Tuesday, April 24, 2018

Highlight

ငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း

Online TV

ထၢမ်တွပ်ႇ

ၵွၼ်ႇပၢင်ၵုမ်လူင်ပၢင်လူင် ၵမ်း 3 ၼေႇပျီႇတေႃႇ RCSS/SSA ႁၢင်ႈႁႅၼ်းဝႆႉသင်?

(ႁူပ်ႉထူပ်းတွင်ႈထၢမ် ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင်ၸၢႆးငိုၼ်း ၽူႈၼမ်းၼႂ်း 3 RCSS/SSA) ၼႂ်းဝူင်ႈၵၢင်ၶၢဝ်းတၢင်း 2-3 လိူၼ် ၵွၼ်ႇၼႃႈပႆႇၸတ်း ပၢင်ၵုမ်လူင်လွင်ႈငမ်းယဵၼ် ၸၼ်ႉမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် (ပွၵ်ႈၵမ်း 4) ႁိုဝ် ပၢင်ၵုမ်လူင်ပၢင်လူင်...

လိၵ်ႈတႅမ်ႈၸူး

ပွင်ႈၵႂၢမ်း

ၽႂ်ၵေႃႈႁူႉ ပေႃးတႆးဢမ်ႇၽွမ်ႉႁူမ်ႈၵၼ်လႆႈ ယႃႇဝႃႈတေၵႂ်ႈ ယေႈၶႅၼ်းၵႆ

ၸိူဝ်ႉဝူင်ႈၵေႃႈဝူင်ႈပႅင်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းၵေႃႈမႅင်းႁၵ်ႉ ၵူၼ်းၸိူဝ်းၵိူတ်ႇမႃးပဵၼ်တႆးၵူႈၵေႃႉၵေႃႈ ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈတၵ်းမီးၸႂ် ႁၵ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်း ႁင်းၽႂ်ႁင်းမၼ်းၵူႈၵေႃႉယဝ်ႉ။ ယွၼ်ႉၵွပ်ႈမိူင်းတႆး ထုၵ်ႇၽူႈၶႂၢၵ်ႈမိူင်းပူၼ်ႉပႅၼ်ဢူမ်ဢိုၼ် ယိုတ်းဢဝ်ၵႂႃႇပႅတ်ႈလႄႈၸင်ႇဝႃႈ ၵၢၼ်ဢုပ်ႇလၢတ်ႈတူၵ်ႇထိုင်လွင်ႈႁၵ်ႉၸၢတ်ႈၼၼ်ႉ မႃးပဵၼ်ပိူင်လူင်မၼ်း ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းတႆး။ မိူင်းဢၼ်ဢမ်ႇတူၵ်းပဵၼ်ၶီႈၶႃႈပိူၼ်ႈတႄႉ ၵၢၼ်ႁၵ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၼၼ်ႉပွင်ႇဝႃႈ...

Journal