Thursday, September 19, 2019

ၶေႃႈထတ်းသၢင်

ႁိုၼ်း ၵႃယၢင်း

ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ထုၵ်ႇမၢပ်ႇၼႄး ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈ မတ်ႉတႃ (ပုဒ်မ) 17/1 ၸွင်ႇမီးၽႂ် ဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း ၸွႆႈၵႄႈ

ၼႂ်း 2-3 ဝၼ်းပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈလိူၼ်မေႊ 7 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်သေယဝ်ႉ ပွႆႇပၼ်ၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈ ၸိူဝ်းဢၼ်မီးၼႂ်းၶွၵ်ႈပတ်းပိုၼ်ႉမိူင်းမၢၼ်ႈၼႆႉ တင်းသဵင်ႈ မွၵ်ႈၵူၼ်း 6,000 ပၢႆ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ...
ႁိုၼ်း ၵႃယၢင်း

ပိူင်ပိုင်းၸႄႈမိူင်းလႄႈလၵ်းမိူင်း 2008

တွၼ်ႈတႃႇဝူင်ႈၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈဢဝ်ႁူဝ်ၶေႃႈဢၼ်ဝႃႈ ပိူင်ပိုင်းၸႄႈမိူင်းလႄႈလၵ်းမိူင်း 2008 ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉသေ မႃးဢုပ်ႇၸွမ်းၵႂႃႇ ဢိတ်းၼိုင်ႈ။ ၼႂ်းၶၢဝ်းၶိဝ်းဝူင်ႈဝၢင်ႈၼႆႉ မီးၵူၼ်းၸုမ်းသွင်ၸုမ်းဢွၼ်ၵၼ်တူင်ႉၼိုင်ႁဵတ်းသၢင်ႈဝႃႈ လုၵ်ႉတီႈပၢင်ၵုမ် UPDJC ၸုမ်းၽူႈၼမ်းၼႂ်း ဢၼ်ပဵၼ်ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်သၢင်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၼၼ်ႉ ႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်တႅပ်းတတ်းမႃးဝႃႈ ၵူႈၸႄႈမိူင်းၽႂ်မၼ်းၼႆႉ...
ၶူးႁိုၼ်း ၵႃယၢင်း မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တေႃႇဢႃယုၵိုတ်းတိုၵ်းထႅင်ႈ 2 လိူၼ်ၼႆၼၼ်ႉ ၸွင်ႇလွင်ႈငမ်းယဵၼ် တေလႅပ်ႈပဵၼ်ၵၢၼ်တႄႉယူႇႁိုဝ်

မိူဝ်ႈလိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊ 30 ဝၼ်းပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ယူႇတီႈတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶိုၼ်းပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၶဝ်တေတိူဝ်းၶႂၢၵ်ႈတမ်း လွင်ႈၶဝ်ၵိုတ်းတိုၵ်းၼၼ်ႉထႅင်ႈ တႃႇ 2 လိူၼ်ၼႆလႄႈ ဢၼ်ၼႆႉၸွင်ႇမၼ်းတေပဵၼ်ပိူဝ်ႈတႃႇတေလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆၵိုတ်းတိုၵ်းတူဝ်ႈမိူင်းလႆႈႁိုဝ်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈယွၼ်းထတ်းသၢင်ပၢႆးၼႄၵၼ်ပွတ်းဢွၼ်ႇတွၼ်ႈၼိုင်ႈ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ...
ႁၢင်ႈၽႅၼ်ႇလိၼ်ၸိုင်ႈတႆး

ၽႅၼ်ႇလိၼ်ၸိုင်ႈတႆး မိူၼ်ၵၢတ်ႇၵႃႉၶၢႆ

ၽႅၼ်ႇလိၼ်ၸိုင်ႈတႆးၼႆႉ ပိုၼ်ႉတီႈၵႂၢင်ႈၶႂၢင်လီ မီးႁူဝ်ၵူၼ်းယူႇႁူမ်ႈႁွမ်းၸွမ်းၵၼ်လၢႆပိူင် လၢႆသႅၼ်း ဢၼ်ၼမ်သေပိူၼ်ႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းတႆး ၸဝ်ႈၶွင်ပိုၼ်ႉတီႈလိၼ်ၵေႃႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးယဝ်ႉ။ ၵွပ်ႈၼႂ်းၽႅၼ်ႇလိၼ် ၸိုင်ႈတႆး မီးႁူဝ်ၵူၼ်းယူႇ သဝ်းၼႂ်းမၼ်းၼမ်လႄႈ သၢင်ႇထုၵ်ႇတႃႇပေႃႈၵႃႉမႄႈၶၢႆ ၸိူဝ်းလဵပ်ႈႁဵၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆၶဝ်တႄႉတႄႉ။...
ၶူးႁိုၼ်း ၵႃယၢင်း

ႁဵတ်းႁိုဝ်လႄႈ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSA လႆႈတႅၵ်ႇပဵၼ်သွင်ၵိူင်း

လိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊ 24 ဝၼ်း ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ပဵၼ်ဝၼ်းၵေႃႇတင်ႈတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSA ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ Shan State Army ၼၼ်ႉ ၶွပ်ႈတဵမ် 55 ပီသေယဝ်ႉလႄႈ...
ႁၢင်ႈသိုၵ်းတဢၢင်း

သိုၵ်းလွႆ/တဢၢင်း TNLA ၶႂ်ႈလႆႈၶႂ်ႈပဵၼ်သင်

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီ 2010 ယဝ်ႉ ၸွမ်သိုၵ်းလူင်တဵင်းၸဵင်ႇ ထွတ်ႇၶူဝ်းသိုၵ်း ၶိုၼ်ႈပဵၼ်ၸွမ်ၸိုင်ႈ ၼႂ်းပီ 2011 ၼၼ်ႉ ယိုၼ်း မိုဝ်း ႁပ်ႉ ၵူႈမူႇၵူႈၸုမ်း။...

ၸုမ်းဝႃႉမေႃလဵၼ်ႈၵၢၼ်မိူင်း ၶၢဝ်းတၢင်းငမ်းယဵၼ် 30 ပီႁုၼ်ႈႁိူင်းၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ

ၼႂ်းၶၢဝ်းၶိဝ်းပီမႂ်ႇသၢင်းၵျၢၼ်ႇၼႆႉ လႆႈႁၼ်ပီႈၼွင်ႉတႆးၸိူဝ်းယူႇတၢင်း ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်းလႄႈသင်၊ ၸိူဝ်းယူႇတၢင်း မိူင်းတႆးဢမ်ႇၵႃး ပႃးၸဵမ်ၸိူဝ်းယူႇတၢင်းမိူင်းထႆးၸိူဝ်းၼႆႉ ဢွၼ်ၵၼ်ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းမိူဝ်းဢႅဝ်ႇယဵမ်ႈတီႈ တၢင်းၼႃႈတီႈ တပ်ႉသိုၵ်းမိူင်းဝႃႉၶဝ်ၵုမ်းၵမ်၊ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈမီးပၢင်ပွႆးမၢႆတွင်းဝၼ်းၶွပ်ႈတင်ႈ ပႃႇတီႇၸႄႈမိူင်းဝႃႉ ၶွပ်ႈထူၼ်ႈ 30 ပီ။...

Facebook RCSS ARMY ပဵၼ်ၶွင်ၽႂ် ?

ၼႂ်းပီၵၢႆၼႆႉ တႆးႁဝ်းဢမ်ႇပေႃးၼႃႈၵီႈတႃသိူဝ်းၵၼ် ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဝႃႈ တပ်ႉသိုၵ်းတႆးႁဝ်းသွင်ၸုမ်း ဢၼ်ႁဝ်းၸႂ်ယႂ်ႇၵၼ်ဝႃႈ တေပူတ်းပွႆႇပၼ်ၸိုင်ႈတႆးႁဝ်းလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းတႆးႁဝ်းၼၼ်ႉ ယိုဝ်းၵၼ်တိုၵ်းၵၼ်သေ ဢဝ်ၵူၼ်းမိူင်းတႆးႁဝ်း ဢမ်ႇလႆႈယူႇသိူဝ်းသႃႇ လႆႈပႅတ်ႈႁိူၼ်းယေးသူၼ်ႁႆႈၼႃးသေ ပၢႆႈၼီၵၼ်ၵေႃႉႁူးၵေႃႉတၢင်း။ ၵူၺ်းၵႃႈ ပူၼ်ႉမႃးလိူၼ်ပူၼ်ႉၼႆႉ ဢိင်ၼိူဝ်သင်ၶၸဝ်ႈႁဝ်းၶဝ်...
သူၼ်ယႃႈၾိၼ်ႇ

ယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ငဝ်းလၢႆးမၼ်းပဵၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ်ဝႆႉ

လိူၼ်ၵျုၼ်ႊ ဝၼ်းတီႈ 26 ၵူႈပီ ပဵၼ်ဝၼ်းသၢၼ်ၶတ်းယႃႈမဝ်းၵမ် ၵူႈၸိုင်ႈမိူင်းၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ (International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking)...
ၶူးႁိုၼ်း ၵႃယၢင်း မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း

21 ပၢင်လူင်ၵမ်း 3 ၽႂ်တေလႆႈသင်သုမ်းသင်

ၼႂ်းဝၼ်းမိူဝ်ႈလဵဝ် ပီ2018 လိူၼ်မေႊမႂ်ႇမႃးတေႃႇထိုင် ၼႂ်းဝူင်ႈတီႈ 2 ၼႆႉပေႃးမႃးတူၺ်း ၵၢၼ်သိုၵ်းသိူဝ်လႄႈသင်၊ ၵၢၼ်ဝၢၼ်ႈ ၵၢၼ်မိူင်းလႄႈသင် လႆႈႁၼ်သုၵ်ႉယုင်ႈဢူၼ်မေႃးမႃးလိူဝ်သေ ၵူႈပွၵ်ႈၵူႈပၢၼ်။ ဢၼ်ပူၼ်ႉမႃးၼႂ်းပီၼႆႉ ၵူႈလိူၼ်လိူၼ် မိူၼ်...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း