Friday, July 20, 2018
Home ၶေႃႈထတ်းသၢင်

ၶေႃႈထတ်းသၢင်

 ၽူႈၼမ်း USA လႄႈKorea ႁွင်ႇ ႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ် တႆးထုၵ်ႇလီႁဵတ်းသင် 

ၼႂ်းဝူင်ႈဝၢင်ႈၼႆႉ ၵၢမ်ႇၽႃႇပေႃးလႆႈ တူင်ႉတဵၼ်ႈၸွမ်း ယွၼ်ႉၶၢဝ်ႇဢမေႊရီႊၵိူဝ်ႊ မိူင်းၵဝ်ႊရီႊႁွင်ႇၶဝ် တေႁူပ်ႉထူပ်း ၵၼ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉၶႃႈၼေႃႈ။ ၽိူဝ်ႇႁူပ်ႉထူပ်းတႄႉမႃးၵေႃႈ ယူႇတီႈၸွမ်ၸိုင်ႈ ထရွမ်ႉ လႆႈလၢတ်ႈၵႂႃႇဝႃႈ သိုၵ်းၼႆႉ ၵူၼ်းၵေႃႉလႂ်ၵေႃႈ...

ၽူႈၼမ်းတႆးလီယိူင်ႈ ၽူႈၼမ်း USA တင်း Korea သေဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်

သႅင်ၼုမ်ႇ- ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ လၢတ်ႈဝႃႈ ပေႃးၵူၼ်းလူင်တႆး ၶႂ်ႈလႆႈလွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈ တႄႉ လီလႆႈဝၢင်းပႅတ်ႈၸႂ်မႃႇၼ --- ဝႃႈၼႆ။ “ ၽူႈၼမ်း Korea ႁွင်ႇလႄႈ ၽူႈၼမ်း USA...

ၽူႈၼမ်းတႆးထုၵ်ႇလီပိုတ်ႇၸႂ်သေဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်

ယိင်းၵွင်တိပ်ႉ ၸုမ်းၵပ်းသၢၼ်လွင်ႈၼၢင်းယိင်းတႆး လၢတ်ႈဝႃႈ လီဢဝ်လွင်ႈဢၼ်မိူၼ်ၵၼ် မေႃပိုတ်ႇၸႂ်တေႃႇၵၼ်သေ သၢင်ႈလွင်ႈၽွၼ်းလီတႃႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး- ဝႃႈၼႆ။ “ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၽူႈၼမ်းၵူဝ်ႊရီႊယိူဝ်ႊႁွင်ႇလႄႈ ၽူႈၼမ်းဢမႄႊရီႊၵၼ်ႊ ၶဝ်ႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်။ လႆႈႁၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ယဝ်ႉပဵၼ်ဢၼ်ဢၢမ်းၶွႆ တႃႉလီၶႂ်ႈႁႂ်ႈၽူႈၼမ်းတႆးႁဝ်းၶႃႈ ယိူင်ႈၸွမ်း...

ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်တႆး လီႁူႉလွင်ႈယၢပ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး

ၸၢႆးၶမ်းလဵၵ်း လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ် Ph.D ၾၢႆႇပၢႆးယႃႈယႃ ၸၼ်ႉၸွမ်မႁီႊၻူလ်ႊ လၢတ်ႈဝႃႈ -'' မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ   ဢမ်ႇဝႃႈပၢႆးယူႇလီ ၊ ပၢႆးပၺ်ၺႃ၊ ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး ၵူၼ်းမိူင်းတႆးႁဝ်းတူၵ်းတႅမ်ႇ ပေႃးၵူၼ်းလူင်တႆးႁဝ်းၽွမ်ႉႁူမ်ႈၵၼ်...

ၽူႈၼမ်းတႆး ထုၵ်ႇလီဢဝ်ၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်းပဵၼ်ယႂ်ႇ

ၸဝ်ႈၶူးသီရိထမ်မ ဝတ်ႉၾႃႉဝဵင်းဢိၼ်း ၵေႃႉလႆႈႁပ်ႉသူး/ရၢင်းဝလ်း ၸဝ်ႈၼၢင်းသုၸၼ်ႇတီႇ ပီ 2012 လၢတ်ႈဝႃႈ “ ပေႃးၵူၼ်းလူင်ႁဝ်းဢဝ်ၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ဝၢၼ်ႈမိူင်း ၵူၼ်းမိူင်းပဵၼ်ယႂ်ႇတႄႉ တေၸၢင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၵၼ်လႆႈယူႇ” ဝႃႈၼႆ။ “ ၸွမ်ၸိုင်ႈ...

ၽူႈၼမ်းတႆး လီယွမ်းမႃႇၼသေ ၸဵဝ်းဢုပ်ႇၵၼ်သၢင်ႈလွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈ

ၸၢႆးၼေႃႇသႅင် ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး TYN လၢတ်ႈဝႃႈ “ ပေႃးၵူၼ်းလူင်ႁဝ်း ယွမ်းမႃႇၼသေမႃးဢုပ်ႇၵၼ်တႄႉ ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈတေၸဵဝ်းပဵၼ်” ။ “ ဢၼ်ၵူၼ်းလူင်မိူင်းဢမႄႊရီႊၵၼ်ႊလႄႈ ၵူဝ်ႊရီႊယိူဝ်ႊႁွင်ႇ ႁူပ်ႉၵၼ်ၼႆႉ မၼ်းတုမ်ႉယွၼ်ႈတင်းၵမ်ႇၽႃႇ...

မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ဢၼ်ႁူမ်ႈၵၼ်ၽွတ်ႈမႃးၼၼ်ႉလုၵႂႃႇယဝ်ႉၼႄႇ (ၶေႃႈထတ်းသၢင်- ႁိုၼ်း ၵႃယၢင်း)

ၸွမ်းၼင်ႇပၢင်ၵုမ်ၼွၵ်ႈလႅၵ်ႈ ဢၼ်ႁဵတ်းယဝ်ႉၵႂႃႇ မိူဝ်ႈႁၢင်လိူၼ်ပူၼ်ႉမႃးသေယဝ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈႁူႉငိၼ်းဝႃႈ ပၢင်ၵုမ်ပၢင်လူင် ၸူဝ်ႈပၢၵ်ႇပီ 21 ၵမ်းထူၼ်ႈ 3 ၼၼ်ႉ တေၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇ ၼႂ်းလိူၼ်ၼႃႈလိူၼ်ၵျုၼ်ႊ မွၵ်ႈဝၼ်းတီႈ...

ပၢင်ၵုမ်လူင် 21 ပၢင်လူင်ၵမ်း 3  ထုၵ်ႇလီပဵၼ်ပၢင်ၸိူင်ႉႁိုဝ်

မိူဝ်ႈၼႆႉ ပီၶရိတ်ႊ 2018 လိူၼ်မေႊ 25 ဝၼ်း ႁဝ်းၶႃႈ မႃးဢုပ်ႇၸွမ်း လၢႆးၵၢၼ်ႁဝ်းဝူင်ႈပူၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈထတ်းသၢင် ၼႄ လွင်ႈငဝ်းလၢႆးၵေႃႇသၢင်ႈငမ်းယဵၼ် ၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၸိူင်ႉႁိုဝ်...

လီႁူမ်ႈၵၼ်ႁႃငိူၼ်ႈတုမ်ႇပူမ် ငဝ်ႈငႃႇပၼ်ႁႃပၢင်သိုၵ်း

တၢင်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ႁိမ်းဝၢၼ်ႈဢၢႆႈလႄႈ တင်းၵုင်းမူင်ႈၼၼ်ႉ ပီႈၼွင်ႉလွႆ TNLA  တင်း  တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်ၵၼ်ယူႇယဝ်ႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းသူၼ်ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ မီးႁဵင်ပၢႆၸိူဝ်းၼၼ်ႉ လႆႈ ပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈႁူမ်ႈသဝ်းၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈၼႆ ႁဝ်းၶႃႈလႆႈငိၼ်းၼင်ႇၼႆ။ ၵမ်းၼႆႉပၢင်တိုၵ်းဢၼ်ၼႆႉ...

ဢႃယုလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼူၵ်ႉယုင်း ထႅင်ႈသွင်ပီပၢႆ သၢႆငၢႆၵၢၼ်မိူင်း တေၵႂႃႇလၢႆးလႂ်

ဝၼ်းပီမႂ်ႇသၢင်းၵျၢၼ်ႇ လိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊ ၶိုၼ်ႈလႆႈမႃး 17 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မျၢၼ်ႇမႃႇ ဢၼ်ပဵၼ်ဢူးဝိၼ်းမျိၼ်ႉၼၼ်ႉ လၢတ်ႈၵႂၢမ်းတူင်ႉတၵ်ႉတေႃႇၵူၼ်းမိူင်းတင်းလၢႆ။ ၼႂ်းဢၼ်မၼ်းၸဝ်ႈ လၢတ်ႈၵႂႃႇၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈမႃးႁပ်ႉဝႃႈပဵၼ်ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၽႅၼ်ၵၢၼ်ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼူၵ်ႉယုင်း ဢၼ်တေႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 2...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း