Monday, October 18, 2021
Home ၶေႃႈထတ်းသၢင်

ၶေႃႈထတ်းသၢင်

ႁႅင်းဢီးဢၼ်တေၸၢင်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸၵၸ ၶဝ် ယွမ်းဢုပ်ႇ ၵၢၼ်မိူင်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်ဢီႈသင်လၢႆလၢႆ

ပေႃးဝႃႈ တေဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်မိူင်းၵၼ်ယဝ်ႉၼႆၸိုင် ပိူဝ်ႈတႃႇၵူၼ်းမိူင်းပတ်းပိုၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈ ယၢမ်းမိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်း ၽၵ်းၵႃႇၵမ်ႈၼမ်တႄႉ တိုၼ်းဝႃႈ ဢမ်ႇၶႂ်ႈထွမ်ႇ ဢမ်ႇၶႂ်ႈငိၼ်း။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈဝႃႈ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ပူၼ်ႉပႅၼ်လူၼ်ႉလိူဝ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်းၼႃႇဢႃးလႃးယဝ်ႉလႄႈ...

လၢႆးလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉတႆးလႄႈထႆႇဝၼ်ႇ

0
လၢႆးလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးႁဝ်းႁိုင်ယၢဝ်းၶၢဝ်းယဵတ်ႇမႃးလွင်ႈယႂ်ႇဢၼ်ၼိုင်ႈၼႆႉ လွင်ႈဢၼ်ဢမ်ႇမီး တၢင်းၸွႆႈထႅမ်မိူင်းၼွၵ်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ဝႅတ်ႉၼမ်းၼႆႉ လႆႈတေႃႇသူႈၵၼ်တင်းၾရင်ႇသဵတ်ႈလႄႈ US။ ၶဝ်ၵေႃႈၶႅၼ်ႇတႄႉ။ၵူၺ်းၵႃႈ ၼွၵ်ႈ သေၶႅၼ်ႇၶဝ်ၵေႃႈယင်းလႆႈႁပ်ႉလွင်ႈၸွႆႈထႅမ်တီႈၶႄႇတင်းရတ်ႉသျိူဝ်ႊ။ ႁဵတ်းၼၼ်သေ 1975 ၼႆႉလႆႈၶိုၼ်းမိူင်းၵႂႃႇ။ ပႃႇတီႇၶွမ်ႊမိဝ်ႊၼိတ်ႉမိူင်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်မႃးတင်ႈသဝ်းပိုၼ်ႉထၢၼ် (Base) ꨁၶဝ်ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး...

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၼႂ်းပီ 2023 ဢၼ်ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉၼၼ်ႉ ၸွင်ႇတေပဵၼ်မႃးတႄႉႁိုဝ်?

ယူႇတီႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ ပေႃးမႃးယူႇတီႈၸဵင်ႇ Geopolitics ဢၼ်ဝႃႈ ပၢႆးမိူင်းၼမ်ႉလိၼ်ႁိၼ်ၽႃသေ ဝူၼ်ႉၸိုင် ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈ ဢမ်ႇၵၢင်းလွတ်ႈလႆႈ ပိူင်ယႂ်ႇသုတ်းမၼ်းတႄႉ တေမီး 3 ၸိုင်ႈမိူင်း။ မိူင်းၼိုင်ႈ တေပဵၼ်...

KIA ႁၢင်ႈႁႅၼ်းၵၢၼ်မိူင်း ၵၢၼ်သိုၵ်း ဝႆႉၸိူင်ႉႁိုဝ်?

ပီ 2021 လိူၼ်ဢေႃႊၵတ်ႊသ် 24 ဝၼ်းၼႆႉ ယူႇတီႈ KIA ၸုမ်းလွတ်ႈလႅဝ်းသဝ်းၶေႃ တပ်ႉသိုၵ်းၶၢင်ၶဝ် ဢွၵ်ႇၶေႃႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပိူင်းၼႄလွၵ်းၸုၵ်းၵၢၼ်မိူင်းၶဝ် ဢၼ်မီးယူႇ 5...

ၵၢၼ်မိူင်းၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆႉ တူဝ်တႅၼ်း ဢႃႊသီႊယၼ်ႊၵေႃႈ ၸွင်ႇတေၸွႆႈၶိုင်လႆႈႁိုဝ် ?

တွၼ်ႈတႃႇလၢႆးၵၢၼ်ႁဝ်းၶႃႈ ဝူင်ႈၼႆႉ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းဝႆႉႁူဝ်ၶေႃႈဢၼ်ဝႃႈ တူဝ်တႅၼ်းၶိုၵ်ႉတွၼ်း ဢႃႊသီႊယၼ်ႊ တေမႃးပွင် သၢင်ႈပၼ်လႆႈၽွၼ်းလီၵၢၼ်မိူင်း ၸိူင်ႉၼင်ႇႁိုဝ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ။ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်မိၼ်းဢွင်ႇလႅင်ႇဢွၼ်ႁူဝ်ၼႆႉ ႁုပ်ႈယိုတ်းပႅတ်ႈဢႃႇၼႃႇ ၸိုင်ႈမိူင်းမိူဝ်ႈလိူၼ်ၾႅပ်ႊၿိဝ်ႊရီႊ 1 ဝၼ်းၼၼ်ႉသေ...

ၵူၼ်းမိူင်း ၸွင်ႇႁပ်ႉ ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶိၼ်ပဵၼ်ၽူႈပႂ်ႉမိူင်း

လိူၼ်ၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 1 ယူႇတီႈၼၸၵ ဢၼ်ပဵၼ်ၶွင်ႇသီႇၽွင်းငမ်းၸိုင်ႈမိူင်းၼၼ်ႉ ပိၼ်ႇပဵၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈပႂ်ႉႁိူၼ်း ဢၼ် ဝႃႈၼၼ်ႉ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ ဢၼ်ၼၼ်ႉသေယဝ်ႉ ၸွင်ႇၶဝ်သမ်ႉ တေႁဵတ်းၸွမ်းၵႂၢမ်းမၼ်ႈၶဝ် ဢၼ်ၶဝ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ႁႂ်ႈပီႈၼွင်ႉ...

ၽူႈၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈၵိုတ်းပၼ် ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၶၼ်ၽႂ်း

0
ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ လွင်ႈၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်လႄႈ လွင်ႈ ယူႇသဝ်း ၽူႈၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ႁူမ်ႈၵၼ် တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈၵိုတ်း ပၢင်တိုၵ်းဝႆးဝႆး ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ...

မီႊတီႊယႃႊလႄႈ ၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇ ပေႃးၶွင်ႉၵဵဝ်ႇၵၼ် ၸၢင်ႈပဵၼ်မႃးၸိူင်ႉႁိုဝ်?

0
မီႊတီႊယႃႊ ဢမ်ႇၼၼ် သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ မၼ်းႁဵတ်းႁိုဝ် ၵွင်ႉၵၢႆႇၵၼ်တင်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၸိူင်ႉႁိုဝ်။ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၼၼ်ႉ ပေႃးသမ်ႉပဵၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇၼႆ မၼ်းၸၢင်ႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈမီႊတီႊယႃႊ ဢမ်ႇၼၼ် သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၼၼ်ႉ...

ပေႃးႁူမ်ႈၵၼ်လူတ်းယွၼ်ႇၶူဝ်ႊဝိတ်ႉလႆႈၵေႃႈ တၵ်းၸၢင်ႈလူတ်းယွၼ်ႇပၼ်ႁႃၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်းလႆႈ

တွၼ်ႈတႃႇလၢႆးၵၢၼ် ဝူင်ႈၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈ ၶႂ်ႈဢဝ်လွင်ႈတၢင်းဢၼ်ဝႃႈ ဢဝ်လွင်ႈၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ လူတ်းယွၼ်ႇ လွင်ႈၶဵင်ႈၶႅင် ၵၢၼ်သိုၵ်း ၸွင်ႇတေလႆႈႁိုဝ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ။ ပေႃးမႃးဢုပ်ႇၸွမ်းလွင်ႈၼႆႉ ဢွၼ်တၢင်းသုတ်းတႄႉ လူဝ်ႇၸီႉၸမ်ႈၸီႉၼႄးတေႃႇ ၸၵၸ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်...

ယိူင်းမၢႆၵၢၼ်မိူင်းတႆးလႄႈ လွၵ်းလၢႆးႁဵတ်းႁႂ်ႈၸိုင်ႈမိူင်းၵူၼ်ႇပင်း

တွၼ်ႈတႃႇဝူင်ႈၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းဝႆႉ လွင်ႈတၢင်းဢၼ်ဝႃႈ ၸိုင်ႈမိူင်းၵူၼ်ႇပင်း Fail State ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ် မီးၸိူင်ႉႁိုဝ် ယွၼ်ႉလွင်ႈတၢင်းၸိူင်ႉၼင်ႇႁိုဝ် လႄႈ မၼ်းၸၢင်ႈၵိူတ်ႇပဵၼ်မႃး ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈလႆႈယွၼ်းတေႃႉတႆႇပၢႆး...

ပၢႆးမိူင်းၶွပ်ႇၼမ်ႉလႅၼ်လိၼ် Geopolitics ၼႆႉ ၸၢင်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းလႄႈ တင်းလွင်ႈငမ်းယဵၼ် တင်းသွင်လွင်ႈ

ၼႂ်းလုၵ်ႈလိူၼ်ၵျုႊလၢႆႊ ဝူင်ႈတီႈၼိုင်ႈ ယဵပ်ႇၶဝ်ႈၸူးဝူင်ႈတီႈသွင်မႃးၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး လႆႈႁူပ်ႉႁၼ် တေႃႇသူႈ ယၢပ်ႇယၢၵ်ႈ ၵိၼ်းၸႂ်ၼႃႇဢႃးလႃးၼႆႉ ပိူင်လူင်သုတ်းမီး ယူႇ 2 လွင်ႈ။ 1) တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ...

NCA တေသိုပ်ႇၵႂႃႇထႅင်ႈၸိူင်ႉႁိုဝ် ဝၢႆးၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ ၸိုင်ႈမိူင်းမႃး မီးၶၢဝ်းတၢင်း 5 လိူၼ်ပၢႆ

လိူၼ်ၵျုႊလၢႆႊ ဝၼ်းတီႈ 1 ၼႆႉ ပဵၼ်ဝၼ်းဢၼ် ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ယိုတ်းသိမ်း ဢႃႇၼႃႇၸိုင်ႈမိူင်း ၶွပ်ႈတဵမ် 5 လိူၼ်ယဝ်ႉ။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ တဵမ်မႃး 5 လိူၼ်ယဝ်ႉၼႆ...

လၢႆးႁဵတ်း NUG မီးၽွၼ်းလီတႃႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းမွၵ်ႈႁိုဝ်

ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 24/6/2021 ၼႆႉ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ဢၼ်ဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း လၢႆလၢႆတီႈ ၼႂ်း NUG လႄႈ CRPH ၼၼ်ႉတႅမ်ႈတၢင်ႇမႃးလိၵ်ႈၽိုၼ် ၼိုင်ႈသေယဝ်ႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းပဵၼ်...

ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ပဵၼ်သိုၵ်းတူဝ်တႅၼ်း Proxy War ယူႇယဝ်ႉၼႄႇ ?

0
တင်ႈတႄႇ သွင်တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး လွႆတႆးလႅင်း လႄႈ ဝၢၼ်ႈႁႆး ယိုဝ်းၵၼ်ၸဵမ်မိူဝ်ႈ ပၢႆပီ 2017 ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး လႄႈ ၵူၼ်းသိုၵ်းတႆး လႆႈလူႉသုမ်းၼမ်။ ပဵၼ်တႆးယဝ်ႉၵေႃႈ...

လွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၵူၺ်း တေၸၢင်ႈတေႃႇသူႈလွင်ႈၶဵင်ႇတႃႉ ၵၢၼ်မိူင်းဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ

ပီ 2021 လိူၼ်ၵျုၼ်ႊ 11 ဝၼ်း ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ လႆႈႁၼ်ၾၢႆႇၸုမ်းပလွင်ႈၶဝ် / ၸုမ်းပီႈၼွင်ႉတဢၢင်းၶဝ် ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈမႃးၽိုၼ် ၼိုင်ႈ၊ ၼႂ်းၼၼ်ႉဝႃႈ ၸွမ်းလူၺ်ႈ ၶေႃႈၸီႉသင်ႇၶေႃႈၼႄႉၼမ်း...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း