Monday, January 24, 2022
Home ၶေႃႈထတ်းသၢင်

ၶေႃႈထတ်းသၢင်

ယိင်ႈၶႂ်ႈလႆႈဢႃႇၼႃႇ ယိင်ႈမိူၵ်ႈမႂ်ႈ ယိင်ႈဢမ်ႇလႆႈႁူဝ်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်း

ၼႂ်းဝူင်ႈဝၢင်ႈၶၢဝ်းၶိဝ်းၼႆႉ လႆႈႁၼ်ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ၶိုင်ဢၢင်ႈပိူဝ်ႈတႃႇၶဝ်တေမီးဢႃႇၼႃႇ တေႃႇၸူဝ်ႈၵႂႃႇ ပီယၢဝ်းၶၢဝ်းႁိုင်ၼၼ်ႉ လၢႆးတၢင်း မၼ်း မီးဝႆႉလၢႆလၢႆမဵဝ်း။ ၾၢႆႇၼိုင်ႈ ဢၼ်ယူႇတီႈတပ်ႉသိုၵ်းၶဝ်သေယဝ်ႉ ၵႂႃႇတိုၵ်းတေႃးၸွမ်းၼႃႈတီႈၵူၼ်းမိူင်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း ႁဝ်းၶဝ် ႁၢဝ်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်းႁႅင်း ၸႂ်ႉတိုဝ်းပဵၼ်ၶိူင်ႈ မိၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉသေယဝ်ႉ...

ၵၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ဢမ်ႇပႃးႁႅင်းၵူၼ်းမိူင်း တိုၼ်းဢမ်ႇဢွင်ႇမၢၼ်လႆႈ

လုၵ်ႈလိူၼ်ၻီႊသႅမ်ႊပိူဝ်ႊ ဝၼ်းတီႈ 10 ၼႆႉ ပဵၼ်ဝၼ်းသုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း ၵူႈမိူင်းမိူင်းယဝ်ႉ ၼႂ်းဝၼ်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်းၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ႁဝ်း ၶႃႈ ႁႂ်ႈလႆႈၸူဝ်းၵၼ် ၶိုင်ၶွမ်ႈၶတ်းလူၺ်ႈလၢႆးတၢင်းၼိမ်ယဵၼ်ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ (Silent Strike) လႆႈႁၼ်သေႃႇသူၼ်းၵၼ်...

ႁိမ်းႁွမ်းၵၢတ်ႇလူင် ၼမ်ႉလၼ်ႈ/သီႇပေႃႉ ၶၢဝ်းတၢင်း 15 ဝၼ်းၵူၺ်း ရူတ်ႉၶိူင်ႈ ႁၢႆ 3 လမ်း

0
ႁိမ်းႁွမ်းၵၢတ်ႇလူင်ဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၼၼ်ႉ ၼႂ်းလုၵ်ႈလိူၼ် တီႊသႅမ်ႊပိူဝ်ႊၼႆႉၵူၺ်း ရူတ်ႉၶိူင်ႈ(မေႃႇတေႃႇသၢႆႇၵႄႇ) ႁၢႆ 3 လမ်း၊ ၾၢႆႇတပ်ႉပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇတီႉလႆႈတူဝ်ၵူၼ်းလၵ်ႉ။ တင်ႈတႄႇဝၼ်းတီႈ 1 တေႃႇ 15/12/2021...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၼူၵ်ႉယုင်း လႄႈၵၢၼ်မိူင်း မိူင်းမၢၼ်ႈ ……..တေသၢင်ႈၸိူင်း ၸိူင်ႉႁိုဝ်ထႅင်ႈ

လိူၼ်ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊပိူဝ်ႊ ဝၼ်းတီႈ 30 ၼႆႉ တေဝၢင်းတူတ်ႈပူင်တၢမ်ႇတီႈ ဢွင်ႇသၢၼ်းသူႉၵျီႇ ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ၸိုင်ႈမိူင်း ၵေႃႉၵဝ်ႇၼၼ်ႉ ဝႃႈၼၼ်သေယဝ်ႉ ၽိူဝ်ႇထိုင်ယၢမ်းတႄႉ မၼ်းမႃးသမ်ႉ ဢမ်ႇပဵၼ်ႁဵတ်းသေ ၶၢႆႉၵႂႃႇတၢင်းၼႃႈ ထႅင်ႈၼိုင်ႈဝူင်ႈဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ...

ၾၢႆႇၾႆးၾႃႉ ၸွမ်းတတ်းၾႆးထိုင်ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းဢမ်ႇသႂ်ႇၵႃႈၾႆး

0
ၾၢႆႇၾႆးၾႃႉ ၸွမ်းတတ်းၾႆး ထိုင်ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းပႆႇသႂ်ႇၵႃးၾႆး ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇ။ ၼႂ်းႁူဝ်လိူၼ် တီႊသႅမ်ႊပိူဝ်ႊၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်း ဝဵင်းပၢင်လူင် ၸႄႈဝဵင်းလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ထုၵ်ႇၾၢႆႇၾႆးၾႃႉ ၸွမ်းတတ်းၾႆး...

ၵၢၼ်ယွၼ်ႇယၢၼ်းၶဝ်ႈႁႃၵၼ် ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၵၼ် ပဵၼ်လၢႆးလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉမႂ်ႇ တႃႇၸိုင်ႈမိူင်းမႂ်ႇ

ၼႂ်းၶၢဝ်းၶိဝ်းလိူၼ်သွင်လိူၼ်ၼႆႉ လႆႈႁၼ်လႆႈငိၼ်း လွင်ႈၵူၼ်းလွၵ်ႇငိုတ်ႈႁဵတ်းႁၢႆႉတေႃႇ NON CDM ၸိူဝ်းၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ် ၶုၼ် ဢၼ်ဢမ်ႇၶွမ်ႈၶတ်းတေႃႇၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈသေ သိုပ်ႇလူင်းၵၢၼ်ယူႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉ တႄႇမႃး မီးမႃး ထၢင်ႇၸႅင်ႈ ၵႂၢင်ႈၶႂၢင်တႄႉတႄႉ။ တေဝႃႈၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၸိူဝ်းတႅမ်ႈတၢင်ႇလွင်ႈၸုတ်ႈယွမ်းၽူႈလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၶဝ် ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈ...

သႃႊသႃႊၵႃႊဝႃႊမိူင်းၵျပၢၼ်ႇ တေၸွႆႈၵၢၼ်မိူင်း မိူင်းတႆးလႆႈတႄႉယူႇႁိုဝ်?

မိတ်ႊသတိူဝ်ႊယူဝ်ႊဢီႊသႃႊသႃႊၵႃႊဝႃႊ ႁူဝ်ပဝ်ႈၼေႊပုၼ်ႊၽွင်ႊတေႊသျိၼ်ႊမိူင်းၵျပၢၼ်ႇ ၽႅဝ်မႃး ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ႁဝ်းပွၵ်ႈၼႆႉ ႁူပ်ႉထူပ်း ဢုပ်ႇဢူဝ်းၸွမ်း FAC ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး လႆႈႁၼ်ႁူပ်ႉပႃးၸဵမ်တင်းႁူဝ်ၼႃႈပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း ၾၢႆႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD ၊ ၾၢႆႇရၶႅင်ႇ ANP...

ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းမႅၵ်ႇၵွင်ႈတင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸွင်ႇတေပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်?

မိူဝ်ႈလိူၼ်ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊပိူဝ်ႊ ဝၼ်းတီႈ 5 ၼၼ်ႉ PPST ၸုမ်းဢွၼ်ႁူဝ်ၶၵ်ႉၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ် ၶွင်ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းမႅၵ်ႇၵွင်ႈ ၸိူဝ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၸွမ်း လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆၵိုတ်းတိုၵ်း တူဝ်ႈမိူင်းၼၼ်ႉ ဢွၵ်ႇမႃးၶေႃႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢၼ်ၼိုင်ႈ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ပႃးဝႆႉၶေႃႈၵႂၢမ်းဢၼ်ဝႃႈ...

ၵၢၼ်မိူင်းယင်းဢမ်ႇဢုပ်ႇၵၼ်လႆႈ ၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ လူၺ်ႈပိူင် PR ၸွင်ႇၽႂ်တေၽွမ်ႉၸွမ်း

မိူဝ်ႈဝႃး မိူဝ်ႈသိုၼ်းၼႆႉ ၶုၼ်ၽွင်းၵဝ်ႇလႄႈ ၽွင်းတၢင်ႇၵဝ်ႇတီႈ UN ၶွင်မိူင်း US ၶဝ် မႃးႁူပ်ႉထူပ်းတင်း ၾၢႆႇၼၸၵၶဝ် ဢၼ်ပဵၼ်မိၼ်းဢွင်ႇ လၢႆႇ ဢိၵ်ႇလူၺ်ႈပႃးတင်း ဢူးဝုၼ်ႇၼႃႉမွင်ႇလုၼ်ႇၶဝ်...

ဢမ်ႇမီးလွၵ်ႈပိူင်ၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈဢၼ်ၵိုင်ႇငၢမ်ႇၸွမ်းငဝ်းလၢႆး – ၵူၼ်းၸုမ်းဢွၼ်ႇတေပဵၼ်ၶိူင်ႈမိုဝ်းၵူၼ်းၸုမ်းၼမ်ၵူၺ်း

လိူၼ်ဢွၵ်ႊထိူဝ်ႊပိူဝ်ႊၸမ်သဵင်ႈၼႆႉ လႆႈႁၼ်ၾၢႆႇ ၼၸၵ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ၸီႉသင်ႇပၼ်တီႈၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊၵမ်ၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် UEC သေယဝ်ႉ သုတ်ႉၸူးပႃႇတီႇပၢႆးမိူင်း ဢၼ်ဢွၼ်ႇဢၼ်လဵၵ်ႉ ဢၼ်တေပဵၼ်ၸႂ်ၶဝ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈလႆႈႁူမ်ႈမိုဝ်းၸွမ်းၶဝ်သေ ႁဵတ်းၵၢၼ် PR...

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈငၢႆးတီႊမူဝ်ႊၵရေႊသီႇ သိုပ်ႇသူၼ်သၢႆလင် တေမႃးထႅင်ႈယဝ်ႉႁိုဝ်?

ၼႂ်းလုၵ်ႈလိူၼ်ဢွၵ်ႊထိူဝ်ႊပိူဝ်ႊၼႆႉ လႆႈႁၼ် ၶွမ်ႊမတီႊငူပ်ႉငီႉ လွင်ႈၶွတ်ႇလိူတ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈလႄႈ ၵၢၼ်သၢင်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ် ဢၼ်ၸွမ်ႁၢၼ်ယႃႇပျေႉ ဢွၼ်ႁူဝ်ၼၼ်ႉလႄႈ ပႃးတင်း UEC ၶွမ်းမသျိၼ်ႊၵမ်ၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ ဢၼ်ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈတၢင်းပႃႇတီႇပၢႆးမိူင်းၶဝ်ၼၼ်ႉ ႁူမ်ႈၵၼ် ႁဵတ်းၵၢၼ်မႃး ႁၢဝ်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်းႁႅင်း။ မိူၼ်ၸိူင်ႉၼင်ႇ...

ၶွမ်ႊပၼီႊ-ပျီႇတူႉၸိတ်ႉဝႃႈတေဢမ်ႇၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ်တီႈတၢင်ႉယၢၼ်း

0
ၶွမ်ႊပၼီႊတင်း ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉ ပၼ်ၵႂၢမ်းမၼ်ႈ/ ၵတိ တီႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းဢိူင်ႇၼႃးႁုၵ်ႇ ဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်းဝႃႈ တေဢမ်ႇသိုပ်ႇၶုတ်းထၢၼ်ႇ ႁိၼ်တီႈမႂ်ႇလႄႈ တေၸုၵ်းမၼ်ႈတၢင်းၾၢႆႇၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 17/10/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9...

NUG တေပႆၸွမ်းသဵၼ်ႈတၢင်းလႂ်တႄႉတႄႉ?

ၼႂ်းၶၢဝ်းၶိဝ်းၼႆႉ NLD, CRPH, NUG ၶဝ် ဢိင်ဢၢင်ႈဢၼ်ပဵၼ်ၶေႃႈတႅပ်းတတ်း ၶွင်မိူင်း EU ၶဝ်သေယဝ်ႉ ၽၢဝ်ႇၶၢဝ်ႇသူၼ်းႁူၺ်း ၵူၼ်းတင်းလုမ်ႈၾႃႉယူႇ လွင်ႈဝႃႈ ၶဝ်ၼႆႉ ပဵၼ်မုၵ်ႉၸုမ်း...

ၵၢၼ်မိူင်း ဢွင်ႇသၢၼ်းသူႉၵျီႇ ထိုင်ယၢမ်းဝၼ်းၸၢႆႉယဝ်ႉႁိုဝ်?

ၸိုင်ႈမိူင်းၼိုင်ႈလုၵ်ႈၼႆႉ ပေႃးမၼ်းၵုၼ်ႇပင်း တူၵ်းသုမ်းၵႂႃႇ ၽွၼ်းသိုပ်ႇမၼ်း ၸပ်းတိူဝ်ႉယွၼ်ႈ ထိုင်ၸိုင်ႈမိူင်းႁိမ်းႁွမ်းယဝ်ႉ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ႁဝ်း ၶႃႈ ႁူႉထိုင်ၵၼ်ၵူႈၵေႃႉ။ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ ၵုၼ်ႇပင်းတူၵ်းသုမ်းၵေႃႈ မိူင်းၶႄႇ၊ မိူင်းဢိၼ်ႊတီႊယိူဝ်ႊလႄႈ...

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၵိုတ်းတိုၵ်းထႅင်ႈ 5 လိူၼ် ၸွင်ႇပၢင်တိုၵ်းသမ်ႉ တေယဵၼ်တႄႉယူႇႁႃႉ

ႁိုၼ်း ၵႃယၢင်း 2021/10/6 ၼႂ်းလိူၼ်သႅပ်ႊထႅမ်ႊပိူဝ်ႊ ဢၼ်ပူၼ်ႉမႃး ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 27 ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၸၵၸ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵိုတ်းတိုၵ်းထႅင်ႈ 5 လိူၼ်ၼႆ ၵူႈၵေႃႉၵေႃႈ တေငိၼ်းၵၼ်ယူႇ။ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၸၵၸၶဝ်...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း