Saturday, September 22, 2018
Home ၶေႃႈထတ်းသၢင်

ၶေႃႈထတ်းသၢင်

ၸုမ်းၵိုတ်းသိုၵ်း  ! ပႆႇႁွတ်ႈတိုဝ်ႉ   ပႆႇထုၵ်ႇၶိတ်းႁၢင်  မုင်ႈၸူးၵၢၼ်မၢၵ်ႈမီး

ဝၢႆးသေပၢင်ၵုမ်လူင်လွင်ႈငမ်းယဵၼ် ယဝ်ႉၵႂႃႇ 4-5 ဝၼ်း လႆႈငိၼ်းၶၢဝ်ႇဝႃႈ ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းမႅၵ်ႇၵွင်ႈၸိူဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်း၊ ၸိူဝ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်းတူဝ်ႈမိူင်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉ လီႁူမ်ႈၵၼ်တင်ႈၶွမ်ႊပၼီႊမၢၵ်ႈမီးသေယဝ်ႉ ႁဵတ်းၵၢၼ်မၢၵ်ႈ မီးၵႂႃႇ။ ၵမ်းၼႆႉ ယူႇတီႈ NRPC ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ...

ပေႃးပႆႇၶဝ်ႈႁႃလီၵၼ်လႆႈ  သုမ်းၵွၼ်းၶေႃယဝ်ႉတေသိုပ်ႇသုမ်းသုၼ်ႇလႆႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ထႅင်ႈဢမ်ႇႁၢင်ႉ

ၼႂ်းဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ လႆႈႁၼ်တပ်ႉသိုၵ်းတႆး 2 ဢၼ် လေႃႇႁိုၵ်ႉၺႃးၵၼ်၊ ပိုတ်းယိုဝ်းၺႃးၵၼ် ၶဵင်ႈၶႅင်ၵၼ်ဝႆႉသေယဝ်ႉ လႄႈ သင်ၶရႁၢၼ်း ဢိၵ်ႇလူၺ်ႈပႃးတၢင်း ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ပႃးၸဵမ်တင်းၸုမ်းၵၢၼ်မိူင်း၊ ၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းၸိူဝ်း ၼႆႉ...

တပ်ႉမတေႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶႂ်ႈသၢင်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်တႄႉယူႇႁႃႉ

ယၢမ်းၽွင်းမိူဝ်ႈလဵဝ် ပၢင်ၵုမ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၵေႃႈ ၸတ်းႁဵတ်းထႅင်ႈယူႇ ၵမ်းတီႈ 3 တႄႇဢဝ်လိူၼ် ၵျူႊလၢႆႊ 11 ဝၼ်း တေၸတ်းႁဵတ်းတေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 16 ။ ၼႂ်းပၢင်ၵုမ်ဢၼ်ၼႆႉ...

မၢၼ်ႈသိုဝ်ႈယူဝ်း ႁၼ်မိူဝ်ႈလႂ် ???

ၸၢႆးႁွင်ၶမ်း 13/07/2018 မၢၼ်ႈၼႆႉ တိုၼ်းဢမ်ႇမီးၸႂ် ၶႂ်ႈသၢင်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ် တင်ႈတႄၸဵမ်ပိုင်းမႃးယဝ်ႉ ဢမ်ႇဝႃႈ ပၢၼ်လူင် ပွင်ၸိုင်ႈတဵင်းၸဵင်ႇ လႄႈ ပၢၼ်ၼၢႆးဢွင်ႇသၢၼ်းၸုၵျီႇၵေႃႈယႃႇ ၶဝ်တိုၼ်းပႅတ်ႉလႅၼ် ၼိူဝ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းမႃး တင်ႈတႄႇ 1947...

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၸုမ်းၼူၵ်ႉယုင်း ၸွင်ႇမီးၵၢင်ၸႂ်ပိူဝ်ႈတႃႇၵေႃႇ တင်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်တႄႉယူႇႁႃႉ

တွၼ်ႈတႃႇဝူင်ႈၼႆႉတႄႉ ႁဝ်းၶႃႈၶႂ်ႈပွင်ႇႁူဝ်ၶေႃႈဢၼ်ဝႃႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၸုမ်းၼူၵ်ႉယုင်း ၸွင်ႇမီးၵၢင်ၸႂ်ပိူဝ်ႈတႃႇၵေႃႇ တင်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်တႄႉယူႇႁႃႉ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉၶႃႈ။ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးဝၼ်းသွင်ဝၼ်း ၼႂ်းလိူၼ်ၵျူႊလၢႆႊဝၼ်းတီႈ 3 ၼႆႉ တီႈမိူင်းယၢင်းလႅင် ပဵၼ်လွင်ႈယုၵ်ႈယင်ႈသၢၼ်ၶတ်း ၵၼ်သေယဝ်ႉ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၶဝ်ၵေႃႈ လႆႈထုၵ်ႇတီႉၵမ်ၵႂႃႇ...

မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ဢၼ်ယင်ႇႁၢၵ်ႈၼိူဝ်ၾႅတ်ႊတရႄႊ တီႊမွၵ်ႊၶရေသီႊ ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ်

ႁဝ်းၶႃႈပီႈၼွင်ႉတႆး၊ ပီႈၼွင်ႉၶၢင်၊ ပီႈၼွင်ႉၶျၢင်း လႄႈ တင်းပီႈၼွင်ႉမၢၼ်ႈ ႁူမ်ႈၵၼ်ၵေႃႇတင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မႃး မီးၶၢဝ်းတၢင်း 70 ပီလိူဝ်ယဝ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ႁၢၼ်ႉတေႃႇဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ပိူဝ်ႈတႃႇတေပဵၼ်မႃးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၸိုၼ်ႈၸၢင်ႇ ဢၼ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼိုင်ႈလႄႈ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼိုင်ႈ...

ၼင်ႇႁိုဝ်လုမ်ႈၾႃႉတေမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈၼၼ်ႉ တၵ်းတေလႆႈမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈၵူၼ်းၵွၼ်ႇ

ၼႂ်းဝူင်ႈဝၢင်ႈၼႆႉ ၼႂ်းမိူင်းတႆးဢမ်ႇၵႃး ပႃးၸဵမ်တၢင်းၸႄႈမိူင်းလၢႆလၢႆဢၼ်လႄႈ ဢိၵ်ႇလူၺ်ႈပႃးတၢင်း တိူင်းပွတ်းတႂ်ႈ ပွတ်းမိူင်းမၢၼ်ႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉ လႆႈႁၼ်ၼမ်ႉထူမ်ႈၼမ်ႉၼွင်းသေယဝ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႈတုၵ်ႉၶယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၶၢၼ်ၸႂ် ။ ယူႇ တီႈၶုၼ်မိူင်းၵေႃႈ လႆႈပဵၼ်ၵၢၼ်ပဵၼ်ငၢၼ်းလႆႈႁၢပ်ႇၵူႈၸွႆႈၵၼ်ယူႇဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈတေႁူႉႁၼ်ငိၼ်းၸွမ်း ၵၼ်ယူႇ...

 ၽူႈၼမ်း USA လႄႈKorea ႁွင်ႇ ႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ် တႆးထုၵ်ႇလီႁဵတ်းသင် 

ၼႂ်းဝူင်ႈဝၢင်ႈၼႆႉ ၵၢမ်ႇၽႃႇပေႃးလႆႈ တူင်ႉတဵၼ်ႈၸွမ်း ယွၼ်ႉၶၢဝ်ႇဢမေႊရီႊၵိူဝ်ႊ မိူင်းၵဝ်ႊရီႊႁွင်ႇၶဝ် တေႁူပ်ႉထူပ်း ၵၼ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉၶႃႈၼေႃႈ။ ၽိူဝ်ႇႁူပ်ႉထူပ်းတႄႉမႃးၵေႃႈ ယူႇတီႈၸွမ်ၸိုင်ႈ ထရွမ်ႉ လႆႈလၢတ်ႈၵႂႃႇဝႃႈ သိုၵ်းၼႆႉ ၵူၼ်းၵေႃႉလႂ်ၵေႃႈ...

ၽူႈၼမ်းတႆးလီယိူင်ႈ ၽူႈၼမ်း USA တင်း Korea သေဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်

သႅင်ၼုမ်ႇ- ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ လၢတ်ႈဝႃႈ ပေႃးၵူၼ်းလူင်တႆး ၶႂ်ႈလႆႈလွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈ တႄႉ လီလႆႈဝၢင်းပႅတ်ႈၸႂ်မႃႇၼ --- ဝႃႈၼႆ။ “ ၽူႈၼမ်း Korea ႁွင်ႇလႄႈ ၽူႈၼမ်း USA...

ၽူႈၼမ်းတႆးထုၵ်ႇလီပိုတ်ႇၸႂ်သေဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်

ယိင်းၵွင်တိပ်ႉ ၸုမ်းၵပ်းသၢၼ်လွင်ႈၼၢင်းယိင်းတႆး လၢတ်ႈဝႃႈ လီဢဝ်လွင်ႈဢၼ်မိူၼ်ၵၼ် မေႃပိုတ်ႇၸႂ်တေႃႇၵၼ်သေ သၢင်ႈလွင်ႈၽွၼ်းလီတႃႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး- ဝႃႈၼႆ။ “ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၽူႈၼမ်းၵူဝ်ႊရီႊယိူဝ်ႊႁွင်ႇလႄႈ ၽူႈၼမ်းဢမႄႊရီႊၵၼ်ႊ ၶဝ်ႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်။ လႆႈႁၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ယဝ်ႉပဵၼ်ဢၼ်ဢၢမ်းၶွႆ တႃႉလီၶႂ်ႈႁႂ်ႈၽူႈၼမ်းတႆးႁဝ်းၶႃႈ ယိူင်ႈၸွမ်း...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း