Friday, March 23, 2018
Home ၶေႃႈထတ်းသၢင်

ၶေႃႈထတ်းသၢင်

တႆးၸွင်ႇလီႁပ်ႉတၼ်းႁဵင်း ၵႅမ်ၶုၼ်ၽွင်းလူင်လႄႈ ၶုၼ်ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း

ၼႂ်းလိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊ ဝူင်ႈထူၼ်ႈ 2 ၼႆႉမီးၶၢဝ်ႇလၢၵ်ႇလၢႆးဢၼ်ၼိုင်ႈ ၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းၵႄႈၵၢင်ၵူၼ်းၵၢၼ်မိူင်းၶဝ်၊ ဢၼ်ၼႆႉႁဝ်းၶႃႈတေမႃးတေႃႉတႆႇၶႆႈၼႄၵၼ်သေ ဢိၵ်ႇပႃးလၢတ်ႈၼႄၵၼ်ဝႃႈ ႁဝ်းၶႃႈထုၵ်ႇလီလိူၵ်ႈ သဵၼ်ႈတၢင်းၸိူင်ႉၼင်ႇႁိုဝ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈလႆႈၸွႆႈၵၼ်ဝူၼ်ႉၶႆႈလႄႈ ႁဝ်းၶႃႈတေဢုပ်ႇၵႂႃႇယၢမ်းမိူဝ်ႈလဵဝ်။ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၼႂ်းလုမ်းႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇၸွမ်ၸိုင်ႈ ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ သမ္မတရုံးဝန်ကြီးဌာန...

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၸုမ်းၼူၵ်ႉယုင်း ၸွင်ႇတေမူၼ်ႉမႄးပၵ်းပိူင်လၵ်းမိူင်းလႄႈ ၵေႃႇသၢင်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်လႆႈ

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈပိၼ်ႇပႅင်မူၼ်ႉမႄး ပၵ်းပိူင်လၵ်းမိူင်းလႄႈ လွင်ႈၵေႃႇသၢင်ႈငမ်းယဵၼ်ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၸုမ်းၼူၵ်ႉယုင်းၸွင်ႇတေႁဵတ်းႁႂ်ႈပွင်ပဵၼ်ထိုင်တီႈလႆႈၼႆ ႁဝ်းၶႃႈထတ်းသၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် ၸွမ်းႁူဝ်ၶေႃႈၼႆႉဢိတ်းၼိုင်ႈ။ ပီ 2018 လိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊ မႂ်ႇမႃးၼႆႉ လႆႈႁၼ်ၼႂ်းၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼူၵ်ႉယုင်း ၸၼ်ႉတိူင်းၸိူဝ်းၼႆႉ မီးလွင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈမႃး၊...

ပေႃးတိုဝ်ႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်လူင်ပၢင်လူင် 21 ၵမ်းထူၼ်ႈ 3 ၼႂ်းလိူၼ်ၼႆႉ ၸိုဝ်ႈသဵင်ၵၢၼ်မိူင်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၸၢင်ႈလူႉ

ၼႂ်းပီ 2018 လိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊၸမ်သဵင်ႈၼႆႉ တေမီးပၢင်ၵုမ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ ပၢင်ၵုမ်ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီ 21 ပၢင်လူင် ပွၵ်ႈထူၼ်ႈ 3 ႁဝ်းၶႃႈလႆႈႁူႉငိၼ်းၸွမ်းၵၼ်ဝႆႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈပၢင်ၵုမ်လူင်ဢၼ်ၼႆႉ ဢိင်ၼိူဝ်ငဝ်းလၢႆးပဵၼ်မႃးၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 2-3...

ႁၢမ်ႈတႆးႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်တီႈဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီးလႄႈ တုမ်ႉယွၼ်ႈတႃႇႁဵတ်း ပၢင်ၵုမ်ၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆး တီႈလၢင်းၶိူဝ်း

ပီ 2018 လိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊ 4 ဝၼ်းၼႆႉ ပဵၼ်ဝၼ်းလွတ်ႈလႅဝ်းသဝ်းၶေႃ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ႁဝ်းၶႃႈၶွပ်ႈတဵမ် 70 ပီမိူင်းတဵမ်တဵမ်၊ ၼႂ်းဝၼ်းၼင်ႇၼႆ ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈမုင်ႈမွင်းဝႃႈ မိူင်းလူင်ႁဝ်းၼႆႉ တေၸၢင်ႈၵတ်းယဵၼ်ႁိၼ်ႉၼွၼ်း ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇယဝ်ႉႁိုဝ်ၼႆ...

လွင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်း မိူင်းႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ ဢမ်ပႆႇမီး ….. ၶႂ်ႈလႆႈလွင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်း ဢၼ်ၸိုဝ်ႈၸႂ်ႈထုၵ်ႇမႅၼ်ႈ၊ ဢၼ်တႄႉ၊ ဢၼ်မီးလွင်ႈသုၼ်ႇလႆႈထၢင်ႇႁၢင်ႈတွၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းမိူင်း တဵမ်တဵမ်ထူၼ်ႈထူၼ်ႈ

ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းလႆႈလွင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းတီႈ ဢိင်းၵလဵၵ်ႈမႃး​​ၵေႃႈမီး 70 ပီယဝ့်။ ၵူၺ်းၵႃႈ လွင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်း ၼႆႉဢမ်ႇ ပႆႇလႆႈႁပ်ႉ​​သေဢိတ်း။ ပေႃးဝႃႈ ဢဝ်သုၼ်ႇလႆႈ ၵူႈမိူင်းမိူင်းဝႃႈၼႆၸိုင်... 1. တၢင်းႁၼ်ထိုင်၊တၢင်းဝူၼ်ႉ၊ တၢင်းလၢတ်ႈ၊ တၢင်းတႅမ်ႈ...

သင်ဝႃႈၵိုတ်းပၢင်တိုၵ်းလႆႈဝႆးဝႆး ၸင်ႇတေလႆႈလွင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းဢၼ်မၢၼ်ႇမႅၼ်ႈ

ဝၼ်းထိ 2 လိူၼ်ၵျၼ်ႊၼိဝ်ႊရီ ၵၢင်ၶမ်ႈ 9 မူင်းပၢႆ ဢူၺ်းၵေႃႉၶႃႈႁဝ်း ၵိုင်ႉၵၢင်ႉထၢမ်မႃးဝႃႈ “ၼၢႆးၼူၼ်း - လၢတ်ႈပၼ်ၵႂၢမ်းၼႂ်းဢူၵ်းၼႂ်းၸႂ် ဢၼ်ႁၼ်ထိုင်ၼိူဝ်ဝၼ်းလွတ်ႈလႅဝ်းၵွၼ်းၶေႃၶွပ်ႈထူၼ်ႈ 70 ပီလူး...

ဝၼ်းလုတ်ႉလၢတ်ႉယေးၼေ့ ယဵၼ်းပဵၼ်ဝၼ်းတႆးလုတ်ႈလၢပ်ႈ

ဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈတၢင်းဢၼ်ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ဢွင်ႇသၢၼ်း လႄႈၸဝ်ႈၾႃ့တႆးႁဝ်းၶဝ် လႆႈတူၵ်းလူင်း ၶေႃႈလႆႈ ၸႂ်ၵၼ်သေ ထိုင်ၵႂႃႇၸၼ်ႉဢၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်းလိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆပၢင်လူင်ၸွမ်းၵၼ်ၵႂႃႇလႆႈ မိူဝ်ႈ1947 လိူၼ်ၾႅပ်ႉပိဝ်ႊရီႇ ဝၼ်းတီႈ 12 ယဝ်ႉ ဢမ်ႇႁိုင်လၢႆလိူၼ်ၸဝ်ႈၾႃ့တႆးလႄႈ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်း မၢၼ်ႈ...

ဝၢႆးဢဝ်ၵွၼ်းၶေႃ တီႈဢိင်းၵလဵတ်ႈယဝ်ႉ ဝၢၼ်ႈမိူင်းတႅမ်ႇယေႃႈ ၵွတ်းၽၢၼ်မႃးၵူႈမိုဝ်ႉၵူႈဝၼ်း

မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ မိူဝ်ႈပၢၼ်ဢိင်းၵလဵတ်ႈဢုပ်ႉပိူင်ႇၽွင်းငမ်းၼၼ်ႉ ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမႂ်ႇသုင်တႄႉ ပဵၼ်မိူင်း ဢၼ်မီးၶူဝ်းႁႄႈၶူဝ်းတိုၼ်းလိူင်ႇၼမ် ဝၢႆးသေလႆႈလွတ်ႈလႅဝ်းၵွၼ်းၶေႃတီႈဢိင်းၵလဵတ်ႈယဝ်ႉ ယွၼ်ႉလွင်ႈၸတ်းပွင်ဢမ်ႇၶႅၼ်ႇလႄႈ ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးၵေႃႈယွမ်းမႃး။ ၽိူဝ်ႇထိုင်မႃး ပီ1962 ၼေႇဝိၼ်း ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ တႄႇမိူဝ်ႈၼၼ်ႉမႃး မီးလွင်ႈၶီႇၼဵၵ်းတဵၵ်းတဵင်ပေႉၵိၼ်ၵၼ်မႃးလႄႈ...

ဢၼ်ၶႂ်ႈႁဵတ်းၶႂ်ႈသၢင်ႈလွတ်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းလႅဝ်း ယင်းပႆႇၸၢင်ႈႁဵတ်း

ပေႃးမႃးတူၺ်းၼႂ်းၵၢၼ်လႅၵ်ႈလၢႆႈဝၢၼ်ႈမိူင်းမႃး ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းလွတ်ႈလႅဝ်း 60 ပီမႃးၼႆႉ ၶႃႈႁဝ်းယင်းႁၼ်ဝႃႈ- သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ် ဢၼ်ၵိုင်ႇလီလႆႈ ၸွမ်းၼင်ႇၵၢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်း သုၼ်ႇထၢင်ႇႁၢင်ႈတႄႉ ႁၼ်ဝႃႈပီႈၼွင်ႉတႆးႁဝ်းပႆႇလႆႈ။ ႁၼ်ဝႃႈပီႈၼွင်ႉတႆးႁဝ်း ပဵၼ်လွင်ႈတူၵ်းလႃႈတူၵ်းလိုၼ်းမႃးယူႇတႄႉတႄႉဝႃႈဝႃႈ။ လိၵ်ႈလၢႆးတႆး ႁူမ်ႈဝႃႈၶဝ်ပၼ်သွၼ်မႃးၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်း...

“ပၢၼ်ယူႇတႂ်ႈဢိင်းၵလဵတ်ႈ ၶႅၼ်းၸႂ်လိူဝ်ပၢၼ်မိူဝ်ႈလဵဝ်”

ယူႇတီႈၶႃႈႁဝ်းႁၼ်ထိုင်တႄႉ လႆႈဝႃႈၾၢႆႇၽူႈၼမ်းမၢၼ်ႈၶဝ်မီးၽႅၼ်ၵၢၼ်၊ ဝၵ်ႉဢဝ်တိုဝ်ႉတၢင်းလီ ဢၼ်ဢိင်းၵလဵတ်ႈၶဝ်မိူဝ်းၵႂႃႇ။ ဢဝ်ၼႃႈတိူဝ်ႈဝႃႈ ပေႃးႁဝ်းဢမ်ႇမီးတပ်ႉသိုၵ်း ပေႃးႁဝ်းဢမ်ႇမီးဢဵၼ်ႁႅင်းၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၵႅတ်ႇၶႄ ၸၢင်ႈပဵၼ်ၼၼ်ပဵၼ်ၼႆၼႆသေ ဝၵ်ႉဢဝ်တိုဝ်ႉတၢင်းၼႆႉသေ ၶွတ်ႇၽွတ်ႈမႃးတပ်ႉသိုၵ်း။ ယူႇတီႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းႁဝ်းၶႃႈတႄႉ တေလႆႈဝႃႈပႆႇလွတ်ႈလႅဝ်း၊ ယွၼ်ႉဝႃႈပေႃးတေတူၺ်းၶိုၼ်းပိုၼ်းမၼ်း ယူႇပႃႈတႂ်ႈဢိင်းၵလဵတ်ႈ...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း