ်မၼ်းၼၼ်ႉ...

ႁဝ်းလီမေႃႁူႉၸၵ်းပိုၼ်း ၶိုၼ်းသၢင်ႈဝၼ်းသုၼ်ႇလႆႈ ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆး

ၼႂ်းဝၼ်းသွင်ဝၼ်းၼႆႉ ယူႇတီႈမိူင်းဢမေႊရိၵၼ်ႊ ႁဵတ်းလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇထိုင်ၸွတ်ႇတူဝ်ႈလုမ်ႈၾႃႉ ဝႃႈ ၸိုင်ႈမိူင်းၸိူင်ႉၼင်ႇမိူင်းၶႄႇလႄႈမိူင်းမၢၼ်ႈၼႆႉ တိုၵ်ႉမီးလွင်ႈႁိပ်ႇႁွမ်ႈတေႃႇၽႃႇသႃႇၵိူဝ်းယမ်၊ ၾၢႆႇသႃႇသၼႃႇ၊ ပႆႇမီးလွင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်း ပႃးၼႂ်းသဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈၸိုင်ႈမိူင်း ဢၼ်တဵၵ်းတဵင်ႁိပ်ႇႁွမ်ႈယူႇ ဝႃႈၼၼ်။ ၽိူဝ်ႇၼႆႉဢွၵ်ႇမႃး မီးၵႂၢမ်းထၢမ်မႃးဝႃႈ တၢမ်တူဝ်မၼ်းၼၼ်ႉလူး ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈသုၼ်ႇလႆႈ...
ၶူးႁိုၼ်း ၵႃယၢင်း မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း

ပၢင်ၵုမ်လူင်လွင်ႈငမ်းယဵၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၸတ်းမိူဝ်ႈလႂ်တေသၢင်ႇထုၵ်ႇ?

ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 1 လုၵ်ႈလိူၼ်ၵျုၼ်ႊပူၼ်ႉမႃး 2-3 ဝၼ်းၼႆႉ ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇသၢမ်ၸုမ်း တပ်ႉသိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA တပ်ႉသိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA လႄႈတပ်ႉသိုၵ်းလွႆ TNLA ၶဝ် ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈ...

ထိုင်ၶၢဝ်းတႆးႁဝ်းလူဝ်ႇၵိုတ်းၵၢၼ်ၼႄးၵၼ်

ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင်ၸဝ်ႈၵွၼ်းၸိူင်း (1926-1991) ၼႆႉ ပေႃးတႄႇႁွင်ႉပၢဝ်ႇလွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ မိူဝ်ႈ 1983 ၵေႃႈ တိုၵ်းသူၼ်းမႃးၵႂၢမ်းသွင်ၶေႃႈၸွမ်း။ “ယႃႇၼႄးၵၼ်။ ၽိူဝ်ႇၼႄးၵၼ်ၼၼ်ႉတႃႉမႄးၵၼ်။” မၼ်းၸဝ်ႈသပ်းလႅင်းဝႃႈ ပေႃးၼႄးၸၢင်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈၸင်းၵၼ်။ ယွၼ်ႉဝႃႈၽႂ်ၵေႃႈယဝ်ႉ ဢမ်ႇထုၵ်ႇၸႂ်လွင်ႈၼႄး။ ပေႃးၸင်းၵၼ်ၵေႃႈဢမ်ႇၽွမ်ႉၵၼ်လႆႈ။ ဢမ်ႇၽွမ်ႉၵၼ်လႆႈၵေႃႈ...

တႃႇတပ်ႉသိုၵ်းၸႂ်ႉၸၢႆႇႁူဝ်လၢၼ်ႉ ႁိမ်းသွင်သႅၼ် ပႅၼ်မိုဝ်းယွၼ်းတႃႇတိုၵ်းၽႂ်

ၼႂ်းပၢင်ၵုမ်တႅၼ်းၽွင်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ (ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်အစီးအ၀ေး)ၼၼ်ႉ ဢၼ်တိုၵ်ႉၸတ်းႁဵတ်းယူႇယၢမ်းမိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ မီးလွင်ႈလၢၵ်ႇလၢႆး 2-3 လွင်ႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ပေႃးလႆႈၶဝ်ႈႁူၶဝ်ႈၸႂ်ၸွမ်းၵေႃႈ ႁဝ်းၶႃႈလႆႈႁၼ်မႃး။ ဢၼ်ၼိုင်ႈၼႆႉ မၼ်းၵေႃႈတေပဵၼ်ဝႃႈ ပၢင်ၵုမ်တႅၼ်းၽွင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆႉ ယူႇတီႈၽူႈတႅၼ်းၽွင်း...

 သုၼ်ႇလႆႈလွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်းပဵၼ်ထမ်းလႄႈ သုၼ်ႇၸတ်းပွင်ႁင်းၶေႃ ဢၼ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းမုင်ႈမွင်း ပႆႇပဵၼ်လႆႈလႃးလႃး

လိူၼ်မေႊ ထူၼ်ႈ 21 ၼႆႉ ပဵၼ်ဝၼ်းဢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆးႁဝ်း ၶွပ်ႈတဵမ် 62 ပီယဝ်ႉ၊ ဢဝ်ၼႆႉၵႂႃႇၼႃႈ ၵၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆးႁဝ်းၶႃႈၼၼ်ႉ တေလႆႈ သိုပ်ႇယၢင်ႈၵႂႃႇၸိူင်ႉႁိုဝ်သေယဝ်ႉ ၽႅဝ်ထိုင်မႃးၶေႃႈဢဵၼ်းဢၢၼ်းမၼ်း...

ၵၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉလႄႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး

ဝၼ်းတီႈ 21 ၼႆႉ ပဵၼ်ဝၼ်း ၸဝ်ႈၼွႆႉသေႃးယၼ်ႇတ ဢႃယု 31 ပီ ဢွၼ်ႁူဝ် ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး 30 ၵေႃႉသေ တင်ႈ တပ်ႉသိုၵ်း...
ၶူးႁိုၼ်း ၵႃယၢင်း

တပ်ႉမတေႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵိုတ်းတိုၵ်း ပဵၼ်ပိူဝ်ႈတႃႇ ၾၢႆႇလဵဝ်ၸုမ်းလဵဝ်ပေႉပုၼ်ႈ

ပိူဝ်ႈတႃႇသိုပ်ႇၵုမ်းၵမ်လွင်ႈမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၸပ်းၽႄႈၼၼ်ႉ ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈယိုတ်ႈတိူဝ်းထႅင်ႈ ဝၼ်းဢၼ်တေလႆႈၵုမ်းတူဝ်ၽႂ်မၼ်း ယူႇဝႆႉၼႂ်းႁိူၼ်းဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ထိုင်ၵႂႃႇ 31 ဝၼ်း လိူၼ်မေႊ 2020 ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ပွင်ႇဝႃႈတႄႉ...

ၸၢဝ်းၶိူဝ်းသုမ်းသုၼ်ႇလႆႈဢမ်ႇၵႃး သုမ်းပႃးၵႂၢမ်းလၢတ်ႈလႄႈလိၵ်ႈလၢႆး

ၼႂ်းၶၢဝ်းၶိဝ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 လိူင်ႇၽႄႈမႃးၼႆႉ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈလၢႆးဢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ လူလွမ်တူၺ်းထိုင်ပိူဝ်ႈတႃႇပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉဢမ်ႇမီးလွင်ႈၸတ်းၵၢၼ်ၽဵၼ်ႈလီ သေယဝ်ႉ ႁၼ်မီးမႃးလွင်ႈႁုၵ်းႁၢႆႉမၼ်းသွင်သၢမ်လွင်ႈ။ ၼိုင်ႈၼႆႉ-ၸႅၵ်ႇမႅင်ႇၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်ပၼ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ဢမ်ႇမႅၼ်ႈလွၵ်းသေယဝ်ႉ ဢမ်ႇၸွမ်းပိူင်မၢႆမီႈ ၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်သေယဝ်ႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၸွမ်း။ သွင်သမ်ႉ-ၼႂ်းဝၼ်းသွင်ဝၼ်းၼႆႉၵူၺ်း လႆႈႁၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး ဢိၵ်ႇပႃးၸုမ်းလၢႆလၢႆၸုမ်း...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း