ၾႆးမႆႈႁိူၼ်း 2 လင် တီႈဝဵင်းပၢင်လူင်

ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ သွင်လင် တီႈပၢင်လူင် မၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ ဢမ်ႇမီး ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 29/3/2020 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 5 မူင်းပၢႆၼၼ်ႉ ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းလုင်းမွင်ႇမိၼ်ႉသေ လၢမ်းမႆႈပႃးႁိူၼ်း ပႃႈၼူၼ်း...
Covid-19 Info
ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19
SHAN

တူဝ်ႈလုမ်ႈၾႃႉ

0

 • ယူတ်းယႃ
  0
 • ယႃၶႅၼ်း
  0
 • လူႉတႆၢ
  0

#1 ပဵၼ်ၼမ်သုတ်း ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ
 • ယူတ်းယႃ
  0
 • ယႃၶႅၼ်း
  0
 • လူႉတႆၢ
  0

  • ယူတ်းယႃ
   0
  • ယႃၶႅၼ်း
   0
  • လူႉတႆၢ
   0
  • ယူတ်းယႃ
   0
  • ယႃၶႅၼ်း
   0
  • လူႉတႆၢ
   0
  • ယူတ်းယႃ
   0
  • ယႃၶႅၼ်း
   0
  • လူႉတႆၢ
   0
More Info

Online TV

ထၢမ်တွပ်ႇ

ၾၢင်ႁၢင်ႈဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆးပီၼႆႉလႄႈ ပေႃႇလသီႇ RCSS/SSA မီးၸိူင်ႉႁိုဝ်

ပူၼ်ႉမႃးဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းတီႈ ငဝ်ႈငုၼ်းလွႆတႆးလႅင်း ၼၼ်ႉ မီတူဝ်တႅၼ်း ၸုမ်းယိပ်း ၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸုမ်းဢူၺ်းလီ ၵူႈမူႇၵူႈၸုမ်း ပႃးၸဵမ်တူဝ်တႅၼ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈလႄႈတပ်ႉသိုၵ်း တပ်ႉမတေႃႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵေႃႈမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈ။ ဢိင်ၼိူဝ်ႈၵၢင်ၸႂ်ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းတႆး၊ ပီႈၼွင်ႉၽူႈဢၢၼ်ႇ...

လိၵ်ႈတႅမ်ႈၸူး

ပွင်ႈၵႂၢမ်း

လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ်လႄႈ ၵၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၵၼ်မႃးၸိူင်ႉႁိုဝ်?

မိူင်းၸိုင်ႈတႆး ႁူမ်ႈႁွမ်းဢဝ်လွတ်ႈလႅဝ်းၵွၼ်းၶေႃ ၸွမ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ၊ ႁူမ်ႈၵၼ်ၵေႃႇတင်ႈၸိုင်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် မႃးသေတႃႉ မိူဝ်ႈလဵဝ် ၶၢဝ်းလႆႈမႃးၶၢဝ်းတၢင်း 70 ပီပၢႆယဝ်ႉ၊ ဝၢၼ်ႈမိူင်းယင်းပႆႇမီးလွင်ႈၵတ်းယဵၼ်ၼိမ်သဝ်း။ ၵၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉတႆးၵေႃႈ မီးမႃးလၢႆသိုပ်ႇလၢႆပၢၼ်။ ၵွပ်ႈၼႆ မိူဝ်ႈၽွင်း 1957...