Home ၶေႃႈထတ်းသၢင်

ၶေႃႈထတ်းသၢင်

ၸၢဝ်းၶိူဝ်းသုမ်းသုၼ်ႇလႆႈဢမ်ႇၵႃး သုမ်းပႃးၵႂၢမ်းလၢတ်ႈလႄႈလိၵ်ႈလၢႆး

ၼႂ်းၶၢဝ်းၶိဝ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 လိူင်ႇၽႄႈမႃးၼႆႉ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈလၢႆးဢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ လူလွမ်တူၺ်းထိုင်ပိူဝ်ႈတႃႇပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉဢမ်ႇမီးလွင်ႈၸတ်းၵၢၼ်ၽဵၼ်ႈလီ သေယဝ်ႉ ႁၼ်မီးမႃးလွင်ႈႁုၵ်းႁၢႆႉမၼ်းသွင်သၢမ်လွင်ႈ။ ၼိုင်ႈၼႆႉ-ၸႅၵ်ႇမႅင်ႇၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်ပၼ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ဢမ်ႇမႅၼ်ႈလွၵ်းသေယဝ်ႉ ဢမ်ႇၸွမ်းပိူင်မၢႆမီႈ ၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်သေယဝ်ႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၸွမ်း။ သွင်သမ်ႉ-ၼႂ်းဝၼ်းသွင်ဝၼ်းၼႆႉၵူၺ်း လႆႈႁၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး ဢိၵ်ႇပႃးၸုမ်းလၢႆလၢႆၸုမ်း...
ၶူးႁိုၼ်း ၵႃယၢင်း မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း

ၽွင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ပေႃးဢမ်ႇမီး ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ တေပဵၼ်မႃးငဝ်းလၢႆးၸိူင်ႉႁိုဝ်

မႂ်ႇသုင် ၵူႈၵေႃႉ ၵူႈၵူၼ်းၶႃႈ ၽွင်းယၢမ်းဢၼ် မႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ - 19 လိူင်ႇၽႄႈသေယဝ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႈ ပဵၼ်လွင်ႈတုၵ်ႉၶ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၸွမ်းမၼ်းယူႇၼႆႉ ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်သမ်ႉ ႁွင်ႉႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်တႅၼ်းၽွင်း ဢၼ်ဝႃႈပၢင်ၵုမ်သၽႃးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ယဝ်ႉၼႆလႄႈ...

ပၼ်ႁႃတၢင်းမိူင်းရၶႅင်ႇ ၵွင်ႉထိုင်လုမ်ႈၾႃႉ ၽိူဝ်ႇတႃႉႁႃတၢင်းၽိတ်းၵၼ် တႃႉၸုင်ၸၼ်မႃးဢုပ်ႇၵၢၼ်မိူင်း

မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ၵူႈၵေႃႉၵူႈၵူၼ်းၶႃႈၼေႃႈ ယၢမ်းမိူဝ်ႈလဵဝ် တၢင်းပဵၼ်ၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ - 19 ၵေႃႈ ၸပ်းၽႄႈၵၼ် လၢမ်းထိုင် ၵမ်ႇၽႃႇသေဢမ်ႇၵႃး ၼႂ်းမိူင်းႁဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ပဵၼ်ဢၼ်လႆႈတိုၼ်ႇသၢၼ်ႈ ပဵၼ်ဢၼ်လႆႈႁႄႉၵင်ႈၵူဝ်ႁႄသိုဝ်ႈၽႂ် တၼ်းမၼ်း။ ၼႂ်းၵႄႈပဵၼ်ၸိူင်ႉၼင်ႇၼၼ်...
ၶူးႁိုၼ်း ၵႃယၢင်း

ၸွမ်ၸိုင်ႈ ၶိုင်ဝႆႉတႃႇႁႄႉၵင်တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၸိူင်ႉႁိုဝ် ၵွၼ်ႇပွႆႇၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈ

တႃႇဝူင်ႈၼႆႉႁဝ်းၶႃႈ ၶႂ်ႈလဝ်ႈလၢတ်ႈဢုပ်ႇၸွမ်း လွင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 လႄႈၽႅၼ်ၵၢၼ် တီႈမၢႆတွင်း ပီမႂ်ႇသၢင်းၵျၢၼ်ႇ။ ပေႃးၽႅဝ်ၶၢဝ်းပီမႂ်ႇသၢင်းၵျၢၼ်ႇမႃးယဝ်ႉ ယူႇတီႈၸွမ်ၸိုင်ႈ ၸိုင်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ၵႆႉၵႆႉပွႆႇဢွၵ်ႇ ပၼ်လုၵ်ႈၶွၵ်ႈၶဝ် ဢၼ်တူၵ်းၶွၵ်ႈယွၼ်ႉၵၢၼ်မိူင်း ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈ ယွၼ်ႉတူတ်ႈတၢမ်ႇဢမ်ႇပေႃးၼၵ်းၼႃ...

ၼမ်ႉၸႂ်ၽႃႇၵၢင်ဝၢင်းၶိုင်ႈ လႄႈ လၢႆးၸတ်းၵၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈ

မႂ်ႇသုင်ၵၼ်ၵူႈၵေႃႉၵူႈၵူၼ်းၶႃႈ တွၼ်ႈတႃႇဝူင်ႈၼႆႉ ၶႂ်ႈမႃးလဝ်ႈလၢတ်ႈပၢႆးၼႄၵၼ် ႁူဝ်ၶေႃႈဢၼ်ဝႃႈ ၼမ်ႉၸႂ်ၽႃႇၵၢင်ဝၢင်းၶိုင်ႈ လႄႈ လၢႆးၸတ်းၵၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉၶႃႈ။ လိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊ ဝၼ်းတီႈ 9 ၼႆႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈယူႇႁိမ်းၵုင်းမူင်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉၼၼ်ႉ 5...
ၶူးႁိုၼ်း ၵႃယၢင်း မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း

လွၵ်းၸုၵ်းတပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇထွၵ်ႈတေႃႇၼႃႈၵူၼ်းမိူင်း

မႂ်ႇသုင်ၵၼ် ၵူႈၵေႃႉ ၵူႈၵူၼ်းၶႃႈၼေႃႈ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 2 လိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊ 2020 ၼၼ်ႉ လႆႈႁၼ်ၸုမ်းဢူၺ်းလီၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၽွမ်ႉႁူမ်ႈ ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ UNA ဢိၵ်ႇလူၺ်ႈပႃးတၢင်း ၸုမ်းၸၢဝ်းသႁႃယ...

 ပၼ်ႁႃၼႂ်းႁိူၼ်း ႁႂ်ႈပိူၼ်ႈမႃးၸွႆႈၵႄႈၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈငဝ်းလၢႆးလီ

မႂ်ႇသုင်ၵၼ် ၵူႈၵေႃႉၵူႈၵူၼ်းၶႃႈ ၼႂ်းဝူင်ႈဝၢင်ႈၶၢဝ်းၶိဝ်းၼႆႉ တီႈတၢင်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ မိူၼ်ၸိူင်ႉ ၵူတ်ႉၶၢႆ၊ ၼမ်ႉသၼ်ႇ၊ ၼမ်ႉတူႈ ၸိူဝ်းၼႆႉလႄႈသင် ဢိၵ်ႇတၢင်းမိူင်းရၶႅင်ႇ ႁူမ်ႈပႃးတၢင်းမိူင်းမွၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉ လႆႈႁၼ်မီးပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ် ဢမ်ႇၶၢတ်ႇဢမ်ႇဝၢႆး။ ပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈမုင်ႈမွင်းဝႃႈ...

ၽိူဝ်ႇတေမူၼ်ႉမႄးပၵ်းပိူင်လၵ်းမိူင်းဢမ်ႇပဵၼ်ၵၢၼ် တႃႉႁူမ်ႈၵၼ်ၶဵၼ်ႇတႅမ်ႈမႂ်ႇမႂ်ႇၵႂႃႇၶၼ်ၽႂ်း

ၼႂ်းဝူင်ႈဝၢင်ႈၼႆႉ တမ်ႈတီႈသၽႃးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၶတ်းၸႂ်မူၼ်ႉမႄးပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်းယူႇၼၼ်ႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းႁႄႈႁူပႂ်ႉထွမ်ႇၼၼ်ႉ ပေႃးလႆႈယွင်ႈဢၢမ်း ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈ ပေႃးလႆႈၵႂင်ၸႂ်ၵေႃႈမီးတင်းၼမ်။ ႁဵတ်းသင်လႄႈဝႃႈၼၼ်ၶႃႈလႃႇ၊ ၼႂ်းၸူဝ်ႈၽွင်းပိူၼ်ႈတိုၼ်ႇသၢၼ်ႈၵၼ် ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႊ-19 သေယဝ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ တႃႇၸိုင်ႈမိူင်း...

ႁႂ်ႈသၢၼ်မိုဝ်း ငိူင်ႉဝႄႈ တၢင်းပဵၼ် ၵၢပ်ႈၵႃႇလ လႄႈ ပွႆးသၢင်ႇလွင်းတႆး

တၢင်းပဵၼ်ဝူႊႁၢၼ်ႉ ဢၼ်ပၢႆးယူႇလီ ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ WHO မၢႆပဵၼ် တၢင်းပဵၼ် ၵၢပ်ႈ (ၵႃႇလ) COVID 19 ဢၼ်လုၵ်ႉတီႈ တူဝ်ယေႃႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊရူဝ်ႊၼႃႊ Coronavirus...

ၶေႃႈတူၵ်းလူင်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၸွမ်းၼင်ႇ NCA မီးဝႆႉၼၼ်ႉ လိုၼ်းသုတ်းၸွင်ႇတေမၵ်းမၼ်ႈငၢႆႈယူႇႁိုဝ်?

ၼႂ်းလိူၼ်မၢတ်ႊၶျ်ၼႆႉ တႄႇဢဝ်ဝၼ်းတီႈ 10 ယူႇတီႈသၽႃးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်သေ ၶိုင်ၵၢၼ်ပိူဝ်ႈတႃႇမူၼ်ႉမႄး ပၵ်းပိူင်လၵ်းမိူင်း 2008 ၼႆႉမႃးမီးၵႂႃႇသၢမ်ဝၼ်းယဝ်ႉ။ ပၵ်းပိူင်လၵ်းမိူင်းဢၼ်ၼႆႉ ယူႇတီႈပႃႇတီႇ NLD သေယဝ်ႉ ဢွၼ်ႁူဝ်ၶိုင်သၢင်ႈမႃးပိူဝ်ႈတႃႇမူၼ်ႉမႄးၼႆႉ မီးမႃးပီပၢႆသေ...
ၶူးႁိုၼ်း ၵႃယၢင်း မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း

CSSU ၶိုင်သင်ယူႇ ယိူင်းဢၢၼ်းၶႂ်ႈပႆထိုင်ၼၼ်ႉ ၸွင်ႇတေပဵၼ်မႃး

ၼႂ်းႁူဝ်လိူၼ်မၢတ်ႉၶျ် ပီ 2020 ၼႆႉ ၵေႃပွင်ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိုင်ႈတႆး ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ CSSU ၼၼ်ႉ မီးပၢင်ၵုမ်ႁူဝ်ႁုပ်ႈပီ သေယဝ်ႉ ဢွၵ်ႇမႃးၶေႃႈတႅပ်းတတ်း ပိူဝ်ႈတႃႇ ၸႂ်ႉတိုဝ်းယူင်ႉၶၢပ်ႈ ပိူဝ်ႈတႃႇ...
ၶူးႁိုၼ်း ၵႃယၢင်း မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း

ၽႅၼ်ၵၢၼ်ၵမ်ႉၶႃတင်ႇၼူၵ်ႉယုင်းမၢၼ်ႈ ပၼ်ၶႅၵ်ႇ 90 ဝၼ်း တွတ်ႈၶႅပ်းလိူၵ်ႈတင်ႈ

မႂ်ႇသုင်ၵူႈၵေႃႉၵူႈၵူၼ်းၶႃႈ ၼႂ်းဝူင်ႈဝၢင်ႈၼႆႉ တီႈသၽႃးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼၼ်ႉ မီးၶေႃႈတႅပ်းတတ်း ပိူဝ်ႈတႃႇ တေမူၼ်ႉမႄး ၵူတ်းမၢႆပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ၊ ယူႇတီႈလုမ်းသၽႃးၵူၼ်းမိူင်းၼၼ်ႉ မၵ်းမၼ်ႈၵႂႃႇယဝ်ႉ။ ဢမ်ႇပေႃးႁိုင် ပေႃးဝႃႈသိုပ်ႇတေႃႇ ၵႂႃႇ ထႅင်ႈၵေႃႈ တီႈသၽႃးၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ...
ၶူးႁိုၼ်း ၵႃယၢင်း မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း

ၽွမ်ႉၵၼ်ပဵၼ်ႁႅင်း ပႅင်းၶူဝ်းၶွင်ႁဝ်းလႆႈ

မႂ်ႇသုင်ၵၼ် ၵူႈၵေႃႉၵူႈၵူၼ်းၶႃႈ ၼႂ်းလိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊ ပီ 2020 ဝူင်ႈထီႉ 3 မႃးၼႆႉ တၢင်းတိူင်းၸႄႈၵႅင်း ဢၼ်ပဵၼ် ပီႈၼွင်ႉတႆးလႅင်ၶဝ်ယူႇယႂ်ႇ မီးၼမ်ၼၼ်ႉ လႆႈႁၼ်မီးပၼ်ႁႃ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႃႈတီႈၸႄႈဝဵင်းႁုင်းမၢၵ်ႇလၢင်းလႄႈ...

ၽူႈၵေႃႇတင်ႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ တိုၵ်းသူၼ်းႁႂ်ႈတႆး တႄႇႁၵ်ႉၵၼ်

  ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆးၼႆႉ မၼ်းပဵၼ်ဝၼ်းဢၼ်ပူၵ်းတိုၼ်ႇႁႂ်ႈတႆးႁဝ်းလီလႆႈႁၵ်ႉၵၼ်၊ ၵူၼ်းမိူင်းတႆးႁဝ်း လီႁၵ်ႉၵၼ်၊ ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ႁဝ်း လီလႆႈၽွမ်ႉသဵင်ပဵင်းပၢၵ်ႇၵၼ် ၼင်ႇႁိုဝ် တေပဵၼ်မႃးၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ ဢွၼ်ၵၼ်ၶတ်းၸႂ် သေၵမ်း။ ငဝ်ႈမၼ်းတႄႉ တႆးလီလႆႈႁၵ်ႉၵၼ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇ ၸၢႆးမူး ႁွင်ႉၵႂၢမ်းဝႆႉဝႃႈ...
ၶူးႁိုၼ်း ၵႃယၢင်း မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း

မႄးလၵ်းမိူင်း ၵၢင်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈၶဝ်ႈပႃးၵႃႈႁိုဝ်?

ၼႂ်းဝၼ်း သွင်ဝၼ်းၼႆႉ တီႈၼႂ်းသၽႃးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် လႆႈလဝ်ႈတၢင်ႇၵႂႃႇ ပိူင်ယုၵ်းယၢင်ႇၾိင်ႈမိူင်း 2 ဢၼ် ပိူဝ်ႈတႃႇတေ မူၼ်ႉမႄးၶိုၼ်းပၵ်းပိူင်လၵ်းမိူင်း 2008။ ယူႇတီႈၵူၼ်းလဵပ်ႈႁဵၼ်းၵၢၼ်မိူင်းၶဝ်လႄႈသင်၊ ယူႇတီႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ သင် ဢွၼ်ၵၼ်တူင်ႉတိုၼ်ႇ...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း