Tuesday, November 20, 2018
Home ၶေႃႈထတ်းသၢင်

ၶေႃႈထတ်းသၢင်

ၵူၼ်းမိူင်းလၢႆးၶႃႈ တေတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်ပၼ်ၽႂ်

ၸၢႆးၵွၼ်းၶမ်း ၵူၼ်းမိူင်းလၢႆးၶႃႈ “ ၵၢင်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၶႃႈတႄႉ ႁဝ်းၶႃႈယိူင်းဢၢၼ်း မိူၼ်ၸိူင်ႉဝႃႈ ၵေႃႉဢၼ်တေမႃးၸွႆႈထႅမ် ၼႂ်းဝၢၼ်ႈ၊ ၼႂ်းၶူင်ႇ၊ ၼႂ်း မိူင်းႁဝ်းၶႃႈ။ယူႇတီႈ ႁဝ်းၶႃႈတေတူၺ်းၸိူင်ႉၼၼ်သေ တွတ်ႈပၼ်သဵင်ၶႃႈ” ဝႃႈၼႆ။         ၼၢင်းၶမ်းလိုၼ်း ၵူၼ်းမိူင်းလၢႆးၶႃႈ “...

ၶၵ်ႉၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ ဢွင်ႇဢႅင်ဝႆႉ

ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Mr. Larry Jagan ႁၢႆးငၢၼ်းတီႈ ၽိုၼ်ၶၢဝ်ႇပၢင်ၵွၵ်ႇပူတ်ႉသ်ဝႃႈ ဝၼ်းတီႈ 22/10/2018 ၸွမ်သိုၵ်း လူင်ယွတ်ႈသိုၵ်းတူၵ်ႇတၵ်ႉဝၢႆးပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းတီႈ ဝၼ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA ၶွပ်ႈတဵမ် 3...

NCA တဵမ် 3 ပီ ထုၵ်ႇလီ ဢုပ်ႇလၢတ်ႈ ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၽွင်ႈ

လိူၼ်ၼႆႉ ဢွၵ်ႊထူဝ်ႊၿိူဝ်ႊ ပေႃးတဵမ် ဝၼ်းတီႈ 15 မႃးၼႆၸိုင် လွင်ႈၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းမႅၵ်ႇၵွင်ႈၶဝ် ၵိုတ်းတိုၵ်းလူၺ်ႈ ၵၼ်တင်း တပ်ႉမတေႃႇလႄႈ ဢိၵ်ႇလူၺ်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼၼ်ႉ ဢွၼ်တၢင်းၵေႃႈ ပဵၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢူးတဵင်းၸဵင်ႇ...

 ၶႄႇလႄႈမၢၼ်ႈလဵၼ်ႈၵၢၼ်မိူင်း  ၵူၼ်းမိူင်းတႆးၺႃးၸၢၵ်ႇမၼ်းႁိုဝ်

ၼႂ်းဝူင်ႈဝၢင်ႈ 2 -3 ဝၼ်းၼႆႉ မီးလွင်ႈလၢၵ်ႇလၢႆးဢၼ်ၼိုင်ႈ ဢၼ်ၵိူတ်ႇပဵၼ်ပၼ်ႁႃ (ဢမ်ႇၼၼ်) ၵေႃႈ ၵိူတ်ႇပဵၼ် ပတိၵ်ႈၶၢတ်ႈ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈတီႈၵိူဝ်းယမ်။  ယူႇတီႈၾၢႆႇပီႈၼွင်ႉဝႃႉ လႄႈ ပီႈၼွင်ႉလႃးႁူႇ...

ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းတႆးသၢမ်ၵေႃႉ ယူႇသၢမ်ၾၢႆႇ ဢၼ်တေၶႅင်ႇၵၼ် ၼႂ်းလၢႆးၶႃႈ ၽႂ်တေႁဵတ်းသင်

ပေႃးဝႃႈၶႃႈဢွင်ႇပေႉ မႃးၼႆ လိၵ်ႈတႆး ဢၼ်လႆႈသွၼ်ၼွၵ်ႈ ႁူင်းႁဵၼ်းၼၼ်ႉ ၵေႃႈ ႁႂ်ႈမၼ်းလႆႈသွၼ်ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်းတဵမ်တဵမ်ထူၼ်ႈထူၼ်ႈ ၶႃႈတေၶတ်း ၸႂ်ႁဵတ် (ၸၢႆးဢူၵ်ႉၵႃႇ (ႁွင်ႉ) ၸၢႆးၵွင်ၶမ်း ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD) “...

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈသွမ်ႈၵမ်းၼႆႉ – ၽွင်းလိၼ်ႉၸၢင်ႉမႅပ်ႈမႃး  ႁဝ်းႁႃးဢဝ်ႁႂ်ႈလႆႈ  

ၼႂ်းပီ 2018 လိူၼ်ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊၿိူဝ်ႊ တေမႃးၼႆႉ တေမီးပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈသွမ်ႈ တီႈၼႂ်းမိူင်းပတ်းပိုၼ်ႉ တီႈယိၼ်းၵၼ် ယူႇၶႃႈၼေႃႈ။ ၼႂ်းၼင်ႇၼၼ် ပိူဝ်ႈတႃႇပီႈၼွင်ႉတႆးႁဝ်းၶႃႈ တေလႆႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈပႃးၸွမ်းတႄႉ ပိူင်ယႂ်ႇသုတ်းမႃး တေမီးတီႈၶဵတ်ႇသဵင် ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၼႃႈတီႈၽူႈတႅၼ်းၽွင်းၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်ၼိုင်ႈ။...

ပၼ်ႁႃငဝ်ႈငႃႇ ယႃႇပေတူၺ်းတူၼ်ႈတေႃႇတူၼ်ႈ တူၺ်းထူၼ်ႈထိုင်ပႃႇ ထိုင်လူင် ၸင်ႇတေၵႄႈလိတ်ႈလႆႈ(ပွင်ႈၵႂၢမ်းၶေႃႈထတ်းသၢင် ၶူးႁိုၼ်းၵႃယၢင်း )

မႂ်ႇသုင်ၵၼ် ၵူႈၵေႃႉ ၵူႈၵူၼ်းၶႃႈ ၼႂ်းဝူင်ႈဝၢင်ႈၶၢဝ်းၶိဝ်းၼႆႉ တီႈတၢင်းမိူင်းတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ တင်းမူႇၸေႊ ၼမ်ႉၶမ်း ဢိၵ်ႇလူၺ်ႈပႃးတင်း ၼမ်ႉတူႈ ပၢင်ႁႆး ၸိူဝ်းၼႆႉ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ် ၶူဝ်းလၢႆးလႄႈ ၶူဝ်းၶဵဝ်...

တႃႇၶၢမ်ႈပူၼ်ႉ ၵူမ်ႇဢုင် ထုၵ်ႇလီၸုင်ၵၼ်ပႆတၢင်းလႂ်

ၼႂ်းၵၢၼ်မိူင်း မိူင်းတႆးႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ ပႃႇတီႇပၢႆးမိူင်းလႄႈသင် ၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ဢိၵ်ႇလူၺ်ႈတင်း တပ်ႉသိုၵ်း ႁူမ်ႈ ၵၼ်သေ ၶွတ်ႇၽွတ်ႈဝႆႉ တီႈဢၼ်မၼ်ႈၵႅၼ်ႈပိူဝ်ႈတႃႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး တေလႆႈၸႂ်ပိုင်ႈဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ မီးၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈ ၸိုင်ႈတႆးလႄႈ ဢိၵ်ႇလူၺ်ႈပႃးတင်း...

သိုၵ်းတႆး တင်းသွင်ၸုမ်း ထုၵ်ႇလႆႈႁူႉၸၵ်းၽူႈၶဵၼ်ၽုင်ႇ (ပွင်ႈၵႂၢမ်းၶေႃႈထတ်းသၢင် ႁိုၼ်းၵႃယၢင်း)

ပူၼ်ႉမႃးဝူင်ႈသွင်ဝူင်ႈၼႆႉႁဝ်းၶႃႈလႆႈဢုပ်ႇလႆႈလႅၵ်ႈတင်းႁူႉၵၼ်ဝႃႈၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်ၼႂ်းမိူင်းတႆးႁဝ်း။ ပိူင်ယႂ်ႇမၼ်းၼင်ႇႁိုဝ်ပၼ်ႁႃ ပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ် တၢင်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ပေႃးတေၸၢႆႇဝၢႆးႁၢႆၵႂႃႇၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈထုၵ်ႇ လီႁဵတ်းၸိူင်ႉႁိုင် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉၶႃႈၼေႃႈ။ ဢွၼ်တၢင်းသုတ်းတႄႉၵေႃႈ ႁဝ်းၶႃႈဝႃႈ လွင်ႈတပ်ႉသိုၵ်းတႆး 2 ပႃႈ 2 ၾၢႆႇပိၼ်ႇပၢႆႇ...

ၵွမ်ႉပိူဝ်ႈတၢင်းလၢတ်ႈတၢင်းၸႃ လႄႈၸေႇတၼႃႇ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇသေ ယႃႇႁႂ်ႈသိုၵ်းတႆးၼင်ႇၵၼ် လႆႈလေႃႇႁိုၵ်ႉၺႃးၵၼ်ထႅင်ႈၼၼ်ႉ ၵူႈၵေႃႉတၵ်းလႆႈပႂ်ႉပႃး

ၼႂ်းဝၼ်းမိူဝ်းၼႆႉ ပေႃးႁဝ်းၶႃႈမႃးထတ်းသၢင်တူၺ်း ငဝ်းလၢႆးၵၢၼ်ဝၢၼ်ႈမိူင်း ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈၵၢၼ်သိုၵ်းသိူဝ်၊ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ ၵၢၼ်ပၢႆးမိူင်းၸိူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်ဢၼ်ယုၵ်ႈယၢင်ႈဢူၼ်ဢၢၼ်သေယဝ်ႉ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ သင်ၶ ရႁၢၼ်းၵေႃႈ လႆႈ မႆႈၸႂ်ၸွမ်း ၵၢၼ်သိုၵ်း ၵၢၼ်သိူဝ်...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း