Thursday, April 22, 2021
Home ၶေႃႈထတ်းသၢင်

ၶေႃႈထတ်းသၢင်

ပႃႇတီႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း တင်း ၸုမ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၸၢဝ်းၶိူဝ်း ႁၼ်ထိုင်ၼိူဝ် CRPH ၸိူင်ႉႁိုဝ်

တွၼ်ႈတႃႇ လၢႆးၵၢၼ်ႁဝ်းၶႃႈ ဝူင်ႈၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈ လိူၵ်ႈဝႆႉႁူဝ်ၶေႃႈ ဢၼ်ဝႃႈ CRPH ပဵၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ် မီးၸိူင်ႉႁိုဝ်ၼႆၼၼ်ႉ။ CRPH  Committee  Representing Pyidaungsu Hluttaw ၼႆႉ...

ငဝ်းလၢႆးၵၢၼ်မိူင်းဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၸုမ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉတေတႅပ်းတတ်းၸိူင်ႉႁိုဝ်

မိူဝ်ႈလဵဝ် ၽႅဝ်မႃးၼႂ်းႁၢင်လိူၼ်ၾႅပ်ႊၿိဝ်ႊရီႊၼႆႉ ယူႇတီႈတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းသိမ်းဢႃႇၼႃႇၸိုင်ႈမိူင်းၵႂႃႇၼၼ်ႉ ၸမ်  တဵမ်ၼိုင်ႈလိူၼ်ယဝ်ႉ။ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း ၼိုင်ႈလိူၼ်ၼႆႉ ၵူၼ်းလုၵ်ႉႁိုၼ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ်ၵေႃႈ ၸွတ်ႇတူဝ်ႈမိူင်း သေဢမ်ႇၵႃး ပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်ၵေႃႈ ၵိူတ်ႇၽႄႈလၢမ်းပဵၼ်ယူႇ တီႈတၢင်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈ...

သိုၵ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း တင်း ပႃႇတီႇပၢႆးမိူင်း တေတေႃႇသူႈၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇၼႄႇ တေမၵ်းမၼ်ႈပဵၼ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ

တင်ႈဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 3 - 4 ၼၼ်ႉမႃး ယူႇတီႈၶႃႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၶုၼ် ဢၼ်ဢဝ်လၢႆးငမ်းယဵၼ် ၵတ်းယဵၼ်သေ သၢၼ်ၶတ်း တေႃႇလွၵ်းပိူင်ၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၵေႃႈမီး။   ယူႇတီႈ...

တူင်ႇဝူင်းၼၢင်းယိင်းတႆး ၶႂ်ႈလႆႈသင်တီႈသိုၵ်းတႆး ၽွင်းဝၢၼ်ႈမိူင်းသုၵ်ႉယုင်ႈၼႆႉ

ၼႂ်းပီသွင်ပီမႃးၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းလုမ်ႈၾႃႉ လႆႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၵၢပ်ႈၵႃႇလ လႄႈလွင်ႈပၢႆးမၢၵ်ႈမီးတူၵ်း၊ ၼႂ်း မိူင်းတႆးၵေႃႈတေႃႈၼင်ႇၼၼ်၊ လႆႈႁူပ်ႉထူပ်းလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၶၢၼ်ၸႂ်မႃးလၢႆလၢႆလွင်ႈ ပႃးၸဵမ်ပၢႆးပၺ်ၺႃႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ပၢႆးယူႇလီၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းၼႆႉ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းတႆးယင်းလႆႈႁူပ်ႉၽေးသိုၵ်းသိူဝ်ၼႂ်းမိူင်းဢမ်ႇထၢတ်ႇ တင်းပီ  ႁိုဝ်ႉတေႃႇႁႅင်ႈ။ ၼင်ႇႁိုဝ်ၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းတႆး...

တိုၵ်းတေႃးၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇယၢမ်းၼႆႉ ၸင်ႇတေၸၢင်ႈၵတ်းယဵၼ်မိူဝ်းၼႃႈ

တွၼ်ႈတႃႇဝူင်ႈၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈ တေမႃးဢုပ်ႇၸွမ်းႁူဝ်ၶေႃႈ ဢၼ်ဝႃႈ လွင်ႈတူင်ႉၼိုင် သၢၼ်ၶတ်း တေႃႇၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇၼႆႉ ၸွင်ႇမၼ်းတေယွၼ်ႈထိုင်တီႈၸုမ်းယိပ်းဢႃႇၼႃႇၶဝ်ၼၼ်ႉ မွၵ်ႈၵႃႈႁိုဝ်ၼႆၼၼ်ႉ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 4 မႃးၸိူဝ်းၼႆႉ ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ပတ်းပိုၼ်ႉ ၵူၼ်းၵူႈၸၢဝ်းၶိူဝ်း၊...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းယုၵ်ႉတၢင်ႇဝႆႉၼႆႉ မိူၼ်တင်းဝႃႈ ယိုတ်းသိမ်းပႅတ်ႈဢမ်း ၼၢတ်ႈၶွင်ၵူၼ်းမိူင်း

လိူၼ်ၾႅပ်ႊၿိဝ်ႊရီႊ ဝၼ်းတီႈ 1 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ တပ်ႉမတေႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇၸိုင်ႈမိူင်းသေယဝ်ႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ဝၢၼ်ႈမိူင်းၼႆႉ ယုင်ႈယၢင်ႈၵႂင်ၵႃးၵႂႃႇမူတ်း ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ လွင်ႈသၢၼ်ၶတ်းမေႃးမေးၸွမ်းပွၵ်ႉ ၸွမ်းယွမ်ႇ ၸွမ်းၼႂ်းဝဵင်းၵေႃႈ ယိုင်ႈၶိုၼ်ႈမႃးတိၵ်းတိၵ်း။ မိူၼ်ၸိူင်ႉၼင်ႇ...

တပ်ႉမတေႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ ၽွၼ်းလီ ၽွၼ်းၸႃႉ တေမီးသင်

ဝူင်ႈပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈ ဢုပ်ႇလၢတ်ႈၵၼ်ဝႃႈ ၸွင်ႇတပ်ႉမတေႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တေယိုတ်းသိမ်းဢႃႇၼႃႇၸိုင်ႈမိူင်းႁိုဝ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ထတ်းသၢင်ပၢႆးၼႄၵၼ်မႃး ပွတ်းဢွၼ်ႇတွၼ်ႈၼိုင်ႈယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈလဵဝ် တႃႇတေယိုတ်းသိမ်းဢႃႇၼႃႇၸိုင်ႈမိူင်းၼၼ်ႉ “ႁဝ်းတပ်ႉမတေႃႇၼႆႉ တိုၼ်းမီးသုၼ်ႇဢိူဝ်ႈ” ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ယူႇ တီႈ...

ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ လွင်ႈလုင်းသႅင်ႁၢၼ်လႄႈ ၵၢၼ်မႄးလီၼႂ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ

0
“ႁူမ်ႈႁႅင်းၵၼ်၊ ႁူမ်ႈဢွၼ်ႁူဝ်၊ ႁူမ်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈ ” ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈၵုင်းသႃႇ ထုၵ်ႇၺႃးယိုဝ်းလူႉတၢႆၼၼ်ႉ CSSU ငိၼ်းၶေႃးၶူမ်မွင် ၸႂ်ၸွမ်းတႄႉတႄႉၼႆ ၶႂ်ႈဝႃႈၸိူင်ႉၼႆဢွၼ်တၢင်း။ ၵမ်းၼႆႉၸိူဝ်းပဵၼ်လုၵ်ႈၸုမ်း CSSU လႄႈသင် ၸိူဝ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈလႄႈသင် ဢိၵ်ႇပႃးၸဵမ်သင်ၶၸဝ်ႈ...

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၵွပ်ႈသင်ပႃႇတီႇတႆး ဢမ်ႇတွၼ်ႉဢွင်ႇပေႉ

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီ 2020 ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းယဝ်ႉၵႂႃႇ မိူဝ်ႈ ဝၼ်းတီႈ 8/11/2020 ၼၼ်ႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ တီႈၼင်ႈသၽႃး သၢမ်တီႈ သၽႃးၵူၼ်းမိူင်း ၼိုင်ႈတီႈၼင်ႈ တင်း...

သင်ပိူၼ်ႈယိုၼ်ႈမိုဝ်းမႃး ပေႃးႁဝ်းမေႃယိုၼ်ႈမိုဝ်းႁပ်ႉဢဝ်ၸိုင် သုၼ်ႇလႆႈ တႃႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းႁဝ်း တေၸၢင်ႈလႆႈၽွင်ႈယူႇ

ယူႇတီႈပႃႇတီႇ NLD ၸုမ်းၼူၵ်ႉယုင်း ဢွင်ႇပေႉ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020 လူၼ်ႉႁိုၵ်း လူၼ်ႉၾင်ႇၵႂႃႇသေယဝ်ႉ ၸွမ်းၼင်ႇ ၽွၼ်းၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈလႄႈ ၶဝ်မီးသုၼ်ႇ ပိူဝ်ႈတႃႇတေၶွတ်ႇၽွတ်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူဝ်းၼႃႈ တႄႇဢဝ်ပီ 2021...

ၸွင်ႇပႃႈပဵၼ်ဝၼ်းလွတ်ႈလႅဝ်းဢၼ်မီးလွၼ်ႉၵႅၼ်ယဝ်ႉႁႃႉ

0
ပီ 2021 ၼႆႉ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ လႆႈလွတ်ႈလႅဝ်းၵွၼ်းၶေႃတႂ်ႈမိုဝ်းဢိင်းၵလဵတ်ႈ တဵမ် 73 ပီယဝ်ႉၼႆသေတႃႉ ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ယင်းတိုၵ်ႉမီးပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်ယူႇ ယင်းပႆႇမီးလွင်ႈငမ်းယဵၼ် ။ ပိူင်လူင်ပဵၼ်ၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်း။  ၵွပ်ႈၼႆလႄႈဝၼ်းလွတ်ႈလႅဝ်းဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ဝၼ်းလွတ်ႈလႅဝ်းဢၼ်မီးလွၼ်ႉမွၼ်းယဝ်ႉႁႃႉ...

ႁဝ်းၵိုင်ႇလီ တမ်းဝၢင်းၽႅၼ်ၵၢၼ်လူင်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၶိူဝ်းတႆးမိူင်းတႆး ၸိူင်ႉႁိုဝ်?

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းၼႆႉ ပဵၼ်ဝၼ်းလီပီမႂ်ႇလုမ်ႈၾႃႉ ပိူဝ်ႈတႃႇႁဝ်းၵူၼ်းလုမ်ႈၾႃႉတင်းသဵင်ႈ ႁႂ်ႈလႆႈႁူမ်ၸူမ်း ႁပ်ႉတွၼ်ႈၵၼ်သေယဝ်ႉ ႁႂ်ႈလႆႈမီးလွင်ႈတၢင်းသိူဝ်းၸႂ် သိူဝ်းၵျေႃႇလူၺ်ႈပီမႂ်ႇၼႆ ဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ႁဝ်းၶႃႈယွၼ်းတူင်ႉတၵ်ႉၵၼ်ၶႃႈ။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈဝႃႈ ပဵၼ်ဝၼ်းပီမႂ်ႇလုမ်ႈၾႃႉယဝ်ႉၼႆလႄႈ ႁဝ်းၶႃႈၸိူဝ်းပဵၼ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး လုၵ်ႈၵူၼ်းလုမ်ႈၾႃႉ ၼႆႉ ၵိုင်ႇလီတမ်းဝၢင်းၽႅၼ်ၵၢၼ်လူင်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ...

ဝၼ်းလွတ်ႈလႅဝ်းၵွၼ်းၶေႃထူၼ်ႈ 73 ပီ

ယူႇလၢႆလၢႆ - ဝၼ်းယဝ်ႉဝၼ်းလႄႈ တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ႁွပ်ႈသွင်လႄႈ ၶင်တူဝ် ယူႇၼႂ်းႁိူၼ်းမႃးလၢႆလၢႆလိူၼ်။ ၶၢမ်ႈပီ ၵဝ်ႇ 2020 မႃးၼႂ်းပီမႂ်ႇ 2021 ၼႆႉယဝ်ႉ...

Happy New Year ပီ 2021

ပီမိူင်းၶရိသ်ႉတ်ၼႂ်းပီတႆး 2115 ၼီႈၼႆႉပေႃးထိုင်ဝၼ်းထိ 01 လိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊပီ 2021 မိူဝ်ႈၽုၵ်ႈၼႆႉ လႆႈမႃးယဝ်ႉ 2021 ပီမိူင်းယဝ်ႉၼႆယူႇ။ ပီမႂ်ႇၸၢဝ်းၶရိသ်ႉတ်ၼႆႉ ပဵၼ်ပီမႂ်ႇလူၵ်ႈ ဢမ်ႇၼၼ် ပီမႂ်ႇလုမ်ႈၾႃႉယဝ်ႉ...
ႁိုၼ်း ၵႃယၢင်း

ပႃႇတီႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းၸိူဝ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈမၢၼ်ႈ ထုၵ်ႇလီၸုၵ်းမၼ်ႈၸိူင်ႉႁိုဝ်သေ ဢုပ်ႇတင်း NLD

တႄႇတီႈလိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊ 1 ဝၼ်း (2021)ၵႂႃႇၼႆႉ ၽူႈတႅၼ်း NLD ၶဝ် 3 ၵေႃႉ ဢၼ်ၻွၵ်ႊတိူဝ်ႊ ဢွင်ႇမူဝ်းၺူဝ်ႇ ၽူႈၼမ်းၼႂ်း 3 ၶဝ်ဢွၼ်ႁူဝ်ၼၼ်ႉ...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း