Saturday, August 15, 2020
Home ပွင်ႈၵႂၢမ်း တွင်ႈထၢမ်

တွင်ႈထၢမ်

RCSS တင်း တူဝ်တႅၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈလႄႈ တပ်ႉသိုၵ်း ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် တီႈၵဵင်းမႆႇ လွင်ႈသင်လၢႆလၢႆ

ဝၼ်းတီႈ 19/11/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10 မူင်း ထိုင် 12 မူင်းပၢႆ ၸွမ်ႁၢၼ် ပွင်ၶိူဝ်း၊ ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ၸၢႆးငိုၼ်း ၽူႈၼမ်းၼႂ်းမၢႆ 2...

ႁေႃလူင်ၸဝ်ႈၾႃႉမိူင်းၼၢႆး ငဝ်းလၢႆးတေပဵၼ်ၶွင်ၵူၼ်းမိူင်းၶိုၼ်းယူႇႁိုဝ်

ဝၼ်းတီႈ  4/10/2019   ၼႆႉ ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း မိူင်းၼၢႆး လႆႈတၢင်ႇလိၵ်ႈထိုင်ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ် ၸိုင်ႈမိူင်းလႄႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် cးႁႂ်ႈၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၶိုၼ်းမွပ်ႈႁေႃမိူင်းၼၢႆး ပၼ်ၼႂ်းမိုဝ်း ၵူၼ်းမိူင်းၶိုၼ်း။ ၼင်ႇႁိုဝ် ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈ...

“ၽွၼ်းလီ NCA ဢမ်ႇမီးသင်၊ လိူဝ်သေ လွတ်ႈၽေးသိုၵ်းၸူဝ်ႈၶၢဝ်း”

“ၽွၼ်းလီ NCA ဢမ်ႇမီးသင်၊ လိူဝ်သေ လွတ်ႈၽေးသိုၵ်းၸူဝ်ႈၶၢဝ်း” (တွင်ႈထၢမ် ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း ၽူႈၼမ်း RCSS/SSA) ဝၼ်းတီႈ 15/10/2019 ၼႆႉ ပဵၼ်ဝၼ်းဢၼ်ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်း NCA တဵမ်...

ၸုမ်းၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ တူၼ်ႈတီး TJA ႁူမ်ႈၵၼ်ႁဵတ်းႁူင်းၾႆးမိၼ် တွၼ်ႈတႃႇတေပွႆႇၼႂ်းလိူၼ် 12 ပွၵ်ႈႁႅၵ်ႈ

ၸုမ်းၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ႁူမ်ႈၵၼ်သေ ႁဵတ်းႁူင်းၾႆးမိၼ်လုၵ်ႈၼိုင်ႈ၊ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတႃႇတေ ၶဝ်ႈပၢင် ၶေႉၶဵင်ႇပွႆႇႁူင်းၾႆးမိၼ် ၼႂ်လိူၼ်သိပ်းသွင်မူၼ်း။ မီးယိူင်းဢၢၼ်းသင်လႄႈ တေၶဝ်ႈၶေႉၶဵင်ႇ ပွႆႇႁူင်းၾႆးမိၼ်။ ယၢမ်း လဵဝ်ႁၢင်ႈႁႅၼ်းဝႆႉထိုင်လႂ်ယဝ်ႉ။ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ...

တႅၼ်းၽွင်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ ႁူပ်ႉထူပ်းပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸိူဝ်းၺႃးၸၢၵ်ႇသိုၵ်းသိူဝ်

ပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ် ဢၼ်လႆႈပဵၼ်ၵႂႃႇ ၼႂ်းၵႄႈတပ်ႉသိုၵ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇလႄႈ တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မွၵ်ႈၽၢၵ်ႇ လိူၼ် 20 ဝၼ်း ပူၼ်ႉမႃး ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇလၢႆလၢႆဝဵင်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းၺႃး ၸၢၵ်ႇပၢင်တိုၵ်း၊ လူႉတၢႆမၢတ်ႇၸဵပ်း၊ လႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်းသိူဝ်။...

ပၢင်ၵုမ်ၸုမ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉ NCA-s EAO လႄႈ တူဝ်တႅၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢုပ်ႇသင်ၵၼ်လၢႆလၢႆ

ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ် EAO 10 ၸုမ်း တင်း ၸုမ်းၽူႈတၢင်တူဝ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ႁူပ်ႉၵၼ်တီႈလုမ်း NRPC ဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ မိူဝ်ႈ ဝၼ်းတီႈ 10/ 9/2019 သွင်ၾၢႆႇလႆႈႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉၵၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ်လၢႆလၢႆၼႆၼၼ်ႉ...

တွၼ်ႈတႃႇမူၼ်ႉမႄး ပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်း 2008 ၼႆႉ တေတႄႇႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇၸိူင်ႉႁိုဝ်

ယူႇတီႈၶွမ်ႊမတီႊတႃႇမူၼ်ႉမႄး ပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်း 2008 ၼႆႉ တေမႄးၶဵၼ်ႇတႅမ်ႈယုၵ်းယၢင်ႇ ပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်း ထႅမ်ထွၼ်၊ ပၢၵ်ႈပႅတ်ႈၸိူင်ႉႁိုဝ် ၼႆႉၸိူဝ်းၼႆႉ ယူႇတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ လႆႈတွင်ႈထၢမ်ဝႆႉ ၸၢႆးသႅင်မိူင်း ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၵူၼ်း မိူင်း...

ဢုပ်ႇထၢမ်ၽူႈတႅၼ်ႈ ၸၢႆးဝၼ်းလႅင်းၶမ်း ငဝ်းလၢႆးသိုၵ်းသိူဝ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ လႄႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း

ထၢမ် - ႁၢင်းႁႅၼ်းၸိူင်ႉႁိုဝ်သေၵႂႃႇ။ တွပ်ႇ - ႁဝ်းၶႃႈ ၸိူဝ်းဢၼ်ပဵၼ်ငဝ်ႈငုၼ်းၻီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ပႃးၼမ်ႉပွင်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းၵၼ်ၸွႆႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေးႁဝ်းၶႃႈ။ ထၢမ် - ၵႃႇတီႈလႂ်လၢႆလၢႆ။ တွပ်ႇ -...

လုၵ်ႉတီႈပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇသင်ႇၶ ႁဵတ်းႁိုဝ်ၶၢႆႉၶဝ်ႈၸၼ်ႉၸွမ်မိူင်းဢမေႊရီႊၵ

(တွင်ႈထၢမ်ၸၢႆးၶမ်းမူၼ်း ၸူဝ်ႈၶၢဝ်းႁဵၼ်းလိၵ်ႈမိူင်းဢမေႊရီႊၵ) ၸၢႆးၶမ်းမူၼ်း ၼႆ့ၸႃႇတီ့တီႈၵိူတ်ႇ ဝဵင်းမိူင်းၵုတ်ႈ။ မိူဝ်ႈလဵၵ်ႉ ယၢမ်ႈၶဝ်ႈႁူင်းႁဵၼ်းပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တၼ်း ပူၼ်ႉၸၼ်ႉငဝ်ႈၵူၺ်း၊ ဢိင်ဢဝ်တၢင်းယုမ်ႇယမ်ပေႃႈမႄႈသေ လႆႈၶဝ်ႈၼႂ်းသႃသၼႃ ၼုင်ႈၽႃႈလိူင်သၢင်ၵၢၼ်း ႁဵၼ်းလိၵ်ႈလၢႆးၼႂ်း ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ...

RCSS တင်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈလႄႈ တပ်ႉမတေႃႇ တေႁူပ်ႉၵၼ် ၼႂ်းလိူၼ်ၵျူႊလၢႆႊၼႆႉ

ယူႇတီႈ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA တင်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈလႄႈ တပ်ႉမတေႃႇ တေ ႁူပ်ႉဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 11-12/7/2019 တေထိုင်ၼႆႉ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ...

သင်ၶွမ်ႊပၼီႊဢမ်ႇၵိုတ်းၵၢၼ်ၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ် ၵူၼ်းမိူင်းၵိုင်တေၼႄၵၢင်ၸႂ်သေတုၵ်းယွၼ်း

ဝၼ်းတီႈ 7 လိူၼ်ၵျုၼ်ႊလၢႆႊၼႆႉ သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၵိုင် တေႁူမ်ႈၵၼ်ၼႄၵၢင်ၸႂ် တေႃႇၶွမ်ႊပၼီႊ တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈၵိုတ်းၵၢၼ်ၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ် ဢၼ်ၶုတ်းယူႇၼႂ်းဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈယၢတ်ႇ ၶၢမ်းၼႃႈ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ...

ၵေႃပွင်ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိုင်ႈတႆး CSSU ႁဵတ်းသင်ယူႇ

ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၸိုင်ႈတႆး SSJAC ဢၼ်ႁူဝ်ပဝ်ႈပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ၸဝ်ႈၶုၼ်ထုၼ်းဢူးပဵၼ် ႁူဝ်ပဝ်ႈ ဝႆႉၼၼ်ႉ လႆႈသိုပ်ႇႁပ်ႉတၼ်းႁဵင်း ပဵၼ်ၽူႈၼင်ႈၸိုင်ႈ ၵေႃပွင်ၵၢၼ် ၽွမ်ႉႁူမ်ႈ ၸိုင်ႈတႆး CSSU မီးမႃးလၢႆလၢႆလိူၼ်။ ၵဵဝ်ႇၵပ်း...

ၶၵ်ႉၵၢၼ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ် ဢၼ်ၶွင်ႉၶမ်ၵၼ်မႃး ၶၢဝ်းတၢင်း ႁိမ်းၸမ်ပီၼၼ်ႉ ၸွင်ႇတေသိုပ်ႇပႆၵႂႃႇထႅင်ႈတၢင်းၼႃႈတႄႉ ယူႇႁိုဝ်

ပၢင်ၵုမ်ၼွၵ်ႈလႅၵ်ႈ ၽူႈၼမ်းၼႂ်း UPDJC ႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ် တီႈလုမ်းသုၼ်ၵၢင်မႄးလီ ၼႂ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ NRPC တီႈတႃႈၵုင်ႈ တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 2 ဝၼ်း ဝၼ်းတီႈ 13 တင်း...

ပၢင်ၵုမ် ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ် PPST ၸတ်းႁဵတ်းတီႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ 3 ဝၼ်း

ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်း ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ် PPST 10 ၸုမ်း ၸတ်းႁဵတ်းတီႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ           ...

ၶၵ်ႉၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ် ၸုမ်းၵိုတ်းတိုၵ်း ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ လႄႈ ၵၢင်ၸႂ် RCSS/SSA ဝႆႉၼိူဝ် NCA

ၵၢင်လိူၼ်မေႊ ပီ 2019 ၼႆႉ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၵိုတ်းတိုၵ်း 10 ၸုမ်း မွၵ်ႇပႃးၸုမ်းပႆႇၵိုတ်းတိုၵ်း ၵမ်ႈၽွင်ႈ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ လဵပ်ႈႁဵၼ်းၸွမ်းသေ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်လူင်တီႈၵဵင်းမႂ်ႇ ၶၢဝ်းတၢင်း...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း