Monday, January 20, 2020
Home ၶေႃႈထတ်းသၢင်

ၶေႃႈထတ်းသၢင်

ၶူးႁိုၼ်း ၵႃယၢင်း မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း

တေပဵၼ်ၶႄႈၽိုၼ်းတႃႇၶဝ် – တေၽဝ်ပိုၼ်းၵဝ်ႇ ပႅတ်ႈယဝ်ႉႁိုဝ်?

မႂ်ႇသုင်ၵၼ်ၵူႈၵေႃႉ ၵူႈၵူၼ်းၶႃႈ ၼႂ်းဝူင်ႈဝၢင်ႈၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈလႆႈႁၼ် ၶၢဝ်ႇငၢဝ်းလၢၵ်ႇလၢႆး ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းပေႃးတိုၼ်ႇၽၢၼ်ႈ သေယဝ်ႉ သူၼ်ၸႂ်၊ ၶဝ်ႈၸႂ်၊ မႆႈၸႂ်ၸွမ်းယႂ်ႇၼမ်ၼၼ်ႉ တေမီးၶၢဝ်ႇလူင်ဢၼ်ၼိုင်ႈ။ မိူင်းၵမ်ႊပီႊယႃႊ ဢၼ်ပဵၼ်လုၵ်ႈၸုမ်းၶွင်ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ UN...
ၶူးႁိုၼ်း ၵႃယၢင်း

  လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ငဝ်းလၢႆး ပိူင်းၼေဝႆႉၸိူင်ႉႁိုဝ်

မႂ်ႇသုင်ၵူႈၵေႃႉၶႃႈ။ တွၼ်ႈတႃႇဝူင်ႈၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈၶႂ်ႈဢုပ်ႇၸွမ်း လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈၵိုင်ႇလႅပ်ႈ တွၼ်ႈတႃႇ ၵူၼ်းမိူင်း ၼႆၼၼ်ႉၶႃႈဢေႃႈ ။   မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 3 လိူၼ်ၼႆႉ ပူႇမိူင်းပူႇႁဵင် 3 ၵေႃႉ ...
ၶူးႁိုၼ်း ၵႃယၢင်း မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း

ၵၢၼ်မိူင်းတေႁိူင်းႁိုဝ် တေၵိူင်း – ၽႂ်တေလဵၼ်ႈၵေႃႉၽႂ် 2020 ၼႆႉ

ၼႂ်းဝူင်ႈဝၢင်ႈပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ၸိုင်ႈမိူင်း တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းၸူႉၵျီႇ မိူဝ်းလႄႇႁွတ်ႈထိုင်တီႈ မိူင်းၵျႃႇပၼ်ႇသေယဝ်ႉ လႆႈယွမ်းႁပ်ႉ တွင်ႈထၢမ်လူၺ်ႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Asia Review ၶဝ်သေ ဢွၵ်ႇမႃးၶေႃႈၵၢင်ၸႂ် ၶေႃႈယိူင်းဢၢၼ်းၵၢၼ်မိူင်းမၼ်း ပွတ်းဢွၼ်ႇ တွၼ်ႈ...

ၶၢဝ်းတၢင်း NCA ၵႄႈသိုၵ်းၼမ်ႉလၢႆး တေသိုပ်ႇပၢႆးၽိူၼ်မူၼ်းၼႄႇၽိူၼ်ပိၼ်ႈ

ပေႃးႁူၼ်လင်တူၺ်းၶိုၼ်း မိူဝ်ႈပီၵၢႆ လိူၼ်ဢွၵ်ႊထူဝ်ႊပိူဝ်ႊ ဝၼ်းတီႈ 15 ၼၼ်ႉ ၽူႈပွင်ၵၢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ တင်း ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်းၼႆႉ တႄႇပဵၼ်ပၼ်ႁႃ မိူဝ်ႈပၢင် မၢႆတွင်း ၵိုတ်းတိုၵ်းတူဝ်ႈမိူင်း...
ၶူးႁိုၼ်း ၵႃယၢင်း မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း

ပၵ်းပိူင်လၵ်းမိူင်း ဢၼ်ဢမ်ႇဢဝ်ၵၢင်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်း လွင်ႈၵတ်းယဵၼ်ႁိၼ်ႉၼွၼ်း ႁိုဝ်တေမီးလႆႈ

ၼႂ်းဝူင်ႈဝၢင်ႈၼႆႉ ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ၸိုင်ႈမိူင်းတေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းၸူႉၵျီႇ မိူဝ်ႈလႄႇႁွတ်ႈထိုင်တီႈမိူင်းၵျပၼ်ႊသေယဝ်ႉ မၼ်း ၼၢင်းလၢတ်ႈၵႂၢမ်း ၾၢႆႇၼႃႈၵူၼ်းၼမ်လႄႈ လႆႈႁူႉၸွမ်းဝႃႈ ပိူဝ်ႈတႃႇတေမူၼ်ႉမႄး ပၵ်းပိူင်လၵ်းမိူင်း 2008 ၼႆႉ ၼႂ်းပီ 2020 မႃးၾၢႆႇၼႆႉ...

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA ၶွပ်ႈတဵမ် 4 ပီ မိူဝ်ႈၼႆႉ

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း 8 ၸုမ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း ၵိုတ်းတိုၵ်းတူဝ်ႈမိူင်း NCA ၸွမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၶွပ်ႈတဵမ် 4 ပီၼႂ်းဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 15/10/2019 ။ ၸုမ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်းလႄႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈယိူင်းဢၢၼ်းတေၸတ်း...
ႁိုၼ်း ၵႃယၢင်

ပိူင်ၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ၺႃၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆး ၸွင်ႇႁဝ်းၶႃႈ ပႃႈမီးဝႆႉ

ပိူဝ်ႈတႃႇ ဝူင်ႈၼႆႉတႄႉ ႁဝ်းၶႃႈ ၶႂ်ႈဢုပ်ႇၸွမ်း လွင်ႈပၢႆးပၺ်ၺႃ ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးႁဝ်း ပဵၼ်ႁိုဝ်၊ မီးႁိုဝ်ဝႆႉ ဢၼ်ဝႃႈ ၼၼ်ႉ။ ပိူင်ၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ၺႃၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆး ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ (သျှမ်းအမျိုးသားပညာရေး မူဝါဒ) ၸွင်ႇႁဝ်းၶႃႈ...

ၽႅၼ်ၵၢၼ်သဵၼ်ႈတၢင်းရူတ်ႉလဵၼ်းၶႄႇ ၵူၼ်းမိူင်းတႆးထုၵ်ႇလဵပ်ႈႁဵၼ်းၼႄႇ ထုၵ်ႇလီဝၢင်းၽႃႈ

ၸွမ်းၼင်ႇ ပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်း ၵူၼ်းထွမ်ႇငိၼ်းၶၢဝ်ႇငၢဝ်းႁဝ်းၶႃႈ တေႁူႉၸွမ်းၵၼ်ယူႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ ၼႂ်းပီ 2021 ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈ ၾၢႆႇၼၼ်ႉ ပီ 2021 ၵႂႃႇၼႆႉ ၽႅၼ်ၵၢၼ်ၵွတ်ႇလူၵ်ႈၶွင်မိူင်းၶႄႇ ဢၼ်တေလုၵ်ႉတီႈၼႂ်းမိူင်းၶႄႇယဝ်ႉ လတ်းၽၢၼ်ႇၼႂ်းမိူင်းတႆး...

လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆႉ လီမႆႈၸႂ်ဝႆႉတႄႉယဝ်ႉႁိုဝ်?

ပီ 2019 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 9 ဝၼ်းတီႈ 26 ၼႆႉ ယူႇတီႈလုမ်းၽွင်းတၢင်မိူင်းဢမေႊရိၵၼ် ဢၼ်ပၵ်းလုမ်းဝႆႉတီႈမိူင်းမၢၼ်ႈဢွၵ်ႇ လိၵ်ႈမႃး ဢွၵ်ႇၶေႃႈပၼ်ၾၢင်ႉထိုင် ပူၵ်ႉၵူဝ်ႇသုၼ်ႇၵူၼ်းလႄႈ ဢိၵ်ႇလူၺ်ႈပႃးတင်းၸိူဝ်းပဵၼ်လုၵ်ႈၸုမ်း ဢၼ်ၸိူဝ်း...

ၵၢင်ၸႂ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇၸိုင်ႈတႆး ၶႂ်ႈႁႂ်ႈၵိုတ်းပၢင်တိုၵ်း ၶႂ်ႈလႆႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၸႅတ်ႈၸၢင်ႇ

ဝၼ်းတီႈ 21 လိူၼ်သႅပ်ႉထႅမ်ႊပိူဝ်ႊၼႆႉ ပဵၼ်ဝၼ်းငမ်းယဵၼ်လုမ်ႈၾႃႉ International Day of Peace ။ မၢႆတွင်းဝၼ်းငမ်းယဵၼ်လုမ်ႈၾႃႉၼႆသေ လၢႆလၢႆၸိုင်ႈမိူင်းၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ ပႃးၸဵမ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ ၸတ်းပၢင်ပွႆးမၢႆတွင်းမႃးၵူႈပီ။ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ...

ၸုမ်းဢူၺ်းလီလႄႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈတေႁူပ်ႉၵၼ်တီႈၵဵင်းတုင် တေပဵၼ်သၢႆလႅင်းႁိူဝ်ႈ တေပဵၼ်ၶႅင်းၶၢၵ်ႇ

ပီ 2019 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 9 ဝၼ်းတီႈ 9 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ပဵၼ်ဝၼ်းလၢၵ်ႇလၢႆးပိူဝ်ႈတႃႇ ၵူၼ်းမိူင်းၶိူဝ်းတႆးဢမ်ႇၵႃး ပႃးၸဵမ်တၢင်း ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်တင်းမူတ်းတင်းသဵင်ႈ။ ဝၼ်းၼၼ်ႉၵူၺ်း ယူႇတီႈၸုမ်းဢူၺ်းလီ 3 ၸုမ်း...
ႁိုၼ်း ၵႃယၢင်

တႃႇၽဵဝ်ႈယႃႈမဝ်းၵမ်မိူင်းတႆး တၵ်းလႆႈမွတ်ႇၾႆးၵၢင်မိူင်းၵွၼ်ႇ

တွၼ်ႈတႃႇဝူင်ႈၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈမႃးဢုပ်ႇၸွမ်း လွင်ႈသိုၵ်းၵၢင်မိူင်းလႄႈ ယႃႈမဝ်းၵမ် မိူဝ်ႈလဵဝ် လႆႈႁၼ်ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸိူဝ်းပဵၼ်ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၶဝ် ၸုတ်ႇၽဝ်ပႅတ်ႈရူတ်ႉၵႃးၵူၼ်းမိူင်း ဢမ်ႇၵႃးၵူၼ်းမိူင်းတႆး ဢိၵ်ႇလူၺ်ႈ ပႃးၸဵမ် ၵူၼ်းမိူင်းပွတ်းၵၢင်၊ ပွတ်းတႂ်ႈ တင်းမူတ်းတင်းသဵင်ႈ...

ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ တင်းသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၸွင်ႇတေၵိုတ်းသိုၵ်းတေႃႇၵၼ်လႆႈတႄႉ

ပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းတႆးႁဝ်း တင်းမူတ်းတင်းသဵင်ႈၵေႃႈ တေႁူမ်ႈမႆႈၸႂ်ၸွမ်းယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ် ဢၼ်သဵင် ၵွင်ႈဢမ်ႇထၢတ်ႇ ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင် ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉၼၼ်ႉ ၵူႈတီႈၵူႈတၢင်းယူႇ ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈ ယိၼ်းမႆႈၸႂ်သေ ၸၢင်ႈတေလႆႈ တူင်ႉတၵ်ႉၵၼ် ပိူဝ်ႈတႃႇ ၵိုတ်းတိုၵ်းၼၼ်ႉ...

ပေႃးဢမ်ႇၸဵဝ်းၵႄႈလိတ်ႈလႆႈ ပၼ်ႁႃၶူဝ်ႁူၺ်ႈၵိုတ်ႈ ၸၢင်ႈၵိူတ်ႇပၼ်ႁႃယႂ်ႇတုၵ်ႉယၢၵ်ႈၽၢၼ်ၵိၼ်း တင်းဝၢၼ်ႈတင်းမိူင်း

ဝၼ်းထီႉ 15 လိူၼ်ထူၼ်ႈပႅတ်ႇ ပီ 2019 ၼႆႉ တီႈတၢင်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ဢၼ်ပဵၼ်လႅၼ်လိၼ် တိတ်းၸပ်းၵၼ်တင်း တိူင်းတႃႈလိူဝ်ႇ ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ မၼ်းတလေး၊ တီႈဝဵင်းပၢင်ႇဢူႈလူင် ဢၼ်မီးဝႆႉႁူင်းႁဵၼ်း...
ၶူးႁိုၼ်း ၵႃယၢင်း မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း

ၽႂ်သူၼ်းၾႆး ပီႈၼွင်ႉၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႂ်းမိူင်းတႆးၽိတ်းၽႅၵ်ႇၵၼ် ႁဝ်းလီၾၢင်ႉၸိူင်ႉႁိုဝ်

ဝၢႆးၾႃႉလီပီမႂ်ႇယဝ်ႉၵႂႃႇၼႆႉ တီႈၼႂ်းမိူင်းတႆးႁဝ်း ဢိၵ်ႇလူၺ်ႈပႃးတင်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ပတ်းပိုၼ်ႉၼႆႉ မီးၶၢဝ်ႇႁူင်ႁၢင်းဝႃႈ- ပီႈၼွင်ႉတႆးၼင်ႇၵၼ်ဢမ်ႇၵႃး ပႃးၸဵမ်ပီႈၼွင်ႉတႆးလႄႈ ပီႈၼွင်ႉၸၢဝ်းၶိူဝ်းဢၼ်မီး ၼႂ်းမိူင်းတႆးၸိူဝ်းၼၼ်ႉ မီးလွင်ႈၽိတ်းၽႅၵ်ႇၵၼ်သေယဝ်ႉ ထိုင်တီႈပေႃးလႆႈဢဝ်ၵွင်ႈၵၢင်ႇၵႄႈလိတ်ႈၵၼ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ တေဢွၼ်ငိၼ်းထိုင်ၵၼ်ယူႇၶႃႈၼေႃႈ။ ၼႂ်းဢၼ်ပဵၼ်ယူႇၸိူင်ႉၼၼ် ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈမႃးထတ်းလိူၵ်ႈတူၺ်းသေယဝ်ႉ ၶႂ်ႈမႃးၼပ်ႉသၢင်ႈၼႄၵၼ်...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း