Monday, April 22, 2019

ၶေႃႈထတ်းသၢင်

ၽွင်းၶၢဝ်းမႆႈၼႆႉ လီႁူႉဝႆႉ တၢင်းပဵၼ်ဢၼ်ၵႆႉပဵၼ်

တၢင်းပဵၼ်ၽွင်းၶၢဝ်းမႆႈ မီးသင်လၢႆလၢႆ ? လၢႆးႁႄႉၵင်ႈမီးၸိူင်ႉႁိုဝ်? မႃးတႃႉႁဝ်းႁႃးလဵပ်ႈႁဵၼ်းၵၼ် ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶႃႈ ပေႃးထိုင်မႃးၶၢဝ်းမႆႈၸိူင်ႉၼႆ လိူဝ်သေဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈလႆႈၾၢင်ႉ လွင်ႈၽိုၼ်းၾႆး လႆႈမႆႈၸႂ် လွင်ႈၼမ်ႉႁႅင်ႈ ၼမ်ႉႁိူတ်ႇ ယဝ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈယင်းထုၵ်ႇလီဝႆႉၾၢင်ႉပႃး...

5 ႁူဝ်ၶေႃႈ ဢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆးပႆႇၸၢင်ႈဢုပ်ႇၵၼ်

မိူဝ်ႈႁၢင်ပီ 2017 ႁူဝ်ပီ 2018 ၼႆႉ ၶွမ်ႊမတီႊ ႁၢင်ႈႁႅၼ်း ပွင်ပဵၼ် ပၢင်ၵုမ်လူင်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆး ဢၢၼ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်တီႈ ဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း၊ ၽွင်းၸတ်းပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းမိူင်း သေ ႁႃၶေႃႈလႆႈ...

ဝၼ်းဢူဝ်းဝႃတပႃတိမူၵ်ႉၶ (Disciplinary Code)

ဝၼ်းပုတ်ႉထၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ တမ်းဝၢင်းပၢႆးတိုၵ်း ပုၼ်ႈတႃႇသႃသၼႃ ၶမ်းၸဝ်ႈ Strategic Day for The Buddha Sasana ဝၼ်းမႃးၶပူးၸႃး ဢၼ်ပဵၼ်ဝၼ်းဢူဝ်းဝႃတပႃတိမူၵ်ႉၶ ၸၢဝ်းပုတ်ႉထသႃသၼႃၼႂ်းပီ 1380 ၼီႈ(2019)...

သိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်း ႁိုဝ် ပျီႇတုၸိတ်ႉ

ၶေႃႈၵႂၢမ်းဢၼ်ဝႃႈ သိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်း ၼႆ ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး တေဢမ်ႇပေႃးသူႈ ယၢမ်ႈလႆႈငိၼ်း။ ပေႃးလၢတ်ႈဝႃႈ ပျီႇတုၸိတ်ႉ ၼႆတႄႉ တေႁူႉၵမ်းလဵဝ်။ သိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ဝႃႈ ၼၼ်ႉၵေႃႈ...

မၢၵ်ႇမူႉတူၵ်းၵႄႈႁိပ်ႇ

မၢၵ်ႇမူႉၶမ်ၵႄႈႁိပ်ႇဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ၽႂ်ၵေႃႈတေႁူႉယူႇ။ တိုၼ်းၺႃးႁိပ်ႇတႅၵ်ႇငၢၵ်ႈၸတ်ႉတႅၵ်ႇၽွင်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၵွပ်ႈ ၼၼ်လႄႈ ၼႂ်းၵႄႈၵၢၼ်မိူင်း ၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး ၵၢၼ်သိုၵ်း ႁႅင်းထဝ်ႇလုမ်ႈၾႃႉ ၼႂ်းၸူဝ်ႈပၢၵ်ႇပီ 21 ၼႆႉၽဝ မိူင်း တႆး...

ၸွင်ႇတပ်ႉမတေႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တေႁဵတ်းၸွမ်းၶေႃႈပၼ်ၾၢင်ႉ ဢၼ်ပၼ်ဝႆႉတီႈ ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇႁိုဝ်

တွၼ်ႈတႃႇဝူင်ႈၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈၶႂ်ႈဢုပ်ႇၸွမ်းလွင်ႈဝႃႈ တပ်ႉမတေႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ၸွင်ႇမၼ်းတေႁဵတ်းၸွမ်း ၶေႃႈပၼ်ၾၢင်ႉ ဢၼ် မၼ်းလႆႈပၼ်ၾၢင်ႉတီႈ ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၸိူဝ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉယူႇၼၼ်ႉ တႄႉႁိုဝ်၊ ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈ ၸွင်ႇမၼ်းတေ ၸၼ်ဢဝ်ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းမႅၵ်ႇၵွင်ႈၶဝ် ပႆယၢင်ႈၶဝ်ႈၸူးၼႂ်းလၢႆးၵၢၼ် ၵိုတ်းတိုၵ်းတူဝ်ႈမိူင်း...

“ဢမ်ႇယွၼ်းၵၢင်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်းသေႁဵတ်းၼႆႉ ပဵၼ်လွင်ႈပေႉၵိၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၵူၺ်း”

လွင်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇသၢၼ်ၶတ်း ႁုၼ်ႇႁၢင်ႈဢွင်ႇသၢၼ်း ဢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ မႃးပၵ်းတမ်းဝႆႉ ၼႂ်းသူၼ်မွၵ်ႇတီႈၸႄႈ ဝဵင်းလွႆၶေႃ/ လွႆၵေႃႇ ၸႄႈမိူင်းယၢင်းလႅင် မိူဝ်ႈဝၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် 12/02/2019 ၼၼ်ႉ မီးလွင်ႈပိုတ်းယိုဝ်း ၽူႈၼႄၵၢင် ၸႂ်...

ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် RCSS/SSA တူၵ်ႇတၵ်ႉထိုင်ၵူၼ်းမိူင်း တိုဝ်ႉတၢင်းဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ

မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ...... ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းတႆး ၵူႈၶိူဝ်းၶိူဝ်းလႄႈ ၶႅၵ်ႇၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ဢၼ်မႃးႁွတ်ႈထိုင်ၼႂ်းပၢင်ပွႆးတင်းသဵင်ႈလႄႈ ဢၼ်ဢမ်ႇႁွတ်ႈမႃးသေယူႇၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး တၢင်းသဵင်ႈ ယွၼ်းဢဝ်ၵုင်ႇမုၼ်ယူႇဢေႃႈ။ ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ(72)ပီ ၵေႃႈထိုင်မႃးထႅင်ႈယဝ်ႉၶႃႈလႄႈ ယွၼ်းဢဝ်တိုဝ်ႉတၢင်းပွႆးၼႆႉသေ မွၵ်ႇ လၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းလၢတ်ႈၼႄ...

ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ပၢင်ႇၾႃႉ ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် SSPP/SSA တူၵ်ႇတၵ်ႉထိုင်ၵူၼ်းမိူင်း တိုဝ်ႉတၢင်းဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ

မႂ်ႇသုင်တင်းသဵင်ႈၶႃႈ - ယုမ်ႇယမ်ၼပ်ႉထိုဝ်ထိုင် - သင်ၶၸဝ်ႈ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ၽူႈႁၵ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ပီႈၼွင်ႉဢူၺ်းလီ ႁဝ်းၶဝ်လႄႈ ပေႃႈမႄး ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၶႃႈ တင်းသဵင်ႈယူႇဢေႃႈ - ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ (72)...

ၶူးႁိုၼ်း ၵႃယၢင်း တူၵ်ႇတၵ်ႉထိုင်ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ

ပီ 1947 လိူၼ်ၾႅပ်ႊပိဝ်ႊရီႊ 7 ဝၼ်းၼႆႉ ပဵၼ်ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈ ဝၼ်းၶိူဝ်းတႆး ဢမ်ႇၼၼ် ၵေႃႈ ဝၼ်းတႆးၼႆ ႁွင်ႉၵၼ်မႃး ၵူႈလၢႆတၢင်းၼၼ်ႉ ၶွပ်ႈတဵမ်မႃး...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း