Tuesday, January 26, 2021
Home ၶေႃႈထတ်းသၢင်

ၶေႃႈထတ်းသၢင်

Happy New Year ပီ 2021

ပီမိူင်းၶရိသ်ႉတ်ၼႂ်းပီတႆး 2115 ၼီႈၼႆႉပေႃးထိုင်ဝၼ်းထိ 01 လိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊပီ 2021 မိူဝ်ႈၽုၵ်ႈၼႆႉ လႆႈမႃးယဝ်ႉ 2021 ပီမိူင်းယဝ်ႉၼႆယူႇ။ ပီမႂ်ႇၸၢဝ်းၶရိသ်ႉတ်ၼႆႉ ပဵၼ်ပီမႂ်ႇလူၵ်ႈ ဢမ်ႇၼၼ် ပီမႂ်ႇလုမ်ႈၾႃႉယဝ်ႉ...
ႁိုၼ်း ၵႃယၢင်း

ပႃႇတီႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းၸိူဝ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈမၢၼ်ႈ ထုၵ်ႇလီၸုၵ်းမၼ်ႈၸိူင်ႉႁိုဝ်သေ ဢုပ်ႇတင်း NLD

တႄႇတီႈလိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊ 1 ဝၼ်း (2021)ၵႂႃႇၼႆႉ ၽူႈတႅၼ်း NLD ၶဝ် 3 ၵေႃႉ ဢၼ်ၻွၵ်ႊတိူဝ်ႊ ဢွင်ႇမူဝ်းၺူဝ်ႇ ၽူႈၼမ်းၼႂ်း 3 ၶဝ်ဢွၼ်ႁူဝ်ၼၼ်ႉ...
ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈ

ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈတႆး တေႁဵတ်းႁိုဝ်သၢင်ႈ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈပဵၼ် ၵိုင်ႇလီပဵၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ်?

0
ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈတႆး ၼႂ်းၵၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ၵွပ်ႇၵူႈဢဝ်ၶိုၼ်းမိူင်းယူႇၼႆႉ ၼႂ်းတႆးႁဝ်းၶတ်းၸႂ်သၢင်ႈမႃး ပီယၢဝ်းၶၢဝ်းႁိုင် ပၢၼ်ၼိုင်ႈယဝ်ႉပၢၼ်ၼိုင်ႈယူႇ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢမ်ႇထိုင်တီႈဢွင်ႇမၢၼ် ပဵၼ်ၵၢၼ်ထိုင်တီႈ မႃးသေပွၵ်ႈ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းႁိမ်း 60 ပီၼႆႉ။ ပိူဝ်ႈတႃႇသၢင်ႈလွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၼႂ်းတႆးၵေႃႈလီ၊...

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမႂ်ႇ ပီ 2021 တေမႃးၼႆႉ တေပဵၼ်ႁိုဝ်မီးႁိုဝ်?

0
ၸွမ်းၼင်ႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020 ယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်းၵႂႃႇယဝ်ႉလႄႈ ဢမ်ႇပေႃးႁိုင် ပေႃးဝႃႈ လိူၼ်ၾႅပ်ႊပိဝ်ႊရီႊ (2021) ဝူင်ႈထီႉၼိုင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ တေမီးပၢင်ၵုမ်တႅၼ်းၽွင်း သၽႃးမိူင်း ႁူမ်ႈတုမ်ယဝ်ႉ။ ပေႃးမီးပၢင်ၵုမ်ဢၼ်ၼၼ်ႉမႃး လုၵ်ႉတီႈၼၼ်ႈသေ တေယုၵ်ႉတၢင်ႇၸွမ်ၸိုင်ႈ၊...

ၵူၼ်းလူင်ဢိူၺ်!! ပေႃးတိုၵ်ႉပဵၼ်ၵဝ်ၵဝ်မႂ်းမႂ်းယူႇ ဢၼ်ၶႂ်ႈလႆႈၼၼ်ႉ တေလႆႈမုင်ႈမွင်းလၢႆလၢႆၵူၺ်း

0
ဝူင်ႈပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈလႆႈဢုပ်ႇၵၼ်ဝႃႈ ၵၢၼ်သၢင်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ် ယွၼ်ႉသင်ဢမ်ႇဢွင်ႇမၢၼ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ။ မိူဝ်ႈၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈၼႄမႃး ၶေႃႈယွၼ်ႉမၼ်းမီး 3 ၶေႃႈ။ 1.ၾၢႆႇတပ်ႉမတေႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈယွၼ်ႇယၢၼ်းသေ ၶဝ်ႈႁႃဢုပ်ႇဢူဝ်း။ 2.ၾၢႆႇၸုမ်းၸၢဝ်း...
ႁိုၼ်း ၵႃယၢင်း

ယွၼ်ႉသင် ၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ် ဢမ်ႇထိုင်တီႈ ဢမ်ႇဢွင်ႇမၢၼ်

တွၼ်ႈတႃႇလၢႆးၵၢၼ်ႁဝ်းဝူင်ႈၼႆႉ ႁဝ်းၶႂ်ႈဢဝ်ႁူဝ်ၶေႃႈဢၼ်ဝႃႈ “ယွၼ်ႉသင်ၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈ လွင်ႈငမ်းယဵၼ် ဢမ်ႇဢွင်ႇမၢၼ်” ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉသေၶႆႈလၢတ်ႈၵႂႃႇ။ ဝၼ်းမိူဝ်ႈဝႃးလႄႈမိူဝ်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈ NRPC သုၼ်ၵၢင်ၾၢႆႇငမ်းယဵၼ်လႄႈ ၾၢႆႇႁႃလီၵၼ်ၶိုၼ်းၼႂ်း ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ မီးပၢင်ၵုမ်ပိူဝ်ႈတႃႇလွင်ႈငမ်းယဵၼ် ဝႃႈၼၼ်လႄႈၵူၼ်းႁေႈႁူထွမ်ႇတူၺ်းၵေႃႈမီးတင်းၼမ်။ ပွင်ႇဝႃႈတႄႉလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၸုမ်း NLD...

ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈ တေႁႂ်ႈသူင်းဢူၼ်ႈ ၼွမ်းၵူမ်ႈတႂ်ႈလွင်ႈ ၵမ်ပႃယဵၼ်ႇၶိုၼ်ႈ ၾႃႉ ၶဵင်ႇတႃႉတေႃႇၵၼ် ဢမ်ႇၼၼ် တေႁႃလၢႆးဢုပ်ႇဢူဝ်းၶိုၼ်ႈၼႃႈ?

0
ပွႆႇဝႃႈ ငိၼ်းၶၢဝ်ႇသိုၵ်းတႆး(2)ၸုမ်းယိုဝ်းၵၼ်ၼႆၵေႃႈ သဵင်ဢိုတ်ႇႁႆႈသဵင်ၶၢင်းပွင်ႉ သဵင်လႃႇၵူၼ်းမိူင်းပေႃးဢူၼ်ဢၢၼ်ၵႂႃႇသဵင်ႈ၊ မၢင်ၸိူဝ်းႁွင်ႉလႃႇတဵမ်သူပ်းတဵမ်ပၢၵ်ႇ၊ မၢင်ၸိူဝ်းပွင်ႉဢုမ်းဢုမ်းဢၢမ်းဢၢမ်း၊ မၢင် ၸိူဝ်းၵေႃႈဝႃႈသိုဝ်ႈသႅတ်ႉ ဢမ်ႇၵိုင်ႇတၢင်းလဵင်ႉၶဝ်ႈၶဝ်ၼႆၵွၼ်ႇယဝ်ႉ။ ​သဵင်ၶၢင်းသဵင်ပွင်ႉသဵင်လႃႇၸိူဝ်းၼႆႉ လင်သေသဵင်ၵွင်ႈတီႈပၢင်တိုၵ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ၸိူဝ်းၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၶဝ် ၼင်ႇႁၢင်ႈပႆႇဢဝ်သႂ်ႇၸႂ်သႂ်ႇၶေႃးၶဝ်သႄႈ။ ယင်းတိုၵ်ႉၶႂ်ႈဝႄႈတၢင်းၽိတ်းတူဝ်ၵဝ်ႇ ဢဝ်ၵႂၢမ်းၽိတ်းၵႂၢမ်း...
ၶူးႁိုၼ်း ၵႃယၢင်း

ၶွတ်ႇလိူတ်ႈတၢင်းၼႂ်း ပေႉၶဵၼ်တၢင်းၼွၵ်ႈ

0
တွၼ်ႈတႃႇဝူင်ႈၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈၶႂ်ႈဢဝ်ႁူဝ်ၶေႃႈဢၼ်ဝႃႈ “ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈသိုပ်ႇသွႆႉ ၸွင်ႇတေၸၢင်ႈမီးမႃးထႅင်ႈ” ၼႆၼၼ်ႉ မႃးတေႃႉတႆႇၶႆႈၼႄၵၼ်။ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020 တႄႉယဝ်ႉတူဝ်ႈၵႂႃႇလီငၢမ်းယဝ်ႉ၊ ယူႇတီႈပႃႇတီႇ NLD ၵေႃႈ ဢွင်ႇပေႉလူၼ်ႉႁိုၵ်းလူၼ်ႉၾင်ႇၵႂႃႇယဝ်ႉလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႈ...

ဢမ်ႇမူၼ်ႉမႄးပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်းလႆႈၵေႃႈ NLD တၵ်းလႆႈၼႄၾၢင်ႁၢင်ႈ ၵၢၼ်ၵေႃႇတင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၾႅတ်ႊၻရႄႊ

0
ပိူဝ်ႈတႃႇဝူင်ႈၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈၶႂ်ႈမႃးဢုပ်ႇၸွမ်းႁူဝ်ၶေႃႈဢၼ်ဝႃႈ “လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းၽွမ်ႉႁူမ်ႈ” ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ပဵၼ်ႁိုဝ်မီးႁိုဝ်ၼႆၶႃႈ။ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020 ဢၼ်ႁဵတ်းယဝ်ႉၵႂႃႇၼႂ်းဝူင်ႈဝၢင်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈပႃႇတီႇၼူၵ်ႉလႅင်ၼူၵ်ႉယုင်း ဢွၵ်ႇပေႉၵႂႃႇလူၼ်ႉႁိုၵ်းလူၼ်ႉၾင်ႇသေယဝ်ႉၵေႃႈ မီးမႃးၶၢဝ်ႇသဵင်ဢၼ်ဝႃႈ ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼူၵ်ႉယုင်းၼႆႉ တေဢွၼ်ၽွတ်ႈႁႅၼ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းၽွမ်ႉႁူမ်ႈ ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ...
ၸဝ်ႈၶူးသီႇရိထမ်ႇမ

ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၼႂ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈလႄႈ ၶေႃႈသင်ႇသွၼ်ပုတ်ႉထၸဝ်ႈ

0
ဢိင်ၼိူဝ်ၼႂ်းတႆး၊ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းၸိူဝ်းယူႇသဝ်းၼႂ်းမိူင်းတႆး တိုၵ်ႉမီးလွင်ႈၸတ်ႉတႅၵ်ႇငၢၵ်ႈၵၼ်၊ ၽိတ်းၽႅၵ်ႇ မေႃးမႄးၵၼ် ပႆႇမီးလွင်ႈၽွမ်ႉသဵင်ပဵင်းပၢၵ်ႇၵၼ်လႄႈ ယူႇတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ လႆႈၼိမၼ်တၼ ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးသီရိထမ်ႇမ ၸဝ်ႈၽူႈလႆႈႁပ်ႉ သူး/ရၢင်းဝလ်း ၸဝ်ႈၼၢင်းသုၸၼ်ႇတီႇ တေႇသၼႃႇႁေႃးလၢတ်ႈဝႆႉၼင်ႇၼႆ။ ယူႇတီႈႁဝ်းပဵၼ်ၾၢႆႇရႁၢၼ်းၸဝ်ႈပႃးၼိုင်ႈတူၼ်ၼိုင်ႈသေ ၼင်ႇႁိုဝ်သမ်ႉပေႃးတေပဵၼ်တွၼ်ႈသွၼ်...
ႁိုၼ်း ၵႃယၢင်း

NLD ပေႉပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈလူၼ်ႉႁိုၵ်းလူၼ်ႉၾင်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းမုင်ႈမွင်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၻီႊမူဝ်ႊၶရေႊသီႊၸိုၼ်ႈၸၢင်ႇ ၸွင်ႇတေပဵၼ်မႃးလႆႈ

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈပီ 2020 ၵေႃႈယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်းၵႂႃႇယဝ်ႉ၊ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းဢၼ်မၢင်ႇၵိူဝ်းဝႃႈ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈပႃႇတီႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းဢွင်ႇပေႉၼမ်လၢႆ ၼင်ႇႁိုဝ်တေၵေႃႇသၢင်ႈလႆႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၸိုၼ်ႈၸၢင်ႇ၊ မီးၵၢင်ၸႂ်ၸိူင်ႉၼၼ်သေလႄႈ ဢွၼ်ၵၼ်တွတ်ႈမႄးပၼ်သဵင်ၼႆၵေႃႈ လႆႈဝႃႈပုၼ်ႈၽွၼ်းတဵမ်ထူၼ်ႈၵႂႃႇ သိုဝ်ႈၽႂ်တၼ်းမၼ်းယဝ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၾၢႆႇၼိုင်ႈတၢင်းၼိုင်ႈ ပီႈၼွင်ႉမိူင်းမၢၼ်ႈ တူင်ႈပဵင်းၶဝ်ၵေႃႈသမ်ႉ ၸွမ်းၼင်ႇၶဝ်ႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ...

ဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ သၢင်ႇသီႈၸၢင်ႈၵိၼ်ၵၢင် တႃႇႁူဝ်သိူဝ် သိူဝ်ၽိူၵ်ႇၸၢင်ႈၵိုတ်းႁူဝ်ႁၢင်

0
ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020 ၼႆႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ၵူၼ်းမီးသုၼ်ႇတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်မီး မိုၼ်ႇသၢမ်ႁဵင်ပၢႆ - ပႃႇတီႇ တႆး သွင်ဢၼ် တိုတ်ႉသၢႆႉတိုတ်ႉၶႂႃသေ ပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈ ၸၢင်ႈဢွင်ႇပေႉၵႂႃႇၼႂ်းၵႄႈ။ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ပွၵ်ႉယႂ်ႇ...

ဝၢၼ်ႈမိူင်းဢၼ်ၵဝ်ၶႃႈမုင်ႈမွင်းလႄႈ ၽူႈတႅၼ်းဢၼ်ၵဝ်ၶႃႈၶႂ်ႈႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းလိူၵ်ႈ

ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 8/11/2020 တေပဵၼ်ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပတ်းပိုၼ်ႉယဝ်ႉလႄႈ  ၸဝ်ႈၶိုၼ်း သႂ် ၸႂ်ယဵၼ် ၽူႈတူင်ႉၼိုင်ၼႂ်းၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆးၵေႃႉၼိုင်ႈသေဢမ်ႇၵႃး ဢၼ်ပဵၼ်ပႃးၽူႈဢွၼ်တူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းၵၢၼ် ငမ်းယဵၼ်ၼၼ်ႉ...

ၵၢၼ်မိူင်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၶမ်ၵႄႈႁိပ်ႇ ၽူႈၼမ်းမၢၼ်ႈ ႁိမ်တင်ႇၼင်ႈၵၼ်

ၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020 ၼႆႉ ပိူင်လူင်မၼ်း တေဢွၵ်ႇမႃးငဝ်းႁၢင်ႈလူင် 3 လွင်ႈ။ တေပဵၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၸုမ်းလဵဝ်ႁိုဝ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈႁူမ်ႈႁွမ်းၵေႃႈ ပဵၼ်မႃးလႆႈ။ ဝၢႆးလိူၵ်ႈတင်ႈယဝ်ႉ ပေႃးလီၵေႃႈၸၢင်ႈလီမႃး တႄႉတႄႉ၊...

ၸဝ်ႈသူးရၢင်းဝလ်း သုၸၼ်ႇတီႇ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် ၶႂ်ႈႁႂ်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈသင် ဝၢႆးပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020

ၽူႈလႆႈႁပ်ႉသူးရၢင်းဝလ်း သုၸၼ်ႇတီႇ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်  ဢၼ်ၸဝ်ႈမႄႈဢိင်ႊငႄႊ သႃႊၵျႅၼ်ႉ (Inge Sargent) ႁွင်ႉၸဝ်ႈၼၢင်းသုၸၼ်ႇတီႇ မႁႃႇ တေႇဝီႇၼၢင်းၶၢင်းႁူဝ် မိူင်းသီႇပေႃႉ မွပ်ႈယိုၼ်ႈပၼ်ၵူႈပီၼၼ်ႉယၢမ်းလဵဝ်မီးယူႇ 12...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း