ၶေႃႈထတ်းသၢင်

မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ဢၼ်ႁူမ်ႈၵၼ်ၽွတ်ႈမႃးၼၼ်ႉလုၵႂႃႇယဝ်ႉၼႄႇ (ၶေႃႈထတ်းသၢင်- ႁိုၼ်း ၵႃယၢင်း)

ၸွမ်းၼင်ႇပၢင်ၵုမ်ၼွၵ်ႈလႅၵ်ႈ ဢၼ်ႁဵတ်းယဝ်ႉၵႂႃႇ မိူဝ်ႈႁၢင်လိူၼ်ပူၼ်ႉမႃးသေယဝ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈႁူႉငိၼ်းဝႃႈ ပၢင်ၵုမ်ပၢင်လူင် ၸူဝ်ႈပၢၵ်ႇပီ 21 ၵမ်းထူၼ်ႈ 3 ၼၼ်ႉ တေၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇ ၼႂ်းလိူၼ်ၼႃႈလိူၼ်ၵျုၼ်ႊ မွၵ်ႈဝၼ်းတီႈ...

ပၢင်ၵုမ်လူင် 21 ပၢင်လူင်ၵမ်း 3  ထုၵ်ႇလီပဵၼ်ပၢင်ၸိူင်ႉႁိုဝ်

မိူဝ်ႈၼႆႉ ပီၶရိတ်ႊ 2018 လိူၼ်မေႊ 25 ဝၼ်း ႁဝ်းၶႃႈ မႃးဢုပ်ႇၸွမ်း လၢႆးၵၢၼ်ႁဝ်းဝူင်ႈပူၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈထတ်းသၢင် ၼႄ လွင်ႈငဝ်းလၢႆးၵေႃႇသၢင်ႈငမ်းယဵၼ် ၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၸိူင်ႉႁိုဝ်...

လီႁူမ်ႈၵၼ်ႁႃငိူၼ်ႈတုမ်ႇပူမ် ငဝ်ႈငႃႇပၼ်ႁႃပၢင်သိုၵ်း

တၢင်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ႁိမ်းဝၢၼ်ႈဢၢႆႈလႄႈ တင်းၵုင်းမူင်ႈၼၼ်ႉ ပီႈၼွင်ႉလွႆ TNLA  တင်း  တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်ၵၼ်ယူႇယဝ်ႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းသူၼ်ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ မီးႁဵင်ပၢႆၸိူဝ်းၼၼ်ႉ လႆႈ ပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈႁူမ်ႈသဝ်းၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈၼႆ ႁဝ်းၶႃႈလႆႈငိၼ်းၼင်ႇၼႆ။ ၵမ်းၼႆႉပၢင်တိုၵ်းဢၼ်ၼႆႉ...

ဢႃယုလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼူၵ်ႉယုင်း ထႅင်ႈသွင်ပီပၢႆ သၢႆငၢႆၵၢၼ်မိူင်း တေၵႂႃႇလၢႆးလႂ်

ဝၼ်းပီမႂ်ႇသၢင်းၵျၢၼ်ႇ လိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊ ၶိုၼ်ႈလႆႈမႃး 17 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မျၢၼ်ႇမႃႇ ဢၼ်ပဵၼ်ဢူးဝိၼ်းမျိၼ်ႉၼၼ်ႉ လၢတ်ႈၵႂၢမ်းတူင်ႉတၵ်ႉတေႃႇၵူၼ်းမိူင်းတင်းလၢႆ။ ၼႂ်းဢၼ်မၼ်းၸဝ်ႈ လၢတ်ႈၵႂႃႇၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈမႃးႁပ်ႉဝႃႈပဵၼ်ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၽႅၼ်ၵၢၼ်ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼူၵ်ႉယုင်း ဢၼ်တေႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 2...

မိူင်းၶႄႇလႄႈ UN ၽႂ်ၶဝ်ႈၵႅဝ် ၵၢၼ်မိူင်းႁဝ်းလႆႈၸိူင်ႉႁိုဝ်?

ယၢမ်းဢၼ်တႅၼ်းၽွင်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တိုၵ်ႉမၢင်ႉၸွမ်း ၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၸွမ်ၸိုင်ႈမႂ်ႇယူႇၼၼ်ႉ ႁွင်ႈၵၢၼ်ထၢၼ်ၽွင်းလူင် ၾၢႆႇမိူင်းၼွၵ်ႈ ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပၼ်ၾၢင်ႉတီႈ ၸုမ်းၽွင်းတၢင်ၶဝ်ၽိုၼ်ၼိုင်ႈ။ ၼႂ်းလိၵ်ႈၼၼ်ႉဝႃႈ ၸုမ်းၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ UN လႄႈၽွင်းတၢင်ၶဝ်ၵူႈမိူင်းမိူင်းၼႆႉ ၸိူဝ်းဢၼ်ၵဵဝ်ႇၵပ်း တင်းမိူင်းမၢၼ်ႈ၊...

ၸွမ်ၸိုင်ႈမႂ်ႇ လႄႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ် တေပဵၼ်ႁိုဝ်မႃး

ၸွမ်းၼင်ႇပၢင်ၵုမ် တႅၼ်းၽွင်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 28 ၼၼ်ႉသေယဝ်ႉ ဢူးဝိၼ်းမျိၼ်ႉ ၵေႃႉပဵၼ်ၽူႈတႅၼ်းၽွင်းၵူၼ်းမိူင်း ၸႄႈဝဵင်းတႃႈမူၺ် တိူင်းတႃႈၵုင်ႈၼၼ်ႉ လႆႈထုၵ်ႇလိူၵ်ႈ ပဵၼ်ၸွမ်ၸိုင်ႈ ၵေႃႉမႃးမႂ်ႇၵေႃႉထူၼ်ႈ 10 တႃႇမိူင်းမၢၼ်ႈၼႆႉ။ ၵမ်းၼႆႉ...

ၸုမ်းဝႃႉတင်းၸုမ်းမိူင်းလႃး တေယွမ်းႁပ်ႉ လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ ၵိုတ်းတိုၵ်းတူဝ်ႈမိူင်း NCA ယူႇႁိုဝ်

ၽွင်းယၢမ်ႈတီႈတၢင်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၸုမ်းလွႆ TNLA လႄႈၸုမ်းတႆး RCSS ၶိုၼ်းၶဵင်ႈၶႅင် ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ယူႇၼႆႉ ယူႇတီႈၸုမ်းၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ် သမ်ႉၶိုၼ်းမီးၶေႃႈၵၢဝ်ႇလၢတ်ႈမႃးဝႃႈ UWSA ၸုမ်းဝႃႉတင်းၸုမ်းမိူင်းလႃး ယွမ်းႁပ်ႉ NCA လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆၵိုတ်းတိုၵ်းတူဝ်ႈမိူင်းယဝ်ႉ...

သၢမ်ၶႃၵဵင်းယၼ်မၼ်ႈၵွၼ်ႇ ဝၢၼ်ႈမိူင်းၸင်ႇတေၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼူၵ်ႉယုင်း ၶိုၼ်ႈမႃးဢုပ်ႉပိူင်ႇၽွင်းငမ်းဝၢၼ်ႈမိူင်း မီးသွင်ပီလိူဝ်မႃးဢိတ်းၼိုင်ႈယဝ်ႉ၊ ၸွမ်းၼင်ႇ ၾိင်ႈၵၢၼ်မိူင်းမီးဝႆႉၼၼ်ႉ တေမီးၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ၊ ၾၢႆႇတႅၼ်းၽွင်းသၽႃးလႄႈ ဢိၵ်ႇလူၺ်ႈပႃးတင်း ၾၢႆႇတတ်းသိၼ်လုမ်းတြႃး (တွၼ်ႇၾိင်ႈ)ၼႆ သၢမ်ၶႃၵဵင်းယၼ်မၼ်ႈ ဝၢၼ်ႈမိူင်းၸင်ႇတေၶိုၼ်ႈယႂ်ႇၼႆ ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈႁူႉႁၼ်ၸွမ်းၵၼ်ယူႇ တင်းမူတ်း။ တီႈၼၼ်ႈ...

ၽူႈၼမ်းၵူႈၾၢႆႇ တၵ်းလႆႈမႄးၼမ်ႉၸႂ်လႄႈ လၢႆးႁဵတ်းသၢင်ႈၵွၼ်ႇ ၸင်ႇတေၵေႃႇတင်ႈလႆႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၸိုၼ်ႈၸၢင်ႇ

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 13 လိူၼ်ၾႅပ်ႊၿိဝ်ႊရီႊ ၸုမ်းမွၼ်း NMSP ၊ ၸုမ်းလႃးႁူႇ LDU သွင်ၸုမ်း လူင်းလၢႆးမိုဝ်းလူၺ်ႈ တပ်ႉမတေႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ။ ပေႃးဝႃႈၶဝ်မႃးလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၸိူင်ႉၼၼ်ယဝ်ႉ ငဝ်ႈၸုမ်းၶဝ်...

မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မိူင်းမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈၵူၼ်းၵေႃႉလဵဝ် ၶိူဝ်းလဵဝ် ၵတ်ႉၶႅၼ်ႇဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈပဵၼ်မႃး

မႂ်ႇသုင်တင်းသဵင်ႈၶႃႈ။ ပေႃးထႅင်ႈ 2-3 ဝၼ်းၼႆ တေၽႅဝ်ဝၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈႁူႉၸၵ်းၵၼ်ဝႃႈ ဝၼ်း ပြည်ထောင်စု ၶွပ်ႈတဵမ် 71 ပီၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ႁွင်ႉဝႃႈမိူင်း ပြည်ထောင်စု...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း