Thursday, September 19, 2019

ၶေႃႈထတ်းသၢင်

ၶၵ်ႉၵၢၼ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၼႆႉ တေပႃးၸွမ်းလၢႆႇၼမ်ႉၵၢၼ်မိူင်း ဢမ်ႇသုၵ်းဢမ်ႇလိပ်းၼၼ်ႉၵူၺ်းယဝ်ႉႁိုဝ်

ၼႂ်းဝူင်ႈၼႆႉ လိူၼ်ၵျုၼ်ႊဝူင်ႈတီႈ 2 ဝၼ်းတီႈ 8 လႄႈ 9 ၸုမ်းဢွၼ်ႁူဝ်ၶၵ်ႉၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ် ၶွင်ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၸိူဝ်းလူင်း လၢႆးမိုဝ်းဝႆႉ 8 ၸုမ်း ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈ 10...

ၽူႈၼမ်းၵၢၼ်မိူင်း ၵၢၼ်သိုၵ်း ယႃႇႁႂ်ႈသုမ်းၼိုင်ႈယဝ်ႉသုမ်းသွင် ထုၵ်ႇလီၶိုင်ပွင်ဝူၼ်ႉသၢင်ႈ

ၵႂၢမ်းတႆးႁဝ်းမီးဝႆႉဝႃႈ ၶႆႈၶိူဝ်းမိူင်းၸႂ်လု ၶႆႈၶိူဝ်းၸုၸႂ်လီၼႆ ပေႃးၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈၵၢၼ်ဝၢၼ်ႈၵၢၼ်မိူင်း မိူင်းတႆး ႁဝ်းမႃးၼႆ ၼႂ်းဝူင်ႈ ဝၢင်ႈသွင်သၢမ်လိူၼ်ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ လႆႈႁၼ်ပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်လိူင်ႇၼမ်မႃး ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၵေႃႈ ပၢႆႈယဝ်ႉပႆႇတၼ်းႁိုင် သမ်ႉပေႃးလူဝ်ႇပၢႆႈထႅင်ႈယူႇယဝ်ႉ။ လီၶေႃးၶူမ် မႆႈၸႂ်ၸွမ်းၼႆ...
ႁိုၼ်း ၵႃယၢင်

ၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးမိူင်းၶႄႇ ၸွင်ႇတေမႃးသုမ်ႇငမ်း လႆႈၼိူဝ်မိူင်းတႆးတႄႉယူႇႁိုဝ်

ၼႂ်းၶၢဝ်းၶိဝ်းဝူင်ႈဝၢင်ႈၼႆႉ တီႈၼႂ်းမိူင်းတႆးႁဝ်းၶႃႈ ဢိၵ်ႇလူၺ်ႈပႃးၸဵမ်တၢင်း မိူင်းၶၢင် ဢၼ်ပီႈၼွင်ႉတႆးယူႇ ၵမ်ႈၼမ်ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇပေႃးပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်ယဝ်ႉလႄႈၼႆ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈၽႅၼ်ၵၢၼ်မၢၵ်ႈမီး ဢၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈလႄႈ မိူင်းၶႄႇ တေတိတ်း တေႃႇၵၼ်သေ ႁဵတ်းၼၼ်ႉ ၸွင်ႇမၼ်းသမ်ႉတေမီးၽွၼ်းလီ...

မူၼ်ႉမႄးပၵ်းပိူင်လၵ်းမိူင်း 2008 မတ်ႉတႃ 261 ၼၼ်ႉ ဢၼ်လဵဝ်ၵူၺ်း ၸွင်ႇတေမီးၽွၼ်းလီ တွၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းမိူင်းတႆးလႄႈ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးတင်းမူတ်းတင်းသဵင်?

တွၼ်ႈတႃႇဝူင်ႈၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈၶႂ်ႈဢုပ်ႇၸွမ်းလွင်ႈဝႃႈ မူၼ်ႉမႄးပၵ်းပိူင်လၵ်းမိူင်း 2008 မတ်ႉတႃ 261 ၼၼ်ႉ ဢၼ်လဵဝ်ၵူၺ်း ၸွင်ႇတေမီးၽွၼ်းလီ တွၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းမိူင်းတႆးလႄႈ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးတင်းမူတ်းတင်းသဵင်ႈဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ။ တႃႇတေမူၼ်ႉမႄးပၵ်းပိူင်လၵ်းမိူင်း 2008 ၼႆႉ ယူႇတီႈပႃႇတီႇ...
ၶူးႁိုၼ်း ၵႃယၢင်း

လီႁၢင်ႈႁႅၼ်းဝႆႉ ပိူင်ပိုင်းလၵ်းမိူင်း ၾႅတ်ႊတရႄႊ တီႊမူဝ်ႊၶရေႊသီႊ ဝႆႉႁင်းၽႂ်ႁင်းမၼ်း

ၼႂ်းဝူင်ႈဝၢင်ႈၼႆႉ တီႈၼႂ်းမိူင်းတႆး တၢင်းလႃႈသဵဝ်ႈ၊ တူၼ်ႈတီးၸိူဝ်းၼႆႉ လႆႈႁၼ်မီးလွင်ႈၼႄၵၢင်ၸႂ် ၵမ်ႉထႅမ်ပုၼ်ႈ တႃႇ မူၼ်ႉမႄးပၵ်းပိူင်လၵ်းမိူင်း 2008 ၾၢႆႇၼိုင်ႈသမ်ႉၶိုၼ်း လုၵ်ႉၵမ်ႉထႅမ်ပၼ်ႁႅင်း ၾၢႆႇတပ်ႉမတေႃႇသေယဝ်ႉ မိူၼ် ၼင်ႇသၢၼ်ၶတ်း...

ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉငဝ်ႈမီးလၢႆယၢင်ႇၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ

ပေႃးလၢတ်ႈထိုင်လွင်ႈႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉငဝ်ႈၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈၼႆ ၽႂ်ၵေႃႈတေၶုၵ်းၸႂ်လႆႈ ႁူင်းႁဵၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၼၼ်ႉၵမ်ႈၼမ်ယဝ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈလိူဝ်သေၼၼ်ႉလူး ၸွင်ႇမီးႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉငဝ်ႈထႅင်ႈတၢင်ႇမဵဝ်းယူႇႁႃႉၼႆ။ မိူဝ်ႈလဵဝ် ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉငဝ်ႈဢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၵ်းမၼ်ႈဝႃႈပဵၼ်ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉငဝ်ႈလႆႈၼၼ်ႉ မီးဝႆႉ 3 မဵဝ်း- 1) ႁူင်းႁဵၼ်း ဢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈပိုတ်ႇသွၼ်ပၼ်...

မၢႆတွင်း ဝၼ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ၸဝ်ႈၶိုၼ်းသႂ် တူင်ႉတၵ်ႉထိုင်ၵူၼ်းၼုမ်ႇလႄႈ ၽူႈႁၵ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ

မိူဝ်ႈၽုၵ်ႈ ဝၼ်းတီႈ 21 လိူၼ်မေႊ 2019 ၼႆႉ ဢၼ်တႆးႁဝ်း လႆႈယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇသေ လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉမႃးၼႆႉ မၼ်းၵေႃႈတဵမ်မႃး 61 ပီယဝ်ႉ။ ယူႇတီႈၸဝ်ႈၼွႆႉသေႃးၼၼ်ႇတ (ၸဝ်ႈႁၢၼ်လူင် ၸဝ်ႈၼွႆႉ...

လွင်ႈၾိင်ႈမိူင်းႁူမ်ႇငမ်း (The Rule of Law)

ၾိင်ႈမိူင်းႁူမ်ႇငမ်းဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ ပဵၼ်ၶေႃႈဢၼ်ဝႃႈ ၵူၼ်းၵိုၵ်းမိူင်းတင်းလၢႆ မီးသုၼ်ႇလႆႈၽဵင်ႇပဵင်းၵၼ်ၵူႈၵေႃႉ တမ်ႈတီႈၾိင်ႈမိူင်း ၼႆၵူၺ်းယဝ်ႉ။ ဢၼ်ၼႆႉ တီႈၸိုင်ႈမိူင်းၸိူဝ်းဢၼ်ၾိုၵ်းၸႂ်ႉပိူင် တီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇၶဝ် လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ႁႅၼ်းတမ်းဝႆႉ ၼႂ်းလၵ်းမိူင်းသေ လူလွမ်ႁႄႉၵင်ႈပၼ်ယဝ်ႉ။ ၶေႃႈၵႂၢမ်းပၢႆးမိူင်း ဢၼ်ဝႃႈ ၾိင်ႈမိူင်းႁူမ်ႇငမ်းၼႆႉ...

ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ (ႁိုဝ်) FPNCC

ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ ႁိုဝ် FPNCC ၼႆႉ သိုၵ်းဝႃႉ UWSA ဢွၼ်ႁူဝ် ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ 7 ၸုမ်း - မိူၼ်ၼင်ႇ - ၵူဝ်းၵၢင်ႉ...

ၽူႈၼမ်းမိူင်းၶဵၼ်လူင်ႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ်လႆႈ ၽူႈၼမ်းတႆးႁဝ်းၸွင်ႇပဵၼ်လႆႈ

ဢၼ်ပဵၼ်ၶၢဝ်ႇယႂ်ႇယူႇဝၼ်းမိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ ပဵၼ်သွင်ၸိုင်ႈမိူင်း ဢၼ်ပဵၼ်ၶဵၼ်လူင်တေႃႇၵၼ် တွပ်ႇထဵင်ၵၼ်မႃးယူႇတႃႇသေႇ မိူၼ် ၸိူင်ႉၼင်ႇ ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းဢမႄႊရိၵၼ်ႊလႄႈ ၽူႈၼမ်းမိူင်းၵူဝ်ႊရီႊယိူဝ်ႊႁွင်ႇ သွင်ၾၢႆႇႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ် တီႈမိူင်းသိင်ႇၵပူဝ်ႇ။ လွင်ႈၼႆႉ ၼိူဝ် Facebook, Social media...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း