Thursday, August 13, 2020
Home ၶေႃႈထတ်းသၢင်

ၶေႃႈထတ်းသၢင်

ၼမ်ႉဢမ်ႇလိူဝ်ၾၢႆ ၵႂၢႆးဢမ်ႇလိူဝ်ဢႅၵ်ႇ ၽဝႃႉလုင်းႁဵင် မိူင်းၼၢႆး

ၵူၼ်းမိူင်းတႆးၼႆႉ မၢင်ပွၵ်ႈမၢင်လႂ်မိူၼ် မၢၵ်ႇမူႉၵႄႈႁိပ်ႇ၊ ၶေႃးၵႆႇတႃႈၼိူဝ်ၶဵင်ၽၵ်ႉၼိူဝ်ႉ။ ပေႃးၽူႈမီးဢႃႇၼႃႇၶဝ် ပူင်သင်ႇမႃး ၵႃႈလႆႈႁဵတ်းၸွမ်း၊ ဢေႃႈၸဝ်ႈဢေႃႈၶႃႈ၊ ဢမ်ႇၸၢင်ႈတွပ်ႇၸၢင်ႈထဵင်၊ ဢမ်ႇၽွင်းလိူဝ်လႆႈ၊ ပဵၼ်လၢႆး ၼမ်ႉဢမ်ႇလိူဝ်ၾၢႆ ၵႂၢႆးဢမ်ႇလိူဝ်ဢႅၵ်ႇ။ ပေႃးပဵၼ်ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် မိူၼ်ၼင်ႇၽူႈၵွၼ်းဝၢၼ်ႈ...
ၶူးႁိုၼ်း ၵႃယၢင်း မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း

ၵႃႈၸူဝ်ႈၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇတိုၵ်ႉပဵၼ်ၶုၼ်ယူႇ ၵူႈၸၢဝ်းၶိူဝ်း ဢမ်ႇၸၢင်ႈမုင်ႈမွင်း သုၼ်ႇလႆႈၽဵင်ႇပဵင်း

ၼႂ်းဝူင်ႈဝၢင်ႈၶၢဝ်းၶိဝ်းၼႆႉ ယူႇတီႈပႃႇတီႇမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၶိူင်ႇၵိုမ်းမုၼ်းလႅင်း ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ ပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈ မီးၵႂၢမ်းၾၢၵ်ႇထိုင်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းဝႃႈ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၵူႈလွင်ႈလွင်ႈပီ 2020 ၼႆႉ ပေႃးဝႃႈပႃႇတီႇၶဝ်ဢွင်ႇပေႉၵႂႃႇ ပဵၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမႃး တေမူၼ်ႉမႄးပၼ်မတ်ႉတႃ 261 ။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၸိူင်ႉၼႆလႄႈ ၸႄႈမိူင်းၽႂ်မၼ်းၼၼ်ႉ...

ႁဝ်းလီမေႃႁူႉၸၵ်းပိုၼ်း ၶိုၼ်းသၢင်ႈဝၼ်းသုၼ်ႇလႆႈ ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆး

ၼႂ်းဝၼ်းသွင်ဝၼ်းၼႆႉ ယူႇတီႈမိူင်းဢမေႊရိၵၼ်ႊ ႁဵတ်းလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇထိုင်ၸွတ်ႇတူဝ်ႈလုမ်ႈၾႃႉ ဝႃႈ ၸိုင်ႈမိူင်းၸိူင်ႉၼင်ႇမိူင်းၶႄႇလႄႈမိူင်းမၢၼ်ႈၼႆႉ တိုၵ်ႉမီးလွင်ႈႁိပ်ႇႁွမ်ႈတေႃႇၽႃႇသႃႇၵိူဝ်းယမ်၊ ၾၢႆႇသႃႇသၼႃႇ၊ ပႆႇမီးလွင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်း ပႃးၼႂ်းသဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈၸိုင်ႈမိူင်း ဢၼ်တဵၵ်းတဵင်ႁိပ်ႇႁွမ်ႈယူႇ ဝႃႈၼၼ်။ ၽိူဝ်ႇၼႆႉဢွၵ်ႇမႃး မီးၵႂၢမ်းထၢမ်မႃးဝႃႈ တၢမ်တူဝ်မၼ်းၼၼ်ႉလူး ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈသုၼ်ႇလႆႈ...
ၶူးႁိုၼ်း ၵႃယၢင်း မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း

ပၢင်ၵုမ်လူင်လွင်ႈငမ်းယဵၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၸတ်းမိူဝ်ႈလႂ်တေသၢင်ႇထုၵ်ႇ?

ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 1 လုၵ်ႈလိူၼ်ၵျုၼ်ႊပူၼ်ႉမႃး 2-3 ဝၼ်းၼႆႉ ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇသၢမ်ၸုမ်း တပ်ႉသိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA တပ်ႉသိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA လႄႈတပ်ႉသိုၵ်းလွႆ TNLA ၶဝ် ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈ...

ထိုင်ၶၢဝ်းတႆးႁဝ်းလူဝ်ႇၵိုတ်းၵၢၼ်ၼႄးၵၼ်

ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင်ၸဝ်ႈၵွၼ်းၸိူင်း (1926-1991) ၼႆႉ ပေႃးတႄႇႁွင်ႉပၢဝ်ႇလွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ မိူဝ်ႈ 1983 ၵေႃႈ တိုၵ်းသူၼ်းမႃးၵႂၢမ်းသွင်ၶေႃႈၸွမ်း။ “ယႃႇၼႄးၵၼ်။ ၽိူဝ်ႇၼႄးၵၼ်ၼၼ်ႉတႃႉမႄးၵၼ်။” မၼ်းၸဝ်ႈသပ်းလႅင်းဝႃႈ ပေႃးၼႄးၸၢင်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈၸင်းၵၼ်။ ယွၼ်ႉဝႃႈၽႂ်ၵေႃႈယဝ်ႉ ဢမ်ႇထုၵ်ႇၸႂ်လွင်ႈၼႄး။ ပေႃးၸင်းၵၼ်ၵေႃႈဢမ်ႇၽွမ်ႉၵၼ်လႆႈ။ ဢမ်ႇၽွမ်ႉၵၼ်လႆႈၵေႃႈ...

တႃႇတပ်ႉသိုၵ်းၸႂ်ႉၸၢႆႇႁူဝ်လၢၼ်ႉ ႁိမ်းသွင်သႅၼ် ပႅၼ်မိုဝ်းယွၼ်းတႃႇတိုၵ်းၽႂ်

ၼႂ်းပၢင်ၵုမ်တႅၼ်းၽွင်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ (ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်အစီးအ၀ေး)ၼၼ်ႉ ဢၼ်တိုၵ်ႉၸတ်းႁဵတ်းယူႇယၢမ်းမိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ မီးလွင်ႈလၢၵ်ႇလၢႆး 2-3 လွင်ႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ပေႃးလႆႈၶဝ်ႈႁူၶဝ်ႈၸႂ်ၸွမ်းၵေႃႈ ႁဝ်းၶႃႈလႆႈႁၼ်မႃး။ ဢၼ်ၼိုင်ႈၼႆႉ မၼ်းၵေႃႈတေပဵၼ်ဝႃႈ ပၢင်ၵုမ်တႅၼ်းၽွင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆႉ ယူႇတီႈၽူႈတႅၼ်းၽွင်း...

 သုၼ်ႇလႆႈလွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်းပဵၼ်ထမ်းလႄႈ သုၼ်ႇၸတ်းပွင်ႁင်းၶေႃ ဢၼ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းမုင်ႈမွင်း ပႆႇပဵၼ်လႆႈလႃးလႃး

လိူၼ်မေႊ ထူၼ်ႈ 21 ၼႆႉ ပဵၼ်ဝၼ်းဢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆးႁဝ်း ၶွပ်ႈတဵမ် 62 ပီယဝ်ႉ၊ ဢဝ်ၼႆႉၵႂႃႇၼႃႈ ၵၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆးႁဝ်းၶႃႈၼၼ်ႉ တေလႆႈ သိုပ်ႇယၢင်ႈၵႂႃႇၸိူင်ႉႁိုဝ်သေယဝ်ႉ ၽႅဝ်ထိုင်မႃးၶေႃႈဢဵၼ်းဢၢၼ်းမၼ်း...

ၵၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉလႄႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး

ဝၼ်းတီႈ 21 ၼႆႉ ပဵၼ်ဝၼ်း ၸဝ်ႈၼွႆႉသေႃးယၼ်ႇတ ဢႃယု 31 ပီ ဢွၼ်ႁူဝ် ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး 30 ၵေႃႉသေ တင်ႈ တပ်ႉသိုၵ်း...
ၶူးႁိုၼ်း ၵႃယၢင်း

တပ်ႉမတေႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵိုတ်းတိုၵ်း ပဵၼ်ပိူဝ်ႈတႃႇ ၾၢႆႇလဵဝ်ၸုမ်းလဵဝ်ပေႉပုၼ်ႈ

ပိူဝ်ႈတႃႇသိုပ်ႇၵုမ်းၵမ်လွင်ႈမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၸပ်းၽႄႈၼၼ်ႉ ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈယိုတ်ႈတိူဝ်းထႅင်ႈ ဝၼ်းဢၼ်တေလႆႈၵုမ်းတူဝ်ၽႂ်မၼ်း ယူႇဝႆႉၼႂ်းႁိူၼ်းဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ထိုင်ၵႂႃႇ 31 ဝၼ်း လိူၼ်မေႊ 2020 ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ပွင်ႇဝႃႈတႄႉ...

ၸၢဝ်းၶိူဝ်းသုမ်းသုၼ်ႇလႆႈဢမ်ႇၵႃး သုမ်းပႃးၵႂၢမ်းလၢတ်ႈလႄႈလိၵ်ႈလၢႆး

ၼႂ်းၶၢဝ်းၶိဝ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 လိူင်ႇၽႄႈမႃးၼႆႉ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈလၢႆးဢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ လူလွမ်တူၺ်းထိုင်ပိူဝ်ႈတႃႇပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉဢမ်ႇမီးလွင်ႈၸတ်းၵၢၼ်ၽဵၼ်ႈလီ သေယဝ်ႉ ႁၼ်မီးမႃးလွင်ႈႁုၵ်းႁၢႆႉမၼ်းသွင်သၢမ်လွင်ႈ။ ၼိုင်ႈၼႆႉ-ၸႅၵ်ႇမႅင်ႇၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်ပၼ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ဢမ်ႇမႅၼ်ႈလွၵ်းသေယဝ်ႉ ဢမ်ႇၸွမ်းပိူင်မၢႆမီႈ ၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်သေယဝ်ႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၸွမ်း။ သွင်သမ်ႉ-ၼႂ်းဝၼ်းသွင်ဝၼ်းၼႆႉၵူၺ်း လႆႈႁၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး ဢိၵ်ႇပႃးၸုမ်းလၢႆလၢႆၸုမ်း...
ၶူးႁိုၼ်း ၵႃယၢင်း မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း

ၽွင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ပေႃးဢမ်ႇမီး ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ တေပဵၼ်မႃးငဝ်းလၢႆးၸိူင်ႉႁိုဝ်

မႂ်ႇသုင် ၵူႈၵေႃႉ ၵူႈၵူၼ်းၶႃႈ ၽွင်းယၢမ်းဢၼ် မႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ - 19 လိူင်ႇၽႄႈသေယဝ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႈ ပဵၼ်လွင်ႈတုၵ်ႉၶ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၸွမ်းမၼ်းယူႇၼႆႉ ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်သမ်ႉ ႁွင်ႉႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်တႅၼ်းၽွင်း ဢၼ်ဝႃႈပၢင်ၵုမ်သၽႃးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ယဝ်ႉၼႆလႄႈ...

ပၼ်ႁႃတၢင်းမိူင်းရၶႅင်ႇ ၵွင်ႉထိုင်လုမ်ႈၾႃႉ ၽိူဝ်ႇတႃႉႁႃတၢင်းၽိတ်းၵၼ် တႃႉၸုင်ၸၼ်မႃးဢုပ်ႇၵၢၼ်မိူင်း

မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ၵူႈၵေႃႉၵူႈၵူၼ်းၶႃႈၼေႃႈ ယၢမ်းမိူဝ်ႈလဵဝ် တၢင်းပဵၼ်ၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ - 19 ၵေႃႈ ၸပ်းၽႄႈၵၼ် လၢမ်းထိုင် ၵမ်ႇၽႃႇသေဢမ်ႇၵႃး ၼႂ်းမိူင်းႁဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ပဵၼ်ဢၼ်လႆႈတိုၼ်ႇသၢၼ်ႈ ပဵၼ်ဢၼ်လႆႈႁႄႉၵင်ႈၵူဝ်ႁႄသိုဝ်ႈၽႂ် တၼ်းမၼ်း။ ၼႂ်းၵႄႈပဵၼ်ၸိူင်ႉၼင်ႇၼၼ်...
ၶူးႁိုၼ်း ၵႃယၢင်း

ၸွမ်ၸိုင်ႈ ၶိုင်ဝႆႉတႃႇႁႄႉၵင်တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၸိူင်ႉႁိုဝ် ၵွၼ်ႇပွႆႇၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈ

တႃႇဝူင်ႈၼႆႉႁဝ်းၶႃႈ ၶႂ်ႈလဝ်ႈလၢတ်ႈဢုပ်ႇၸွမ်း လွင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 လႄႈၽႅၼ်ၵၢၼ် တီႈမၢႆတွင်း ပီမႂ်ႇသၢင်းၵျၢၼ်ႇ။ ပေႃးၽႅဝ်ၶၢဝ်းပီမႂ်ႇသၢင်းၵျၢၼ်ႇမႃးယဝ်ႉ ယူႇတီႈၸွမ်ၸိုင်ႈ ၸိုင်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ၵႆႉၵႆႉပွႆႇဢွၵ်ႇ ပၼ်လုၵ်ႈၶွၵ်ႈၶဝ် ဢၼ်တူၵ်းၶွၵ်ႈယွၼ်ႉၵၢၼ်မိူင်း ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈ ယွၼ်ႉတူတ်ႈတၢမ်ႇဢမ်ႇပေႃးၼၵ်းၼႃ...

ၼမ်ႉၸႂ်ၽႃႇၵၢင်ဝၢင်းၶိုင်ႈ လႄႈ လၢႆးၸတ်းၵၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈ

မႂ်ႇသုင်ၵၼ်ၵူႈၵေႃႉၵူႈၵူၼ်းၶႃႈ တွၼ်ႈတႃႇဝူင်ႈၼႆႉ ၶႂ်ႈမႃးလဝ်ႈလၢတ်ႈပၢႆးၼႄၵၼ် ႁူဝ်ၶေႃႈဢၼ်ဝႃႈ ၼမ်ႉၸႂ်ၽႃႇၵၢင်ဝၢင်းၶိုင်ႈ လႄႈ လၢႆးၸတ်းၵၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉၶႃႈ။ လိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊ ဝၼ်းတီႈ 9 ၼႆႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈယူႇႁိမ်းၵုင်းမူင်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉၼၼ်ႉ 5...
ၶူးႁိုၼ်း ၵႃယၢင်း မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း

လွၵ်းၸုၵ်းတပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇထွၵ်ႈတေႃႇၼႃႈၵူၼ်းမိူင်း

မႂ်ႇသုင်ၵၼ် ၵူႈၵေႃႉ ၵူႈၵူၼ်းၶႃႈၼေႃႈ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 2 လိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊ 2020 ၼၼ်ႉ လႆႈႁၼ်ၸုမ်းဢူၺ်းလီၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၽွမ်ႉႁူမ်ႈ ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ UNA ဢိၵ်ႇလူၺ်ႈပႃးတၢင်း ၸုမ်းၸၢဝ်းသႁႃယ...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း