Monday, January 24, 2022

ၶေႃႈထတ်းသၢင်

လၢႆးႁဵတ်း NUG မီးၽွၼ်းလီတႃႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းမွၵ်ႈႁိုဝ်

ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 24/6/2021 ၼႆႉ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ဢၼ်ဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း လၢႆလၢႆတီႈ ၼႂ်း NUG လႄႈ CRPH ၼၼ်ႉတႅမ်ႈတၢင်ႇမႃးလိၵ်ႈၽိုၼ် ၼိုင်ႈသေယဝ်ႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းပဵၼ်...

ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ပဵၼ်သိုၵ်းတူဝ်တႅၼ်း Proxy War ယူႇယဝ်ႉၼႄႇ ?

0
တင်ႈတႄႇ သွင်တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး လွႆတႆးလႅင်း လႄႈ ဝၢၼ်ႈႁႆး ယိုဝ်းၵၼ်ၸဵမ်မိူဝ်ႈ ပၢႆပီ 2017 ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး လႄႈ ၵူၼ်းသိုၵ်းတႆး လႆႈလူႉသုမ်းၼမ်။ ပဵၼ်တႆးယဝ်ႉၵေႃႈ...

လွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၵူၺ်း တေၸၢင်ႈတေႃႇသူႈလွင်ႈၶဵင်ႇတႃႉ ၵၢၼ်မိူင်းဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ

ပီ 2021 လိူၼ်ၵျုၼ်ႊ 11 ဝၼ်း ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ လႆႈႁၼ်ၾၢႆႇၸုမ်းပလွင်ႈၶဝ် / ၸုမ်းပီႈၼွင်ႉတဢၢင်းၶဝ် ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈမႃးၽိုၼ် ၼိုင်ႈ၊ ၼႂ်းၼၼ်ႉဝႃႈ ၸွမ်းလူၺ်ႈ ၶေႃႈၸီႉသင်ႇၶေႃႈၼႄႉၼမ်း...

လၵ်းၸဵင်ပိူင်တိုဝ်းၵမ်သိုဝ်ႇလႄႈ ပုၼ်ႈၽွၼ်းၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ

ၸဵမ်မိူဝ်ႈတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းသိမ်းဢႃႇၼႃႇသေယဝ်ႉ ၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇၵႃး ပႃးၸဵမ် ၼႂ်းမိူင်းတႆးႁဝ်းၶႃႈ တင်းမူတ်း တင်းသဵင်ႈ ၼႂ်းမိူင်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းတင်းသဵင်ႈၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈ ယွင်ႇမဝ်းၵႂင်ၵႃးၸွမ်း ၶၢဝ်ႇငၢဝ်းဢၼ်လီလႄႈ ဢၼ်ဢမ်ႇလီ၊ ၶၢဝ်ႇ...

သင်လိုမ်းၶဵၼ်ၽုင်ႇတႄႉ ၽႅၼ်ႇတီႈမိူင်းတႆးမိူဝ်းၼႃႈတေၸၢင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈ

0
ဢိင်ၼိူဝ် ငဝ်းလၢႆးၼႃႈၵၢၼ်တႃငၢၼ်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် သုၵ်ႉယုင်ႈဢူၼ်ၵဝ်းသေယဝ်ႉ ၼႂ်းမိူင်းတႆးႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ဢၼ်ၼိုင်ႈလႄႈ ဢၼ်ၼိုင်ႈ တႃႇတေယူႇၸွမ်းၵၼ်ၵႂႃႇ ၼင်ႇႁၢင်ႈပေႃးဢမ်ႇမီးလၢႆးတၢင်းမၼ်းယဝ်ႉ။ ပိူဝ်ႈတႃႇၵူႈၸၢဝ်း ၶိူဝ်းတေယူႇ ၸွမ်းၵၼ်ၵႂႃႇလႆႈၼႂ်းမိူင်းတႆး ၵတ်းၵတ်းယဵၼ်ယဵၼ်ၽဵင်ႇပဵင်းၸွမ်းထမ်းဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ...

ၽႅၼ်ၵၢၼ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းပိူၼ်ႈတႄႉ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းၵႂႃႇၵႆယဝ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈသမ်ႉ တိုၵ်ႉၵုမ်ႇတိုၵ်းၵၼ်ယူႇ

လၢႆးၵၢၼ်ႁဝ်း မိူဝ်ႈဝူင်ႈပူၼ်ႉၼၼ်ႉ ႁဝ်းလႆႈလၢတ်ႈမႃးဝႃႈ CRPH ဢမ်ႇၼၼ် NUG ၶဝ် ႁဵတ်းၵၼ် ပိူင်ႈႁွႆႈၵႂႃႇဢီႈသင်ၼႆ ၼၼ်ႉ ထိုင်ၼႂ်းဝူင်ႈၼႆႉ ႁဝ်းတေလၢႆးငၢၼ်းတၢင်ႇၼႄထႅင်ႈဝႃႈ- လိူၼ်မေႊ 18...

ၵွပ်ႈသင်လႄႈ မီးမႃးတပ်ႉသိုၵ်းၵႅတ်ႇၵင်ႈၵူၼ်းမိူင်း တပ်ႉသိုၵ်းၾႅတ်ႊၻရႄႊဢႃႇမီႇၼၼ်ႉလူး ႁၢႆၵႂႃႇလႂ်?

ဝၼ်းတီႈ 21 လိူၼ်မေႊၼႆႉ ပဵၼ်ဝၼ်းၸၢဝ်းတႆးႁဝ်း ဢွၼ်ၵၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉမႃး မၢႆတွင်း ဝၼ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉတႃႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးၼႆ ၵူႈၵေႃႉတေႁူႉငိၼ်းၸွမ်းၵၼ်ယူႇ။ တူၺ်းၼႂ်းဝၼ်းမိူဝ်ႈလဵဝ် ဢၼ်လီတိူဝ်ႉၸႂ် ၶေႃးၶူမ်ၼႆႉတႄႉ ၵၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉဢၼ်ႁဝ်းမၢင်ႇၵိူဝ်း ဢၼ်ႁဝ်းဢၢင်ႈဢၢၼ်း ဝႃႈ...

ၸွင်ႇပႃႈမီးၸိုင်ႈမိူင်းလႂ် ယွမ်းႁပ်ႉၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပဵၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ?

ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ လႆႈထုၵ်ႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းသိမ်းဢႃႇၼႃႇ မီးမႃးၶၢဝ်းတၢင်း 100 ဝၼ်း လိူဝ်ယဝ်ႉသေ တႃႉၵေႃႈ ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ၼၼ်ႉ ပဵၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼႆ ပႆႇမီးၽႂ်မၵ်းမၼ်ႈ။ ၾၢႆႇၼိုင်ႈတၢင်းၼိုင်ႈ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႈ...

NUG ႁဵတ်းသၢင်ႈမႃး ထိုင်ၶၵ်ႉတွၼ်ႈလႂ်ယဝ်ႉ

ၸွမ်းလူၺ်ႈ ၸႂ်ၶႂ်ႈလုၵ်ႉၾိုၼ်ႉ ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉပႅတ်ႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉ ႁိုၼ်ႇႁၢဝ်ႈပဵၼ်ယႂ်ႇသေယဝ်ႉ လႆႈႁၼ် ၵူၼ်းႁဝ်းၵမ်ႈၽွင်ႈ ဢမ်ႇယိႉပႂ်ႉလႆႈ လွင်ႈၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶဝ် ၼၢၼ်းတူဝ်ႈတၼ်း ပိူဝ်ႈတႃႇၵႂႃႇၶဝ်ႈၸွမ်း ၼႂ်း NUG ၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈ...

ၵွပ်ႈသင်လႄႈ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး ပႆႇၶဝ်ႈပႃးၼႂ်းၸုမ်း NUG

တွၼ်ႈတႃႇလၢႆးၵၢၼ်ႁဝ်းဝူင်ႈၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈ လိူၵ်ႈဝႆႉႁူဝ်ၶေႃႈ ဢၼ်ဝႃႈ ၵွပ်ႈသင်ၸုမ်း ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ဢမ်ႇပႆႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈပႃးၸွမ်းၼႂ်း NUG ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉၶႃႈ။ NUG ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းၽွမ်ႉႁူမ်ႈ (အမျိုးသားညီညွှတ်ရေးအ စိုးရ) ၼၼ်ႉ...

မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆႉ ၸွင်ႇတေပဵၼ်မႃး သိုၵ်းၵၢင်မိူင်းတႄႉ ယူႇႁိုဝ်?

ၼႂ်းဝၼ်းမိူဝ်ႈလဵဝ် ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ ႁိုင်မီးမႃး 70 ဝၼ်းယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆသေတႃႉ ပႆႇမီးၸိုင်ႈမိူင်းလႂ် မၵ်း မၼ်ႈႁႂ်ႈၶဝ်ပဵၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈတၢင်းၵၢၼ်။ ဢမေႊရိၵၼ်ႊလႄႈ ၸိုင်ႈမိူင်းဢူၺ်းလီမၼ်း ဢွၼ်တုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈဢဝ်...

ယၢမ်းလဵဝ် CRPH ၶွတ်ႇၽွတ်ႈထိုင်ၶၵ်ႉတွၼ်ႈလႂ်ယဝ်ႉ

တွၼ်ႈတႃႇ လၢႆးၵၢၼ် ႁဝ်းဝူင်ႈၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈ ၶႂ်ႈမႃးဢုပ်ႇၸွမ်း ႁူဝ်ၶေႃႈ ဢၼ်ဝႃႈ ၸုမ်း CRPH ၸွင်ႇပႃႈၶွတ်ႇၽွတ်ႈႁၢင်ႈ ႁႅၼ်းတူဝ်ႈတၼ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၵၢင်ၸူဝ်ႈ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ။ CRPH...

CRPH ၶွတ်ႇၽွတ်ႈ ႁႅၼ်းတမ်းဝႆႉ ထိုင်ၶၵ်ႉတွၼ်ႈလႂ်ယဝ်ႉ

တွၼ်ႈတႃႇ ဝူင်ႈၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈ ၶႂ်ႈဢုပ်ႇၸွမ်း လွင်ႈဝႃႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းၽွမ်ႉႁူမ်ႈ ၵၢင်ၸူဝ်ႈ ဢၼ် CRPH တေၽွတ်ႈႁႅၼ်းၼၼ်ႉ ၸွင်ႇတေၶဝ်ႈပႃးၽႂ်လၢႆလၢႆ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ။ ၶွင်ႇသီႇတႅၼ်းတၢင်သၽႃးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ CRPH...

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ တေပဵၼ်သႅင်ဢေ(ၵိုင်ႇမိူင်း) ႁိုဝ် သႅင်ၶဝ်ႈႁႅင်ႈ တႃႇၵူၼ်းမိူင်း

တွၼ်ႈတႃႇ ဝူင်ႈၼႆႉႁဝ်းၶႃႈ လိူၵ်ႈဝႆႉ ႁူဝ်ၶေႃႈ ဢၼ်ဝႃႈ ပၢင်ပွႆးမၢႆတွင်း ဝၼ်းတပ်ႉမတေႃႇ တေပဵၼ် ၼမိၵ်ႈလီပိူဝ်ႈတႃႇ ၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းသၢၼ်ၶတ်း ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉၶႃႈယဝ်ႉ။ လွင်ႈႁဵတ်းမိူၵ်ႈႁဵတ်းႁၢႆႉၼၼ်ႉ ထိုင်တီႈၸမ်ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်မႃးယဝ်ႉလႄႈ...

ပူတ်း AA ဢွၵ်ႇၸုမ်းၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉယဝ်ႉ ၼႂ်းၵၢၼ်မိူင်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း တေမီးၽွၼ်းယွၼ်ႈၸိူင်ႉႁိုဝ်

တင်ႈတႄႇဢဝ် လိူၼ်ၾႅပ်ႊၿိဝ်ႊရီႊ ဝၼ်းတီႈ 1 ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇမႃး ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၸိူဝ်းဢၼ် လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ မိူၼ်ၸိူင်ႉ သိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA ဢိၵ်ႇလူၺ်ႈပႃးတင်း ပီႈၼွင်ႉပလွင်ႈ၊...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း