Wednesday, November 20, 2019
Home ၶေႃႈထတ်းသၢင်

ၶေႃႈထတ်းသၢင်

ႁိုၼ်း ၵႃယၢင်

ပိူင်ၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ၺႃၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆး ၸွင်ႇႁဝ်းၶႃႈ ပႃႈမီးဝႆႉ

ပိူဝ်ႈတႃႇ ဝူင်ႈၼႆႉတႄႉ ႁဝ်းၶႃႈ ၶႂ်ႈဢုပ်ႇၸွမ်း လွင်ႈပၢႆးပၺ်ၺႃ ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးႁဝ်း ပဵၼ်ႁိုဝ်၊ မီးႁိုဝ်ဝႆႉ ဢၼ်ဝႃႈ ၼၼ်ႉ။ ပိူင်ၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ၺႃၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆး ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ (သျှမ်းအမျိုးသားပညာရေး မူဝါဒ) ၸွင်ႇႁဝ်းၶႃႈ...

ၽႅၼ်ၵၢၼ်သဵၼ်ႈတၢင်းရူတ်ႉလဵၼ်းၶႄႇ ၵူၼ်းမိူင်းတႆးထုၵ်ႇလဵပ်ႈႁဵၼ်းၼႄႇ ထုၵ်ႇလီဝၢင်းၽႃႈ

ၸွမ်းၼင်ႇ ပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်း ၵူၼ်းထွမ်ႇငိၼ်းၶၢဝ်ႇငၢဝ်းႁဝ်းၶႃႈ တေႁူႉၸွမ်းၵၼ်ယူႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ ၼႂ်းပီ 2021 ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈ ၾၢႆႇၼၼ်ႉ ပီ 2021 ၵႂႃႇၼႆႉ ၽႅၼ်ၵၢၼ်ၵွတ်ႇလူၵ်ႈၶွင်မိူင်းၶႄႇ ဢၼ်တေလုၵ်ႉတီႈၼႂ်းမိူင်းၶႄႇယဝ်ႉ လတ်းၽၢၼ်ႇၼႂ်းမိူင်းတႆး...

လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆႉ လီမႆႈၸႂ်ဝႆႉတႄႉယဝ်ႉႁိုဝ်?

ပီ 2019 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 9 ဝၼ်းတီႈ 26 ၼႆႉ ယူႇတီႈလုမ်းၽွင်းတၢင်မိူင်းဢမေႊရိၵၼ် ဢၼ်ပၵ်းလုမ်းဝႆႉတီႈမိူင်းမၢၼ်ႈဢွၵ်ႇ လိၵ်ႈမႃး ဢွၵ်ႇၶေႃႈပၼ်ၾၢင်ႉထိုင် ပူၵ်ႉၵူဝ်ႇသုၼ်ႇၵူၼ်းလႄႈ ဢိၵ်ႇလူၺ်ႈပႃးတင်းၸိူဝ်းပဵၼ်လုၵ်ႈၸုမ်း ဢၼ်ၸိူဝ်း...

ၵၢင်ၸႂ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇၸိုင်ႈတႆး ၶႂ်ႈႁႂ်ႈၵိုတ်းပၢင်တိုၵ်း ၶႂ်ႈလႆႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၸႅတ်ႈၸၢင်ႇ

ဝၼ်းတီႈ 21 လိူၼ်သႅပ်ႉထႅမ်ႊပိူဝ်ႊၼႆႉ ပဵၼ်ဝၼ်းငမ်းယဵၼ်လုမ်ႈၾႃႉ International Day of Peace ။ မၢႆတွင်းဝၼ်းငမ်းယဵၼ်လုမ်ႈၾႃႉၼႆသေ လၢႆလၢႆၸိုင်ႈမိူင်းၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ ပႃးၸဵမ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ ၸတ်းပၢင်ပွႆးမၢႆတွင်းမႃးၵူႈပီ။ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ...

ၸုမ်းဢူၺ်းလီလႄႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈတေႁူပ်ႉၵၼ်တီႈၵဵင်းတုင် တေပဵၼ်သၢႆလႅင်းႁိူဝ်ႈ တေပဵၼ်ၶႅင်းၶၢၵ်ႇ

ပီ 2019 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 9 ဝၼ်းတီႈ 9 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ပဵၼ်ဝၼ်းလၢၵ်ႇလၢႆးပိူဝ်ႈတႃႇ ၵူၼ်းမိူင်းၶိူဝ်းတႆးဢမ်ႇၵႃး ပႃးၸဵမ်တၢင်း ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်တင်းမူတ်းတင်းသဵင်ႈ။ ဝၼ်းၼၼ်ႉၵူၺ်း ယူႇတီႈၸုမ်းဢူၺ်းလီ 3 ၸုမ်း...
ႁိုၼ်း ၵႃယၢင်

တႃႇၽဵဝ်ႈယႃႈမဝ်းၵမ်မိူင်းတႆး တၵ်းလႆႈမွတ်ႇၾႆးၵၢင်မိူင်းၵွၼ်ႇ

တွၼ်ႈတႃႇဝူင်ႈၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈမႃးဢုပ်ႇၸွမ်း လွင်ႈသိုၵ်းၵၢင်မိူင်းလႄႈ ယႃႈမဝ်းၵမ် မိူဝ်ႈလဵဝ် လႆႈႁၼ်ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸိူဝ်းပဵၼ်ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၶဝ် ၸုတ်ႇၽဝ်ပႅတ်ႈရူတ်ႉၵႃးၵူၼ်းမိူင်း ဢမ်ႇၵႃးၵူၼ်းမိူင်းတႆး ဢိၵ်ႇလူၺ်ႈ ပႃးၸဵမ် ၵူၼ်းမိူင်းပွတ်းၵၢင်၊ ပွတ်းတႂ်ႈ တင်းမူတ်းတင်းသဵင်ႈ...

ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ တင်းသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၸွင်ႇတေၵိုတ်းသိုၵ်းတေႃႇၵၼ်လႆႈတႄႉ

ပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းတႆးႁဝ်း တင်းမူတ်းတင်းသဵင်ႈၵေႃႈ တေႁူမ်ႈမႆႈၸႂ်ၸွမ်းယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ် ဢၼ်သဵင် ၵွင်ႈဢမ်ႇထၢတ်ႇ ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင် ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉၼၼ်ႉ ၵူႈတီႈၵူႈတၢင်းယူႇ ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈ ယိၼ်းမႆႈၸႂ်သေ ၸၢင်ႈတေလႆႈ တူင်ႉတၵ်ႉၵၼ် ပိူဝ်ႈတႃႇ ၵိုတ်းတိုၵ်းၼၼ်ႉ...

ပေႃးဢမ်ႇၸဵဝ်းၵႄႈလိတ်ႈလႆႈ ပၼ်ႁႃၶူဝ်ႁူၺ်ႈၵိုတ်ႈ ၸၢင်ႈၵိူတ်ႇပၼ်ႁႃယႂ်ႇတုၵ်ႉယၢၵ်ႈၽၢၼ်ၵိၼ်း တင်းဝၢၼ်ႈတင်းမိူင်း

ဝၼ်းထီႉ 15 လိူၼ်ထူၼ်ႈပႅတ်ႇ ပီ 2019 ၼႆႉ တီႈတၢင်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ဢၼ်ပဵၼ်လႅၼ်လိၼ် တိတ်းၸပ်းၵၼ်တင်း တိူင်းတႃႈလိူဝ်ႇ ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ မၼ်းတလေး၊ တီႈဝဵင်းပၢင်ႇဢူႈလူင် ဢၼ်မီးဝႆႉႁူင်းႁဵၼ်း...
ၶူးႁိုၼ်း ၵႃယၢင်း မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း

ၽႂ်သူၼ်းၾႆး ပီႈၼွင်ႉၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႂ်းမိူင်းတႆးၽိတ်းၽႅၵ်ႇၵၼ် ႁဝ်းလီၾၢင်ႉၸိူင်ႉႁိုဝ်

ဝၢႆးၾႃႉလီပီမႂ်ႇယဝ်ႉၵႂႃႇၼႆႉ တီႈၼႂ်းမိူင်းတႆးႁဝ်း ဢိၵ်ႇလူၺ်ႈပႃးတင်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ပတ်းပိုၼ်ႉၼႆႉ မီးၶၢဝ်ႇႁူင်ႁၢင်းဝႃႈ- ပီႈၼွင်ႉတႆးၼင်ႇၵၼ်ဢမ်ႇၵႃး ပႃးၸဵမ်ပီႈၼွင်ႉတႆးလႄႈ ပီႈၼွင်ႉၸၢဝ်းၶိူဝ်းဢၼ်မီး ၼႂ်းမိူင်းတႆးၸိူဝ်းၼၼ်ႉ မီးလွင်ႈၽိတ်းၽႅၵ်ႇၵၼ်သေယဝ်ႉ ထိုင်တီႈပေႃးလႆႈဢဝ်ၵွင်ႈၵၢင်ႇၵႄႈလိတ်ႈၵၼ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ တေဢွၼ်ငိၼ်းထိုင်ၵၼ်ယူႇၶႃႈၼေႃႈ။ ၼႂ်းဢၼ်ပဵၼ်ယူႇၸိူင်ႉၼၼ် ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈမႃးထတ်းလိူၵ်ႈတူၺ်းသေယဝ်ႉ ၶႂ်ႈမႃးၼပ်ႉသၢင်ႈၼႄၵၼ်...
SHAN

သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇပဵၼ်သဝ်ၸွမ်လူင် လႅမ်ႈတီႈ 4 ဝၢၼ်ႈမိူင်း

ပၢၼ်ဝၢၼ်ႈမိူင်း လုၵ်ႉတီႈ ၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇသိုၵ်း၊ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈသိုၵ်းယဵၼ်း လႅၵ်ႈမႃးပဵၼ် မိူင်းၻီႊမွၵ်ႊၶရေႊသီႊ ၼႆႉ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇမိူင်းမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ ပေႃးသဝ်ၸွမ်လူင် လႅမ်ႈတီႈ 4 ဢၼ်ၶဝ်ႈပႃး သဝ်ၸွမ်လူင်...
ၶူးႁိုၼ်း ၵႃယၢင်း မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း

လၢႆးတၢင်းၶတ်းၸႂ်တႃႇမူၼ်ႉမႄးပိူင်ပိုင်းလၵ်းမိူင်းလႄႈ ငဝ်းလၢႆးတႃႇတေမူၼ်ႉမႄးလႆႈမီးၵႃႈႁိုဝ်

ၼႂ်းဝူင်ႈဝၢင်ႈၼႆႉ ပေႃးႁဝ်းမႃးလဵပ်ႈႁဵၼ်းတူၺ်း ၼႂ်းလုမ်းသၽႃးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈ လုမ်းတႅၼ်းၽွင်းမိူင်း ႁူမ်ႈတုမ် လႆႈႁၼ်ၶတ်း ၸႂ် ပိူဝ်ႈတႃႇမူၼ်ႉမႄးပၵ်းပိူင်လၵ်းမိူင်းသေယဝ်ႉ ႁၼ်ထဵင်ၵၼ် တွပ်ႇလၢတ်ႈၵၼ်သမ်ႉပေႃး ပၼ်းၸွင်ႇၸွင်ႇယူႇယဝ်ႉ။ ပေႃးမႃးတူၺ်းၾၢႆႇ USDP ဢၼ်ပဵၼ်...

ၽူႈတႅၼ်းလူင်းၵဵပ်းသဵၼ်ႈမၢႆႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းၼၼ်ႉ   ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020    ႁႂ်ႈမီးသုၼ်ႇတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်

ၼႂ်းလိူၼ်ၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 16 ယူႇတီႈမိူင်းဢႃႊမေႊရိၵ ၶဝ် ဢဝ်လိူင်ႈတေႃႇၸွမ်ပွင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢိၵ်ႇလူၺ်ႈ ပႃးတၢင်းၵႅမ် ပွင်ၵၢၼ်သိုၵ်းလႄႈ ၵႅမ်ၸွမ်ႁၢၼ် ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈ ၸွမ်ႁၢၼ် 2 ၵေႃႉ...
ၶူးႁိုၼ်း ၵႃယၢင်း မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈသွမ်ႈ လမ်ႇလွင်ႈၵူႈသဵင် တႃႇသုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်တႆး

ပေႃးထႅင်ႈသွင်ဝူင်ႈ တေပဵၼ်ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈသွမ်ႈ ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ By election တႃႇပီ 2018 ၼႆႉယဝ်ႉ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်းၶိူဝ်းတႆးၼႂ်းတိူင်းတႃႈလိူဝ်ႇ တေလႆႈလိူၵ်ႈတင်ႈၶုၼ်ၽွင်း ၾၢႆႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး ဢၼ်တေၶဝ်ႈပဵၼ်လုၵ်ႈၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တိူင်းတႃႈလိူဝ်ႇ။...
ႁိုၼ်း ၵႃယၢင်

ယွၼ်ႉသင်လႄႈ သၽႃးမိူင်းတႆး ဢမ်ႇၽွမ်ႉတႃႇၶႂၢၵ်ႈႁွင်ႈၵၢၼ်ၽွင်းလူင် လဝၵ

လိူၼ်ၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 8 ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး မီးၽႅၼ်ပိူဝ်ႈတႃႇ တိူဝ်းၶႂၢၵ်ႈထႅင်ႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽွင်းလူင်ထႅင်ႈ 1 ႁွင်ႈ ၵၢၼ်ၼႆလႄႈ ၶဝ်ၸင်ႇႁွင်ႉထၢမ်ထိုင်တီႈ လုမ်းတႅၼ်းၽွင်းသၽႃးမိူင်းတႆး ၸွင်ႇတေၽွမ်ႉၸွမ်းလႆႈႁိုဝ် ဢမ်ႇၽွမ်ႉၸွမ်း...

ပိူင်ပိုင်းလၵ်းမိူင်းၸိုင်ႈတႆး ထိုင်ၶၵ်ႉတွၼ်ႈလႂ် ၽႂ်ႁဵတ်းသင်ဝႆႉ?

ၸဝ်ႈၶိုၼ်းသႂ် ၸႂ်ယဵၼ်၊ ၽူႈယၢမ်ႈပဵၼ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၵေႃၶဵၼ်ႇတႅမ်ႈပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈၸိုင်ႈတႆး (SSCDC) တေႃႉတႆႇၶႆႈလၢတ်ႈၼႄ လွင်ႈတူဝ်ထူပ်းၵၢၼ်ၶဵၼ်ႇတႅမ်ႈ ပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်းၸိုင်ႈတႆး လႄႈ ငဝ်းလၢႆးယၢမ်းလဵဝ် ထိုင်ၶၵ်ႉတွၼ်ႈလႂ်ဝႆႉယူႇ၊ ၶိုပ်ႈၼႃႈၶိုၼ်ႈသင်ႉၸိူင်ႉႁိုဝ်၊ ၸုမ်းလႂ်သိုပ်ႇႁပ်ႉၶဵၼ်ႇတႅမ်ႈ ၵႂႃႇထႅင်ႈ၊...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း