Saturday, March 28, 2020
Home ၶေႃႈထတ်းသၢင်

ၶေႃႈထတ်းသၢင်

ၶူးႁိုၼ်း ၵႃယၢင်း မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း

ၽႅၼ်ၵၢၼ်ၵမ်ႉၶႃတင်ႇၼူၵ်ႉယုင်းမၢၼ်ႈ ပၼ်ၶႅၵ်ႇ 90 ဝၼ်း တွတ်ႈၶႅပ်းလိူၵ်ႈတင်ႈ

မႂ်ႇသုင်ၵူႈၵေႃႉၵူႈၵူၼ်းၶႃႈ ၼႂ်းဝူင်ႈဝၢင်ႈၼႆႉ တီႈသၽႃးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼၼ်ႉ မီးၶေႃႈတႅပ်းတတ်း ပိူဝ်ႈတႃႇ တေမူၼ်ႉမႄး ၵူတ်းမၢႆပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ၊ ယူႇတီႈလုမ်းသၽႃးၵူၼ်းမိူင်းၼၼ်ႉ မၵ်းမၼ်ႈၵႂႃႇယဝ်ႉ။ ဢမ်ႇပေႃးႁိုင် ပေႃးဝႃႈသိုပ်ႇတေႃႇ ၵႂႃႇ ထႅင်ႈၵေႃႈ တီႈသၽႃးၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ...
ၶူးႁိုၼ်း ၵႃယၢင်း မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း

ၽွမ်ႉၵၼ်ပဵၼ်ႁႅင်း ပႅင်းၶူဝ်းၶွင်ႁဝ်းလႆႈ

မႂ်ႇသုင်ၵၼ် ၵူႈၵေႃႉၵူႈၵူၼ်းၶႃႈ ၼႂ်းလိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊ ပီ 2020 ဝူင်ႈထီႉ 3 မႃးၼႆႉ တၢင်းတိူင်းၸႄႈၵႅင်း ဢၼ်ပဵၼ် ပီႈၼွင်ႉတႆးလႅင်ၶဝ်ယူႇယႂ်ႇ မီးၼမ်ၼၼ်ႉ လႆႈႁၼ်မီးပၼ်ႁႃ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႃႈတီႈၸႄႈဝဵင်းႁုင်းမၢၵ်ႇလၢင်းလႄႈ...

ၽူႈၵေႃႇတင်ႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ တိုၵ်းသူၼ်းႁႂ်ႈတႆး တႄႇႁၵ်ႉၵၼ်

  ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆးၼႆႉ မၼ်းပဵၼ်ဝၼ်းဢၼ်ပူၵ်းတိုၼ်ႇႁႂ်ႈတႆးႁဝ်းလီလႆႈႁၵ်ႉၵၼ်၊ ၵူၼ်းမိူင်းတႆးႁဝ်း လီႁၵ်ႉၵၼ်၊ ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ႁဝ်း လီလႆႈၽွမ်ႉသဵင်ပဵင်းပၢၵ်ႇၵၼ် ၼင်ႇႁိုဝ် တေပဵၼ်မႃးၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ ဢွၼ်ၵၼ်ၶတ်းၸႂ် သေၵမ်း။ ငဝ်ႈမၼ်းတႄႉ တႆးလီလႆႈႁၵ်ႉၵၼ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇ ၸၢႆးမူး ႁွင်ႉၵႂၢမ်းဝႆႉဝႃႈ...
ၶူးႁိုၼ်း ၵႃယၢင်း မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း

မႄးလၵ်းမိူင်း ၵၢင်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈၶဝ်ႈပႃးၵႃႈႁိုဝ်?

ၼႂ်းဝၼ်း သွင်ဝၼ်းၼႆႉ တီႈၼႂ်းသၽႃးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် လႆႈလဝ်ႈတၢင်ႇၵႂႃႇ ပိူင်ယုၵ်းယၢင်ႇၾိင်ႈမိူင်း 2 ဢၼ် ပိူဝ်ႈတႃႇတေ မူၼ်ႉမႄးၶိုၼ်းပၵ်းပိူင်လၵ်းမိူင်း 2008။ ယူႇတီႈၵူၼ်းလဵပ်ႈႁဵၼ်းၵၢၼ်မိူင်းၶဝ်လႄႈသင်၊ ယူႇတီႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ သင် ဢွၼ်ၵၼ်တူင်ႉတိုၼ်ႇ...

ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ICJ တေတုမ်ႉယွၼ်ႈၼႂ်းၵၢၼ်မိူင်းလဵၵ်ႉ၊ ယႂ်ႇမွၵ်ႈႁိုဝ်?

မႂ်ႇသုင်ၵၼ်ၵူႈၵေႃႉၵူႈၵူၼ်းၶႃႈ လိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊ ဝၼ်းတီႈ 23 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ယူႇတီႈလုမ်းတြႃးၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ ICJ ၼၼ်ႉ တႅပ်းတတ်းၸီႉသင်ႇမိူင်းမၢၼ်ႈ ႁႂ်ႈႁဵတ်းၵႂႃႇ ၼႂ်းၸူဝ်ႈၸၢတ်ႈၶၢဝ်းၶိဝ်းၼႆႉ တေမီးယူႇ 4...

သၼ်လွႆတူင်ႈပဵင်း လႄႈ လၵ်းသဝ်ႁိၼ်ပၢင်လူင်

လၵ်းသဝ်ႁိၼ်ပၢင်လူင် ဢၼ်တင်းၼမ်ႁူႉၸၵ်းဝႃႈ လၵ်းသဝ်ႁိၼ်မဵတ်ႇမၢႆ လွင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းသဝ်းၶေႃ ဢၼ်မီးတီႈဝဵင်း ပၢင်လူင်ၼၼ်ႉ ပဵၼ်လၵ်းသဝ်ႁိၼ်ဢၼ်မၢႆတွင်း ၽူႈၼမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၶၢင်၊ ၶျၢင်း၊ တႆး လႄႈ ၸွမ်သိုၵ်းဢွင်ႇသၢၼ်း လူင်း...
ၶူးႁိုၼ်း ၵႃယၢင်း မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း

လဵပ်ႈႁဵၼ်း 2019 တႃႇဝၢင်းၽႅၼ် 2020

ၼႂ်းပီ 2019 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တင်းမူတ်းတင်းသဵင်ႈ လႆႈႁူပ်ႉလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇမႃးၸိူင်ႉၼင်ႇႁိုဝ် သေ ၼႂ်းပီ 2020 သမ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈ တေလႆႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းၸိူင်ႉႁိုဝ် တေလႆႈဝႆႉဢၼ်လႂ်ပဵၼ်ပိူင်လူင်သေ...

ၸွင်ႇလုမ်းတြႃးလုမ်ႈၾႃႉၸၢင်ႈဢဝ်တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းၸူႉၵျီႇ ယဵတ်ႈၶွၵ်ႈ

မိူင်းၵမ်ႊပီႊယႃႇ ၸႅင်ႈၵႂၢမ်းၸွႆးတြႃး တေႃႇမိူင်းမၢၼ်ႈ လူၺ်ႈၵၢၼ်ၵႂၢတ်ႇလၢင်ႉၶႃႈႁႅမ် ၶိူဝ်းၵူၼ်း ၼႆသေ ၼႂ်းဝူင်ႈဝၢင်ႈၼႆႉ ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ၸိုင်ႈမိူင်း တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းၸူႉၵျီႇ ယူႇတီႈ ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်းသေ ၵႂႃႇၶိုၼ်ႈလုမ်းတြႃးလုမ်ႈၾႃႉ ICJ တီႈမိူင်းၼႄႊထိူဝ်ႊ...

ဝူၼ်ႉထိုင်ငဝ်ႈႁၢၵ်ႈယဝ်ႉၸင်ႇတႅပ်းတတ်းလၢတ်ႈၸႃ  တႃႇႁႃလၢႆးၵႄႈလိတ်ႈဢၼ်ထုၵ်ႇမႅၼ်ႈ

မႂ်ႇသုင်ၵၼ် ၵူႈၵေႃႉၵူႈၵူၼ်းၶႃႈ လိူၼ်ၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 10 တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 12 ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ၸိုင်ႈမိူင်း တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်း ၸူႉၵျီႇ တေဢွၼ်ႁူဝ်ၸုမ်းသိုင်ႇၾိင်ႈၶဝ်သေယဝ်ႉ ၵႂႃႇၵႄႈလိတ်ႈတေႃႇသူႈ လွင်ႈဢၼ်မိူင်းၵမ်ႊပီႊယႃႊ...
ၶူးႁိုၼ်း ၵႃယၢင်း မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း

ပၼ်ႁႃႁဝ်း – ႁႂ်ႈပိူၼ်ႈမႃးၵႄႈပၼ်ၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈငဝ်းလၢႆးလီ

ၼႂ်းဝူင်ႈဝၢင်ႈၶၢဝ်းၶိဝ်းၼႆႉ တၢင်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ မိူၼ်ၸိူင်ႉၼင်ႇ တၢင်းၵူတ်ႉၶၢႆ၊ ၼမ်ႉသၼ်ႇ၊ ၼမ်ႉတူႈ ၸိူဝ်းၼႆႉလႄႈ သင်။ တၢင်းမိူင်းရၶႅင်ႇ ဢိၵ်ႇလူၺ်ႈပႃးတၢင်းမိူင်းမွၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉ လႆႈႁၼ်မီးပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ် ဢမ်ႇထၢတ်ႇဢမ်ႇဝၢႆး။ ပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈ မုင်ႈမွင်းဝႃႈ...
ၶူးႁိုၼ်း ၵႃယၢင်း မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း

တေပဵၼ်ၶႄႈၽိုၼ်းတႃႇၶဝ် – တေၽဝ်ပိုၼ်းၵဝ်ႇ ပႅတ်ႈယဝ်ႉႁိုဝ်?

မႂ်ႇသုင်ၵၼ်ၵူႈၵေႃႉ ၵူႈၵူၼ်းၶႃႈ ၼႂ်းဝူင်ႈဝၢင်ႈၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈလႆႈႁၼ် ၶၢဝ်ႇငၢဝ်းလၢၵ်ႇလၢႆး ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းပေႃးတိုၼ်ႇၽၢၼ်ႈ သေယဝ်ႉ သူၼ်ၸႂ်၊ ၶဝ်ႈၸႂ်၊ မႆႈၸႂ်ၸွမ်းယႂ်ႇၼမ်ၼၼ်ႉ တေမီးၶၢဝ်ႇလူင်ဢၼ်ၼိုင်ႈ။ မိူင်းၵမ်ႊပီႊယႃႊ ဢၼ်ပဵၼ်လုၵ်ႈၸုမ်းၶွင်ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ UN...
ၶူးႁိုၼ်း ၵႃယၢင်း

  လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ငဝ်းလၢႆး ပိူင်းၼေဝႆႉၸိူင်ႉႁိုဝ်

မႂ်ႇသုင်ၵူႈၵေႃႉၶႃႈ။ တွၼ်ႈတႃႇဝူင်ႈၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈၶႂ်ႈဢုပ်ႇၸွမ်း လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈၵိုင်ႇလႅပ်ႈ တွၼ်ႈတႃႇ ၵူၼ်းမိူင်း ၼႆၼၼ်ႉၶႃႈဢေႃႈ ။   မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 3 လိူၼ်ၼႆႉ ပူႇမိူင်းပူႇႁဵင် 3 ၵေႃႉ ...
ၶူးႁိုၼ်း ၵႃယၢင်း မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း

ၵၢၼ်မိူင်းတေႁိူင်းႁိုဝ် တေၵိူင်း – ၽႂ်တေလဵၼ်ႈၵေႃႉၽႂ် 2020 ၼႆႉ

ၼႂ်းဝူင်ႈဝၢင်ႈပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ၸိုင်ႈမိူင်း တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းၸူႉၵျီႇ မိူဝ်းလႄႇႁွတ်ႈထိုင်တီႈ မိူင်းၵျႃႇပၼ်ႇသေယဝ်ႉ လႆႈယွမ်းႁပ်ႉ တွင်ႈထၢမ်လူၺ်ႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Asia Review ၶဝ်သေ ဢွၵ်ႇမႃးၶေႃႈၵၢင်ၸႂ် ၶေႃႈယိူင်းဢၢၼ်းၵၢၼ်မိူင်းမၼ်း ပွတ်းဢွၼ်ႇ တွၼ်ႈ...

ၶၢဝ်းတၢင်း NCA ၵႄႈသိုၵ်းၼမ်ႉလၢႆး တေသိုပ်ႇပၢႆးၽိူၼ်မူၼ်းၼႄႇၽိူၼ်ပိၼ်ႈ

ပေႃးႁူၼ်လင်တူၺ်းၶိုၼ်း မိူဝ်ႈပီၵၢႆ လိူၼ်ဢွၵ်ႊထူဝ်ႊပိူဝ်ႊ ဝၼ်းတီႈ 15 ၼၼ်ႉ ၽူႈပွင်ၵၢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ တင်း ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်းၼႆႉ တႄႇပဵၼ်ပၼ်ႁႃ မိူဝ်ႈပၢင် မၢႆတွင်း ၵိုတ်းတိုၵ်းတူဝ်ႈမိူင်း...
ၶူးႁိုၼ်း ၵႃယၢင်း မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း

ပၵ်းပိူင်လၵ်းမိူင်း ဢၼ်ဢမ်ႇဢဝ်ၵၢင်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်း လွင်ႈၵတ်းယဵၼ်ႁိၼ်ႉၼွၼ်း ႁိုဝ်တေမီးလႆႈ

ၼႂ်းဝူင်ႈဝၢင်ႈၼႆႉ ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ၸိုင်ႈမိူင်းတေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းၸူႉၵျီႇ မိူဝ်ႈလႄႇႁွတ်ႈထိုင်တီႈမိူင်းၵျပၼ်ႊသေယဝ်ႉ မၼ်း ၼၢင်းလၢတ်ႈၵႂၢမ်း ၾၢႆႇၼႃႈၵူၼ်းၼမ်လႄႈ လႆႈႁူႉၸွမ်းဝႃႈ ပိူဝ်ႈတႃႇတေမူၼ်ႉမႄး ပၵ်းပိူင်လၵ်းမိူင်း 2008 ၼႆႉ ၼႂ်းပီ 2020 မႃးၾၢႆႇၼႆႉ...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း