ၶေႃႈထတ်းသၢင်

ႁၢင်ႈသိုၵ်းတဢၢင်း

သိုၵ်းလွႆ/တဢၢင်း TNLA ၶႂ်ႈလႆႈၶႂ်ႈပဵၼ်သင်

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီ 2010 ယဝ်ႉ ၸွမ်သိုၵ်းလူင်တဵင်းၸဵင်ႇ ထွတ်ႇၶူဝ်းသိုၵ်း ၶိုၼ်ႈပဵၼ်ၸွမ်ၸိုင်ႈ ၼႂ်းပီ 2011 ၼၼ်ႉ ယိုၼ်း မိုဝ်း ႁပ်ႉ ၵူႈမူႇၵူႈၸုမ်း။...

ၸုမ်းဝႃႉမေႃလဵၼ်ႈၵၢၼ်မိူင်း ၶၢဝ်းတၢင်းငမ်းယဵၼ် 30 ပီႁုၼ်ႈႁိူင်းၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ

ၼႂ်းၶၢဝ်းၶိဝ်းပီမႂ်ႇသၢင်းၵျၢၼ်ႇၼႆႉ လႆႈႁၼ်ပီႈၼွင်ႉတႆးၸိူဝ်းယူႇတၢင်း ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်းလႄႈသင်၊ ၸိူဝ်းယူႇတၢင်း မိူင်းတႆးဢမ်ႇၵႃး ပႃးၸဵမ်ၸိူဝ်းယူႇတၢင်းမိူင်းထႆးၸိူဝ်းၼႆႉ ဢွၼ်ၵၼ်ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းမိူဝ်းဢႅဝ်ႇယဵမ်ႈတီႈ တၢင်းၼႃႈတီႈ တပ်ႉသိုၵ်းမိူင်းဝႃႉၶဝ်ၵုမ်းၵမ်၊ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈမီးပၢင်ပွႆးမၢႆတွင်းဝၼ်းၶွပ်ႈတင်ႈ ပႃႇတီႇၸႄႈမိူင်းဝႃႉ ၶွပ်ႈထူၼ်ႈ 30 ပီ။...

Facebook RCSS ARMY ပဵၼ်ၶွင်ၽႂ် ?

ၼႂ်းပီၵၢႆၼႆႉ တႆးႁဝ်းဢမ်ႇပေႃးၼႃႈၵီႈတႃသိူဝ်းၵၼ် ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဝႃႈ တပ်ႉသိုၵ်းတႆးႁဝ်းသွင်ၸုမ်း ဢၼ်ႁဝ်းၸႂ်ယႂ်ႇၵၼ်ဝႃႈ တေပူတ်းပွႆႇပၼ်ၸိုင်ႈတႆးႁဝ်းလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းတႆးႁဝ်းၼၼ်ႉ ယိုဝ်းၵၼ်တိုၵ်းၵၼ်သေ ဢဝ်ၵူၼ်းမိူင်းတႆးႁဝ်း ဢမ်ႇလႆႈယူႇသိူဝ်းသႃႇ လႆႈပႅတ်ႈႁိူၼ်းယေးသူၼ်ႁႆႈၼႃးသေ ပၢႆႈၼီၵၼ်ၵေႃႉႁူးၵေႃႉတၢင်း။ ၵူၺ်းၵႃႈ ပူၼ်ႉမႃးလိူၼ်ပူၼ်ႉၼႆႉ ဢိင်ၼိူဝ်သင်ၶၸဝ်ႈႁဝ်းၶဝ်...
သူၼ်ယႃႈၾိၼ်ႇ

ယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ငဝ်းလၢႆးမၼ်းပဵၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ်ဝႆႉ

လိူၼ်ၵျုၼ်ႊ ဝၼ်းတီႈ 26 ၵူႈပီ ပဵၼ်ဝၼ်းသၢၼ်ၶတ်းယႃႈမဝ်းၵမ် ၵူႈၸိုင်ႈမိူင်းၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ (International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking)...
ၶူးႁိုၼ်း ၵႃယၢင်း မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း

21 ပၢင်လူင်ၵမ်း 3 ၽႂ်တေလႆႈသင်သုမ်းသင်

ၼႂ်းဝၼ်းမိူဝ်ႈလဵဝ် ပီ2018 လိူၼ်မေႊမႂ်ႇမႃးတေႃႇထိုင် ၼႂ်းဝူင်ႈတီႈ 2 ၼႆႉပေႃးမႃးတူၺ်း ၵၢၼ်သိုၵ်းသိူဝ်လႄႈသင်၊ ၵၢၼ်ဝၢၼ်ႈ ၵၢၼ်မိူင်းလႄႈသင် လႆႈႁၼ်သုၵ်ႉယုင်ႈဢူၼ်မေႃးမႃးလိူဝ်သေ ၵူႈပွၵ်ႈၵူႈပၢၼ်။ ဢၼ်ပူၼ်ႉမႃးၼႂ်းပီၼႆႉ ၵူႈလိူၼ်လိူၼ် မိူၼ်...
Eduction Photo

မၢႆမီႈပၢႆးပၺ်ၺႃမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ

1) မၢႆမီႈပၢႆးပၺ်ၺႃ ႁူင်းႁဵၼ်းၵူႈဢၼ်ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈၸႂ်ႉပိူင်မၢႆမီႈပိုၼ်ႉၶၢမ်ႇငဝ်ႈပၢႆးပၺ်ၺႃ (Basic Education Law) ဢၼ်တမ်းဝၢင်းဝႆႉ၊ ၵူၺ်းၵႃႈၸၼ်ႉၸွမ်လႄႈၵေႃးလဵၸ်ႊ (colleges) ၼၼ်ႉတႄႉယူႇ ပႃႈ တႂ်ႈႁွင်ႈၵၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ 13 ဢၼ်...
Fundamental Rights Photo

သုၼ်ႇလႆႈပိုၼ်ႉထၢၼ် (Fundamental Rights)

ၵူၼ်းၵူႈၵေႃႉၼႆႉ မီးသုၼ်ႇလႆႈဢၼ်ၽူႈလႂ်၊ ၽႂ်၊ မူႇၸုမ်း၊ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၵေႃႉလႂ်ၸုမ်းလႂ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇပၼ်လႆႈ (ဢမ်ႇၼၼ်) ဢမ်ႇႁုပ်ႈယိုတ်းပႅတ်ႈလႆႈၼၼ်ႉ ၸဵမ်မိူဝ်ႈၵိူတ်ႇဢွၵ်ႇတွင်ႉ ႁၼ်ၼႃႈၾႃႉၼႃႈမိူင်းမႃးၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ တီႈဝၢၼ်ႈမိူင်းဢၼ် ၾိုၵ်းၸႂ်ႉပိူင်ၻီႊမူဝ်ႊၶရေႇၸီႊၶဝ်ၼႆႉဢွၼ်ၵၼ်ႁႅၼ်းတမ်း လၵ်းမိူင်းဝႆႉ တႅတ်ႈတႅတ်ႈတေႃးတေႃး...
ႁိုၼ်း ၵႃယၢင်

ၶဵဝ်လၢႆးၸၢႆးငၢၼ် သၢၼ်မိုဝ်းၶၢမ်ႈပူၼ်ႉ

တွၼ်ႈတႃႇဝူင်ႈဝၢင်ႈၼႆႉ ၸမ်ၽႅဝ်ၶၢဝ်းသွၼ်းၼမ်ႉ ပီမႂ်ႇသၢင်းၵျၢၼ်ႇမႃးယဝ်ႉလႄႈ ၶၢဝ်းသွၼ်းၼမ်ႉၼႆႉ ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃႈ မႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၽၵ်းၵႃႇ ၼႂ်းမိူင်းတႆးႁဝ်းၶႃႈ ဢိၵ်ႇလူၺ်ႈ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး မီးယူႇၵူႈတီႈ ၵူႈလႅၼ် ႁႂ်ႈပေႃးလႆႈ မူၼ်ႈသိူဝ်း...
ပွႆးသၢင်ႇလွင်းဝတ်ႉၵူႇတဝ်ႈ

ပွႆးသၢင်ႇလွင်းလႄႈၸၢဝ်းပုတ်ႉထၼႂ်းဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ

ၵႂၢမ်းၼမ်း ပွႆးၶၢမ်ႇသၢင်ႇၼၼ်ႉ ၼႂ်းၾိင်ႈတႆးႁဝ်း ႁွင်ႉဝႃႈ- ပွႆးသၢင်ႇလွင်း။ ပွႆးသၢင်ႇလွင်းၼႆႉ တၢင်းပွတ်း ဢွၵ်ႇၶူင်းႁွင်ႉ- ပွႆးပူၸ်ႇလုၵ်ႈၵႅဝ်ႈ၊ လုၵ်ႈၵႅဝ်ႈတင်းသၢင်ႇလွင်း ပွင်ႇဝႃႈ-ၼေႃႇၸဝ်ႈသႃမၼေရ (ၽူႈဢၼ်မီးဢႃယု 10 ၶူပ်ႇ ၶိုၼ်ႈၼိူဝ်လႄႈတူဝ်ႈတၼ်းတႃႇၶၢမ်ႇသၢင်ႇ...
ႁိုၼ်း ၵႃယၢင်

ၽိူဝ်ႇတေဝၢႆႇပၢၵ်ႇၵွင်ႈၸူးၵၼ်ၼၼ်ႉ တႃႉၵွင်လင်တေႃႇၵၼ်သေဝၢႆႇပၢၵ်ႇၵွင်ႈၸူးၶဵၼ် တေလႆႈႁၼ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ် ဢၼ်တႄႉ

မႂ်ႇသုင် ၵူႈၵေႃႉၵူႈၵူၼ်းၶႃႈ ပီ 2019 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 3 (လိူၼ်မၢတ်ႉၶျ်) 25 ဝၼ်း ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ယူႇတီႈတပ်ႉမတေႃႇသိုၵ်း မၢၼ်ႈ ၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇၵႂႃႇတီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ လႆႈႁၼ်မီးလွင်ႈလၢၵ်ႇလၢႆး...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း