Monday, January 18, 2021

ၶေႃႈထတ်းသၢင်

ဝၼ်းဢၽိထမ်မႃ ၼႂ်းပီ 2020

ဝၼ်းတီႈ 31   ႁၢင်လိူၼ်ဢွၵ်ႉထူဝ်ႊပိူဝ်ႊ  ပီ 2020 ၼႆႉ ပဵၼ်ဝၼ်းဢွၵ်ႇဝႃႇသႃ(တၢင်းမိူင်းတႆး၊ မိူင်းမၢၼ်ႈ)။ မိူင်းထႆး မိူင်းလၢဝ်းတႄႉ ဢွၵ်ႇတႄႇမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 02...

သဵင်ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်း ၸိူဝ်းၺႃး UEC ပူတ်းထွၼ် ဝဵင်း/ပွၵ်ႉ/ဢိူင်ႇ ဢွၵ်ႇသၢႆမၢႆလိူၵ်ႈတင်ႈ

ဝၼ်းသုၵ်း တီႈ 16/10/2020 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊၵမ်ၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၶဵတ်ႇသဵင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ။  ၼွၵ်ႈသေ ၼႃႈလိၼ် ၽွင်းငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇ ဝႃႉ တင်း...

ၵေႃႉပၢၵ်ႇၸႃႉ ၸႂ်လီၵျႃႉၶၢဝ်ၽိူၵ်ႇ (2)

By- ၸၢႆးငိုၼ်း (ပၢႆးပိုၼ်း) ဝၢႆးၶႃႈႁဝ်း တမ်တူဝ်လႆႈထူပ်း ဢုပ်ႇဢူဝ်းလၢတ်ႈၸႃ တွင်ႈထၢမ် ၸဝ်ႈသႅင်ၸိုၼ်ႈ၊ သၶႁ၊...

ၵေႃႉ ပၢၵ်ႇၸႃႉသဵင်ၸၢင်၊ ၸႂ်လီၽိူၵ်ႇၸိုၼ်ႈၶၢဝ်သႂ် (1)

By-ၸၢႆးငိုၼ်း (ပၢႆးပိုၼ်း) မိူဝ်ႈပီႊ2006 ၼႂ်ႈၵႄႈ လိူၼ်ၵျုၼ်ႇ ဝၼ်းထီႉ 8 ထိုင် 13၊...

သဵင်ႁူဝ်ၸႂ်သၢဝ်သၢဝ် ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်း SNLD

ၼႂ်းပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD ၼႆႉမီးၼၢင်းယိင်းလႄႈၵူၼ်းၼုမ်ႇ မၢဝ်ႇသၢဝ် ၶဝ်ႈၶႅင်ႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 30 ပႃႊသႅၼ်ႊ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉသဵင်ႁူဝ်ၸႂ်သၢဝ်လဝ်း ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် တူင်ႉတွတ်ႇၼိူဝ်ၵၢၼ်မိူင်းၸိူင်ႉႁိုဝ်။  

ၵၢၼ်လီဢၼ်ထုၵ်ႇယိူင်ႈ သၶႁ

ၸဝ်ႈသႅင်ၸိုၼ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းၵေႃႉဢၼ် လူင်ႉလႅၼ်ႇ ၵတ်ႉၶႅၼ်ႇ လွင်ႈၽႃႇသႃႇၵႂၢမ်းလၢတ်ႈ လိၵ်ႈလၢႆး ၶေႃႈထွႆႈၵႂၢမ်းတႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ။ လိၵ်ႈလၢႆး ဢမ်ႇၼၼ် ၽဵင်းၵႂၢမ်းဢၼ်မၼ်းၸဝ်ႈတႅမ်ႈၼၼ်ႉ လီထွမ်ႇ၊ ၶဝ်ႈၸႂ်ငၢႆႈ၊...

ဝၼ်းၵိူတ်ႇ ၸဝ်ႈၶုၼ်ထုၼ်းဢူး ၶွပ်ႈတဵမ်...

(11/09/1943) ပိုၼ်းတူဝ်ၸဝ်ႈၶုၼ်ထုၼ်းဢူး ၸိုဝ်ႈ – ၶုၼ်ထုၼ်းဢူးၸိုဝ်ႈမိူဝ်ႈလဵၵ်ႉ...

ဢဵၼ်ႁႅင်းႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းတႆး ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၸွင်ႇပေႃးပတ်းပူလူမႄးၵေႃႇတင်ႈၸိုင်ႈတႆးၶိုၼ်း ?

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020 ၼႆႉ ၸွမ်းၼင်ႇၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉတေႉ ဢမ်ႇပေႃးႁိုင်ပေႃး ၼၢၼ်း ထႅင်ႈမွၵ်ႈ 60 ဝၼ်းလိူဝ်လိူဝ်ၼႆႉတေၸတ်းႁဵတ်းယဝ်ႉ။ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ...
ၶူးႁိုၼ်း ၵႃယၢင်း မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း

ပေႃးဢမ်ႇပဵၼ်ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၸွင်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တေၸၢင်ႈ...

မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ၼႂ်းသွင်သၢမ်ဝၼ်းၼႆႉ ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ႁဝ်း မီးလွင်ႈတူၵ်းၸႂ်လႂ်တိုၼ်ႇၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ တၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 လိူင်ႇၽႄႈမႃးသေယဝ်ႉ ထိုင်တီႈမိူင်းရၶႅင်ႇတင်းမိူင်းပေႃးလႆႈ...

သဵင်ၸိူဝ်းၶဝ် ၼႂ်းပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈ လႄႈ ၼူၵ်ႉယုင်း

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈပီ 2020 ဢၼ်တေၸတ်းႁဵတ်း ၼႂ်းလုၵ်ႈလိူၼ်ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊပိူဝ်ႊ 8 ဝၼ်း တေမႃးၼႆႉ ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း (ႁိုဝ်) ဢမဵဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၵရေႇၸီႇဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ – NLD ...

ၵူၼ်းမိူင်း လႄႈ ပုၼ်ႈၽွၼ်းလိူၵ်ႈတင်ႈ

(တၢင်းႁၼ်ထိုင်တႆး ၼႂ်းဝူင်းၵၢၼ်သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ) သဵင်ၵူၼ်းမိူင်း ပဵၼ် သႅင်ၵိုင်ႇမိူင်း
ၶူးႁိုၼ်း ၵႃယၢင်း

ၽႂ်ပဵၼ်ၵေႃႉၽႅၼ်ႁူဝ်ပႄႉသေ သမ်ႉၶၢႆၼိူဝ်ႉမႃ

ပီ 2020 ၼႂ်းလုၵ်ႈလိူၼ် ဢေႃႊၵတ်ႉသ် ဝၼ်းတီႈ 19 ၼၼ်ႉ တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ လႆႈၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇ ပၢင်ပိုတ်ႇပၢင်ၵႅဝ်ႈ ပၢင်လူင်ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီ 21...

21 ပၢင်လူင် ၵမ်းထူၼ်ႈ 4 ဢၼ်ၸတ်းတီႈၼေႇပျီႇတေႃႇၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၽူႈၼမ်း SNDP, SSPP သမ်ႉ ႁၼ်ထိုင်ၸိူင်ႉႁိုဝ်

ပၢင်ၵုမ်လူင် ပၢင်လူင် ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 21 ၵမ်းထူၼ်ႈ 4 ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းတီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ  ပိုတ်ႇပၢင် မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 19/8/2020 ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ...

21 ပၢင်လူင် ၵမ်းထူၼ်ႈ 4 ၼႆႉ ၼၢင်းယိင်းတႆး မုင်ႈမွင်းၶႂ်ႈလႆႈသင်

ပၢင်ၵုမ်လူင် ပၢင်လူင် ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 21 ၼႆႉ ၸတ်းႁဵတ်းမႃး ယဝ်ႉ 3 ပွၵ်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ 19-21/8/2020 တေထိုင်မႃးၼႆႉ...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း