Saturday, May 26, 2018
Home ၶေႃႈထတ်းသၢင်

ၶေႃႈထတ်းသၢင်

သၢမ်ၶႃၵဵင်းယၼ်မၼ်ႈၵွၼ်ႇ ဝၢၼ်ႈမိူင်းၸင်ႇတေၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼူၵ်ႉယုင်း ၶိုၼ်ႈမႃးဢုပ်ႉပိူင်ႇၽွင်းငမ်းဝၢၼ်ႈမိူင်း မီးသွင်ပီလိူဝ်မႃးဢိတ်းၼိုင်ႈယဝ်ႉ၊ ၸွမ်းၼင်ႇ ၾိင်ႈၵၢၼ်မိူင်းမီးဝႆႉၼၼ်ႉ တေမီးၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ၊ ၾၢႆႇတႅၼ်းၽွင်းသၽႃးလႄႈ ဢိၵ်ႇလူၺ်ႈပႃးတင်း ၾၢႆႇတတ်းသိၼ်လုမ်းတြႃး (တွၼ်ႇၾိင်ႈ)ၼႆ သၢမ်ၶႃၵဵင်းယၼ်မၼ်ႈ ဝၢၼ်ႈမိူင်းၸင်ႇတေၶိုၼ်ႈယႂ်ႇၼႆ ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈႁူႉႁၼ်ၸွမ်းၵၼ်ယူႇ တင်းမူတ်း။ တီႈၼၼ်ႈ...

ၽူႈၼမ်းၵူႈၾၢႆႇ တၵ်းလႆႈမႄးၼမ်ႉၸႂ်လႄႈ လၢႆးႁဵတ်းသၢင်ႈၵွၼ်ႇ ၸင်ႇတေၵေႃႇတင်ႈလႆႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၸိုၼ်ႈၸၢင်ႇ

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 13 လိူၼ်ၾႅပ်ႊၿိဝ်ႊရီႊ ၸုမ်းမွၼ်း NMSP ၊ ၸုမ်းလႃးႁူႇ LDU သွင်ၸုမ်း လူင်းလၢႆးမိုဝ်းလူၺ်ႈ တပ်ႉမတေႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ။ ပေႃးဝႃႈၶဝ်မႃးလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၸိူင်ႉၼၼ်ယဝ်ႉ ငဝ်ႈၸုမ်းၶဝ်...

မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မိူင်းမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈၵူၼ်းၵေႃႉလဵဝ် ၶိူဝ်းလဵဝ် ၵတ်ႉၶႅၼ်ႇဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈပဵၼ်မႃး

မႂ်ႇသုင်တင်းသဵင်ႈၶႃႈ။ ပေႃးထႅင်ႈ 2-3 ဝၼ်းၼႆ တေၽႅဝ်ဝၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈႁူႉၸၵ်းၵၼ်ဝႃႈ ဝၼ်း ပြည်ထောင်စု ၶွပ်ႈတဵမ် 71 ပီၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ႁွင်ႉဝႃႈမိူင်း ပြည်ထောင်စု...

ဢပုမ်ႇ ၸဝ်ႈသိူဝ် ၵွင်ၵိူဝ်

ၶေႃႈၵႂၢမ်းဢၼ်ဝႃႈ ၸဝ်ႈၼႆႉ ပွင်ႇဝႃႈ - ပဵၼ်ၸဝ်ႈ ပဵၼ်ၸွမ် ။ ၵိူဝ် ဢၼ်ဝႃႈ ၼၼ်ႉသမ်ႉ ၶဝ်ႈၵူႈတီႈ ၵူႈၾၢႆႇ မီး ဢရ...

တႆးၸွင်ႇလီႁပ်ႉတၼ်းႁဵင်း ၵႅမ်ၶုၼ်ၽွင်းလူင်လႄႈ ၶုၼ်ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း

ၼႂ်းလိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊ ဝူင်ႈထူၼ်ႈ 2 ၼႆႉမီးၶၢဝ်ႇလၢၵ်ႇလၢႆးဢၼ်ၼိုင်ႈ ၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းၵႄႈၵၢင်ၵူၼ်းၵၢၼ်မိူင်းၶဝ်၊ ဢၼ်ၼႆႉႁဝ်းၶႃႈတေမႃးတေႃႉတႆႇၶႆႈၼႄၵၼ်သေ ဢိၵ်ႇပႃးလၢတ်ႈၼႄၵၼ်ဝႃႈ ႁဝ်းၶႃႈထုၵ်ႇလီလိူၵ်ႈ သဵၼ်ႈတၢင်းၸိူင်ႉၼင်ႇႁိုဝ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈလႆႈၸွႆႈၵၼ်ဝူၼ်ႉၶႆႈလႄႈ ႁဝ်းၶႃႈတေဢုပ်ႇၵႂႃႇယၢမ်းမိူဝ်ႈလဵဝ်။ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၼႂ်းလုမ်းႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇၸွမ်ၸိုင်ႈ ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ သမ္မတရုံးဝန်ကြီးဌာန...

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၸုမ်းၼူၵ်ႉယုင်း ၸွင်ႇတေမူၼ်ႉမႄးပၵ်းပိူင်လၵ်းမိူင်းလႄႈ ၵေႃႇသၢင်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်လႆႈ

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈပိၼ်ႇပႅင်မူၼ်ႉမႄး ပၵ်းပိူင်လၵ်းမိူင်းလႄႈ လွင်ႈၵေႃႇသၢင်ႈငမ်းယဵၼ်ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၸုမ်းၼူၵ်ႉယုင်းၸွင်ႇတေႁဵတ်းႁႂ်ႈပွင်ပဵၼ်ထိုင်တီႈလႆႈၼႆ ႁဝ်းၶႃႈထတ်းသၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် ၸွမ်းႁူဝ်ၶေႃႈၼႆႉဢိတ်းၼိုင်ႈ။ ပီ 2018 လိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊ မႂ်ႇမႃးၼႆႉ လႆႈႁၼ်ၼႂ်းၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼူၵ်ႉယုင်း ၸၼ်ႉတိူင်းၸိူဝ်းၼႆႉ မီးလွင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈမႃး၊...

ပေႃးတိုဝ်ႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်လူင်ပၢင်လူင် 21 ၵမ်းထူၼ်ႈ 3 ၼႂ်းလိူၼ်ၼႆႉ ၸိုဝ်ႈသဵင်ၵၢၼ်မိူင်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၸၢင်ႈလူႉ

ၼႂ်းပီ 2018 လိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊၸမ်သဵင်ႈၼႆႉ တေမီးပၢင်ၵုမ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ ပၢင်ၵုမ်ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီ 21 ပၢင်လူင် ပွၵ်ႈထူၼ်ႈ 3 ႁဝ်းၶႃႈလႆႈႁူႉငိၼ်းၸွမ်းၵၼ်ဝႆႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈပၢင်ၵုမ်လူင်ဢၼ်ၼႆႉ ဢိင်ၼိူဝ်ငဝ်းလၢႆးပဵၼ်မႃးၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 2-3...

ႁၢမ်ႈတႆးႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်တီႈဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီးလႄႈ တုမ်ႉယွၼ်ႈတႃႇႁဵတ်း ပၢင်ၵုမ်ၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆး တီႈလၢင်းၶိူဝ်း

ပီ 2018 လိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊ 4 ဝၼ်းၼႆႉ ပဵၼ်ဝၼ်းလွတ်ႈလႅဝ်းသဝ်းၶေႃ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ႁဝ်းၶႃႈၶွပ်ႈတဵမ် 70 ပီမိူင်းတဵမ်တဵမ်၊ ၼႂ်းဝၼ်းၼင်ႇၼႆ ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈမုင်ႈမွင်းဝႃႈ မိူင်းလူင်ႁဝ်းၼႆႉ တေၸၢင်ႈၵတ်းယဵၼ်ႁိၼ်ႉၼွၼ်း ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇယဝ်ႉႁိုဝ်ၼႆ...

လွင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်း မိူင်းႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ ဢမ်ပႆႇမီး ….. ၶႂ်ႈလႆႈလွင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်း ဢၼ်ၸိုဝ်ႈၸႂ်ႈထုၵ်ႇမႅၼ်ႈ၊ ဢၼ်တႄႉ၊ ဢၼ်မီးလွင်ႈသုၼ်ႇလႆႈထၢင်ႇႁၢင်ႈတွၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းမိူင်း တဵမ်တဵမ်ထူၼ်ႈထူၼ်ႈ

ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းလႆႈလွင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းတီႈ ဢိင်းၵလဵၵ်ႈမႃး​​ၵေႃႈမီး 70 ပီယဝ့်။ ၵူၺ်းၵႃႈ လွင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်း ၼႆႉဢမ်ႇ ပႆႇလႆႈႁပ်ႉ​​သေဢိတ်း။ ပေႃးဝႃႈ ဢဝ်သုၼ်ႇလႆႈ ၵူႈမိူင်းမိူင်းဝႃႈၼႆၸိုင်... 1. တၢင်းႁၼ်ထိုင်၊တၢင်းဝူၼ်ႉ၊ တၢင်းလၢတ်ႈ၊ တၢင်းတႅမ်ႈ...

သင်ဝႃႈၵိုတ်းပၢင်တိုၵ်းလႆႈဝႆးဝႆး ၸင်ႇတေလႆႈလွင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းဢၼ်မၢၼ်ႇမႅၼ်ႈ

ဝၼ်းထိ 2 လိူၼ်ၵျၼ်ႊၼိဝ်ႊရီ ၵၢင်ၶမ်ႈ 9 မူင်းပၢႆ ဢူၺ်းၵေႃႉၶႃႈႁဝ်း ၵိုင်ႉၵၢင်ႉထၢမ်မႃးဝႃႈ “ၼၢႆးၼူၼ်း - လၢတ်ႈပၼ်ၵႂၢမ်းၼႂ်းဢူၵ်းၼႂ်းၸႂ် ဢၼ်ႁၼ်ထိုင်ၼိူဝ်ဝၼ်းလွတ်ႈလႅဝ်းၵွၼ်းၶေႃၶွပ်ႈထူၼ်ႈ 70 ပီလူး...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း