Friday, January 18, 2019
Home ၶေႃႈထတ်းသၢင်

ၶေႃႈထတ်းသၢင်

ၽဵင်းၵႂၢမ်းတႆးပၢၼ်ၵဝ်ႇ ၶွၼ်းၶဝ်ႇထိုင်ငဝ်ႈၵဝ်ႉပၢႆးမွၼ်းတႆး

ပၢႆးမွၼ်း လိူဝ်သေၽဵင်းၵႂၢမ်းပၢၼ်ၵဝ်ႇယဝ်ႉ ၵၢပ်ႈပၢၼ်ႁုၼ်ႈသႅၼ်းမႂ်ႇၼႆႉ လၢႆလၢႆၵေႃႉတၵ်းဢမ်ႇ ပူၼ်ႉလႆႈလွင်ႈမိုတ်ႈ သူင်ထွမ်ႇၽဵင်းၵႂၢမ်း ဢမ်ႇဝႃႈပၢၼ်ၵဝ်ႇႁိုဝ်ပၢၼ်မႂ်ႇ။ ႁူမ်ႈဝႃႈၽဵင်းၵႂၢမ်းပၢၼ် ၵဝ်ႇၼႆႉမိူဝ်ႈၵူႈပွၵ်ႈ တင်းၵူၼ်းႁွင်ႉ လႄႈ ၵူၼ်းထွမ်ႇ တေမီးၵူၼ်းႁုၼ်ႈသႅၼ်းၵဝ်ႇ ဢမ်ႇၼၼ်...

“ၶိုၼ်ႈသႄႇႁူင်းၽိုင်ႈလႄႈ ၺႃးၽိုင်ႈၸီႈ ၼႄးဝႃႈ ယွၼ်ႉၽိုင်ႈၸီႈလႄႈ တူၵ်းတူၼ်ႈမႆႉ”

တွင်ႈထၢမ် ၸဝ်ႈသိုၵ်း ၸၢႆးဢူး ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ RCSS/SSA ငဝ်ႈႁၢၵ်ႈတူၼ်ႈတေႃပၼ်ႁႃ ပဵၼ်သင်ၼႆ ဝၼ်းတီႈ 21/12/2018 ၼႆႉ ပီႈၼွင်ႉၸၢဝ်းၶိူဝ်းပဢူဝ်း ၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင်ပႆတၢင်းၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်း RCSS/SSA ၼႂ်းၵၢင်...

“ၶူဝ်းၶွင်ၵဝ်ႇၵႄႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ မီးၵႃႈၶၼ်တႃႇၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ”

ယူႇတီႈတၢင်းႁၼ်ထိုင်ၶႃႈတႄႉ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈၶူဝ်းၶွင်ၵဝ်ႇမိူင်းႁဝ်း ပိုၼ်းႁဝ်း ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းႁဝ်း ယႃႇႁႂ်ႈႁၢႆၼၼ်ႉ ႁဝ်းထုၵ်ႇ လီဢွၼ်ၵၼ်ပႂ်ႉပႃးႁၵ်ႉသႃၵၼ်။ လွင်ႈပႂ်ႉပႃးႁၵ်ႉသႃၼႆႉ ၵေႃႉလဵဝ်ၵူၺ်း ႁဵတ်းဢမ်ႇလႆႈ လူဝ်ႇပဵၼ်မူႇ ပဵၼ်ၸုမ်းသေ ႁဵတ်းၸွႆႈၵၼ်။ ယူႇတီႈၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈ လူဝ်ႇမေႃပႂ်ႉပႃးႁၵ်ႉသႃၶူဝ်းၶွင်ပူႇမွၼ်ႇၼၢႆးယႃႈႁဝ်း။...

“ၽိူဝ်ႇတေတႅၵ်ႇငၢၵ်ႈ – တႃႉႁႃလၢႆး ႁူမ်ႈၽၢၵ်ႈၵၼ် ၶိုင်ပွင်ႈ”

တွၼ်ႈတႃႇဝူင်ႈၼႆႉတႄႉ ႁဝ်းၶႃႈဝူၼ်ႉဝႆႉဝႃႈ ၶေႃႈလမ်ႇလွင်ႈတႃႇၵူၼ်းမိူင်းတႆးႁဝ်းၶႃႈ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ဢီႈသင်ဢၼ် ဝႃႈၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈ ၶႂ်ႈယွၼ်း ထတ်းသၢင်ၼႄၵၼ်ဢိတ်း ၼိုင်ႈ။ ပေႃးယူႇတီႈႁဝ်းၶႃႈ မႃးထတ်းသၢင်တူၺ်းငဝ်းလၢႆး ၼႂ်းမိူင်းတႆးႁဝ်းၼႆႉၼႆၸိုင် ၼင်ႇႁဝ်းၵႆႉဝႃႈ ၵၼ်ၵူႈဝူင်ႈၼၼ်ႉၶႃႈ...

ၽူႈတႅၼ်းမိူင်းၼၢႆး တုၵ်းယွၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မၵ်းမၼ်ႈ ဢဝ်မိူင်းၼၢႆး ပဵၼ်မိူင်းဢၼ်မီးၶူဝ်းၶွင်ၵဝ်ႇၵႄႇ ၵိုၵ်းပိုၼ်း

ပၢင်ၵုမ်သၽႃးဝၼ်းတီႈ 17/12/2018 သၽႃးမိူင်းတႆး ပွၵ်ႈၵမ်း 2 ၵမ်ႈထူၼ်ႈ 12 ၼၼ်ႉ ၽူႈတႅၼ်းမိူင်းၼၢႆး ၸၢႆးမွၼ်း လိူၼ် တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၵ်းမၼ်ႈမိူင်းၼၢႆး ပဵၼ်မိူင်းဢၼ်မီးၶူဝ်းၶွင်ၵိုၵ်းပိုၼ်း ၵဝ်ႇၵႄႇ။...

ဝၼ်းသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ ၶွပ်ႈတဵမ် 70 ပီ တႆးႁဝ်းထုၵ်ႇလီဝူၼ်ႉ/ ႁဵတ်းၸိူင်ႉႁိုဝ်

ႁဝ်းၶႃႈတေမႃးထတ်းတူၺ်း ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 70 ပီ တင်ႈတႄႇ 1948 လိူၼ်ၻီႊသႅမ်ႊၿိူဝ်ႊ ဝၼ်းတီႈ 10 ပေႃးႁဝ်းၶႃႈမႃး တူၺ်းၵေႃႈ မၼ်းၶွပ်ႈဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 10...

ၻွၵ်ႊတိူဝ်ႊ ၸၢႆးမွၵ်ႇၶမ်း (ၵႅမ်ၸွမ်ၸိုင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၵေႃႉၵဝ်ႇ) မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း ၼႂ်းပၢင်ပွႆးပီမႂ်ႇတႆး 2113 ၼီႈ တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ

ပီႈပီႈၼွင်ႉၼွင်ႉ လုၵ်ႉတီႈၵႆ ပႆတီႈယၢဝ်း မႃးၶဝ်ႈပွႆးပီမႂ်ႇႁဝ်း ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ႁႂ်ႈလႆႈၵတ်းယဵၼ်တူဝ်၊ ၵတ်းယဵၼ်ၸႂ် ၵၼ်သေၵမ်း။ ပွႆးပီမႂ်ႇတႆးႁဝ်း တီႈလႃႈသဵဝ်ႈၼႆႉ လႆႈႁဵတ်းမႃး မီး 20 ပီပၢႆယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈၼၼ်ႉ...

ၵႂၢမ်းၾၢင်ႉပီမႂ်ႇ 2113

ၼႂ်းပီမႂ်ႇ 2113 ပီမူ (2019) ၼႆႉ ၸိူဝ်းႁဝ်းၸၢဝ်းတႆး တေလႆႈတိုၼ်ႇၼွၼ်းလႄႈႁူႉတူဝ်ၵၼ် ယူႇၵူႈယၢမ်း။ 1) ၵၢၼ် ႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ဝၢၼ်ႈမိူင်း။ 2) ၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ဝၢၼ်ႈမိူင်း။ ၼႃႈၵၢၼ်ၼၵ်း သွင်လွင်ႈၼႆႉ...

ၵႂၢမ်းၾၢၵ်ႇပီမႂ်ႇ “တႆး ထုၵ်ႇလီ ဝူၼ်ႉလီ လၢတ်ႈလီ သၢင်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ”

ဢူၺ်းၽွၼ်းပီမႂ်ႇတႆးႁဝ်း 2113 (ၼႂ်းပီ 2019) ၼႆ့ ပဵၼ်ပီမူ။ ယွၼ်ႉၼၼ် ယွၼ်းသူး ဝၢၼ်းပၼ် ယႃႇႁႂ်ႈတႆး ႁဝ်းၼွၼ်းယူႇၶၢၼ်ႉ မိူၼ်မူဝၢၼ်ႈၵၼ်သေၵမ်း။ ႁႂ်ႈယူႇတူင်ႉတိုၼ်ႇၵႆႉႁႃၵိၼ် မိူၼ်မူထိူၼ်ႇၵၼ်သေၵမ်း။ ႁႂ်ႈမေႃဝူၼ်ႉလီ...

ၸဝ်ႈၶိုၼ်းသႂ် ၽူႈၵွၼ်းလုမ်း PI ၾၢၵ်ႇၵႂၢမ်းတွၼ်ႈထိုင် ၼႂ်းဝၼ်းပီမႂ်ႇတႆး 2113 ၼီႈ

ၼႃႈႁိူၼ်း လုၵ်ႈၼိုင်ႈၼႆႉ ပေႃးဝႃႈ ပေႃႈၸဝ်ႈႁိူၼ်း၊ မႄႈၸဝ်ႈႁိူၼ်း ဢမ်ႇထုၵ်ႇမေႃၵၼ်ၼႆ ၵူၼ်းၼႂ်းႁိူၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉ ၵေႃႈ ယူႇဢမ်ႇသႃႇ ပႃးၸဵမ်လုၵ်ႈ၊ ၸဵမ်လၢၼ်၊ ပႃးၸဵမ်ပီႈ၊ ၸဵမ်ၼွင်ႉ ႁူႉဝႃႈဢမ်ႇယူႇသႃႇ။...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း