Monday, February 24, 2020

ၶေႃႈထတ်းသၢင်

ႁိုၼ်း ၵႃယၢင်

တႃႇၽဵဝ်ႈယႃႈမဝ်းၵမ်မိူင်းတႆး တၵ်းလႆႈမွတ်ႇၾႆးၵၢင်မိူင်းၵွၼ်ႇ

တွၼ်ႈတႃႇဝူင်ႈၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈမႃးဢုပ်ႇၸွမ်း လွင်ႈသိုၵ်းၵၢင်မိူင်းလႄႈ ယႃႈမဝ်းၵမ် မိူဝ်ႈလဵဝ် လႆႈႁၼ်ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸိူဝ်းပဵၼ်ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၶဝ် ၸုတ်ႇၽဝ်ပႅတ်ႈရူတ်ႉၵႃးၵူၼ်းမိူင်း ဢမ်ႇၵႃးၵူၼ်းမိူင်းတႆး ဢိၵ်ႇလူၺ်ႈ ပႃးၸဵမ် ၵူၼ်းမိူင်းပွတ်းၵၢင်၊ ပွတ်းတႂ်ႈ တင်းမူတ်းတင်းသဵင်ႈ...

ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ တင်းသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၸွင်ႇတေၵိုတ်းသိုၵ်းတေႃႇၵၼ်လႆႈတႄႉ

ပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းတႆးႁဝ်း တင်းမူတ်းတင်းသဵင်ႈၵေႃႈ တေႁူမ်ႈမႆႈၸႂ်ၸွမ်းယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ် ဢၼ်သဵင် ၵွင်ႈဢမ်ႇထၢတ်ႇ ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင် ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉၼၼ်ႉ ၵူႈတီႈၵူႈတၢင်းယူႇ ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈ ယိၼ်းမႆႈၸႂ်သေ ၸၢင်ႈတေလႆႈ တူင်ႉတၵ်ႉၵၼ် ပိူဝ်ႈတႃႇ ၵိုတ်းတိုၵ်းၼၼ်ႉ...

ပေႃးဢမ်ႇၸဵဝ်းၵႄႈလိတ်ႈလႆႈ ပၼ်ႁႃၶူဝ်ႁူၺ်ႈၵိုတ်ႈ ၸၢင်ႈၵိူတ်ႇပၼ်ႁႃယႂ်ႇတုၵ်ႉယၢၵ်ႈၽၢၼ်ၵိၼ်း တင်းဝၢၼ်ႈတင်းမိူင်း

ဝၼ်းထီႉ 15 လိူၼ်ထူၼ်ႈပႅတ်ႇ ပီ 2019 ၼႆႉ တီႈတၢင်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ဢၼ်ပဵၼ်လႅၼ်လိၼ် တိတ်းၸပ်းၵၼ်တင်း တိူင်းတႃႈလိူဝ်ႇ ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ မၼ်းတလေး၊ တီႈဝဵင်းပၢင်ႇဢူႈလူင် ဢၼ်မီးဝႆႉႁူင်းႁဵၼ်း...
ၶူးႁိုၼ်း ၵႃယၢင်း မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း

ၽႂ်သူၼ်းၾႆး ပီႈၼွင်ႉၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႂ်းမိူင်းတႆးၽိတ်းၽႅၵ်ႇၵၼ် ႁဝ်းလီၾၢင်ႉၸိူင်ႉႁိုဝ်

ဝၢႆးၾႃႉလီပီမႂ်ႇယဝ်ႉၵႂႃႇၼႆႉ တီႈၼႂ်းမိူင်းတႆးႁဝ်း ဢိၵ်ႇလူၺ်ႈပႃးတင်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ပတ်းပိုၼ်ႉၼႆႉ မီးၶၢဝ်ႇႁူင်ႁၢင်းဝႃႈ- ပီႈၼွင်ႉတႆးၼင်ႇၵၼ်ဢမ်ႇၵႃး ပႃးၸဵမ်ပီႈၼွင်ႉတႆးလႄႈ ပီႈၼွင်ႉၸၢဝ်းၶိူဝ်းဢၼ်မီး ၼႂ်းမိူင်းတႆးၸိူဝ်းၼၼ်ႉ မီးလွင်ႈၽိတ်းၽႅၵ်ႇၵၼ်သေယဝ်ႉ ထိုင်တီႈပေႃးလႆႈဢဝ်ၵွင်ႈၵၢင်ႇၵႄႈလိတ်ႈၵၼ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ တေဢွၼ်ငိၼ်းထိုင်ၵၼ်ယူႇၶႃႈၼေႃႈ။ ၼႂ်းဢၼ်ပဵၼ်ယူႇၸိူင်ႉၼၼ် ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈမႃးထတ်းလိူၵ်ႈတူၺ်းသေယဝ်ႉ ၶႂ်ႈမႃးၼပ်ႉသၢင်ႈၼႄၵၼ်...
SHAN

သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇပဵၼ်သဝ်ၸွမ်လူင် လႅမ်ႈတီႈ 4 ဝၢၼ်ႈမိူင်း

ပၢၼ်ဝၢၼ်ႈမိူင်း လုၵ်ႉတီႈ ၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇသိုၵ်း၊ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈသိုၵ်းယဵၼ်း လႅၵ်ႈမႃးပဵၼ် မိူင်းၻီႊမွၵ်ႊၶရေႊသီႊ ၼႆႉ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇမိူင်းမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ ပေႃးသဝ်ၸွမ်လူင် လႅမ်ႈတီႈ 4 ဢၼ်ၶဝ်ႈပႃး သဝ်ၸွမ်လူင်...
ၶူးႁိုၼ်း ၵႃယၢင်း မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း

လၢႆးတၢင်းၶတ်းၸႂ်တႃႇမူၼ်ႉမႄးပိူင်ပိုင်းလၵ်းမိူင်းလႄႈ ငဝ်းလၢႆးတႃႇတေမူၼ်ႉမႄးလႆႈမီးၵႃႈႁိုဝ်

ၼႂ်းဝူင်ႈဝၢင်ႈၼႆႉ ပေႃးႁဝ်းမႃးလဵပ်ႈႁဵၼ်းတူၺ်း ၼႂ်းလုမ်းသၽႃးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈ လုမ်းတႅၼ်းၽွင်းမိူင်း ႁူမ်ႈတုမ် လႆႈႁၼ်ၶတ်း ၸႂ် ပိူဝ်ႈတႃႇမူၼ်ႉမႄးပၵ်းပိူင်လၵ်းမိူင်းသေယဝ်ႉ ႁၼ်ထဵင်ၵၼ် တွပ်ႇလၢတ်ႈၵၼ်သမ်ႉပေႃး ပၼ်းၸွင်ႇၸွင်ႇယူႇယဝ်ႉ။ ပေႃးမႃးတူၺ်းၾၢႆႇ USDP ဢၼ်ပဵၼ်...

ၽူႈတႅၼ်းလူင်းၵဵပ်းသဵၼ်ႈမၢႆႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းၼၼ်ႉ   ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020    ႁႂ်ႈမီးသုၼ်ႇတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်

ၼႂ်းလိူၼ်ၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 16 ယူႇတီႈမိူင်းဢႃႊမေႊရိၵ ၶဝ် ဢဝ်လိူင်ႈတေႃႇၸွမ်ပွင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢိၵ်ႇလူၺ်ႈ ပႃးတၢင်းၵႅမ် ပွင်ၵၢၼ်သိုၵ်းလႄႈ ၵႅမ်ၸွမ်ႁၢၼ် ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈ ၸွမ်ႁၢၼ် 2 ၵေႃႉ...
ၶူးႁိုၼ်း ၵႃယၢင်း မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈသွမ်ႈ လမ်ႇလွင်ႈၵူႈသဵင် တႃႇသုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်တႆး

ပေႃးထႅင်ႈသွင်ဝူင်ႈ တေပဵၼ်ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈသွမ်ႈ ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ By election တႃႇပီ 2018 ၼႆႉယဝ်ႉ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်းၶိူဝ်းတႆးၼႂ်းတိူင်းတႃႈလိူဝ်ႇ တေလႆႈလိူၵ်ႈတင်ႈၶုၼ်ၽွင်း ၾၢႆႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး ဢၼ်တေၶဝ်ႈပဵၼ်လုၵ်ႈၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တိူင်းတႃႈလိူဝ်ႇ။...
ႁိုၼ်း ၵႃယၢင်

ယွၼ်ႉသင်လႄႈ သၽႃးမိူင်းတႆး ဢမ်ႇၽွမ်ႉတႃႇၶႂၢၵ်ႈႁွင်ႈၵၢၼ်ၽွင်းလူင် လဝၵ

လိူၼ်ၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 8 ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး မီးၽႅၼ်ပိူဝ်ႈတႃႇ တိူဝ်းၶႂၢၵ်ႈထႅင်ႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽွင်းလူင်ထႅင်ႈ 1 ႁွင်ႈ ၵၢၼ်ၼႆလႄႈ ၶဝ်ၸင်ႇႁွင်ႉထၢမ်ထိုင်တီႈ လုမ်းတႅၼ်းၽွင်းသၽႃးမိူင်းတႆး ၸွင်ႇတေၽွမ်ႉၸွမ်းလႆႈႁိုဝ် ဢမ်ႇၽွမ်ႉၸွမ်း...

ပိူင်ပိုင်းလၵ်းမိူင်းၸိုင်ႈတႆး ထိုင်ၶၵ်ႉတွၼ်ႈလႂ် ၽႂ်ႁဵတ်းသင်ဝႆႉ?

ၸဝ်ႈၶိုၼ်းသႂ် ၸႂ်ယဵၼ်၊ ၽူႈယၢမ်ႈပဵၼ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၵေႃၶဵၼ်ႇတႅမ်ႈပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈၸိုင်ႈတႆး (SSCDC) တေႃႉတႆႇၶႆႈလၢတ်ႈၼႄ လွင်ႈတူဝ်ထူပ်းၵၢၼ်ၶဵၼ်ႇတႅမ်ႈ ပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်းၸိုင်ႈတႆး လႄႈ ငဝ်းလၢႆးယၢမ်းလဵဝ် ထိုင်ၶၵ်ႉတွၼ်ႈလႂ်ဝႆႉယူႇ၊ ၶိုပ်ႈၼႃႈၶိုၼ်ႈသင်ႉၸိူင်ႉႁိုဝ်၊ ၸုမ်းလႂ်သိုပ်ႇႁပ်ႉၶဵၼ်ႇတႅမ်ႈ ၵႂႃႇထႅင်ႈ၊...

ၸူဝ်ႈပႆႇလႆႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၾႅတ်ႊတရႄႊၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၸၢင်ႈမုင်ႈမွင်းလႆႈလွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်းသင်

ပေႃးဝၼ်းတီႈ 8 မႃး သၽႃးမိူင်းတႆး တေမီးပၢင်ၵုမ်ၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉ။ ပၢင်ၵုမ်ဢၼ်ၼႆႉ ပိူဝ်ႈတႃႇဢီႈသင်လႃႇၼႆ ႁဝ်းၶႃႈလဵပ်ႈႁဵၼ်း ႁူႉဝႆႉတႄႉ ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈသုၼ်ၵၢင် ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၼေႇပျီႇတေႃႇသေယဝ်ႉ တေၸႅၵ်ႇ...
ဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ၸၢႆးငိုၼ်း

ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင်ၸၢႆးငိုၼ်း ၽူႈၼမ်းၼႂ်း 2 / ၽူႈၶၢၼ်ႇပၢၵ်ႇ RCSS တူၵ်ႇလၢတ်ႈလွင်ႈ KNU ဢၼ်ယွၼ်းထွၼ်ႈတူဝ်ဢွၵ်ႇၼႂ်းၸုမ်းၽူႈၼမ်း ၸုမ်းၵိုတ်းတိုၵ်း NCA

ႁူမ်ႈတုမ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယၢင်းၽိူၵ်ႇ KNU တႅမ်ႈလိၵ်ႈတၢင်ႇထိုင်တီႈပၢင်ၵုမ် ၽူႈၼမ်းၸိၵ်းၸွမ် SUMMIT ဢၼ် ၸတ်းႁဵတ်း ၵႂႃႇမိူဝ်ႈလိူၼ်မေႊ ပူၼ်မႃးၼၼ်ႉ လွင်ႈတေထွၼ်တူဝ်ဢွၵ်ႇ ၼႂ်းၸုမ်း PPST ၊ လွင်ႈယူႇတီႈၸဝ်ႈ...

ပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်း 2008 ၼႆႉ ဢမ်ႇပႃးၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႆ ၸွင်ႇတေမူၼ်ႉမႄးလႆႈ

ပူၼ်ႉမႃးပႆႇပေႃးႁိုင်ၼႆႉ ၸွမ်ၸိုင်ႈဢူးဝိၼ်းမိၼ်ႉလႄႈတင်း ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ၸိုင်ႈမိူင်း တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းၸူႉၵျီႇ တေယူႇၼႂ်း တၼ်းႁဵင်းၶဝ် ဢၼ်မီးယူႇယၢမ်းမိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉသေ လူင်းလိူၵ်ႈတင်ႈၵႂႃႇ တႃႇပီ 2020 လႆႈႁၼ် ပႃႇတီႇၶဝ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇ မႃးၼင်ႇၼႆ။ ပဵၼ်ၸိူင်ႉၼၼ်လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႈဢဝ်ပဵၼ်ဢၼ်သူၼ်ၸႂ်ၵႂႃႇတႄႉတႄႉ...

“တေလႆႈၸတ်းၵၢၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ် မူင်ႈ FAW ၽူႈၶဵၼ်လူင်ၸဝ်ႈသူၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ”

ပေႃးထိုင်ၵၢင်ပီမႃးၼႆႉ ၼႂ်း 2-3 ပီၼႆႉ လႆႈႁၼ်ၸဝ်သူၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇၶဝ် လႆႈႁူပ်ႉၽေးၶဵၼ် မူင်ႈမႅင်းၵဝ်းၵိၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ။ ပီၵၢႆလႄႈ ပီၼႆႉ ၶၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇလီသေတႃႉ ယွၼ်ႉမႅင်းယႃႉသူၼ်ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ၊ ပွတ်းၸၢၼ်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်းလႄႈ ၶဝ်ႈ...

ၶၵ်ႉၵၢၼ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၼႆႉ တေပႃးၸွမ်းလၢႆႇၼမ်ႉၵၢၼ်မိူင်း ဢမ်ႇသုၵ်းဢမ်ႇလိပ်းၼၼ်ႉၵူၺ်းယဝ်ႉႁိုဝ်

ၼႂ်းဝူင်ႈၼႆႉ လိူၼ်ၵျုၼ်ႊဝူင်ႈတီႈ 2 ဝၼ်းတီႈ 8 လႄႈ 9 ၸုမ်းဢွၼ်ႁူဝ်ၶၵ်ႉၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ် ၶွင်ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၸိူဝ်းလူင်း လၢႆးမိုဝ်းဝႆႉ 8 ၸုမ်း ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈ 10...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း